19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Pazartesi 26 Haziran 2017 12 Geleceğimiz yok KHK ile ihraç edilen araştırma görevlileri ve doktora öğrencileri hem haklarındaki soruşturmalarla hem de yaşam şartlarıyla mücadele ediyor Barış İçin Akademisyenler tarafından imzaya açılan“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyen, araştırma görevlisi ve dokto ra öğrencileri çeşitli baskılar la karşı karşıya kaldı. Kimi işinden oldu, kiminin doktora programı iptal edildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yöne ZEHRA ÖZDİLEK timi Bölümü’nden akademisyen Ali Rıza Güngen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden doktora öğrencisi İrfan Ke şoğlu ve Galatasaray Üniversitesi’nden dok tora öğrencisi Eda Aslı Şeran KHK sonrası yaşadıklarını gazetemize anlattı: AÇLIK GREVİNDEKİ NURİYE GÜLMEN’DEN BAYRAM MESAJI TOPLUM BEDEL ÖDÜYOR ALİ RIZA GÜNGEN: Bildiriye imza attıktan sonra hedef gös terildim, soruşturmalara maruz kaldım. Danıştay’ın disiplin so ruşturmasının zemini olmadı ğına dair kararı nedeniyle üni versiteden atılmam hukuken Ali Rıza Güngen olanaksız hale gelmişti ki dört ay sonra KHK ile atıldım. Hak kımda başlatılan ceza soruşturmasını kapattık larını sanmıyorum. Üniversitedeki işime son verilmesi ve doçentlik başvurumun iptal edilme sine ilişkin davalar açtım, AİHM’ye başvurdum. Türkiye’de hayat zor, çeviri yaparak kısmen dü zenli gelir yaratmaya uğraşıyorum. Dolayısıyla aslında daha uzun saatler boyunca emek harcı yorum. Bunun bedelini bütün toplum ödüyor. İMAM HATİP ZİHNİYETİ İRFAN KEŞOĞLU: Bildiriye imza attıktan sonra gelecek planlarım değişti. Birçok soruşturma ile karşı karşıya kaldım. İlk defa emniyete gidip ifade verdim. İlk defa mahkeme salonunda bulundum. Cezaevi İrfan Keşoğlu önünde ilk defa birilerini bekledim. Uzman olduğumuz alanlarda çalışma imkânı bulmak çok zor. Niteliksiz işlerde, az maaşlarda çalışmak zorunda kalıyoruz, onu da bulabilirsek. Barış bildirisi AKP tarafından üniversitelerdeki muhaliflerini tasfiye etmek ve kadrolaşmak için bir fırsat olarak görüldü. Türkiye’nin en köklü üniversitelerini imam hatibe dönüştürmek isteyen ve gittikçe demokrasiden uzaklaşan bir irade var karşımızda. BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK EDA ASLI ŞERAN: Gelece ğim tamamen belirsiz. Aka demik motivasyonumuz çök tü. Yurtdışı planları, başka alanlara kayma planları baş ladı. Bir yandan da insanlar yurtdışına gittikçe geride bı Eda Aslı Şeran rakılma hissi ile çöküntü var. Nâzım Hikmet’in, ‘İşsiz kalır sam diye düşündü 23 yaşında... Ve zaman za man işsiz kalarak...’ dizeleri aklıma geliyor. Bu geleceksizlik hali beni olumsuz etkiliyor. Pek çok kadın arkadaş baba evine, sevgilisi nin evine ya da evlenme fikri yokken evlen me fikrine doğru gidebiliyor. 10 yıldır bağım sız bir hayat için mücadele etmişim, tekrar dan babamın evine dönmek istemiyorum. GÜLMEN VE ÖZAKÇA 110 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE İnsanlar adalete açken bizim açlığımız nedir ki? Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen, öğretmen Semih Özakça ile başlattıkları açlık grevinin 109’uncu gününde cezaevinde mektup gönderdi. Gülmen’in mektubunda, “Mesele yemeksiz kalmaksa, karın açlığıysa, çocukların bayramlara aç uyandığı bir dünyada açlığımızın adını ağzıma almayız” ifadesine de yer verdi. Sincan Cezaevi’nde bulunan Nuriye Gülmen mektubunda şu satırlara yer verdi: “Milyonlarca çocuğun geceleri yatağa aç girdiği, milyonlarca insanın adalete aç olduğu bir dünyada bizim açlığımız nedir ki? Mesele yemeksiz kalmaksa, karın açlığıysa, çocukların bayramlara aç uyandığı bir dünyada açlığımızın adını ağzıma almayız. Ama bugün, açlığımızın ifade et tiği şey karın açlığından çok daha fazlasıdır. 21. yüzyılda, emperyalizmin bedelini tüm dünya halklarına ödettiği, içinden geçmekte olduğumuz krizinde; adalete, ekmeğe ve onura aç milyonların sesi olma iddiasındadır bizim çekmekte olduğumuz açlık. Bu bayram, kutlayacağımız en güzel bayram olmayacak. En güzelini, halkların adalete doyduğu yarınlarda kutlayacağız. Ama bunu da elimizdekilerle kutlamayı bileceğiz. Onurumuzla yaşamanın kıvancıyla kutlayacağız gelmekte olan bayramı. Bin yıllardır süregelen ekmeğini onuruyla kazanma savaşının ‘iyi dövüşçüleri’ olarak coşkuyla kutlayacağız sizinle aynı gökyüzünün altında. 109’uncu günkü açlığımız, bayram sabahlarına aç uyanan dünya çocukları için olacak Tüm Müslüman dünya halklarının Şeker Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Umutla...” Niye bırakalım? Öte yandan açlık grevinin sona erdirilmesi yönündeki çağrılara yanıt veren Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça “Açlık grevini neden bırakalım? İşimizi aldık mı, onurumuzu aldık mı? İktidara niye vermiyorsun işlerini kardeşim’ diyemeyip Semih ve Nuriye’ye çağrı yapanlar maalesef uzlaşmaz çelişkinin diğer yanında kalıyorlar. İpe onlardan taraf asılıyorlar. Nuriye ve Semih’n başına her ne getirilmek isteniyorsa onu tutmuş oluyorlar. İyi niyetle söylenmiş bu tür öneriler tarihin bize gösterdiği gibi cehennem yoluna gidiyor. Maalesef cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla döşeniyor” dedi. l Haber Merkezi Acı ve ıstırap içindeyizSemih Özakça’nın anneannesi ve dedesinden mesaj KHK ile ihraç edildikten sonra Ankara Yüksel Caddesi’nde “İşimi istiyorum” diyerek açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve eğitimci Semih Özakça, açlık grevinin 110. gününü geride bıraktı. Özakça’nın Eskişehir’de yaşayan dedesi ve anneannesi de torunlarının durumuna dikkat çekmek için görüntülü bir mesaj paylaştı. Dede Alirıza Özakça, torununu çilelerle büyüt tüklerini anlatarak “Okuttuk, babasız olarak... İlkokuldan, üniversiteye kadar hep başarı belgeleriyle okulu bitirdi. Öğretmenlik görevine başladı. Fakat kanun hükmünde kararname ile bir günde öğretmenlikten ihraç edildi. Açlık grevinin 75. gününde geldiler, cezaevine attılar. Biz de çok üzüldük, zaten günlerimiz ıstırap ve acıyla geçiyor. Şimdi de bayram geldi, bayramda da daha acılar çekerek bayra mımız zindan oldu. Şimdi torunumuz 109. gününde açlık grevine devam ediyor. Sağlığından çok endişeliyiz. Torunumuzun bir an evvel vazifesine geri dönmesini istiyoruz” dedi. Naciye Özakça ise torunu için endişeli olduğunu kaydederek “Torunumun göreve dönmesini istiyorum, açlık grevine girdi. Endişeliyim ve üzüntülüyüm. Görevine dönmesini istiyorum” diye konuştu. l İSTANBUL/ Cumhuriyet T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırıl mış olup,mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tes cil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak dava larda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne yöneltilmesi, 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesin leşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda daimi itrifak hakkı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T. Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesi’ne yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildir meniz gerekmektedir. İlgililere 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ilan olunur. İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ: 27/07/2017 SAAT: 9.30 KAMULAŞTIRILACAK ALAN DOSYA NO MAHALLE PARSEL MALİK BABA ADI MİKTARI İRTİFAK PİLON YERİ 2017/287 Yağcı 296 Abdulkadir Gönüldaş Ali 1.964,20 m2 irtifak 274,23 m2 pilon 2017/289 Araphacı 11 Nail Eriz Sezai 2.222,38 m2 irtifak hakkı 72,95 m2 pilon yeri 2017/291 Karhisarlı 528 Ali Üner Rifat 1.425,04 m2irtifak hakkı 2017/293 Gündüzlü 799 İrfan Yarapsanlı Mustafa 2.027,71 m2 irtifak374,41 m2 pilon yeri “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 627407) T.C. ÜNYE SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2013/1006 Esas Davacı AYDIN KIZAKLI tarafından davalı AHMET ERKEN ve arkadaşları aleyhine mahkememize açılan Ordu ili Ünye ilçesi İncirli köyü 161, 219. 225. 226. 267 ve 269 parsel sayılı taşınmazların, Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası gereğince; Mahkememizin 27/09/2016 tarih 2013/1006 Esas ve 2016/1374 sayılı kararında; 1 Davanın KABULÜ ile; Ordu ili Ünye ilçesi İncirli Mahallesi 161, 219. 225, 226, 267 ve 269 parsel sayılı taşınmazların ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE, tapuda bu şekilde tesciline, karar verilmiş olup. Tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilemeyen Ordu ili Ünye ilçesi İnkur mahallesi nüfusuna kayıtlı. Mustafa ve Fatma oğlu. Ünye 10/11/1959 doğumlu OSMAN KAYA’ya hissedar olduğu taşınmazlar hakkındaki karar “ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar” İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 573396) haber EDİTÖR: SERKAN OZAN TASARIM: İLKNUR FİLİZ YARGIDA SON ‘TREND’ Yakala bırak tutukla bırak dönemi Türkiye’de özellikle de son bir yılda, hemşire Ayşegül Terzi’ye saldırı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanması gibi kamuoyunun gündemine oturan olayların faillerinin önce serbest bırakılması, ardından gelen kamuoyu tepkisi üzerine tutuklanmaları ile adalette adeta “YakalaBırakTutuklaBırak...” dönemi yaşanıyor. DHA muhabirinin derlediği, adalette “Yakalabıraktutuklabırak”la sonuçlanan 5 olayın örnekleri özetle şöyle: TACİZ ETTİ SERBEST KALDI 24 Mayıs 2016 / Otobüste masturbasyon: Topçular’dan Eskihisar’a feribotla giden Muğla İstanbul seferini yapan bir turizm şirketi otobüsünün muavini Gökhan G., otobüste masturbasyon yaptı. Muavinin spermleri, uyumakta olan kız yolcu C.D.’nin yüzüne sıçradı. Şikâyet edilen muavin, aynı gün gözaltına alındı. Suçlamayı reddeden Gökhan G., şikâyetçinin üzerine su döküldüğünü öne sürdü ve sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İki gün sonra tekrar gözaltına alınan Gökhan G, tutuklandı. Gökhan G, 14 Temmuz tarihinde yapılan karar duruşmasında da, “Cinsel saldırı” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. TEKME ATTI SERBEST KALDI 12 Eylül 2016 / Hemşi re Ayşegül Terzi’ye saldı rı: Çekmeköy’de belediye otobü sünde mini etek giydiği gerekçe si ile hemşire Ayşegül Terzi’nin yüzüne tekme atan saldırgan Ab dullah Çakıroğlu, olaydan sonra gözaltına alındı, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. İstan Çakıroğlu bul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Abdur rahman Üşenmez’in itirazı üzerine yeniden gö zaltına alınan Çakıroğlu, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı, 26 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Anadolu 40. Asliye Ce za Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada tahliye edildi. Savcılık, Çakıroğlu’nun tahliye kararına iti raz etti. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkeme si, savcılığın itirazını kabul ederek Çakıroğlu’nun tutuklanmasına karar verdi. Tekrar gözaltına alı nan Çakıroğlu, 29 Ekim 2016 tarihinde tutuklan dı. İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi ise Çakıroğlu’nun avukatının talebini kabul ederek oy birliği ile Çakıroğlu’nun tahliyesine karar verdi. KUNDAKLADI SERBEST KALDI 20 Şubat 2017 / Müjdat Ge zen Sanat Merkezi’nin kun daklanması: Kadıköy’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni (MSGM) kundaklayan Mehmet Ali Alagül, 22 Şubat 2017 tarihinde gözal tına alındı. Sorgusunda Gezen’in Abdülhamit Han’ın torununa hakaret ettiğini, buna tepki olarak M.A. Alagül olayı yaptığını söyledi. Tutuklama talebiyle mah kemeye sevk edilen Alagül, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı lık Alagül’ün serbest bırakılması kararına itiraz et ti ancak mahkeme tahliye kararında direndi. Sav cılığın itirazı, bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliği’ne gitti. 8. Sulh Ceza Hâkimliği, Alagül hakkında tutuklamaya yö nelik yakalama kararı çıkardı. Alagül, 23 Şubat tarihinde tekrar gözaltına alındı, 24 Şubat tari hinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargı lanmaya başlayan Alagül, sanatçı Gezen’in affet mesinin de etkisiyle 28 Nisan 2017 tarihinde ya pılan duruşmada tahliye edildi. ZATEN CEZAEVİNDEYDİ 14 Haziran 2017: Ase na Melisa Sağlam’a saldırı: Pendik’te minibüste Asena Me lisa Sağlam’a ramazan ayı baha nesiyle saldıran Ercan Kızılateş, 20 Haziran tarihinde gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten sav cı, sorgusunu yaptığı Kızılateş’i tutuklanma talebiyle Nöbet Ercan Kızılateş çi 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Hâkimlik, Kızılateş’i serbest bıraktı. Ancak başka suçtan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğu için serbest bırakılmadı. Savcılık, Kızılateş’in ser best bırakılma kararına itiraz etti. 22 Haziran tari hinde başka suçtan tutuklu bulunan Kızılateş için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ce zaevinden yeniden adliyeye getirilen Kızılateş, nö betçi hâkimliğe çıkarıldı ve tutuklandı. HER AN SERBEST KALABİLİR 19 Haziran 2017 / Erzurum’da iki çocuğu yaraladı serbest kaldı, itiraz üzerine tutuklandı: Ömer Murat Akçay (27) Erzurum Palandöken’de oturduğu apartmanın 4. katındaki evinin penceresinden havalı tabancayla sokakta bulu Ö. Murat Akçay nan kola şişesine ateş etti. Sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Sümeyye Boz ile 6 yaşındaki İkra Kaya’yı sırtından vurarak yaraladı. Annesi ve babası Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Akçay, gözaltına alındı. Akçay sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Akçay, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. l DHA C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle