19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cihat Arman Polonya ve Isviçre'de ftğır yenilgiler alan Milll Taknmmız dün akşam yurda donmüştür. Havaalanrnda antrenor Cihat Arman ve futbolcular, k o nuşmaktan kaçınmışlardır. Kafile Başkanı Nazım özbay ise; «Türfc futbolu Mr kriz içindedir. Bn YARIN, FERENÇVAROŞ'LA ISTANBUL'DAKİ 11'LtK MAÇIN RÖVANŞINI OYNAYACAK = OLAN FENERBAHÇELtLER, MACARİSTAN'A HAREKET ETMEDEN ÖNCE TOPLU HALDE = = görevinden alınacak BİZEHöHt işte, Turk futboiu Halit DERtNGÖR Cfnümüzdeki günlenie olaganüstü bir toplanlı yanacak olan Futbol Federasyonu, dün yurda dönen kafile Başkanı Nazım özbay ile anlrenör Gihat Arntan'ın hazıriayacakları raporları inceleyecek ve yenilgilerin nedenlerini araştıracak • Sarı • Lâcivertliler, Ferençvaroş ile Istanbul'daki 1 1'lik j § sonucun revanşını yarın Budapeşte'de oynayacaklar. = Karşılaşmadan ümitli olduğunu söyleyen llgaz, «Gollü = bir beraberlik bize ikinci turun kapısını açacaktır» dedi = Avrupa Fuarlar Kupasmda (TJEFA) Ferençvaroş, ile ılk tur revanş maçını yapaeak San . lâcivertliler ürrutli olduklarını ve İstanbul'daki maçın 11'lık sonucu üzerinde durmadıklanm sövlemis: « Alacağımız çok gollü bir beraberlik bize ikinci tur kapısım açacaktır. Maçın golsüz sonuçlan maması için çalışacağız.» demışlerdır. Macarıstan'a gitmeden önce ko nuşan Faruk llgaz: • Fonnso» bir zamanda ilk maçı oynamamn avantajı değerlendirmemize engel oldu Levent'e gecen yü verilon cezadan ötürü bn oyuncumuzu oynatamıyoruz. Bn maç İçin düşüncemiz Muharrem'e altnan izinle bu futbolcuyu oynatmaktır» şeklinde konuşmuştur. Sarı Lâcivertlilerin kafllesl şöyledir Faruk Dgaz, Sabrl Kiraz, Selâhattin Torkal, Rasim, Nl İlk uç derecenln de Italyan atletleri taraiından paylaşılması yazi. Serkan, Şükrü, Yılmaz, Ziİle son bulan 190 metre yanşının foto finişl ya. Fuat. Nedim. Osman. Muharrem, Yaşar, Datcu, K. Yaşar, Cezml, Cevher, Canan. 6te yandan Ercan ile Yavuz daha sonra kafileye Budapeşte'de kaülacaktır. F 'enerbahçe Futbol Takımı dün Faruk Hgaz'ın 'başkanhğında bir kafile halinde Macahstan'a gıtmışür. Akdeniz Oyunlarının provasında İtalya B Takımı ile yaptığımız karşılaşmada MOSKOVA <öı*l) Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası ilk tur revanş maçrnı yann alcşam CSKA 1© oyruy&câlc olaa 1 Galatasaray dlin üe bir çalışma yapmışür. Sankırmızılılar, maçın oynanacağı Lenin stadında gece yaptıklan Idmanda hayli arzulu gorünmüşlercllr. Galatasaray Moskova'da çalıştı ATLETIZMDE DE BOYUMUZLJN ÖLÇÜSÜNÜ ALDIK Serindİğimlz tek olay, 11 yıldn* Muharrem Dalküıç'a ait 1.500 metrelik rekorun kırılmasıydL ERHAN GÜRER Cumhuriyet'in SporToto tahmini TAKIMUR Mütîlerimlrin yurda dönüşleri hayli sessiı olmuştur. Fotoğrafta, giımrük muajeNazrm özbay aynca Futbol Federasyonurrun nesi için sıra bekleyen futbolculanmızdan bir grup görülüyor. önümüzdeki günlerde olağanüstü bir toplantı yapacağını söylemiştir. Bu toplantıda antrenor Cıhat Arman ile kendisinin hazırlayacaklan raporlann inceleneceğinl belırtmiştır. Bu araâa Cihat Arman'ın Milll Takım antrenörlUğünden alınması fikri üzerinde durulmaktadır. Federasyonun yapacağı olağanüstü toplantıda bu konu gorüşülecek ve büyük bir ihtimalle Arman, Milll Takım antrendrlUğünden çıkanlacaktır. Antrenor Cihat Arman ise faala konuşmamış sadece, «Avru* palı tenkidçilerin söyledigi B M . hiç bir imkân olmadan çalısılırsa, bu takımın durumu böyks olur.» demiştîr. GtMRUKDE öte yandan Mıllt Takımın Muharrem Atik'i Mülî Takım antren örlüğüne gctirdiği için Federasyon Başgümrük muayenesi sırasmda me kanı Turan ¥avçan ile anlaşmazhğa düşen Akar ve Meriç, «Bia taknnda gözmurlann, futbolculara ilk soruları «Bu kadar gtjlü nasıl yedilemci olmayı kabul etmiyoruz. Çünkü Genel Müdürlük sadece biıe antreniz» olmuş, bundan sonra banörlük görevi verdi» dediler. vuUannın kontrolüne geçmişlerdır. kü Genel Müdür tarafmdan bice antrenörlük f örevl ABDURRAHMAN. İZMİR Güreş Milli Takunuıı Alcdeniz Oyunverilmiştir» demişlerdir. larrna hazırlamakla gorevlendirilen Nasuh Akar MENtSKÜS ile Servet Meriç, dün yaptıklan basın toplantısmd» Isviçre maçının ilk yansında Dün yaptığı basın toplanbsmda Nasuh Akar, Güre» Federasyonu Başkaıu Turan Yavçan ile ansakatlanan ve yabancı doktorGümüldür kampından ayrüma sebeplerini şöyle anlaşmazlığa düştüklerini, bu nedenle kampı terketlar tarafmdan ayağma bandaj latmışür: mek zorunda kaldıklarını açıklamışlar, •Muharrem yapılan Eskişehırsporlu AbdurAtik'i antrenör olarak görevlendiriyorlar, bizl de « Dünya Şampiyonasmdan sonra Genel Müdür rahman'm menUskus olma ıhti gwdemci yapıyorlar. Biz bunu kabul edemeyiz. Çünbenl Serbest Gİiıeş Milli Takımını çalıstırmakla gomatt betanisttr. » w , , revtendlrdl.. GümüMürdeki kanpa gddüinıde ^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^B ^^^^M ^^M^M VIMBB V^HMVj kamp pjÖdürü Mustafa Çakmak bana bir hafta gorev vennedi. Turan Yavçan'ı bekledim. O geldlğinde Akdeniz Oyunlan için antrenörlük görevini Mnharrem Atik'e verdlğinl soyledi.. Ben ve Servet Meriç'e de yanında gözleradlik yapmamızı bildirdi. kriân tedavisi de her halde kısa vâdeli olamaı.» şeklinde konuşmuş ve yenılgllerimızi orta saha adamlanrun bozuk oyunlan sonucu alındığını ileri sürmüştür. A k a r v e kaJJJfm Meriç teık ettiler ürk futbolu Avropa pazannda isporta malı oldu. Ne olacaktı sankit Sen, Türkiye'ye özgü bir profesyonellik kur, bu düleni 1923 kafasiyle yönet, futbolda lflromn kadar tesisler knrma, knlupleri par. tili ve isportacı senginler* tesUm et, en ufak başanyı büyuk bir başan fibl kabul et, hiç bir futbolconun yeteneklerini Slçmeâen m a . yonlar akıt, ieçim kazanmak için futbolculann ayakkabılannı bajla, herhangi bir basansızlıkta bütün k»bahati bocada topla, Avmpa'dan bir wyl«r B|renmek yerine karaborsa vap, Türk fntbolnnn kalkındırmak için Balkan devletlerinin çaptan düsmüs fotbolcnlannı «reör, knlflpierin tnalî dorttmlarrm denetlemiverek bn verleri kaprisU ve zengin adamlann malikftnesi durnnnma iok, henüz ilkoknln daU bitirmemis bir teneked Ç » ratına 600 bin lira ver, ve böyle bir oyancnyn ffcüük tazetelerln mansetlerine çıkar. transferde bilimsel n e . todlar verine ahbap i$t yap, futbolounun. kötü oyuntından sonrs kesilen parasım paravana arkannda cebine koy. futbolnn bütün inee. liklerinl tatbolennnn leka. sına dejil de sadece ayak. (annda ara, «evahatlere lyi bir doktor 'venne tastırb adamını jSnder ve ne ksdar olnmsaz «evler vana hepsinl T*p, Mnraton Vftrk fntbolnnn Avrapa pasariann. da vitrine ıok. B«n» imk&n voktnr. En nfak basanlsrı btr memleket meselesi capınd» deterlendinneMe tünümü«8 rün ediyorvz. Bu düsünceler Törk ffltbolnna Mrkaç kahraman vararmaktan fleri ridemlvor. Nitekim Türk fntbolunda Alman, Rns ve Maear maclannda alınan «onnclardan «onra Mrkaç kahraman dodnnstnr. Bn kahramanlann hikâvelerim 20 seneden beri Dede Korkat hikfivelerindeki kahr». manlar rib) dinllvorns. Fntbolumuıu kalkındır. mak tçin bilimsel metotlar verine bir sahsın basart veva basansızlılhnı 8n plâna aldılhmız müddetçe bundan tyi sonnclar almamus imkân voktnr. î JIUI» ••••••••••••••••••••••II M Randırma, Bahkesir, Ceyhan ve Çanakkale eçtiğırmz haîta oynanan 2. ve 3. Lig maçlarmda en başarıh ekıp olarak Bandırmaspor, Bahkesırspor, Ceshanspor ve Çanakkalespor gorunmüşlerdır. U M atletlerimiz bir sınıf asağı ttalyan rakipleıi Ue girdıkleri smavı hüsranla kaybederken, Akdeniz Oyunlarında alabıleceğımız sonuçlan n acı gerçeği su yüzüne çıknuş oldu. Sevindlğimız tek olay tse 11 yıldır bekleyen Muharrem Dalkıüç'a aıt 1500 m. rekorunun yenılenmesiydı. Atletlenmizin ttalya (B) takımına 57 puan farkla (14083) yenılmesı, Akdeniz Oyunlanndaki ülkelerin as elemanlan karşısında ne duruma düşeceğimızin bir habercisi oldu. Val nız ikiüç dalda dereceye gırmemız kendı çapımızda başarı olarak göriılecek. Yanı, atletızmimiz »ki veya üç elemanla yü rüvor sonucıına varıvoruz En son sonuclar Ankaragücü: Beşiktaş: Adanaspor: Muhafızgücü: 3 1 3 1 1. LİG PUAN DURUMU Tahmin / /0 / ; 02 1 1 01 1 1 1 1 / 2 3 4 5 6 Beşiktaş Adanaspor Altay Bohıspor Güneşspor Sakaryaspor Fenerbahçe Göztepe Karşıyaka İstanbulspor Mersin İ. Y. Bursaspor Eskişehirspor Vefa Samsunspor Galatasaray Giresunspor Ankaragücü Kütahyaspor Ank. D. Spor Sanyer Konyaspor PTT Bandmna Kayserispor Trabzonspor Vefa: Altay: Boluspor. Bursaspor: Bandırmaspor: Güneşspor: Sakaryaspor: Sanyer. Fenerbahçe: İstanbulspor: Göztepe: Glresunspon • 1 0 0 4 1 1 1 3 2 5 1 Adanaspor Eskışehır Göztepe Beşiktaş Bursaspor Ank. Gücü Altay îst. Spor Boluspor G. Saray Gıresun Samsun Mersın Fenerbahçe Karşıyaka Vefa O G B 3 1 2 1 1 3 1 3 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 3 2 0 M âX P 0 7 3 7 0 10 4 0 5 1 0 4 2 1 4 2 5 0 4 3 Ö 1 3 2 5 1 2 2 1 4 5 1 4 4 3 2 5 12 3 1 1 2 3 1 4 5 2 2 34 2 3 2 6 ,1 NASUH AKAR Muharrem Atik'i Tıirkiye'de kimsenin tanımadığım ve onun tanmmasını istediğini ifade etti. Ben de Genel Müdür tarafmdan gorevlendirildigimi, gozlemeillği kabul edemiyeceğimi söyleyerek kamptan aynldım. Akdeniz Oyunlannda ucnz bir şampiyonluk bekleniyor ve biı kahraman yaratılmak isteniGüreş kampmda büyük bir huzursuzluk olduğunu iddia eden Nasuh Akar, güreşin kurtulması için yabancı antrenör yerine yeni bir Federasyon Başkanı atanması gerektiğini söylemis, • Güreşimizin kallunması için getirilecek her yabancıyla İmtihana ginneye hazırrm. Onlarm bildiğini ben de biliyorum» demiştir. îl G 2. lig Beyaz Grup puan durumu o GBMA 2. LİG KIRMIZI GRUP HAFTANIN TAKIMI: Bandırmaspor HAFTAMN OYLNCUSÜ: Suavi (Trabzon) HAFTANIN HAKEMt: Ertuğrul Aybay (Sakarya Sarıyer) HAFTANIN KARMAS1: Rızkullah (Kayserispor> Taner (tzmirspor), Erol (Orduspor) Ibrahım (Sakaryaspor), Haydar (Gençlerbirlığı), Adnan (Konyaspor) Yusuf (Sarıyer), Haydar (PTT), Hasan (Hatavspor), Suavı (Trabzonspor), Babur (Bandırmaspor) GOL KRALLlGl: 4 gol: Nad (Gençlerbirllği), Hasan (Hatayspor), Metia (Kayserispor), Suavi (Trabzonspor): 3 gol: Tirour (Manisaspor). Adanaspor: Karşıyaka: istanbulspor: Fenerbahçe: 2 0 2 3 Giresunspor: 2 Mersin İd. Yurdu: 1 Boluspor: 0 Bursaspor: 0 Eskişehirspor: Esk. D. Spor: Vefa: Altay: Ankaragücü: Samsnnspor: Galatasaray: CSKA: ttalyan diskçisi birinci olduğa müsabakada ilk atısını yaparken. Yılın 9. rekorunu MıüıaiTem Dalkiüç'tan ikinci kez Mehmet Tümkan »ldı. 800 m. rekonmu da Ekrem Koçak'tan alan Tümkan, 16 yıllık saltanata son verırken, 1500 m.'de yaptığı 3.46.5 lik derecesıyle Daltolıç'm 11 yıllik tahtına oturdu. Işte A k deniz Oyunlannda da umit bes ledığimiz ıkiüç aüetimizden bıri de Mehmet Tumkan oldu. 7 8 9 10 II 12 13 1 1 0 1 1 1 1 1 9 5 10 Sıvasspor 65 8 4 7 Balîkesır 63 8 4i Aydınspor 63 7 5 7 Iskenderun 6 3 6 0 7 52 Kütahya 6 4 7 Ankara D.S. 6 2 3 6 6 7 Sekerspor 6 2 3 KocaehspoT 6 3 1 2 5 7 7 Adana D.S. 6 1 5 0 4 3 7 Konya t.Y. 6 2 2 2 8 7 6 6 2 1 34 6 5 Feriköy 6 1 2 34 5 Zonguldak 6 1 23 4 Uşakspor Altınordu 1 23 3 Tarsvıs Î.Y. 1 1 44 Toprakioüs 1 0 4 2 9 2 A Mikkeli geldi Eskişehirspor'un Avrupa Kt> pa Galipleri Turnuvasmdaka ra kibi MikkeU dün uçakla şehrtmıze gehıüşttr. Mikkeli talonanm antrenbrü Raima Martinea, Esklsehir'de oynanacak Uk tur rovazış maçı için, «tyi bir oyna çıkarmak için geldik. tkincl tara yükseleceğimizl tannediy«> rum» demişttr. :ı 2. lig Kırmızı Grup puan durumu O G B M AY 10 Kayserispor 6 4 2 0 5 0 IO | 27 4 Hatayspor 6 4 6 3 26 4 7 Trabzon 6 3 2 6 5 7 P. T. T. 2 6 6 7 Afyonspor 6 3 Orduspor 6 3 2 4 2 7 G. Birhği 1 7 4 6 5 2 Manisaspor 6 2 2 2 3 5 6 Antalyaspor 6 13 2 6 3 5 Bandırma 6 2 3 6 7 5 Güneşspor 5 2 2 4 5 S Konyaspor 6 2 3 4 6 5 Sanyer 6 1 3 2 37 5 Sakaryaspor 6 1 2 2 3 5 Denizlispor 6 1 4 3 7 3 I Izmirspor 6 1 1 4 2 6 3 " 2. LİG BEÎAZ GRIîP HAFTANIN TAKIMI: Balıkedrspor HAFTANIN OYUNCÜSÜ: Yaşar (Balıkesir) HAFTANIN HAKEMt: Veli Necdet Arığ (Şekerspor Kütahyaspor) HAFTANIN KARMASI : Erdoğan (Şekerspor) Mujdat (Kütahyaspor), Saffet (Toprakoîıs) Ali (Zonguldakspor), Ünver (Uşakspor), Ergin (Altınordu) Mu. sa (Aydınspor), Ali (Adana Demirspor), Cemal (Sıvasspor), Baykul (Feriköy), Yaşar (Balıkesirspor) GOL KRALUĞI: 4 gol: Cemal (Sıvasspor); Göztepe: Giresunspor: Ankaragücü: Beşiktaş: Şekerspor: Kütahyaspor: Sıvasspor: Ank. Demirspor: SakaTyaspoT*. Sanyer: Konyaspor: Antalyaspor. PTT: Manisaspor: Bandırmaspor: Güneşspor: Orduspor: Kayserispor Trabzonspor: Denizlispor: 5 1 3 1 0 0 2 0 1 1 1 0 3. LİG YEŞİL GRUP HAFTANIN TAKIMI: Ceyhanspor HAFTANIN HAKEMİ: Hamza Alan HAFTANIN FUTBOl.Ct3StI: Sinan (Kırşehir) HAFTANIN KARMASI: Salih (Kmkknle) Mehmet (Site), Yurdaer (Kmkkale) Turhan (Kırşehir), Banş (Kırşehlr), Tank (G. Antep) Recep (Ceyhan), Burhan (Kmkkale), Enver (Ceyhan), Sinan (Kırşehir), Kemal (Kınkkale) GOL KRALLIGI: 3 gol: Enrer. Mubarrem (Ceyhan). HAFTANIN TAKIMI: Çanakkalespor HAFTANTN FUTBOLCUST3: Rail (Anadolu) HAFTANIN HAKEMİ: Erol Arığ HAFTANIN KARMASI: Nevzat (Egespor) Miimin (I lirne), Doğan (Egespor) . RemTİ (Edirne), Ali (Kırklareli), Raif (Anadolu) Garbıs (Taksim), lbrahim (Edırne), Fahri (Anadolu), lbrahim (Taksim), Enis (Kırklarell) GOL KRALUGl: 5 «ol: Garbis (Taksim). MNHMtUIMHMHMIIUMIUIIIHMIIIIIHIII Cemal Kamacı, New York'a gitti Profesyonel boksörümüz Cemal Kamacı 22 Ekim'de Köln'de yapacağı özel karşılaşmamıj hazırlık çalışmalannı yapmak üzere dün saat 12.00'de THY uçağı ile Zürih üzerinden New York'a hareket etmiştir. Cemal Kamacı, 67 kilo Alman şampiyonu Hors Bringmager ile yapacağı karşılaşmanın hazırlık çalışmalannı antrenörü ve menejerl Sidney Martin yönetiminde New York'ta yapacaktır. 3. Lig Mavî grup puan durumu I 2 0 4 1 • • 2 0 O G B M A T P İ Tokatspor 4 3 1 0 8 2 7 a Diyarbakır 4 3 0 1 8 2 6 İ Nevşehirspor 4 3 0 1 6 3 6 İ Malatya 3 3 0 0 5 2 6 . Karabük 4 2 1 1 8 2 5 İ Kskişehır D S 4 2 J 1 6 4 5 " Eızespor 4 2 1 1 75 5 Yerümahalla 4 1 2 1 6 4 4 Çorum 3 2 0 1 3 3 4 K o n y a EregU 3 1 1 1 6 4 3 Urfaspor 4 1 1 2 5 5 3 B. Gençlik 4 1 0 3 4 8 2 Erzincanspor 3 0 0 3 3 8 0 Sıncanspor 4 0 0 4 1 8 0 3. LİG BEYAZ GRUP Yediği yumrukla perende attı, ama. TOTO'da 13 büenler 613,50 lira alacaklar SPOR . TOTO'nun 9. hafta değerlendırmesı sonuçlan şöy' ledir: 13 bilen 434 kişi 613.50 TL. 12 bilen 63W kişi 31.00 TL. 11 bilen 38471 kifl 6.50 TL. 10 bilen 133.225 klgl L50 TL, 1 YEUE&LER: İzmirspor Gençlerbirliği (1), Uşakspor Balıkesir (10), Rizespor Diyarbakırspor (1) M Oano'da y a p ı l a n t t a l y a ort» l i k l e t roaç boyunea perisan olan Sartl isimli bir Boks Şampiyonasında boksor, n e t i c e d e rakibini n a k a v t l a m a ğ lnp etmistir. Sarti'nin yine Italyan olan rakibl Romersi, maçın basındao beri eld« tattugu hâklmiyeti 5. rannda kad*ı devtm ettirnüı, ancak ba da yediSI ters bir krose Ue nakart olmnstur. Bn ana kadar rakibl Ue çoeok çibi oynayan Romerri ise bir ara Sartr ye attıîı bir vumrukla perende attrro mıs, boksörfn tepetakiak düşecefİBİ sanan binleree seyirciye heyreanb ds» kikalar yasatmıstır. Yukandaki fot«t« ral ba anı tesbit ediyor*
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle