09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İÇ SAHİFELERDE 2 nci sahifede: Antakya tarihl . Ahmed Faik Türkmen. Siyasî Icmal. 3 üncü sahifede: Meseleler Peyami Safa. 5 inci sahifede: Istanbul Üniversıtesinde kurulan fakulte. Av ve avcılık Bedri Zıya Aktuna. 6 ncı sahifede: Spor haberleri. Dunyayı mesgul eden bir ask hikâyesi. 7 nci sahifede: Hıtlerle görüsmek için yapılan gayret ve emek nasıl boşa çıkarüır? ..ISTANBUL CAĞALOĞLU t S3]fl ! 4 ü 4 1 TeTgraf ve meKub adresi: Cumhuriyet. İstanbul Posta kutusu: Istanbul, No 246 Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 umhuriyet Pazar 3 ikincîkânun 1937 KEMALİZ Yazan: Tekin Alp Türk inkılâbı hakkmda şipdiye kadar yazılmış eserlerın en mlikemmelidir. Fransız parlâmentosuJ reisi Herriot ve doktor Köprülü Fuid eüfer için birer mukaddeme yazmışlardır. Her gencin elinde bir tane bulunmalıdır. Ispanyol donanması ateş Atatürk Türkiyesinden ancak etmek emrini aldı teveccüh ve sevgi görebilir! İngiliz İtalyan Fakat, daha Lozan sulhunu yaparken onun istiklâli esaslarını derpiş eden Türkiyeye dostluk ve Türk Hatay'm hakkına hürmet göstermek şartile! itilâfı imzalandı Fransa da Akdeniz için İtalya ile bir anlaşma yapacak Roma 2 (A. A.) Röyter Ajansı bildiriyor: ingiliz îtalyan Akdeniz anlaşması bugün öğleyin me rasim yapılmadan Sir Eric Drum mond'la M. Ciano arasında imza edılmiştir. Anlaşmanın metni bilâhare neş Sır E. Drummgnd redılecektir. Yeni Türkiyenin yanındaki yeni Suriye Alman harb gemileri Ispanyol gemilerini durdururlarsa Buna rağmen Almanlar bir gemiyi daha zaptettiler. Fransa da Ispanyaya vagon vagon silâh gönderiyor. Vaziyet çok nazik bir safhaya girdi Suriye Meclisinde Aleyhimize söylenen Sözlere gelince Onlar hesabına temenni ederiz ki işler o preseye dökülmesin! Suriye kendi vahdetini düşünse daha iyi olur! ski Türkıye Osmanlı împaratorluğu idı, ve Suriye onda bir vilâyetti. Merkezi §am olan vilâyetin adı Suriye olduğunu, daha dünkü hâdise olarak, hepimiz pek iyi hatırlarız. Yeni Türkiye, millî istiklâli uğrunda savaşarak kendi hukukunu kıhcı kuvvetile tesis eden Türkiye Cumhuriyetidir. Yeni Suriye henüz hukuk ve hududunu tayin ettirememiş mübhem bir coğrafya ifadesi halinde bulunuyor. Yeni Türkiye kendi İstıklâl Savaşile uğraşırken cenub hududlarımızın aşağılan müstevli devletlerin^pençesine düşmüş ve San Remo konferansında buralara manda rejimi tatbik olunmuş bulunuyordu. Ecnebi tahakkümünim başka bir şekli, zelil imparatorluk hükumetinin kabul ettiği Sevres muahedesıle Türkiye üzerine de tatbik olunmak isteniliyordu. Türk milleti bunu kabul etmediği içindir ki yeniden silâha sarılarak müstevlilerin kâffesile bir daha boğuşmak üzere meydana atıldı. Türk milleti bu savaşını zafere isal etmiştir. Fransız zabîtleri Hatay köylerine dağıldılar Maksad, Sancağa gelen müşahid heyetle Türk köylülerini temas ettirmemektir îspanya sularındaki Alman harb gemilerinden Graf Spee kruvazörü Salamank 2 (A.A.) Resmî bir etmektedirler. Bu kuvvetler pek mühinl tebliğ ezcümle şunlan kaydetmektedir: bir sevkülceyş noktası olan Porcuna Endülüs cephesi Yaen mıntakasında rini zaptetmislerdir. Beynelmilel kuvvet* Anlaşmanın esası lArkası Sa. 8 sütun 1 de] Londra 2 (A.A.) Röyter Ajan bey'az kuvvetler ileri hareketlerine devam sının bildirdiğine göre İngiliz îtalyan Akdeniz anlaşması statükoya aid müte kabil teminatı ihtiva ve Akdenizde transit ve ticaret hatlarınin serbestisini derpiş etmektedir. Bu itilâfın herhangi bir devlet aleyhinde hükümler ihtiva etmediği anlaşmada aynca tasrih edilmektedir. Londra 2 (A.A.) Röyterden: İngiliz İtalyan anlaşmasının metni 100 ziraî teşekkül birden . faaliyete geçecek Bizzat Başvekilin nezaretile hazırlanmakta olan dört senelik ziraî plânla köy kalkmma programının telifi de muhtemel... lArkası Sa. 3 sütun 6 da] Ankara 2 (Telefonla) Dört senelik birinci ziraat plânının hazırhklanna bugün de devam edıldi. 100 ayrı kol Sancak sokaklarında nöbet bekliyen Fransız jandarmalan dan tatbikına geçilecek olan bu mühim Haleb 2 (Hususî muhabirimizden) halkm müşahidlere derdinî dökmemesîni kalkınma plânı etrafındaki çalışmalarla Müşahidlerin Sanc&ğa gelmesi münase temin etmektir. Başvekil İsmet înönü bizzat alâkadar betile Fransız zabitleri yanlanna milis Fransızlar göz boyamak için Sariolmakta ve her safhasını ayn, ayn takib lerini alarak grup grup köylere dağılmışcaktaki kuvvetlerini çektiler etmektedir. Plân ziraî istihsal sahasmda Iardır. Köylerde köylüye tazyikler ve Berut 2 (A.A.) Havas bildiri iştirakli bir çalışma devri açacaktır. Ana [Arkası Sa. 3 sütun 5 te] Sofya 2 (A.A.) Başbakan ve dış hatlan ve esaslan Dahiliye Vekâleti tapropaganda yapılmaktadır. Bunun gayesi y O r : işleri bakanı Köse İvanof dün Sofya rad rafmdan hazırlanmış olan köy kalkınma yosunda Bulgar milletini tebrik ederek, programının da bu plânla telif edilmesi Bulgar hükumetinin iç nizamı kuvvetlen muhtemeldir. Bu mevzu etrafında Ziraat Netice olarak kendilerile harbettiğimiz dirmek ve Bulgaristanın komşulan ile iyi ve Dahiliye Vekâletlerince müşterek topdevletlerle sulh muahedeleri imza ettik. münasebette bulunmak, büyük devletlerin lantılar yapılmaktadır. « Bu muahedelerin Suriyeye taalluk eden itimadını kazanmak hususunda sarfettiği kısmında, ve zaten bizden aynlan mem100 teşekkülden her birinin pulluk ve mesaiden bahsermiş ve bu mesainin müsleketlerin kâffesi için, herhangi şeklinde harman makinesi gibi müştereken kullabet semereler verdiğini kaydetmiştir. Başbir ecnebi tahakkümü kabul etmiyerek bakan bundan sonra Bulgaristanla dost nacak makineleri muhtevi bir cüzütam o memleketler halkının kendi muYugoslavya arasında pek yakında bir şeklinde olması esas itibarile takarrür Başvekil tsmet Inönü kadderatlanna kendilerinin hâkim dostluk paktı imza edileceğini haber ver etmiştir. Her komitede bir birlik memuru taraftan Ziraat Vekâleti muhtelif işlerde olmalannı esas tuttuk, ve Lozan mumakinist bulundurulacak, tamirciler de ve bu arada maarif hizmetinde çalışan miştir. f ahedenamesine işte bu esası kaydettirdık. temin olunacaktır. Ziraat Vekâletinin Ziraat mezunlannı da kadrosuna alarak Bulgarlar Romanya ve YnnanisBiz Suriye için manda idaresini kabul etMaarif Vekâletile müştereken Eskişehir plân işlerinde vazifelendirecektir. Ziraî Antakya (Hususî muhabirimizden) delili vardır. Suriyede çalışmış Fransiz tanla da dostluk paktı imzalıyacak de açtığı kurstan yetişen elemanlardan da memişizdir, biz Suriyelilerin hürriyet ve âsayiş meselesi de aynca ve ehemmiyetle Atina 2 (A.A.) Atina Ajansı istıklâle olan haklannı kendi muahede Hatayı Suriyenin bir cüz'ü şeklinde gös kumandanlanndan miralay Abadi tarafınistifade ciheti düşünülmektedir. Diğer tetkik olunmaktadır. mizde sarih denilecek kadar manalı bir termek istiyenler, acınmağa hakikaten pek dan «Dağ muharebatı hakkında bir tet bildiriyor: IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIıııııııııııııınıııııınıııınıııınıııııııınııııııı ifade ile tesbit eylemiş ve tesbit ettirmi şayan kimselerdir. Tarihî bilgisizliklerine kik» başlığı altında yazılmış olan ve bir Yugoslavya ile Bulgaristan arasmda şizdir. împaratorluktan aynlan diğer yer payan olmıyan bu adamlara iddialannın nüshası da elyevm Süleymaniye Askerî yakında bir ademi tecavüz paktı yapılaler gibi Suriyelilerin dahi Lozanda maz saçmalığım belirtmek için canlı bir ve matbaasında mevcud bulunan kitabında cağı salâhiyettar mehafilde teyid olun maktadır. Ancak şurası da tasrih ediliyor bu zat diyor ki: har oldukları bu Türk itinasını unutma sika daha vereceğiz: «Suriye işgalinîn bidayetindenberi ki, Bulgaristan Yugoslavyaya böyle bir malan lâzundır. Bilhassa şunun için ki o Hatay Türkleri, ne Suriye camiası alAntakya teklif yaparken Romaya ve Yunanistana tına girmeği, ne de Fransız mandası al Fransızlar aleyhinde faaliyet kısa, fakat kat'î ifadede onlann istiklâl da münasib bir zamanda mümasil teklifve hürriyetlerinin temeli mündemiç bulu tında yaşamağu bugün olduğu gibi dün ve havalisinde hiçbir zaman eksik olmade asla kabul etmemişler, sırf bu uğur mıştır. Kuseyr eşrafından Abdüsselâm lerde bulunmak fikrini izhar etmiştir. Manuyor. da Ankara itilâfnamesinin imzasına ka adındaki zat 1921 senesi mayısmda, bu Ium olduğu üzere 1929 tarihli Türk Aradan on dört yıl geçmiş olmasma dar bilfiil ve durmadan çalışmışlardır. havalinin istiklâlini ve ne Suriyeye ilti Bulgar dostluk muahedesi 1934 te esarağmen bugün de bütün bir hulus ve saZArkast Sa. 4 sütun 4 te\ sen temdid edilmişti. Bunun ortada çok canlı ve bariz bir mimiyetle beyan ederiz ki Suriyelilerin Balkan paktını imzalayan devletler ahaklan olan hürriyet ve istiklâle mazharirasında yapılan noktai nazar teatileri mezyetleri bizim için cidden sevinilerek karkur paktm tam ve mutlak olarak mer'iyetşılanacak en mes'ud bir hâdise olur. Ken[Arkası Sa. 1 sütun 3 te\ dimiz için olduğu gibi yakm komşulanmız için de ideal prensip olarak müdafaa ve takib ettiğimiz dava budur da onun îçin. Suriyenin böyle dörtbaşı mamur ve bütün şartlannı cami bir istiklâle mazhariyetten henüz uzak bulunduğu, maatteessüf çok meydanda hazin bir hakikattir. Yugoslav Bulgar paktı imzalanıyor Bulgaristan, Romanya ve Yunanistanla da anlaşacakmış Kendi itirafları! «Fransız işgalini kabul etmiyen Antakya Türkleri, Ankara itilâfının imzasına kadar bizimle kahramanca harbetmişlerdir» Miralay Abadi böyle yazıyor! Nafıa Vekilinin gençliğe güzel bir müjdesi Bütün talebelere tramvay tarifesinde esaslı bir şekilde tenzilât yapılacak =Hurrem Sultan Osmanlı tarihinin en muhteris, en esrarlı şahsiyeti Üstad müverrih, M. Turhan Tan'ın uzun zamandır gazetemiz için h&zırladığı büyük tarihî tefrikaya yakında başlıyoruz Ali Çetinkayanın gazetemize beyanatı Cumhuriyetin yardım listesi Fakat işin daha hazin tarafı şuradadır kl Fransa ile vâki guya istiklâl mukaddemesi ittifak muahedesini tasdika müsaraat etmiş olan Şam meclisinin Türkiyeyi alâkadar eden Hatay ülkesinden dolayı ileri geri bazı sözler söylemiş olduğunu gördük. Bu sözler arasmda Türk kardeşliğine, yani Türkiye Cumhuriyetine verilmek istenilen kıymeti lâyık olduğu ehemmiyetle ve mütehammül bulunduğu samimiyet derecesinde hos telâkki etmemekliğimize sebeb yoktur. Ancak icab ederse Hataym Suriye hesabına gerek Suriyeliler tarafmdan, gerek mandater devlet Felâketzedelere yardımımızı daha genişletmeliyiz! Hurrern Sultan 1937 nin en kuvvetli eseridir Adana felâketzedeleri için açtığımız yardım listesine devam edıyoruz. Yeni liste şudur: Esami Dunku yekun Banko di Roma İstanbul şubesi Beyoğlunda Bedros Karabetyanın duğunünde toplanan Anadoluhısar 34 uncu Ilkmekteb talebeleri Kunış 432,644 20,000 1720 YUNUS NADI Pek yakında Nafıa Vekili tahsil gencliğinden bir heyet arasında tArkast Sa. 2 sütun 1 de] Şehrimizde bulunmakta olan Nafıa site ve yüksek mekteb talebesi tarafından Vekili Ali Çetinkaya dün öğleden son hararetle karşılanmıştır. Ali Çetinkaya ra Park Otelde Izmirlilerin çayına git genclerin bu sıcak karşılayışına karşı İs[Arkası Sa. 6 cutun 3 fe] miş ve salonu dolduran yüzlerce Univer
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle