09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 İkincikânun 1937 CUMHURİYET SON TELEFON HABERLER... TELGRAF ve TELSiZLE Hâlâ tazyik! Müşahid heyetini görmek istiyen Hataylılar silâh kuvvetile dağıtıldı (Baştarafı 1 inci sahifede) ye kadar Durieux'nün evinin önüne gelmişlerdir. Ahali «hakkımızı arıyoruz. Istiklâl istiyoruz. Suriye mandası altma giremeyiz. Hür doğduk, hür yaşıyacağız, hür olarak öleceğiz» diye bağırmışlardır. Halkm bu bağırmalarına karşı müselIâh kuvvetler rasgeldiklerini döğmeğe başlamışlardır. Hatta bu arada komiser Lutfi silâhını cekerek halkın üzerine hücum etmiştir. Müşahidlerin bulunduğu binanın önünden müsellâh hükumet kuvvetleri halkı cebren dağıtmışlardır. Mukavemete maruz kalan İskenderun ve Belân halk mümessilleri Hatay Türklerinin uğradıklan zulüm ve felâketleri kendilerine arzetmek üzere geldikleri halde hükumet kuvvetleri tarafından silâhla menedildiklerini, hak istiyen bir halka karşı böyle hareketin bilhassa müşahidlerin bulun duğu bir zamanda yapılmasının ifade ettiği manalan, bu halin menedilmesini istediklerini ve yapılan hareketleri protesto ettiklerini telgrafla müşahidlere bildirmişlerdir. memurları başta Müddeiumumî olarak birkaç çocuğu bulmuşlar ve bunlan Duryo'nun evinin önüne sevkederek: «Yaşasm Suriye» diye bağıtjnışlardır. Bu harekete şahid olan Fransız yerli memurlar ve inzıbat âmir ve memurlan asla harekete geçmemişlerdir. Bilâkis onların hareketlerini tasvib etmişlerdir. Olimpiyada giden Türk sporcuları Dahiliye Vekili sporculara teşekkür ediyor Ankara 6 (A.A.) Dahiliye Vekili ve C. H. P. genel sekreteri Şükrü Kaya Türk sporculannın Berlin Olimpiyadlan esnasında göster miş olduklan terbiye ve itinalı ha reketi takdiren Türk Spor Kurumu başkanlığma 31/12/936 tarihli aşağıdaki tezkereyi göndermiştir: «Türk Spor Kurumu başkanh , ğına, , Sporcularımızın Berlin Olimpi yadları münasebetile Almanyada bulunduklan zaman gösterdikleri terbiye ve itinalı hareketlerle disip lin evsafı bu kez büyük elçiliğimiz tarafından Dış Bakanlığa gönderilen bir mektubda zikir ve medhedil I mektedir. Millî şereflerini muhafa I zada gösterdikleri itinadan dolayı I bütün sporcu arkadaşlara teşekkür I lerimin iblâğını dilerim. Aynca bu I işin bu cephesmi iyı tanzim eylemek ( te Türk Spor Kurumunun dikka I tine ve sporcuların başında göster ' { diği ilgili dikkatten dolayı Tokad saylavı Süreyya Gencaya dahi te ' şekkürlerimi eklerim.» Köylünün muhtac olduğu ziraî kredi Aktif kredi ve pasif kredi Ziraate ayniyat kredisile yapılacak yardım çok dikkat ister Köy un değirmenlerini çeviren sular Ziraat Bankasının hizmet kabilinden yapacağı işlere dair Insanlarla makine arasında rekabet!Iş tevzii tanzim olunamaz mı? İHEM NALINA MIHINA Cumhuriyetçi bir cevab! Türk köylülerini çevirdiler Humus 6 (Hususî) Müşahidler heyetinin İskenderuna geldiklerini haber alan civar göylerdeki köylüler İskende runa gelirken yollarda müsellâh jandarmalar tarafından cebren köylerine iade edilmişlerdir. Ermeni, Arab ve Kürtlere silâh dağıtıltyor Lâzkiye 6 (Hususî) Sancağın cenub mıntakasında bulunan Ermenilere yeniden silâh dağıtılmıştır. Evvelce Fransızlar tarafından Ermeni, Arab ve Kürd" lerden toplanmış olan silâhlar Mendub Durieux'nün itimadmı haiz olan Ermeni ve Kürdlere verilmiştir. Hama 6 (Hususî) Sancakta Türkten gayri unsurlara silâh verilmesi kâfi görülmemektedir. Sancağa yeniden kuvvetler sevkolunmaktadır. îki gün ev vel Kamışlı'da bulunmakta olan bir Fransız müfrezesi Resülsiyam'a gönde rilmistir. Zavallı hareketler Haleb 6 (Hususî) îskenderunda Türklerin müsellâh kuvvetlere rağmen kendi haklannı aramak için yaptıkları hareket hükumet memurlannı telâşa düşürmüş ve mukabil bir hareket yapmak için teşebbüslere girişmişlerdir. Hükumet Fransa ve Suriye [Başmakaleden devam] daima meşgul eden, yoran ve zayıflatan, inkişaf ve terakkisine mâni olan bir derd, bir belâ olacaktır. Üçüzlü konfederasyon teklifimiz kabul edildiği takdirde ise Suriye ile Hatay kardeşçe işbirliği yaparak, birbirine yardım ederek huzur ve emniyet içinde çalışacaklardır. Konfederasyonu reddetmek, Suriyede ve yakmşarkta, kardeşliği, dostluğu ve işbirliğini teperek bunlann yerine düşmanlığı, kini ve boğuşmayı koymaktan başka birşey değildir. miHMIIIIimillllllllllllllinillllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIUmmımnmmmı,. Fransada bir türlü bitmiyen grevler Anadoluda kar ve soğuklar Maden ameleleri şart koş Bir posta kamyonu karmakta devam ediyorlar lara saplandı, ölenler var Lille 6 (A.A.) Grev yapan maden sanayi amelesi dün heyeti umumiye halinde toplanmış ve aşağıdaki kararlan ittihaz etmiştir: 1 Ameleden bir kısmı işten çıka nldığı takdirde işe başlanmıyacaktır. 2 Hakemlık kanununun kabulü, 3 Hakemlerin, patronlar tarafın dan tevdi edilen ihtilâflı noktayı tetkik etmeden evvel greve sebeb olan metalibi müzakere etmeleri lâzımdır. Bu talebler, yevmiyelerin artırılması, müşterek mukavelenameye riayet, amele tarafından seçilen murahhaslara hürmet gösterilmesi gibi şeylerdir. Grevcilerin murahhaslan Nord Valisi M. Carles'e grev dolayısile ameleye ceza verilmesini hiçbir veçhile kabul etmiye ceklermi bildirmişlerdir. Emin bir membadan öğrenildiğine göre tecziye edilmesi istenilen amelenin miktan 85 tir. Ankara 6 (Telefonla) Ankaraya ge len resmî malumata göre, ilkkânunun 26 sından itibaren fasılasız surette ya ğan kar Zigana ile Hamsiköy arasın daki şosenin 4 kilometroluk kısmını tamamile kapatmıştır. Erzurumdan gelen bir posta kamyonu kara saplanmış, yolcularından 13 ü güçlükle kurtarılmış tır. Biri çocuk, diğeri kadm olmak üzere iki yolcu karlar içinde kalmıştır. Çocuk kurtarılabilmişse de kadın donmuştur. Karın fazlalığından Trabzon içinde bir han çökmüş, bir kadınla bir çocuk enkaz altmda kalarak ölmüştür. Kapanan yolun açılmasına çalışılıyor. Hatay ve Türkiye: Konfederasyon Hatay ve Türkiye için de iyi olacaktır. Çünkü Hatay Türkleri, Suriye boyunduruğuna girmeden kendi kendilerini idare edecekler ve Suriyeye zaran değil, faydası dokunan bir komşu, bir arkadaş o lacaklardır. Türkiyen davası, sadece Hatay Türklerinin kendi kendilerini idare etmeleri, yani kısaca Sancağın istik lâli olduğuna göre, bu davayı tahakkuk ettiren konfederasyon sistemi, bizim bu arzu ve emelimizi de temin etmiş olacaktır. O zaman, Türkiye, Suriye ile de, Fransa ile de pürüzsüz bir surette dost yaşıyacaktır. çüzlü konfederasyon teklifimizin neresinde Suriye ve Fransa için bir zarar veya tehlike vardır ki kabul edilmek istenil miyor? Bu teklifimiz, İskenderun limanından, Suriyenin de istifadesine mâni değildir. Lübnan, Suriye ve Hatay bir kül teşkil edecekleri için Suriye îskenderundan pekâlâ istifade edebilir. Konfederasyon halinde bulunmıyan ve ayrı ayrı müsta kil devletler olan bazı merkezî Avrupa devletleri, deniz kıyısmdaki devletlerin limanlanndan istifade ettikten sonra Suriye, îskenderundan neden istifade edemesin? Fransız Başvekili M. Leon Blum'e tavsiye ederiz: Türkiyenin üçüzlü kon federasyon teklifini ciddî surette tetkik etsin, görecektir ki Hatay meselesini bundan daha iyi halledecek hiçbir çare yoktur. Dünyanm bu karışık ve büsbütün kanşmağa müsaid zamanmda Türkiyenin Boğazların ağzında kale gibi oturan Türkiyenin dostluğundaki büyük kıymet ve ehemmiyeti müstemlekeci memurlann dar ve kırtasiyeci kafası kavrıya maz. Fakat M. Leon Blum'un zeki başı bu işi kavramalı, Fransayı vahim neti celer doğurabilecek olan bir politika hatası işlemekten korumalıdır. Türkiyenin dostluğunu ve Türklerin kalbini kazanmak için konfederasyon teklifimizi kabul etmekten başka hiçbir çare yoktur. Fransa, makul ve mantıkî olmıyan bir vahime için bir realiteyi çiğnememelidir. Dünkü Meclis Ankara 6 (A.A.) Kamutay bugün Refet Canıtez'in başkanlığında toplanarak Maarif Vekâleti merkez teşki lâtı ve vazifeleri hakkındaki kanun ile resmî devair ve müessesatla devlete âit idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeBir süt şirketinde grev ye hâdim müesseselerde bulundurulabileParis 6 (A.A.) Mühim bir süt cek vesaiti nakliye hakkındaki kanuna ek tevzi şirketinin antrepolarında amele grev lâyihanın ikinci müzakerelerini yapmış ve ilân etmiştir. İki taraf müzakere halinde kabul etmiştir. drr. Hükumet merkezinde süt tevziatınm Kamutay cuma günü toplanacaktır. muntazaman yapılması için her türlü Yunanistanda içtimaî sigorta tedbirler alınmıştır. Atina 6 (Hususî) Dünkü VekilMadenlerde grev ler meclisi içtimaî sigorta kanununu tas Paris 6 (A.A.) Sambre havza sradaki maden amelesinin grevi nihayet dik etmiştir. Hükumet bunun için altı yüz milyon drahmi tahsis edecektir. bulmuştur. Başvekil Metaksas hükumetçe ittihaz Bir anlaşma olunan bu karar hakkında gazetelere uParis 6 (A.A.) Maggi müesseseIerindeki grev bu sabah nihayet bulmuş zunuzadıya beyanatta bulunarak içtimaî ve amele işgal ettiği binalan tahliye et " yardımlar için Yunanistanda tatbik edilecek olan bu kanunun fevkalâde ehemmi Diiştir. Amele ve patron murahhaslan kırk sa yeti olduğunu söylemiştir. atlik hafta usulünü tatbika karar vermiş M. Benes Belgrada gidecek olduklanndan bugün öğleden sonra tekPrag 6 (A.A.) Salâhiyettar bir rar işe başlanacaktır. membadan haber alındığına göre, Benes resmen Belgrada davet edilmiştir. M. Stoyadinoviç Romaya ' Bu ziyaretin ilkbaharda yapılması muh gidiyor temeldır. Belgrad 6 (A.A.) Stefani Ajan Anadolu Demiryolları esham nndan: ve tahvilâtı M. Stoyadinovic'in St Moritz'e hareketi münasebetile Ünitedpress, YugoslavAnkara 6 (Telefonla) Anadolu Deya Başvekilinin Roma ve Parise gi miryolları esham ve tahvilleri mümes silleri geçenlerde bir toplantı yapmışdecegini haber vermektedir. lar ve Fransız frangının düşmesi üze Ras Imru ltalyaya geldi rine hâsıl olan vaziyeti görüşerek hü Roma 6 (A.A.) Birkaç hafta ev kumetle müzakere etmek için aralarınyel mutavaatını bildirmiş olan Ras îmru da bir heyet ayırmışlardı. Bu heyetle da diğer birçok Habeş reisleri gibi ltal Maliye Vekâleti arasında müzakerelere yaya gelmiştir. yakında başlanacaktır. AB1D1N DAVER Amerikada grev Nevyork 6 (A.A.) Otomobil endüstrisinde baş gösteren grev General Motors kumpanyasmın diğer iki fabri kasına da sirayet etmiştir. Şimdi bütün amele grev halindedir. Peyami Safa Pek yakında Umumî müfettişlerin dünkü toplantısı Cumhuriyet'te Okuyacağınız en son ve en güzel eserini bitirmek üzeredir Ankara 6 (Telefonla) Umumî müfettişler bugün Nafıa Vekâletinde Ali Çetinkayanın nezdinde bir toplantı yap tılar ve mıntakaları dahilindeki Nafıa işleri hakkmda görüştüler. kşamcı arkadaşımız «oldukça malumath, gazete okur, içeride dışanda olup bitenlerden haberdar, fakat zekâsmdan fazla, hassasiyetine bağlıbir bayana sormuş: «Geçen yılın sizce en mühim hâdisesi nedir?» Bayan şu cevabı vermiş: « Geçen yıl çok mühim bir hâdise 2 oldu. Ingiltere Kralı Edward'ın tahtınBirinci yazıdaki kredi aktif kredidir. banka mevzuu ve kredi çerçevesi hari dan vazgeçmesi.» Bu, ihtiyac şeklinde tezahür eden cindeki hizmet kabilinden bir şey varArkadaşımız bu cevabı yeni bir sualfaal bir kuvvetin istediği, aradığı bir dır ki: kredidir. A Şekli itibarile (zıddiyet) mahi le karşılamış: Fakat Ziraat Bankasının yeni kanunu yetinde ise de, Siyasî bakımdan mı? mahfi kuvvetleri uyandırmak ve faal B Tesiri itibarile pasif kredinin B « Hayır, siyasî bakımdan değil... hale getirmek hususlarını da derpiş et katagorisindendir. Bence tahtma henüz geçmiş, milletince miştir. Malumdur ki ziraat mihaniki ve ada ve dünyaca sevilen bir Kralın sevdiği bir Buna da pasif kredi demek lâzımdır lî kuvvetlerle başarılır ve kuvvetin ta kadm için tahhnı ve tacını bırakması, ki tezahürünü istediği ihtiyacın sevke sarrufla kullanıldığı yerde istihsal dageçen yılın, insanlık şerefi lehine kaydedici tesirile yeni faaliyetler hâsıl et ha menfaatli olur.. Tasnif edersek bu dilecek en mühim hâdisesidir.» meği istihdaf eyler.. kuvvetlerin: Bunu iki şekilde tasavvur etmek 1 İnsan kuvveti, Kral Edvvard'm tahttan feragat ettiği mümkündür: 2 Hayvan kuvveti, ilk günlerde, bu hâdise, bayanlanmız a3 Motör kuvveti. A Ziraî istihsale doğrudan doğru rasında kadınlığın ve aşkın bir zaferi gibi Olduğu anlaşılır. tesir edecek yenilikler, B Ziraî istihsali dolayısile uyan Ziraatte hayvan kuvvetinden istifa telâkki edilmişti. Çeşid çeşid rujlann, dıracak şeyler. denin artması insan kuvvetine ihtiyacı kırmızının açıklı koyulu bütün renklerile Birinci katagori ve ikinci katagori azaltmış değil, bilâkis başka şekillerde kızarrtığı ağızlardan hep şu düşünceyi den ziraî istihsal işlerinde krediyi ban artırmıştır. Eğer ziraatte motör kuvve dinlemiştik. Lâkırdı açılınca hâlâ da dirr ka kendisine yapar ve bunu temsil et tinden istifade olunabilirse, hayvan ve liyoruz: tiği madde halinde arzeder. insan kuvvetlerine ihtiyaç azalmış de Kral Edward, sevdiği bir kadın ğil, artmış olacaktır. Burada en nazik cihet, arzedilen madiçin îngiltere tac ve tahtını bile feda etti. denin rağbet görmesini temindir. Eğer Kezalik ziraat ameliyeleri bir takım Bravo Kral Edvvard'a! bu madde rağbet görmezse bankanın makinelerle ihtisar ve teshil edilir. Bu Böylece sabık Ingiltere Kralınm, bir sermaye parçası mahiv ve sarfet makineler iki kısımdır: muhtelif sebebleri olan bu feragat ve fetiği faaliyet heder olur.. 1 İnsan amellerinin yerine kaim odakârlığı, kadın için erkeğin yapması Ziraat Bankası (A) fıkrasındaki hu lur. lâzım gelen feragat ve fedakârlıgın deresusatı her türlü ziraat aletlerini tamim 2 İnsanın yapmağa kadir olamıyacesini gösteren bir örnek mahiyetini aldı. etmek işine girişmekle tecrübe etmiş ve cağı işleri yapar... Artık, her kadın, kendini seven erkekneticede muvaffakiyetsizliğe uğramış Meselâ, bir orak makinesi birinci kıtır. sımdandır, bir ekremoz, bir fennî pul ten, bir fedakârlık isterken söze şöyle başhyor: (B) fıkrasındaki husus için de Ziraat luk ikinci kısımdandır. Bankasının hâlâ idare etmekte olduğu Kral Edward, sevdiği kadm için, Memleketimizde ziraatin terakkisi ve mensucat fabrikası misal gösterilebilir. istihsalâtın çoğalması namına her şey tac ve tahtını feda ettikten sonra siz de Bu fabrika, bundan yedi, sekiz sene den evvel temenni edeceğimiz şey in benim için... evvel piyasadan pamuk mübayaası su san ve hayvan yorgunluğunu azaltacak Biz, erkekler de, bu iddialara şöyle bir retile guya fiatlarm yükselmesine ve onların takati fevkinde olan işleri cevab veremez miyiz? müessir olmakta idi... görecek mihanikî kuvvetlerin, motör Bu feragatin manasmı yanlrç anlıFakat alâtı ziraiye ve mensucat fab lerin biran evvel kullanılmasıdır. rikası şeklindeki pasif kredilerin ifade yorsunuz. Bu demokrasi ve milletlerin Fakat ikinci kısım, ziraat makineleriettiği mana bizim (pasif kredi) tabirile nin kat'î lüzumunu teslim etmekte hiç hakimiyeti devrinde tac ve taht o kadar ifade etmek istediğimiz şeye tamamı tereddüd olunmazsa da birinci kısım kıymet ve ehemmiyetini kaybetmiştir ki tamamına uymaz. ziraat makinelerinin kullanılmasını dü Sekizinci Edward bir kadm için, dünyaMeselâ; Türkiyemizde halk yiyeceği şünmeden evvel bunları kullanmakla nın en büyük ve en muhteşem tac ve tahekmeğin ununu «su> değirmenlerinde meydan alacak bir rekabetin neticele tını bile fedadan çekinmemiştir. üğüdür. Bu değirmenleri işleten su suBu tam cumhuriyetçi cevab, haylı rini tayin etmek lâzımdır. kutlan pek nadiren toprağın yüzüne Bunu bir misalle izah etmek faydasız müskit olmaz mı? ıkarlar... olmıyacaktır: Halbuki bunlar alçağa düşürülmeyip Iç Anadoluda 1936 senesinde bir dete ayni zamanda arazinin sulanmasına karlık bir tarla on kuruşa tırpanlanmıştahsis edilebilse (30) milyondan aşağı tır. Bir kuvvetli adam yedi dekar ve olmıyan arazi sulanmış ve yüz milyon iralıktan fazla ziraî hasılât alınmış o vasatî olarak beş dekar yer tırpanla ur. Memleketimizin her yerinde mev dığına göre, bir amele elli kuruş alrrnş cud olan linyitle müteharrik elektrik ve bununla iktifa etmiştir. [Baştarafı 1 inci sohf/edel santrallerile köy değirmenlerine kuv Bir orak makinesi ise vasat kuvvette ümid ediliyor. Fakat halk, mutlaka Büvei elektrikiye isale edilirse, bu tesis; bir çift öküzle yirmi beş dekar orak biA Ununu üğütmek için uzak yer çeceğine ve bunu yevmiyeleri birer li yük Şefini görmek arzusunda olduğundan lere gitmeğe mecbur olan köylüleri radan aşağı olmıyan iki amele kullana istasyon ve caddelerden aynlmamakta kendi köylerinde bir değirmen sahibi cağına göre, iş sahiblerine orak maki dır. nesi daha pahalı gelmiştir ve gelmek Valinin riyasetinde bir heyet, Atatüreder. tedir. kü karşılamak üzere hududa hareket etB Ununu üğütmek için gittiği de Harman ameliyesi, çapa ameliyesi, miştir. ğirmende günlerce beklemekten köy ilâh... Birçok ziraî ameliyelerde insanBu heyet arasında ordu müfettişi Geüleri kurtarır. lar makinenin rakibidir. neral îzzeddin ile diğer kumandanlar da C Şimdiki halde çoğu bulgurdan Ancak iıjsan kolu, kuvvetinin kıy vardır. biraz ince olan ve insan gıdasına az elveren un yerine, tamamile ezilmiş bir metlenmesidir ki ikinci kısım makineMisafirlerin ikametleri için Atatürkün lerin taammümüne ve istimaline yol a Konyadaki köşklerile Meram bağlann un temin eder. D Memlekette kömür madenleri çacaktır. daki vilâyet konağı hazırlanmışbr. nin işletilmesine ve yeni bir faaliyet Bu veçhile mesele, insan kolu kuvveAtatürkü hâmil olan hususî tren gece doğmasma hizmet eyler. tinin kıymetlendirilmesine irca edilmiş saat üçten evvel gelemiyeceğine göre E Değirmeni işleten suyun, toprağı oluyor. Dünyanm her tarafmda olduğu Atatürkün bu gece vagonlannda istirahat beslemesine ve istihsalin artmasına se gibi bizde dahi sermaye ve toprak sa buyurmaları muhtemeldir. beb olur. hibi olmıyan bir fıkara kütlesi vardır. Atatürkün Konyada nekadar kala Bu işin vücude getirilmesinde Ziraat Bunlar kollarınm kuvvetile yaşarlar. cağı belli değildir. Aysel Bankasının önayak olması, yahut kredi Bir de sermaye ve toprak sahibi olan vermesi pasif bir ziraî kredi ve bunun küçük çiftçiler vardır ki iklim tenev M. Neville Chemberlain da A katagorisinde dahil nev'ini teşkil vüatı dolayısile memleketimizin diğer Fransada eder. yerlerinde iş bulunabildiği zaman kenParis 6 (A.A.) Ingiltere Maliye Pasif kredinin B katagorisinde dahil di mmtakalarında iş yoktur, kolları muolan teşebbüsler Ziraat Banaksına he attaldır... Bunlar küçük istihsallerini, Nazırı M. Neville Chamberlain'le zevnüz pek uzak şeyler olduğuna hükmet amellerini fırsat buldukça satarak, ka cesi dün sabah Cote d'Azur'da kâin mekte tereddüd olunmamak lâzımdır. zanclarım maişetlerine kifayetsizlikten Menton'e vâsıl olmuşlardır. Ziraat Bankasının ziraî teşebbüslerde kurtarırlar... Nevyorkta garib bir nümayiş bulunması fidanlık yetiştirmesi, nü Eğer Ziraat Bankası şube ve ajanları Nevyork 6 (A.A.) Şehirde garib mune tarlası açması, damızlık hayvan amellerini kiralamak istiyenlerle amebir nümayiş yapılmışhr. Nevyork vilâ üretmesi gibi şeyler (kredi) çerçevesi leye muhtaç olanlar arasında tavassut haricinde ve banka isminin delâlet etti eder, bir taraftaki arzla diğer taraftaki yet binası önünde diz çöken birkaç yüz kadm ölüme mahkym edilen ve yaşlan ği manadaki faaliyetlerle alâkasız te talebi tanzim eylerse: şebbüslerdir. Bu gibi şeyler bankanm A Bir kısım mıntakalarda amele 19 ile 24 arasında bulunan 6 katilin afana prensiplerine lâhika olan <hizmet> bulamamak yüzünden büyük ve orta fedilmesi için dua etmişlerdir. şekillerindendir ki üzerinde pek ziya müstahsillerin çektikleri sıkmtıyı ber de ihtiyat gösterilmesi icab eder. taraf etmiş, kıymetini artırmış olur. B Bir kısım mıntakalarda boş ka O zaman ne bir insan günlüğü 50 kuFidanlıklar yapmak, tarlalar işlet mek, hayvan sürüleri beslemek gibi lan kollan işletmiş ve kol kuvvetinin ruşa düşer, ne de istihsal masrafı ta hammül edilmiyecek derecede yükselir. Biz bazı vilâyetlerde amele toplayıp ş olan yerlere götüren kumüsyoncular tanırız. Fakat pek dar mikyasta olan bu muamelenin kumüsyoncuları (esir ta cirleri) gibi ameleyi hırpalayıp soydukları kadar iş sahiblerine de türlü müş• ı külât gösterirler... Ümidvarız ki yazımızın hatimesini teşkil eden bu meselenin memleketi mizde ziraatin ve istihsalin inkişafm daki büyük tesiri ve bir takım hayırlı içtimaî hâdiselerin vukuunu teşvik kuv veti teslim edilir. Bu mesele. ziraat makinelerinin mem lekette taammüm ve intişar etmesinde normal bir ihtiyac hâsıl edecek, bir tekâmülün vukuuna imkân verecek şe kilde hallolunmağa şayandır. *** Eskişehir telâkisinden sonra om nmyı A. ITD
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle