12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 3 tkincikânun 1937 Antakya TARIHI Yazan : Ahmed Faik Türkmen [ Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Liman idaresinin Eski Kral Edvard'm Ticaret Odasmda çalışma saatleri yeni kadrosu geldi İstanbul seyahati Hiçbir memurun maaşına zam yok Liman idaresinin yeni bütçe ve kadrosu Ankaradan gelmiş ve dün bütün memurlara tebliğ edilmiştir. Kadro ve bütçe dolayısile Ankaraya gitmiş olan Liman Umum Müdürü Raufi Manyas ile muavini Hâmid Saracoğlu şehrimize dönmüşlerdir. Yeni liman bütçesinde eskisine naza ran değişiklik azdır. Yalnız kadrodan 27 kişi açıkta bırakılmıştır. Liman kontrol şefi ile bazı memurlar zam görmedikle • rinden dolayı istifa etmişlerdir. Esas itibarile hiçbir memura zam yapılmamak tadır. Meclis encümenlerinden nhtımlann uzatılması, kömür depoları inşası, rıhtım lar ve antrepolann mihaniki tesisatla takviyesi, yeni salon inşası, antrepolar yapıl" ması için salâhiyet ve tahsisat alınmıştır. İspanya işleri ve devletler jj spanya dahilî harbi memleketi her * II gün harabiye sürüklerken rejim gayretkeşliği ve bu memleketin coğrafî mevkıinın uyandırdığı hırs dolayısile haricdeki devletlerin iki tarafa yardım ederek yaptıkları müdahalelerle Avrupa sulhu hergün daha ziyade tehdid edil mektedir. İspanya işlerinde devletler üç zümreye ayrılmışlardır. Faşist devletler İtalya, Almanya ve Portekiz. General Franco* nun üstün gelmesini faşistliğin galebesi saydıklanndan diğer tarafa yardım edilmiyerek serbest bırakılmasmı ve diğer tarafa yardım edildiği takdirde General Franco'ya da hep birlikte yardım etmeği politikalanna esas tutmuşlardır. Sovyet Rusya hükumeti ise İspanyol hükumerinin vaziyete hâkim olmasmı komünizmin galebesi saydığından bu hü kumete yardım etmeği ve başkalannm da yardım eylemelerini ve General Franco'ya ne suretle olursa olsun yardım edilmesinin menedilmesini istiyor. Meksika devleti dahi bu fikirdedir. Üçüncü zümreye îspanyadaki arazi vazıyetinın değışmemesıne büyük ehemmiyet veren Fransa ile Ingiltere dahildir. Bulnar İspanya işlerine karşı devletlerin müdaha etmemelerine çalışıyorlar. Şu kadar var ki bu iki devletin dahilî vazi yetleri dolayısile bitaraflık işindeki gö rüşleri arasında mühim farklar vardır. İngilterede vaziyete muhafazakâflar hâkim bulunduklarından İspanyada harbetmekte olan taraflara hissî cihetten ve parti düşüncelerile bağlı değildirler. Binaenaleyh İngiltere hükumeti bitaraflığın esaslı ve şümullü olmasını ötedenberi istemektedir. Ticaret ve sanayi erbabmın ötedenbe ri Ticaret Odası ve Borsa memurlannın çalışma şekli şikâyetini mucib olmakta 12 dır. Bu meyanda diğer daireler memurla General P . Saykes 1914 te bazı mü" bulunan bu muhtelif Etiliklerden Îskenrından çok fazla maaş alan oda memur tehassıslarla birlikte Orta Asya ve şima derun körfezi civarındaki Etiliğin çok lannin diğer daireler memurlan gibi faa li garbî Çinde uzun etüdler yaparak Lon büyük bir mevki tuttuğunu tahmin edeliyette bulunmalan ve ayni müddet kadraya dönüşünde bu dolaştığı ülke hakdar mesai sarfetmeleri daimî şikâye biliriz. Çünkü Kadeş muharebesinde kında ilmî bir eser neşretmiştir. Bu eser mevzuu olmakta idi. de görüyoruz ki eski Hatay ilinde Tanrı «Eti» lerin ordusunun kadrosunda îskenTicaret Odasında dün sabah yapılan dağlan yanında Alagöl adında bir küçük derun körfezi Etiliğinin çıkardığı koloridare heyeti içtimaında azadan biri bu gol ve Asi isminde bir de çay vardır. Ha dunun da adı anılıyor ( 1 ) . halin nazan dikkate alınmasmı istemiştir tayhlann yeni vatanı olan Antakya civaîskenderun körfezi civarına (Kadu) Bunun üzerine mevzu üzerinde görüşmennda da ayni isimde bir göl ile Asi nehri ismi verilirdi. Bu isim (Koy) anlamından ler olmuş ve neticede Oda ve Borsa memevcuddur. Fakat buradaki Asi keli ŞEHÎR İŞLERÎ murlannın sabahlan saat 9 da işe başla geliyor. Bu Etilik diğerlerinde olduğu gimesini arabca isyandan gelen asi zannetBelediye Damî Encümeni malan, akşamları da devlet dairelerin memelidir. Çünkii mahallinde yaptığımız bi Hatusasta bulunan Kaair, Etiye karden bir saat fazla çahşarak saat 18 de yarın toplanıyor tetkiklerde Hatay ili Türkleri itaatsiz şılıklı hukuk kaidelerile bağlı idi. Biıtaişlerini bitirmeleri takarrür etmiştir. Belediye Daimî Encümeni yarm topçocuklarına Âsî dedikleri halde bu ırma bi bu karşılıklı hukuk bazı zamanlar Bu şekil îktısad Vekâlerinin tasvibine lanarak vilâyetin 937 senesi sıhhiye bütğa Asi diye telâffuz ederler. Bu da bu kuvvetleniyor, bazı zamanlar ise gevşi arzedilecektir. hâdisede hatıra gelecek en ufak bir şüpMÜTEFERRİK çesini tetkik edecektir. Bu sene sıhhiye yordu. Çünkü askerî yardım esası üzeribütçesinde fazla değişiklik olmıyacak heyi izale edebilir. Iskenderun kÖrfezi VÎLÂYETTE tır. Ancak mevcud teşkilâtm takviyesi ne kurulmuş olan (Eti) federasyonları Tevfik Rüştü Aras civanna yerleşmiş olan Hatay TurkleriHariciye Vekili doktor Tevfik Rüştü için bir miktar tahsisat konulacaktır. Maaş verildi nin bu yeni yurdlarmda kurmuş oldukla bazı tarihlerde suüdare yüzünden buh Aras dün akşama kadar Perapalas ote Sokoklara konacak yeni Ayın birinin senebaşına tesadüf et n kasabalardan birine Hetiye ismini ver ranlar geçirmiştir ki bunlann tafsilâtı linde istirahat etmiştir. Doktor Tevfik mesi dolayısile verilemiyen memur malâmbalar meleri de şayanı dikkatrir ki bu kasaba mevzuumuzun haricinde kalır. Rüştü Aras akşam üzeri İspanya elçisi Şehrin muhtelif sokaklarına yeniden aşları dün tevzi edilmiştir. bugün bir köy halinde mevcuddur. H a Etiler hakkmda tarih kitablanndan el M. Begonya'yı kabul etmiştir. GÜMRÜKLERDE konacak 2 bin elektrik lâmbasına aid ta'lann bu yeni vatanı ile 40 bin kilomet de ettiğimiz malurnata göre bu devirde Devlet Demiryolları müdürü proje hazırlanmıştı. Elektrik lâmbası ro şarkında kalan eski vatanlan arasm yaşıyan (Hatay) lıların içtimaî hayatı konulması hakkmda bir çok semtlerden Kumüsyoncuların kefaletnadöndü daki bulduğumuz bu müşabehetler daha hakkmda bazı malumat verebiliriz. Bu vaki olan talebler yüzünden projede yemelerinin kontrolu birçok misallerle çoğaltılabilir. Meselâ Evvelki gün şehrimizden hareket e niden bazı değişiklikler yapılması za devirde en büyük suç isyan etmekti. HüGümrük kumüsyoncularınm bin liraden ilk posta trenile Edirneye gitmiş obugün için Antakyaya mahsus millî bir kümdann verdiği emre itaat etmiyenler, lan Devlet Demiryolları umum müdürü rureti hâsıl olmuştur. Proje şubata ka lık kefaletnamelerinin mutad kontro tatlmın adı da (Haytalı) dır. Ötedenbedar ikmal edilerek Şehir Meclisine sev luna dünden itibaren başlanmıştır. Kon ri düğünlerde verilen bu tatlı pek basit yani isyan edenler ailelerile beraber mah Ali Rıza Eremle merasime iştirak eden kedilecektir. trol işi 31 ikincikânun tarihine kadar olup Orta Asyada mebzulen bulunan vedilirlerdi. Bu yasayı birçok Türk diğer zevat dün sabah eksprese takıl ADLtYEDE devam edecektir. Bu tarihe kadar konmemleketlerinde aynen görüyoruz. Bu mış olan bir vagonla şehrimize gelmişsüt ve nişastadan yapılır. trolunu yaptırmıyan kumüsyoncuların Fransada vaziyete hâkim ve kabr hâdise bize (Eti) ler nezdinde en büyük lerdir. iş görmelerine müsaade edilmiyecektir. nenin arkasında bulunan sol partiler ise Mevkuf komünistlerin îskendedun civarınm haritasında Orta kıymet hükmünün nizam ve disiplin oldu Denizyolları ve Akay müdürGümrük Ihtısas mahkemesi İspanyol hükumetine teveccühkârdırlar. sorgusu ' Asyanm dağ ve nehirlerile münasebeti oğunu anlatıyor, ve büyük Eti İmparatorBunu niçb bilâkayid ve şart bitaraflığın leri geldiler îçlerinde şair Nazım Hikmet ve doktaşınmıyor lan dağlar ve nehirler çoktur. Meselâ: luğunda esas olarak bir askerî federas tatbik edilmesine taraftar bulunmuyorlar. Devlet Deniz idareleri umumî heyet tor Hikmet bulunan 13 komünist maz Gümrüklerin Galata tarafma nakil (Asi) nin diğer eski bir adı olan Oron yon mevcud olduğunu bildiriyor. Bu büleri toplantısında bulunmak üzere An nunun sorgu neticesinde tevkif edildik leri dolayısile ihtısas mahkemesinin de eçen ağustosta îtalya ve Almanya Iste'u alalım. Eski Türk tarihi ve Orta As yük suç haricindeki suçlar için kimse karaya gitmiş olan Denizyolları umum lerini yazmıştık. Gümrük Başmüdürlüğünün yeni bina panyaya yalnız silâh ve mühimmat değil yanın coğrafyasını da tetkik ettigimizde idam edilmezdi. Harbetmiyen kimse müdürü Sadeddin, Akay müdürü Ce Dün maznunlar Adliyeye getirilmiş sma nakledileceği yazılmıştı. ayni zamanda gönüllü, para ve eşya Halbuki, îhtısas mahkemesinin taşı gönderilmesinin de men'ini istedikleri zagörüyoruz ki Türkistan dağlanndan çı mülk sahibi olmazdı. îzdivacda iki tara mil ve Fabrika, Havuzlar müdürü Ce ler ve yedinci sorgu hâkimliğince sormil şehrimize dönmüşlerdir. guya çekilmişlerdir. namıyacağı ve şimdiki binasmda kala man Fransadaki sol partilerin ve amele kıp şimale doğnı akan ve muhtelif kol fın birbirine müsavi şartlara malik olması cağı anlaşılmıştır. Alâeddin Haydarın teşekküllerinin şiddetli itirazda bulunmalardan yürüyerek hep birlikte Siriderya ve erkeğin kadma bir hedıye vermesi esas Uyuşturucu Maddeler înhiGümrük muhafazasının arı üzerine Blum kabinesi bitaraflığın muhakemesi sarları müdürleri döndüler ya dökülen büyük suların arasında bir te tutulurdu ki bu hal bugün bile Antakya genişletilmesine taraftar olmamıştı. Casuslukla maznun olarak bir müd Pamuk iplıği meselesinin halli için nakli pe ve o tepede bir şehir vardır. Buraya îskenderun mıntakası köylerinde âdet Ankaraya gitmiş olan Uyuşturucu Mad dettenberi Ağırceza mahkemesinde muîstanbul Gümrük Muhafaza Başme İ^te üç zümrenin düşünce ve dilekleri (Ura Tube) adı verilmiştir. Orta As hükmünde yaşamaktadır. deler İnhisarı müdürü Hamza Osman hakeme edilmekte olan Alâeddin Hay murluğu bulunduğu binadan Galatsda başka olduğundan Londradaki bitaraf ~yadan Akdenize doğru gelen sayısız Kadının da birçok haklan tanınmıştı. ve ikinci müdür Şakir şehrimize dön darm muhakemesine dün de gizli ola Çinili Rıhtım hanmın ikinci katına nak lık komisyonu şimdiye kadar müessir surak devam edilmif, bazı şahidler din letmiştir.r Türk kollanndan Ura Tube sakinleri Meselâ (Eti) lerin Mısırlılarla yapmış müşlerdir. rette bitaraflığı tatbik edrememiştir. înÖğrendiğimize göre, Ankarada 14 nu lenmiş ve dava başka bir güne bırakılde îskenderun civanna geldikleri zaman olduğu muahedede (Eti) Kralının imzaECNEBÎ MEHAFİLDE ilterenin en son olarak orraya attığı maradan aşağı ipliklerin haricden it miştir. cenubdan şimale doğru akan Asi ırmağı sı yanında Kraliçesi (Boudokiya) nın da kat'î bitaraflık teklifini Sovyetler Birlihali ve ithal işini İnhisar idaresinin yap Elektrik şirketi erkânınm Yugoslav kulübıinde verilen ği esas itibarile kabul etti. Fakat öteki imzası vardır ( 2 ) . na Orante adını # vermişlerdir. Hulâsa, ması, 14 numaradan yukarı olanların da balo celbnameleri arafm kabul edemiyeceği şartlar koştu. Etilere aid heykeller meyanında bir îktısad Vekâleti müsaadesile ve isti îskenderun mmtakasının ilk defa olarak Yılbaşı münasebetile şehrimizdeki îtalya memnuiyetin yalnız gönüllülere 9 uncu İhtısas mahkemesi istintak Orta Asyadan gelme Türkler tarafmdan kumandan kadın heykelinin bulunması yenler tarafmdan getirtilmesi kat'î o hâkimliği kaçakçılık suçile kendisine Yugoslav kulübü büyük bir balo tertib dağil; para yardımlanna ve İspanya hü * da kadınlann Eti cemiyeti içindeki içti larak takarrür etmiştir. işgal ve imar edilmiş olduğu artık şüp verilen Elektrik şirketi umum müdür etmiş ve davetliler sabaha kadar eğlen umetinin harice çıkardığı altınlarla eşmaî mevkii hakkında bize bir fikir vereheden uzaktır. îskenderun körfezi mm bilir. Keza Eti dini hakkında bize şayanı Kayıb beş bin lira bulundu! ve erkânma istintaka gelmeleri için mişlerdir. Bu münasebetle kulübün re ya almamasına dahi teşmil edilmesini isisi Yovan Peyanoviç ve ikinci reisi GeGeçenlerde Emlâk Bankasmdan beş celbnameler göndermiştir. takası tarihinin birinci devresini teşkil e dikkat malumat veren (Hatusas) şehri orges Bukilitza hararetli nutuklar söy tedi. Almanya cevabını bu ayın on biribin lira çalındığmı ve zabıtanm bu hırden bu uzun asırlar içerisinde (Milâddan civarında bulunan Yazılıkaya mabedidir. lemişler, 1937 senesinin de Yugoslav ne bıraktı. Maahaza Berlindeki İngiliz Türk Japon ticaret sızlık vak'asını meydana çıkarmak için evvel 1200 2000) Türk muhaceret Tafsilâtını tarih kitablannın ehemmiyet ehemmiyetle meşgul olduğunu yazmışTürk dostluğunun daha ziyade kuvvet ve Fransız sefirlerine cevabm esas harmuahedesi le kaydettıği bu (döküman) lara naza tık. lenmesine medar olmasını temenni et lan hakkmda malumat vererek ve bazı kolları burasım imar etmişler, medenileş Japonlarla olan ticaret muahedeminoktalar hakkında izahat istedi. Cevab ran eski Eti dininde kadın tanrılan da tirmişler ve buraya kökleşmişlerdir. Başveznedar İzzet bu parayı yanlış zin müddeti bitmiştir. Eski muahedenin mişlerdir. ann cümlesi zâhirde kabul mahiyetinde vardı. Bu hâdise de bize kadının Eti lıkla kendi çekmecesinde unuttuğunu temdidine de imkân görülemediğinden Eti devletinin terekküb ettiği, mıdıtelif Izmirde kömür ihtikân ise de hakikatte memnuiyetin derhal tatiçtimaî hayatındaki mevkii hakkında bir sÖylemiş ve para bulunduğu yerden çı yeni bir muahede akdi için müzakere Etiliklerin hiç şüphesiz ki en mühimlerinîzmir (Hususî) Şehrimizde kömür bikının temin edileceği şüphelidir. Bina fikir daha vermiş olur. kanlmıştır. başlıyacaktır. ihtikârı vuku bulduğu tahakkuk etmiş enaleyh îspanya işleri Avrupa sulhunu den birini bu körfez Etiliği teşkil etmekTarih kitablannın tafsilâtını kaydet Piyano konseri tir. Kömürcüler, eldeki stok ihtiyaca Çivi fiatları yükseliyor te idi. Çünkü Eti devletinin cenuba Mıene tehdid etmekte devam ediyor. tiği Maraş civarında bulunan bir Eti ka Bugün saat beşte Kaza Ditalya sa kâfi geleceği halde, soğukların artma Çivı tüccarlan dün de Ticaret Oda sırlılara karşı yapacağı seferlerde bu dın heykeli bugün Antakya köylerinde Muharrem Feyzi TOGAY lonlarında Maestro Guido Agosti tara sma bir heyet halinde gelerek fabrika smdan istifadeye kalkmışlar ve fiatları mıntakanın hususî bir mevki teşkil ettiği yaşıyan kadın kıyafetlerini anldırmakta fından bir piyano konseri verilecektir. yükseltmişlerdir. Belediye, bunlar hakların fiatları yükselttiği hakkında tek gözönüne getirilecek olursa burada Eti dır. kında takibata başlamıştır. rar nazarı dikkati celbetmişlerdir. Efes harabeleri dühuliyeleYeni 10 parahklar devletinin en işe yarar kollarının tekâ (1) Türk Tarih Kurumu, Büyük Türk Drabhane müdürlüğü yeni 10 pararinde suiistimal Tarihi. Cild 1. Sahife 134. süf ettiği kolayca tahmin olunabilir. (2) Türk Tarih Kurumu. Büyük Türk lıkların bronz olarak basılmasından Îzmir (Hususî) Efes harabeleri düsarfı nazar etmiştir. Bunlann yeni yaMerkezi Kızıhrmağın kıvnmı içinde tarihi. Cild 1. Sahife 135. uliye resmi üzerinde, Selçuk muhtarı pılan 510 ve 1 kuruşluklar gibi nikel Halil Demirkulun suiistimaller yaptığı olarak darbı kararlaştırılmıştır. Basılan aber alınmış ve yapılan tahkikatta, nikel paralarm halitası Almanyada hamuhtarın yalnız bu resimden 700 lirazırlnmıştı. Yeni darbedilecek 10 para ık bir irtikâbda bulunduğu, başka yolIBaşmakaleden devam] Türk delegasyonunun Pariste teklif lıklar için Almanyaya halita sipariş euzlukları da mevcud olduğu anlaşıl çe müdafaa edileceğine aid sözler cidden ettiği konfederasyon şekli Suriye için vah dilmiyecektir. 10 parahklarm halitasımıştır. Muhtar işten uzaklaştırılmıştır. fazladır. Dünkü kardeşlerimiz olan ve det idealinin tahakkukuna hizmet edecek nm burada yapılması için faaliyete başVilâyet Selçuk nahiyesi intihabatm yann da kardeşlik derecesinde sevgili emsalsiz bir fırsattı. O fırsatm kıymetini lanmıştır. a da bazı usulsüzlükler ve karışıklık komşulanmız kalmalan bizce pek ziyade ar görerek yeni intihabat için bir he lş dairesinin faaliyeti arzuya lâyık görülen Suriyeliler hesa bizzat Suriyeliler takdir etmezlerse bizet göndermiştir. Yeni binasına yerleşmekte olan lş dabına temenni ederiz ki Türk Hatay ül den de bittabi Kraldan ziyade Kral tairesi îstanbul mıntakası âmirliği önü Tarikat âyini maznunları kesinden dolayı işler o preseye dökülme raftarlığı beklemek abes olur. müzdeki haftadan itibaren iş kanunu îzmir (Hususî) Bulgursa çiftliği Biz sulhcu bir millet olarak esasen Türk dostluğuna kıymet vermekte ıssın. şiddetli hareketlerden tevakki etmek iste rar eden Fransa bu iddiasında hakikaten nun şümulü dairesine giren ve 9 işçi öyündeki tarikat âyini tahkikatı de amdadır. Mevkuflar 9 kişidir. Hâdise riz, ve mecburiyet elvermedikçe o yoldan bizim Fransız dostluğuna ehemmiyet ver den fazla çalıştıran müesseselere iş beyannamesi tevziine başlıyacaktır. e ismi karışanlar, topyekun 21 kişidir uzak kalmağa bilhassa itina ederiz. Faz diğimiz kadar samimî ise Türk Hatay e aralarmda kadmlar da vardır. Hâ POLtSTE la olarak Suriyelilerle dostça ve kardeşdavasının her tarafı memnun edecek bir imlik bunları müvaceheye başlamıştır. çe komşuluğumuzun güzel icablan bizim Nuruosmaniyede bulunan formülle halledilebileceğine şüphe yoktur. ahidler de dinlenmektedir. Bunu mükadar Suriyelilere de şiddetli düşünüş ve Kongreden bir intıba Bu her taraf içinde Suriye de vardır. Oeakib, âyinin yapıldığı evde bir keşif cesed söylenişlerde biraz değil, belki birçok Bundan sonra söz alan Dr. Mazhar cra edilecek ve âyin esnasında söyle Yesilhilâl Kurumunun 18 inci kongrenun için Suriyelilere artık kesik söz söyNuruosmaniye camisi avlusunda yümüteenni davranmağı emreder. Osman da kısa birkaç cümle söylemiş en ilâhiler ve anılan «Ya Ali> ler fersi dün öğleden sonra Eminönü Halke« Îskenderun Antakya ve havalisinden lemekte acul olmamalannı halisane tav zünün derisi yüzülmüş, gözleri oyulmuş adlarile şahidlerin bu babdaki ifade bir erkek cesedi bulunduğunu yazmış vinde toplanmışhr. îdare heyetinin bir tir. ibaret Türk Hatay ülkesi için biz daha siye ederiz. Müteakıben Safiye Hüseyin içki a eri arasında bir tetkik yapılacaktır. tık. Yapılan tahkikatta bu adamın po senelik mesai raporu okunup kabul edilLozandan evvel Fransa ile ayn bir muOumhuriyet Türkiyesi yanıbaşında ha lis nezareti altmda bulunduğu ve on dikten sonra kâtibi umumî Fahreddin leyhinde; Cemiyetin bu husustaki mücaahede akdederek burasının ırkî ve millî kikaten istiklâline sahib bir Suriye gör beş gündenberi esrarengiz bir şekilde Kerim söz söylemiş; içkinin mazarratın delesinin verdiği iyi setnereler hakkında Türk hukuku itibarile müstesna ve müm mekten memnun olacaktır. Bu emel kaybolduğu anlaşılmıştır. Tahkikata dan; Kurumun bu uğurda nasıl çalıştığın söz söylemiş; daha sonra söz alan dok taz bir idareye mazhariyeti esasını daha lerinin tahakkukunda Suriyeliler A devam olunmaktadır. tor İbrahim Zati de; içki ile mücadeledan bahsederek ezcümle: o zamandan tesbit ve kabul ettirmişiz. tatürk Türkiyesinden ancak muhabNüshası 5 Kuruştnr «18 inci kongremizi yapıyoruz. Bu nin Avrupada gerilerfliş bulunduğunu; Bir otomobil kazası Burada bizim davamız ve meselemiz Subet ve teveccüh görebilirler. Müstakgün dünden daha kudretli, daha heye yalnız bu geriliğin memleketimize sira Kasımpaşada Bedreddin mahallesinJTürkiye Hariç riye ile değil, Fransa iledir. Onun için bel Suriyenin teessüs ve inkişafında bu de 18 numaralı evde oturan Mehmedin canlıyız. Yurdumuzda alkol kullananlar yet etmediğini söylemiş ve bunlann sebebSuriyelilerin şimdiki halde kendilerine ediyor. lerini ilmî bir surette tahlil etmiştir. oğlu 4 yaşlarmda Osman, dün evinin ö bile bunun mazarratını itiraf söz hakkı bile vermiyen bir mevzu üze muhabbet ve teveccühün büyük tesirleri Bundan sonra yeni idare heyeti inti nünde sokakta oynarken şoför Hasanm eçen sene bir vilâyetimizde alkol sarfiSenelik 1400 Kr 1700 Kr. rinde çaya varmadan çimreneceklerine, olacağına şüphe yoktur. Elini vicdanının idaresindeki 3998 numaralı kamyonun yatının fazlalaştığı nazarı dikkati celbet habına geçilerek birinci reisliğe Mazhar Altı aylık 750 1450 henüz tahakkuk etmekten maatteessüf pek üstüne koyacak her insaflı Suriyeli bura altmda kalarak ağır surette yaralan mesi üzerine Sıhhiye Vekâleti orada bir Osman; ikinci reisliklere Safiye Hüseyin daki büyük hakikati çok kolaylıkla görür Üç ayUk 400 800 uzak olan kendi vahdetlerinin nasıl dermıştır. • şube açılması için Cemiyetimize işarette ve İbrahim Zati; kâtibi umumiliğe Fahlenip toplanabileceğini düşünmeleri daha ve anlar. Bir aylık 150 yoktur Çocuk tedavi altma alınmış, şoför bulunmak suretile mesaimizi taltif ve teş reddin Kerim; veznedarlığa Hüseyin s«muvafık olur. YUNUS NAD1 hakkmda tahkikata başlanmıştır. çilmişlerdir. çi etmiştir» demiştir. Hatay'ın yaşadığı beş tarih devresi Haber Amerikada çok alâka uyandırdı Windsor Dükü'nün yakmda şehrimize gelerek Büyükadada oturacağına dair Belgraddan verilen haberler Amerikada büyük bir alâka uyandırmıştır. Büyük Amerikan gazeteleri İstanbuldaki mümesillerine çektikleri telgraflarla bu haberin doğru olup olmadığını sorarak, aynca Büyükada hakkmda şimdiden resimli yazılar göndermelerini istemişlerdir. Diğer bir şayiaya göre Dük de Windsor önümüzdeki nisanda Madam Simpson'la evlendikten sonra balayını geçirmek üzere Büyükadaya gelecektir. Oda ve Borsa memurları fazla çalıştırılacaklar Yesilhilâl)) kurumunun kongresi Yeni Türkiyenin yanındaki yeni Suriye Cumhuriyet W° şeraiti I ^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle