11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 Eyliil 1971 CUMHURİYET! CETLANPINARA BAĞLI AŞAGI HAMARA KÖTÜNÜN 3 KM. BATISINDAKt MEZAR VE MEZAKDAN ÇIKARILAN ÎŞLEMELt TAŞL.4B.. SAYFA BEŞ Yüılerce larihi mezar ve höyük soyuldu Mehmet MERCAN Binlerca yıl blrçok kavimlere yurt olmuş, çeşltli medeniyetlerın kalıntıları ile dolu Yukan Mezopotamya'run bir bölümünü teşkil eden Birecik, Suruç, Urfa, Siverek, Akçakale, Harran, Viranşehir, Ceylânpmar ve Kızıltepe sırurlan Içinde bulunan yüzlerc» tarihi mezar Te höyök meçhul kımseler tarafmdan açılarak soyulmuştur. Soyguncular, S6 aydanberi büyük bir serbestlik ve cesaretle, birçok medeniyete beşik olmuş Yukan Mezopotamya'daki dünya ve insanlık tarihine ışık tutacak deferli belgeleri saklayan yüzlerve höyük vo mezan tarumar etmi?lerdir. «Tarih yağmasuna uğrayan me rar ve höyükler arasında, Ceylânpınar'a baglı Aşağı Hamara'nın 3 kilometre batısındaki 3 göz lü kesme taştan muntazam yapümış mezar, Urfa Viranşehir karayolunun 82. kilometresinde Sef)k köyü karşısmdaki höyük va mezar, Kızıitepe Ceylanpınar YSE yolunun 25. kilometresinde kalker tabası oyularak yapünuş büyük mezar dikkati çekmiştir. Her yanı delik deşik edilmiş çanak, çömlek ve küp parçalanyla dolu Aynsaraç ile Mecburiye köyleri arasmdaki büyük höyük de, yağmacıların elinden geçmiştir. Yukarı Mezopotamya'daki tarih yağması Soygun yapacaMflrmı söyleyen 4 kişi jii/iilıııiii iilıııılı ÎSTANBUL HABER SERVİSİ aratmaz! Sıra Güneydoğu'da Biriki yıl öncesine kadar l ç Anadolu, Ege ve Akdeniz bolgelerinde adetâ cirit atan ve buraları «tarumar» eden soyguncular bu defa GUoeydoğu Anadolu'ya yönelmiş ve henüz hiçbir ilmî araştırmanın yapılmadığı bu bakir yöreyi kendilerine verimli ve serbest çalışılan bir <iş sahası» olarak seçmişlerdir. Halkınm cehaleti, konunun önemini kavrarnaktan yoksun oluşu ve en önemlisi buradaki tarihi eserlerin korunması ile ilgili hiç bir güvenlik tedbiri olmaması «yağmacıların • işlerini kolaylaştırmakta, rahat calışmalarını sağlamaktadır. Sesik köyil karşısındaki ve Bakırköy'de Mal Müdürlüğü veznedarını öldürer. ve 249.800 lirayı alıp kaçan foygur.cuların arar.masına devam olunurken, «Tokat ve Karabük'te soyşrtın yapmayt tasarlayan ve bu düşüncelerini bir içki masasında söyledikleri» iddia olunan 4 kiji polis tarafından gözaltına alınmıştır. Bakırköy'oeki soygun ve cinayet olayı için istihbarat yapan detektifler; Ibrahim YıMız, Cevdet Ünal. Semih Koç ve Necmettin Erus'u, Çarşıkapı çevresinde yakalamışlardır. Tombalacıhk yapan 4 arkadaşm. böyle bir konuşmayı yaptıkları öğrenilmiştir. Gözaltın. da bulundurulan zanhlar hakkmda, «Soygnna teşebbüs» suAşağı Hamara'nın bansındakı zam oyuimuş taştan sanduka sundan soruşturma yapılmakta. mezarlardan her birl 200 • 600 çıkmış, fakat ne yazık ki soy dır. Polis'in soruşturması bitkilo atırhğında büyük kesme guncular rahat çalışmak için tikten sonra zanlılar, Adliye'ye taşiar, oymalı sUtua başlan, cebunlann çoğunu kırmı? ve tah verilecektir. setlerin konulması lçin muntarip etmişlerdir. Devam ediyor Kavgayı ayırmak istiyen bir bekçi, sabıkalı tarafından öldürüldü Sarıyer, Sulukule, Eminönü ve Kartalda önceki gece silftnlar patlamış, çatışma sonucu bir bekçi öldüriümüs, bir bekçi ile 5 kişi de yaralanmıştır. ^ Sanyer'deki Hoşgör gazinosunda kadın yüzünden çıkan bir kavga>T ayırmak isteyen mahalle bekçisi Murat Karakoç, silâh çekip kaçan sabıkalılardan Recep Çetini yakalamak Istemiştir. Ormana giren sabıkalı, yakalanacağım anlayınca tabancasındaki kurşunlan bekçinin iizerine boşaltmış, daha sonra sılâhını bırakıp kaçmıştır. Agır yaralanan bekçi, hastanede ölmü$tür. Bakırköy soygunu sırasında kullaaılan silâhtan çıkan mermi ve kovan üzerinde yapılan balestik lncelemenin raporu dikkate alınarak çalışmalara h\z veren detektifler, eld'eki bazı ipuçlannı da bu yönden değerlendirmeğe çalışmaktadırlar. Ci nayet v e soygun faiUerini bir an önce yakalamak üzere kuru. lan özel ekipler. Eakırköy çevresinden gelen istihbaratları değerlendirmektedir. ö t e yandan, diğer illerden g e . len istihbaratlar da, merkezde d"ikkatle incelenmekte ve bir sonuca ulaşmak için aralıksız ça hşmalara devam olunduğu bildirilmektedir. ATAŞ gtevinde anlaşma ihtimali belirdi Sanver'de v u s B a b U v eSalinı yaralanmıştır. ustaoğiu ağır Eminönü'nde Eminönünde yağlıboyacıhk yapan Hasan Koç, hemşerisi olan ve karısı ile ilişkisi bulunduğunu iddia ettiği Ktzü&y Soylubitmiş adındaki genci. tabancayla 6 el | ateş ederek ağır yaralamıştır. Silahı ile yakalanan sanık, «Bu, bir I namus meselesiydl» demiştir. [ TEŞEKKÜft 10 EjIül Künü Sivrlhisar'da bir trafik katasınd» vefat eden C*mlıdere eski Kaymakamı Kartalda Kartaldaki olayda ise. azüı esrar kaçakçılanndan Şinasl Gergemiş Polise saldınnıştır. Kaçmağa teşebbüs eden sabıkalı, ancak yaralanarak yakalanabilmiştir. BEYOGLU ANKARA: f64 l t SS 1. Levent) ERCAK (ST 22 M) Meçhul KadlB F. Girik, T. Toksöz Kanundan Kaçılmaı • J. Marais • R. Fr. ATLAS (H 08 35 Beyoğln) Son Hücum • J. Wayne RtS. AS (41 63 15 Harbiye) Siyah Öğretmen • G. Lockhart • Rt. RARBAROS: <«" 04 :<ı Orta. KA1>IKI>Y HAKAN (36 45 89 Kadıköy) Topnaneli Ahmet K. İnanır, N. Egeli ı31 (S *J KadıkftT» Sulukule'de İkinci olay, sabaha karşı saat 04 de, Sulukule'de, sarhoşlar arasında çıkan çatışmayı önlemek isteyen bir başka bekçinin üzerine silâhlı saldırı ile başlamıştır. Ahır.et Demirbozan adındaki bek çi. silâhlı kişilere durmaları için ihtarda bulunmuş, fakat mütecavizler, ateş açmışlardır. Yaralanan bekçi de silâh kullanmalt zorunda kalmış. karşılıklı çatışma sonucu Turhan Doğruer, Ya MERSİN, (Ozel) Türkîş Genel Sekreteri Halil Tunç, Petrollş Genel Başkanı Ismaıl Topkar ve PetrolI.ş'in Ataş'dakl t*msilcisi Galip Yüksel ile önceki akşam saat 20'de bir görüşme ya pan Ataş Mtidürü R. E. Mariç, Sendikacıların son teklifinl olum lu karşüamış ve cevap vermek üzere Salı akşamına (bu akşam) kadar mühlet istemlştlr. Sendikacılar, İçel Valtsl Bayram Turan Çetin'in de hazır bulunduğu görüşmelerden ümitli ol duklarını ve anlaşma zemininin yüzde 60 oranmda belirdiğini söylemişlerdir öte yandan Ataş'daM işçilerin btr haftadanberi grevde bulunuşu nedeniyle Adana'da mazot ve benzin sıkmtısı başgöstermiştir. Mazot ve benzin darlıgı vuziin den İstanbula sebre ve mev^rs taşıyan bir çok yük kamyonu grev sonuna kadar seferlerini durdurmuşlardır. llâncıhlc: 47Sö,7952 Turhan KAYA'nın cenaze tbrenlne gelen. acır.ı/... K.ılıiaıı akraba ve dostlarımıza. kaza anında yardımlarını esirgemiven ilrililere tejekkür ederiz. A.VN'ESİ: Avşe Kaya EŞİ: Neş'e Kajra KARDt.Şİ: Saitne Kava KK\T Korkusuz Silâhför D. Murray • RO. (36 % 12 . Ki7iltoprak) 8 Eylü i O Şaban 7 * 4 ^^ \ 2.(10 [ Okşan Sav ile Orhan Atasoy evlendiler Türk Haberler Ajansı'nın t s tanbul î'tihbarat Şcfi Okşan Sav ile Yurt Haberleri Servisi Şefi Orhan Atasoy, dün gece Tarabya Otelinde evlenmişlerdir. Arkadaşlprımızı kutlar, muiluluklar dileriz. ILAN köv) 1 Bütün Anneler Melektir • H. Koçyiğit, E. Hun. 2 Avare Y. Köksal, E. Püsküllü DVNYA EMEK |4<1 M 61 Btyoğlu) SİN'EMA «3 (55 10 Sİ K Valı) Kodin • A. Tlapvatod • RO. REKS (36 01 12 Kadıköy) Tunus Esrarı J. \Valmond • RTS. C X V E 5.51 1205 11 5.» 6.05 ^1 Gorp Linyitleri işletmesi Müdürlüğünden Kuru fasulye, nohut, Wiçur, larnuik«e rriercimek satdT Müessesemiz Bölgelerinin ibtiyacı için kapatılmıj zarflar lçind« Mrbest teklif alınmak suretiyle. fartnamen hüküml«ri dahilinda: Ctnsl Kuru fasuly» Nohut Bulgur Kırmızı mercimek Ye?il satın almacaktır. Tnnçbilek 2750 Kg. 2100 . » 1000 • » Soma 25000 Kg. 5000 . 2000 . 1500 » 1500 . Toplara 27750 Ktf 7100 • 2000 • 2500 • Paris'te Ask R. Harrison RO. (44 84 J9 Beyoğlu) FITAS Rt. Siyah Öğretmen • G. Locard • (49 01 «C Bcyojhı) KONAK (48 26 «6 tlarbiye) Son Hücum J. Wayne RİS. L\I.E (44 35 95) aeyoğlu) 7 KirsJık Silâhşör • G. Kennedy. J. Blance RİS. Altm Ördek Çetesi Y. Brynner RİS. SIAXB: | l : K 18 . K«dıkey) Seks Fırtınası • M. Mutlu • S. Güney Stnr.YYA (K «s 81! KndıkST) Çuka, Şafakta Hticum • R. Taylor • RTS. .,"?«' V'AZLIK SİN^MALAR İNCİRDİBt İNCİ (Kıımkapı) 1 Bir Yabancı • M. Boyer, 2 Dişi Akrep • D. Levi Istanbulun Fethi S. Ayanoğlu • T. Seyfioğlu • R. L11VFNT (64 06 99 4. Levent) Anthony Quinn Haftası Asi. ler Beldesi RO. M1STIK tlb 15 )4 B*5İktas> 1 KINAV ı5« ^8 3] . Caddebostan) Göriinmeyen Dü^man RO. Sl ATPAKK Hl H\ »(l Brsiktas) GUNUN KITAPLARI 1$ Hukuku. Sosyal Sıgorta. (jrev lokavi ve Sendıkalarla ilgılı m e v ı u 8 t ı % ' t a m . olarai^ bulacağmıi tek kıtap 1500 • On İkiye Beş Kala Öleceksin G. Ardisson • RTS, 2 Silâhların Saati • J. Garner RTS. 1 Sokaklann Meleği • A. Işık. E. Püsküllü R. 2 Zehir Hafiye • Y. Güney R. M L / A M M E R T U N C E R IN nefis türkçesi ile dilimize zand.rd.f. j O hn creaseym polisiye romanları arasındl hâdiseler yaratan eseri. TİYATROLAR ANKARA SANAT TtYATROSU ÖZLKM <4S 4: 33 MecidiyeköT) 1 Lassi Mavi Boncuk F. Karanfil. S. Tekniker. 2 Bebek Gibi Maşallah • H. Koç yigit R. RLVA (Küçük Sahnede) 21.15 Nafi. le Düny 3 DORMEN TtYATROSU ( « 97 18) İSTANBVL MASAL1 Çar;amba • Cumartesi • Pazat l r ' 00 2115 Pcısembe . Cmma 2115. DOSTLAR TİVATROSU (DonneB Tivatrosu); Aslan Asker S>v»yk . Car^amba Cuma • Cumartesi 18.15 . 21.15 ÎSTANBUL TİÜATROSU ALT1 OYTJNLARr. Ulvi L'raı (Göru. cıive Çıkıyorum . Komedl 2 Bölüm) Salı barie herjün 21.15 Cajs. Cumart Paıar 18.15. TASDİXENLER TtYATROSt': (44 23 12) Y. Endtistri Merk. R»t hivc FIDANAKt (Müz. Oyon 3 perde) Pazartesi hariç her ( e c e . 2130, Çarsamba Camariesi . Pazar . 1S.0O Matine. 1 Kirli Yüzlü Melek • X. Cehre, 2 Torpido Yılmaz • Y. Güney 144 16 X6 Be.vojlll) (44 54 S T Be.roğln) SARAV Hayrettın Erkm«n Necatı Guvendı, değışen yapraklar sıstemınde hazırianmış 2 olt içmde % kuap takıtn olarak 150 Lıra. Hakım ve Avukatiara taksal* satılır.' | (Divanyolu Cad. No 101/17 j P K 887 I S T A N B . U V Telefon 22 41 37 '•WW.~«~.«'S^»»>»WV^^» »»«.«••••»•«.~ı.»»W>S.ı«>. ı»»»»l •„.,.ış,ı. • •!,• YURURLUKTBCI ISVE SOSYAL SIGORTA HUKUKU KHIIS CIKTI! seçKin Kitabevi PK.1362 ist. 0lu« yayınevi 27 99 89 batoall cad. n«:94 ca^ateaiu ı istanbul Rnbin Hood • G. Martin • Rt. SİTE (47 69 47 Şişli) 7 Kiralık Silâhşör • G. Kennedy, .1. Balance • RİS. TF.Nt AK (40 «4 ;i Bejoğlıll Pazar, 18.15 Pazartesi . Salı Teklif mektuplarınm 25.10.1971 Pazartesi pünü saat 16 «Vva k». dar, imzalı şartname ve geçici teminatlarıyla birlikte Tavşanh'riaki Müessesemiz Merkezi Muhaberat servisinde bulundunrlma?! gerekir Postada veya herhangi bir sebeple meydana gelen gecikmeler dikkate ahnmaz. Bu işle ilgili şartnamelen AMCARA'DA: T.K.t Genel Müdürlüğü Satmalma Dairesi Baskanhğmda: tSTANBUL'DA: T.K.l Satmalma Müdürlüğü tstiklâl Cad. Deva Çıkmazı. Sümerhan Kat: 45 de; ÎZMtR'DE: G.L.t. trtibat Bürosvı Şefliği Gazi Kadınlar 1453 Sok No: 18B'4 de; TAVSAXLI'DA: G.L.1 Müessesesi. Ticaret Müdürlüğiinde. AMASYA. BANDIRMA. BAL1K£SİR. ÇARSAMBA, ÇORUM KARAMAN, GAZİANTEP. MUŞ. URFA Belediye Başkanhkiannda. görülebilir. Müessesemiz Arttırma . Eksiltme ve thale Kanununa tâbi değildir. (Basin: 21291/7937) BABİL YAYINEVİ Kayseri Belediye Başkanhğından 85.000.00 Iira keşif bedellı biçilmış cam kereste satın almacakt:r. İhalesı 20 Ekım 1971 Çarsamba gunü saat 15.30 da Belediye Encömenindfc kapah zari usuliyledir. Muvakkat teminatı 55D0.0O üra olup, taiipîerin usulüne uygun hazırhyacaülan kapah tekJiJ mektuplarını ihaleden bîr saat evveline badar Encümen Başkanlığına vermelen: keşiî ve şartnamenm Fen İşlerinde görülecesi ilân olunur. Posta gecikmeîeri dikkate ahnmaz. (Basın: 21167.7940) YFNt MEl.KK (44 4? t'J Fatoş Sokaklann Meleği Esen Püsküllü, A. Işık Cesur tnsafsız ve Hain • R. Anthony . RİS. Beyoğlll) EROTİK EÛEBİYATIN EN 6İİCLÜ ROMANINISUNAR ÎSTANBUL AYDIN (21 52 58 Çapa) Paris'te Aşk • R. Harrison • RTS GL.NDLÎJ (L'7 i| •* ^el^^»ıleb^ısı) • BAKIRKÖY: Zuhuratbaba, İstasyon (Yeşilköy, Güngören Gi I. (Ti 't M yhmücha^ı ı i ıK. Çekmeceı, Şiia fSafraköy), tstanbulun Fethi • S. Ayan. ogln, T. Seyfioflu, 2 Bu Osmaniye, Atalay (Kanarya), Güngören, Haznedar, Başaran ruk Acı T. Şoray • R. (.Şirinevler), Esenler H\:vV\ < >t r: i< h iıuranıkı : lstanbulun Fethi • S. Ayan• BEŞİKTAŞ: Ferah, Gül (Ortaköy), Boğaziçi (Bebek), oğlu, T. Seyfioğlu İPK.k ITI i.i 13 Cembçrlitasl Akatlar (Etiler) Pariste Aşk • R. Harrison • • BEYOĞLÜ: Taksim, VaRTS. tan. Sıhlıat • EMİNÖNÜ: Sirkeci Mer1 Anjelik Serseriler Prenkez. Ersoy, Çarşı (Beyazıt), sesi . M. Mfrcier • RTS. 2 Langa Pckos Ölüm Saçıyor • R. Wo• EYÜP: Eyüpsultan, Şifa ods • RTS. (Sağmalcıları, Ümit (Rami'», »IAIJMAKA ( : •• S W • Beva;ıi» » Nümune (Silâhtar) Son Hücum • J. wayne • RTS. • FATİH: Güven, AkşemsedS l ^ ^ > l ^ < i R r.M «; ı Topkap>> clia, Sağlık fFındıkzade'", ValiBana tntikamcı Derler G. de (Aksaray), Hulusi Duyar Madison RTS. (Cerrahpaşaı. Fener • GAZİOSMANPAŞA: Yeni Cesur İnsafsız ve Hain RHalk, Göçmen (Küçükkbyl Anthony • RT • KADIKÖY: Seda (Moda\ T1V\ZTKPF(71 «) \\ Bakır. Seîâmiçeşme (Feneryolu), Aîiköy) T Kiralık Silâh?ör G. fiye (Erenköyi Kennedy • RTS. ' • KARAKÖY: Bankalar Ask Eğlence Sevîselim RTS. • SARIYER : Büyükdere, Rumelihisar • ŞİŞLİ: Marmara, Selgün, Nişantaşı, Ümit (Mecidiyeköy), AS Cİ6 1 1 50 Kadıköy) ts) 1 Gültepe. Yeni İtiaıat (Okmeytanbulun Fethi • S. Ayanoğcianı). Çağlayan lu T. Seyrioğlu • ÜSKÜDAR: Yeni. Gümüş, ATl \NTt"Â; f . ) M 7 1 S»skm1 Kuzguncuk. Nur (Ümraniye) bakkall Bebek Gibi Maşal• ZEYTİNBUHNU: Gtoeş lah • H. Koçyilit, İ. Güney • R 1 7 Kiralık Silâhşör G. Kennedy. J. Balance • RTS • 2 Sayılı Dakikalar • RTS. NÖBETÇİ ECZANELER BABİL KITAPLARI Pk.319, KızılayAnkara. metne sadık.güçlü bir4çevirl PHSKHIUIR h»İHalic*d.no:54 cağaloğtuıstanbol ASKTAN DA YÜCE ÎSKENDER OHRÎ İLA T. K. I. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinden 1 Muhtelif cin9 linyit kömürlerinin TKİ Garp Linyitleri Soma ljletmefinirı oçık ocaklarından «bilhassa + 3U cınsı kömiırlenn) Dikili'ye kadar kamyonlarla nakledilerek deniz vasıtalarma lahmil edilmesi ve buradan da Müessesedeo alınacak talimata göre aenıî yolu ile l>.tanbul Şubeçı Kurııçesiııe veya tâ!ı depolanna H^>rtarpaşa Liman Sahasına ve yeniden ıhdas edilecek dcpolar ile Utnnbu! dahilinde gösteıilecek olan nhüm ve i^kelelere takribcn UWtwn lon taşınınası i?leri ?artnamesi eercğince kapah zarf ıışulü ile ek.=ı!!m« ihaiesine çıkarılmıştıt 2 Bu ı?e ait Müessefefe tssriikli şartname Müe??e>erru2 Mcrkezinden. TKİ Garp LİD.vitlerı Soma Uletmeiinden. K.S.T Bandırma Satıs Bürormızdan K ST. bmir Sutaemiz Müdürlüğünden ve K.S.T. lstanbul Subemiz Müdürlüğünden ımza mukabılınde leraiB edilebilir. 3 îsteklilerin teklif mektuplarını 3tj Eylül 1971 Herşembe evnü saat 12.0l''ye kadar Ankara. Yenişehir lnküâo Sokâk No 6 da Müessesemtz Muhaberai Servi?ıne levrii eîmelçri gerekınekte ve leklif sahiplerinin eksiltmenin yanılacası »>TII gün saat 14'»'r1e nık»rıda belirtilen Müessesemiz Merkezındekî adresie hszır bni'inmslan icap etmekt^dır 4 Telefnnla. telgrafla mürscaailaı ve ooî^ada vak1. Eecıkmeler kabu! edilnıez. 5 Müessesemiz 2491) sayılı kanun hükümlerine tâbi cicjiidît 2.ciLDiÇIKTI seçkln kitabevi pK.1362 ist.' yaymtvi 27 99 89 ATfiTDRK'ÇÜ DEVRIMCILERE Adanan Roman 10 Iira Genei dağıtım: BATEŞ at*! KADIKOY OSMANLICA,. TURKÇE SOZLUK Mustafa NihatÖzön .30 üra bilgî yayinevı BABlL YAYINEVİ r> . „ . 20 YUZY1LIN DEV UCiUSUNU ... SUNAR HENRY MILLER SİNEMATEKTE BLGtN 19.00 2130 Cinaveti Gördüm M. A ntonioni tng. . 1%« Scrscri \51klar 3. L. Godard Frs. . 1959 Not: Eksik çevirilerle aldatılmamak için kitaplarda BABİL tuğrasını arayınız. BABİL KİTAPLARI PW. 319. KIZILAY ANKARA : A. 13986212207953)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle