12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASPf UYMAYI HIAK TASASINA TAAHHÜT EDER. Sahıbl : Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecılık T.A.S. «dın« NAZLME NADİ Sorumlu Yazı Işlert Müdurü : ZİÎA NEBİOGLO Basan ve Yayan: CUMHURİYET MATBAACILIK ve GAZETECÎLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. N. 3941 B Ü R O L A R:Yenisehir AfatflrV Bu'ran Y e n « Tel 120920 129344 ABONE ve İLÂN 3 Aylık 6 Avlık 12 Aylık Başlık (Matnj) S00 Ura • • İZMİR: Fevrip»»» Bulyan Afgarojtlu tjrıuıı Tel: 31230 34708 GfrNETV tLLERt: KuruioprO M Kkak K« 40 ADANA Tel: İ55O 3934 1 Ajlık * Inrt t d 22.50 07.İ0 135. 210. Adl Porta Xnn Dı*ı 45, 135, 270. &40. M i. V 1 ocı uyta (Santlmi) 85 3 flnct) sayla (SantımJ) Nisan. Nıkfth Evlenme üo t\ın ıou Olum. Mevlıd reseKKuı J3 uncO (5 Sm.) 150 Ölum Uevlıd. TeseKkuı (S Cm.) 100 3 uoeU •art» (Sanuml) 85 SAYISI 75 KURÜŞ > • • * AP, Erim'in (Bastarafı 1. sarfada) A.P. Genel Sekreterı Nızamettın Erkmen, bu konuda A.P. Genel Idare Kurulunda onceki gun yapılan toplantıd8 A P Genel Başkanı Demirel'ın Basbakan Eiım ıle ysptığı göruşmenın inceiendığmi Demirel'ın ızahatının dınlendiğıni ve Erim'in reformlarla ilgili olarak radyoda yayımlanan demecmın gozden ge çırıldığmi a.çıklamış ve şunları «dylemistir: «Bu beyanlardan anlaşıldığuta Itöre sayın Erim, T.R.T., nniversite, toprak reformn ve eğitim Vonulan ile Yüksek Hâkimlrr Kurulu. Millî Eğitim mensupları, Saglık ve Sosval Yardımlaşm» Sandıjh kumlması, verji yarrtsı, Malive Bakar.lıjfr verei nrgütü. personel kanunu ve difcer bazi konular ve kanunlar kapsamına Rİren hususlar için kanun hükmiinde kararname çıkanlmasını zorunlu gönnekte ve Meclisler tatiie çirmeden önce rtur.lan gtrçekleştirnıek gaveröle vetki talcbinde bulunmakta ve Meclislerden destek beklemek tedir. Hemen ifade edeiim H, *dalet PartHi îimdive kadar daima. memleket ve millet menfaatini ön plânda mütalâa etmiş, her tÜTİü olumlıı hareketi ve gayreti destekleınekten geri kalmamıştır. Reformların gerçekleştirilmesindeki tutumumuz avni anlavıça uygun olacaktır. Ancak mahıyet, şümul ve meydana getıreceği sonuç'.ar bakımmdan çrHî onemli saydığımız bu Teformların kanun hükmünde kararnameler yolu ile vapılmasına taraftar değiliz. Memleketımizin temel mesel» Wınden olan eğitim, TRT. *or> rak ve emsali konuların her bırı içın hükümetin kanun kuvve tinde kararnarne çıkarma talebi yerine isi kokünden halledecek kanunlan bir an önce ıçetirme«inde ve bunlan Mecüslerden geçirmesınde zaruret Rönlvoruz Sosval, ekonomık v» kültvirel bakımdan boyle muhim ve avnı zamanda büvük vatandaş kitlelenni ılgılendiren hususlar hakkında Meclislerın gorev ve vet | kilenn bertaraf etmege yonelecek tutum ve davramstan kaqınılması gereğıne bılhassa işarst etmek ıstenz. Adalet Partısl. reformlann luzumuna manclı olduju kadar. cıddı ve gerçekçı bır reformun kanun hükmünde kararnamelerle değıl. ancak kanunla vap:lrnası luzumuna da o kadar inançhdır. I Ozetle: Adalet Partısl reformlara taraftardır. Ve bunlann ka ' nun kuvyetınde kararname ı!e [ dc*ıl, kanunlarla vapılmasını za run bulmftktadır. Bu sure»ıe| reformların memlekete ne sas ]a\acağının, başka bır devımla ne getıreceğının ve ne gotureee fnnm Mecl.slerde ve kamu ovunda erune bovuna tartısılması mı kanı sağlanmış olacağı gıbı de mokrasının ıcaplanna da uyulmuş olacaktır. Sayın Enm, MecUslenn lkı (tun ıçınde kanun çıkarabıldıgını beyan ettıkten sonra, reform 1 kanunlannm da avnı sekılde ve tatıle Kidılmeden çıkarılmasını ıstemektedır. Sayın Enm'ın bah settığı kanun. onseçırrlerın bır' ay ertelennıesinı ongoren karundur. Bu kanun hem Anayasa değifikhğı ıle ıliskılıdır. hem de [ partılerce benımsenmıstır. Bu I mısal ıse memleket gerçeklerı' ne uygun ve mılletçe tasvıp go1 rebılecek tarzda hazırlanan re, fo:m tasarılarmın Meclıs'.erden | gecınlmesimn vararlı olacağını onaya koyrnustur Reformları bırkaç ay once yapma gavretının basarılı ve ınanılır bır re i form gayretıne tercıh edılmesm j de ısabet bulmuyoruz. | Adalet Partısı Genel tdare j Kurulu, memleket havrına gorduğu her meselenm çözümienme sınde hükumet kadar Meclis\erı' mızm de gorev ve yetkılerını muessır sekılde kullanması kayoıyla uhdesme duşen vazifeleri \apma karannda olduğunu kamu ovuna açıklar... Genel laare Kuıuıu kaıarının. AP'ran parlamer.to gruplanr.fta bır suredır ısrarla öne surulcn goru«;lere uygun olduğu ania* 1maktadır. Nıtekım, Ana\ s«a değıs:k!ı5ı tekhfınm Millet MechM ve Cum hurıyet Sçnatosundakı çoru=me leri sırasında, AP'lı milietvekilı ve senatorler, kuhslerdekı gayrirejmi konu>;maları sıra^ın6u. 1 Kasım 1971'de ba=h\acak venı yasama vılıntîa. cruplaının E n m hukurr.etırı «etkili bır biçimde denetliyeceklcrindens soz etmektpdırler Bu konıı^mTlarda, «etkili denetim» devımı i!e ı£ade edılen muhalefet arz' sunun hükümette ver alan oa.lamento dısı bazı Bakanların AP'nın hoşuna gitmeven tutumları sonucu olduğu da açıkça anla.«ılmakta;'dı. AP, özellıkle, kanun gücunde kararname yetkısıne davanarab, Enm hukumetının Enerjı ve Tabıi Kaynaklar Bakanlığını ılgılendıren konularda hazırlanmıs reform nıtelıgındekı kanunları çıkarmasına kar^ı çıkmak1a, bu alanda bır olda.bıttnlp karşılasmayı ı^tememektedır Gerçekten de Enerıl ve Tabıî Kaynaklar Bakanhğınm çalısma alanı içıne gıren konularda bırçok kanun bır suredır hazırlaimıs olarak beklemektedır. Ba«bakanm, AP Gpnel Baskanule, kanun gücuııas karsıname çıkarma yetkısı konusunda yaptğı 5on gorusmcden sonra, ppıIsmento kuhslerınde, "azı AP Grup \o"etıcıler:r:n «Şu ve^a bn Bakanın kannnlannı bilmc•vıı »m«, Topalo^ln'nun kanun. ları bn Meclisten zor geçrr» teklinde konuştukları duyulmuş tur. AP Genel Idare Kurulunun, Ba?bakanın ıstekîerine karçı ç:karâk, reîormların gerçeklestı. rılmesind'e, kanun gucunde kararnamelerden yararlanılması yerıne, bunlann doğrudan doğ. ru\a kanunlarla halledilmesım onermesıne, AP parlamento nruplarmda, parlamento dışı Bakanlara karsı duyulan tepkı. nırt lolu olduğu anlaşı'.maktadır. Başbakan, parti liderlerini arıyor j ingiltere Kraliçesine Çanakkale'deki savaş bölgesinde Alatürk'ün harekâlı nasıl yönettiği anlatılacak ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) ingiltere Krahçesı II. Elızabeth'ın 1825 Ekım tarıhleri arasında Turkiye'ye yapacağı zıvaretın programı belli olmuştur. Proi> ramdan anlaşıldığına gore Çanak kale Bölgesindeki komminlar Kraliçeye, Atatürk'ün Çanakkale savaşlarını yonettıŞi bölgede Mus tafa Kemal'ın «Harckatı ua.su idare ettiği» konusunda bilgi vereceklerdir. 18 Ekım Pazartesi gunü Tttrkıye'ye gelecek olan KraUçe, Edinburg Dükü ve Prenses Anne onuruna Salı gunu Ankara Hıpodromunda Muhafız Alayı Suvari Grubu bir gösteri yapacsktır. Kraliçe aynı gün, tngıliz T7luslar Topluluğu tıj'esı Kanada' nırı Ankara Buvükelçıliğinde fjpluluk üyesi ülkeleruı vatandaşlarını kabul ederektır. Kralıçe bu arada Ankara'da kalp.cağı Çankaya Koşkü bahçesindekı «Pemhe Kösk»te în^ıliz ültısiar Topluluğu üvelerinin Buyııkelçılerine bır oğle yemeğı vereccktır. imar Limited (Bastarafı 1. savfada) yapıldıgı. bu fırmamn yaptıâı ıjlerin. basına kontrol mühendisı olarak Jırmanın istediği m u . hendıslerın atandığı, fırmaya Müdürler Kurulundan geçmeden h ' e r verildiâi behrtılmekte ve soyie dsnilmektsdır : «Burada definmek istedi|imiz bir baska hasns, Arısoy firması. nın tmar ve tskân BakanlıÇı ile Ankara tmar Limitcd Sirketi arasında aktolnnan protokoldeki islcri piyasadaki di^er firmalardan çok önce, detaylanna kadar bilmesidir.» Raporun bu konuyla ilgili bö I lumunde, Ankara İmar Limited Sırketinm basta Arısoy olmak üzere taşoranlar aracılığı ıle japtığı konut ve inşaatların yüz1 de 4060 ında kalite düşüklüğü olduğu belirtümektedır. Bılindı' £i gibı, Türkıjenin hemen pek çok bölgesinde, deprem ve su baskını felâketleriyle, gecekondu sâkinlerl için yapılan sosyal ko} nutların hemen hepsı, tmar Li' mıted Şirketı tarafından ve ta1 soranlar aracıhğı ıle yapılmıştır ve yaptmlmaktadır. | ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Nihat Erim, dun Basbakanlıktan ajnlırken gazetecılerin partı Uderlenyle vapacağı gorüşmelerle ilgıli sorusuna. «Parti liderlerini aradım. Ankara'da detillermiş. Ferrub Bev burada imi? ama o da rahatsızmıs» karşılığını vermıştır. Öğrenildığine gore, bugun muhtemelen bır Bakanlar Kurulu toplantısı yapılacaktır. Kontrolsuz ödemeler ANKARA, (THA) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, dun saat 17.15 te, Cumhuriyet Senatosu Baskanı Tekın Anburnu ile Millet Mechsı Başkanı Sabit Osman Avcı yı Çankaya Koşkünde kabul ederek, kendıleriyle 1 saat 15 dakıka gorusmüstür. Goruşme hakkında herhangl bır açıklama yapılmamıştır. Sunay, Senatove Meclis Başkanlan ile görüştü Daıiisşafaka (Bastarafı 1. sayfada) 11 yıllık yaşamı bo>"unca gulmesıni oğrenemeyen Ağabey, daha dort yaşmdayken babasını kaybetmis, araba süriicüsü olan dedesi Sıtkı Çimen'in yanına sığınmı?tır. Yokluğ\ı ve havatın acı yönlerini küçuciık yasında tarmaya başlayan Agabey, bütün Rücünü \lerde iyi günler görebilmek ama cıvla olcumaya vermistir. Dedesinden aldığı haftada bir lira harçlı &ı biriVtirip okul ihüyaçlarını karşılavan Ağabevin başansı öğretmenlerinin gözunden kaçmamıs ve onıı okulıın cn sevilen öğ rencisi haline getirmıçtir. Ağabev bu azmi ile okuduğu Burhanive Atatürk llkokuHınun bütün sınıf larını birincılikle Reçip mezun ohınca bjretmeni clinden tuüuğu gıbi lstanbul'a getirmiş, Daıüssafaka Kolejinin giriş sınavlarına sokmuştur. Ağabey burada da çaliskanhsını ve başansını göstermiş 1743 ögrenci arasında en yüksek pııanı almıştır. 100 erkek ve 77 kız öğrencinin kabııl edildiği listenin en basmda kendi adınt gören Özcan Ağabcv hiç şa>nrmamı^, hem de «Birincilikle kazanarağımi bllivordum. Ciinkii ben hiç dnrmadan calısınm. O>T\amaya vaktim yok. Zatcn ovnamak kin hiç o«*n caeım da vok. Bu oimln da bMn rilikle bitirmeyi aklınia kovdnmdemistir. Öte yandan okumaktan amacmm ne olduğunu soranlara hıc çekınmeden •Zengin olmak» dıven Ağabev. nedenlerini şövle bplirtmistir' •Dedem fakir bîr ara ha süriiciisiiydii. Ben de onların fakirliklerine ortak oldum. Kötü gıinler vasadım. tlerde oknyup mıihendis olmak. rok para kazan mak içtiyorum. Bövlece hem fakir ötrenrilere >ardım etmek, hem de dedeme hir kamyon almak fırsat'iı bulahilecejnm • İkinci de iddialı Bu arada 313 puan alan Özcan Aiabeyden sonra 311 puanla ikin ciliği kazanan Ankarah Asuman Akbabacan da iddialı konu=mus, •Dariışşafaka Kolejini birincilikle bitirebilmek icin Öıcanla aramızda yans olacak 7annedivorum. Bu yansı kazanabilmem için bütun güciimü ^arf rdeceğim demıstir Okul vöneticıleri de iki ba şarılı çocuk için simdiden mücade lenin başladıgmı belirterek okul gıris sınavıni kazanan bütün öğrencılerın zeki ve çalı=kan olduk larını ifade etmışlerdır Dardşsafaka Koleiine ilk defa bu yıl kız ösrenci alınmaktadır. Denize nçan (Bastarafı 1. savfada) bes kı^i olduğu halde denize ucmu;, bır kısı olmuj. bir kışi dc agır yaralı olarak kurtarılmıstır. Otomobilde bulunanlardan ikisi ise kaçrmştır. Saat 0.4 sııalarında Sirkeciden Bakırköy yönüne gitmekte olan Alı Fistanlı. ölümden kurtulduktan sonra Zevtinburnu Emnivet Âmirhffinde ifade vermLştir. Fistanlı. «Otomobil Celâl l'erkazan'a aittir. Ben soforlıiğnnü yapanm. Arabama aldığim kişileri tanımam. Onlart sahil yolundan aldım. Yolda kaveava haşladılar. Tam Ciıııcnto fabrikası öniine çelmiştik j ki kavsa kızışti. Ben de direksi i \ona hâkim olanıadım. Kcndimi «ııda buldura. ÖHımden kıırtulmam bir mucizedir. Onların ne \uzden kavsa ettiklerini de anlıTamadım. demiştir. Ağır yaralı olarak kurtanlan ve İ=ei Sieortaları Hastanerine götüruletı Selâhattin Günay'm komadan cıkıp ifade vermesi beklenmektedir Polıs. olayı aydmlatacak ve kavçfının gerçek nedenini anlatacak nlan ki=inin Günay olduğnnn belırtmı=tır. Koma halmde hastaneve gdtürü. lurken volda ölen ve moTga kaldııılan kı=min kinıliffi hrnüz oâ.renılcmemi'Uıı Ilşılıler, olum nedeninın boşulmadan veya kavga «ırasında varalamadan mevc'ana gchp gelmedı^ınin morg raporun , dan anlaşılacağını so>lemislerriır | Ote yandan. kazadan kurtulup, kncan iki kısınin de kirniıklerinin 1 tesbıt olunması vr yakalanmalatı içın pnlıs çalı«mağa ba=lamıstır. Bi'' dığer trafık kazp^ı da avnı =aatletde Oıtakov Derebowı Caddesınde olrr.us. Nazmı» Artuş. yö netimindekı "4ETCO6 plâkalı kamvonla Sıfa Ec7anesıne Eimiı* ) tır. Frenı patladığı ıcın dıreksno. J na hâkım olamayan şofor. vara' lanmış \e hastaneyc goîurulmusı tur. ' AP kararh idi Öârenilemedi Eczanev girdi Mufettişlenn raporu hazırlanMüfettiş raporlarında yer alan dıktan sonra İmar ve îskân Ba' bilgilere göre, ozellikle Haldun Menteşeoğlu'nun tmar ve tskan kanı Baburoğlu dün durumu tek i Bakanı bulunduğu sıralarda, Arırar gozden geçırmış ve bu ko i soy firmasına. aldığı avansları kanuda «Kcniş kapsamlı bir soruş1 patmadan yeni avanslar verilmi?, tunna açılması» içın dosyayı yet128 bin 478 ton fazla demir tahkılılere vermıştır. sisi yapılmıs, finnayla şirket araOğrenıldiğıne göre. soruş.ıursında anlaşılmayan eleman transma sonunda iddıalann doğnıluferleri yapılmış, fırmanın yaptığı gu anlasıhrsa «orumlular hakinşaatlar gereği gibi kontrol edılkında dâva açılacaktır. Banka soNguııu olavının 13 yaşındakl kiıçuk tanığı meden ödemelerde bulunulmıı?1 Kadir Meııgu. bir müşterinin parasını bozdurmak t< tur. [ için gittiği bankada olayı g ö r d ü ğ ü n ü söyledi. Müdürler Kurulundan geçtıkten sonra kesinleşmesi gereken ba (Bastarafı l. zı işlemler bu usule uyulmadan ve Norveç ın Ortak Pazar'm tam I Arısoy firmasına verilmiş, islem üyelen oldukları zaman. Tuıkıve | daha sonra yapılmıstır Bu arada ye tanınan bazı avantajlarm oı I öğrenildiğine gore. bazı isler yatadan kalkacağını ileri sürmüşpılmadan önce zamanın İmar ve tuı lskân Bakanı Haldun Mente;eoğKarakas. daha sonıa gazetecüer lu. Müdurleri Kuruluna bizzat gi le konuşmuş, Turk hukumetinm derek telkinlerde bulunmus. çosu ulkenin ekonomısıni düzeltmeye kere de işleri şıfahi emirlerle yap çalıştığını, Ortak Pazar ile yapıŞehitlikler de tırmıştır. Yine bir baska iddiaya lan anlaşmaların bu hedefe ulaşgore, bu firmanın oHaklan araziyaret edilecek sında Menteşeoğlu'nun esi Resmi maya engel olmaması gerektiğini 20 Ekim Çarsamba aunıi T > belırtmıstır ye Menteşeoğlu da bulunmaktarrur'e gıdecek olan ingiltere Kra Türk heyeti, istediği değisıklıkdır. liçesi, yatında, akşam oir kabul lerın elde edilmemesı halmde 70 resmi verecek, daha sonra yatıyInşaatlann milyon dolarlık dı^ ticaret açığıla Kuşadası'na giderek Selçuk ıle nm en az iki misline çıkacağım kalitesi düşük Efes'ı gezecektir. Kralıçe /e bebelirtmL'îtir. raberindekıler. gece yatla Çanak İmar ve tskân Bakanhğı müfetÖte yandan, Türk heyeti görüşkale'ye hareket edecekler, Kr?liTanık olarak dinlenen banka mcmure'l Mine Giil tişleri ile banka müfettişlerinin Tanıklardan Mıne Gulyuz olayı anlattıktan sonmelerde, Ortak Pazar'm, bu yıçe sabah Turk, Fransız. tngiliz, düzenledikleri raporda. Ankara >uz »Ben >alnız karşımda bulunan jahsı hatırh>orum ra Yargıcın ısteşi üzenne sanıklara donmuş, fakat lın baslarmda. bütun gelismekte Avustralya ve Yeni Zelânda şeİmar Limited Sirketinin başta Arı olan ulkelere tanıdığı genelle«tırıl Elinde tomson vardu demijtir. kesm bir teshıs yapamamıştır. Gülyüz daha soora hitliklerini ziyaret edeoekt:r. Krasoy firması olmak üzere diğer takendısine gosterılen fotoğraflardan mıs gumruk tarifelerinin, Türkılıçeye bu arada Türk komutanlar şoran fırmalara yaptırdığı pek çok Huseyin Cevahiri teshıs ederek ye'nin dıs tıcaretten elde ettiği ba tarafından Suvla ve Anzak çık<"tinşaat ve bu arada binlerce sos.Sojgunda vardı» demiştir. Fılız zı avantaiları ortadan ka'dırdığımaları ıle Mustafa Kemnl'in Ça >al konutun kalitesiz oldukları ve Karabulut da önu kapalı olduğu nı ileri surmüş ve Ortak Panakkale savaşını yönetmesı hak\etersiz malzeme kullanıldığı öne içın soyguncuları goremediğini zar Turkive'ye yeni tavızler verkında bılgı verilecek ve Ata'nm sürülmektedır Müfettis reporları sovlemistir. mediği takdirde, Tüıkıve'mn hiç Çanakkale savaşlarını yönett'.gı nm bununla ilgili bolümünde şoy bır avantaj elde etmeden Ortak Bankanın muhasebecisi Necaü bölge kendısine gösterilecektir le denılmektedır: Pazar ülkelerıne kar?ı gumruk Saşlam da olavı anlattıktan sonra, j Inglltere Kralicesi buradan Is•Bilirkisilcrin terdiei biUi>e go duvarlarım indirmek durumunda karşısmda silâhlı olarak duran kı tanbula eıdecek ve Sâle Koşre, iııçaatlardaki kalite dıışiıklükalacaŞmı belırtmişür. şıyi teşhis edemıyeceğini belirtkunde kalacaktır tstanbulda da ğü proie icaplarından değil. imamıştir. Sağlam'ın ıfadesinden sonDünku tonlantıda, Ortak PaAyazağa Bınıoihk Okulunda Kralât, işcilik. malzeme ve kontrol ye ra sbz isteyen Kâmıl Dede, «Karzar ıle yapılan anlasmadan başka, ADANA, (THA) Uîlaştırma Kuruıu karannı kabul ctmeyen lıçenm onuruna atlı göstenler tersiılieinden ileri gclmcktedir. Bi şısmdaki bendım» demiştir. kaçak olarak Ortak Pazar ülkePetrol • Is Sendıkasınm, bu gece yansından ıtıbaren Mersm'dekı yapılacaktır lirkiîiler bu tetkiklerini yaparlerınde çahşmakta olan Türk isçiMahir Çayan da soygunu yapAtas Rafınerısınde greve gitme ihtimali belırmlstır. ken şantivelerde kontrol elemanİstanbul'da leri sorunu da ele ahnmıştır. tıklarmı soylemıstır. Ataş'ın, bu yıl için Ucretlere larına ra<:tlarni<!İardır.. Cumartesı gecesı Başbakan Daha sonra Banka Müdiresi ylızde 8, gelecek yıl için de yüzîmar ve t=kân BakanlıSı 1 e 1 Erim, Şâle Koskunde Kraliçe oNeclâ Kocamanoğlu dınlenmış ve de 12 oranında zam teklifine ıtiTürkiye Emîâk Kredi Bankası nuruna bır aksam yemeğı verecek sanıkların bankadan 14 bin 449 li raz eden sendika, her iki yıl içın arasında ımzalanan protokolun tir. Ertesı srun Kralıçe öğle ye(Bastarafı 1. *avf:ıda) ra 94 kuruş aldıklannı, yaptıklan yüzde 15 zam istemektedir. Grev 10 maddesıne gore, msaatların meğini Dısı^len Bakanı Osman fetler fonuna gelir «ağlanmıştır. hesap sonunâa anladıklarmı söyteknık kontroüerinın banka göhazırlıManru tamamlayan Petrol Olcay'm davetlısi olarak TopkaBu naranm deprem bölgelerinde lemiy ve daha sonra da sanıklar revlüermce vapılması gerekmek İş, Ataşdald 314 üyesine durupı Sar*ymda yivecek, daha sonra çok iyi bir sekilde harcandığını d»n hiç birini tanımadığmı, ancak tedır. mu bildirmiştir. A5^sofyK, Topkapı Mdze<« &uiü«iıjAC«ya» ye «rkadaşlafiuasıJU Bakanlar K>ttanahmetCamn'nı geüecek, »kkalandıktan son'a kendilerini tarirri kalb rahatlığı ile vııdumlarulu iki kez ertelemesine rağmen şam da yatında Başbakan Enm nıttıklannı açıklayarak şunlan labilirİPr. <ti;aralarından tönül taraflar, bir çözUm yolu bulamaonuruna bır vemek verecek'ır sövlemıştır: rahatlığı ile bir nefes çekebilirmışlardır. Kraliçe ve vanındakiler ertesi ler» demıstir «Bankada kfşif yapılırken ben Grevin, ozellikle Çukurova çiftgun Karive Muzesini gezdıkten Ünıversite Reform KomisyonuEnm, bu konuda özetle şun kendilerini tanıdım. Sanıklar olaçisinl etkileyeceği belirtilmektesonra yurdumuzdan aynlacaklarna, Akademi başkanlarmın da yı bana kendileri anlattılar» deları sövlemıştır: dır. Çiftçi Bırliğı Başkanı îzzetdır. miştir. Yargıç. Mudireye sanıklara dâ\et edilmesini gereksız ve yan«Burdurdan sonra Bingöl deptın özgirav, «Henöz mahsnlünn • ANKARA Son bır haıta bakmasını so^lemistir. Kocamanrem bölçfsini dp gezdim. Bu toplamayan üreticinin (jrevden • lış buldugu içm katılmayan Isiçınde tedavüldeki banknot mıkoğlu. Mahir Çayan'ı tanımış ve: Üniversitesi Rektbru mıntakayı hiitün kdv ve kasabatarı 14 milyon 115 bın 800 lıra büvük zararlar göreceğini» öne ı tanbul «Olay günii benim odama sriren, ları ile birlikte tetkik ettim. azalmıştır. 4 Eylul 1971 tarıhınsurmüş, Adana Zıraat Odası Ba$ j Prof. Nâzım Terzıoğlu, dun de akademi başkanlannca kınanmışen bas tarafta nturan Çayaııdır. de 16 mılyar 199 milyon 119 bın Böl;ede hakikaten. çok kısa kanı Özbek Özler ise, «Acilen Yalnız kendİMiıden rica ede^im tır. 630 lira olan tedavüMeki b a n t zamanda çnk ileri sonuçlar alıntrdhir alınmasının bir zaruret ol^ozlüğünü cıkarsın, o <run sozknot miktarı. 11 Eylul 1971'de 16! mı«tır. Bütün felâketzerielerin. duğunu» soylemıstır. Basın toplantısı duzenleyen liiksüzdü. Bıyığı *oktıı. Yuzü bnmılyar 185 milyon 3 bin 830 lı1 kıstan e\\el «ıcak tuvalarına kaDevlet Güzel Sanatlar Akademısı SiıiKİen daha fazla traşlıvdı. Ken ] rava düşmüstür. Ataş'ın açıklanıası \usma]arı trmin edilmiştir. tsBaşkara Prof. Feridua Akozan, disini o gıın sarısın olarak gör• ERZURL'M Emırum ~ekân çalısmalarından avrı olarak Ataş Rafınerisi, dün bir açıkla«Istanbul t'niversitesi Rektorlünıuştüm. Veznedcn paraları alan zaevinde adam öldürmelc suçunimar faaliteti de çok siiratle inma yaparak, Devlet Bakanı Mehğünce ileri sürülcn sebep, bana da resmini gosterdiğiniz Huseyio dan tutuklu bulunan 19 yasında kişaf ettirilmiştir. met Ozgüneş'in Başkanlîğmdaki kalırsa, baska bir sebebi örtmeCeıahirdi» demiştir. Süleyman Akbaba adındaki man Felâket7edelerin varalarınm Uzlaştırma Kurulunun tavsiye et ğe matuftnr. İstanbul VniversiANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) kum, Ağır Ceza Mahkemesıne Cavan bu sözlere kar^ılık: «Evet tam mânasiv le sarılmasından tiği ücret zamlanm «Busünkü Resmi bır ziyaret için Ankarada tesinde böyle bir grirüsün >er sevkedilmek üzere getirildigı seodaya giren bendim» şeklinde ko iktisadî sartlar sonra, bu bölgelerde »e ynrdnmuvacehesinde bulunan Fransa Dışişleri Bakan alması. bize üzuntü vermistir.» hir merkezinde akrabalarından nu«muştur muzun gerı kalmıs diğer böigemakul telâkki ettikleri Slçülerin Yardımcısı Jean de Lipkowski demiştir. Prof. Akozan, Rektor bır grup tarafından kaçırılmışTanık olarak dinlenılen b'.nka.1 ötesinde olduğunu» kabul etmeklerinde. hiıküroetce eeni« bir dun Cumhurbaçkaru Sunay ve Terzıoğlu'nu kjnayan açıklamatır. veznedan Cemıl Demır de vpzneçalısma^a çirisilepektir le, memleket ekonomisine zarar Başbakan Nıhat Erim taraimsında, akademılerın uzun yıllar• SAMSt'N tkı gündtır den paralan alan sahsın Huseverecek ve rafınermin kapanması Divehilirim ki bundan sonra. dan kabul edılmıştir. dan ben imiversıte paralelmde Samsun ve ılçelerinde Bakanhğı yın Cevahır olduğunu fotograf! ve akaryakıt buhramna yol aça«.imdive kadar eeç kalmn olan oğretım 5'aptığını belınmış ve Basbakanlıktd yapılan Erim ıle ilsılı ıncelemelerde bulunan lardan teşhis ettığmı sdylsmış v e ' cak bır grev tehlikesinl dofurahizmetler rine simdive kadar şunları söylemistlr: Lıpko\vskı goruşmesi sırasmda, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı, daha sonra «Kaçtıklan arabayı ı cak bır tutuma girmemeye karar alısmıs nlmariıjımız bir bızla ozellikle Kıbı ıs ıle Erim'in Ocak bır soru uzerine, «TRT'vi vatanbir süre takip cttim. Yetişeme• \kademiltrin verdikleri diplnverdıklerini, bununla bırlıkte, tavapılacaktır.» a\ında Fransa'\a yapacağı ziyare' tlası rahatsız etmeyecek bir kudik» demiştir | rafsız kurulun vardığı sonuçları maların geçetlilikleri Uni\ersitetın programı uzerinde durulmuşruluş haline Jtetirmek istiyoruz» Mahir Çayan ve arkadaşlarının I kabul etmeyi kararlaştırdığını lere eşittlr. Oğretim süreleri ajtuı. Erım, goıu^meden sonra gademistır. olay sırasmda kaçtıklan otomo' açık'amıstır. nıdır. Ayrıca Lniversitelerin pek zetecılere, «Kcndisi, Kipriyanu • ANKARA Dahildekı P. bilin plâkasını tesbıt eden, soyçok öğretim üyeleri akademilerile >aptığı tem?sları anlattı ve V A. üreticılerinden satın alıgun sırasında para bozdurmak de ders vermektedirler. Bu nebiz de kendi gotuşlerimizi belirtnan Pohvunılasetat'tan ımal edıiçın gırdiğı bankada Kâmil Dede denle komisvona katılan akademi tik> demıstir. len çesıtlı maddeler içın ödenen tarafından sandalveye oturtulan Bır aıle içın satıhk bir temsilcilerinin «Ünıversite Sogıder versısı miktarı nda viızde 13 yaşındakı Kadir Msnsü tanık ı rurüan» konusundaki bilgi ve apartman daıresi aranıyor. Basın toplantısı 6S oran>nda «ilk madde indiriolarak dmlenmı^tır. Tamsın *aşı1 tecrübeleri en az Ünıversite mcnTel: 58 23 67 Fid.nsa Dij.şlc^ı Bokan Yar ] mi» uysulpnacak* r Karar 1 nın kuçuk olduğunu goz önüne supları kadardır. Bu çerçekleri dımcısı Lipkow;ki dun ak'&m ' Fkım 1971'den ıtıbaren uygulanalan yargıç, kendisin* yemııı etANKARA Ankara Sıkıyöneunutmak bilhassa bilim kurumrr.a\a baslanacaktır. Fransız Büyükelçılıiinde bir batırmemıştır Tanık Mahir Çayan (Cumhuriyet. 7706) tım Komutanhğı Basın ve Halklarının tııtacaçı yol olmamahdır. sın toplantısı d^zenlemış. bir so | ve arkadaşlannm olay yerinden la Münasebetler Şubesi dün ya I. niversitenİD bu davranısı, hükiiruya karsıhk, Turki>e, Akdcniz' siiratle UTaklaştıklannı kendisınırı yınladığı 50 numarah bır açıknıet \e Bakanlıkla evvelce olan de bir istikrar âbidesidir» demişotomobılin plâkasını polise bilİarha ıle Ankarada yayınlanmakmünasebetlerinin bir aksidir.» tir. dirdiğinı söylemıştir (Bastarafı 1. sayfada) ta olan «Adalet» gazetesini 1 Bıkmaz. Baburoğlu nun sorduğu Tanıklann dinlenilmesırıden Bakan, TV konusunda. Fransa' Terzioğlu'nun gün, «Hürıol» gazetesini de susorulan cevaplandıramamış, ver sonra Yargıç, Mete Has ve Talıp mn Almanya ile ortaklasa bir pro Sumnulu merhum Embiya resız olarak kapanmıştır. Aksoy'un kaçınlmasıyla ılgilı tajeyi gerçekleştirmev e cahstıkla mış oldusu bır metnı de tercüefendı ve merhume Havva haaçıklaması me edememıstır Metnın ilk önnımın oğlu. Samiha Tunakan'ın nıkların dınlenmesi için durusrını belirtmiş ve bu projenın, buAdana'da se\j;)Ii eşı, Gal ve Gulseren ce almanca olduğunu oelırterek İstanbul Üniversitesi Rektorü manm 20 Eylül'e bıratalmasına tun Turkıye'yi kapsıyacak bir Tunakan ın kıvmctlı babaları, ADAN'V, (Cumhnriyet Bürosu) okumaktan cekınen Bıkmaz, daProf. Terzioğlu Ünıversite Senakarar vermıştir. TV şebekesi olduaunu. bu koSadrıye Tunakan ve Hayriye ha sonra kekeleyerek okumaya tosunun yaptığı olağanustu topnudaki muzakeı elerın Erim'in 6. Kolordu ve Adana • Hatay Tunakan'ın sevgıli kardeslerı. baslamıs, fakat tercumesinı de lantıdan sonraki açıklamasmda, Fransa'ya yapacağı zı;.bietten önSıkjyonetım Komutpnlığı, AdaPıof. Semha Tunakan. Prol. vanlıs vapnnstır Bunun üzence tamamlanabıleceaını umduğuSadrettın Tunakan ve Incı Tuna'da yayımlanmakta olan «Va, «Vnhersite Reformunu gerçekne avağa kalkan Babüroğîu, nakan'ın Meveddet Yurdoalu nu bıldirmiş, Kıbrıs konu":unda tandas» gazetesini dun 7 gun ka leştirecek kanun tasarısının Vnimetnı okuyarak tercumesinı vave Dr. Lebıt Yurdoğlu'nun sev. (Bastarafı 1. savfada) ıcrsite dışı kuruluşlar temsilcileıse, taraf tutmadıklarma ışaret epatmıştır. pınca Gurbü? Bıkmaz. bır ara fiıh dayıları. merhum Dr Nev. derek, şovle demıstir: rinin katıldığı bir çalışma grnBeledı\e Makina Müdürü NeBu konudaki bildinde, «Vatanzaı Tokgo? un enıstesi, Eczaoı c'ısarı çıkmak ıstemış. sunra da jat Ozal, televızyon antenı ko ] daş»m, «Son günlerde maksatlı buna hazırlatılmasım nygun görAta Tokgoz'ıın ve Sabahat Tok«İstediğiroiz tck şey. mesele>ej hemen ıstıta etmek ıstedıâinı nusunun apartmanlarda anlaşmaz • ve zararlı vavımlar vaptığı» ifade ' meven Yönetim Kurulunun kaZoı'un ensteletı her iki tarafm da cıkarlanna uy 1 bıldırmıstır. Fakat Baburoğlu. lığa yol açtığını, genellikle ust i edılmektedır. ı ran, istanbul l'ni\ersitesi SeRun bir cözüm bulıınmasıdır u ' gorevlılere eınır vererek polıs Yuksek Ziraal Muhrndiai katta oturanların alt kattakılere | natosur.ca da tasvip edilmiştir» bu cozıimün de tnplumlararası i getırtıpış ve sahte muhendıs HALİL EDİP kablo çekme ızm vermedıâıni begorüşmelerle bulunacağina in bunlara teslım edıımıstır. Bu Bülent Özesen, | demiştir. lirtmiş. «Bunun icin Belediye Zannorunı.. arada vapılan ıncelemede, GürTUNAKAN bıta Talimatnamesinde değisikbuz Bıkmaz'm dosyasmda bulugörevden alındı )ik vapılmıştır. Avrupa'da olduâu 11 9 1971 Cuma gunu Hakkm nan mühendi1: diploması ömek\XK4RA, (a a) Cukobırhk rahıtıetme kavusmustur. Cenaçibi. yapılara tek aııa anten kolerinin sahtp oldusu anlaşılmışzesi 18 9.1971 Cumartesi eunu Genel Müdıiru Bülent Özesen, nacak. bütun daire sahipleri bun tır. Kadıköy Osmanağa Camıinden Cumhuriyct Ata 14î. US. dun gorevmden ahnmıştır. Bo(Bastarafı 1. sa\farta) dan fa\dalanacaktır. Bu aııtenlekaldınlacaktır. Gürbüz Bıkmaz'ın daha önce şalan Genel Müdurluk gorevını. • Reşat «Alınmış hiç bır karar yoktur. ıin bakımı \e \erimi. bugıın tellamıt AtLESt 203. 203 Cankırı îmar Mudürlüğıinde <;oMmdılık Genel Mudur YardımcıTalim Terbive Dairesi ile goruşker tcker kurulanlardan daha 155. 160. \za levh bulunduâu esınin Kanser sı Hayri Hatipoğlu vekâlet ede \erinılidiı» demıstır meden bu konuda hiç bir karar transız Napnhon 15fl. 1 5 5 . (Cumhunvet: 7702 olduğunu one «;ürerek kendısıni cektır. ı M a\ar kıılre 21.85 21 J« \eremein. Onümuzdekı çünlerıle Bakanhga *a\\n ettirdıgi öğrenUTalim Terbive Dairesi ile gorümıştır. şüp bir Uarara \aracağımızı umit edi^orum. \ma bu karar musbet mi olur. monfi mi olur, fu anda bir şey so> leııemez* Bankamız Emeklı Mudur Muavınlennden ı Bastarafı 1. sa>fada) Emeklı Albay Salıh Tuıgul ıle oğretmen Melâhat Turgul'un demıstir. «Son »ünlerrie çocuk ve ban ablaları. Nuray Aksit'ın annesı. Sedat Aksıt'ın kavınvalıdesı, Fesençlerin «GlikÇlak» tâbir edr rıt \e Feıda Ak<ıt'ın sevgılı anneannelerı, Fatıh Alı Kusçu tlkÖteki söylentiler okulundan emekli dgretnıen, len ovuncaçi halkı rahatsız edeOrel. borçiu geçme usu^nun 16 Eylul 19T1 Perşembe gunu vefat etmıştır. Ceoek sekilde cadde \e sokaklarda ıhdas edıleceğıne. hattâ ıkı ders nazesı 17 Eylül 1971 Cuma günu (dun) ıkmdı *:ılla\arak dolastıkları gorümü?ten kalanlara oır dersten ımtınamazını muteakıp Pendık Carşı Camunden kaltiır. hana gırme, bır deısten de borçdırılarak Tavşantepedekı aıle kabnstanına defÇıkarmıs nlduğu eürültü ile Hakkın ıahmetıne ka\uşmu^tur. Cen<i?e.ı, 18 9 1971 gunü ı'bulu geçrne hakkı tanınaca«ına gun> opc namazını muteakıp Kadıkoy Osmanağa Camımden kal"ükııneti ihlâl ve halk uzerinde nedilmiştır. Kederlı aüesıne ve arkadaşlanmıza daır soylentıleıı Ivndısıne na'Kciırılpcaktır. Allah uhmet e\le.in. •~inir nn7ucu etkı vapan adı gebaşsaghgı dılenz. leden T H A muhabırnıe. «BunTURGLT AİLESI ceıı o>unc<ık âleti bundan böyle T.\PI ve KREDI B\\KASI \. S lar fterçeklesmesine ımkân ol!>kişehir il tiııdutları dahilinde mı>an şeyler» karşılığını \ernıış «atılmı^acık t e kullanunuyacak( ır." Cumhuriyet 7705 tır. Duyurulur.» Rloran: 2675 7700 Geniş kapsamlı soruşturma Tütkiye'nin Çayan ve Dede banka soygunu yaptıklarını kabul ettiler ATAŞ'ta grev ihtimali belirdi OGSA Felâketzedeler Başkanı da Rektör'e cevop verdı Fransa ve Almanya, Türk TY'si için ortak bir proje üıerinde çalışıyor MMÎKA'Dfl 3 gazete kapatıldı Babüroğln VEFAT Oıtak Oıel LTIN Eskisehir'de ÖLÜM VEFAT VASFİ KARADAĞ MLHLİSE TLJRGUJL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle