09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 3 tkincikânun 1937 Ispanyol donanması ateş etmek emrini aldı GÜNÜN BULMACASI 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 M • • 1 10 HASAN Kolonyası ı • !• IBaştarafı 1 inct sahifede] lan mehafılde beyan olunduğuna göre, îsler ağır zayiata uğramaktadırlar. panyol Soton vapurunun Alman Konıs • • Teruel cephesi Arasıra piyade ate berg kruvazörü tarafmdan tevkıfı haric6 • • şi teati edılmiştir. Esir düşen çok miktar de ve'bilhassa Londrada şayi olan tarzda 7 • da Kızıllar milislerin bozgun halinde bu vuku bulmamışbr. Kruvazör vapurun 8 • • • lunduklannı teyid etmişlerdir. durması için bir top atmış ise de vapur 9 • • Roria cephesi Alruadrones mmta durmamış ve sahilde karaya oturmuştur. 10 kasında hücum eden milisler geri püs • • Îspanyol gemileri Alman kürtülmüşlerdir. gemilerine ateş açacaklar Soldan sağa: IHadrid cephesi Kaydedilmege de1 Kırısık, isemn kısaltümış ve kalmLondra 2 (A.A.) İspanyanın Lonlastırümısı. 2 Kapıların onundekı tumğer bir şey yoktur. dra büyük elçisi bugün Hariciye Bakan sek, av. 3 Bir cms uzum. bır şeyı soyleyıp Madrid 2 (A.A.) Harbiye Nelığına giderek hükumetinin îspanyol su baska bır şey kasdetme 4 Arabca «en zaretinin dün saat 21,45 te neşrettiği reslarında Königsberg kruvazörü tarafmdan az», eğlenme. 5 Amerıkada meşhur bır nehır. 6 Tavır, mukemmel. 7 Avusturmî bir tebliğde ezcümle şöyle denilmekSoton vapuruna vuku bulan tecavüz hak yanın dağlık bır kısmı, ıpekboceğmın evı tedir: kındaki raporunu bizzat tevdi etmiştir. 8 Hâdise, masallardakı ırı cusseli mah«Madrid cephesinde dün gece ve büKönigsberg mezkur vapura iki obüs atmış luk 9 Halis ve temız, ılışık 10 Oğutulmuş buğday, Asyanın cenubunda buyuk bır tün gün düşman topçuları büyük bir faave bu vapur Santanaya girmiye mecbur ada, ayınm kısın saklandığı yer. liyette bulunmuşlardır. Mitralyöz ve kalarak karaya oturmuştur. Vakıâ Soton Yukarıdan aşağıya: piyade toplannın ateşi hiç kesilmemiş, şimdi tekrar yüzdürülmüş ve yoluna de1 Bolluk. bir çağırma tâbiri 2 Erkek bilhassa akşama doğru fazlalaşmıştır. hizmetçi, sedır 3 Muvafakat, şark vilâvam edecek bir vaziyete gelmiş ise de AlDüşman tayyareleri de keşif uçuşlan yapman Königsberg ve Köln kruvazörleri de yetlerimizde bir nehır. 4 Her seye bir mışlardır. kulb takan, yayla atılan sey. 5 Duvarcının oraya gelmişlerdir. Hükumet tarafına geçen beş asî nefer îspanyol Büyük elçisi bu hâdise ile Is levazımmdan bırl 6 Vaktile Italyanlarla düşmanın maneviyatı pek bozuk oldubir muahede yaptığımız bir yer, koyu kırpanya için çok vahim bir vaziyetin hâdis ğunu söylemişlerdir.» mızı renk, dağda bayırda hayvan vurma lduğunu kaydetmiş ve İspanya hükume 7 Bir rabıt edatı, Karadenizin yanında Alman cevabt ve ihtilâflı noktalar tinin bu vaziyeti kurtarmak üzere, do kucük bir deniz, nota. 8 Bir ağırlık olLondra 2 (A.A.) Berlindeki Innanmasına ticaret gemilerini en müessir çusu, evm taksımatından bıri 9 Kuru giliz sefırinin M. von Neurath ile perşembir tarzda himaye ve taarruz halinde Al ot, çok anlayışlı 10 Beledıye, odanm üst be günü yaptığı mülâkata aid raporu İnman harb gemilerine karşı ateş etmek için kısmı. giliz Hariciye Nezaretine gelmiştir. emir vermek mecburiyetinde kaldıgını bil Evvelhi bulmacamn halledilmiş şekli Zannedildiğine göre Almanya bundan dirmiştir. 1 2 3 4 5 8 7 8 » 10 sonra gidecek gönüllülerin kontrolu meAlman gemisinin takib ettiği selesi hakjcmda bazı izahat istemektedir. P|E|R|1|Ş|A|N|H|N|O| Îspanyol vapurları Halbuki tâli eksperler komitesi henüz A|D|A|M|A|K|H B|E|L' Berlin 2 (A.A.) D. N . B. ajansı bu hususta tetkikatla meşgul bulunmakRİIİZ|A|»|A|R|AİM|A tadır. Tâli komite pazartesi toplanarak bildiriyor: îspanyol hükumetine mensub deniz A|B|I İ A DİBİG lspanyanın deniz ve kara hududlannm haricî kontroluna aid plânm tanzimile kuvvetleri, ispanya kara suları haricinde V|»|*|U|S • H E|B|A Palos ismindeki Alman gemisini tevkit meşgul olacaktır. A|DİA|N A • M A|N Hudud komisyonlannm teşkili netice ederek hamulesinden bir kısmını alıp yol N|U|H|H B A B|B RİB sînde büyük müşkülâtla karşılaşılması ih cularından birini de gayrikanunî bir şeSİMİBİSİE L • İP AİY timalden uzak değildir. İtalyan ve Al kilde alıkoymuş olduklarından Koenigs RİAİB IİTİBİPİİİKİE man zabitlerinin Pirene hududunda kon berg kruvazörü 1 kânunusanide Soton sminde bir îspanyol vapuruna «dur» trol işlerile meşgul olmalannı Fransanm 10 EİN|« R|B|PİA|R|AJB kabul etmiyeceği zannedilmektedir. Bu emrini vermiştir. Bu vapur emri dinlemena mukabil Parisin îngiliz, Belçika ve diğinden kruvazör evvelâ iki kere kuru ya Iskandinavya milletlerine mensub za sıkı ateş etmiş fakat bunun hiçbir tesın bitleri kabul edeceği tahmin ediliyor. Do olmadığmı görünce vapurun etrafma biı laşan şayialara bakıhrsa Italyanlarla Al kaç mermi atmıştır. Soton kaçmak istemış PARALAR manlar mümessil göndermekte ısrar ede se de Santona limanı önünde karaya oK Sau, rurmuş ve mürettebatı kendi arzusile ge1 Sterlln 622. ceklerdir. 618. 1 Dolar U3. miyi terkederek bir îspanyol balıkçı ge 20 Fransız Pr. 117." Diğer cihetten şimdi lspanyada bulu114. 125, 20 Llret UO. nan gönüllülerin geri çağınlması pek güç misi tarafmdan karaya çıkarılmıştır. Bu bö. 20 Belcika 82. âdiseden sonra Koenigsberg kruvazörü 20 Drahmi Pr. 23 bir iştir. Gönüllülerin avdeti ancak Va 19. 675. yoluna devam etmiştir. Kruvazörde So 20 İsvlcre Pr. C65. lence ve Burgos hükumetlerinin vereceği 23 20 Leva 20. 66, bir tard karanna bağlıdır ki buna da ih ton vapuru mürettebatmdan hiç kimse 1 Florln 63. 80İ yoktur. 20 Cek kronu 75. timal verilmemektedir. 23 1 Avusturya SL 20. Paris 2 (A.A.) lyi malumat alan 28 Almanyanın vereceği cevabda gönüllü 25. 1 Mark 22. mehafil, Soton ismindeki 1376 tonluk; 1 Zlotl 20. sevkini menetmeğe razı olacağı, fakat 23. al. 1 Peneu 14. müzakereleri uzatacak mahiyette bir ta îspanyol hükumetine aid gemiyi zaptet * 20 Lev 12. 6i meden evvel Koenigsberg kruvazörünün 20 Dinar 48. kım şartlar koşacağı iddia edilmektedir. Ruble Fransa mütemadiyen mühimmat başka bir îspanyol vapuruna ateş açarak 30. 1 İsveç kuronu vapurun karaya oturmasına sebeb oldu1018. yollamakta! 1 Türk altını ıou 243. ğu bildirilmektedir. 1 Banknot Os B 245. Paris 2 ( A . A . ) întransıgeant gazeBerlin 2 (A.A.) Royter ajansinm ÇEKLER tesi bugün, Ispanyaya yapılan insan ve muhabiri, bir îspanyol vapurunu zap Satış jnalzeme kaçakçılığı hakkmda muhabiri Alış tetmiş olan Alman gemisinin cep kruva Londra 618 618, Jean D'esme'nin yenî bir makalesini neş0.7945 0.7945 zörü Graf Von Spee olduğunu bildir Nev Yok retmektedir. Parla 17.0125 17.0125 mekte ve îspanyol vapurunun da Sevil'de Mılâno 15.093i Jean D'esme hemen her gün tayyare, , 4.7175 kâin Compania Transmediteranea'ya aid Bruksel 4.717J kamyon, barut, mühimmat ve harb malAtına 88 35 88 3 J 1896 tonluk Aragon isminde bir gemi ol Cenevre 3.45İ7 zemesi kaçakçılığı yapılan hududun bir 3.4587 Sofva 64.725 duğunu ilâve etmektedir. 64.725 rün noktalannı gezdiğini bildirmektedir. 1.4alO Amsterdam 1,4510 Ihtilâlciler bir Îngiliz vapuruna 22.695 Prae Cerbere'de hudud muhafızlan kendisine 22.695 4.2475 Vivana 4.2175 ateş açtılar büduddan her gün mühimmat ve mal 7.54 7.54 Londra 2 (A.A.) Hayfadan Ri Berlin 1.9740 zeme vagonları geçtiğini söylemislerdir. 1.9740 4.195 4.195 verpool'a gitmekte olan 1943 tonluk Et Varsova Mühürlü olan bu vagonlar Fransanm 4.3275 Budaıjeste 4.3275 merkezinden, Belçikadan ve diğer uzak rib ismindeki îngiliz gemisine perşembe Bükres 108.415 108 415 34.5475 34 5475 memleketlerden gelmektedir. Sayıları günü General Franco'nun bayrağını ta Belerad 2.785 2.785 Yokohama pek çok olan sivil muhafızlar, gümrük me şıyan bir îspanyol harb gemisi tarafmdan Moskova 24 98 24.98 31383 31383 murlan ve jandarmalar tarafmdan mu ateş açıldığı amirallık mehafilince istihbaı Stokholm edilmiştir. hafaza edilmektedir. Bu mevkide büyük ESHAM kamyonlardan maada son sistem Ame Etrib'in süvarisî mütecaviz geminin Açüış Kapanış rikan otomobilleri her zaman hududu ge emirlerini yerine gejirmiyerek Cebelüttaçerek Perpignan'a giden üniformah îs rıka kadar yoluna devam etmiş ve ora tSTİKRAZLAR panyol anarşist şeflerini taşımaktadırlar. daki makamata keyfiyeti bildirmiştir. Açılış Kapanıç 22,90 Muhabir, Paris civannda Billancout • Etrib salı veya çarşamba günü Liver Türk boreu I vadell 22 90 3 95. SıvasErzurum | 95. pool'a muvasalat edecektir. fabrikalan amelesi tarafmdan İspanyoi TAHVILÂT Meksika silâh satıyor halk cephesine hediye edılen kamyonları m 90 derecedir. Hakikî limon ve turunç çiçeklerinden ya pılmıştır. DE LiMiTED KOÇ İR BORU ŞiRKETi olduğu 3/8 den 3 parmağa kadar 1 1 I I Losyonları HASAN Memleketimizde yapmakta BORULARININ Satışa çıkarılmış olduğunu sayın müşterilerine bildirir. Telefon Su, Gaz ve Kalorifer Istanbul Haliç Karaağaç No. 129 No. 42093 Posta kutusu No. 1355 Adana Belediye Reisliğinden: 1 Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan iş: 100,000 aded parke taşı «taşların nereden çıkarılacağı ve teslim şeraiti şartnamesinde yazılıdır.» 2 Eksiltmenin yapılacağı yer ve tarih: 25 ikincikânun 937 pa zartesi günü saat on beşte Belediye Daimî Encümeninde. 3 Bu ise aid şartname Belediye Yazı Işleri kalemindedir. îsti yenlere parasız verilir. 4 Muhammen bedeli 9650 liradır. 5 Muvakkat teminat 723.75 liradır. 6 Teklif mektublannın ihale günü saat on dörde kadar Bele • diye Riyasetine verilmiş olması lâzımdır. 7 Bundan sonra verilen veya posta ile gelen mektublar hükürnsüzdür. (3796) Kolonya ve Losyonları Hasan kolonya ve losyonlarının yavrusudur. Ucuzluğu ve nefaseti sayesinde bütiin piyasayı tutmuştur. Deposu: Istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. NESRİN Hakikî çiçeklerden alınmış halis esanslarla yapılmıştır. İktısad Vekâletî İş Dairesi Üçüncü Bölge Âmirliğinden: Dairemiz için lüzum görülen 52 kalem mobilya ve mefruşatm şartnamesine tevfikan eksiltmesinde verilen fiat mutedil görülmediğinden 4 ikincikânun 937 pazartesi günü pazarlıkla alınmasına karar verilmekle taliblerin saat 14 te lâzım gelen vesaiki hâmilen Ticaret Odasındaki Daireye gelmeleri ilân olunur. (3) i JUVANTİN KANZUK Saç boyaları Istanbul Borsası kapanış fiatleri 2 1 1936 Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyomındaıt: Mekteb talebesi için kumaşı ve malzemesi ve dikişi dahil olmak üzere açık eksiltme ile azamî 130 aded palto yaptırılacaktır. Muhammen bedeli «2860» ve ilk teminat «214.50» liradır. Eksiltmesi 5/1/937 tarihine tesadüf eden salı günü saat 14 te yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmiye girmek istiyenlerin de muayyen gün ve saatte mekteb dahilindeki Arttırma ve Eksiltme Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (3658) Istanbul Nafıa Müdürlüğünden: 11/1/1937 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdür lüğünde «909» lira keşif bedellİ Beykoz Orta okulu tamiratı açık eksiltmiye konulmuçtur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna muteferri diğer evrak daireKumral ve siyah olarak sabit ve tabiî renk verir. Ter ve yıkanmakla çıkmaz. Yegâne zararsu ve tamnmış sıhhî saç boyasıdır. tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğln • tstanbnl sinde görülecektir. Muvakkat teminat «69» liradır. Isteklilerin en az «500» liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarile 11/1/1937 pazartesi günü saat 15 e kadar Istanbul Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. (3712) KUMBARA BIRE* VEREN TARLAD1R İOOO Meksika 2 (A.A.) Reisicumhur hâmil iki tren gördüğünü söylemekte ve Anadolu kamyonlann numaralannı bildirmektedir. Cardenas radyoda söylediği bir nutukta > I vadeli > n vadell îspanyol hududunun büyük geçid ma Meksikanın îspanya hükumetine bir bu> mü va çuk milyon dolar kıymetinde silâh ve cehallerinden üçüncüsü olan Perthmis yolu ise bilhassa kızıllara aid kamyonlar tara pane satmış olduğunu kaydederek bu malzemenin 22,000 tüfek, 65 mitralyöz, 80 fmdan kullanılmahtadır. Muhabir, bu kamyonlann birinde Is milimetrelik iki batarya top ve 75 mili Her akşam panyol anarşistlerine mahsus işaretleri metrelik dört batarya toptan ibaret ol duğunu ilâve etmiştir. görmüştür. Bu kamyon muntazaman Fransaya altm getirmekte ve her defa Komiinistler lngiltereden smda takriben 60,000 fişek ile avdet etPazar günleri otelin salonu dahi gönüllü topluyorlar mektedir. Londra 2 (A.A.) Daily Mail ga«Kızıl» kamyonlardan biri de mühim zetesi, îspanya için gönüllü toplamak ile açık olacaktır. mat yüklü olduğu halde daima bu yol keyfiyetinin artması yüzünden IngiltereŞimdiden sofralarınızı ayırtınız. dan hududu geçmektedir. Geçende 9,000 de bir takım endişeler uyanmakta oldu i ^ Duble Bira 2 0 kuruş kilo ağırlığmda iki yüz sandık cepane ğunu yazmaktadır. taşıyan üç kamyon tevkif edılmiştir. Faîngiliz komünist partisi cenubî Gal'de kat bu istisnaî bir hâdise teşkil etmekteve Clyde mıntakasında sistemli bir proFatih'de Atpazarı'nda Manisah dir. Çünkü kamyonlar ekseriyetle mun pagandaya başlamıştır. Esasen Cumhu Mehmedpaşa mahallesinde Muytab tazam vesikalarla ve hiç bir müşkülâta riyetçi lspanyada yüzlerce îngiliz tebeasokağında 119 numaralı ve 46,52 maruz kalmadan hududu geçmektedirler. sı harbetmektedir. Gönüllü kaydolan metre murabbaı mesahai sathiyeAlmanlar bir îspanyol gemisini her adam günde bir sterling almakta ve sindeki arsa safalıktır. daha zaptettiler zevcesine de günde yirmi şilin ve her ço( Müracaat: Telefon : 40439 ) Berlin 2 (A.A.) Dün bir taraftan cuğuna on şilin verilmektedir. Daha son Königsfeerg kruvazörü İspanyoi Soton va günlerde Ispanyaya Liverpul'dan 50 ve Aksaray'da Ajra yokuşunda Kepurunu yakalarken lspanyanın cenub su Iskoçyadan da iki yüz kisi gönderilmiş malpa^a mahallesinde boyacı solarmda da Graf Spee kruvazörü Aragon tir. îngiliz tayyarecileri haftada 40 sterkağında Atik 4 cedid 56 numaralı vapurunu müsadere etmiştir. ling ve düşmandan düşürdükleri her tayve 260 metre murabbaı mesahai Alman zırhlısımn tevkif ettiği gemi yare için de birkaç yüz sterling prim alsathiyeli arsa satılıktır. Berlin 2 (A.A.) 1yi malumat a maktadırlar. ^m (Müraeaat; Tel.: 40439) ^m NOVOTNİ'de| SARKILI MÜZİK ŞARKILI MÜZİK » Satılık ucuz arsalar •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle