09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 7 İkincikânun 1937 Antakya = TARIHI Yazan : Ahmed Faik Türkmen Şehir ve Memleket Haberleri İhrac mallarımız nasıl sevkedilecek? Hükumet esaslı tedbirler almağa karar verdi j Doğru Değil mî? 18 yaş meselesi ' Sîyasî icmal Müşterek emniyet sistemi ngiltere ile îtalya arasında, Akdenîze dair akdolunan muahede Avrupa politikasmda büyük değişiklikler vücude getirdi. Bunlardan biri sulhun ve emniyetin tecezzi kabul etmemesi ve binaenaleyh devletler arasında ikişer taraflı akdolunacak muahedelerle değil; birçok devletlerin iştirakile ve müteaddid taraflı misaklarla temin edilmesi esasının İngiltere tarafından terkedilmiş olması dır. İngiltere, bütün Avrupa için müşterek bir emniyet misakı akdi tasavvurundan, Mister Eden'in Berlin ve Varşovaya yaptığı malum seyahatten sonra vazgeçmişti. n Ticaret Odasmda yenî seçim yapıldı Ticaret Borsası ve Oda bütçeleri kabul edildi Ticaret Odası meclisi dün yeni sene nin ilk içtimamı yapmıştır. Bu içtimada borsa bütçesi de görüşüleceği için borsa meclisi azaları, bu meyanda Belediye îktısad Müdürü Asım Süreyya, borsa u * mumî kâtibi Akif te bulunmuştur. Yeni borsa komiseri Feridun Manyasi de ilk defa Oda meclisine gelmiştir. îçtimaı en yaşlı aza sıfatile Murad Fortun açmış ve riyaset divanının seçi mine geçilmiştir. Yapılan seçimde, birinci reisliğe Mithat Nemli, ikinci reisliğe Ziya Taner, reis vekilliklerine de Ahmed Kara ile Said Erder, hesab müfettişli ğine Hüseyin Sabri ve muamelât müfettişliğine Hilmi Naili ve kongre murah haslığma da Said Ömer ve Hasan Vafi, idare heyeti azalıklanna Denizyojları Müdürü Sadeddin, tüccardan Murad Fortun, iş limited müdürü Nedim, Şerefeddin Alemdar ve Osman Nuri seçil mişlerdir. Eski Şark Şimendiferleri kum panyasınm münasebetsiz işlerinden biri de şudur: Kumpanya on sekiz yaşmı geçmiş bulunan talebeye tenBu sene ihracat mallarrmızm Avrupa zilât kabul etmez ve paso vermezdi. limanlanna sevkinde vesaitsizlik yüzün Bugünkü hayat şeraiti içinde on seden çıkan müşkülât alâkadar resmî ma '' kiz yaş olsa olsa bir lisenin son kamları şilebciliğimiz üzerinde esaslı tetsmıflarma gelmiş bir yaştır. Ya üst kikat yapmağa sevketmiştir. 16 tarafı? «Telebe» kelimesi sadece Evvelce, İktısad Vekâletince de, ihraYahudilere zulüm: En mühknmi Im Antakya bütün bu tahribata rağmen Iise ve daha aşağı mektebler müdacat mallarunızın kendi vasıtalanmızla büyük servetinin sahibi kalmıştır. Dahilî parator Anastas zamanında olmuştur. vimlerini ifade etmez ki?.. Onda ve ucuz navlunlarla sevkedilmesi işi etüd karışıklıklar ve bundan doğan felâketler (V inci asnn sonlarında) halk Yahudi bütün bir tahsil gencliğinin payı varedilmişti. Bu tetkikat Deniz Bankın teşehri çok zaman sarsmışnr. Antakya, sinagosunu yağma ve oradaki birçok Yadır. Ve bu genclik pek az bazı şekkülünde filî bir neticeye bağlanmak mümbit toprağına rağmen ekseriya zahi hudüeri katletti. împarator bu mukateleistisnalarla on sekiz yaşmı bol bol üzere olduğu yerde bırakılmıştı. Son vare kıtlığına uğramıştır. Ayni zamanda şe yi bashrmışsa da, bundan sonra da Yadoldurmuş ve geçmiştir. ziyet ve ihracat tüccarlannm şikâyetleri hirde bir çok büyük yangınlar da olmuş hudilere tasallut devam etmiştir. VI ncı Bu itibarla eski Şark Şimendi bu bahse yeniden avdet zaruretini do lur. (MalalasS. 2 1 7 2 3 5 ) asnn ilk yansında împarator Justen ya ğurmuştur. > ferleri müdiriyetinin bugün hâlâ tatl Bundan maada Presler ve Palmirler rışlan menetmiştir. Antakya hıristiyanlıbik olunup giden kararı hiç yerinde Şimdiye kadar alman neticelere göre, tarafından fetholunduğu zaman bir çok ğın şanlı bir merkezi olmasına rağmen Türk mallannın Türk vapurlarile Avrudeğildi. Kıymetli ve canh Nafıa zararlara uğramıştır. Valerianus zama kilise müverrihlerinin bize bildirdiğine pa limanlarına nakli en pratik çaredir. Vekilimiz Ali Çetinkaya, üç gün rnnda Acem Kralı Lapsoris büyük ordu göre putperestliğıni de muhafaza etmiş " Bu takdirde ihracat mallarımız iskeleierevvel «Cumhuriyet» c verdiği bir sile şehri zaptetti ve baştanbaşa yaktı. tir. de*beklemekten ve ambarlarda başka mülâkatında, talebeye devletin di Malalas. (S. 295). Asyanm büyük mallarla kanşıp bozulmaktan kurtulacak Antakyanın lranlılar ve A ve navlunlar hükumet tarafından tesbit ğer hatlarda göstermekte olduğu Kraliçesi Zinovyev Romalılara karşı kolaylıklann bu hatta dahi gösterirablar tarafından zaptı harb ilân ettiği zaman Anadoluda büyük edileceği cihetle mallarımızın maliyeti de leceğini söylemişti. Şark Şimendi bir Yunan İmparatorluğu tesis ve AntakVI ncı asır başlangıclarında Antakya, rakiblerile boy ölçüşmeğe imkân vere ferlerinin bir övey evlâd muamelesi yayı zaptetti. împarator Avrilyanus şehri medeniyet, şöhret ve zenginlik itibarile cek bir hadde kalacaktır. göremiyeceğine göre bu hareket tagene elde etti ve Palmir askerlerini şehir dünyanm en önde gelen şehirlerinden bibiî de olsa gazetemize gelen birçok Halbuki, bugün Türk şileblerinden den uzaklaştırdı. gene mektublarından anlıyoruz ki riydi. Şöhreti ve namı Çine kadar git bir çoğu Tuna havzasmda, Rus ve Italdevlet bu hatta talebeye «talebe» Ve Malalas (S. 300) de diyor ki: mişti. Bu suretle Çinliler Antakyayı Im yan limanlannda yüksek navlunlarla iş bulmuşlardır. Binaenaleyh bu gemiler ihmuamelesi yapmağa önümüzdeki Avrilyanus, Zinona'yı mağlub ettikten paratorluğun hakikî merkezi zannetmişders senesinden itibaren başlıyacaksonra bir deveye bindirip Anadolunun lerdi. Parti mücadeleleri, sefahet devam racat mallarımızı taşıyacak vaziyette değillerdir ve Türk şileblerinin haricde iş tır; yani altı yedi ay sonra. Bu müdşehirlerini gezdirdi ve nihayet Antakya edip duruyordu. îranlılar bundan istifade det zarfında talebenin cebinden heya getirip orada At meydanında büyük etmeği düşünüyorlardı. 526 da büyük yapması memlekete döviz temini noktasından faydalı olduğu cihetle onlan bule şimdi tamamile fuzuli olarak çıpanayır ilân ederek Antakyahlara şarkm bir zelzele oldu. Zelzeleyi yağmur takib günkü kârlı işlerini bırakarak dahilde çakacak para mühim bir yekun tuta Kraliçesini takdim etti. etti. Şehir harab oldu. O zaman şehrin lışmağa teşvik etmek te doğru görülmecaktır. Fakat şehrin uğradığı en büyük felâ adını değiştirmeği düşündüler ve The mektedir. Bu vaziyette ecnebi vapurlarla Naiıa Vekâletinin güzel niyetleket büyük zelzelelerden ilk altı asırda polis koydular. Şehre en büyük felâketi anlaşmak zarureti hasıl olmuştur. rini tatbikte biraz acele etmesi ve (Milâdî) şehirde asgarî 10 zelzele ol getiren îranlılar oldu. Şehrin zaptile AnFakat bu kumpanyalar, her istenilditalebe için zaten kararlaştırmış bu muştur. (Malalas Tarihi). Bu zelzele takya, şan ve şöhretini kaybetti ve bun ği zaman ve ihtiyac nisbetinde vesait telunduğu tenzilâh hemen bugünden lerin en büyüğü Justinien'in Imparatorlu dan sonra eski refahını, eski medeniyetini min etmek taahhüdüne girememektedir itibaren tatbik eylemesi lâzımdır. ğunun yedinci senesinde yani 526 da o göremedi. Şehir tekrar Bizanslılann eline ler. landır. (Malalas) Bizanslı müverrih bel geçti. Fakat bir asır sonra îranlılann PaHükumet, bu şerait karşısında esaslı ki tarihin tanıdığı en büyük harabilerden dişahı Nuşirvan (Justinyen zamanında) tedbirler almak kararındadır. Söylendi olan bu zelzeleyi tasvir ederken 250,000 bütiltı kuvvetlerile bu şehri muhasara etğine göre, Denizyollan îdaresinin vapur ŞEHÎR tŞLERt kişinin öldüğünü kayid ve bir buçuk sene ti. Büyük bir mücadeleden sonra îranlı ihtiyacı yeni vesaitle temin edildikten devam ettiğini ve bu felâkete İstanbulun Iar şehre girmeğe muvaffak oldular. sonra büyük tonajda vapurlardan ikisi Gazi Köprüsü inşaatına hâlâ büyük bir matem gösterdiğini, İpodrombaşlanamadı Şehrin gencleri büyük bir merdlikle haric postalara tahsis edilecektir. Bu adaki yanşlarm terkedildiğini ilâve edi " bu felâkete mukavemet ettilerse de niha rada, îskenderiye postalarınm yakında Gazi Köprüsünün ihalesinden şimdiyor. yel mağlub edildiler. Bu galibiyet An " tekrar ihdasına çalışılacağı kuvvetle söy ye kadar dokuz aylık bir zaman geçti ği halde, yapıda kullanılmak üzere şa'rtBizans Antakyası takyaya pahalıya maloldu. îranlılar şeh Tenmektedir. nameye konulan çimentonun tedarik eBizans Imparatorluğunun ilk iki as ri yakıp yıktılar. îran Şahı Antakyalıları MÜTEFERRlK dilememesinden dolayı inşaata hâlâ rmda (IV ve V yani Kostantin'den esir ve eski Antakya yerine îraada yeni başlanamamaktadır. Şirket şartnameye Teodos'a kadar) Imparatorlar Antak bir sehir tesisine teşebbüs ve bu yeni şeh Genel ithalât rejiminin tefsiri konulan çimentoyu Almanyadan tedayada ikamet ederlerdi. Zelzelelerin tah re Antakyalıları iskân etti. Fakat JüstinTicaret Odası genel ithalât rejimi ve rik edemediğinden inşaat daha bir müd rib ettiği şehirler gene eskisinden daha yen gene Antakya harabeleri üstünde ye kararnameye bağlı listelerin tefsirini det teahhur edecektir. güzel ve daha büyük olarak yeniden ku ni bir şehir kurdurdu. Fakat bu küçük bir yapmaktadır. Bu şekilde hazırlanacak Köprü inşaatımn böyle teahhur et ruluyordu. Bizans Imparatorlan daima şehir oldu. izahname tüccarlara ve sanayi erbabı mesini doğru bulmıyan alâkadar ma Bir asır kadar Antakya Yunanlılar e na tevzi edilecektir. onu süslüyordu. kamlar, şirketin matlub çimetoyu te linde kaldı. VII nci asnn başmda burası darik edemiyecek vaziyete düştüğünü, Teodos zamanında Antakyada bir ihŞehrimize gelecek seyyahlar inşaatın da daha fazla tehirinin doğru tilâl çıktı. İhtilâlin sebebi Bizans Impara gene îranlılar eline düştü. Son zamanlarda Akdeniz limanlarına olmadığım Nafıa Vekâletine bildirmişO sıralarda Şamı muhasara eden Atorluğumın tarhettiği yeni bir vergidir. rnühim miktarda seyyah akmı başla lerdir. Maamafih Hugo Herman grupu (387). Halk Teodos ve oğullannın hey rab orduları Şamı aldıktan sonra Sancamıştır. Şehrimizdeki alâkadar müesse mukavele mucibince Köprüyü matlub kellerini kırdı. Askerler asayişi iade etti ğa doğru yürüyerek Antakyayı da aldr selerin verdikleri habere göre, yakın zamanda teslim etmediği takdirde be ler. Teodos bu hâdise üzerine e\rvelâ lar (637). da İstanbula da birçok seyyah gelecek her gün için Belediyeye 500 lira vermeAntakyayı yeryüzünden kaldırmak istetir. Geçen sene îtalya Habeş harbi ve ğe mecburdur. di; fakat bilâhare birçok aristokratların Akdenizdeki gerginlik yüzünden bir Itfaiye mektebi açılıyor çok Amerikan seyyah vapurları Akde katil ve emvalinin haczile iktifa edip Annize uğramamaşılardı. Şimdi AkdenizFatihte îtfaiye binasında kurulan It takyaya aid birçok imtiyazları lâğvetti. Geçen gün sütunlarımızda Fran Fakat nihayet birçok ricalarla Teodos sız Koloneli Abadi'nin de temas et deki gerginliğin ortadan kalkmasile kül faiye mektebi hazırlıklarını ikmal et liyetli miktarda seyyah gelmeğe baş miştir. Mekteb ayın on birinden itiba Antakyayı affetti ve bundan sonra da tiği nokta üzerinde Antakya tarihi lamıstır. ren tedrisata başlıyacaktır. Mektebin şehre birçok lutuflarda bulundu. Şehir muharriri Ahmed Faik Türkmen bu mevzua temas ederek okuyucularıADLİYEDE jimnastik muallimliğine Mazhar, yurd nüfusunun kesafet peyda ettiğini görünmızı tenvir edecektir. Bu hususta bilgisi ve kanunlarla belediye nizamnace, ilk surun etrafına yeni bir sur daha muharririmiz bütün hemşerilerine Kurşun hırsızı meleri dersine Şirketler komiseri îsmainşa ettirdi. Gazi Anteb mücadelesi sırasmda Alâeddin isminde bir kurşun hırsızı il Hakkı, tahrib ve inşaat dersine Fen vukua gelen Antakya mücadelesin îhtısas mahkemesine verilmiş ve bir ay Tatbikat mektebi muallimlerinden HüsIpodrom yarışları de çalışmış kimselere mektublar gön hapse mahkum olmuştur. Alâeddin, po nü, zehirli gazler dersine Sıhhiye mü Antakya son hürriyet ve refah günle dererek onların hatıralannı ve mülis tarafından bir tesadüf neticesi ola diriyeti Zehirli gazler mütehassısı Hüsrinde kendini at yarışlarına ve panayırla şahedelerini sormuştur. Bu mektubnü, kimyevî maddeler istimali dersine rak yakalanmıştır. ra verdi. Bu şehirde iki rakib tarafm ya lar peyderpey gelmektedir. Yalnız Çarşıkapıda Kunduracılar cemiyeti kimyager Mustafa Muhlis, makine derni: Yeşillerin ve mavilerin mücadelele muharririmizce adresleri meçhul olan nin bulunduğu medreselerden birinden sine motör mühendisi Tarık, elektrik rile birçok karışıklıklar çıktığını Malalas zevata bittabi bu mektublar gönde 20 kilo kurşun aşıran Alâeddin bunları dersine makine mühendisi Salim, sular rilememiş olduğundan her okuyucudersine Sular idaresinden mühendis kaydediyor. muzun bu mücadele hakkmdaki bil o civarda küfecilik eden bir çocuğa ta Fuad, İtfaiye talimatname ve talimnaîpodrom: Antakya îpodrom yanşlan gilerini süratle gazetemize bildirme şıtmıştır. Bu çocuk o mahalle bekçisi melerile meslekî bilgiler ve İtfaiye hive seyircileri itibarile lstanbulunkinden lerini ehemmiyetle rica ederiz. nin oğlu imiş. Gece olup ta çocuk (sır dematı dersine de İtfaiye müdürü İh geri değildi. Büyük yarış ve panayırlar . J tım ağrıyor, adamcağız kurşun taşıttı) san tayin edilmişlerdir. deyince bekçi çocuğunu sorguya çek bilhassa (2 nci asnn sonlarında) împa miş ve kurşunlarm çalmdığını anlıya rator Komod zamanında teessüs edilmek CEMİYETLERDE rak Alâeddini yakalamıştır. için rağbet ve vüs'at kazandılar. Yarış Şehrin tahribi D Antakya istilâ ve zelzelelerle birçok def a harab oldu ve yeniden kuruldu Doğru değil mi? Yeni reislerden Said Erdel kürsiye gelmiş ve borsa bütçesinin müzakeresine başlanmıştır. Yeni ticaret borsası bütçesi 81634 lira masraf ve varidatla mütevazin bir şekildedir. 7405 liralık bir variŞimdi ise tngiltere Akdenizde siyasî dat fazlası olacağı ümid edilmektedir. ve askerî cihetten hayatî menfaatleri bu Bu da borsanın Odaya olan borcuna lunan Fransayı ve öteki Akdeniz devletkarşılık tutulacaktır. lerini haricde bırakarak yalnız kendisi, Borsa bütçesinin kabulünden sonra îtalya ile iki taraflı bir misak akdetmek Oda bütçesi müzakere edilmiş ve 201146 suretile Avrupanm umumî emniyetinin lira olarak kabul olunmuştur. mevziî emniyet esaslan üzerine kurulmaVefat eden borsa komiseri Kemalin sı sistemini terketmiş oluyor. ingiltere bu ailesine 2000 liralık ikramiye verilmesi işten vazgeçtikten sonra diğer devletlerin kabul edildikten sonra «gayri kabili rü bunu kendi aralannda temin edemiyecekcu» tabirinin delâlet ettiği mana hakkın leri aşikârdır. Almanyanın sonuna kadar da bazı münakaşalar olmuş ve toplantı ayak dirediği ikişer taraflı ademi teca vüz ve emniyet taahhüdü sistemi nihayet ya nihayet verilmiştir. ingiltere tarafından da kabul edilmiş buKÜLTÜR tŞLERt lunuyor. Bundan sonra, îngiltere, muayyen bir mıntakada yaşıyan ve alâkadar bulunan devletler arasında müşterek misaklar akdolunup bunlann heyeti umumiyesin " den Avrupaya mahsus umumî ve müşterek bir emniyet sistemi kurulması fikrini % iltizam ve müdafaaya başlamışh. Bu usule göre, Avrupanm şarkmda, ortasında ve Akdenizde bulunan devletler arasında ayrı ayrı mevziî emniyet misaklan akdolunacaktı. Bunlann arasında bir de Lokarno misakı yerine Avrupanm garb tarafının eoıniyeti için bu tarafla alâkadar büyük devletler ara sında bir misak yapılacak ve bunlann heyeti umumiyesi Avrupanm emniyet sistemini vücude getirecekti. Muallimlere yardım sandığının faaliyeti ölen muallimlere ve ailelerine yar dım maksadile teşkil edilen yardım sandığı, son günlerde faaliyetini arttırmıştır. Şimdiye kadar ilk tedrisat muallimlerinin hemen hepsi, orta tedrisat muallimlerinin de bir çoğu sandığa aza olmuşlardır. Yardun sandığınm son iki gün içinde ölen iki muallimle beraber yardım ettiği azalarının miktarı beşe baliğ olmuştur. Ölen muallimlerin ailelerine 330 la 360 lira arasında yardım da bulunulmuştur. Bilhassa ölen bir ilk mekteb mualliminin yetim bıraktığı çocukları leylî bir mektebde okutulmak için sandık idaresi 360 lira yardımda bulunmuştur. Maarif memurları yardım sandığı Maarif dairesinde çalışan memurlarla Maarif ilk tedrisat müfettişlerine yar dım etmek maksadile bir tasarruf san dığı kurulmuştur. Tasarruf sandığına aza olabilmek için Maarif idaresinde memur, müfettiş olmak ve ayni zamanda ayda bir lira aidat vermek şarttır. Anket Ingiliz Italyan anlaşması, bir ittifak mahiyetinde olmadığı gibi, Akdenizde değişmez bir vaziyet ihdası ve tanınması manasını da ifade etmediği Romada ehemmiyetle kaydedilmektedir. Her iki büyük devlet yalnız birbirinin bu deniz^fki menfaatlerini, mevkilerini ve hedefıi tanımış bulunuyorlar. Statüko da, h\t menfaatlere uygun olmak şartile ka " bul edilmişrir. Meselâ Ingilterenin İspanya işlerindeki en mühim alâkası, îspanyanm gerek Avrupadaki, gerek Afrikadaki topraklarının ecnebi bir devletin idare ve nüfuzu altına girmemesindedir. îtalya, îngilterenin bu noktai nazannı kabul etmiştir. Fakat diğer taraftan Is panyada komünistlerin vaziyete hâkim olmalannı menetmeği haricî politikasına esas tutan îtalya, bu gayesine irişmek için Ingiliz anlaşmasını bir engel sayma maktadır. Bunun için son zamanlarda binlerce Italyan gönüllüsünün General Franko'nun ordusuna iltihak etmekte olduğunu görüyoruz. Royter Ajansı bile bu haberi teyid etmektedir. Romada dahi Ispanyadaki vaziyet şu suretle izah edilmektedir: Vaktile General Franko Madridi alacak ve Katalonya üzerine hücum edecek bir vaziyette iken Sovyet Rusyadan ve Fransadan öteki tarafa külliyetli miktarda komünist gönüllüleri gelmesi üzerine duraklamış olduğundan kendisine Italyamn yardım etmesi icab etmiştir. Şimdi ise vaziyetin tekrar General Franko'nun lehine dön mesi üzerine Fransa gönüllü gönderilme " sinin men'i için harekete gelmiştir. Alman donanmasının şimalî Ispanyayı adeta resmen abluka etmesine karşı da îngilterenin telâş göstermemesi, Alman yanın da îtalya gibi İspanyada arazi statükosunda bir değişiklik vücude getirmek istemeyip sırf fasistlerin üstün gelmesine çalıstığı kanaatin^ beslediğini göstermektedir. Hatta Ingilterenin İtalyadan sonra Almanya ile de gene iki taraflı bir an * laşma yapmak istediğini bildiren haberler çoğalmışhr. îngiltere îtalyaya Habeşistanı bıraktığı gibi Almanyaya da iktr sadî ye malî azim istifadeler temin etmek suretile, bu ikinci büyük faşist devletle anlaşmağa taraftar bulunmaktadır. Hu lâsa, înşilizler herşeyden evvel îngiliz împaratorluğunun hayatî ve mühim menfaatlerini korumağa çahşıyorlar. DENİZ İŞLERI Dün sabahki sis Dün sabah Boğazın Yeniköy kısmından yukarı tarafını kesif bir sis kapladığı için saat on bire kadar vapurlar Köprüye inememiştir. Yeniköyden aşağı kısım açık olduğundan İstanbuldan hareket eden vapurlar Yeniköy ve Beykoza kadar gidebilmişlerdir. Geç vakte kadar Kavaklardan kalkacak vapurlar yerlerinde kalmış, bu yüzden bir çok kimseler geç vakte kadar işlerinden kaldıkları gibi bir çok talebe de geç vakit mekteblerine gidebilmiş, bir kısmı da hiç gidememiştir. Öğleden sonra sis sıyrılmış, seferler de intizamma gir miştir. İstanbuldaki esnaf cemiyetlerinin reisleri dün müşterek Esnaf bürosunda bir toplantı yapmışlar ve esnaf cemi yetleri yardım akçesile esnafa ne şe kilde yardım edebileceğinı tetkik et mişlerdir. Fakat bu hususta bir karar Fakat bilâhare bu oyunların ehemmi yetlerini kaybettiklerini görüyoruz. (Gü verilememiştir. reş, boks ve sairedeen ibaretti) Bu yarışTaze bir havadis! lara komşu memleketlerin aristokrat taDünkü sabah gazetelerinden birisi, bakası dahi gelirdi. Dikkate şayandır ki şehrimizdeki 40 esnaf cemiyetinden al bu yanşlarda kızlar da her nevi oyunlara tısının çalışmalanna lüzum kalmadığı iştirak ederlerdi. Birinci asırdan sonra nı, bunlardan celeblerle manifaturacı împarator Diyoklesyen yanşlan hima ların ayrı birer birlik kurduklarını, deyesi altına aldı ve Dafne'de büyük bir ri ve sepetçilerin iradlarmm az oldu stadyom yaptırdı. ğundan cemiyetlerinin dağıldığını ve Istanbulda olduğu gibi Antakyada da kaldırımcıların da yapı yapıcılar esnayanş edenler elbiselerinin rengine göre file birleştiğini yazıyordu. iki partiye ayrılmıştı: Yeşiller ve MaviBizim bildiğimize göre bu işler 933 Ier. Mavileri hükumet himaye ediyordu. Bu iki parti arasındaki ihtilâflar bir çok ve 934 senelerinde olmuştur ve dün vekanlann dökülmesine sebebiyet vermiş rilen bu havadis üç, dört sene evveline aiddir. tir. lar Jüpiter'in şerefine tertib olunuyor ve bunlara «Olimpik» tabir ediliyordu. Hükumet bunun için hazineden hususî tahsisat veriyordu. Malalas der ki: «Teşrifatçılar altm sırmalı beyaz elbiseler giyerler ve başjanna nadide taşlarla süs lenmiş taclar koyarlardı. Esnafa yapılacak yardım Bursada bu sene kış çok şiddetli Cumhuriyetin yardım listesi Felâketzedelere yardımımızı daha genişletmeliyiz! Adana ve havalisinde felâkete uğrıyan kardeşlerimiz için açtığımız yardım listesine devam ediyoruz: Esami Kuruş 455,979 Eski yekun Beyoğlu 45 inci ilkmekteb be200 sincismrf B şubesi Yeni nesH ilkmektebi 4 üncü 200 sınıf talebe ve muallimleri Yakacık ilkmektebi 2 nci sınıf muallim Ahmed Muhtar ve ta100 lebeleri 456,479 TOCAY Cumhuriyet Nüshası 5 Kuruştnr JTürkiye Bursa (Hususî) Bu sene şehrimizde ve civarda şiddetli bir kış hüküm sürmektedir. Bursa tam bir şimal memleketine benzemiştir. Sık sık şehri kaplıyan kesif sis dalgaları beş metro ileriyi göstermemektedir. Fasılalarla yağan Harrç Bursanın kıs manzarası şeraiti» ^° •*• 1700 Kr. t4S0 800 yoktur kar henüz şehirden kalkmamıştır. Yıl lardanberi böyle bir kış olmadığına göre bu sene devamlı ve şiddetli bir kış geçireceğimiz anlaşılmaktadır. Uluda ğın yüksek noktalarmda karın irtifaı 6 metroyu geçmiştir. Senelik 1400 Kr Altı aylık 750 Üç aylık 400 Bir aylık 150
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle