09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
T Ikincikânun 1937 CUMHURtYET ve ona, taze, nermin ve genc bir manzara verinrz. ViYANA UNiVERSiTESiNİN MEŞHUR BiR TIB PROFESöRü Genc hayvalardan istifade ettiği yeni bir cild unsuru keşfetmiştir. CİLDİNİZİ BESLEYİNİZ TURAN SATILIK Muhkem ve muntazam fabrıka ve depoya elverışh dort masura maılezız tatlı suyu havı, genış arazı ıçınde halıhazır işlemekte olan Eyubsultan caddesmde Eskıye m hamamı namıle arıf (55) lıra ıcarh ve resen kuntratlı çıfte ha mam son fıatı (7500) lıraya satı lıktır. Cadde üstunde koşebaşı o lup denıze mesafesı üç dakıkadır Halıhazır vazıyetı yırmı bm lıra ıle meydana gelmez (FABRÎKA ve DEPOYA) elverışlıdır. Muracaat: Yemış Zından han No. 1. Telefon: 21608 BU YENİ TEDBİRİ TEC RÜBE EDİNİZ. SİZİ GENCLEŞTİRECEK VE GÜZELLEŞTİRECEKTİR. İşte, genc hayvanlardan istihsal edilmiş bu yeni cild tmsuru, cildinizin derinliğine nühız ederek buruşuklukların teşekkül ettiği ye • ri, ilk yumuşamağa başlıyan nescleri veya layıflıyan yüz adalelerini besler. Binlerce kadmlar, bu usulü büyük muvaffakiyetle tatbik etmişlerdir. Bu müstahzar bütün dünyada emsali arasmda yegânedir. Bu cevher, şimdi, cildinizi beslemek için matlup nisbet da • iresinde Tokalon kremi terkibine kanştınlmışfar. Akşamlan yat mazdan evvel pembe rengindeki ve sabahları beyaz rengindeki Tokalon kremini kullanınız. Tokalon kremi ile beraber su geçmez yeni Tokalon pudrasını da kullanınız. Daimî bir rutubet, cildin mesa melerini tereşşuh ettirir ve pudranız su geçmez cinsinden değilse bu rutubete karışır ve sert cisimler teşekkül eder ki mesamata dahil olunca açılmalanna ve binnetice teni berbad eden gayrisaf raaddelerin massetmesine sebeb olur. Su geçmez yeni Tokalon pudrasını tecrübe etmek için parmağınızm ucuna biraz pudra koyunuz vc suya batırınız, sudan ^ • "» a • •"• parmağmızın kuru ol duğunu göreceksiniz. Fabrikatorların nazarı dikkatine: •• Operatör Urolog •• Dr. Mehmed Ali idrar yolları hastalıkları mütehassısı Köprübaşı Eminönü han Tel 21915 HER SABAH DAHA GENC GöRüNüNüZ Ankara caddesinde Kahraman Zade Hanının üst katı kiralıkbr. Içindeki ilâncıhk Şirke. tine müracaatları KiRALIK Kültür Bakanlığından: l Inhisarlar Umum Müdürlüğünden Neden spırın ı Çünkü ASPIRIN senelerdenberi her türlü soğukalgınlıklarına ve ağrılara karşı tesiri şaşmaz bir ilâç olduğunu isbaf etmiştir. 1 Şartname ve krokisi mucibince Çamaltı tuzlasındaki amele kangarlarına konulmak üzere 2500 lira muhammen bedelli 500 tek yatağı ihtiva etmek sartile 250 ranza pazarlıkla tatın ahnacaktır. 2 Pazarhk 8/1/937 tarihine rashyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartname ve krokiler parasız olarak hergün sözü geçen şu beden almabilir. 4 İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân o lunur. (3619) i 1 Ankara Bölge San'at okulu için pazarlıkla 1 takım ünite delik mastarile 1 takım ünite mil mastarı ahnacaktır. 2 Bu mastarların şartname ve listeleri Ankarada Bakanlık Ge • reç Direktörlüğünden, İstanbulda Bölge San'at Okulu Direktörlüğünden bedelsiz olarak verilmektedir. 3 Mastarların ihalesi 18/1/1937 pazartesi günü saat 14 te Kültür Bakanhğı binasmda yapılacaktır. 4 Mastarların tahmin bedeli 781 ve muvakkat teminatı 59 liradır. Taliblerin eksiltmiye iştirakleri. «2235» (8) Öksürük; Nefes darlığı; Soğuk alğınlığı ve Göğüs nezlelerinden sizi kurtaracak en eyi ilaç budur. Her Eczaneden israrla isteyiniz. REOSİL A S P İ R İ N in tesirinden emin olmak için lütfen sına dikkat ediniz. marka 1 Şartnamesile resminde evsafı yazılı ve 3 ton yük taşıyabi lecek 2500 lira muhammen bedelli bir aded kamyon açık eksiltme usulile satın ahnacaktır. 2 Eksiltme 8/1/937 tarihine rashyan cuma günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 187.50 liradır. 4 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 5 İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3725) 180 000 aded bobin 26 | milim II sigara kâğıdı. 20 000 » » 26 i milim I külü yapışan sigara kâğıdı 120 000 » » 28 milim II sigara kâğıdı 1 Yukarıda cins ve miktarı yazıh 320 000 aded bobin sigara kâğıdı şartnamesi mucibince pazarlıkla satın ahnacaktır. 2 Pazarhk 1/11/937 tarihine rashyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyo nunda yapılacaktır. 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ah nabilir. 4 İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (75) Ürgüp Kazası Belediyesinden: 1 Kazamızda beş yataklı dispanser mevcud olmakla beraber f aal bir doktorumuz da vardır. 2 Sermayeli bir eczayıca ihtiyacımız vardır. 3 Bilumum satılan eczanm ticareti kendisine aid olacaktır. 4 Bilâ bedel bir eczane binasile ecza dolablan verilecektir. 5 Kazanın nüfusu 23895 olduğu gibi civarımızda bulunan ve daima alış verisi kazamızla olan Avanus kazası da bu eczaneden istifade edecektir. 6 Eczacılık evsafına haiz bulunan sermayeli bir eczacı talib olduğu takdirde kendisine ayrıca Belediye bütçesinden maktuan ayda 50 lira ücret verilecektir. 7 Yukanda yazılı şerait dairesinde talib olanların Urayımıza müracaatleri ilân olunur. (23) MA7ON MEYVA TUZU İstanbul Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 1 örgüt için satın alınacak olan bir etüv makinesinin 11/1/937 pazartesi günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 2 Tasmlanan tutarı 1100 liradır. 3 Şartnamesi Komisyondadır. 4 İstklilerin 83 liralık ilk teminat makbuzlarile Galatada Çinili Rıhtım han birinci kattaki Komisyona müracaatleri. (70) Sergilerde eser teşhir eden ressamlara Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: İkincikânunun yirmi ikisinde Atinada Yunan hükumeti bütün Balkan devletlerinin iştirak ettiği bir resim sergisi açacaktır. Bu sergiye iştirak etmek istiyen ressamların jüriye arzedilmek üzere be ğendikleri esrlerinden üçer danesini en geç 12 ikincikânun sabahına kadar Güzel Sa'atlar Akademisi Müdür Muavinliğine makbuz mu kabilinde teslim etmeleri. (83) Bütün dünyanın en müessir ilâcıdır. Ameliyatsız memeleri mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser. İNKIBAZI, HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİKLİK ve YANMALARINI giderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler. MİDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ İçilmesi lâtif, tesiri kolay ve mülâyimdir. yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim HOROZ markasma dikkat • •JjaAce JuuuM ;BÂH(E IARABI TERZİLER, KUMAŞÇILAR, ELBİSECİLER, ŞAPKACILAR, GÖMLEKÇİLER, KÜRKÇÜLER ve müstahdemlerinin nazarı dikkatlerine Terziler, Elbiseciler, Kumaşçılar Cemiyeti yeni idare heyeti işe başlamıştır. Tahsildarlarımız Bay Mehmed Ali, Bay Yani'dir. Başka memurumuz yoktur. BASURA HEDENSA 4/l LT., i LT. , y 3T
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle