13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 Eylül 1971ı iCÜMHTJRİTET: : SAYFA ÜÇ Uluslararası Para Foaunun yıllık toplantısı yapılcU "Sanayileşmiş ülkeler paralarının degerini yeniden ayarlamalı,, | Connally: «ABD'nin ödeme dengesindeki açığa çare bulunamazsa, ithal vergisi yürürlükte kalacak.» (DIŞ HABERLER SERVİSt) 1 Uluslararası Para Ponunun (IJVUF .) yıllık toplantısı dün «Washington'da» başlamıştır. Yetkıüler, uluslararası Para Fonu örgütünün yenl bir dünya para sısteml kunnak amacıyla çalışacağını bildirmişlerdir. Toplantıdan önce bir konuşma yapan Uluslararası Para Ponunun Direktörü Pierre Paul Schweitzer, Amerikanın ödemelnv dengesinde blr gelişme kaydedilebilmesi için örgüte üye olan ülkelerin yardımcı olmalan gerektiğini bildırmış, halen AmerikaU yetkililerin de bu yönde büyük gayretler harcamakta olduklannı •özlerine eklemiştir. Pierre Paul Schweitzer, ABD' nin Hhalâta koymuş olduğu VolO oranında vergi zammıru kaldırmasını istemiştir. Schweitzer, uluslararası para bunalımına bir çözüm bulabilmek amacıyla, sanayileşmiş ülkelere de çagnda bulunarak, bu ülkelerin paralarının, birbirlerine olan paritelerini yeniden düzenlemelerini talep etmiştir. Schvveitzer, İMF toplantılarının açış konuşmasında, diğer sanayileşmiş ülkelenn, ABD'ye, öde meler dengesindeki açığı kapaması hususunda yardımcı olmalannı istemiş, konuşması sırasında, bugünkü para bunalımırun ila nıhaye uzamasırun çok sakıncalı olacağını, daha şımdiden birçok ülkenin, mevcut istikrarsızuk nedeniyle özel ve ayırıcı tedbirler alma yoluna başvurduklannı ifade etmiştir. Schvreitzer sözlerini, çozümlemesi gereken en önemli meseleleVden birinin belli başlı paraların birbirlerine olan paritelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve ABD'nin ithalata OTTOWA. ( s a ) Ottawa'da koyduğu vergi zammını kaldırtoplanan Kuıey Atlântık Asması olduğunu belirterek tamamsamblesi önunde bir konuşma lamıştır. yapan Kanada Dışişleri Bakam Mitchel Sharp, «Amerika ile Amerika'nm görüşü Avrnpa arasındaki iktisadi sa. Diğer taraftan Amerikan Mavaştan esef duydufunu» söyleliye Bakam John Connally, topmıştir. lantıdan önce düzenlediği bssm «Amerika tsrsfından alınan toplantısında, Uluslararası Para tedbirlerin, karşılıklı güven Fonu Amerikan ödemeler dengeduygusnnnn ortadan kalkma. sindeki açık için bir formül bulması halinde etkili olabilecegi. madıkça, yüzde 10 arttınlan itni» belirten Sharp, bu tedbır. balât vergisinin yürürlükte kalalerin, şlmdiye kadarkı uygula. ması sonunda, karşılıklı güven cağını bildirmiştir. hissinin zayıfladığını müşahade ettığini kaydetmiştır. Kanada Dışışleci Bakam, «NATO'nun, üyelerinden gördüfü destek, bu üyelerden bi. rinin sadece kendi çıkarUrım kornmak amacıyla birtakun ka. rarlar alması ve bu kararların, diğer üye filkelerin zaranna olması balinde, hiç şüphesiz ki zayıflama tehlikesi ile karşı karşıya kalır» demıştır. Trırîhî M>>r.î 7l/7c//Ys7l l Avrup» filkesini iclne alan tarihî gezisine başlayan ± lirilll gttZl UU^UUll a * ^ ^ Kopenhag;» J a p o n t m p a r a t o t u H i r o h i t O ( d ü n giderken uğradığı Alaska'nın Ancherage kentinde ABD Başkam Nixon1a da buluşarak 40 dakika görusmüştür. Daha sonra Alaska'dan Danimarka'ya giden Imparator Hirohito ve împaratoriçe Nagako'yu Kopenhag hava alamnda Danimarka Kıralı Frederik ve Kıraliçe Ingrid karsılamışlardır. Fotoğrafta Japon taribinde ilk kez ülke dı?ına çıksn İmparator olan Hirohito, Alaska'd» ABD Baskam Nixonla görüşürken förülüyor. T e d Mısır ordusu lOgündür saldırı manevrası yapıyor KAHÎRE, (THA) Mısır Hava ve Deniz Kuvvetlerinin, on gunden beri, Iskendenye limanı açık larında, gerçek cephaneyle geniş çaplı saldın manevraları yaptığı, Ortadoğu Haberler Ajansı tarafından bildirümiştir. Manevralann son bölümünü, Devlet Başkanı Enver Sedat da izlemiştir. Manveralann fcapsamına, deniz çıkartması ve havadan asker indınna lşlemleri d* konmuştur. Manevralara katüan gemiler, destroyerler, deniz altılar, torpido gemileri, mayın gemileri, denizaltı takip gemileri ve lüzeli devriye botlandır. dıs basında Çin'de durum Çinll yetkililerin, durumun nonnal olduğunu iddia etmelertna rağmen, Pekin'de bir iktidar mücadelesinin yer aldığını gösterea kuvvetlı işaretler var. Diğer bütün komünist ülkelerde olduğu gibl, Çin Halk Cumhuriyetinde de üctidar mücadelesi sadece kisilerin etrafında cereyan etmekle kalmamakta, fakat iktidar mü« cadelesi sonunda ülkenin politlkası da kesinlik kazanmaktadır. Uzun bir sure izlenen dış politikadan, Amerika ile olan iliskilerin de gösterdiği gibi, ayrılma, hiç şüphesiz Çinli liderier arasmdakl ilişkileri gerginleştimıiş bulunrnaktadır. Çin Halk Cumhuriyetinin dış polıtikasmda özellikle son aylarda gözlemlenen yumusama, dış dünyada anlaşılmış olmamakla birlikte, bu ülkenin yöneticileri arasmda sert çekişmelere kesinlikle yol açmıs olmaüdır. Mao'nun en yakın yardımcüanndan ve aşın görüşleri ile tanman Chen Pota'nın görevlerinden uzaklaştırüması da, liderler arasındaki mücadelenin örneklerinden biri olmuştur. BUindiği üzere Chen Pota, Mao'nun eşi Chiang Chin ile birlikte, Başkan Mao'nun görüşlerinin en hararetli savunuculanndan ve Kültür Devriminin ileri gelenlerinden birl idi. Aşm solcu olarak bilinen grupun liderlerinden Mao'nun eşi Chiang Chin ise, hentiz görevlerinden uzaklaştınlmış olmamakla birlikte, kendisl eski nüluzunu kaybetmiş bulunmaktadır. Eşina indirtlen darbenin dolaylı olarak Mao"ya da indirilmiş bir darbe olduğu ileri sürülebilir. Çin olaylannı yakından izleyenlerin bir kanısı vardır Bunlara g5re, Çinde herkes yerinden uzaklaştmlabüir, Mao ise bunun lstisnasıdır. Oysa bütün Kültür Devrimi boyunca Mao'nun mevkii İçin mücadele edilmiş ve onun yerine göz dikenler kıyasıya mücadele etmişlerdir. Kültür Devriminin başlamasmdan hemen önceki dönemde lse, Mao'yu yerinden uzaklaştırmaya yönelen bir nareketin varlığı ortaya çıkanîmıştır. Bu bakımdan Mao'nun her türlü tehlikeden uzak bulunduğu görüşünü kabul etmeye imkân yoktur. Bugün de, Çin Halk Cumuuriyeti yöneticüerl arasmda Mao'nun görüşleri yüzünden sert bir mücadelenin cereyan etmekte olduğunu ileri sürmek mümiündür. Uzun yıllar onun öğretisi altında Amerika Birleşik Devletlerine karşı mücadele verenler, bugün Çin Halk Cutuhuriyetl ile Amerika erasmda daha üımlı ilişkilerin kurulmasmdan memnun değUlerdir. Çin basını bu şekilde düşünenlere, bunun bir taktlk olduğunu belirterek karşı çıkmakta ve yapılanın, daha önemsiz bir düşmanla birleşip daha büyük bir düşmana karşı çıkmak olduğunu ifade etmektedlr. Çin Halk Cumhuriyetinde olup bitenlerin niteliğl konusunda kesin bUgiler olmamakla birlikte, bir mücadelenin varlığı ve bundan ılımlı görüşleri ile tanınan Chou Enlai'ın kazançlı çıktığı muhakkaktır. Kültür Devrimi sırasında zaman zaman ağır hücumlara uğrayan Chou Enlal bugün ön pl&ndadır. Kendisine o d*nemde ağir hücumlarda bulunanlann büyük bir kısmı ise bugün görevlerinden uzaklaştmlmıslar veya gdzden düşmüşlerdir. Chen Pota kadar aşın olmamakla birlikte, aşm görüşlere yakınlığıyla bilinen Lin Piao ise halen mevkiinl muhafaza etmektedir. Çin'den sızan haberler, l i n Piao'nun Amerika İle daha ılımlı llişkilerin karşısında olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan şimdilik mücadelenin Chou ile Lin Piao'nun görüşlerinl paylaşanlar arasında sürdüğü ileri sürülebUir. Taranardan birt, diğerine karşı kesin bir zafer sağlaymcaya kadar da mücadelenin devam edip gideceğl söylenebilir. Kanada Dışişleri Bakam Sbarp: «Amerika ile Avrupa arasındaki iktisadî savaş esef vericidir» Brejnev Belgrat, Sofya ve Peşte gezisinden Moskovaya döndü SOFTA, (THA) Sovyetler Birliği Komünıst Partisi Genel Sekreteri Leonid Brejnev, Yugoslavya'ya yaptığı ziyaretten sonra Macaristan ve Bulgaristan'a da yaptığı birer gunluk gezıleri bitirerek dun Moskovaya donmüştur. Doğu Avrupalı diplomatik kaynaklann belirttiklerine gore Brejnev Yugoslav Devlet Başkanı Mare.şal Tito ile yaptığı görüşmeler konusunda Macar ve Bulgar yönetlclletine bilgi vermiştir. Aynı çevreler Brejnev'in Yugoslavya temaslarının Sovyetler Birliği ve bütün Varşova Paktı ulkelerinin Yugoslavya'ya karşı daha dostane bir tutum takınmalarına yol açacağını haber vermektedir. Londra, Sovyetler Bulıgımn ıstegını geri çevirdi • Moskova'daki İngiliz diplomatlan Rus hükümetinin misillemesini bekliyor LONDRA r (TJH.A.a*.) îngiliz hükümeti, geçtiğimiz pazar gecesi, Sovyetler Birliğinin Ulkedeki 90 diplomatın sınır dışına çıkanlması karannın geri alınması isteğini geri çevirmiştir. Kremlının notasından sonra bir hükümet yetkilisi «sınır dışına çıkarılma karan knşkusnz geri alınmamıştır» demiştir. Yetkili ayni zamanda, Sovyetler Bırüğinin giriseceği bir misiüeme b.areketinl de, İngilterenin karşılarnaya hazır olduğunu söylemiştır. Öte yandan, diplomatik kaynaklar, İngiliz Dışişleri Bakam Sir Alec Douglas Home"un, New Yorkta, Sovyet Dışişleri Bakam Andrei Gromiko'ya, hükümetinin, bu konudaki tutumunu açıklayacağını bildırmişlerdır. ABD Fantom veriyor KUDÜS, (THA) israU'da dün yayunlanan akşam gazetelerine gore, Amerika yıl sonuna kadar Israil'e yeniden Phantom savaş uçakları göndermeye başlayacaktır. Gazeteye gore; Israil Hükümeti yetkilileri Başkan Nixon'ın Orta Doğudaki kuvvet dengesini korumaya azimli olduğu yolundaki beyanlarını tsrail'e Amerika'nın yeniden silah vermeye hazır olduğu biçiminde yorumlamaktadırlar. Moskova'ya giden indira Gandi'nin ziyaret programı son anda degişti tngiliz diplomatlan MOSKOVA öte yandan, Moskovadaki tngiliz diplomatlan , Londranın 105 Sovyet diplo matı ve görevlisini sınır dısı etme kararına karşı Sovyet hükümetinin ne gibl blr misilleme yapacağı merakla beklenmektedir. Sovyet hükümeti, pazar günü Ingiltereye verdiği bir protesto notasında, 105 diplomat ve görevli hakkında alınan «sınır dışı edilme» karan gözden geçirilmediği takdirde, benzerl tedbirlere başvurmak zorunda kaihtar etmiştir. MOSKOVA, (a a) Hindlstan Başbakanı Indira Gandi, resmi bir ziyarett* bulunmak üzere dün Moskova'ya getaıişler THE GUARDIAN dir. Basbakan oluşundan bu yana Moskova'yı ikinci kez ziyaret etmekte olan tndira Gandi, uçağı Vnukovo Havaalanına iner inmez çok önceden kararlaştıUTGUN FtATLA rılmış olan programda değişik» | likler yapıldığını öğrenmiştir. | Uzun müddet saha kurutulması 460 M3 meşe ve îyi haber alan kaynaklara gö • karaagaç kalas saüşa arzedümiştir. Teşrineriniz re, Sovyet makamlarını diplo • rica olunur. matik nezaket kurallarını £İğnemeye iten sebep muhtemelen • MOZPARK LTD. ŞTt. Safraköy Halkalı Yolu No: 255 TLF: 78 7» 26 7* 78 59 Sovyet yöneticilerinin bir kıs • mının ficil bir sorun yüzünden Cumhuriyet 7943 Moskova'dan aynlmış olmasıdır. | SAYIN İMŞMTÇILARA (Cumhuriyet: 7956) TELEVIZVOIV ADRES: Cağaloğlu Molla Fenari Sok. înan tşham Kat 1 No: 103 Tel: 26 30 84 (Emniyet Sandıgı karşısı) Cumhuriyet 7944 flRfiOIGlNIZ HER MflRKft VEFAT İTÜ Profesörlerinden Hamit Dilgan'ın eşi, dost ve insan yürekli kardeş ve teyzemiz; Mc Namara: «Gelişmekte olan ülketor ihracatlarını arttırmalıdırlar» \ ERSÖZ Televizyon Galerisinda bulnnur jj FAHRİYE DİLGAN'I Millî Piyanğo YARIN ÇEKIUYORf Yarın 8 milyon 484 bin liralık servetfen sizin de bir arslan payı almanızı dileriz. (Basın: 20958/7946) artık aramızda görmiyeceğiz. Onun kişilığı önunde son kez eğıliyoruz. Bu iyi yurekli insanın cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Şişli Camiınden kaldırılacaktır DtLGAN ve KOMKSEVER AlLESt WASHÎNGTON, ( a * ) Dünya Bankası Başkaru Robert Mc Namara, gelişmekte olan ülkelerin, devaınlı olarak dış yardıma bel bağlayamayacaklannı ve ;hracatlannı süratle ve genlş çap ta arttınnalan gerektiğini belirt miştir. Dünya Bankası Güvemörler top lantısında konuşan Mc Namara, bugünkü Uluslararası ticaret ve rnâlî bunalımına bulunacak çözüm /olunun gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlannın karşılanma sı ve zengin ülkelerden gehşmek te olan ülkelere yapılmakta olan yardımı arttıracak şekilde düzenlenmesi lizerinde durmuştur. Dünya Bankası Başkanı, halen gelişmekte olan ülkelerde, milyonlarca insanm, iş, daha âdil bir gelir dağılımı ve daha iyi beslenme şartlanna rnuhtaç olduğuna değinmiş ve «bu kimseler, lüks yiyecek maddeleri değü, tosan bedeninin varlığını idame ettirebilmesi için gerekli temel gıda maddeleri istemektedirler» demiştir. işte benim dünyam dcdiklerınizi, sevdiklerînizi düşiînüyorsanız«.. Ailenizin emniyetini Goodyear G8 ile paylaşm Aîlenîzîn, sevdiüerînizin eraniyetini Seyyar Yuvamzda" Goodyear G 8 ilepaylaşm. Goodyear G 8 lastikleri arabanızın aîtmda oîdukca, rahat dola§m.«yolda kalmaktan, uzun yoldan korkmayı». Çift tabanlı Goodyear G 8 yurauşaktır, arabamzı yıpratmaz.» Âni frende cabuk ve kat'i duruş sağlar«Virajlardasavrulmaz. Goodyear G89 ailenîzî, arabamzı tam güvenle teslim ebebilecegmz en modern binek lastiğidir; e< ATSEV AKÇA : İle î İSMET ÇAKAR İ Nişanlandılar. Kervansaray 26/Eylul/1971 İ t İ %ıııııınııııııııııııııııııııı^ VEFAT Merhum emekll Deniz Btnbaşısı AU Eaykan, merhume Behice Hanımın oğlu. Hatice Baykan'ın kıyroetli esi, Somay, Sema Baykan'ın çok sevgUi babaları, Natık Baykan'ın ağabevt Fatma Dönmezer'in yeğcni, Şlikran, Hayrettin Sulhi, HulM Dönmezerierin teyıezadesi, Ineüöl eşrafından Konuk aUesının damadı, Berin Berkan, Perin Önel'in amcaları Yapt ve Kre<M BanJas» Mttfettişlerinden FERİDUN BAYKAN 26 9.1971 gunü Tanrınm rahme. tine kavuşmuştur. Cenazesi 28.9 1971 Salı günu öğle nama. zını müteakip Sis" Camiinden kaldırılarak Zincırlikuyu fcab. rıstanına defnedilecektir. AİLESİ (Moran 2723 7957) GOOD'fYEAR emniyetinizi dlîşünen isim yuvarlak omuzlu modern lastik Erta: 601/7950
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle