12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI: ÎCUMHUBİYETS t mevsimde de kayak yapmağa elverişli ve birmci derecede önemli bir merkez 4 0 YIL ONCE ÎS Eylffl 19Î2 TteihU Kuiüiioyın ikinci günü O OLMABAHÇE Sarayı mu muz dili karşılastırmış, 6zetl» «Kılden ayede salonunda dün DU şunları söylemiştir: Kurultayınm ikinci toplan yapılmış Sümer tabletlerl, yaj tası yapılmıştır. Bu toplantıda ıken yazümış ve kurutulmuşReisicumhur Hazretleri ile tur. Bu tabletlerin en eskısi Mılâttan 4000 sene evvel yazılmemleketimizln misaliri buiu mıştır. Bu edebiyat Helen edenan Amenka Genelkurmay Baş biyatından üç bin sene daha kanı General Mac Arthur de eskidir. Orhun âbideleri yapılhazır bulunmuşlardır. Ahme< dığı zaman bu Sümer edebiyat» Cevat Bey, Sümerlerin konuş 3000 senelik bir maziye sahiptuğu dü ile bizito konuştuğu ti.» ÖDEMÎŞTE bu sene yeniden 42 raektep daha açüdığı baber ahnmıştır. ATİNA'DA, Veniıelos, Halkçrtara k»r*» 20 oy faria alnustır. HARICİÎE Vekilimi» Tevflk Rüstü Bey, Milletler Cemiyeti'nae Gündem Komisyonu Başkanlığına s e . çilmiştir. Erciyes dağı yes'ln Hacılar Hçeslne « s t l a y a n kesiminden bir görüÖn plânda; kış sporn lçln buraya gelenlerin çadırlan förülüyor AZ VE KIŞtiaerindenkaı eksik olmayan Erclyes Dağı, memleketunizin birind derecede önemli kayak spor alanlanndan birldir Kayak bölgesl, Kayscri'nin güneyınde Erciyes dağının doğu yüıünde, «Tekir Taylası» üzerinde bulunmaktadır. Kayak bölgesinin alt sınırı 2100 m. üst sının ise 3000 metre yüksekliğindedir. Bilhas. sa yaz aylanmn basında 3000 metreden yukan tasunlarda kayak yapma olanaklan mevcuttur. Uluslararası yarışmalar :çin yetcrli uzunluk ve meyillerde pistlere sahip bulunan Erciyes dağuun en yüksek nok taa 3916 metTedir. Kayak mevsimi, nonnal kosullarda Kasım • Hazlran arası olup, toplam 7 aydır. Kar faJmhgı ortalama bir Teör Taylasındaa Erciyes'to karla örtülü blr kesiml fotoğrafta görülmektedir. Öndekt lnşaat; teleferik tesislerine ait bit iskeledir kar, su, yeşillik ve güneşin kucakiaştığı, birinci derecede Önemli kayak bölgelerimizden bi ndir. « NASIL GİDİLIR: Erciyes, Kayseri merkezinden 23 kilometre mesafededir. Yolu muntazamdır. Dağa 8 kilometre kala yol stabilizedir. Erciyes da ğına çıloş ıçin şebirden her zaman vasıta temini mümkündür Dağ yolu için Merdivanlı yokuşuna Kayseri Beledıyesince geniş bir koprü yapılmıştır Kayak ve dağ sporu için erken saatlerde Erciyes'e gıtmek gereklidir. Dağa çıkış. kayak ve dagevl Istıkametınden Seytaa Dere hattı Uzerinden yapüır. 3900 metrtsi tırmanıssız, 16 metresi ise, ârve Urmanışı ile yapumaktadır. Y Orhan M.SEZGİN metrenin Uzerinde elan Rrcryes dağuun 3.000 metreden yukan olan olanaklan değerlendırüebi lecek olursa, Hazaran ve Temmuz aylannda dahi gayet rabat bir sekilde kayak yapüabilir. Karasal dağ 1Wim'T"" hükiim stlrdüğü Erciyes dağında kayak sahası hizmete açümış olup, kar kapasitesi en iyi durumdadır. BULMACİS 13456789 bl sanat eserleri. 7 Arsız s o kak çocuğu (argoda) • TERSt bir meslek veya tarikatın llit kurucusu. 6 Sanat • TERSt ahlâk maneviyat yüreklilik taânasına (yabancı dilden). 9 TERSÎ bile bile yapmak Eskiden toprak mahsuUertnden ahnan vergiydl. VÜKARIDAN ASAĞITf A : SPORTİF TESİSLER VE KONAKLAMA YERLERİ t Z T t R M l yatak kapasiteü bir dag evi, aynca yapım halinde 2900 metre uzunluğunda bir TeleSiege sistemine sahıp buiunan Erciyes dağı. Y Yeni astalt yollan ve birinci sınıf oteBeriyle her gün biru daha modernleşen, pastırro* ve sucuğu Ue meşhur Kaysen'den genel bir förünüş.. Sorun I. . I söyleYelim % ÖZLEM VURAL 1 KaUr • Elbisede takım. 2 Ense ile kuyruk sokumu arası bölgemiz • Bir kutup h a y vanı. 3 Temel tikir temel kanaat taanış bağlamş. 4 Ya> lan eşit olanlar benzerler • EvBOLDAN SAĞA : vel. 5 Kimyada redyumua 1 19. asırda Polonyalı blr staıgesl • Büyük kızkardeş. 6 doktor olan ZamenhoJ taratın Dayamkh sağlam • Eski Mısır*y ğ dan uluslararası anlaşmayı koBao gıd« da blr ilâh. 7 maddeleriiM layl&ştırmak gayesiyle icad ebelediyece cUlmiş 16 kaideli blr gramerkonulan fl den meydana getirilmlş yapma yat Kadu dü. 2 Altın y&ldıziı veya l&rın göğü yaldusız gümüş tel • Otanma iğnesi. 8 hissi. 3 TERSİ kolay kolay TERSİ ftz kesilemiyen çiğnenemiyen ansözü doğı lamına • Açık saman rengl. erkek P 4 SicUya'daki volkan • TEBru'nun ba Sî yok etme (eski dil). 5 Blr kentl. 9 ırk. 6 Blr nota • Salonlann Uzağı iyi masa ustlerine veya rallı yer Ottnkfl bolmaeann remiyen g lere konulan vasso heykelclk gl 1 I îtalya'nın kış sporlan merkezi Cortina d'Ampezzo'dur. Burada Miramonti Majestic Otelinde kalabilirsiniz. Isviçre1 nin kış sporlan merketi İse, St. Moritz'dir. • CENGİZ ÖZTA1 Avustorya'nın kış sporlan merkezi olan Innsbnıckt» kalabilece|ini» temix ve ekonomik birçok otel vaıdır. önceden rezervasyon yaptırmanm tavsiye ederi*. 9 EROL DENİZ radyo ÎSTANBUL 0555 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 11.30 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 16.05 16.40 17.00 Açılış ve program 17.05 Köy odası Günaydın • • 1725 Halk Müziği tepluluğı KSye haberler " ' 19.00 Haberler ve hava dun Türküler ve oyun havalan 1930 Hafif müzik Haberler ve hava durumu 19.40 G. Kasacı'dan çarküi Bu sabahıa melodiler 19.55 Bir varmış, bir yokn tstanbul'da bugün 20.00 Melodi demeti Beraber ve solo «arkılar 2055 N. Innap'tan türkuleı Piyano sololan 20.40 Haftalık Almanya S. Okuş'tao türküler 21.00 24 saatin olaylan Ev için 2110 Klâsik Türk musikisi M. Pars'dan farkılar 21.45 Hukuk sorunlan Arkası yann 22.45 Haberler Haberler 23.00 Melodiden melodiye Küçukkonser 23.45 G«ce müziği Okul radyosu 2S55 Günün önemli habe Şarkılar ve oyun havalan 24.00 Kapanı; Ara haberler tSTANBUL tL M. Ceyhanh'dan türküler Darvaş ve arkadaşlan 16.55 Açılış ve program. R. Erten'den şarkılar 17.00 Diskoteğimizdea Haberler, Resmî Gazete n ^ o Küçük kotıser Saz eserleri 18.00 Gençlere müzik Dans müziği 18.30 Senfonik müzik Erol Küçükyalçın Vedat 19.00 Hafii Batı müziği Çeünkaya'dan şarküar 19.30 Plâklar arasında N. Koyutürk orkestrası 20.15 Akşam konseri Divan . Bağlama ve Cura 21.00 Kaîışık şarkılar Haberler 21.30 Konser salonlarınc Okul radyosu 23.00 Gece ve müzik R, Senfoni orkestrası M00 Sanat saati S. T. Gülerman'dan şarküar 00.30 Hafif Batı müziği Haberler 01.00 Program ve kapaı DAĞLAR1 BEMBEYAZ, BAĞLARl YEMYEŞİL TARİHÎ ŞEHİR l ARtHÇESt: Halıcıhjı ve pastırmaayla Un yapaa Kayseri, îç Anadolunun büyük ve tarihî çehirlerinden btridir. Kaysert'rün tarihl Hıtltler üe başlamaktadır. SUmerler, Asurlular ve Babillüerin hakim olduklan Kayseri ve \öreslnde Müâttan bnce 380 yıhnda Kapadokya Krallığı kurulmuştur. Milfidî 1. yüzyılda Roma Uların egemenligi altına giren Kayseri, 1071 tanhinde Kutalrruş Oğlu Süleyman Şah tarafından leth edilmiştir. Uzun yü lar Selçuklulann yönetiminda kalan şehir, Yavıız Sultan Sellm zamanında Osmanlılano idaresine geçmiştir • BAŞUCA TARİHİ YEEUERl: Kayseri ve yöresinde bulunan pek çok tarihî yerlerden başhcalan şunlardır: Kültepe • K*rahöyük: HitiUere ait sayısa eserlerın bulunduğu Kültepe ve Karahöyük harabeleri, Kayseri'. ye 22 kilometre mesaîededir. Eski Kayseri şehrinin kuruluş yeri olarak bilinen Kültepe'de kule kahntılan, su yollan ve kayalar üzerinde yazılar vardjr. Karum: Asur ve SümeTİilerin ücaret merkezi olmuş olan bu tarihî şehir, sonralan Hititlerin yerleştiği önemli bir kent haline gelmiştir. Ankara'dan Bursa'ya direkt uçak seferi yoktur. Yalnız, tstanbul'dan her gün saat 7.15't« başlayıp 16.15'te sona eren 5 ayTI uçak seteri vardır. Aile lertçuklular devnne aıt kıymetli bu fuarda özellıkle yerli ImaleTİ için 1 kişl gidiş ücreti 40, tarihî yapıtlardır. Zamamn Elâtçılann eserleri sergilenmeklira, gidiş dönüş ücreti ise, debıyat Fakültesi olan bu tnuhte ve yurt ekonomısine her teşem medrese, 1237 yılmda Sulyü daha büyük bir katkıda bu • 80, liradır. « BtRSEN TÜREL tan Alâaddin Keykubat I. eşi ve lunmaktadır I URÎZMÎN en önemli faktörlerinden biri de spordur. Spor haGıyaseddin Keyhüsrev'in annesi rekeüeri yazın yuzme, kürek ve yelken yarışları gibi çeşitli i • 20 ARALIK: Atatürk'ün ' Türkiye'de kayakçılıf» Mehpare Hatun adına yaptınldeniz sporlan, kışın da kayakçüık ve dağcıhk gıbi spor türKayserı'ye gelişinin yüdönümu 1 müsait 20'yi aşkın kayak s . mıştır. Mevlâna Celâlettini Kuleri ile onem kazanmaktadır. dur Bu önemli günde şehırde | lanı mevcut olmasına rsg» mi'nin 9 yıl öğrenim gördüğü buyük törenler ve geceleyın da men, bnnlardan ancak sekiYurt turiminin kalkınması ve turisük bölgelerimizin tanıtılbu külliyenin kapjsı renkli taş tener alaylan düzenlenir. I zinde tesis vardır. larla süslüdür. masına yardınıcı olmak amacıyla her hafta Salı günleri yayınla9 ÖZEL YEMEKLERt: Nadi I maya çahştığımız turizm sayfamuda, geçen haftadan itibaren «K15 • SAHABtYE MEDRESESİ: de halılan, netis pastırma ve Turizmi» konulu yeni bir program dizısine haşlamış durumdayız. 1267 yıUnda yaptırümış olan bu suçukları, bağı, bahçesı ve eşı Program dijamizin amact, eşsiz turisük zenginliklere sahip guzel medrese halen müze olarak kul siz nefasette meyvalan kadar I yurdumuzun önemli kayak alanlannı saym okurlarımııa tanıtmalanılmaktadır. ya çalışmaktır. • HAQ KILIÇ C\Mtl VE yag ve et mantısı, şebit yağla • ması gibi hamur ışı ozel yemek • • ÎSTANBÜL Carlton OteMEDRESESÎ: Selçuk veavleleri son derece meşhurdur. I îinde «Modern Otel îönetimi» IO5 sporları turizminden her yıl müyonlarca dolar kazanan l s | rinden Abdül Kasun AU Tasıl konulu başarılı bir semlner viçre, Avusturya, îtalya gibi ülkeler, kayakçüığa musait belirli ' tarafından 1249 yüında inşa etNASIL GİDÎLİR düzenlemiş buiunan Prodüktibir kaç merkeze sahip iken, yaptığımız şahsi araşttrmalarda 20'yi tinünistır. vıte Derneğt, otel idarecileri aşkın, birbirinden güzel kayak sahalarına sahip olduğurouzu gör• DÖNER KÜMBET: 12. yuz ve iş adlamlarının devamlı isdük. Dünyanın hiçbir ülkesinde bulunmayacak şeküde böylesine ÇAKLA: Istanbul'dan ner yılda japılmıştır. Oniki koş#U o tekleri CzeTJ î yeniden yapmaguzel kayak sahalarına sahip olmanuza rağmen, tesİ3 yoklugu gun saat lu'da kalkan ulup, sıvri bir çatısı vardır. ğa karar ver'dıği «Otelcilik Senedeniyle bu gvcel yerlerden gerektiği şeküde istifade edemeçaklar saat 11.15'de Anka 1 mineri» nin namzet kayıtlanna • KAYSERİ KALESİ: Şurlamekteyiz. ra'ya gelır. Ayni uçaklar saat \ başlamıştır. n n kuzey tarafı Bizans împa11.40'da Ankara'dan hareket eratoru Jüstinyen, doğu taral % DLtîDAGda kayak AvTUpalılar kayak sporuna fadasıyla rağbet gösteren insanlarderek 12.40'da Kayseri'ye ge I surları ise, Alâaddin Keykubat yapmak üzere, çok sayıda dır. Kayak en fazla sevdikleri bir kış sporudur. Kayakçdık yönunlirler. TJçak ücretleri şöyledir: î s [ taraündan yaptmlmış ve bilâha îngiliz turistin bu yıl ülketanbul • Kayseri gidiş: 224 lira, • re Osmanlüar devrinde tamir et den dünyanın en önemli merkezleri olarak bılinen Innsbruck, mize gelmek istediklerl 56gidiş dönüş 426. llradır An 1 TARİHÎ YAPITLARI tırilmiştır. renilmistir. Corüna, St Moritz gıbi yerlerden çok üstün özelliklere sahip olkara Kayseri gidiş ücreti 98. 0 ÜLU CAMİ: Danlşmerd duğuna inandığıma başta Uludağ olmak üzere, Erciyes, Palandölıra, gıdış dönüş UcreU ise I oğullanndan Malik Mehmet Ga IFAİYE DARÜŞŞtFA: Sel ken, Bolkar vesaire gibi dağlannıız geleceğin önemli kayak mcr186. liradır. | zi tarafmdan 1335 tarihinde yap çuklular devrine ait olan # TRENLE: Mototren: Anka kezleri otoaya namzet yerlerdir. tınhıuştır bu eserlerden Darüşşifa ra'dan sabahlan kalkan Çukur• StXTAN HANI: Kayserı'(Tıp Fakilltesi) Selçuk Sultanr Boğa güreşleriyle her yıl ülkesine yüzbinlerce turist çeken lsova ve Fırat mototrenleri ile nin doğusunda Sivas aslalb üze • BAHŞİŞ: Bağışlanan. Ücretlanndan Gıyaseddin Keyhüsrev I nndedır. Sultan Alâaddin ta25. lira ücretie Kayseri'ye panya gibi, biıler de ülkemiîe turist çekme konusunda kı§ sporten fazla verilen para detarafındaa 1305 yümda yaptmlgidebilirsinız. • rafmdan yaptanlmış olan bu bi lan Ue m'Oli sporlarımızdan yararlanabadiğimiz gün, turizm ülkemektir. nuştır. na, büyük bir kervansaraydır. « EKSPRES: Istanbul'dan I • BONO: Lokantacıhkta; jnüşmizin baslıca döviz kaynağını teşkil edecektir. # HUNAD HATUN CAMtt, KAPUCA VE İÇMELERt hergün akşamlan kalkan Doğu • teriden siparis alan servis TÜBBE VE MEBRESESİ: S l eEkspresi, aynca haftarun beurli . Tli personelinın, mutfak ve bargünleri hareket eden Güney I dan yemek ve içki almak üpy, ASTIRMASl, nadide haPasinler ve Toros ekspreslen ile zere, yiyecek ve içecekleri lılan ve eşsiz nelasetteki sabahleym Ankara'ya gehnip bu • yazdığı ve aynca müşterinin tanmsal ürünleri ile Un radan Kayseri'ye gitmek müm I masa, varsa oda numarasıyapan Kayseri'nin bir diğer ökündür. îstanbul Kayseri I . ' nı kaydettiği ve tarih atıp zelügi de çeşitli hastalıklara imevki 96. lira, Ankara • Kay ı imzaladığı kâğıt parçası. yl gelen kaplıca ve içmelendir. seri 42. liradır. I • ADİSÎON: Müşterinin yeBaşUca kaplıca ve lçmelerin idiği yemek ve içkinin yazıl# POSTA TRENİ: Îstanbul simleri şunlardır; Yeşilhisar kap dığı cetvel. Ba?ka bir deyişve Ankara'dan hergün Kayseri' ı Ucalan, BayTamhacı kaplıcalan, le hesap pusulası. ye posta treni vardir. 1 Tekgöz kaplıcalan üe Yaz» iç# OTOBVSLE: Îstanbul ve I • KTDVER: Kaşık, çatal, bıçak, meleridir. tabak gibi servis için lüzumAnkara'dan hergün Kayseriye GEZİ YERLERt lu yemek veya sofra takım». sefer yapan konforlu Erciyes, • SERVANT: Yemek salonunKuzucu, Kent gibi otobüslerle da, çeşitli yiyeceklerin daAGLIK, bahçelik ve renk gidUebiür. Otobüs ücreüeri: AE 1 ğıtıtnı için kullanüan bir çe11 bir belde olan Kayseri kara Kayseri 20. lira, tstanşit tekerlekli servis arabası. ski başlıca mesire yerleri bul Kayseri 40. lira civarınşunlardır. dadır. • TALAS: Şehrin güney doğusunda 7 kilometre mesalededir. Yolu asfaltta. Güzel bir parkı ve havuzu vardır. • ERKİLET: 10 kUometrelik astalt bir yol ile şehre bağivayseri'de Cumhurlyet Alan, vc tç Kalcden bir görünüş. tîlkemizin en akılh tasaıüanm U olan bu güzel nahiye, Kayyetiştlren bu şebit Kapadokya ve Selçuk eserleriyle doludur. serinin kuzeyindedir. tnsana huzur verer» îevkalâde güzel bir dinlenme parkı vardır. • GESt: Eşsiz güzelliktekl bağlan şarkılanrnıza konu olan bu mesire yeri şehre 20 kiÇilt y t k aa ÖZELltÛl Tek yatak OTELLER lometre mesafededir. 45, Turistik belgell, restoram v e 27,50 • HİSARCIK: Su, yeşillik TfRAN OTELt özel Türk hamamı vardır. ve güneşin birlestiği bu güzel (27 Mayıs C. 8) Tel: 19682506 35, Turistik belgeli otel, raesıre yerinde Belediye tara20. TtRİST OiELİ Restoram vardır. tından yaptmlmış güzel bir (Istasyon C 23) Tel: H14.U5X 34, Birinci stnıf oteldir. bahçesl ve yüzme havuzu var 20. KENT OTELİ Odalan banyolu tuvaletlidir. dır. (îstanbul Cad 1 Tel: 2459 27, Lokantası ve hamamı vardır. MİMAR StNAN OTELİ ÖNEMLİ GÜNLERİ ~ . > r r ^ , . ifiı 5.2350 • . „ « , „„,{ bir turistik otel m NADOLII FDARI: 10 Tem ~ 'n »»ııetn^ tarih Turizm sorunlan T I Turizm ve Spor Î Haberler Uİ ANKARA 0555 06.00 07.00 07.05 07.45 08.00 08.07 08.37 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 1030 11.30 12.00 12.05 12.25 12.40 13.00 13.15 14.00 1420 14.40 15.00 15.05 16.05 1620 16.40 17.00 17.05 17.30 1750 Açihş ve program Günaydın Kbye haberler Türküler ve oyun havalan Sabab müziği Ankara'da bugün Her telden Çeşitli müzik Ev için N. Yümaz'dan türküler Arkası yann Ara haberler M. Uğurlu ve N. Güyer'den çarkılar Okul radyosu Balete cağn Ara haberler Kıbns'ta bir hafta Ah' Can'dan türküler M. Sağyaşar'dan şarküar Haberler, Resmî Gazete Hafflt mürik Öğle konseri S. Ersoylu'dan şarküar Plâklar arasında Ara haberler Okul radyosu Çocuk bahçesi N. Dadaloğlu'dan türküler Albütnlerden seçmeler Ara haberler tncesaz Köy odası Reilâm programlan 19.00 1935 1950 19.55 20.20 20 40 21.00 21.10 21.25 21.45 22.05 22.45 23.00 23.45 2355 24.00 16.58 17.00 17.30 18.00 1S.30 19 00 1950 20.00 20.30 22.00 22.05 23.00 23.30 24.00 01.00 Haberler ve hava S. Erorhan'dan ti Bir varmış, bir Barbaroslar geli; Yeni plâklar S. Can'dan türki 24 saatin olayla Altın zincir Caı müziği K. öncan'dan 5 T.B.M.M saati Haberler Her hafta bir Gece müziği Günün önemli Kapanış S Sözlük P ANKARA Açılış ve prog Sevilen melod Paul Mauriat Çağdaş Türk ! Bir senfoni Miles Davis 01 caz Çeşitli müzik Fransa'dan m Akşam konsc Habeı özetleı Frite Mahler ünlü solist v Gece yarısınt Gece ve müz Program ve B «•••«•••»••«••«••«•»•s Nerede kalınır? TTJRJ seyahata CUMHURİYET BAYRA1 GEZtLERtNİ SCNAR... ÇANAKKALE EDİRNE (4 gü ANTALTA DENtZLt <5 çii ÇANAKKALE BODRUM DENİZLİ (5 gü İZMtR MARMARİS BODRCM (uçakla 5 GAZÎANTEP (Kilis) ADANA (6 gü İsteyenlere program gönderilir. Beyoğlu İstiklâl Cad. 184 Tel: 44 54 09 Atatürk Bulvarı No: 103 Ankara Tel: 1£ *••••••••••••• Mimar Siaap Canjü ye yoresi Cuml
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle