16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
\ mmımm MURUK lîıtıhuriY* ^ i ^ ^ ^ ^ »ınt DENİZ KUVVETLERİ GÜNÜ S5«w D E N I t vir.FOĞLU DEMEÇ VERDİ : ^ J « MENFAATUR ACIR BASY A BAŞUD.KTAN SONMA RA REFORM YAP1LAMAZ» S BATUR BİR DEBGİYE VERDİĞİ DEMEÇTE, «TART1ŞMA PERDES» ARD1NDA REFORMLAR DEJENERE EDİLMEYECEKTİR DEDİ l Dem hizmet »ç.lrçla iran * * * * " ŞAVP SVİKAST İHBARl İİZERİKE DA ÇOK SlKl TEDBtRLER AL1NDI M « "«' BakaBter lM ^ m lak ı heı toımülün Reforml ORAMİRAL CELAL EYtCEOĞLC devred Margarin halka en çok 825; ayçiceğî yagı ise . / mm h8IW Uj^ltr GÜRTÜNA BİLDÎRtYO11 . rırvno çerçevesindo yapılre yemlşlerdir. rssrorrJ şahl Tren Van da <W tren ***?%£% ^ b a ş k a ı u Suna, ve l r * ^JSTLXİ Dsniz Kuvvetlert Komutanı Oramiral Celâl Eyiceoğlu dün gazeteraize Detüz Kuvvetieruıin kuruluşunun 433. yıldönümü dolayısile verdiği demeçte, Türk Deniz KuvveÜennin vurucu gücunün guçlendirileceğini, bu arada, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin her kademesinde hiç bir fikir ayrilığı bulunmadığım, reformların ancak bu devrede gerçeklestjrilmesinin mümkün olabileceğini söylemiştir. Bu arada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur da, • Tv^^ris^jn bü gorusuna verdiği cevapta komuta kademesi. « nin tam bir fikir birliği içinde bulunduğunu ve refonnlann mutu v a yapılacağını açıklanuş «Soa ekonomik çıkar gnıplanmn runda, Anayasa değişikiiKien, Sv 790 kurusaj saülacak Ekim'de si! altma ahna yedek suba dün açıkl: "££?'*»*» *»*» rapc nel siyasl durum, demokrasi düş manlannın güttukleri pohtika ve ekonomik durum üzerindeki görüşler belirtUmiştir. Raporda ele alınan Anayasa değışiklikleriyle ilgıli bolutnde, «11. madde ile ügiH sınıt kav. (Arkaa Sa. 1, Sti. 4 de) cayım» v*»*»*^ Eyiceoğlu'nun Oramiral Eyiceoğlu, Türk Donanmasvrun yenilenmesının on plâna almdığını, bildirmış, 12 Mart muhtırasırun verUmesınden sonra Türk Silâhlı Kuvvetieri Komuta Heyetinin tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını şoyle açıklamıştır. «Türk Silâhlı Kuvvetlerinin en büyük komutanlığından en küçük rütbelisine kadar, hiç bir «v». ayçiçeü yag™ " " " " * tılmasını istemışnr. Bakanlığm genelged, dır: «Mutfak margarin . ı±L~.Avn tnotan PEHLEVÎ VE DPT ile bazı Bakanlıklara yeni bir şekil verilmesi hteniyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hukumetin yapacağı «idarl relorm» un esaslarını saptamakla gorevll Danışma Kurulu, çalışmalanna bir un hazırlık olmak Üzere çalışma gruplarından birl tarafından hazırlanan «Merkezî idare araştırma raporu» nun ikin ci bölümünde plânlama konusu üzerinde durulmakta, son •bblüm de ise, ayrı ayrı Bakanlıklara verilmiş görevlerta ne şeküde ye! xine getirüeceği tocelenmektedir., Çalışma grubu raporlannda üevlet Plânlama Teşküatmın «makıo» çalışmalannda, «mlkro» çalışmalara doğru kayması eleştiıilirken DP.T. nin istenen şeküde çalışmamasına neden olarak, yanlış bir personel politüsası gudüldüğü öne sürülmekte ve (Arkası Sa. "I, Sâ. 4 de) 4 eczacı hurulusu, Bakan Satfa cevap verdi OLAYLARIN ARDINDAKt ş, SSK'nin ecıane açmasını savundu ••mtfji Türk îş'in görüşü mücadtle ve üstünlük ç>baa mahiyetini kazanmıstır, Türkiye'de spora tiilen y»pan da, spornn ber çeşidini dısarıdan izleyenler de son aylarda büyük bir acı ile kar. $t karsıya bırakılmıslardır. Türk sporurmn çesitli dallar. da, özellikle nlnslararası ya. rısmalarda nğradığı başansjılık ymrekten hisstdilen bir üzüntünün nedeni olmustnr. (Arkas Sa. 7, Sü. a de) TUKiB Bakanlığl, El smda suâh altına J dek subay adaylarıy açıklama yapmışür. Bakanlık genel se Albay "«m^ p t * açüü ; KESERKE1*akadenıı ve M^11 E ğ İ t İ bunlann dengi ol<n len y^rt işi ve^ yurt vururnlannı bıtırer riraa Wl tarüune Uk işlemlerini yaî rnezuniyet, askerU degerlendirme belı g 6re 8 gruba ayn gruplamay g lenn ihtiyacı Eüm 0,siİahalt 11 ^ Silab. altına' dilerineç^" yedeksut»? enıplan şoyle *v»i.s'ıi,. Sosyal Sigortalar Kuramu'nun ecTurktş de dun Ankara'da, Sosyal Sigortalar Kuramu'nun eo ı«ne ve ilâç tabrikası açmasma taraitar olduğunu açıklarken; î s tanbul'da 4 eczaa kuruluşu, Çalışma Bakanı Sav'a cevap veraiştir. ANKARA, (Cumhnriyet Bttroso) Turktş îcra Kurulu, teşküât başkanlanyla yaptığı bir toplantıda, Sosyal Sigortalarm eczane ve ilâç fabrikası açrnası konusunu görCşmüş, «Teklitin GEZN 6ERÇEK Milletçe utanç S BARBAROS AIANINDAKI TÖRENBE SAYGI ATÎŞ1 TfAPlLUOK... Deniz Kuvvetieri Günü kutlondı ' i"itlanmıştı: por, genellikle rah ve vücut disiptini sağlamamn bir aracıdır. Kisisel beden eğitimi çalısmasmdan tutun da olimpiyat gibi kitlelerin spor ve yarısmalar yaptıklan büyük organizasyonlara kadar SÖzetilen amaç bundan larkh degUdir. Ne var ki, spor faaliyetleri giderek bnnnn d ı . şında büyük kitleleri de etki. ieyerek bir beyecan v»sıtası D&VJ SftV Yî Bitsanığın onovebahost tontklık h .83 Sanıklı Dâva ANKARA, (O Deniz Gezrr jjjn bir num Mfthkemesınd dün de devaı lar, sanıklar m yapmaya ı Duruşmam I da söz alan ' Halıt Çelenfe toplu savunı rnış, savunn den okuma lenk konuşı Atatürk'ün 433. yıldonumu, • •iü v f p r e v e z e Zateri» nin 433. yıldon Sanayicüere avans döviz veriiecek Tüketiciyi Koruma Kanvın Tasarısı tatnamlandı Cumhuriyet Anı smctan sonra s bulunulmuştur.^ h a duruşund sonra KuDeniz Saha z e y ramiral Bulent Ulusu, amt Ş e, vazroıştır: ref defterine sı Toprak Reformu Ön Tedbirler Tasansı dün Meclis'e verildi ANKARA (CumîrariyetBürosu* Toprak reformu ön tedbirler tasarısı dün parlamentoya sunulmuştur. Gerekçede : «Toprak Ue ilgUi mülkiyet dalılımının, toprağın işletme biçiminin ve işletme He ilgili kurumsal yapının, sosyal adalet ve verimlilik ilkeleri. ' • •'»mnkratik bagım mekten Da lunmadıgın de guçlerle dıklenni o ıddıanames lar hakkını ra koyduğ vardığ^ so tir. AP ıki letin devlı nı, Anaya öne sureı türk'ün 6 "Çayan Dâvaı dün 8 tantk di
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle