16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURÎYET 7 Ikincikânun 1937 Grip Nevralji Baş ve Diş ağrıları Artritizm Romatizma OKALMİNA BELGEVŞEKLİGİNE KARŞI K AŞ E ADEMi İKTiDARt Tabletleri • Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) HORMOBİN Riyaziye formülerli ve I Etrüsk Vazosu Uıçın Olumu Efendı İle Uşak Vıkontun Ölumü Iklımler İlk A.şk Kuçuk Hıkâyeler Mevud Toprak Stalin Lenın Mezhebi Felsefe Tarıh Felsefesi Anarşizm Haydar Rifatın eserlerinden 20 Kr. 50 40 J ,> , J 30 > 100 100 100 125 ı ı 150 75 35 , 125 60 1 ı r 'Kulak, Burun, Boğaz MÜTEHASSISI |Dr. ŞEVKET TARAY| Beyoğlu, istiklâl caddesi Singer karşısında Saka çıkmazı No. 3 Telefon : 43242 Torbalı Kaymakamlığından: Göçmen hayvanatı için iki yüz yedi bin kilo kuru ot ve bulunamadığı takdirde iki yüz doksan sekiz bin beş yüz altmış kilo saman eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme müddeti 30/12/936 gününden baslıyarak 10/1/937 tarihi akşamına kadardır. Eksiltmiye iştirake talib olanların ve şeraitini anlamak istiyenlerin Torbalı İlçesine mü • racaat eylemeleri ilân olunur. (74) macunu Takvİmİ Ç lkfa PERLODENT HAVA KURUMU Doğru vakitleri ve ayları ancak bu takvimde bulabilirsiniz. Memleketimizin her yerine uygun vakit cetvelleri orta, lise ve yüksek okul talebelerine lüzumlu riyaziye formüleri ilâve edilmiştir. Kitabcılardan arayınız. Adana Belediye Reisliğinden: 1 Kapalı zarf usulile eksiltmiye konulan is: 100,000 aded parke taşı «taşların nereden çıkarılacağı ve teslim şeraiti şartnamesinde yazılıdır.» 2 Eksiltmenin yapılacagı yer ve tarih: 25 ikincikânun 937 pa zartesi günü saat on beşte Belediye Daimî Encümeninde. 3 Bu işe aid şartname Belediye Yazı İşleri kalemindedir. îsti yenlere parasız verilir. 4 Muhammen bedeli 9650 liradır. 5 Muvakkat teminat 723.75 liradır. 6 Teklif mektublarınm ihale günü saat on dörde kadar Bele diye Riyasetine verilmiş olması lâzımdır. BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiftir 3 üncü keşide 11 ikincikânun 937 dedir TÜRK Büyük ikramiye 4 5 . 0 0 0 liradır JCotouy c. Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükâfat vardır... DİKKAT: Bilet alan herkes 7 ikincikânun 937 günü aksamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur... Istanbul Vakıflar Direktörlüğü Ilânlan * * I 7 Bundan sonra verilen veya posta ile gelen mektublar hükümsüzdür. (3796) | Elektrik Eksiltme İlânı Cinsi Miktarı İlk Muhammen Rontken 72 düzüne teminat bedeli Ihale günü Saat filim ve filim, 12 Lira K. Lira K. kâğıdlan düzüne kâğıd 27 00 360 00 18/1/937 Pazartesi 15 te Gureba hastanesindeki Tıb Fakültesi dahiliye seririyatına lü zumu olan yukarıda cins ve miktarı yazılı filim ve kâğıdlar açık eksiltmiye konulmuştur. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Basmüdürlüğünde toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi hergün Levazım kaleminde görülebilir. (19) KUMBARA TARLAD1R Nafıa Vekâletinden tasdikli projesi mucibince Erbaada yaptırı lacak olan elektrik tesisatı 20/12/1936 tarihinden itibaren 45 güa müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Yüksek kaldırımda Lüleci Hendek karakolu karşısında Langosi 1 Eksiltme 5/2/937 cuma günü saat 15 te Erbaa Belediye dalapartımam acele satılıkür. Her ay 135 lira geliri, denize neza resinde Encümen huzurunda yapılacaktır. reti ve altı daireyi ve bir dükkânı ve bahçe vesaireyi havidir. 2 Bu işin keşif tutarı 24457 lira o1up muvakkat teminatı 1834 Gezmek için kapıcı Salihe, pazarlık icin Sirkecide Macar Ziraat lira 28 kuruştur. Şirketinde Avukat Hulusiye müracaat edilmesi. 3 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: Proje ve teferrüatı, fennî şartname, keşifname, eksiltme kayması, mukavele örneği; is tekliler bu evrakı Erbaa Belediyesinden parasız alabilirler. 4 Eksiltmiye girmek istiyenler, muvakkat teminatla teklif Ankarada biiyük bir eczanede ça mektublarını eksiltme saatinden bir saat önce Belediyeye verme lışmak üzere bir diplomalı ve bir de lidirler. pratik kalfa isteniyor. tyi pratik gör 5 Eksiltme 2490 sayılı kanuna göre yapılacağından isteklilerin müş olanların (Öziş Ecza) deposuna bu kanunun üçüncü maddesinde gösterilen vesaikten maada bu gibi müracaat ederek malumat almaları. işleri taahhüde salâhiyettar oiduklarına dair Nafıa Vekâletinin ruhsatnamesini göstermeleri mecburidir. Operatör 6 Inşaat ve tesisat bedeli hususî şartnamelerdeki malî hükümler dairesinde istihkak raporu getirildikçe tediye olunacaktır. 7 İsteklilerin bilumum vesaikle birlikte o gün eksiltmede hazîr Birinci sınıf kadın hastalıkları bulunmaları veya teklif mektublarını göndermiş olmalar; ilân olu Mütehassısı Beyoglu, Asmalımesçit, Azaryan han nur. (3775) UYGUN FiATLA ACELE SATILIK APARTIMAN Erbaa Belediye Reisliğinden: Eczacı aranıyor Dr. R. BENADOR No 3 Telefon: 43323 Teminatlı1 Beyoğlunda Imam sokağında MODA Her akşam dizözü Birahanesinde Saatlerini Her yerde arayınız. ARLON Columbia gramofon şirketinin alkışlar arasında nefis şarkılar ve serenadlar söylüyor. Ayrıca orkestra refakatile ganni ediyor. Türkiye Ziraat Bankası Istanbul Şubesinden: Bayan MERi Hükumete aid olup Bankamız namma Haydarpaşaya gelecek o lan buğdaylardan değirmen veya depolara sevki icabeden kısmının Haydarpaşadan muhtelif iskelelere mavnalara nakil işi açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 1/2/937 pazartesi günü öğleden sonra saat on dörtte Ziraat Bankası îstanbul şubesinde yapılacaktır. Şartname hergün öğleden sonra Şubemiz Buğday Servisine müracaatle görülebilir. Teminat akçesi 500 liradır. (4) Türkçe şarkılar da ta DrJKKUTiEL Karaköy, Topçular 33. Tifo ve paratifo hastalıklanna tutuLmamak için agızdan ahnan tifo haplandır Hıç rahatsızhk vermez. H e r k e s alabiltr. Kutusu 55 Kr. • H Dr. Ihsan Sami TiFOBiL Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Yüksek Ziraat Enstitüsü Baytar Fakültesinin Anatomî Enstitüsüne 35 lira maaşlı ikinci sınıf bir asistan alınacaktır. İsteklilerin Anatomî Enstitüsüne uğramaları ilân olunur. «2117» (3680)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle