09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET 3 îkincikânım 1937 Vitamin Gıda Kalori Sıhhat Kuvvet Kudret Neş'e Zekâ Pirinc Yulaf Mercimek Buğday İrmik Patafes Mısır Arpa Bezelya Çavdar Tiirlii Badem Allahın yarattığı tabiî ve saf çocuk gıdaları j H A S A N özlü unlarile Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. HASAN Deposu: Istanbul, Ankara, Beyoğlu Besiktaş, Eskişehir Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktır mıyarak değiştire degiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükemmel, Özlü Unlarla yavrularınız neşeli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN ÖZLU UNLARİLE yapılan mahallebi ve çorbalarm ve tatlılarm ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLU UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder, Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklidlerinden sakınımz. Başka marka verirlerse almayımz ve aldanmayınız. H A S A N M A R K A S I N A D İ K K A T . Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur. • Hasan Özlü Unları nefasetleri ve lazeliklerini on sene muhafaza eder ve kaf'iyyen bozulmaz, Ansızın yakalıyan ağrılar SIHHî KANZUK BAL SAMİN KREMLERi G R i P iN almalka derhal izale edilebilir j Yaİnıy bir kaşe j Sigara içtiği halde ne bembeyaz dişleri var! Çünkü sabah akşam R A D Y O L İ N kullanıyor Hayran edici bir tebessüm, temiz ve parlak dişle, sağlam diş etleri, tatlı, rayihalı bir nefes... tşte Radyolin bütün bunları temin ettiği içindir ki, bu kadar çok seviliyor ve bu kadar çok kullanıhyor G Ri PiN Bütün ağrı, sızı ve ıstırabların panzehiridir. Gripin varken dif, baş ve romatizma ağrılan çekilmez. Gripin nezle ve gripi geçirir; harareti düşürür, hastahkların Önüne geçer. Esmer, sarışın, kumral her tene tevafuk eden güzellik kremleridir Sıhhî usullerle hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, lekc, sivilce ve bunışuklukları kâmilen giderir. 4 şekiide takdim edilir: 1 Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli 2 Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 3 Krem Balsamin acıbadem gece için 4 Krem Balsamin acıbadem gündüz için Kibar mahfillerin takdir ile kullandıklan yegâne sıhhî kremlerdir tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu tstanbul Tasfiye halinde bulunan RADYOLİN Dîşlerin Abıhayatıdır. Ankara Mektebler Satınalma Komisyonu Reisliğinden: Siyasal Bilgiler okulu talebesinin çamaşır ve yatak takımlannın yikanma, ütüleme işleri açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 7/1/ 937 perşembe günü saat 14 te Ankara Mektebler Muhasebeciliğinde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. İlk teminat 307 lira 50 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak hergün mektebde görülür. Mayıs gayesine kadar yıkatılacak çamarır ve yatak takımlannın miktarı ve fiat tahminleri aşağıda yazılmıştır. «2097» (3616) Miktarı Parça başına tahmin Nevi edilen fiat 40000 Büyük parça: 8 kuruş (Yatak ve battaniye çarşafı, fanilâ, don, pijama ve emsali) Orta parça: 15000 (Yatak yüzü, havlu ve emsali) Küçük parça: 15000 (Mendil, çorab ve emsali) GRiPiH Malatya Teşebbösatı Sınaiye Türk Anonim Şirketlnden: ikinci ilân Fevkalâde olarak toplanan umumî heyetçe fesih ve tasfiyesine karar verilen (Malatya Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi) nden alacaklı bulu nanların ticaret kanununun 445 inci maddesi hükümleri dairesinde bir sene zarfmda tatil günleri haric olmak üzere her gün iş saatlerinde tasfiye memurları olarak intihab edilen Ankarada Sümer Bank merkezinde avukat Saim Ak'anda veya Malatyada İş Bankası müdürü Kemal Kalkana müracaatle vesikala nnı ibraz etmek suretile iddialannı kaydettirip isbat etmeleri lâzumu ilân olunur. Bizzat gelmiyenler taahhüdlü mek tubla müracaat edebilirler. Bu takdir de taleb ve iddia edilen alacağın tetkik edilebilmesi için istinad edilen vesikalann birer suretinin gönderilmesi ve sarih adresin bildirilmesi iktiza eder. Tasfiye memurlan POKER POKER PLAY BÜTÜN DÜNYA fıraş bıçaklarını kullanıyor siz de a l ı n ı z . markasma dikkat ediniz. Kültür Bakanlığmdan: 1 Ankara Bölge San'at okulu için pazarlıkla 1 takım ünite delik mastarile 1 takım ünite mil mastarı almacaktır. 2 Bu mastarların şartname ve listeleri Ankarada Bakanlık Ge reç Direktörliiğünden, fstanbulda Bölge San'at Okulu Direktörlüğünden bedelsiz olarak verilmektedir. 3 Mastarların ihalesi 18/1/1937 pazartesi günü saat 14 te Kültür Bakanlığı binasında yapılacaktır. 4 Mastarların tahmin bedeli 781 ve muvakkat teminatı 59 liradır. Taliblerin eksiltmiye iştirakleri. «2235» (8) Operator Birinci sınıt kadın hastalıkları Mütehassısı Dr. R. BENADOR Beyoğlu, Asmalımesçit, Azaryan han No 3 Telefon: 43323 Istanbul yedinci icra memurluğun dan: Bir borçtan dolayı mahçuz olup pa raya çevrilmesine karar verilen bir Saya dikiş makinesi, 1 konsol ve bir karyola 5/1/937 tarihine tesadüf eden salı günü saat 16 dan 17 ye kadar Beyoğlu Osmanbeyde Rumeli caddesinde 64/2 numaralı dükkân önünde hazır bulunacak memur tarafmdan açık arttırma suretile satılacağı ilân olunur. SaMb ve Başmuharrm: Yunus Nadı ümumi neşriyatt idare eden ro2t /jierl Müduru: Hikmet Münif Cumhunyet matbaası / P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 1 tdare ihtiyacı için münakasaya konan Akkü bataryalarile bir konvertisör grupunun eksiltmesine talib zuhur etmediğinden 29/12/ ^36 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla almacaktır. 2 Muhammen bedel «1300» muvakkat teminat «97,5» liradır. 3 Isteklilerin hergün Ankarada Posta T. T. U. Muydürlüğünde nüteşekkil Komisyona müracaatleri. «2251» (9) (Avni Nuri Meserretçi O&lu ) iki tip motör 60 ve 8 5 Beygir 1937 F Omemleketimizde en evvel. RD Model otomobilleri Mağzalarına gelmiştîr. Toptan perakende satış. Her yerden ucuz fiat Telgraf : izmir Avni Telefon : izıfiir 3513 3893 Posta kutusu : 242 i Z M i R ikinci kordon Kardiçalı Han: Istanbul Taksim kışla geçidi No. 9
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle