13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 tkincikânun 1937 CUMHURİYET ROMATiZMA PiMANOL Edremîd Belediye Reisliğinden: Belediyemizin açık olan 165 lira ücretli mühendisliğine istekli o Ianların müracaati ilân olunur. Taliblerîn miihendis diplomasını hâmil ve musaddak şehir plânını tatbika muktedir bulunmaları şarttır. Makine, elektrik, su işlerinden anhyanlar tercih olunur. Müracaata ev rakı müsbitenin eklenmesi lâzımdır. (14) ile derhal geçer. Uşümekten, bel, diz ve arkaya giren ağrıları hemen keser : Sanvirat ceçetesi No. 6 Elektrik ampulu alırken aydm*' hk kabiliyetinin ve sarfiyattmn Vat ile gösterilmiş olmasına dik] kat ediniz. Bu suretle tenviratm * size ne derece ucuza maloldıi; ğunu anlarsınız. Osram [0] lam\ balannın uç tarafında ve am ' balajinın üzerinde bol ziyanın teminah gösterilmektedir: DLm Dekalumen W Vat sarfiyatı. Dekalumenli İzmir İ Daimî Encümeninden H OKSÜRENLERE: KANZUK ÖKSÜRÜK SURUBU Hususî tdareye aid Ağamemnun ılıcalarında yeniden yapılacak asrî ve fennî bina ve tesisatın İzmir Bayındırlık Direktörlüğünde mev cud şartname ve krokide gösterildiği üzere projenin tanzimi münakasaya konulmuştur. İstekliler krokisi ve şartnameye göre tanzim edecekleri plân ve projeyi 4/1/1937 pazartesi günü tzmir Bayındırlık Direktörlüğüne tes lim edecektir. tstenilen şerait dairesinde tanzim olunacak projeler den Bayındırhk Direktörlüğünce intihab kılınacak ve Bayındırlık Bakanhğınca da tasdik ve kabul edilecek proje sahibine (500) lira mükâfat verilecektir. Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmirAnkaralstanbuI Bayındır hk Direktörlüklerine başvurmaları. «1517» (3698)r | Devlet Demiryolları İşlefme Umum Müdürlüğünden Göğüs nezlelerile had ve müzmin kasabat iltihablarında, zatürrie, zatülcenb ve boğmaca öksürüklerinde çok faydalı bir ilâcdır. Göğüsleri zayıf o lanlara ayrıca tavsiye olunur. Birçok profesörlerin takdirine mazhar olmuştur. Kanzuk öksürük Şurubu maruf eczanelerde bulunur. Umumî deposu: İNGÎLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu tstanbul 1/1/1937 tarihinden itibaren «Şark Demiryolları» şebekesi Tür kiye Cumhuriyet Devlet Demiryollarına ilhak edilmiştir. Mezkur hat işlerinin Sirkecide Dokuzuncu tşletme Müdürlüğü tarafından tedvir edileceği ilân olunur. (3816) Muhammen bedeli 2870 lira olan 10,000 kg. vagon kurşunu 14/1/ 937 perşembe günü saat onda Haydarpaşada gar binası dahilindeki Birinci İsletme Komisyonu tarafmdan açık eksiltme ile satın alı nacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 215 lira 25 kuruşluk muvakkat temi natla kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe eirmeğe manii kanunî bulunmadığına dair beyan name ile birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak verilmektedir. (3830) 1 ampullannın OSRAMVat sarfiyatı asgari derecededir. Kültür Bakanlığından: 1 Bu yıl hükumet hesabına okumak üzere yabancı illere gönderilecek talebe sayısı, bu talebenin okuma kolları, hangi memleket lere ve hangi Bakanlık veya Genel Direktörlük hesabına gönderi • lecekleri aşağıda gösterilmiştir: Hangi Bakanlık veGönderilecek Gidecekleri ya Genel Direktörtalebe adedi lük hesabına Okuma kolları memleketler okuyacakları Hukuk Tüze Bakanlığı 3 fsviçre P. T. T. Mühendisliği P.T.T. Genel Direk. 4 Paris Kültür Bakanlığı fnşaat Mühendisliği Almanya 3 Makine Mühendisliği Kültür Bakanlığı Almanya 4 Elektrik Mühendisliği Almanya Kültür Bakanlığı 5 19 2 Hukuk kolundan tahsile gönderilecekler tstanbul veya An kara Hukuk Fakültelerinden, P. T. T. Mühendisliği için gidecekler ise lstanbul Fen Fakültesinden umumî fizik sertifikasını da alarak mezun olanlar arasından, inşaat, makine ve elektrik mühendisliğine gönderilecekler de liselerin fen şubeleri olgunluk mezunlarından sınavla seçileceklerdir. 3 Seçme sınavı Hukuk mezunları için lstanbul ve Ankara Hukuk Fakültelerinde, Fen Fakültesi mezunları için lstanbul Fen Fa kültesinde 11/1/1937 de, Lise fen şubesi olgunluk mezunları için de Ankarada Gazi lisesinde, lstanbulda Vefa lisesinde 20/1/1937 ta • rihinde başlıyacaktır. 4 a) Hukuk mezunlarından sınava gireceklerin 7 senelik idadî veya lise tahsilini yaptıktan sonra hukuk tahsilini bitirmiş ve hâkimler kanununun ikinci maddesinin iki numaralı bendinin hükümle rine uygun evsafı haiz bulunmaları ve bunlardan askerliklerini yapmamış olup ta tecil edilmiş olanlarm 25 yaşını ve askerliklerini yapanların 30 yaşını geçmemiş olmaları lâzımdır. b) Hukuk kolundan gönderilecek üç talebe gönderilecekleri memlekette dört yıl içinde lisans tahsilini bitireceklerdir. c) Hukuk tahsiline namzed olanlar, medenî hukuk, ceza hukuku, hukuk muhakemeleri usulü, ceza muhakemeleri usulü, hukuku düvel, hukuku hususiyei düvel, hukuku idare, hukuku esasiye ve ya bancı dilden sınav geçireceklerdir. 5 a) P. T. T. Genel Direktörlüğü hesabına Parise gönderi Iecek talebelerin tstanbul üniversitesi Fen şubesinden 1934 • 1935 ve 1935 36 ders yıllarmda mezun olmaları, askerliklerini yapma yıp ta tecil edilmiş olanların 25 yaşını geçmemeleri gerektir. b) P. T. T. Mühendisliği namzedleri umumî fizik ve yabancı dilden sınava tâbi olacaklardır. 6 a) Kültür Bakanlığı hesabına insaat mühendisi, makine mü • hendisi ve elektrik mühendisi olarak yetiştirilmek üzere yabancı illere gönderilecek talebelerin liselerin fen şubelerinin 1934 35 ve 1935 • 36 ders yılları olgunluk mezunlarından olmaları şarttır. b) Liselerin fen subeleri olgunluk mezunlannm seçme sınavları riyaziye, fizik, kimya, yabancı dil ile türkçe (kompozisyon) dan yapılacaktır. 7 Sınavlara istekli olan Hukuk ve Fen Fakültelerile lise fen şubesi olgunluk mezunlannın talib olacakları okuma koluna göre hangi fakülte veya lisede sınava gireceklerse o fakiilte veya liseye sınav gününden üç gün evvel başvurmuş ve kendilerini şehadetname vesair belgelerle yukarıda yazılı şartlara göre tanıtarak adı geçen müesseselerde sağlık heyetince muayeneden geçmiş sınava girebilmek için gereken belgeyi almış bulunmaları lâzımdır. (3875) Aîle ekonomisini düşünen, evinin içini daima süslü ' ^ ™ ^ ^ B ^ " ve düzglin göstermek kaygusunda olan Avrupaya talebe gönüeriiiyor Maden Tetkîk ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden: 1 Maden mühendisi yetiştirmek üzere müsabaka ile Avrupaya «20» talebe tahsile gönderilecektir. tsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lâzımdır. A Türk olmak. B Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam olmak, «Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.» C Lise mezunu olup fransızca, almanca, ingilizce dillerden bi risini okuyup yazabilmek. D Yaşı 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak. 2 Müsabaka imtiham Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 25 ikincikânun 1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazanmış olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile «20» arasında bulunmak şarttır. 3 tmtihan: Hesab, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimyadan ve yukarıda yazılı dillerden birinden yapılacaktır. 4 Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar mecburî hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. 5 lstiyenlerin nüfus, hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasmı, mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıt'a fotğraf ve dilekçelerini 21/1/1937 perşembe günü akşamına kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gönder • meleri ve 22/1/1937 cuma günü sıhhî muayeneleri yaptırılmak üzere, öğleden evvel Bay Hasan apartımanındaki Enstitü dairesinde bu lunmaları ilân olunur. «2199» (3673) Elektrik Pazarlık İlânı Kırklareli Belediyesinden: 21/12/1936 da ihalesi yapılacağı ilân olunan elektrik makinesi ve edevatına belli günde istekli çıkmadığından bir ay pazarlığa bı rakılmıştır. tsteklilerin eski şart dahilinde hergün Belediye Riyasetine müracaat edebilecekleri ilân olunur. (3891) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası lstanbul Şubesinden: » tstanbulda Vaniköy 86 No.da Bay Mehmed Şükrü adına yazılı D sınıf ından bir hisselik 29356 numaralı Bankamız aksiyonu kaybedildiğinden artık htikmü kalmadığı ve sahibine başka numaralı yeni aksiyon verileceği bildirilir. , . (2) BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kiçiyi zengin etmiftir 3 üncü keşide 11 ikincikânun 937 dedir TÜRK HAVA KURUMU Büyük ikramiye 4 5 . 0 0 0 Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükâfat vardır... D1KKAT: Bilet alan herkes 7 ikincikânun 937 günü akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmahdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur... BÜTÜN KIS CEBİNİZDE AKRÎDOL bulundurunuz. Bu sayede soğuk algınlığından grip, nezle ve boğaz olmaktan kurtulursunuz. AKRİDOL boğaz ve bademcik iltihablarını da pek çabuk geçirir. Her eczanede bulunur. 15 tanelik kutusu 35, 40 tanelik kutusu 70 kuruştur. Bir kutu Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden: Mektebimiz kimya lâboratuarı için müsabaka ile ve aylık yüzer lira ücretle iki asistan alınacaktır. Kimya Enstitüsü mezunu olmaları iktiza eden taliblerin askerlikle alâkaları ve haricde başka bir işleri bulunmaması şarttır. tstiyenler mekteb diplomalarını ve askerlik kâğıdlarını ve üçer aded fotoğrafilerini bir dilekçeye bağlıyarak 14/1/937 akşamına kadar mekteb idaresine müracaat edebilirler. Müsabaka imtiham 15/1/937 cuma günü saat 9 da yapılacaktır. (3859) [ İnhisarlar Umum Müdürlüğünden Ayhk BOGAZiÇi mecmuasının YÜKSEK ZEVKLİ BAYAN E. i. Du Pont de Nemours et Cie Newburjh, N. Y. 1 Şartnamesile resminde evsafı yazılı ve 3 ton yük taşıyabi Iecek 2500 lira muhammen bedelli bir aded kamyon açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 2 Eksiltme 8/1/937 tarihine rashyan cuma günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 187.50 liradır. 4 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 5 tsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3725) yılbaşı münasebetile fevkalâde sayısı çıkmıştır. Bu nusha sayın Valimizin yüksek ve şerefli namına ithaf edilmiştir. Kilis Belediyesinden: Kiliste Buz fabrikası tesisatı için müddeti zarfında talib çıkmadığından tadilen ve yeniden eksiltmiye konulmuştur. Tesis edilecek buz fabrikası binası ve makinelerinin plân ve keşiflerinin tanzimi eksiltmiye konulmuştur. tstiyenlere şartname gön derilir. Taliblerin 15/1/937 cuma günü saat 15 e kadar Belediyeye müracaatleri ilân olunur. (6) •Kulak, Burun, Boğaz1 MÜTEHASSISI Mamulâtı, tamamile yıkanabilir, uzun ömürlü ve çok şık perdelik ve sofra örtiilerinden maadasını kullanmaz Du Pont mamulâtı aşağıda yazılı maçazalarda satılmaktadır. Etablisman OrozdiBak Dilberzade biraderler, lstanbul Yordan Ayanoğ.u lstanbul Hasan Alanya, lstanbul Lazaro Franko Mahdumları, Beyoğlu A. D. Zahariadiı, Beyoğlu Bekir Hamamcı, Ankara Galata Mefıuşat pazarı, Galata Türkiye Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: Hükumete aid olup Bankamız namına Haydarpaşaya gelecek o Ian buğdaylardan değirmen veya depolara sevki icabeden kısmının Haydarpaşadan muhtelif iskelelere mavnalara nakil işi açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 1/2/937 pazartesi günü öğleden sonra saat on dörtte Ziraat Bankası tstanbul şubesinde yapılacaktır. Şartname hergün öğleden sonra Şubemiz Buğday Servisine müracaatle görülebilir. Teminat akçesi 500 liradır. (4) |Dr. ŞEVKET TARAY Beyoğlu, istiklâl caddesi Singer karşısında Saka çıkmazı No. 3 Telefon : 43242 Doğum ve kadın hastalıklan mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı RIZÂ UNVER Telefon 22683 Benzerlerile karışiırmayınız. ı Ve şu markayı ısrarla isteyiniz. • CC U İ PıâT.OTK Ankara caddesinde Kabraman Zade Hanının üst kati kira lıktır. Jçindeki ilâncılık Şirke tine müracaatları KiRALIK •• Operatör Urolog •• Dr. Mehmed Ali hastalıklan mütehassısı Köprübaşı Eminönü han Tel 21915 1 Bu yıl basılan duvar takvimleri içînde halkın ve münevverlerinin en çok beğenip aldıkları takvim Anadolu Türk kitap deposu sahibi öğretmen Fuad Gücüyener'in yazdığı t UGUR DUVAR TAKVİMİ olmuştur. Sebebi ise (Ugur duvar takviroi) teknik, kültür ve doğruluk bakımından hakikaten çok mükemmeldir. idrar yolları f
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle