13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET [Bastarafı 1 incî sahijede] tanbul Nafıa şirket ve müesseseleri başmüfettişi Süruri Devrimer vasıtasile haziruna şu müjdeyi vermiştir: « Tramvay Şirketi nezdinde yapılan teşebbüs neticesinde bundan sonra bütün ortamekteb talebelerile, liseliler, Üniversiteliler, yüksek mekteb müdavimleri ve bilumum mektebliler tramvaylarda ten Lik maçlanna bugün Taksim, ve Şe zilâtlı tarifeye tâbi olacaklardır.» ref stadlarmda devam edilecektir. Ge Yıllardanberi yapılan yüzlerce teşebçenlerde yağan kar, Kadıköy sahasını büse rağmen tstanbulda mevcud binlerce 8 berbad bir hale soktuğundan bu sahada Taksim Stadyomunda talebe için Tramvay Şirketi tenzilât kaMüstakbel Kralla Madam Simpson ayapılması lâzım gelen maçlar tehir edil bul etmemiş ve bu yolda her teşebbüs suSaat 11 de Kasımpaşa Doğanrasmdaki arkadaşhk şaşılacak derecede mişrir. Taksim stadyomundaki karşılaş • spor. ya düşmüştür. çabuk ilerliyordu: Artık her yere beraber malar arasında bu sene, şimdiye kadar Saat 12,45 te GalatasarayVefa. Ali Çetinkayanm genclere yaptığı bu gidiyorlar, daima beraber geziyorlardı. yaptığı maçlarda hep galib gelen ve hiç Saat 14,30 da Fenerbahçe güzel sürpriz, salonu dolduran yüzlerce gol yemiyen Fenerbahçelilerin Güneşle Müstakbel İngiliz Kralı başka prensGuneş yüksek mekteb talebesini coşturmuş ve lerin yaptıklan gibi bu alâkasını kat'iy " maçı vardır. Şeref Stadyomunda dakikalarca süren tezahürata vesile teşkil yen gizlemiyordu. Bilâkis her yere o Fenerbahçeliler şimdiye kadar yaptıketmiştir. Bu sırada Izmir Lisesinden Ye nunla beraber gidiyor, saray balolanna Saat 11 de Karagümrük DaIan maçların, Beşiktaş maçı da dahil oltişenler Cemiyeti Genel Sekreteri Lebib onu resmen davet ediyordu. Hatta bir vudpaşa duğu halde, hepsini kolaylıkla kazandıSaat 12,45 te Istanbulspor Yurdoğlu Ali Çetinkaya îzmirlilerin ça gün bir gazete fotoğrafçısı onlann bir alar. Yalnız geçen pazar günü îstanbul Hılâl yına geldiği ve verdiği müjde için salon rada resmini çekerken bir polis memuru sporluların karşısında galib gelebilmek Saat 14.30 da Beşiktaş Beykoz. da bulunan gcncler namına teşekkür etbuna mâni olmak istemiş ve fotoğrafçımn için çok çalışmak mecburiyetinde kaldı miştir. makinesini almıştı. Prens de Galles bular ve yaptıklan iki golü oyunun bitme •rına hâkim oyunculardır. Bu itıbarla buBayındırhk Bakanı îzmirlilerin çaym nu gördü ve bizzat müdahale ederek posine ancak on dakika kala atabildiler. gün bu oyuncuların, Fenerlilerin atak olda bir saat kadar kalmış ve genclerin lis memurundan makineyi aldı. Fotoğ Fenerlilerin bugünkü maçta ne netice mıyan sistemi dolayısile, istedikleri şekilyaptıklan oyunlan seyrettikten sonra co§ rafçıya iade ederek kendine çektiği resalabilecekleri biraz şüphelidir, daha doğ de ve rahat rahat hareket edebilmeğe imkun tezahüratla oradan aynlmışlardır. * mi gazetesine basmak müsaadesini de rusu hücum hatlarının iyi işleyip işleme kân bularak rakiblerini fena vaziyete sokNafia Vekilinin gazetemize verdi. maları da uzak ihtimallerden değildir. mesine bağlıdır. * söyledikleri Ayni stadda yapılacak olan Galata ~ Fikretle Niyaziyi bir tarafa bırakıp Dedikoduların başlaması Salondan çıkarken kendisine mülâki oEsad, Ali Rıza ve Naciden mürekkeb üç saray Vefa maçı da oldukça ehemrniMüstakbel Kralla Madam Simpson aKral Edıcard, İstanbulu ziyaretinde M adam Simpson'la beraber şehri gezerken orta oyuncuyu ele ahrsak bunların hiçbir yetlidir. Geçen hafta Topkapılılan bir lan bir muharririmize Bayındırlık Baırasındaki bu sıkı arkadaşhk yavaş yavaş vakit normal bir şekilde, yani her vakit gol rekoru tesis ederek m?ğlub eden Sa kanı şu beyanatta bulunmuştur: dedikodu mevzuu olmağa başlamıştı. merikalı kadınla alâkasını kesmesini te etti. Fakat ayrılmak için hukukî bir se iyi veya her vakit fena oynamadıklannı rıkırmızılılann her hafta daha iyi oyna« Edirneye gönderdiğimiz ilk Türk menni edıyordu. beb bulmalan lâzım geliyordu. M. görürüz. Bu oyuncuların birkaç maç üs makta olan Yeşilbeyazlılar karşısmda ne treninden 24 saat geçtiği halde sevinci Evvelâ saray muhitinde dolaşan dedikoPrens de Galles bu müdahaleden niç Simpson kabahati üzerine alarak fu şedu yavaş yavaş diğer muhitlere de siratüste muvaffakiyetsizlikleri kaydedildik vapacakları merakla sorulabilir. miz hâlâ devam etmektedir. Bizimle beyet etti ve nihayet gazetecilerin kulakla hoşlanmıyordu. Hatta bir gün kendisine kilde bir formalite ile meseleyi hallettiten sonra diğer bir oyunda fevkalâde Şeref stadında yapılacak maçlar pek raber bütün halkın ve bilhassa Trakya nasihat vermeğe tevessül eden saray pis ler: muvaffak oldukları görülmüştür. Bugün o kadar ehemmiyeti haiz değildir. daki yurddaşlanmızın hepsi bayram ya^ nna kadar geldi. İngiliz Veliahdİle Madam Simpson a koposunu fena halde terslemişti. Onun Bir gece M. Simpson «Altıntomur bu oyuncuların netice üzerinde çok mü Fevkalâde ahval zuhur etmediği takdirde maktadır. Dün ve bugün binlerce telgraf cuk» adile tanınmış maruf bir Londralı essir olacaklarına kaniiz. Bizim gibi dü Beşiktaş Beykoz maçını Siyahbeyazlr aldım. Bütün halk Atatürk ve îsmet înö rasmdaki alâkalann çok ileri olduğunu hiç bir veçhile nasihate ihtiyacı yoktu. ilkönce mevzuu bahseden gazete Lon dul kadınla yüksek bir barda hususî bir şündüklerfni zannettiğimiz Güneşlilerin ların, Istanbulspor Hilâl maçını da îs nünün direktiflerile başarılan bu muvafBefinci George öldükten aonra drada çıkan Star gazetesidır. Bu gazetehöcerede yalnız kaldılar. Tam bu esnade, Fikretle Niyaziyi hiçbir vakit ihmal tanbulsporluların kazanmalan çok kuvfakiyetten sevincle bahsediyor. îngiliz Kralı Beşinci George'un vefade intişar eden birkaç satırdan ibaret da fraklı ve silindir şapkalı iki centilmeıı etmeden, Fener hücum hattı üç orta o vetli ihtimal dahilindedir. İlk Türk treni Edimeye varmadan ev mütalea derhal saray tarafından şiddetle tına kadar vaziyet bu şekilde kaldı. Bir yuncusunu ademi muvaffakiyete uğrat gayet ciddî bir tavırla içeri girdiler. vel Yunan topraklanna girerken Yunan tekzib olundu. Ondan sonra Amerika çok kimseler, Veliahdin Kral olduktan B takımları maçları mağa çalısacaklarını zannediyoruz. sonra Madam Simpson'la alâkasını ke «Altıntomurcuk» omuzlan çıplak bir îstanbul lik şampiyonası B takımlan jandarma müfrezeleri ve Elen halkı ta gazeteleri meseleyi ele aldılar. Bilhassa Fakat bu iş başarılmış olmakla mese • seceğini umdular. Fakat bu ümidler ta " halde M. Simpson'un kucağında yah rafından merasimle karşılandığını, bizimlenin Güneş lehine halledileceğini de dü arasındaki müsabakalardan Galatasaray kilerden bayram rozeti istediklerini haber Madam Simpson'un eski tanıdığı olan hakkuk etmedi. Hele geçen yaz Sekizin yordu. Centilmenler ikisini de gene aynî şünmek hatadır. Bununla olsa olsa Fener Vefa maçı Taksim stadyomunda oynan aldım. Dost komşumuzun bu tezahüratı meşhur gazete kralı Hirsth bu işle çok ci Edward ismile tahta çıkan Prens de ciddiyetle selâmladıktan sonra dışan alâkadar oldu ve dünyanın en asil cen bahçelilerin gol yapmasına mâni olunur dı. bizi çok memnun etti. Evvelki gün Sırtilmenile en güzel sesli kadım arasında Galles'in Nahlin yatile Adriyatik, Ada çıktılar. Bunlar mahkemede M. SimpÇok çamurlu bir yerde yapılan maçın ve maç berabere bitebilir. keci istasyonunu, oradaki binalan, am arkadaşhk hududunu çoktan aşmış bir lar denizi ve Türkiyede yaptığı seyahate son'u bir zevce yakışmıyacak ve lngilıi ilk devresi sıfır sıfıra bitti. Guneşin macı kazanabilmesi için FeMadam Simpson'un da iştirak etmesi bu kanunu medenisine nazaran boşanmaya barlan, hat ve boruların denize kadar oİkinci devrede ilk golü Vefa takımı lan kısmım tetkik ettim. Bugün de Yedi alâka mevcud olduğurru idtiia eden ya tahmini büsbütün ortadan kaldırdı. ner müdafaasının mağlub edilmesi lâ sebeb teşkil edecek bir vaziyette gördük « zılar birbirini takib etmeğe başladı. zımdır. Halbuki Fener müdafaası, bil yaptı. Galatasaray ancak oyunun orta kulede şirketin atölyesini dolaştık, mal lerini söyliyeceklerdi. Ve işte ikisi arasındaki asıl aşk bu sePrarik zekâlı Amerikalılar bu alâkahassa muavin hattı, kuvvetli bir manzara lannda beraberlik sayısını yaptı. zemeyi, yol parkını gördüm. Sonunda şu yahat esnasmda hakikate inkılâb etti. Hâdısenin bundan sonrasını biliyoruz, Devrenin sonlarına doğru Galatasaray neticeye vardım ki buralan çok bakımsız nm bir izdivacla nihayetleneceğini yaz arzetmektedir. Yalnız Yaşarla Fazılın Kral Edward ve Madam Simpson bu Kral Edward Madam Simpson'u îngiliz teşkıl ettikleri hat zaman zaman falsoya soldan yapılan bir Vefa hücumunu kese kalmıştır. Eşyanm, malzemenin yeniden makta da tereddüd etmediler. Müstakbel Kralm mevkiini ve nekadar seyahat esnasında biribirlerini çılgın gibi tahtına tercih etti. Windsor Dükü şimdı düşmektedir. Güneş muhacimleri, bilhas memiş ve oyunun sonlarına doğru bir gol tetkik edilerek yolların yeniden tamiri, kuvvetli bağlarla an'aneye bağlı olduğu sevdiklerini ve yekdiğerlerinden ayrıla Viyanada Madam Simpson'un boşan sa Rasih, bu falsolardan birini yakalıya yiyerek oyunu 2 1 gaybetmiştir. takviyesi ve köprülerin de yeniden göznu düşünmüyorlardı. Ve onlarca biribiri mıyacaklarını anladılar. Neticede evlen masını bekliyor ve Kan şehrinin en bübilirse Fener kalecisi Hüsameddine iş Fenerbahçe Güneş den geçirildikten sonra bütün hatta esaslı' ni seven iki kiş'nin yekdiğerile evlenmesi meğe karar verdiler. düşmesi kuvvetli ihtimal dahilindedir. yük çiçekçisi hergün Madam Simpson'un Fenerbahçe Güneş B takımları ara şekilde bir bakım tesis edilerek buralakadar tabiî birşey olamazdı. Londraya döner dönmez Madam evine büyük bir demet orkide götürmek Güneş müdafaası atak oyun sistemi ta smdaki müsabaka da Taksim stadyomun nnm da Devlet Demiryollan gibi munBukingham sarayı sık sık bu rivayetle Simpson kocasını buldu. Ve tam bir cen için Windsor Dükünden emir almış bukib eden bir teşekküldür. Yani oyuncu • da yapıldı. tazam bir hale getirilmesi için lâzım geri tekzib ediyordu. Fakat bilhassa Ame tilmen olan M. Simpson'a aynlmalanm lunmaktadır. lar top rakib oyuncu ayağında iken girr Fenerbahçe B takımı arasında muh lenlere talimat verdim. rika gazeteleri işi büsbütün ballandıra §ıp kurtarış yaparlar. Bu tarz Fener hü telif zamanlarda birinci takımda oyna " teklif etti. M. Simpson bu teklifi kabul Tarifeler indiriliyor ballandıra yazmakta devam ediyorlardı. cum hattı oyuncularına tesir edebilirse de mış bazı oyuncular vardı. Buna mukabil Bundan başka halkın şimdiye kadar Bir çok Amerika mecmualan muhayye Fikret için bu kabili tatbik değildir. Çün üneş takımı oldukça zayıf bir kadro ile acı acı şikâyet ettiği tarife meselesini de lelerinde yaşattıklan aşk maceralannı en kü bu oyuncu marke veya demarke olsun sahaya çıkmıştı. kökünden halletmeğe karar verdik. Çok ince teferruatına kadar gazetelerinde her vaziyette aldığı pası hüsnü istimal etİlk devre iki taraf ta birbirlerini çok yakın bir zamanda gerek yolcu biletle tefrika etmeğe başlamışlardı. mek kabiliyetinde olan bir genctir. Bugün zorladılar. Devrenin sonlarına doğru sık sık Farukla Fikretn mücadelesini seyrinde ve gerekse nakliyat tarifelerinde Gazeteler de bu mesele karşısında ikiFenerbahçeden Semih güzel bir vurusja retmemiz çok mümkündür. Devlet Demiryollannda yapılan bütün ye aynlmışlardı. Büyük bir kısmı müsilk golü yaptı. ucuzluklar ve kolaylıklan burada da takbel Kralın hareketini alkışlıyor ve Fenerbahçenin oyun sisteminde ataklık Devre 1 0 Fenerin lehinde bitti. tatbika başlıyacağız.» müstakbel îngiltere Kraliçeliğine Ma yoktur. Rakib oyuncu dilediği gibi to ikinci devre tamamile hâkim bir vaziyet dam Simpson'dan daha münasrb bir punu stop eder, pasını verir, fakat falso alan Fenerbahçe dört gol daha yaparak yapmamak şartile. Rakib oyuncu stop tramvay deposu önünde başlanacak ve namzed olamıyacağım iddia ediyordu. maçı 5 0 kazandı. yaparken topu ayağından fazla açarsa müsabaka takım koşusu şeklinde ola Eski îngiliz an'aneperestliğine bağlı bir tkinci kır koşusu veya pasını verirken iyi hesablıyamazsa kaç gazete ve mecmua ise bu hareketi caktır. Fenerli oyuncu derhal müdahale edip totakbih ediyor, İngiliz Kralının hiçbir zaîstanbul Atletizm ajanlığı tarafından Orta siklet dünya boks *pu alır. Fenerlilere has olan bu sistemden tertib edilen kır koşulannm ikincisi bugün man Madam Simpson ayannda bir ka şampiyonluğu sıynhp atak oynamak istiyen Fazıl ile Şişli, tuğla harmanları yolu arasında yadınla evlenemiyeceğini yazıyor, Veliah" yaşar müdahalelerinde ekseriyetle şiddet pılacaktır. Milwaukee 2 (A.A.) Orta siklet de bu kadınla her türlü alâkasını kesmekullanarak hakem tarafından cezalandı İki kategori olarak yapılacak olan bu dünya boks şampiyonu Fred Steele has sini tavsiye ediyordu. rılırlar. müsabakalann biri üç bin, diğeri beş bin mı Gorilla Jones'i on ravundda sayı heAmerika Birleşik hükumetlerinin Maine Üniversitesi profesorlerinden Frankingiliz sarayı bu neşriyah muntaza Güneş muhacimleri bilhassa Rebii, Ra metro olacaktır. sabile yenerek şampiyonluk ünvanını mır man takib ettiğinden aleyhteki neşriyah lin birçok uğraşmalar neticesi tek boynuzlu inek ve öküzler yetiştirmeğe muvaffaît sıh ve Salâhaddin ayaklanna ve kafalaMüsabakaya sabah saat onda Şişli hafaza etmiştir. keserek Veliahde gönderiyor ve bu A olmuştur. Resimde bunlardan birini cepheden ve yandan görüyorsunuz. Bugün yapılacak olan lik maçları Nafıa Vekilinin gencliğe güzel bir müjdesi iım&i Dedikodu her tarafa yayılıyordu Evvelâ İngiliz, sonra Amerikan gazetelerinin yazdıklarını saray tekzib ediyordu. Kral son hareketile bunları teyid etti... Fenerbahçe Güneşle, Galatasaray Vefa ile, Istanbulspor da Hilâlle karşılaşıyor Bugünkü maçlar Tek boynuzlu inek ve öküz yetiştirildi I Köşe minderinin esrarı | veya hayırla mukabelesini kâfi görüyor; du. Yüzündeki maske ile nereye bir adım karar vermemiş miydi? O halde bir takım mucizeler atfolunan adama hele fevkabaşka birşey söylemeden çıkıp gidiyordu. atabilirdi? Hiddet, merak, sabırsızlık gibi muhte lâde güzel olmak ümidile yüzünü teslim Kâtibi veya muavini Davud, pansı manlar esnasmda Nurinin yüzündeki lif hislerin altında profesör Samoilofun etmekten ne kaybedebilirdi? Muhakkak maske açılırken bunun altından çıkan yü vaidleri ve sözleri aklına gelince sükun olan birşey varsa o da bu adamın elinde, Bu sözleri işittikten sonra Prens Rız günleri Hasan Nuri merak ve şaşkınlık zü merakla ve yakmdan tetkik ediyor, buluyor, bir gün dünyanın en güzel ada o güne kadar yaşadığı müthiş hayattan kullahın yüzünde garib bir gülümseme içinde geçiriyordu. Bir taraftan yalnızlık, ustasınm teknik izahlarını dinlemekle ik mı olacağını düşününce sabrediyordu ve daha beter bir hayata sürüklenmiyeceği ^öründü. Gözleri yere dikildi, bir sigara öbür taraftan yüzündeki maske onu bu tifa ederek o da fazla birşey söyleraeden evvelâ bir deli olduğuna hükmettiği bu idL 'aktı ve birkaç nefes çektikten sonra: nalhyor, ne yapacağını şaşırtıyor; kendi çıkıp gidiyordu. Siyah çerçeveli gözlü adamın bir dâhi olduğu kanaatine van İşte bu mütalealarla gencliğinin bütün Kendi hesabıma, ben artık vazife intihannı haber veren gazeteleri tekrar ğünün altında bu gencin ne düşündüğü yordu. ateşli ümidlerini doktor Samoilofa bağlaıi yaptım dostum... Münakaşa etmek sa tekrar okuduğu halde gene gece gündüz nü, nasıl adam olduğunu anlamağa im Hasan Nuri, bu adama karşı çirkin ve dı, artık bir kenara çekilmiş, meczub, âhiyetine sahib değilim. Münakaşa et yapacak iş bulamamaktan mütevellid sı kân yoktu ve Nuri onunla en ufak dost ihtiyar İstanbul kadınlarınm nasıl büyük kendinden geçmiş bir adam olmıyacaktı, niyelim... Size bazı ihtarlarda, bazı is kıntıya çare bulamıyordu. luk temini vasıtasını bulamıyordu. Onde bir emniyet ve hayranlığı olduğunu çok onun da herkes gibi yaşamak, zevkal ıadlarda bulundum... Son defa ve bu Doktor Samoilofun muhitine girmek, topallıyarak ve bastonuna dayanarak tan biliyordu. Ona aid bir çok vak'alar mak, aşkı tarmak, hissiyatını galeyana Tiülâkatı bitirmek için ister misiniz ki size doktor Samoilof, arkasmda muavini çe anlatıyordu. îhtiyar bir sahne artistini 30 getirmek haklan tanınacaktı. Ah aşk, ah onun etrafmdakilerle tanışmak, dost olx ir nasihatte bulunayım?.. kilip gittikten sonra Hasan Nuri yirmi yaş gencleştirdiği herkesçe malumdu. aşk!.. Doktorun bu yoldaki sözleri aklınmak teşebbüsleri hep boşa çıktı. Zaten dört saat daha yalnız kalmıya mahkum Yüzünün muhtelif yerleri parçalanmış, dan çıkmıyordu!.. Artık insanlara karşı Faydası yok dostum..: doktor evinde pek nadij bulunuyordu. olduğunu görerek derin bir ye'se dü§ü kesilmiş, bir çok adamlar onun elinden duyduğu kinin de zail olduğunu görü Belki... Şu sizin kaleniz iskambil Yeşilköyde Hasan Nurinin de ikametine yordu. gene ve güzel olarak çıkmışlardı. Yüzle yordu. Kendi hemciflslerile müsavi olunâğıdından yapılmış kalelerdendir. tahsis edilen köske ancak uğradığı anlarine bakılamıyacak kadar çirkin kadınla ca artık iyi bir adam olabileceğinden eYalnız akşamüstü ve öğleyin bir hiz Sonra ba§ garsonu çağırarak hesabmı şılıyordu. Bununla beraber yanındaki rm cazib ve melek kadar güzelleştikleri m!"»di ve anlıyordu ki iyilik yalnız mestedi ve garsonun yanında Azmi Beye: gencle birlikte hergün bir kere pansıman metçi ona yemek getiriyordu. Sesini işit muhakkakrı. ud kimselere has birşeydir. Belki siz kalacaksınız, değil mi yapmak üzere Hasan Nurinin yanma mediği için dilsiz olduğuna, sözlerine ceBu adam bir nevi büyücü müydü, vab vermediği çin de sağır olduğuna hükîşte böyle düşünerek sabırsızlığını, lostum? Öyleyse Allahaısmarladık. Bu gelmeği ihmal etmemişti. Hasan Nuriye yoksa birçoklannın sandığı gibi adi bir hiddetini, korkunc kinini unutmıya koyulmettiği bu hizmetçinin bir kere daha oda*mek pek nefisti, teşekkür ederim. karşı pek nazikti, ikide bir ona pansıma sma girmesini temin maksadile ona yata şarlatan mı? Yoksa hakikaten bir cerrah du: Parlak bir istikbalin mes'ud günleriDoktorun misafiri nın acısmdan, yemeklerin iyi olup olma ğını gösteriyor ve akşam yemeğinden son ve alim mi? ni sükunla beklemege karar verdi. Yeşilköydeki «Yaşıyan ölü» nün va dığından ve şikâyeti olup olmadığından ra gelip düzeltmesini istiyordu. Ne olursa olsun, Hasan Nurinin umuBulunduğu odada kitablar vardı. Mü7İyeti garibdi. Yeniden canlanmasını ve bahsediyor, fakat Hasan Nurinin sözleBu vaziyetten çok şikâyet ettiği halde runda değildi. O bir kere ölümü göze al kellef ve antika bir kütübhane içinde ^oktor Samoilofla mülâkatmı takib eden rini beklemeksizin bütün izahlanna evet kurtulmak imkânı olmadığmı da biliyor mış değil miydi? Kendi kendini imhaya Fuzulinin, Bakinin Divanlanndan, Evli ya Çelebi Seyahatnamesinden başka yepyeni eserler de yok değildi. Bu kütübhanenin doktora aid olduğu anlaşılmıyordu. Kanştırdığı kitablar içinde kur» şunkalemle atılmış yabancı imzalar görü» yordu. Demek kitablann ilk sahibi başkalan idi. Fakat nereli, ne cins ve ne mil« letten olduğu belli olmıyan doktor Samoilof belki bunlan toptan sarın almışru Bununla beraber dilinin hafif aksaklığr na rağmen türkçeyi de pek iyi bildiğî muhakkak olan bu Musevî alim, elde ettiği kitablan belki anlıyarak okumuş • tu. îşte Nuri bu kitablar arasında günler geçirirken arada bir odasının penceresinî acıyor, ilkbaharm taze havasını bol bol teneffüs ediyordu. Daha ilk günlerde karsıki dağlardan, tren sesinden, etrafm sükunundan bulunduğu yeri aşağı yukari tahmin ebnişti. Uzaktan uzağa gelen vapur sesleri Marmara kıyılannda olduğuna şüpihe bırakmıyordu. Pencerenin di • binde güzel bir bahçe, yanda ondan da»« ha sevimli çiçeklerle süslü başka bir balı« çe vardı. Kumlarla döşeli olan bu bahçe* nin uzayan yollan bir duvarla nihayd buluyordu. (Arkast var}
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle