20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET İ Ikincifcamm 1937 Allahın yarattığı tabiî ve j saf çocuk gıdaları Vitamin Gıda Kalori Sıhhat Pirinc Yulaf Mercimek Buğday İrmik Patates Mısır Arpa f~~ ı Avrupada her sene daima zafer nişan ve madalyalar birinciliği kazanan ve diplomalarla tasdik olunan Bezelya Çavdar Türlü Badem Hasan özlü unlarile Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. Hasan özlü unlan nefasetlerini ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. Çocuklarınıza yediriniz. Istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini TC kalorisi çok olan bu mükemmel özlü Unlarla yavrularınız neşeli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk bü • yürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARİLE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve ye meklerin Iezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklidlerinden sakınmız. Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA D 1 K K A T. Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur. HASAN DEPOSU: lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Besiktaş, Eskişehir. HASAN veNESRiN Hasan ve Nesrin ko lonyalan halis limon çiçeklerinden yapılmıştır. Hasan kolonyası dünya koJonyaları fevkindedir. 90 derecedir. Terkibin de su, boya ve fiksatör yoktur. Ruhî ıstırablan, kalbî üzüntüleri, elemli duyguları, fikrî yorgun lukları ve bütün heye canları siler. Meftunları pek ziyadedir. Nesrin Kolonyası Hasanın yav rusudur. Hasanın limon çiçeği onda da vardır. O çok ucuz ve nefistir. 75 derecedir. Hasan ve Nesrin Losyonları insana hayat ve neşe veren, çok cazib ve modern koku ları camidir. Hasan lavantaları bir Kolonya, Losyon ve Lavantaları damlası bir çiçek serisidir. Bir cennet bahçesidir. Lâle, Şipr, Divinya, Nergis, Menekşe, Mil flör, Leylâk, Güller, Revdor, Origan, Yasemin, Krepdöşin, Neroli, Su var de Paris, Pompadur, Aşk gecesi, Dağ çiçek leri, Bahar çiçekleri, Kukaraça, Pupi, Zam bak, Amber, Fulyalar, Nadya, Cennet çiçekleri, Genclik, Beş çiçek, A morita, Kadın eli, Fu jer, Şanel La Rumba, Müge, Karyoka, Florami, Skandal, Flör Da mur, Çiçek demeti, Li mon çiçeği, Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Eskisehir, Beyoğlu, Beşiktaş. I Sigara da içseniz MÜZ'İG RADYOLİN Diş macunu kullamyorsanız, dişlerinizin daima temiz, daima beyaz, daima sağlam kalacağına emin olabilîrsiniz Kışın birçok insanları rahatsız eder. Yutkunmakta zorluk ve ıstırab çekerler. Bogaz Ağrıları MÜSAHÎBZADE CELÂL'İN 18 kitabdan ibarel Temaşa Külliyatı R A D Y O L • R A D Y O L • Boğaz ve bademcik iltihablarını pek çabuk geçirir. Soğuk algmlığmdan, Grip ve Nezleye yaka lanmaktan bizleri korur. Her eczanede bulunur. 15 tanelik kutusu 35, 40 tanelik kutusu 70 kuruştur. AKRİDOL lamamen neşredilmiştir. 1 Bir Kavuk Devrildi, 2 Aynaroz Kadısı, 3 Atlı Ases, 4 Balaban Ağa, 5 İstanbul Efendisi, 6 Gül ve Gönül, 7 Demirbaş Şarl, 8 Fermanlı Deli, 9 Kaşıkçılar, 10 Kafes Arkasında, 11 Köprülüler, 12 Gülsüm, 13 Mum Söndü, 14 Lâle Devri, 15 Pazartesi Perşembe, 16 Macun Hokkası, 17 Yedekçi, 18 Selma. Beher kitab 50 kuruştur. Üsküdar Hukuk Hâkimliğinden: Feshane Mensucat Türk Anonim Şirketi vekili avukat Hadi tara fından Sadık İsmailzade vesaire tarafından açılan veraset davasına müdahale davasının cari tahkikatında müddeaaleyhlerden Sadık İsmailzade ile Hasanın ikametgâhları meçhul bulunduğu mübaşirin tebliğ ilmühaberindeki meşruhatından anlaşıhp müddei vekilinin talebile ilânen tebligat icrasına karar verilerek tahkikatın 28/1/937 perşembe saat 14 e talik edildiği gibi bu babdaki müdahale arzuhali suretile davetiye mahkeme divanhanesine asılmakla muayyen olan gün ve saatte mahkemeye gelmeleri ve müdahale arzuhaline karşı tarihi ilândan itibaren 20 gün zarfında cevab vermeleri lüzumu ayrıca gazete ile de ilân olunur. (62) Saf ve temiz bir aşkın heyecanlı macerası. Kış geceleri lezzetle okunacak resimli ve 400 sahifelik aile romanı. Fiatı 100 kuruştur. CUMBADAN RUMBAYA S E R V E R B E D İ RAFÂEL GRAZIELLA ve Lamartine'in Y a z a n: N N Diş macunlarının en tesirli ve en nefisidir. POKER Tıraş bıçağı yerine başka bir bıçak verirlerse aldanmayınız. Bu iki şaheseri Halid Fahri Ozansoy tarafından lisanımıza tercüme edilmiitir. Rafael 100, Graziella 75 kuruştur. Daima Radyolin Adapazarı Belediyesinden: Rozunbaver marka yangm arazözüne talib çıkmadığından yeni şartnamesindeki evsaf ve kudreti haiz olmak üzere Rozunbaver de dahil olduğu halde Benz, Fiyat, Fort, Magirus tipleri de kabul edilecektir. Binaenaleyh bedeli 6500 lira tahmin edilen ve 30 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmiye konulan bu beş markadan her hangi bir arazözü satmıya talib olanların muvakkat teminat miktarı olan 488 liralık Banka mektubile veya bu kadar itibarî kıymette hüku metçe tanınmış tahvilâtla 5 şubat 937 cuma günü saat 15 te Bele diye Encümeninde yapılacak ihaleye iştirak etmeleri, teklif mektublarının o gün saat 14 e kadar gönderilmesi lâzım geldiği ve taleb vukuunda şartnamesinin meccanen gönderileceği ilân olunur. (82) Israrla tıraş bıçaklannı isteyiniz. Goethenin Aşkları ve Aşk Şiirleri Halid Fahri Ozansoy Fiatı 75 kuruştur. Elektrik Pazarhk İlânı KANA A T K İ T A B E V İ Kırklareli Belediyesinden: 21/12/1936 da ihalesi yapılacağı ilân olunan elektrik makinesi ve edevatına belli günde istekli çıkmadığından bir ay pazarlığa bı rakılmıştır. lsteklilerin eski şart dahilinde hergün Belediye Riyasetine müracaat edebilecekleri ilân olunur. (3891) Edremid Belediye Reisliğinden: Belediyemizin açık olan 165 lira ücretli mühendisliğine istekli o lanların müracaati ilân olunur. Taliblerin mühendis diplomasım hâmil ve musaddak şehir plânmı tatbika muktedir bulunmaları şarttır. Makine, elektrik, su işlerinden anlıyanlar tercih olunur. Müracaata ev rakı müsbitenin eklenmesi lâzımdır. (14) E V K I L A V U Z U ~ 2 0 kuru?' Neşreden Okullara ve her eve lâzım N ET 248 faydah bilgiler. Kadıköy. Tel. 60525 Öğretmen Fuad'ın yazdığı U P I I n Duvar takvimi alınız. u u n Ondan üstünü yok!... Sahib ve Başmuharrirt: Yunua Nadı ümumi neşriyatı idare eden Yazı I}lert Müdürü: Hikmet Münif Cumhurtyet matbaası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle