19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
'A tKt: :CUMHUfttYET: kinci Dünya Savaşından sonıa. yeryüıüniin \e ülkelerin durumunda birçok deklikltr olmus. yeni bir anlayıs ve gidiş lamıstı. Bazı ülkeler savasın galîpleri bü: devletlerîn işjal ve egemenliğine girmis, ı ülVeler bağımsızlıfclarına kavnşmuş, bııkaıf lık yeni bir savas patlaması korknsu am etmiş, bloklasmalar, stratejik ve ekonik önemi olan bölşelere el atma, paylaş\arısları asamast açılmıstı. Bunların yanında uluslararası çesitli anttnalar, bunlara dayalı siyasi, sosyal \e ınomik knruluslar meydana gelmişti. Av. zamanda birçok ülke savas sonraguun tb. açlarına \e yeni anlayıslara göre bir kaU ıma çabasına çirmisti. Ülkeltrin ve bJoklaı teknik alanda, özel olarak yeni Mvas siıları ve nttkleer silâhlar bakınundan hızla rlcmeleri ve gelecek aavaslann neler geti:egi düsündürücü konnlar olmnstu. NH1İ GUVEKLIK AKADEMİSİ KENAN ESENGiN EMEKLİ GENERAL mik, sosyal ve kültürel alanlardaki çalısmalannı, nlasmak istedikleri hedefleri, besledik. leri siyasi emelleri ve geleeek »avasiarın ka. rakteristik niteliklerini, nluglararası knrolasların amaçlannı ve çalısma biçimlerini, özet olarak. ba filkelerin ve bloklann madâi ve manevî topyekun potansiycllerini etiid elmek. birbiriyle karsılastırmak ve devlet güdümünâe. geleceğe yönelme isterinde bilerek is görmeci saglamaktı. Ba akademilerde çesitli dallardan yetkili profesör ve «zmanlar tarafından dersler, konferanslar verilir ve bonlar tartısma etfidleri balinde de jtfriitSlürier. bir memnr gönderilmiştir. Ya emekliliği yaklasnus biri, ya bfivfime «lanafı olmayan ktt. çük bir memnr, y» hasta birisi, ya da tstan. bnl'da otnrsnn; hem de gündelik alsm diye kayırılmak istenilen ise yaramaz birisi cön. derilmis'tir ço£n zaman. Ba konada Akademi Mndnrfinfin vaptıçı nvanlar ve istekler de hiç bir zaman dikkate alınmamıs ve böylece aradan on sekiz yıl gectiti balde bngün ba Akademiden cıkmıs ne bir Bakan. ne bir ge. nel mfidür, ne bir müstesar ve müsavir var. dır. Oysa «imdi 300 . 406 kisi bu Akademiyi bitinniî, devletin ttst kademelerinde varit» almif olataklardı. y girdikten s»nt» tranlıtar da bttraya her yıt 3 4 kisi jönderdiler. takat dönüşlerinde amaea hizmet edecek nite. likte adatn seçtiklerini gördük. Fransa'da General De Gaolle'ün çesitli dallardan gel. m( on altı müsavirfnden çogiı bu akademiyl bitirenlerdi. Sovyetler'de, tngiltere ve Ameri. ka'da devletin önemli verlerine gelecekler önce bnradan eeçirilirler ya da bnrayı biti. renler seçilirler. Yoksa politik maksat ve •yonlar, adam kayrrmalar, partizanlıklar, *rtaklas» çıkar «aflama düsünceler], iç ve dıs Bu akademilerin görevleri ~\ zetlediğimiz bn probtemler devlet Ida. ' reMni bilinçli yÜTtitmek isteven filktlei sornmlu kisilerini diğer konular yanında • i birtakım tcdbirler alnars daha zorlnn >rdu. Bn da devletin idare kadrolarının bilıssa üst kademelerini, önenıli tnevkilerini • kilit noktalarını isçal pdeeek (genel roüir, müstesar, müsavir, vali, komutan, T» akanlar jribi..) kisilfrin hangi daldan s«lirrse geisinler. veni dünya meMleUrini kav. kyacak ve gereek anlamda devlete hizmet ede ilecek bir anlavısa yükseltmekti. Ba konu ncmle ele alındı ve 1948'den «onra Ameria, Ingiltere, Sovyetler ve Fransa'da bn amaçı «Millî Gflvenlik Akademileri» açıldı. NAO'ya sirdikten sonra aynı okuln biz de açık ve bizi başka devletltr de iılediler. Ba kademiler hazılarının sandıfı S>bi bir askerl kademi değildir. Bonların amacı. dünya po. itikasında yeri olan ve rol oynayaeak iilkrerin u bloklann mîllî gnçlcrini. yani tarihi telisimlerini. ieopolitik durnmlannı, insan ;uçlcrini, ulusal kavnaklarını, teknik, tkono «dcflerie devletin füdömnnfl, nk bir nosyonn olmayan, bir knrnlnsn, bir ciddî «rganı idare etmeyen, değil dünjanın yeni so•rnnlannı, basına geçtiği knrnlnson bile kla•ik güdümündtn haberi bulnnraayan, yalnıt rnnün geçer belli lâflanyla demagoji ya da «ntrika il« is görmeyi devlet idaresi sanan birtakım «vradan bnradan gelme insanlarla bir devleti, bir nlnsn bnçünkü anlamda gut. mek ve onn özlenilen hedeflere çötnrme olanağı kalmamıstrr. Hele az gelismis ülkeler için bn bir facialar halkası olarak devam eder. Bnnn, yakından yıllardır çöruyora«, bnnnn için bvnalıtnlar elbette birbirhıi kovalar, gfiven dnygnları elbette zayıflar, devlet otoritesi elbette sokakta katır ve birkaç rnf. mnra yer detiştirme elbette bir sonnc ver. mtz. Plânlar, bfiviik sözler elbette askıda ka. br. GSrSlen odnr ki, bizde hâlS sn ilkel lih. niyet yaşamaktadır: «Devlet çarkını herkes döndürür» zibniyeti snrfip gitmektedir. Bn. Tada ifadenin en vnmosak biçimini aidık. Bn düsünüs bir imparatorln|n batırroıstır. Nrrede ise cnmhuriveti de batıracaktı. E\et. dev. let çarkını berkes döndiirür, fakat bir siire H a n neye dSndfirdUfv de görülür. Önemli bir mesele Pırıl pırıl, tertcmiz insa edilmi» bir Mrclis binamız vardı. Simdi o Meclis binasını ge7İniz, göreccksinız ki, pencereleri, camlan kirlidir. Eskiden o Meciiste rrmek koknsu nedir, biiinmezdi. Simdi lokantava eiden koridor, o cephcdeki sokak kapısı vc oradaki bü>ük sahanlık akla selmez pislikte, bnlasık ve yıllanmıs vağ kokmaktadır. O Meclisin mnsluklarında tnvalet kâjıdı ile el knrnlanır. hiç bir idareci 3ve, hiç bir Baskan yardımcısı, hiç bir Baskan ve orada ellerini yıkayan hiç bir milletvekili. çok baska bir hizmtt için imal edilen tovalet kâğıtiarı ile el ve vüı kurnlamak zorunlnluennda kaldıklanndan dolayı şik&yetçi değillerdir. Ankara'da Emekli Sandı^ı'nın vaptırdıfı GSkdelenın «cüncfl katı kafetcrvadır, ögle zamanı GökdelenMn nçüncii Uatına deçil altıncı katına çıkınız, avnı les eibi bnlasık, yağ kokusu ile mideniz bnlanır. Biraa hava mevdanlanndaM binalan seıelim: Deakların inisini seyreden halkın eözlerine camların pisliji bir perde gibi iner, Bölmeler. \apıla bozula orası earîp ve pis halde üözleri tırmalar. Tuvaletleri insanı mahrem halinde gizlemtz, tasları kırık, elektrikleri sönüktür. Bazen lâçımlar tasar. günlerce kimse mcsçul olmaz. Bakarsınız vepyeni sirin bir otel yapılmıstır. Aradan bir yıl eeçtikten sonra. zevksizlifcin. pislitin, blltisizligin sonnçlarını, banyo odalarında, restoranda, yatak odalarında görürsünnz î. Bide kınlmıstır, sifon devamlı akar, zinciri kopuktnr. Bilmedisimizi itiraf etsek. birçok sıkıntıdan knrtnlacagız. Acaba kendi temizliri için dünyanın masrafını yapan Mec'is, neden bo isleri bilen bir Alman veva Isviçreli getirtip, bina. nın ve tesislerin eöz çöre dökülmrlerine mâni olmaz. Koltukların kumasları ne ile temizlenir. mermerler acaba ponz tası ile mi silinir, voksa kendisine eöre bunnn bir ilicı var mıdır? Parkelerin üzerinde paspas vapıhr mı? Mavun kaplamalar üzerine eSri temel çivisl çakılır mıî Bu is artık bir bilim meselesi oldu.. Acaba bn is yeni bir tneslek halinde düşünülüp, binaların nası) temiz tntnlacajh, kokuların vavılmasına nasıl mânı olunacaeı bir kurs voluyla tneraklı kadın ve erkeklere trknik olarak öğretilemet mi? öyle zannedivornm ki, bütün büvük ninalarımız, saravlanmiz, Bak.inlıklar, genel müdürlükler bn cins idarecilere muhtaçtiTlar. Biıire bildi*imiz klasik anlamdaki daire miidürleri. kınlan camdan içeri rözrâr eirditi zaman orava tahta çakarak kapatıverirler.. Sıhhiye'deki ve Sishane'deki urak termlnal binalanna «idiniz, tuvaletlerin öniinden gecrrken burnnnuzun direüi çat. >' lar, pisnarlann dibi delik oldııiu için idrar verlere akar.. Evet. evet.. terminal binaiarında. Bn neden böyle oluvor? dire sormavın. 650 kisilik parlamentoda bir tek ttve, bn tuvalet kâiıdına el silinmez, ayıptır demezse, h»va meydanlannın da. Dolmabahçe Sarayının da temittigi Terine ttelme». Gelemez.. Her (rfin binlerce insan Ankara'daki KızıUy Mevdanınd». ki Gökdelen'e çirip çıkarken, midesi bnlandıfı halde hiç sesini çıkarmazsa ne knrs açılır, ne temizlik mütehassısı ye. tistirilir. p Sontıç l l > ü y n k bir çalkantının, tehlikenin ve iç • * politikanın yarattıfı bnnalıntların zornnlntn ile islemez hale gelen, bütün devlet •rganlsrını bntünka anlamda isler bir dnruma getirmek, vlasal amaciara vöneltmek ve bnnlarm gereti olan köklfi tedbirleri almak, reformlart yapmak maksadıvla isbasına ge. len ve kendisinden büyük nmntlar beklenen Sayın Prof. Erim hökümeti, va bn Millî Güvenlik Akademisî'ni amacına nvgnn bir çalışma ve adam vetistirme ve vetisenlerden yarartanma volnnda tedbirler almalı. sîmdive kadar bnradan çıkanların bir listesini de aldırmalı, ya da, gerekli değilse. vazıktır yılda ntilyonlara malolan bn Akademinin kapatıl. masına gidilmelidir. Bnnn açık olarak 5nerneyl bir vazife iavıyorn». Uygulama imdi isin nysnlamasına Bizde. b'nce Millî Savnnma Akademisi adtyi» açılan. sonra Millî Güvenlik Akademisi olan ba kunılusa, amacına göre, her Bakınlıktan ber yıl en az bir kisi tönderileeek ve bnnlar sonra o RakanlıSın kilit verlerinde is görecekler. alt kadcmelere de geretinde Ml. <i ve vön vercceklerdi. Fakat ncık olarak sövlenirse ne 1%0'tan Bnce. ne de ondan sonra Millî Savnnma Bakanlıgı dısında, Bakanlık. lardan belki bir.iki kisi bariç, bn niteükte BU6ÜN YAR1H Yeni bir teori.. KALKINMIŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE LKELERİN iktisadi katkınma seviyclerinin, bir diğeri ile karşdaştırılması, çağımızda bütün ülkelerde, farklı fakat, anlaşılması mümkün nedenlerle, iktisatçılann, siyaset YAZAN adamlannın, ideologlaDr. Beşir HAMİTOĞULLARI rın ve uyanık kamuS.BT. AStSTANLARINDAN oyunun, yakın Ugisini çeken ve tartışüması G.S.M.H. yı, A.B. Devletleri iie çok sınırli bir çalışma grubu ile bitmemiş önemli bir ko karşılaştıracak bıçimde hesapla jurütületrilen. basıtleştirilroi? denilen yoldur. nudur. . ^^ ^v.^1 ittiştır. COMECON, (Karşıllklı EkoBir zamanaan bert lişmiş «Batı, ülkelerinin bugünkü seviyelerine erisme süresı, özlemi ile. fert başına düşen millî gelir payı ve kalkınma hızı karşılaştırmalan, tartışmalara konu olduğu şu sıralarda: ülkelerarasj iktisadi kalkınma seviyelerinin karşılaştınlmasında kullanılan yol ve yöntemlere kısaca değinmekte varar olabiUr. Genel olarak zaten karmaşıtc olan, şu karsılastırma sorunu. farklı kalkmma aşamalan ve sosval sistemlere sahip ülkeler söz konusu olunca. güçiüklet, yanılgılar, daha da büytiyeb.lmektedır. Buna rağmen, hesaplanabildiği ıçın karşılaştırmalara olanak veren kalkmrna sevıyeleri. belirtelim kı, vansıttıklan önemli ve değerli serçekler yanında. parasal ve fızıksel gostergelsrin ıçeremedıklen. bır o kauar unsuru da. Kizleyebümektedirler. Aksajan yanlarına rağmen, uluslararası kalkınma sevivelerinı. karşılastırmava davanak vapan hesaplar, rakam olaraK ulusal ekonomilerin bütünlüsü ıçmdekı Relışmelerıni vansıtan sentetik gostergeler aracılığı ila ancak vapılabilmektedır. Butılar arasuıda kısı başma diisen millî gehr «göstergesı», su veya bu tarzda bırleşıklerı değışebilmeic üzere, en çok başvurulao genPl bir ölçüt olarak benımsenmektedir. KarşılastınBalara olanak ver&n çesitli vol ve vöntemler. üç kısıır.da tncelenebilir. sosyalıst ülkelerde. klşi başın» düşen gelir seviyelerı hesaplamada, aynı metodu kullanmıj Clkemizde yeni bir siyasal teori gtlistirilmektedir. Herhal, dünyadaki bütün sivasa.1 bilimciler için çok ilginç bir teori ıcak bu.. Dtsismez kabineler, deÇismez Bakanlar teorisidir bu. Bizim bildiğimiz. ister demokratik idarelerde «lsun. ister ita idarclerinde olsun, ne geçmiste. ne de bnrün, dejŞisme/ bineler, >a da Bakanlar dive. bir knral yoktnr. Gerek deıkratik, gerekse dikta iktidarında. basarılı olmayan ya da anımazlıga düsen Bakanlar förevlerinden çekilirler, ya da çe. Imeye mecbar kalırlar. Demokrasilerde olsun, dikta idarele. ide olsnn, iktidan elinde tutan parti ya da ırnp detiunedigi Ide, kabineleri deeisir. Bakanlan degisir. 27 Mayıs thtilâlin. ' de defcismez Bakan kuralı Ulememistir. Seçime kadar pek k Bakan dciismiştir, hemen hemen de|ismeyen Bakan kalma. ıştır. lî Mart'tan sonra yapılan dözenlemelerin: demokratik remde kalmak, ya da o rejimin kosnllarının yeniden islemesini îlamak için basvurolan son çare oldnğit iddiasıyle, detismn akan va da hükümet teorisi hiç bagdasır ııey defildir. Hükületin basarılı kılınması. demokratik düzen için son sanstır düincesiyle. değisıuez Bakan teorisi yine de bagdaşır, tatsrh bir Idia degildir. Kfcer, bu hükümetin basarılı olmasına demokrasinin gelecefi aHıjKtJS MikBt^eji hasarılı kjjmaii feır ^orcv i>c.Uasa£ilı oU^ layan SafcanTarın degismesi, hiikumeti hasarıva ulasfıracak klilerin onların verine «eçmesi gerekmez mi? Basarısı» Bakanlaın verinde kalmasını savunarak, demokrasinin gelecefcinin hü. .nmetin basansına bağlı olan sans oldnguna iddia etmek, nasıl utarlı bir mantıktır? Basansız Bakanların detlsmemesini istenek. herhalde hükiimetin basarılı olmasmı istemek değil. bizim ıhbaplanmız kabinede otnrsnn endisesini, hükttmetin basanşı fe demokrasinin seleceii örtüsüne sarıp sartnalayıp yeni bir teori olarak kamnovona sttnmaktır. Ayrıca. kapalı rejimden vana oldoklan kuskusunn veren Bakanların, yerinde oturtnası. M savunmak. demokrasinin son sansını savunmak mıdır? Yoksa demokrasinin son sansını da eömmek midir? Avrıca bi?im. Sülevman Demirel'e buldueumu* baslıca knüurlardan birisi de. veterlı bir devlet tecrübesi olmay.sı idi. O nasıl sevdir ki. nasıl bir dürüstliik ve adalet »nlavtsıdır kı, Süleyroan Demirel'in Sular tdaresi Gencl Müdürlü»ii veterli bir devlet tecrübesi olarak kabul edilmiyecek, ama ömriinde bir gün devlet eörevinde bulunmamn, hirbir tecrübesi olmavan, basansız kisilerin kabinede ebedî olarak otnrması «avun«lacak? Kamuovu bu çeliski\i eörmevecek. anlamıvacak? Kaldı ki. lî Mart gibi hir olavdan sonra knrnlan bir kabinede aceleliçin birtakım hatalar vaptıracaçını. çesitli ctkıltnn sıhhatli bir Ituruluso cnsellivecesi de dojaldır. Ov«akı bovle anlarda. devlet tecrübesi olan. kamttovunea bilinen kısılere çok daha fazla, normal zamandan. ihtivac vardır. Bizim bilduimize göre de. 12 Mart ın soruraluluŞonu tasıvanlar. biç bir kisinin Bakan olması va da olmaması ıçın Sayın Basbakana bir sev söylememıslerdir. Aksine, bu koııuda bir telkinde bulunmamak için karar almıslardır. Kabıne kurıılnsunu Sa>ın Basbakana bırakmıslardır. Sonra. basansız olursa. " Bakanin sommlulu^unn taşımaktan sıddetle sakınroıslardır. Ba nedenle, basarısız olan. ya da Basbakanla celiskıve dusen Ba. kanların deçistirilmesi de tamamen Basbakana ait bir vrtkıdır. Millet. ordu, parlamcnto bütünlü«iinü bozan avnı egı.ımdekı Bakanların deijismesi çok verinde olıır. Avrıca 12 Marfın hiç bir sivasal ya da devlet tecriibeleri olmavan basarısız kısılere Bakanlık ovuncaEı armagan etmck için >apıldı«ını da sanımvoruz. u Milli gelir anlayışları ve karsılastırma de edilen bu göstergelerden her biri yüzdelerin en yuksek seviyeye eriştiği ülkede, 100 puanlık bir birim ile belirtilmektedir (örneğın: Tütün tüketimi A. B. D. de, 193438 arasında. kişi başına ortalama 3.3 kgr. gibi en yüksek seviyesine ulaştığmdan, 100 birim lik bir değeriendirme olçütü kabul ediliyor tütün için> ve bu tütün gdstergeîi, Kanada ile karşılaştınldığında, Kanada»î(in^£9Ja yi gösteriyordu>. Her göstergenin değerini bu tarzda belirttikten son, ra. «özel ağırlıklı» bir sisteme göre. incelenmekte olan «31» ülkenin, her biri için. bu 19 göstergenin ortalamasını hesaplamaktadır, Bennett. Bövlece elde edilen rakamlar. sözu geçen ülkeleri, hayat seviyelerine göre (kuşku^uı bu 19 birimle sınırlı olmak üzere), smıflamak olanağını vermefctedirler. * • Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden Bo?azici Üniversitesi gırış smavlarînda ş g terıp Ünıversıteye gırmeye hak kazanan adayların Ustesı ılan eaümıştır. Kazansn adayların ÖX KAY1T i|lemlerinin yapılabılmesı ıçın şalisen veya yazı ile 29 Eltira 1971 Çarşamba eunu saat 17.00 ye lcadar B.Ü. Kayrt Işlen Müdürlügüne müracaat etmeleri gerelcır. Yazı üe müracaat edenler muTacaatlarinı 29 E^ım 1971 günü Bogazıçi Lniversıtesinde olabilecek şekilde yapmalıdırlar. Adayların ESAS KAY1TLAR için gerekli belgelerı ÖN KAYIT sırasmda Kayıt işleri Müdiirlügünden öğrenıp bu belgeleri ile 1 Ekim 1971 Cuma günü saat 16.00 ya kadar ESAS KAYITLARINI tamamlamalan gerekır. HAZIRLIK ve BİRİNCİ SINIF derslerine 4 Ekim 1971 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesinde başlanılacaktr. (Basm: 21408 7955ı NİMBÜS rın. ulusal para birinüert ile bsUrtümekte olan mılli gelırleri, bu kez resmî deglşim ktıru üzerınden dolara cevnlmekte. geör. «Uluslararası birhnler», oluş nel nüfusa bölünmekte ve buluturup, bazı ülkelerin, çaltşan si nan sevıyeler, sözü geçen ülkelerin karşılastınlmasma temel şileri başma düsen milli gebri olmaktadır f karşıiastıran Colin Clark, buna Bırlesmı? Milletler bu yöntem benzer bir metoddan yararlanile. 195254 arası. 55 tilkede. kimış olmaktadır. Clark'in. evTen şi başma düşen milli ıtellr sevisel denilen birımlerı, şöyıe ta yesini hesaplamı$ bulunmaktanımlanmaktadır: Reel gelirın dır Birleşmiş Milletler A\rupa Eko •••• uluslararası bir bırımı 1^2o Vakın zamaniarda blzde de, nomik Komisyonu'nun, son yıllar1934 arasını :çerep on ylllık bir Başbakai) Yardımcısı Savın Ka da bu vöntemden esinlendiği andevre ıçın düzenlenen ortalama raosmanoflu, yaklaşık bir tifcr laşılmaktadır. Ancak bu yönteblçut üzerinden. blr doların A. vermiş olmak içm, kabaca. «Do min kullandısı ölçütlerin. gerçeB D 'de satın alabıleceğı raal lan 15 TL. üzerinden çevirirve ği en ivi tarzda yan^ıtabilme olamıktatı Karşılığı olarak kabuı nız. 1970'dekl tert başma ü.S.M. nağı. göstergelerin sayı^al çokluedilmektedır. Böylece bulunnn Hasıla 227 dolar civanndadır» uluslararası bu ortak fiyat bin derken, bu vöntemı ızlediği ın ğu ve ekonomsal selctörierin yaptsını ve gelismelenni yansıtabimi aracılığı ile, incelenen ülkete tibaını vermektedır lecek örnek nitelikte olmasına rın, mılli gelırlerını oluşmran Çok »enkide uönmış bulunan, bağlı bulunmaktadır Örneğin. unsurlar. bu hesap doğrultusun yuriırlükteki değişim kurunu, teiılkelerarası karşılastırmada. sade da değıstırılebümelctedır. Bu hs mel alan bu hesaplama yöntemı ce. demirçelikçimento üçlüsü saplama tarzı. her şeydeo oncfe, nm en btiyük eksiği. bütün ülke veya haberlesme, ulashrma gibi • Sosyallzasyon Ulertnde görevll tüm sağuk personeli ve yardınv karsılastırılan reel gelir sevıveler için geçerli, sabit, bir tek de sınırlı fiziksel birimleri yansıtan j eıian mahrumıyet zammı ve gezı taznunatı alırlar. Bunun yanısır» lerinın (vahut global hacmı ve ğışim kurunun özelliklerini taşıgöstergelerle vetinilir ise, karşı X matnımiyet zamıtu ve gezi tazmınatı almaktadırlar. tjunu açıkça satın alınan mal çeşıtleri Için maması, ve her zaman ulusal pa lastınian ülkelerin. ekonomik kal • ıfaae edelım ö sağlık personeli ve vardımcı sağlık personeli, avrılan gelir). incelenen ulkeıer ranın gerçek saünalma gücünü kınma seviyelerinin tümü değil • sıtma sağlık savaş memurlan ve tranom ılâçlama memuTları da de temel tarlslılıkıar tasımaTna« yansıtamıyor olmasından ileri yalnız Varşılashrmaya temel olan. • yükümlü bulunduklan vazife gerek tahsıli ybnünden, gerekse sohipotezmin varlığını gerekt\r gclmektedir. rumluluğu dolayısiyle tazmınat almalıdır. bu fiziksel birimlerin sımrladıeı mektedir. Zaten Clark'a gor«; tekil durumları söz konusu ediMisal olarak: sosyalizasyonun Basitleştirılmış yöntemin hır larkh ulkelenn millî eehrleri'M diğer yolu, ülkelerarası kalkınma lebilir. mahrumıyet bölgesinin bvr sağ«uluslararası bırımler» nalınde lık ocagındalg ttadro: 1 dokseviyelerinin karşılaştırılmasmda, belirtebilmek, kalkınmıs ülkeîefiziksel bazı göstergelerin ölçut tor, 1 sağlık memuru, 1 hemşıYAR1N rın karşılaştırılması soz konusu olarak kullanılmasıdır M.K Benre, 1 ebe, 1 sekreter, 1 Sıt. sağoldugu zaman, ancak doyurucu nett. fiziksel birimler halînde \falık savaş memuru 1 trahom iSosyal sistemleri bir yöntem olabilmektedir. de edilmiş bulunan «19». sayıdaki lâçlama memuru: vanı 7 kısıfarklı ülkeler ekonomik gösterge yardımı ile, den kurulu olup bunlann ıçeGelışmemış ülkeler ıçın ise rısınden yalnız sekreterler mahClark. Hındıstan'ı hareket nok uluslararası hayat seviyesîni tesrumiyet zammmdan faydalanatası vapan bir örnek oluştur bit etmıştir Yiızdeler halinde ifamazlar. Halbuki aynl çatı almus, 194849 yıh ıçın bir le'i tında, aynı manrumiyeö paylaş«RUPt/Hint parasının doğnıTÜRKİYE KIZILAY DERNEĞI maktayız. Bu durum ve denaedan veya dolaylı olarak satın Eminsuculann kanunîannı kasizlik tarzedelım kı blr 1 nüalabıleceğı maı ve (ıızmetl temGENEL MERKEZİNDEN sıl eden <Doğv Birimi», ölçütu t fuslu aile topluluğunun aıle bul etmekle hak ve hukukun Dernelimizce 5.000.000 adet öfrenci karnesi bastırılacaktır. nü geUştırmıştır. Bu «Doğu Bi \ reisı, 6 çocuguna avni ve esıt zedelenmesinin önüne geçildiği Buna ait şartnameier Ankara'da Genel Merkez'den, Istansövlenrnek'ed'r Bunu samlnü rimi» nı de. dığen vönünde truı J hak. yalnız bir tanesme üvey ^ ^ gerçskleçtirenleri göaüllanarak, az gehsmıs ülkelerin J bul'da Kızılay Irtibat Bürosu Âmırliğınden 250. TL.. tnukaevlât cnuamelest ve tıakla cer den alkışlarım. Madem Vi Ana» mılli gelirlennj turan elemanla \ bilmde temin edilebılır Bu ış ıçın ısteklılerın en geç 8 Ekim meye benzemektedsr. Sekreter yasamızın sosyal adalet ilkelerin değiştirmıs ve bu ülkelerde J 19T1 Cuma günu saat 16U0'va kadar Genel Merkez Muhabe. ilkokul mezunu vars» da ekse ne uymavı vatan ve vicdan eöçalışan kişi başına düsen millî \ rat Servisıne teklıflerım kapah olarak teslim etmelerı gerekır. riyetl ortaokul mezunudur Ta revi edinenlerimiz mevcut bi» Postada vakı gecikmeler nszan ıtibare alınmaz geür seviyelerinı gösteren tablolkelerarası kalkınma serıvebıbı olan tnerke2 ve sağlık o a=ker görev malüüen de sızleDerneğımıt 2490 savıh Kanuoa tâbı ffeğildır lar düzenlemistir. lerımn. karşılaştırılmalarıncaklannda sekreterlenn sorurn rın vicdanlarmıza tbiraz yüksek Cumhuriyet 7942 da ızlenen en büvük yol oluluğu ve vazife çokluğu amır sesle> sesleniyoruz. diyonıı ki: lan ye «îeniden Değerlendirtae» lerce malumdur. Bu nibarla Biz de insanız ce görevimızi (Reevaluation/'Repricing). denisaglıls personeli. yani doktor. yürtitürken kolumuzu. bsealımılen bu vöntem: kendini truran sağUk memuru. ebe muSavele z\. sözümüzü ve canlartmizı kay ögesel unsurlara ayrısabilen ve 11 persone.1 mesaı saatlert di bedenlerin yetimleri dullan v« kalem kalem fcarsılastmlabileeek ğerlennden bir saat önce baş bizzat malülleri olarak insan gı» hesap birimlerine çevrilen delar. Ambar memuru. ivniyatçı bi ysşamaya hakkımız vardır. ğerler halinde. öaue edibnis ! alVanmanm ülkelerarası karve sekretenn bır saat geç ee Neden genç ya?ında te&men rtt. sentetik göstergeleri kullanmakîilastırılmasında kullanılan lişi vazıfej1 tamamen aksatmak be?inde veya üst çvs. v.s nithe1 tan ibarettir. ikinci bir vöntern. bazı sotadır. Meselâ: ftcıl blr vak'ava lerinin maa^ına mahkum ediliyoBu yöntemi tzleven M. Gil mut sorunlan. Kısa bir süre mtidahale veva eitmek saghk mz? Emin'nıcıılnr eibi biz<? de bert. 1955 yilında. Avrupa'nın 8 içinde karsılastırma olanagi vepersoneHnm aerekH ambardan hi'ap ed?n knmırı teklîflen raecülkesinda birey başına dusen ren, üstelik bir öncekin* oranla malzeme ve zinımetU esvavi a H'lerde bekliyor 1 Şartnamesine göre kapalı zart usulü ile; kanunlasmaaı labılmesi ıç'.n bır saat seeıkrne geciktiriliyor Bizim bscajımızın, 3600 çift lâstik çizme ye sebep o!mak»adTT M bu da kolumuzun olmavısı mı engeîli100 çiît kasık boyu lâstii çizme görevde atesama oldugu gıbl, vor hsk v* adaletin yerine gelsatınalmacaktır. sağhgı tehlıkeye kovmak. halk mesini? 2 TekJif zarflan 19/10/1971 Salı günu saat 15 hizmettne tam mânasiyle cede Ereğli Kömürlen tşletmesi (E.K.İ.) Ticaret Müvap verilemiyor. Sayın ilgililer bu memleket* dürlüğönde açılacaktır. Vszılenın daha oaşanlı vürü htzmet ederken bu duruma gel» 3 Teldif raelttuplan ayni gün saat 12 ye kadar tülebılmes' ıçın sosvaliîa^von misler bu kanunlann kabul erfilE.K.İ. Özel Büro Şefliğine verilmiş olscaktır. bölgesın.n sağlıK dahnda çaU mesini insanc» yasama koşulla4 Şartnameler Zonguldak'ta E.K.İ. Ticaret Müşan ambaı memuru avnıyat tne rına kavuîmak için bek!*mfktedürlügünden: İstanbul'da Beyo|lu İstiklâJ Cad. Deva muru ve ubbl sefcreterlere de dîrler, «aveıyla hntirlahr bütüa cüzi de olsa bir mlktar mahÇıkmazı Sümer Han Kat 45 de TKÎ Satınalma Mörumiye' zammımn verilmesini malüîler adına esenlikleı diledürlüğünden; Ankara'da Türkîye Kömür İşletmeleri Sağlık Bakanımızdan talep e rim. Genel Müdörlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığmdan derız temin edilebüir. Ali SAF* Mehmet NACAR 5 E.K.İ. 2490 sayılı Artırma ve EksıHme KanuHava KnvretleH Hannanlı Sağlık Oca|ı nuna tâbi değildir. Tıbbi Sek. Vazife malülii Hv Asb. ANTAKTA • Oysa, yıkılan, kirlentn, dökülen millî servetlerimizdir. ttina" giMtermemek vüzündcn vaptısımız yatırımların her yıl kıymetlerinden birçok sevler kavbettiSini eörüyonıı. Ama diveceksiniz ki : tstanbul veva Ankara Belediveleri artık «eleneksel olan piskinlikle ratandasa sı> vermezken. evinizde •vıkanmadan sokağa çıkmaga mecbur oldnğunnz zamanlar olnrken, «en ne diyorsun? Hançi temirlikten bahsfdivorsun?» Derlerse ki. girdiSin lokantada vedigin vemefin ne oldojhınu bilivor musnn? Hiç arkava ffidîp muthaSı eördün mü? Aslında görmemeyi tercih edivornm. ama su da bir gerçek: Bir toplnmun uvçarhğı hakkında birçok ölçüler kullanılır, fakat en büyök Slçü. o toplumun motbafcı veya abdesthanesi. dir. Bir otomobil ile Isvıçre veva Fransadan hareket ederek Hindistan'a kadar çidiniz, her utradtÇınız memleketin »bdestnaneleri size o memleketin kültür vc medeniyet sevivesi hakkında bilsi verebilir. Milli Eiitim Bakanından son rıca : Benim yazdı^ım yazı ile resmi binalarımiT tpmiılennvet. Türkiye'de urrkesin k8s dinlemis oldu*unu ttilirsinra. Aeaba •atlâliniz aeçlt,v^ tçvrî bir kararla Ankara. «stanbul. Izimr'de knrslar açarak so temizlikçl. biliııcli eleman vctiSnr«c*» k"ararı veremeı misiniı? Emin oInnm, memleketin mimarisine ve estetitine büvük hizmette bulunmus olnrsunnz. CumtnıriYcl e "Sekreterleri unutmayınız,, Hükümel üyeleri ve Parlâmenterlere açık mekiup Yeniden değeriendirme yönlemi Ü Basillesiirilmis yönlemler Lâstik Çizme Satınalınacakhr K Eregli Kömürleri İşlelmesi Müessesesi Müdürlüğiinden: (Basm: 212387938) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle