16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER. Sahıbı : Cumhuriyet Matbaacılık va Gazetecılik T. A. 5. adına NAZtME NADİ • Sorumlu Yazı Işlerı Muduru : SAMt KARAÖREN • Basan ve Yavan: CUMHURİYET MATBAACIUK •• GAZETECtLÎK T.A.Ş. Cağaloğlu Haikevı Sk. N. 3941 • ANKARA: Atatürk BuJvarı *<mer * BÜROLAR: Yenısetur Tel 120920 129544 Apt. ' 1 3 < 12 ABONE ve İLÂN Ayllk Aylüt Ayhk Ayhk lort t«l ' 22,50 «7.50 135 2"0. Adl Pnst» Vort Dı«ı 45.135. 2T0 540 Baslık (Maktu) 300 Uı* * IZMÎR: Fevzıpaşa Bulvırı AişaroJJu tshanı Tel: »l»0 GUNEY tLLERÎ: Kurukfiprtt U nkık Ko. 40 ADANA Tel: «50 3934 2. ve 1 nel »ayîa (SnnUmH 80 3 uncü ı*vf» (Sanüml) 85 4 5. 6 ncı sayfa (SantlmJ) 75 Nıçan, Nlkih. Evlenme. Do£ura 100 Olum. Mevlld. Tesekktiı 23 üncü (S Sm.) 150 OHım. Mevlid, Tesekkuı (S Cm.l 100 SAYISI 75 KURÜŞ TURK (Bastarafı 1. sayfada) letli tepkınin gösterilmesine» ^aıar lermışür Bu konuüa \a\ımlanan açıklanacla 1963 Mİında kabul edı'en )0b sayıh Yasanın 123. maddesi ı\ arınca aneak yataklı tesısfrde eczane açılabıldıği, buna varşı dıspansef, sağlık ocağı gıDI vataksız tesıslerde ılâçlann anlasmalı eczanelerden temın îdıldığt, zamanla bunun buvuk sakıncalannm anlasıldığı, maddı ve manevi kayıplara uğra. ntldığı, bu nedenlerle yasanın rleğiştirilmesının şart olduğunun meydana cıktığına değınilmektedır. Açıklamada ayrıca; Sosval Sıgortalar Kurumunun ya. laksız tesıslerınde eczane açamamasının ortaya çesttlı sakıncalar çıkardığı, î'çı sağlığı. 's gucunun kajbı, ılaç kaybı fiibı konulann maddi ve manevi ba. kımdan zararlar doğurduğu ışaret edılmektedır. Sanayicilere (Bastarah 1. «ayfada") lantısı düzenleyen Işıî, sanayi bolgelerinin süratle organizasyonunu yapacak olan, ıküsadi devlet kuruluşu nıtelığmde bir •Sanayi Bol geleri \t Sanayi Sektorü Kurumu> kurulacağını açıklamıştır. Bu arada yatınmlarm durduğu »eklındeki söylentıleri de yalanlayan Iîü, «Sadece Du Tkaret Rejiminde yapılan «eflîîkJik, Hha» işlemlerinde ertelemelerl getektirmiştir» demUtir. Erhan lsıl bu arada tüketicıyi Koruma Kanun Tasarısı çalışmalarıntn sona erdiğini bildinniştir. Daha sonra yatırımlann durduğu yolundaki söylentileri yalanlayan lsıl. sunları söylemiştir: .Elimradeki bilgilere eöre jratmmlann azaldığı Uesin olarak söz konasu değildir. Her jatınm bir ithalâta dönusür. Dıj Ticaret Rejimindekl değişiklik bu ithal Işlemlerinde >a\aslama yarahnıî. yatınmları bir ölçüde ertelemek cerekmiştir> DPT ile bazı zareti nizamaamei dahilisî» ı'e bu mzamnamemn değışıklıklenne gore yonetıldığı belırtılen ıaporda, Bakanîığm yemden duzen lenmesme ıhşkan bnenler arasın da noterlığın bır devlet kuruluşu haline getırilmesi, barolar uzermde bakanlığın vesa>et hakkımn azaltılması, «Dâvâ vekıllığı» sorununun ortadan kaldırılması gıbı gorusler yer almaktadır İçışleri Bakanhğınm yemden düzenlenmesi Öngbrülmüştür. Ba karJığın emnıyet ve asayışle ılgıh görevlen incelenırken ae po lıs orgutünün iandaımanın yerinı alması, başlıca onerılerdendır. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanhğının gorev alanlan ele alınırken, raporda, ozellikle, vurur luktekı petrol ve maden kanunlan ıle taş ocakları nızamnarresı gıbı mevzuatın kamu yarrrı ve kaynaklann verımlılikle ışlp tılmesı amacından uzak oluşuna dıkkat cekılmıştır. Maden arîştırmasında kamu kuruJuşlannA oncelık tanınması. Bor mıneral len ve dığer strateuk madenlerın devletleştirılmesı jjerektıgı açıkça ifade edılmektedır Petrol içm ıse, araştırmaların bır elde toplanması, TPAO ile Petrol Ofısının bırleştirilmesj ıstenmektedır Gumruk ve Tekel Bakaalıçı nın kaldırılması ongorülduğunden. Tekel maddelermden aJırmn resım ve genel vergilerin Mslı\e Bakanıığının vetkılen kapsımına gıreceğı belırtılırken. l e kel maddelerı üreten kuruluşların da ıktısadi devlet kuruluş'.arı halme getırilmesi önenlmektedır Çahşma Bakanhğınm Rorevl*rı Uzerinde durulurken. rapordn sosval gıivenliği «Bir hizmet butünlfiiüne. bir dünya ubrüsüne» kavuşturacak olan «Sosjal Güvenlik Bakanlı|ıniH» kurulması ve bu Bakanlıga Emeklı Sandığı. Sosyal Sıgortalar ve Sosyal Hızmetler Kurumlannın bağlanması onRorulmuştür. nm her knrusuno saklamak, korumak. basta Parlâmenterle. rımiz olmak iızcre, herkes için bir şöre\dir» dennmektedır. Yüzde 40 fazlaya gelen maliyet Turkts"in açıkîamaMnda SSK nın anlaşmah ec?aneleı araıılığıila \eraıgi ılacların nıalı>etımn toptan aldığı ılâçlaıın malıyetinden juzde 40 fazla\a fipldığı. rakamlar u^erınde ÇPÇilı sojlentıler çıkanldığı, bu arada, «Yanlış rakamlar veril. diği» nın ıddıa edıldığı belırtıl. nıekte \e «Kurum, eczane açamadığmdan, anlasmalı eczane. lerden saçladıgı ilâclar için, de. Jjocu kân, perakendeci kârı öde mektedir. Elbette. ne depo sahıpleri, ne de eczacılar normal haMarı olan kârları almadan ilâç satmajacaklardır. Ama, SSK, eczane açması halinde, ilacı doîrudan dogrına fabrika. MMdan alacağı için, arada depocu \e perakendeci kârı bd'mekten kortulmus olacaktır. Bu suretle Kurumun saglayacagı kazanç, miktarı (N> kıdar olur. sa o'.sun), Knruman kârıdır \e sanırız ki, SSK sibi çok önemli bir sosjal gü\enlik müessesesi. SSK'mn. sadece işçı ve isçı adına işverertlerm odedıği prımlerle vasadığı, devlet yardımmdan yoksun bulunduğu îfade ecR lerek. ı^çılerm devletten >ardim ıstemek bir \ana. kurumlaıın daha fazla zarara uğratılmamasını istediğı, bunun da haklı bir ıstek olduğu ışaret odilerek, «Kaınmnn, eczaoe aç. masının eczacüıj;» bir darbe indireceji» iovlentllerine karşı şu gorus ılen 'îurülmektedir: «Bu görüşfi çeçerli sarmak, mümkün degildir. E|er, mesele eczacılık meslefinin istihdam sornnn olarak ele ahmvorsa, kammon eczane açması. bu soranon çözümü volanda da önena li bir adım olacaktır. Çönkü Kurum, normal olarak. açtıiı eczanelerde eczacılar çalıştıracaktır..» Eczacılann iddiasına cevap (BaîUrafı 1. sayfada) «D.P.T. cibi veterli çalışmasınra ülke açısından hayatî onemi olan bir kurulusa, politik baskılarla yeteneksiz kisiler ginni?lerdir. Eski, sınav usolüne do. niılmesi, personel sonınunun çözümlenmesi için başlıca şarttır» denümektedir. DPT. nın bir başka sorununun da, henüz bir temel iUcenin saptanmajışı olduğu ıfade edılerek, bu örgütün beklenen görevini yapabilmesı için hükumetçe gerekli hukuiî tedbirlerin alınması önerılmekte, D.P.T. ye «normatif plân yapma yetkisi» nın verümesl gerektığme ışaret edılmekte ve raporda bu alanda, D.PT. r.ın «yaptiğı plânlann gerektiği jfibi u.vgulanabilmesi ıçin, ilgili mevzuatın da plâna uj durulabilmesine çalısıloıası, bu nun için kanun teklitlerî % kae nun dfğişikHği teklifleri hazırlayabümesi» sahk verümektedır D P.T. ye, uygulama ve denetım yetkisinin verilmesı de raporda istenen hususlardandır. Hazırhk raporunda. DJ».T. nın bugıınkü statusunu koruması istenırken, kendi ıcınde «15 yıllık plân idaresi», «5 yıllık plân idaresı» ve «1 yıllık program ve yatınmlan izleme daıresı» sekhnde bır ıç orgutlemeye gıdılmesi gerektığme ışaret edllmektedır. Baksık'a AP'den Osma cevap verdi AVK\RA (Cummırivet Burovı) AP Propaganda Başkan Vekıll' ve îzmır Mılletvekılı Şması Osma, CHP. Genel Sekreteri Şeref Bakşık'ın bncekl gün Yenimahalle ilçe kongTesinde konuşurken, Sülevman Demırelle tigili olarak soyledıği sözlere cevap vermiş, «Hiç bır zaman halkın ovlariyle lktidara gelemiyen bır sıvasl teşekkülün siyasl reformdan ne kastedıldıftini takdir edemernesıni tabıl karşılamak gerekır» demlştır Osma, ders konusunda ise, «Adalet Partısl Sayın Genel Başkanının ders ahp almama keyfıyetme gelınce: Kımlerın, hangi konularda, niçın ve nelerden ders alacaklannın en büyuk takdırcı^mın yuce Turk mılletı olduğunu sayın Bak$ık'ın ve yol arkadaşlannm artık anlamalan gerekır» demıstır 83 Sanıklı Dâva (Bastarah 1. Sayfada) Tslçıner, \emınsiz olarak ıfade vermıslerdır. Anne Yalçmer, 7 Kısan gunu kızı ile oğlu Selım'm yas gununu kutladıklarını, Istanbul'dan arkadaşlarından gelen bir telefon uzerine Sehm'ın 17.20 vapuruyla evden ayrıldığını, az sonra gelen bir gencm bır çanta bıraktığmı, bunu Sehm'ın odasmtfaki karyolanın altma koyduğunu, ertesi gun erken saatlerınde evlennin aranması sırasında çantadan bıldırıler çıktığını soylemış ve «Hataya düştüm, eve gelip cantavı bıra. kanın Selim'in arkadaşı oldtığv. nu sandım» demiştır. Askeri Savcı, tanığa, oğlunun sol yayınları okuyup okumadığının sorulmasını ıstemıstır Bunun uzerine avukat Gulçın Çaylıgil soz alarak. «Sajnn Savcı, sol vavınının taritini yapsm. Savcı. her zaman sol \a\ından bahsedivor. Bu; nerede başlar. «erede biter? TCK'nm alfabesin de, (Kanunsuz suç \e ceza olmaz) der. Sol \avın diye bir yayın yoktur. Tasak olan >ayıD vaıjır ve bunu da e\de bulun. durmak, suç değildir» demıstir. Yargıç. avukatın bu sozlerıni zapta geçlrmıstır Anne anlatıyor Temel İlke eksikliği fından ıhraç edilen oğrencılerin sıyasî suçtan değll, dısıplıne uymadıkları ıçm çıkarıldıklarını belırtmıs. bzel otomobılmın yakılmak ıstenmesi olayı ıçm de, «Belki bana, bir göz da|ı veril. mek istenmiştir. Herhangi bir kimse\i suçlu olarak jösteremem. öğrencilerin, okol içinde çizli faalivet gösterdiklerini hio bir zaman görmedim» demiştır. Tahliye istekleri Seyyar satıcı Sükrü Özakar, oğrencı Erkan Tüceler, emekh Albay Ekrem Oğuz, bakkal Mn. zaffer Savaş'ın tanık olarak dın. lenmesınden sonra, sanıklardan Bülent Dinçer'm tahliye^ıne, aralarında Rafet Kaplangı, Mn. zaffer Yılmaz ve Atilll Sarp'ın da bulunduğu 18 kışinin tahlı\e ısteklennin ıse reddıne karar verılmıştır. Mahkeme, ayrıca, daha once tahlıye edilen 8 sanığın duruş. madan vareste tutulmasını kabul etmıstır. Duruşma, \arına bırakılmıştır. Avans döviz Bu arada ithal formaliteleri nedeniyle birçok sanayi işletmeleri» nin küçfik bir yedek parça yüzünden çalışmalannı durdurmak K>runda kaldıpna değinen Erhan M «Maklneler her an ânı» yapabilir. Küciik bir parca icin bir isletmenin atıl kalması ise aynı tamanda ekonomimizt etkiler. Bu nedenle bundan bö%le bu gibi durumlarda sanayicilere avans doviz verilerek kısa sürede Hhalât» eerftrklestirmeleri, sağlanacak formaJiteler Uhâlden sonra vaoılabilecektir» demıstır lsıl, »yrıca sanayi bolgeleri ve | insasınm ülke ekonomiji için 3 | nfrnine değinerek söyle demıstir«Yurdumazan ceçHH verlerinde sanavf bölrelerini pcş peşe \e sür. atle insa edccek bir kurum dıısunmekteviz. Bu knnucta hazırladığımız bir kanun tasansı vardır. Kısa zamanda kanunlasacajnna inamvoruz tktisadî âe\\ct tesekkulii niteliğinde Inmtlarak olan knnımun adı (^Sanayi Bolgeleri ve Sanavı Scktorleri Kurumut olacaktır Bu durnmda aM vapı tesislerl hir HHen \Snetilecek ve tnallretler 4 eczocr kutvluşunun Çalışma Bakanına cevabı Sosyal Sıgortalar Kunımunun eczane açma ve ilâç fabrikası kurması konusundakı kanun de ğışıkhğı ıle ılgılı tartışma dun de surmuş ve dört kurulu? Çalış ma Bakanı Atillâ Sav'» mert bir ce\ap vermiştır. Bu kuruluşlar şunlardır Türk Eczacılar Bırlığl Merkra Heyetı, Turkıve Tıbbî Müstahzar Sansv.ı ve Lâboratuarlan Cemıyeti. Turkı\e İlâç Endustnsı tşverenler Sendıkası, Turkıve Kımva Sana yıı Işverenleri SendikaM Cevapta şoyle denılmektecBr: «Eczacılık mesleği ve ilâç sana\ii etrafında vapılan tartısmalar Calüjma Bakanlıpnın telâsı içınde kamıı ovunu rahatsız eder bir duzeve çelmıştir. Çnk U U Ü olan. Bakanlık sevivesıntle 7C otuTan bir zatın ülkcnin bütün >%\ın \asıtalarını Irullanarak kendisine >anlı^ intikal ettirilen biİRİleri hakikat olarak ifade PtmfF çalısmasıdır. Senatonun ciddi\eti ıçinde konur.un bir an iınce bir sonuta baslaııması artrk bir zaruret halini almıştır.» Daha ^opra Sav'Jn. verdığı tglgıler ele alınmakt» ve bzetie 4u açıklamalar vapılmaktadır: • Türkiyede ilâçlar Saflık Bakanlığının denetimi »Itında dür.va standartlannda ve kalitesinde ımal edilmektedir. • Turkıvede ilâç. dünyanm her verınden daha ucuza üretllmektedır. • Ham madde üretimt konusundaki temenniler «rülünçtür. tlâç sanaviimiz hujün 2000 i av kın çeşitli ham madde ile calısmaktadtr. Dünvada be^ büvök endnstri Olkesi hariç ilâç san«vii ham maddesini kimva sektfirunden alır. Ortak Pazara Rİrdieimız bir dönrmde hilçisiz deKİI. akıllı yatırım vapmava meeburıız. • Türkivede ülke ihüyacımn bir mıslı vıretım gıicu vardır. Nıtekım DPT bu sahada başka vannmlan kabul etmemektedır Mevcut ilâç unıfelerı eski kur dovızle 'rurulduklan halde Sa|h'< Bakanlığmın fıyat denerımı altındaki bu sahanm ttâr orantısı »a 11 dır S S K nun bu sartlar altında «ekonomımıze katkida bulunacağı» Iddiasmın tahllhnı saŞö\ıvulu kısılere btrakıvoTUZ Bir ofis bir akademi Raporan bu bolumunde, ü'kenın ulusal çıkarlanm ilgiUnciıren makro duzeydekı projelen hazırlamak ıçın bir «Devlet Proje O&sı» nin kuruluşu gereklı gorül mektedir. Son zamanlarcla sozü edılen «Plânlama Akadevnısı» ıçır.se, «Bu gorev Türkıye ve OrtadnÇu Amme idaresi Enstıtüsiıne \enlebılır» denümektedır. Türk İran (Baştarafı 1. Sa\fada> den Inmtşler ve plâtformda nr.Iü marşları dmled'kten sonra toren kıtasını denetlemışlerdır. BOâhare ikı Devlet Başkanı, tribvınlerdekı > erlennı almışlar, by arada torenı izlemekte olan Vanlı'ar mısalırlere buyuk sevgj gostenlerınde bulunmuşlardır. Daha sonra Cumhurbaşkanı Ce\det Sunay. tran Şehınşahı Rıra Pehlevı ve CENTO Genel SPKreterı Turgut Menemencıoğlu bırer konusma \rapmıslardır Sunav konuşmasında İran Şehın^ahı Rıza Pehle\ı'vi Ttırkıyctle gormEk'en 1 dvıvduğu mfnnur^et, belutmı" «tnsar.lıçın hirme tine «iokulan hıı esrr, 'nİTİIetler arasındnkî î^birlinrifn ve da\aniMtıanın da nıöstesna bir örneğıni teskıl etmektedir» demış* r. bar Salıı da «Bu hat, iki fll. ^.e^i birbirine bailamak. ekoııomilerimiıi canlandırmak ve Mnaı mitbadelelerimiıı arttırm^kla kalmaMp. iki önemli kıtavı birbirine baglamakla bıı• u defer tasımaktadır» denıı^ , vk Amerıka Ineılteıe CEKTO Genel Sekreterlığı l e demırvolurun vapımında çahşanlara teşekkur etmıstır CENTO Genel Sekreteri Tur $rvt Menemencıoğtu da vaotıâı konusmada demırvolunun ekonomık alarda sağlıvaca5ı fa\da ları be'ırtmış. bu tesebbıisun 37 vı 1 once Majeste Rıza Sah'ın An karada Ataturkle japtığı gorus mede ele ahndığım ıfade etmıştır Bu arada Van Beledne BaşV ını ıkı De\tet Ba^kamna Vanm «Altuı aiiahtarı» üe fahri lıemçehı Uk bcratıa ını 'unmustur. Sah \t Suna\, daha ^onıa ferıbotun orune gelmı», a\nı ancîa kordela\ı ke^erek demır%olunu hızmete «okmuşlardır Bundan ^onra: Sah ve Suna\ herabermdekı he\et!erle bnııktp Vanlıların sevgı \e gostefılerı ara^mda otomobıllerle ha^aalamna gıtmıslerdır tran Sahı beraberınde bulunan Ba«^akan Hu\e\da loıslerı ve Ula^tnma Bakanlar\. Sarav Nazırı \e dıger ılgılıler oldu^u halde a=keri toıen'e f uğur'prar ak Tahran'a hareke etmi'leı. dır Sunay Enm ve bazı Bakanlar da dun ak«am Ankara'sa uonmuşlerdır Hammadde Eıhan l*ı! Sanayicılerın meler sırasında en çok hammadde «ıkmtısından vakındıklannı sövlemis. ic üretim ve ithâlın arttırılma«ı ile bu sorunun çozümüne cah'ı'>ra*ını belirrmi'tlr Işıl »vrıca Turk Sannyiınin kalkınmasının tnsan be\nı ve in'îan eıicu ıle çd7Ülebileceâını. sanavileşebiimenîn en önemli kilit noktasmın 01ke ve çağa uyjrun teknolojınin bulurma'irda oldu&unu sovlemıstir Raporda denetım uzerinde r'urulurken, bır «Mahallı Idareler Saynrtatı» kurulması da öne ılmektedır Bu kurulusun aırncınuı, Beledıyelerın kışı borç.annı kovusturma tahsıl konusunda t,ek tıklerı güçluklen ortadan kaldırmak olacagı belmümektedır Bılimsel araştırma konusunda, Türkıye olçusunde olmak 'ozere «Türkiye Ekonomik \e Sos>al Araştırma Kurumu» adı altında bır kurum da raporda onenien konular arasındadır Çali'ma grupu raporunun =on bolumunde, ayn ayrı bakanhiılara verilmış gorevlenn ne "jekJde venne getırılecegı ıncelenmek tedır Adalet Bakanlıgının hâlâ Osmanlı îmDfratorluğu zamanında çıkartılmış «Vdlî ve mezaip ne Denetim konusu Aksal: «Asıl rapor ' henüz hazır değil» Ote yandan idari reform çahv malamla ılgılı olarak bılgısme basv urduğumuz. bu reformu hszırlamakla gorevlı Danışma Kurulu Başkanı tsmail Rüştu Aksal. bugan de dıaer bölümünü sunduğumuz raporun, «Danışma Kurulu.nda hazırlanacak esas rapor ol madığını taslasa esas olan raporlardan bıri olduğunu bıldırmıçtir Ismaıl Rustü Aksal. bu konuda şu acıklamavı yapmıştır: Danısma Kurulumuz henuz çalışmalarına devam etmektedir. Baçlaneıçta. Danışma Kurulunca hazırlanacak raporun en geç bu av sonunda Başbakana takdim edılme^l onsorulmus olduğu halde. Kurulumuzun surekh ve^oğjL[Lçalısma lanna rağmen rafc8nu5«rıazırlan ması ve tamamlanmasında. çok kı sa da olsa hir gecıkme olacağı anlasılmaktadır. Sonuç olarak. idarî reform raporunun henüz hazır olmasından soz edılemiyeceğı gıbı, Danışma Kurulunun cah'mslanna ılk acamada hazırlık ntteliğini taşivan bır rapora davanılarak verilen bilgılcrın perçesı tam \ansıtmadıgl an laşılmaktadır » Bakanlıklar (Bastarafı t. Dup «iaat 12.00 de Turkı>e yük, Miİlet Medısı'ne Fevk»dılen ^5 maddelik ' ' Toprak Reformu Ön Tedbirlen Kanunu Tasarı^ı'nın genel gerekçesınde, toprak reformunun hukumet programında >er aldıcına degınllmekt»», «Bu anlamıvla toprak refor. mu. topraksız ve az toprM>U çiftçı ailelennin Anavasamı. zın 41 maddesinde belirtilrn insan onuruna \arasır bir vasama düzPMne kavusmala. rı amacMİe topraklandırılma. larıııı \a da toprağı ısletme hakkını elde etmelerini. donatılmalarını. Srcuüendırılmelerinı. modern \e verımlı bir tarımsal \apı kurulması. nı kapsamaktadır» denılmrk. te. vapılan gorlemlerp eore basarıh bir reform uvpulaması bakımından. toprak T<"formuna ba'slamadan onoe bırtakım tedhırlpr alarak reformun kar^ıla^ma":! muht"me] gıjcltıklerı a=manın zorunlu o'dugunu or'a\8 kov. rfuğu açıklanmaktarlır Tasarımn gerekcesınri daha sonra ozetlç sovle demlmektedır «Tasarımn amaeı. bn maksatia tereken hnkukı tedbirlerin almması <uretı\le. reformun vüriıtülmesı ıcın u*gun nrtamı varatmak ve rrferm çahsnıalarını baslatacak ör«ütün c'kirdetını kurmaktır.» Gerrkçede. devlet toprak!an so. rununa da değinılmekte vs «ovle devam edılmpkipcıır : «Ynrdumuzun özelliklerı so. ımcu. toprak rprormunun ta. biî fonunu teskil ctmrsı ge. reken de\let toprakları üze. rinde öıel kisılerın öteden. beri de^isik hııkukî \ollarla hak elde Mtiklerı bilinpn bir vakıadır. Tasarı bunu da ön. levtn hükiimUr setirmistir Bununla birlikte tasarımn kanuntasmasından önce bu topraklar iizerinde sa va da bu vollarla kazanılmıs hak. lann önceve etkili \ollarla peri alınmasım. bağlı bulnn. duiumuz huUuk de\leti ıl. kesi karsısında mümkün olamıvacaihndan. bu hakların saklı tatnlmasına özen çösterilmistir.» Toprak Refotmn (Bastarafı 1. sa.tfada) gası ka\ramında CHP'nin çösterdiji dikkatin başarıyla sonuç landığı, gelecekte, CHP'nin bu «aferinden ÖVÎÛ ıle söz edllece. ğı» belırtılmekte, CHP'nin fıkır ozgurlugune baglılıgının somut olarak oıtaja çıktığı, Anayasanın ruhu \e ozıı uzerinde hıç bır tavız verılmedığı açıklanarak şojle devam edılmektedır« r HP. kendı fikrıne ujsun ya da uMnasın. demokratık sol ha. reketlerın. demokratik sos\alız. mın, sos\al demokrasiııın akım. larıııı. parti kuruluslann» ülke. mizdc kapalı tutma\a hü\ıık ea>ret çöstermi'.tır. Bunu rla basarmıs \e Ana>asa jfüvencesi içine alıusnıstır..» «Oenel snasî durum» bol.imurae raporda. 12 Mart Muh. tırası oncesı durumun \e bu muhtıra ne belıren \enı durumur ne?aketınripn haheıliı. tıırlu si\asal formuiıın k.uşısıııu çenel o>a da\;ınmavan her turlıı si>asal formulun karsısın. da>ı?» denılmekte 12 Mdit onCPSI anarsık ola\ lar fıı^at bnınerek Demırel yonetimıni beıaat ettırmek \e 1961 Anc\dsa«ınl suç'u sandahe^ıne oturtmak tertıbmın sahne\e konmak ıs. tend's'fie ısaıet edilmektedir CHP Paıtı Meclı«tnln. Ou ovu rju onceden farkettı^ıne ı^aret edllerek dar geçıtten demokra. tık rtuzenı koruvarak \e u'kevı rornıal bır ortama donustuıe. cek her tutumun de=tekçı«;ı o'» duğu ılerı surulmekte ve $6\ !e de\ am edilmektedir «Bu dikkatîmi7i surdörecefeiz. Bu konudnkı hiitiın ivinivetU çabalara \ardımcı olacaîıt. ge. rektiğinde demokrasi diisman. lanna karsı \ııriıtülecek sa\asta CHP'nin " 7> alamavaca. Of ğı tchlıke %oktur.» CHP Pattl Olaylann ardındaki (Bastarafı 1. savfada) Son bir a ıcınde basta çu% res eKiplerimiz oldtıîu halde, futbolde. baskelbolde. \olev. bolde \e atletizmde eöîşünde a\\ıldız tasıvaıı ulusal ekip. lerimiz basarısi7İ«eın r" UorWune brneklerini \ererek nlusca mahzun \e kederlı duruma düsmemize sebep ol. muslardır Mınan sonuclar \er \er «milli felâket» olarak dahı nitel'nmistir. Bn seni« tepki. kusknsuz. sporttn artık senıs kitlelerin malı durumuna eelmis olmasındandır Cııreş if binicilik ekiplerimizln gecmisteki olağanustu ba. sarıları bir >ana. bizler genellikle. sporda uluslararası alanda bıiMik başarılarm sahibi olarak gomnmemisizdir. Yani daha \\\ idık dc simdi bu duruma geldik gibi hir tesellhe de ver olnıasa gerek Yıllar once çııre? le binicilik dallarında oldc etIİİIT11İ7 biıvtık haşarılar ise. şinı<li basarısızlısımızın de\am ettiŞi dallarla a\nı hiza\a setdi. Bundan cıkan soııuc sudur: Ulus nlarak, spor alanmda büMik kahiM\etler varatmak \e bu alanda huvuk mucadele>i bosarabilmek olanaklarından mahrunı bulunu\oruz Bu isi beccremiyoruz. Elbette hunun nedenlerı \ardır Genel olarak sporun gerektirdiği sağlam kültur. disiplin \e sorumluluktan >ok«un bulundujrurmiT söj lenehilir. Bunlarsız spord» basarıdan soz edilcıııez Başarı «ağla>anlarda ise bu temel nitclikleıe mutlaka rastlarsınız Spor kuliıplerinin kuruluş ve ybnetim bicimleri mutlaka ele alınmalıdır. Spnrda daha hu\uk hedeflere \onclmiş olmajı gereken sorunılulujun kuluplerimizde sadece o camiaııın ıe o catınııı cıkarlarile sınırlanmıs olduğu kot.nlıkla ileıı surulebîlir. Federasj onların tlurumları a^n hir inreleme ko nusudnr. Rıitiiniı ile ele alınıp bunlarm ne oldukları va da ne nlmariıkları me\dana cıkarılmalıdır. Spor ve sporcu^a kııltur. disiplin \e soruraluluktan dıısccek pa> mutlaka sağlanmalıdır. J Turk ulusu. >urt dışına giden, ' hcle goğsünde Ay.Mİdızı tası>an ckiplerin bu başansızhklarmdatı utanç duvar duruma duşıırulvniıştur. Hic olmazsa kapıiar, bu başarısızlıklara bır "^ııre kapatılmalıdır. • •• KAYIP 12 230 sayıb Hayat . Sıgortamı kajbettım. Nihat ESENCAV Cumhunyet • 7959 12 Mart öncesi Sah'a suikast ihbarı üzerine Vanda çok sıkı tedhir alındı VAN. ( C Gürtuna bıldirivor) Türkıye • İran demın.olunun işletmeye açılması dolayısıy^e ; dun Van'a gelen tran Şehınşahı Rıza Pehlevı've suikast yapıla cafı ıhban, euvenlık kuv\et> nnce sımdıye dek sörulmenrış tedbırlenn alınnıasına yolaçmış^ tır tran'da kov basarak cinayet ler ıslemesı nedenıvle ö'durulen <'Eşo» namıyla tanınan eskıvanın Turkıyedela vakınları tarafından Sehmşah'a suikast vapılacağı ıh ban üzerme Van'da havadan karadan ve gol uzerınden sıkı EÜ'.enlık tedbırlerı alınmıştır. Bu nedenle Sıırt'tekı Jandar ma Komando Alau ıle çevre illerdekı butun MIT elemar.ları Jle sıvıl polısler dun \ an a gengeçeceğı \oilarda 200 metrede o.t ellen letıtttt askerlerın no bet tutmgu çonılmu^tur Avrı ca torene katılmak ısteven va tandasların uzerlen tek tek aran nıi'ştn IskelPde de "jır ambu îans hazır >azret>e tutulmuştur Svrf'en cetırtııen landarma Ko mando Alavımn eı lerı de ıske IP"* sıder. T,oliaıda devamh de^nie gezmışlerdır. • Türkivede 2 1 bın İlâç Sre1 tildiği doğru değıldır. Halen Tür khede imal edilen \e satılan ilâç adedi 2500 dur • Vafandas Bir çe«ıt Uaca zorlanamaz ilâç tek tıp ekmege benzemez Hekımın elınden hastanm bunves'ne gore vermek ıst... ere ğ, çe='t;; ıinVânlan s'arrazsınız • «k>rıca kanun teklKi. ülkeınizin henüz imıaladığı Avrupa Kkonomik Topluluşu Anlaşmasıntn 85, 86. 90 ve 92 nci mad. delerine tamamen avkındır. (Baslarafı 1. savfada) hıl) azamı satıs fi\atı 675 ku. rus. toptancılar tarafından (kâr dahıl) azamî satıs fitatı 675 ku. rus, perakendeciler tarafından (kar dahıl) azamî satıs fiyatı 695 kuruş, perakendeciler tara. fından (kâr dahıl) azamî satıs fiyatı 76* kurus. Likit ayçiçeği raiine ya|ının ambalâjlı (tenekelı> imalâtçılar tarafından toptancıya (kâr da. hıl) azamî satıs fivatı "00 knrus. toptancılar tarafından (kâr dahıl) azami satıs fivatı 720 kurus. perakendeciler tarafın. dan da (kar dahü) azamî satıs fivatı 790 kurustur.» Margarin Ekim'de silâh (Bastarafı 1. sasfada) «Atuhtelif meslek vc branslardaki adajların tamamı, öğretmenler, 31 yaşını tamamlamıs olup da bu >ıla kadar çeşitli sebeplerle silâh altma almmamıs olanlar. hukukçular. elektrik muhendis \e \üksek muhendisleri ile nıetalurii \iiksek mühendisleTI, elektronik inksek muher.disleri, \eterinerler, gem» inşa, jemi makinaları. liman mühenıUslîfti bolnmıi mezunları ile grafikçı (marbaa uzmanı). hidrobi\oloğ, filoloji mezunu insilizce, frar.sızca, almanca tcrcuman «e mutercimler.» Deniz Knvvetleri 4nar=ık olavların ba^Hn'maMn da Sıknonetımm fa'dasından bah*eci:len raporda «CHP nrsiltünde çörevli sucsuz aıkaclaslarımıza. avdınlarımi7a \nnplmı<! hak sız koeusturmalarm ve kitap Gerekçede avrıca reformun baslaması için zorunlu hazır. dü«manlı5ımn acısının bmuk ollıklann ele alındığı. toprak dupı, CHP örsrutünün ha\ası varlıgının te=bıtınin en onem İurnallar karmsında \erdiçi başalı sorunlardan bırısı olduğu. rılı sına^ın. tertipeilerin »u?leritesbıtın na«ül vapılacağınm ne her zaman carpıldığı» ıfade du/enlendıeı bu konudakı edı'mekfedır bıldırımlerın muevvıde\e Raporun. demokrasm savunma bağlanrfı|ı. reformu baslatabolumunde demokratık dıızem cak ve yurutecek bır orguvıkmak ve bu reıım dısında fortun kurulma*ı ve çalısmamuller uvgulamak ıstevenlerın sıyla ilgıh hükumlerın de bazı k\.nımlan sozden ducürmetasarıda ver aldıgına ışaret ye çalıstıkîan behrfümekfe. ekoedilmektedir. nomık durutı hakkında şöyle denılmekted'r«Demirel vdnetimınin eknnomik ve sosyal ha\atımırda mîra« bı«Bastarah l. S3>rada) raktısı anarsi. riteki alanlardaki anıtma konulmasi \e =a\ gı du. anarsiden eeri d?<ildir. ru^undan ^onıa c bır nıanga ta. Reformlar da bir an önce gerrafjndan hava\a a\gı atışı >a. pılmıstır. ı çeklestirilmelidir Sömürücu çev. relerin bu alandakı tehdit \e zor. Daha sonra Kuzey Denız Sa. ha Komutanı Koramıral Ulusu, i lamaları hnkümeti urkutmemelidir.» Eunun anlam ve onemını belit. Raporun sonunda «Dilejimiz; ten bır konuşma yapmıstır. | Türkivemi7i çenel bir seçıme raToren mehtor takımınm | e . \entlerır. ve Denı? Lisesı Denız ' hat çoturpcpk kosulların yaratılAssubav Okulu \e dığer bırlık. ması ve acılann her törlüsünden lerınin japtığı geçıtle son bul. , arınmış mutlu bır topiuma kamuştur. I vuşturulnıasıdır.» denılmektedır. Sıkıvönetim'in favdası (Bastarafı 1. Samklardan bır kısmının yakalandığı Ferıköy'dekı Çamlıca apartmanının sahıbı Dürnev Herguııes, daıreyi Yuzbaşı lljas AvBaba dinleniyor dın ıle Ustegmen Mehmet BalaDaha sonra Deni7 Harp Okuban'a nasıl kıraladığım, genel lu eskı komutanı, emeklı Kurarama gumınde beyanname vermay Albay Burhanettın Yalçımesı ıçm îlyas Aydm'ı telefonla ner tanık olaıak dınlenmıs, aradığuıı anlatrrus ve; «iki ordu «Ben, bu dâ\anın 9t numaralı mensubundan şüphelenemezdim. samsıvım. Simdi karsınıtda ta. Onun için evimi kira>a ^ermeknık olarak bulunm onım» dote bir mabzur gormedim» demış. 963'ö*e kendl istegiyle emelt mıstır. li olduğunu söyledikten sonra, Sevhan apartmanında oluran Polls baskınıyla ılgıli olarak Se\im Tamçeük, Elrom'un kaçışunları soylemıstir: nlışı>la ılgılı bılgı vernuş, Hama«8 Nisan sabahına kadar nor. mat düzen içinde • asıvorduk. rat apartman'.nda oturan Fatma » (Bastarafı I. savrada) Arslan da, aramadan onc» beBüvük oglnm evde değUdi. Sa. fikir ayrılıği içinde olmadan kovannameyı dolduranın Huseyin bahları erkenden kalkanm. Ka. muta zincirine bağlı. miUetüı \e Cevahir olduğunu, bunu Polıs'tepı zili çaldı. Bir Albav ile Emmemlcketinin hizmetinde buluıv niyet'ten Ferit Bev \e coju Makı resımlerden teştaıs ettığını soymakta olduğunu herkesin en «li Polis'ten 10 kisilik bir "heyet lemıştır. tak suphesi almadan bilmesi jçe«eldi. Bir bölük asker de e i i rekirj. «Dışan çıktı» sarmıstı. Benim özel evrakim Den« Kuvvetlert Komutanı Sışlı Emnıyet Âmırhğı Komıseve kitaplarımı aramaya bas'aOramiral Eyıceoğlu daha sonra rı Faik Kazıcı, arama gecesi 150" dılar. (Madem Selim'ı arıyorhazırlıkian yapılmakta olan resunuz. benım es\ alarımd'an ne den fazla ıhbar aldıgını, bunlarformların da ancak bu devrede ıstıvor^unuz""! dedim. Yine bilden bırınde Hamaıat Aparımanıperçekleştırüebılecegıne ışaret dikleri eibi harekftte de\am et. run 8 numaraU daıresının şüplıeetmış ve şunları söjlemıştır tiler. Tahmin ederim kı. bu dâh gorülduğunu belırtmıs ve du«Reformlar ancak simdi \apı\3 icin bende silâh \e nıcktup rumu, 22. Alay Komutanlıgmdaki lır. Çeşitli menfaatler ağır basma aradılar. bır albaya naklettığını soylemıs>a başladıktan sonra reform yaKendilerine. MİT leskilâtınm pılamaz.» tır. Ylne Hamarat apartmanında oturanlardan Zahi>e Saloğlıı, beEyıCeoğlu bazı siyasl çevrele kuçük bir çocukla bu sekilde köse kapmaca ovnamalarının vanname ıçın kımlıklennı getırın. «Ejicioğlu diğer komutantülünc oldujunn sövledim. Ba. renlenn, kendılerım Ne>tat İMk lar glbi düşunmıi\or» yolur.dakı na kızdılar, (Okuldan elcbası ve Metin Süer olarak taruttıklasojlentüen konusunda da kısa olduSu ıçın oglunuz çıkarıld'ı) rım bıldırmıştır. Beşıktas Bolge bır açıklama yapmış «\ukanda dediler. belirtmistim. Bü^uk komutanlar Inzıbat subayı Albay Lütfü Akat, Vitekim. 28 Nisan giınü benı tam bir fikir birüği içinde bulun Çamlıca apartmanında şuphelı maktadır. Hele reformlann yapıl tntnkladılar ve Maltepe \sk»rî durumlar olduğu volunda \apilan Cezaevine tönderdilcr. Orada ması konusunda bu birlik daha ihbarı değerlendırmek ıçın bu da yoğun haldedir» demıstır. | oflumla berabcr Kaldım. \ e dadaıreye telefon ettığını soylemı? ha önce, ne de cezae\inde bu. gTelefona; Yuzbası lhas A^dlIl Batur'un demeci londugumuz sırada Taksim so> çuntr H> e diye Yankı muhabıri, Org Batur'a nıısma duMnadını. Bu tlurum.' rine telcfonu kapattım. \radar «ÇesilH çevreler komuta Safcme%üksek adaletıniz önünde mut ' iki dakika geçince vıne aradım siode fikir a^rılıkları olduğunu laka tecelli edecektir. Oslunı i Bu defa 'Dışarı çık.tı> ce\abın ileri sürihor, reformların >apılSelim, nanısta\'a vaptıeımız j mfiracaatla tekrar okula döııme j verdiler. Ben de durumu Alerke, ması konusunda bile biıleNİleKomutanhğına bildirdim. Ev < hakkını kazandı. Okul komutanı mediğini iddıa edi^or. Deniz gece arar.dı» demıstır Tan:k da ile törüstiım. Bunların çeııç çoKu\%etlerı Komutanı Oramiral ha sonra sorulan bır soru uzcr; cuklar olduklarını. istenen doçCelâl Eyiceoğlu'nun dergimize ne ihbarı yapan sahsın Etı'eı ru vöne \Sn«ltmenîn komutan. demecını gordünuz. Bu konudaNıspetı\e Mahallesı Muhtarı Sel lann elinde bulunduiunu an. kı düşunceleriniz nediî?» demıs lattım; dinletemedim. Milli Saçuk Turkaydın olduğunu açıkls tır mıştır. \unma Bakanhiına \f Deniz Batur, 12 Mart muhtırasmın Kuvvetleri Komutanlıeına: Ha. Suphl Kıroglo. Hamarat A fcar.MSinda çe^ıth azmlıklann yer nıstav'ın kararını bildirdim partmanında otvır<ın ablasır, aldıgını, ama muhtırayı büyük Yanln karar verenler. dnâriMa suphevı uzenne 8 numaratfa ot çogunluğun tasvıp ettığınl hatırdönmemenin israr \e inadı icinlanların durumlarını 1 Şubp lattıktan sonra. «Türki>enin 12 devdiler,.» dekı arkadaşı Nihat Canan Ya Mart durumuna çelişinin ceşitli kıcı'ya ıhbar ettığını so>lcmi' sebepleri \ardır. \na sebep. milTufan'ın sözleri tır Yıne Hamaıat Apartma' lî trade «iloçanını kendine paraTanık Deniz Harp Okulu Sı. sakinlerınden Nilşun Erksal. vana edıııen sandıksal demokranumarah daıreye ?amap zama tik netirelerle, ar.ayasal organ nıf Âmırı D7 Gmerte Bınba01 Erdoçan Tufan, kendi tarasarısın ve esmer kı^ların gır lar % elit duMinurlerin Türkije e çıktıklarını ıddıa etmıstır sorunları ve cözum »olları uzeBunur ii7crıne soz alan «an rinde birlesememeleridır. Birleştlkav Demir, tanığm Emnı\e me asçari müstereklerle sağlatp ılk nnce kendısını te«hıs e namadığı müddetçe ileride de (Bastarafı 1. Savfada) tığını bu teshıs uzerine lskeı şeklî demokraside zikzaklar bek layan gelışmelenn ^e ıktıdarlann ce\ P tabı tutulduâunu one su lenebilir» demıstır yabancı ulkelerle olan ılış.jılcn mutur Sanıklardan Llas Ba nm bır panoramasını çizmış ve dakçı da, tanısın e\e <an«:n Muhtırava ım?a ko>an komu ozetle şoyle devam etmıştir: esmer kızlar jıetırıldığı sozu tan arın k'omunızm bılımsel sos «Karsı devrinı hareketı hızla «u\durma» olarpk nı'elem \ahzm, ve teokTatlk ıdare tarzSeBşiyor, emptrializm bütun o «Hamarat Apartmanı. Konsol ları ıle bu ıdare tarzlarına Türyunlannı ustalıkla ojnuyordu. sun kacırılmasmda kullanılac: kıse'vı eo'urecek fıkır ve eytndnü'nün vurt (lışındavken ikti icin e^e pek fa7İa sahsııı eiı lemlere karsı olduklarını açıkdardan düsürulmesinden «ınra cıkmamasına dikkat edi^ordı lavan Batur Ataturk'un emanet Başbakan olan Demırel, 200 biıı Bu e\de tek basına Hııscı ettiğı volrla donriurulmus kalıo silâhlı sivilden bahsednordu. De Cevahir kalıvordu. Ba t ı e ( lara~ba£lı kalmarlan sosval ve mirel yabancı sermave^e veni \amlı jidip eelen, Nazan A ekonomıK sorunlann halledıleimkânlar ve imtivazlar vemor, tır» demıstır bılecegıne ınardıklarım lfarfe tnasonlar kendisini ttestek!i\orlar etmıs. Ataturk'un en buvük re dı. Demirel'in iktidarı donemınMuhtar dinlenecek formları once vapıp sonra mılde vapılan dıs borclar, gevıniş Mahkeme. daha «onra, «an lete malettığını hatırlatmıştır 34 yıllık îktidarlar hnvunca \apılardan Abdullah Ceceloglu'1 12 Mart'tan bu u n a geçen sülandan fazladır. Bııçün de\!ctin nurmmadan \dre^te tutuln e re içinde birtakım grupların ka. dış borçları, duvuııu umumıje'je na. avukatlann ı^teÇı u?°ı d?melı olarak reformlara karsı olan borçlardan ts kat fazladır.» muhbır muhtar Selcuk Turk cıkma eŞılıml aosterdıklerını Çelenk sozlerme devamla. Tvr dın \e pohs Nihat Canan Ya belırten Batur reformlara ınankıye'yı 12 Mart ortarmna getıren cı'nın tanık o'arak öTınlenr ma^anların \e «idarei masla. unsurlardan bırısı olarak kabul «ıne tanık Suphi Kıroâlu'ı hatcılar» ın reform \apamıva edilen sag e\lemler hakkında ortutuklanma=ına gerek olmad caklarırı =o\ledıkten =onra «Bu na karar \ermistir MaliM nekler vermiş, bu evlemlerın ıktı direıııs nereden selirse çelsin a\nta Mehmet Balaban. ti dar tarafından bazan açık ba?an Türki\e*vi hızla \e sos\al ada da perde arkasından destekıcndı Içar. Ömer Gmen ^e ömer let ilkeleri ıcınde kalkındtracak rim Suerkan ın tahlı\e ıste! ğını ıddıa etmı=. lâMklık ılkplen olan reformlar mutlaka \apılaıını ledc'etmı duıu«ma\ı nm tamamen çıgnendıgını, 4fl ı.m caktır» dı\e ı'â\e etmı^tır rma bııakmı^tır kur an kursu açüdığım sojlcmış Batur Yankı'nın bır ba=ka =0. tır ru<=u uzenne, reformların en KAÎ1P Daha sonra cavunmalara de J Hukvımsuzdvır Sebekcmı ka\be nı sekılde çıkma«ı ıcın her turvam edılmek uzere durıisma, 1 lu tartısmanm da «art olducıı\ Mi K L K yanna bırakılmıştır 1 Cm >et 7 r\ı behrtmi's «Ama, tartışma perdesi ardında reformlar deienere edilmi^ecektif» riemı«tır Yıldız Ertugrul Sıtesı ciurag'nda Morbasan Ors Batur komutarlaı araYurdumuzda kurulan sındakı ıîı«kılerle ıl«ıh olarak coru: farklılıkları olabılecegını fakat bunların hıç blr zarran «prensipte» olmadıklarını açık15 Ekım 1971 gunü aç lacaktıı Yavrulann^ı beklunn lamı« «Bovle bir durum olsa^dı esasen 12 Mart Muhtırası mev. LEMAN ^^•\ ( \rhatlı dana eelme?di» demıstır Ba'ur Muntıra ırın «Tiirk kaCumhur^et muo\u ıle Nilâlılı Kuvvetlerımizin tümunun eSıliminı dikkate alarak bu maddî \e manevî çüç lerden ku\\et alarak verdik» fiemi' en \uk~ek rutbelere erıs. mıs kısıler olarak her turlu kıı^eî çıknrrfan uzak oHuklannı, Turk mılletının vuk^elmesını hedef a'dık'arını ve buna ınan. Son gunlerde Bakanlıgımıza ıntıkaı eden ^iKa;et mış heıT.eın cn b"\uk destp'î. çi"=ı olarak çalıtıklarını soj le. lerden bazı kotu nıjetlı kışılerın kendılenm gorevl mıstır tanıtıp ışletmeleıde t<îletme Vergısı uontrolu vapma ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Tlırk Ha\a Kurumu 22 Genel Kurulu dun sona ermış, Tuğgeneral Kâni Madasoğlu. yeniden Genel BaskanlıSa seçılmıştır. Yönerim Kurulu ise su isımlerden kurulmu^tur Esat Aslan, Emin Sifa, CeneU Sakarvalı, Mu^after Salman, Emın Kırım'ı. thsan Alvanar. \adir Lâtif tslâm, Nurı Aslantas. Na. wm Tıkırofclu. Muhittin Arcasov, Ismail Göver. Madasoğlu yen/den seçildi Çayan Davası Refotmlat Gezmı'5 ÖZEL ANA OKULU Maliye Bakoniığından ÂLTIN Cumhurn ct Reş»t llamil \7IZ 115 30 11i 2(101^5 135. Napolıon 24 »> u kulce 2190 İM 3?6. 201. 160 1K0 21 92 ga teşebbus ettıklerı ogrenılmış bulunıılmaktadır. Bu ıtıbarla Içletme Vergısı mukelieflennm kontrr ıcın gelen gorevlüerden behemeha) hüvnet sormala ve huvıyet ıbraz etmevenlerı derhal Defterdarhklar ve;?a polıse bıldırmelerı önemle rıca olur.Lir. Keyfıyet ılânen duyurulur. (Basın: A. 1410321325/'
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle