09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 İkincikânun 1937 CUMHURİYET SON HABERLER.. TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE Bükreş piskoposuna atılan kurşunlar Neticesiz kalan suikasdin siyasî maksadla yapıldığı anlaşılıyor Bükreş 2 (A. A.) Ortodoks başpiskoposu Ram micul'in evinde iki dinamit kurşunu patlamışsa da başpiskoposa birşey olmamıştır. Bu iki kurşun merasim salonuna konmuşdu. Infilâk neticesinde salonun bazı kısımları ha Piskopos Rammicul sara uğramış ve müstahdemin panik halinde kaçmışlardır. Başpiskopos bazı sağ cenah grupla nna karşı dostluk eserleri göstermekte olduğu zannedilmektedir. Başpiskopos ıle demokrat partisine mensub meb'uslar ve bazı rahibler arasında ihtilâflar vardı. MESELELER: KÜÇÜK KÖŞEt Almanyanın iktısadî vaziyeti fena imiş Bir Ingiliz mecmuası Almanyanın iktısadî vaziyetinden çok bedbinane bahsediyor Londra 2 (A.A.) Almanyadaki vaziyeti tetkik eden The Economist ga zetesi Nazi ricalinin yakmda ittihaz edecekleri hattı hareketi endişe ile bekle mekte ve: «Almanya acaba tam bir anarşinin ifadesi olan simdiki sistemi mi îpka edecek, yoksa ekonomi sahasında beynelmilel bir teşriki mesai sistemi mi takib edecek?» sualini sormaktadır. Bu gazete bugünlerde Berlinde mühim kararlar verileceğini kaydettikten sonra M. Hitler'in ekonomik müşkülâtla mücadele eden Alman halkını oyalamak için, gerek Almanya ve gerekse bütün Avrupayı tehlikeye düşürecek bir maceraya atılmasmdan endişe etmektedir. İptidaî mevad meselesi hakkında da bu gazete şöyle yazmaktadır: «İngiltere bazı müstemleke arazisini terketmeğe razı olsa bile Almanya iptidaî maddeler elde edebilmek için bu arazide işletilecek ecnebi sermayesine muhtac olacak ve bunun için bir istikraz yapması lâzım gelecektir. Halbuki bugün hiçbir devlet hazinesi böyle bir istikrazın sermayesini ve faizlerini tekeffül edemez. Böyle bir teminat olmayınca da kimse Almanyaya 1937 senesinde para veremiyecektir.» Deniz idarelerinin Amerikada büyük yeni sene bütçeleri bir grev patlak verdi Her iki müessesenin he Bir milyon işçinin işini bısabları da mütevazindir rakmasmdan korkuluyor Ankara 2 (Telefonla) Denizyolları işletmesinin 1937 yılı masraf bütçesi 1,341,441 lira olarak kabul edilmiştir. Bunun bir milyon doksan beş bin küsur lirası kadrodaki memurların ücretleri 20,760 lirası mütekaid, dul ve yetim aylıkları yardım babı, 15,000 lirası gemi adamlarına verilecek ikramiyeler, 58,200 lirası bilumum idare masraflan 8,000 lirası talebe ve stajyer olarak yabancı memleketlere gönderileceklerin tahsisatlan, 144,385 lirası da amortismandır. Buna mukabil idarenin varidatı da 1 milyon 375,495 lira olarak tahmin edilmiştir. Umumî seferler hasılatının işletme masraflarından artan gayrisafi kârı 1 milyon 294,000 küsur liradır. Yeni bütçenin tetkiki sırasında bütçe tetkik heyeti işletmenin teklif kadrosun da (700) lira gösterilmiş olan müdirivet maaşı hanesine hiçbir rakam koymamış bu haneyi boş bırakmıştır. Tetkik heyeti tekaüd hakkından müstefid olacak hiçbir memurun dmumî barem kanunundan fazla maaş sahibi olamıyacağı şeklindeki karan zikrile maaş miktannın tayini hususunu umumî heyetin takdirine terketmiştir. Fakat müdürün, ayni maaşı almakta olduğu bir müessesenin başından geti rildiği ve şimdiye kadar da ayni tahsisatı almakta olduğu gözönünde tutulmuş ve maaşın tenzili yersiz bir ceza teşkil edeceğinden tahsisat halile ipka edilmiştir. Akay işletmesinin 1937 varidat büt çesi 658,000 masraf bütçesi de 649,780 lira olarak kabul edilmiştir. Bunun 445,980 lirası memur aylığıdır. Holanda ile Almany aarasında bir mesele mi çıkıyor? Lahey 2 (A.A.) Alman millî bayrağı hâdiseleri üzerine Matbuat Direktörlüğü neşrettiği bir tebliğde: Hoolandada oturan Almanlar, Prenses Juliana'nın bir Alman Pren sile evlenmesi münasebetile sevinclerini göstermek için çektikleri baltalı haç taşıyan bayrağın resmî Alman bayrağı ol duğu ve binaenaleyh tamamile Hollanda kanunlarına tevfikan hareket ettiklerini bildirmekte ve her Holandalmın siyasî kanaatleri ne olursa olsun dost ve komşü memleketin bayrağına hürmet etmekle mükellef olduğunu beyan olunmaktadır. Detroit 2 (A.A.) Otomobil endüs trisinde grev hareketi devam etmektedir. General Motors'a aid yedi fabrikada grev yapan amelenin miktan 14,600ü bulmuştur. Montaj malzemesinin eksikliği dolayısile diğer beş fabrika da grev dolayısile müteessir olmaktadır. Bu suretle çalışmıyan amelenin miktan 34 Döviz cetvelleri bini bulmuştur. General Motors'un patAnkara 2 (Telefonla) 1937 yılına ronlan, fabrikalar amelesinin işgali altında bulunduğu müddetçe amele mu aid döviz cetvelleri Maliye Vekâletince rahhaslarile müzakereye girişmekten tamamen hazırlanmış ve tasdikleri için Başvekâlete verilmiştir. imtina etmektedir. Grevler bilhassa Flint <Michigan> Rumen Harbiye ve Hava ve muhtelif endüstri şehirlerinde ya Nazıri istifa etti pılmaktadır. Vaşingtondan gelen mii Bükreş 2 (A.A.) Bahriye ve Haşahidler grevlerin büyüyerek bir mil yon ameleye sirayet etmesinden kork va Bakanı Karanfil istifa etmiş ve Başmaktadırlar. bakan Tataresko bu iki Bakanlığın idaresini vekâleten üzerine almıştır. Bir otomobil fabrikası kapanıyor mu? Detroit 2 (A.A.) General Motors kumpanyasının bugün fabrikalannın kaDantzig 2 (A.A.) Dantzig banpanması mevzuubahtir Bu hal, 211 bin kası iskonto haddini yüzde beşten dörde işçiyi mutazarnr edecektir. ve rehin mukabilinde avans haddini de Meşhur bir îspanyol filozofu yüzde altıdan beşe indirmiştir. Dantzig bankası iskonto fiatını indirdi öldü Salamanka 2 (A.A.) îspanyamn en büyük muharrir ve filozoflarından biri olan Miguel de Unamuno 72 yaşında olduğu halde ansızm vefat etmiştir. Mu harrir Salamanka Üniversitesi rektörü bulunuyordu. Müteveffa Bilbao'da doğmuştu. Pri mo de Rivera'nm diktatörlüğile müca dele etmiş ve 1931 senesinde cumhuri yetin ilânı sırasında mühim bir rol oynamıştır. Dahilî harbin başlangıcındanberi Franco'nun partisine iltihak et mişti. Bir haftada yakalanan kaçakçılar ve kaçak eşya Ankara 2 (A.A.) Geçen bir hafta içinde gümrük muhafaza örgütü, yetmiş altı kaçakçı, iki bin yüz on beş kilo gümrük kaçağı, yüz kırk sekiz kilo inhisar kaçağı, üç yüz yetmiş altı torba kına, altı yüz yirmi Türk lirası, yüz sek sen bir mermi ile otuz yedi kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. Ankarada Ege gecesi Ankara 2 (Telefonla) Ankarada bulunan Egeli gencler bu akşam Hal Maliye tayinleri kevinde bir üzüm ve incir gecesi yap Ankara 2 (Telefonla) Maliye Vemışlar, sabaha kadar eğlenmişlerdir. kâleti Hususî kalem müdürü Nejad Atatürk M. Motta'yı tebrik Bolu Defterdarlığma, Kadıköy Malmüdürü Hakkı Beşiktaş MaLmüdürlüğüne, ettiler Hut Malmüdürü Haydar Ayaş MalmüAnkara 2 (Telefonla) M. Mot dürlüğüne, Kulp Malmüdürü Arif Elta'nm yeniden îsviçre konfederasyonu bistan Malmüdürlüğüne, Abbasiye Malbaşkanlığına tayini münasebetile Atatürk müdürü Fehmi Islahiye Malmüdürlü ile M. Motta arasında samimî telgraflar ğüne tayin edilmişlerdir. teati edilmiştir. Birinci Umumî Müfettişlik Maliye Sovyetler yeni yılı nasıl müşaviri Rüştü ve Afyon Defterdan Salih birer derece terfi etmişlerdir. karşıladılar Moskova 2 (A.A.) Gazeteler yeni sene için başmakaleler tahsis etmektedirler. Pravda diyor ki: «Dünyadaki bütün hükumetlerin en eskisi ve kuvvetlisi olan Sovyet hükumeti sağlam sosyalist temeli üzerinde sarsıl Diaz bir surette durmaktaiır. 1937 senesi ikinci beş senelik plânın son yılıdır. Ve bu plân başladığı kadar parlâk bitmek" tedir. Sovyetler Birliği barış taraftandır ve barış için faal bir surette mücadele et mektedir. Bununla beraber, Sovyetler Birliği, fırtınalardan da korkmamakta Idır. Sovyet gemisi iyi teçhiz ve iyi teslih edilmiştir.» Izvestiya gazetesi yazıyor: «Emperyalizm hararetli bir surette «üel sergüzeştlere hazırlanmaktadır. Memleketimiz ise, evvelce olduğu gibi, idünyanın üstünde, insan terakkilerinin ve barışın müdafaası için yükselmektedir.» Gazete, Sovyetler Birliği vatandaşına ihitab ederek diyor ki: «Memleket senindir. Onun her şeyi sana aiddir. Çalışmak hakkı, istirahat hakkı, maarif ve müsterih ihtiyarlık hakkı senindir. Tam bir hukuk müsavatma nıaliksin, memleket yeni seneye, Stalin kanunu esasisinin nimetlerile girmekte idir.» Yygoslav Başvekili bir hafta istirahat edecek Belgrad 2 (A.A.) Başbakan Stoyadinoviç bir hafta kadar istirahat etmek üzere yann îsviçreye gidecektir. ir zamanlar ihtisas, yalnız işçi sınıfına mahsus bir vasıftı. Mütehassıslara usta veya kalfa derlerdi: Demirci ustası, marangoz ustahinler ve sahte peygamberler... Bunların sı, terzi kalfası gibi. Mektubumızda diyorsunuz ki: «fîr'r cemiyelin bünyesi ananelerine da geçirdikleri büyük ruh krizinin tek îlimde ihtisas mevzuu bahsolmazdı. O, sadakati nisbeiinde sağlamdır. Itilâ devri mihveri aynidir: Halden nefret. bütün şubelerile bir kül teşkil ederdi. Ve Mazinin ve istikbalin tek çizgili ve tek bir adama alim veya filozof diyebilmek bu sadakatin taassubdan da ileri derecedeki seüiyesinin ifadesidir. Bilâkis, bir plânlı tefsirinden ve tahmininden kaça için o adamın dünyada mevcud tekmil cemiyetin bünyesine aid çürüklük, bu rak, sayısız imkânların sayısız tefsirleri bilgileri yutmuş olduğuna inanmak lâananelere hiyaneti raddesinde açığa içinde üç zamanın (mazinin, halin ve is zımdı. m vurmağa hazırlamr. Inhitat devri bu hi tikbalin) zaruretlerini mümkün olduğu Bugün, herşeyi bildiklerini iddia edenyanelin çok hazin ve acıklı bir lisanıdır. kadar çok buudlu bir ihata çerçevesi içilerle alay ediliyor. Hatta herhangi bir Tarihî vakıaları birer birer sıralamanın ne sokmağa çalışanlar, hakikî realistler, mesleğin çerçevesi içinde biraz serbest yeri değildir ama şu kadarını söyleyim mümkün olabildiği kadar realist mütefekve geniş hareket etmek istiyenlere karşı ki Orhun abideleri ve kilabeleri o devre kirlerdir. bile itimadsızhk gösteriyor, omuz silkiyoaid an'anelerin birer mezar taşı ve kiiaTarih, kendisine sorulan her suale, o ruz. Hastalandığımız zaman lâalettayin beleridir. Türk hakimiyetinin göçüşil, sual nev'inden cevablar veren ve birbiribir doktora koşmayız. Gözümüz ağrıyorTürk ananelerinin gevşeyişini başdön ne zıd istediğiniz seriye sokabileceğiniz sa göz mütehassısına, kalbimizden zorudürücü bir hızla kovalamışhr. hâdiselerle dolu bir aksi sada âlemidir. muz varsa kalb mütehassısına, sivrlerimiz «İran medeniyet ve sallanatı, garbı ve Tarihe sorunuz: «An'aneci misin?», ce bozulmuşsa sinir mütehassısına gideriz. şarkî Roma Imparatorluklan, Osmanlı vab verecektir: «An'aneciyim». Tarihe Bu, ilmin, istisnasız her şubesinde böyImparatorluğu, Rus Çarlığı, Arab mede" sorunuz: «înkılâbcı mısın?» Cevab vereledir. İhtisas, gündengüne o kadar köklem niyet ve sallanatı ayni ebedı yoldan yü cektir: «Inkılâbcıyım». şiyor, o kadar ilerliyor ki bunun OR sene An'anecilik ve inkılâbcılık yani tarihe rüyerek tarihin huzurunda can vermişlerzarfında ilmi ne kadar derinleştireceğini statik ve dinamk iki bakış arasında, bendir. ve nerelere götüreceğini şimdiden kestir«Zihninizİn takıldığı nokianm farkm ce kaba ve üstünkörü bir antagonizm, bir mek mümkün değildir. dayım: Ananeler diye düşündüğünüzü çarpışma vardır. îlkönce bu an'ane ve îhtısasın hakikî kıymetini takdir etmek sezer gibi oluyorum mademki muayyen inkılâb sözleri üstünde anlaşmıya mecbuhususunda en geç kalan milletlerden biri bir cemiyetin muayyen bir zaman ve ruz. Ben bunlann birbirlerinin kanlanna mekânda kıymeileridir, şu halde değişi susamış olduklanna inanmıyorum. He biz olduk. Yakın zamanlara kadar her yorlar demekür. Evet, değişiyor; yani raklit'ten Bergson'a kadar gelen «herşey telden saz çalarak kendilerini dinletenler Roma, pulperest Ve Yahudi an'aneleri değişiyor» sözünü ya biz çok yanlış anlı bu memlekette pek çoktu. Seçtikleri bir mevzu üzerinde ihtisas sahibi olmak istiyerine hırisliyanlık, an'anelerini ikame et yoruz (biz, yani bütün dünyanın fikir yen bazı azimkâr insanlara «dar kafalı» miştir. Arablar, Iraniler, Türkler, Hind amatörleri), yahud bu sözün hiçbir madenirdi. liler ve saire ayni ikame kanununa boyun nası yoktur. «Herşey daima değişiyor» Bu yanlış zihniyeti Cumhuriyet sildi. iğmişlerdir. Fakat en can alacak nokta demek, «herşey hiçbir an kendi kendine m şurası: Bu ikame bir sistem halinde ya müsavi kalmıyor, kendi kendinin ayni Beş on senedenberi artık bizde de mütepdmıştır. Yani yepyeni bir mefkurenin kalmıyor, her an kendi mahiyetini nakze hassıs lâyık olduğu derecede takdir edilibütün (efekkür ve tahassüs manzumesini diyor.» demektir. Halbuki var olmak yor, aranıyor. bir kül halinde kabul etmişlerdir. îsraili mutlaka kendi kendine müsavi olmak Bu, fikir Türkiyesinin istikbaldeki kıyler hurafelerini, Mecusiler müesseseleri tır. Bu ayniyeti ve müsavatı aşmak, an meti hakkında güzel ümidler verici bir harekettir. ** ni, hıristiyanlar ki asgari hisseyi teşkil cak yokluğa dalmakla mümkün olur. ederler~ âdetlerini soktukları dakikadan Herşey değil, fakat muhakkak ki biritibaren islâmiyet cihanşümul bir inhidam şeyler değişiyor. Biz değişenle değişmilehlikesi göslermeğe başlamıştır.» yeni ayıracak toplu ve kavrayışlı bir baCidden harikulâde nev'inden güzel kıştan mahrum olduğumuz için ya kaba memleket endişelerile, kültür ve ideal mekanik bir dünya görüşü, yahud da ayIBaştarafı 1 inci sahifedel humması ve fikirlerile dolu mektubunu ni derecede basit ve sathî, tekâmülcü bir yarın akşam Londrada ve Romada aynî zun ancak esasa aid bir parçasını bu sü dünya görüşü içinde mahpus kahyoruz. îsterseniz tarihe soralım: «Sen ayni zamanda neşredilecektir. tunuma alabildim. Pek çok defalar eşeFransa da ttalya ile lediğim bir mevzu üstünde beni yeniden zamanda hern an'aneci, hem de inkılâbcı anlaşma yapacak konuşmıya çağıran sahrlannrzın, en hak mısın?» Ayni aksi »ada cevab verecektir: sız tarafı, bu bahse dair evvelce yazdık «Ben ayni zamanda hem an'aneciyim, Londra 2 (A.A.) Daily Herallanma iyice dikkat etmiş olmadan, bana hem de inkılâbcı.» d'ın siyasî muharriri yakmda imza edileMisal istiyelim, söylesin: «Ispanyada cek olan Fransız Ingiliz anlaşması haksahib olmadığım fikirlerin mes'uliyetini teklif etmenizdir. Böyle bir dikkat, beni Vizigot krallannın etrafını çevirerek eski kında şu satırlan yazmaktadır: bir an'ane ve mukaddes düşmanı olarak Roma kültürünü devam ettirenler, eski «Anlaşmanın imzasını müteakib, \>M* tanımaktan sizi alıkoyacaktı. Bu zehabı bir âlemle yenisini birleştirmişlerdir. şekilde bir anlaşmanın Fransa ile Italya mzı reddetmek ihtiyacmdan ziyade eski Türklerin zaferinden sonra ltalyaya hic arastnda imzalanmasını intac edebilecek fikirlerime yeni bir ifade formalan ara ret eden Bizans'lılar, Modern hayatı eski müzakerata girişilmesi için Fransa hü * an'aneye bağlıyarak vücude getirmişler kumeti tarafından derhal teşebbüsatta mak niyetile ayni mevzua geliyorum. Hiçbir asırda halden nefret, bugün dir. Bazı muhitlerde eski Yunan felsefesi bulunulacağı tahmin edilmektedir.» olduğu kadar, insanları iki büyük züm an'anesini devam ettirerek yeni âlemler Mukavelede neler var? reye ayırmamışhr. Bu iki zümreden biri, doğuran medeniyetler tanıyorum!» Roma 2 (A.A.) Dış îşleri Bakahalden kaçmak için maziye koşar. BunBu mevzua hasredilmiş bütün yazıla nı Kont Ciano ile Sir Drummond bu lar tarihçiler, an'aneciler, mutaassıb ve nmda ben güneş kadar eski ve onun gibi gün 12 de, Şigi sarayında, Ingiliz italmuhafazakâr dinciler, sofu milliyetçiler her sabah taptaze ve yepyeni doğan bir yan «Gentlemen Agreement mukavele dir. Geçirdikleri büyük ruh krizinin tek aydınlığm peşinde olduğumu anlatmıya namesini» imza etmişlerdir. mihveri şudur: Halden nefret. çalıştun ve bir gün bana: «Senin rengin Bu mukavelename bir tek vesikadan iBu iki zümreden ikincisi, halden kaç nedir?» diye soran arkadaşa: «Bende barettir. Bu vesikada ingiltere ile Italya mak için, günü gelmeden istikbal içinde güneş.in bütün renkleri var.» cevabmı bir takım teminat teati etmektedirler. Bu yaşar: Bütün ütopistler, hayalperverler, verdim. teminat, Akdeniz statükosu, bu denizde ve ileri cemiyet gaygoyculan; bütün kâPEYAMt SAFA seyrüsefer serbesrisi, her iki tarafın hukukunun sayılması ve iki memleketin muslihane arzularına aid bulunmaktadır. An'ane ve inkılâb Mütehassıs Bir f elsefe öğretmenimize cevab Ingiliz İtalyan itilâfı imzalandı Giride düşen Ingiliz 5y Fransız meclisleri yeni bütçeyi kabul ettiler Fransız zabitleri Hatay köylerine dağıldılar Mülkiye tayinleri Ankara 2 (Telefonla) îstanbul maiyet memurlarından Namık Edirne, Ankara maiyet mfimurlarmdan Sakıp ve Salih Zeki Tunceli, Kocaeli maiyet memurlarından Rıdvan, tstanbul maiyet memurlarından Said ve mülkiye mezunu Ahmed Trabzon, Ankara maiyet me Filistin hâdiselerinin yapmurlarından Fikri, Kâmil, Bursa mai tıkları zarar yet memurlarından Basri ve Diyarbe Londra 2 (A.A.) Kudüsten bildirilkir maiyet memurluklarına tayin edildiğine göre, Filistinde, karışıklıklar Fimişlerdir. listin hükumetine iki milyon 250 bin înŞarkî Anadoluda kar giliz lirasma mal olmuştur. Gümüşhane 2 (A.A.) Beş gün denberi devam eden kar yüzünden köy lerle irtibat kesilmiştir. Şehre yakacak gelmemesi yüzünden müşkülât çekilmektedir. Belediye mahalleler arasmdaki yolları amele ile açtırmaktadır. Zigana, Kop ve Spikoz dağlan tamamile kapanmış, nakliyat durmuştur. Paris 2 (A.A.) Meb'usan meclisile âyan meclisi bütçeyi ve malî ıslahat projesini 12 kere birbirine gönderdik ten sonra nihayet tasvib etmişler ve her iki meclis te 1936 senesinin ikinci fevkalâde içtima devresine gece saat bir buçukta nihayet vermişlerdir. Ayan meclisi bütçeyi dördüncü kıraatte 31 reye karşı 260 reyle ve malî ıslahat projesini de el kaldırmak suretile kabul etmiştir. Meb'usan meclisi de bütçeyi 75 reye karşı 467 reyle kat'î surette tasvib etmiş ve malî ıslahat projesini de 210 reye karşı 376 reyle kabul etmiştir. Atina 2 (Hususî) Giridin Mirabelo hava limanında denize düşen Ingiliz hava nakliyatı kumpanyasına mensub deniz tayyaresi havanın muhalefetin den dolayı kurtarılamıyarak kâmilen batmıştır. İçindeki tayfa ve yolcularla posta çantaları tamamile kurtarılmıştır. Prenses Juliana'nın düğünü Londra 2 (A.A.) Daily Expres gazetesi, Prenses Juliana'nın evlenme merasiminde maij'etinde bulunmak üzere Lâhey şehrine gitmekte olan üç Alman Prensesinin pasaportlarının Alman zabıtası tarafından geri ahndığı bildiril mektedir. [Baştaraft 1 inci sahifede] Milletler Cemiyetinin lskenderun için gönderdiği delegeler gece Halebe var mışlar ve Antakyaya doğru yollanna devam etmişlerdir. Hiçbir hâdise kaydedilmemiştir. Delegelerin muvasalatmı müteakib, bir piyade bölüğü ile üç oto mitralyöz " den mürekkeb olan takviye kuvveti Halebe dönmüştür. Bir hafif süvari bölüğü Harimin ce nubuna çekilmiştir. Mezkur anlaşmanın diğer hiçbir memlekete karşı müteveccih olmadığı da ay nca tasrih olunmaktadır. Ingiliz gazetelerinin tefsirleri Londra 2 (A.A.) Bütün Ingiliz gazeteleri italyan Ingiliz anlaşmasını müsaid bir şekilde karşılamaktadır. Evening News, bunun sulha doğru kat'î bir adım teşkil ettiğini, Star gazetesi, ingiltere ile Italyanın birbirlerinin elini sıktıklannı yazmaktadır. Evening Standart gazetesi ise, bu münasebetle Habeşistan yüzünden ortaya çıkan îngiliz italyan ihtilâfından bahsederek diyor ki: «Edenin nutuklan hükumeti kollektif emniyeti tatbike mecbur etti ve Negüsif de Ingilterenin kendisini sonuna kadar rutacağmı zannetmiye teşvik eyledi. Ingil terenin Habeşistana yapabileceği yegâne yardım Laval Hoare plânı olabilirdi. Fakat Milletler Cemiyeti paktmın verdiği heyecan bu plânı süpürdü ve Samuel Hoare de yerini Edene terketti. Bugün Italya bütün Habeşistana malik bulunuyor. Negüs gümüş takımlannı satmakla meş • guldür. Hoareun haklı olduğunu vekayi gösterdi. Ve bu adam tekrar kabineye girdi. Şimdi de Eden hüsnü niyete müs tenid bir muahedenin Italya ile imzası için Romadaki elçisine salâhiyet verdi. Ingiliz tarihinin utandırıcı bir faslı kapan Trotzki Meksika yolunda Oslo 2 (A.A.) Gazetelerin istih banna göre, Trotzki'nin Meksikaya muvasalatında bir takım karışıklıklardan korkulmaktadır. Alman haberlere bakı lırsa Trotzki açık denizde bir harb gemisine geçecektir. Bu geminin nereye gideceği de gizli tutulmaktadır. M. Blum istirahat aldı Paris 2 (A.A.) Parlamento tatilleri münasebetile M. Leon Blum ve zevcesi bir kaç gün istirahat etmek üzere ak şam Saint Rafhael'e hareket etmiş lerdir. Trenin hareketinden evvel yolculardan bir çoğu Başvekil lehinde dostluk tezahürlerinde bulunmuşlardır. nfü m Tekzib edilen bir rivayet Londra 2 (A.A.) İyi haber alan mehafil, borclar meselesini hallederek harb vukuunda bir îngiliz Amerikan teşriki mesaisini temin etmek maksa dile müzakereye girişmek üzere bir îngiliz heyetinin mart nihayetinde Amerikaya gideceği hakkında ecnebi membalarından gelen haberleri kat'iyetle tekzib etmektedir. Hurrem Sullan Tarihçi edibimiz M. Turhan Tanın en güzel eseri Cumhuriyette Pek yakmda
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle