12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Eylül 1971: CUMHURİYET SAYFA BES Türk Person Genel Başkanı, Erim ve Koçaş'ı eleştirdi Atan'nın resmini yırtan imam tutuklandı "Rüşvel olon, hnsızlık ynpan memurlar ayıklanmalı,, İSTANBUL HABER SERVİSt «AKSAM» ÎSVERENLEBİNİN tŞLERİNE SON VERDİGt BASIN • İŞ'LÎ 35 ÜYE, GAZETENİN ÖNÜNDE.. Turkıye Kamu Personeli Haklannı Koruma Derneği (TürkPerson) Genel Bajkanı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez, dün lstanbul'da yaptığı basın toplantısında. «İnançları dısıada konujtukları kanaatiode olduğu Erim ve Koçaş'ın, yüksek dereeeli memurların etkisi altında Türk memurunu uzen beyantan oldujunu, bu nedenle fazileUiz. hırsız, rüşvetçt memurların ayıklanmasuu ve 9H bin kamu penonerinin BIUM karşı küruk düşürülmckten kurtanlmasını» istemiştir. Anayasa değişikliğinden sonra memur sendıkalarının yerini, muhtemelen «Birllk» adını alacak kuruluşların alacağını, ancak ilgıli kanunun çıkarılacağı S aylık süre içinde memurların lendikal anlamda hiçbir faaliyette buhıTiamayacaklannı belirten Hiçerimez. «Bu gayri faal sürede Türk memurunun doğal haklannı savunmak ve yannki devasa örgütii kurmak amacıyla TürkPersen yö neticilerinin TürkPerson'u kurduklarını» bildirmiştir. Hiçerimez, memur sendikalarmın faaliyetierıne son verilmesini önerenleri Marmara Bölgesinin iki kategoride toplayarak, söyle re trafik soruıüannın ele alın konuşmuştur: dığı brifing. dün sabah Gayrettepe'deki Toplum Zabıtası konA Sendlkalann siıutln ve yurt ferans salonunda başlamıştır. îssever davranışlan katîisında fo tanbul, Bursa. Kocaeli, Balıkeyalan ortaya r,ıkan yüksek dere sır, Bilecik, TekirdaJ. Çanakkaeeli bazı memurlarla. oy kaygusuyla. Türk mcmuruyla Türk u le. Kırklareli, Edirne ve Sakarya lusunun arasını açmaya çalrjan illeri Emniyet müdürleri, yardım cılan, şube müdürleri ve trafik çirkin politikacılarla. katıldığı toplan4 | Memur sendikalanndan bir müdürlerinin ikislnin son anarj'k ola>lara ka tıya, Emniyet Genel Müdürü Sedat Kirtetepe başkarüık etmiştıldıjiı gbrüşünde olup memurlaru\ grev, toplu sözleşme ve boy tir. Istanbul Vallsl Vefa Poyraz'rn kot gibi rylemlere girmelerlni bir konuîması ile ba^layan briyurt açısından mahzurlu görenler dir. fing, bugün de sürecektlr. Ele aluıan konular arasında Türk memurunun blrincilerle olan mücadelesî devam edeccktir. lstihbarat, polisinm eğitimi ve Ikinciler ise. kanımuca yine sen örgütün diğer sorunları da vardikalardan mcmnun olmayan ba dır. Brifinge, Emniyet Genel Müxı kö^ebaşı tutmus yüksek dere dürlüğünden 10 kişilik bir heyet ccli memurların etkisindc kalmı; de katılmaktadır. lardır Bazı resmî kuruluşlann telefonları borç yüzönden dün kesildi Abone ve konuşma ücretlerini ödemedıkleri gerekçesiyle dün Vilâyet, Milll Eğitım ve Sağlık Müdürlükleri ile bazı hastaneler, Devlet Güzel Sanatlar Akademislnin telefonları kesilmiştir. Adı geçen kuruluşların yetkilileri, ulaşım ve haberleşme masrafı gıderlerınin Bakanlıkça îamanında karşılanmadığını öne sürmelerine karşılık PTT ilgiüleri, telefonlann Maliye Bakanlığı emriyle kesiîdiğıni söylemışlerdir. Resml kuruluşlardakl telefonlarm kesilmesi hizmetlerin aksamasına yol açmıştır. DGSA Başkanı Prof. Pendun Akozan bu konuda «Ulastırma ve haberleşrne masrafı çiderlerimiz henüz gelmedi bu nedenle telefon ücretimizi ödevemedik. Borcumuz geçen yıldan artanla birlikte 25 bin liradır. Halbuki, elimizde s»dece " bin lira var» deS mistir. BEYOGLU ANKARA (64 JS 86 1. Ltvent): Bitmcven Yarıj C. Amavour • ROS. ATLAS (44 08 35 Beyoğln) Ce«t ve Ustura W. Ber»er, S. Prewost . R.İ. DÜNYA (49 93 61 . Btyoilu) kor. kunç Ctaajet . i. Gillford I. EMEK (44 84 39 Beyoğlu) Bonr ve Cliyde F. Dunnaway. W. BetU • R.İ.S. FİTAS (4» 01 «« Beyoglu) Şeref Kurjann . G. Ford. A. Kennedy . Bt. KONAK (48 2S 06 . Harbiye) Acı Hâtıralar . T. Donahue Rt. L\LE (44 35 95 . BeyoğUO Valnı* Değiliz F. Hâkan. E. Püskıılltı. LEVENT («4 O 99 4. Levent): S Aşk Oyıınu G. For* BO. MISTIK (4« 15 14 . Bcsikta;) 1 Kursunla Ödiıyorum . G. Hamilton RTS. 2 Deryalar Hâkimi, ETS. ÖZLEM (48 47 3Î Mecidiyeköy) 1 Cenii) ile Cemile . Y. Köksal, V. Özen, 2 Kara Gozliım RUYA (44 54 57 . Beyoğlu) 1 Dudaktan Siliha • T. Korel, H. Darcan 2 Sevimli Ser«ri . T. Köksal. SARAY (44 1« S« . Bcyoğlu) Mü. cevher Hırsızı . V Timala. RT. SİTE (47 «9 47 Sisli> Zor Oynn . R. Sohneider. RTS. YENİ AR (41 64 :? Brvoğlu) Batakhanc Gıllu T. Yiğit TEHt MELEK (44 42 89 . BCJORIU) ZOT Oyun . R. Sehneider R. Fr. KENT (3« 9« 12) Kmltoprak) Bana Sevdltini Soyl« C De. nevue R. Fı. REKS (36 01 12 • Kadtkoy) Mac». ralar Diyan C. Walker BİS. SİN'EMA «3 (55 19 S4 Kuçukyalı): Yaşamak Rorkusu . R. Nekh • St'VAB (33 06 1R1 . KadıköT): İkiz Karde; N. Mahide . RT. SÜREYYA (3« «6 82 . Kadıköy) Kanundan Kacılmaı . t. Maraiı, R. Fr. t'ŞKÜDAR (33 24 75 Cskndar): Ölmeden Evvet • t'. Andre» . RTS. Rt S'AZLIK SİNEMALAR BARBAROS (47 04 79 . Ortakoy) 1 Senl Sevmek Kaderim C. Arkın. 3 bllinceye Kadaı A. Uık. BUYtK «İNEMA » « S7 33 Gay. rettepe) Altm Ördek Çelesl . ' Y. Brayner R.O. ÇAMLISET (Ortakoy) 1 Satalc sokerken . BTS. J Sirkt* Cinayet . RTS. İNCfBDİBt tNCİ (KumJrtBO 1 Asi Genç . C. Jonet . R. F.gan, 2 00 Vamyamlat Arasınd» F. Franchl RTS. KISAY (38 38 51 . C«dde«bo««an) Korkunnn Parmaklart ROS\RAY (Sehrcmmi) 1 El»ed« Mr. Chlps . P. O'tttole . P. Clark RTS. Z Soygtra M. Darc RTS. Sl \TP\RK (47 81 90 • Besiktas) 1 Sıllık . İ. Günay. 2 T«t. lı Meleicm. T. Soray . E. Hnn R. AYDIN, (Remzi CENGtZ b\\diriyor) Berber dükkânında traş olurken duvarda asılı bulunan Atatürke ait resmi yırtan ve «bu dinsizdir» diye bağıran köy Imamı Mehmet Tunç, dün sorgusundan sonra tutuklanmıştır. Köylüler tarafindan Atatürk düşmanı olarak tanınan 28 yajındakl köy imamının 12 Mart Muhtırasım yertligi, orduyu küçük düşürücü sözler sarlettiği saptanrmştır. Kbylüler ünamm aynca, Imam Hatıp Okullarırun kapatüması yolunda çıkan habor lerden sonrs, «Komünistler burasıru Rusya mı yapacaklar» diye konuştuğunu da ifadelerinde beUrtmişlerdir. fŞtERiNE SON VERiLDi Türk îş'in sahibi oldnğu Akşam gazetesinin 53 yılhk dizgi, tertip ?e baskı bölümlerinde çahşan DtSK'e bafclı B*sm lş'in 35 üyesinin Jşlrrinc son verilmiştir. Basın İş, dün yaptıfı açıklamada, 30 yıüm bu kuroluşa verenlerin de aralannda olduğu 35 işçinin, Basın lş'in uyesi kalmaku ısrar ettikleri için iş akitlerinin feshedildiğini ve işverenin. çazetesini ayda 30 bin lira fazla bir öderne yaparak başka bir matbaada kirayla bastırma yolnnvı seçtiğini ifade etmiştir. DtSK Genel Başkanı Kemal Sfilker, dün Türk î^'i »uçlayarak. «Tüık İş, işveren olduktan sonra işçilerın diledikleri sendıkaya üye olma haklanrun varlığına dayanamamıştır. Bunun sonucu olarak da, kıdemh bütün teknisyenlerıni işten atarak onları yasal haklarını kullandıkları ıçın 'şsizlıkie cezalandırma yolunu tutmuştur. Işçı lıak ve menfaatlerinı savunması içın kendisine ödenen ısçi aıdatlarını, beceriksiz bir işveren örneği vererek pahalı işletmecılige yönelerek mırasyedıcesme harcayan ısveren Türk • tş. işsızlıge mahkum ettiği 35 işçısinin ekmeğiyle oynayarak işverenlığin de ne bıçim olduğunu ortaya çıkarmıştır.» demiştir. Sağlık Bakanı konuştu: «Türkiye'de öliim nedenlerinin başında bulaşıcı haslalıklar geliyor ANKARA, (Cutnhuriyet Bürosu) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Turkân Akyol. dün Ankara' da toplanan çevre sağlığı komisyonunda yaptığı konuşmada, «Ankara, tstanbul ve tzmir gibi metropoliten şehirler de daJıil olmak iizere, hemen hemen bütün şehirlerimizde kanalizasyon, fcirli »u, ve çöplerle öteki katı artıklann yok edilmesi, son derece iptidai ve yetersizdir» demıştir. Akyol, komisyonda yaptığı konuşmada, Turkıye'de ölüm neden lerinin başında bulaşıcı hastalıklann geldiğini belirterek, özetle şunlan söylemiştır: «Bir tnemlekette bulaşıeı hasUlıklardan ölüm, ölüm nedenlerinin bsşında seüyorsa, bu, en 37indan sağlık yöDÜnden uyçarlık seviyesinde belirli bir düze>e ulaşümadjğını ifade eder.» Sağlık ve Sosyal YaTdım Bakanı, dızanteri, tifo, kolera, buîaşıcı sarılık ve çocuk felci gıbi hastalıklann zaman zaman srlgınlar yapmasının temel sebebını çevre şartlarındaki bozukluğa bağlamış, bugun belediyeleı ın içınde bulunduklan mali sıfcntı ve imkânsızlıklar dolayîsiyle çevre sağlığı sorunlarmı çözümlevenıedıklerini açıklamış ve son tiefa Guneydoğu Anadolu Bölgesır.e yaptığı gezıyle ilgili İ7lenimlerinı anlatarak, «Tek kelime ile söylemek fferekirse. alt yapi tesisl?rinin hali yürekler acısıydı» demıştır. MARMAftA BÖLGESİNİM GÜVENLİK VE TRAFİK SORUNLARI GÖRÜ$ÜLÜY(m 33'lü telefonlarla konuşmak güçleşli Saraybtırnu'ndan geçen kabloda meydana gelen ânza nedeniyle Tahtakale, Beyoğlu ve Şi^H santralterl tle bir ara, irtibatı kesilen «33» le başlayan telefonlann, dün kısml bağlantısı kurulmus, ancak konuşma kapasitesi, çok düşük olmuştur. Telefon BaşmüdUrlügu yetkiltleri. arızanın yanna kadar tamamen giderileceğinl, «33» le başlayan numaraların Kadıköy, Erenköy, KartsJ. Adalsr santralleri ve İstanbul'un Karşıyakasına Kandilli'den geçen kablo nedenlyle Levend ve Bebek santralleri Ue komışmalan normal bir şekilde sürdUğünü söylemişlerdir. •••••••«•«•>• ISTANBUL AYDIN (21 52 58) Çapa) Ceset ve t'stura W. Bereer. S. Prewost. RT. GtNDEŞ (27 71 8S . Sehı»debası> Miıecvbet H ı n ı u • V. Timala, BT. GtT (27 71 88 . Sehıadchası 1 Yalnıı Değiliz . F. Hâkan. E. Puskulliı. 2 Tarkan . K. Tibet. Z. Aktan. HAKAN (33 42 33 . K. C.iimrük) 1 t'Tiın Kalliam Günleri L. Barned RTS. 2 Col Savaslan R. Hossein, RTS. İPEK (22 25 13 . Ç*n»b*rlitas) Zot Oyun . R. Schnelder. RTS. İSTANBVL (21 23 67 K. M. Paşa) 1 Cicl Damal. L. D. Fnnes . RTS. 3 Apanaçl • L. BakeT RTS. MARMARA <ZZ 3» S0 Beyant) Cehednem Bombos . RT. SINEMA Sl'R (23 67 13 Topkapı) Korkune Oynn • B. Schneider, RTS. 5AFAK (J2 25 13 Çembeılitas^ Ces*t ve Lstura . W. Berger RT. TTNAZTEPE (7ı «5 İS Bakırkoy): Zor Oyun T. Courtenay • R. Schneider RTS. YILDIZ (21 11 37 • Akaaray) Müetvher H ı n ı u . T. Timala RT. TİYATROLAR ISTANBUL ANKARA SANAT TİYATROSO 1S.15 . 21.1» Tozlu Çizmeler TÎYATROSU OYL'NLARI: Llvi Uraz (Görüru>e Çıkıyonım . Komed) 2 Bottim) Salı haric herıiın 21.1i C«rj. Cnmart. Pazar 18.15. ALTI NÖBETÇİ ECZANELER • BAKIRKÖY Bakirkoy. Sel. gın lYesilkby): Vıldız IK. CeKmecEi, Sağlık (Safrakoy); Aydın lOsmaniye): Yeni fKanarya): Havat (Güngörenl: Yaylâ (Bahpeli. evler): Yılmaı (Sirinevleru Ijık fEsenler) A BEŞİKTAS M«ral: Tajlık: Oıtakoy; Boğazıçı (Bebeki; Etıler AJtug • BEYOĞLU: Istıklâl; Sıraselvıler: Kutlay A EM7NÖNU: Uık; Gurkok, Ö7er • EYÜP: tsiâmbey; Ömıir (SaSmalcılar): Halk rSağma1cı1?ri: Ümıt (Ramit: Numune (Sı!âhUr"> • FATİH: 5ıfa: Inan: Î^Unbul 'SehretnınU: Sofular Guien; E;pkapı Petek: Salihpasa (Unkapanı) • GAZİOSMAN'PASA: Cumhur:\et: Küçükköy • KADIKÖY: Merkez: Bahariye; SağlıX (Hasanpasa!. Drfne 'Göztepe). Ihlamur ıKızıitoprak), Fıkirtep*. Kılıç (Suadiye) • KARAKÖY: tzmir • KASrMPAŞA: Guven • SARIYER: Buyukdere, Yenıkoy A ŞİSLİ Cihan: Alper: Pelin; Maçka: Sakızagacı ıMecıdnekoyl; Gultene: Kaptanpasa (Okmevdanj\; Ömvir Havat Emekli Sandığı ile SSK yatırımlarının verimliliği araştırılacak tSTANBUL HABER SERVİSİ Milli Prodükttvite Merkezi <MPM) Ue Birleîmij MilleUer Sına! Kalkmrna Teşkilâtı <UNİDO> taraftndan ortaklaşa düzenlenen «Atıl Sınal Kapasite» seminerinin kapanış torentnde konuşan Kurumun Yayın ve Tanıtma Uzmanı Birten Gökyay «Emekli Sandığı ile SSK yatırımlarınuı verimlilik ve kârlıliRinın ara$tınlacağını> açıklamıştır. Ayrıca fiyat ve ücret artışlan, istihdam ve prodüktivite ilişkileri ile 657 sayılı Devlet Personel Kanununun insangücü ve istihdam yönunden etküerinin de inceleneceğını belirten MPM uzmanı, sözlerinl cmütevazi bir kadTo ile çalışmak durumunda bulunan» MPM'nin basarısının ancak hükumetin çcsitli kurulus ve kişilerin ilgi ve yardımlarına bağlı bulunduğunu söyleyerek bitirmiştir. İGEME (thracatı GelişÜrme Etıid Merkezi) Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Aran da kendi kuruluşu hakkında konuşma yapmıştır. 15 günden berl süren seminer, Valı Muavini Necdet Enünlu'nun bir konuşması ve sertıfıkaları dağıtmasıyla sona ermışfır. TE$EKKÜR Acılar içinde kiTnnarak mü. r«ca«t ettlgim Gümüşsuyu Askerl Hastaneslnd* inttcı, flkrf ve menbus kırusl eniteU asar«k aic oiduğum Ubibe çıttaran nobetçı tabtb Insancü >hü> manist» Bakteriolog KADIKÖY a. AS (U 0* S» . Kadıköy): Yalnıa Dettlta r. Bıkn . E. PtuATLANTtK (55 41 70 Şajkınbakkal): Cehennem Bomboj A. Steffan • RO. ERCAN (.17 22 «0) Htnt Rüyaıl . F. Kırhan RTS. B.VKAN (36 45 89 . Kadıh&y) 1 Sokak Kızı Z. Decirmenciofla 2 Sevimll Serseri . Y. Koksal. KADIKÖT (37 15 97 . Kadıköy)' Evleıunek Yajak • B. Rope RT. Haydar Ediskun dün vefat etii ' Turk Dıl Kurumu Yönetim Kurulu üyesi, Fatih Halkevi eskl başkanı. Egitim Enstitüsü emekh öğretmenlerinden edebiyatçı yazar Haydar Ediskun, dün sa> baha karşı vefat etmiştlr. İlkokuüar İçin «Okuma», orta öğretim için «DilbÜgisi» kitaplan ve çeşitli piyesleri bulunan 62 yaşındaki Ediskun"un cenazesi, bugün öğle namazmdan sonra Patih Carrusmden kaldırılacaktır. t n teşhiı erken k»r»rl» bajır«ak dU£Umlenmcsi ve fıtık a. rocliyatımı yaparak benl hayat» ladc eden ve mutUk ölumjlen kurtaran essiz insajo Deniı âÜMıfest Operatürü ~L Dr. Yarbay Nafiz POLATa »meliyat sırasında ve amellyat sonrası buhranh sunlerde yardımını esirgemeyen Dr. Albay Necdet ATAÇ'a ZEYTİNBimNTJ: Şerel SİNEMATEK'TE B13GCN 1«.3«: Kortcnnç KolfksHoncn W. Wyltt ABD . 19 19.00: Bttmeyen Bal.yı O. Welles ABD 195* ameliyat aonran her turlü lhtiroamı Rbsteren, nükt«dan. nese kaynagı, her an kendisini aradığım celebl ccentilmetı» Operator Narkozitör Avni KOCAMAZ'a 18 Eylül Recep 27 TLTIKPERSEMK YERtNt ALA\ TÜBKPERSON'lN GENEL B\SKAM SAKIP HİCERDIEZ VE DİĞER ÜYELER, BASIN TOPLANTISINDA... KAYIP I.T.Ü Mımarlik tesınden alditıra dtolomarm bettim. Hukumsüzdur l$ık tVİGÖRCN |j V. E. •c I İ 5 41 1208 15^7 18.15 19.46 4 03 11.25 5 52 9 21 12.00 1 32 9 46 eiddıyetine rağmen her »n mütebessım, dikkat ve ıhtimamını esırgeraeyen insan.ı kâmıl Operator . tklndı Dr. Yarbay Bülent ERALP'a SATIS TEMSILC1SI KURSU • Kayıtlar başlamıştır. • Dersler 30 Eylül 1971 Perşembe günü başlayacaktır. • Kurs programı M. E. B. Talim ve Terbiye Dairesince tasdik edilmiştir. • Kursta başan gösterenlere Millî Eğitimden tasdikli kurs belgesi verilir. Tamamlayıcı bllgi için möracaat: PEVA Piyasa Etüd Miişavtrlik Arft^tırma Ltd. Ştl. Beyoğlu: İstiklâl Caddesi; İmam Sok, 1 Telefon: 49 49 06 Cumhunyet 1694 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden (Isistan ve Okntman Alraacaktır) tmversıtemiz FaküUelerlrun çeşitli bolümlerıne bağlı açagıda yazıU dallara imt&anla ssistan ^ ^ ^ ^ Kanumınun genel şartlarını haiz olması, 33 yaşını M e m u r l a r lunması, açılacak lısan ve bılim imtüıanını kazanması gerekmektedir. geçmemı* bu Istanbul Ticaret Odasından: 1971 yıh Tahsisü tthal Mallan Listesi II. Dönemi Yatınrn «Makina ve Tesisler» ve sanayici kontenjanlanyla; 19711972 Dönemi Anlasrnal, Memleketler Sanayici kontenianları ve 1971 yüı İzmir Fuarı Sanayici kontenianlarma talep verme süresi 30 Eylul 1971 gunüne kadar uzatılrrnçtır. Talepte bulunacak mensubumuza önetnle duyurulur. ann« $e(kat ve muhabbetıyle uzun gunlerc tahammu) eden, Ceçirdiğira kriz sırasında hastanenin her türW ekibınl ve vasıtasını basucuraa eetirçn roert ve ciddi hanım ordu hem»iresi Hatice PBKİP*e, rırdımcısı ordu hemsiresi Müserref BULUT'a. Bashemslre Melih» KILICTAKAN'a silece minnet ve şukranlarımızı sunarız. S.lih TARCAN ve Bd Nezahat. Cocuklan Hülra. Sflkrt ve Dilek ••»•••*••••>•»••••«••••••«•••«• Dr. Albay Orhan SUNAR'a Elektrik bölürnü As». ansı: Asis. sayısr. Makina bölümü 2 1 Genel Elektroteknils Kür. 1 Transpor Tek. ve Tek. Resım Kur. 2 2 Teorik (Alan Teo. Modern Fu) 2 Mekaruk Kürsüsü 2 3 Eîektrık ölçmeleri 3 Makina Elemanlan Kursüsü 2 4 Elektrik Makinalan 4 Mek. TekBO. ve Mal. Kürsüsü 2 5 Elektrik tahrik 5 Termodinamık ve Turbomak Kur. 2 6 Elek. Tesıs. ve Enerjl nakli 6 Takım Tezgâh ve Fab. Org. Kursusu 1 Aydmlatma 7 Aynı kürsü için isletme Eko. 8 Telekomürukasyon Tek. v« Trans Hat. 3 8 Su Makinaları Kürsüsu Yüteefc Frekans 9 9 Motorlar Kürsüsü Devreler Teorısı 10 10 Hesap Mk. Programlama Elektronik ve Endüs. Elektro 11 11 Isı fekniği Kursüsu MATEMATİK BÖLtMt : İNSAAT BÖLtMÜ FİZÎK BÖLÜMÜ : 1 Zemın Mekamğı JEOLOJİ BÖLÜMÜ : 2 Betonartne 1 Maden Yataöan 3 Yol ve Tratık Tatbiki Jeoloü 4 Yapı Statığı JEODEZt BÖLÜMt î 5 Yapı Malzemosı 1 ölçme Bilgısi 6 Hıdrolık Fotogrametn 7 Tek. Mek. ve Genel Mukavemet MtMARLlK BÖLCMÜ : 1 1 Bma Bılgısı Müracaacı'ann k sa bıyografilerini ve imtıhana jrirecekleri yabancı dıll beiirten dılekçelerini 11 Ekîm 19 1 ™nu saat 13^0'e kadar Rektörlugümuze gondermeıeri, Vabana Diller Okulun™ g i hSunm Ç t o F n u « M . Almanca. Turkçe Otaıtmanl* kadrolar.na talıp olanlam, aynca müracaatlan ilân olunur. NOT: Sınav gun'erı ve yeri muracaatçılüra Rektöriüâümüz tarafından bıldırılecektır. (Basın: 20968> 7689 Denizcilik Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğünden \ Bankamız Seddülbanlr Kılavuzluk ıstasyonu blnası elektrik enerjı bınası, 25 tonluk su deposu ve lrtlbatı İle parke vol tnşaatı ışiert kapaH tiyat teklıfi alınmak suretiyle vaptınlacaktır. 2 tşın tceşil bedell 254.799,17 lira olup, geçicı teminatı 12.740. lıradır. 3 Bu işe ait Ihale dosyası çalışma eünlerl ve saatleri içınde tstanbul Salıpazarı orta OİOK 4 Katta bulunan tnşaat Islerl MUdürIuj?ümü7rie sörülebıliı. 4 Tekhflerir) en geç 23.9.1971 tanhıne ra^tlayan Per$embe ?atnü saat 12've kadar vukanda adı geçen MUdiirlüge vertlmesi şarttır Posta ile çöndenlecek teklıflerın postaöa vâK1 secık melerl kabul olunmaz 5 2490 savıiı kanuna tabi olmavan Bankamı* ihalevı vapip vaDrnamaStB veva teklifler ara«mda tercih hakkını Kullanmakt8 veya dıledıtı ile pazarlık vapmak ta tamamen serbesttlr (Basın: 20635 7C"î (Basm: fCumhurivet 7704) ILAN Türkiye Emlâk Kredi Bankası A,0, Genel Müdürlüğünden Çanakkale Kemalpaşa Mahallesi saat meydanmda tapunun 29 pafta, 25 ada, 23 parselinde 880.000. TL. keşif bedelli konutlu hizmet binaa, 1971 birim fiatlan esası üzerinden aşağıdakı şartlarla eksiltmeye konmuştur. 1) Eksiltme 28/9/1971 günü saat 16. da yapılacağmdan teklif zarflannın, eksiltme dosyasmdaki eksiltme şartlarma göre hazırlanarak aynı gün saat 15'e kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğüne verilmiş veya gelmiş bulundurulması şarttır. Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. 2) Geçici teminat miktan 29.400, liradır. 3) Bu işe iştirâk edecekler, enaz 2.000.000, liralık Bayındırhk Bakanlığı müteahhitlik karnesi ashnı ve bu kabil tnşaat yaptığma dair belgeyi, aynca 1971 yılı Ticaret Odası vizesinı havi belge ve 200.000. liralık Banka referans mektubu ibraz edecek ve ellerinde mevcut teçhızatm ve teknik personelin beyanını yaparak belge almak üzere 23/9/1971 günü akşamına kadar Bankaya muracaatlarını yapacaklardır. 4) Belge verilip verilmiyeceği 25/9/1971 Cumartesi günü saat 13, de Komisyonca bildirilecektir. 5) Bu işe ait Eksiltme dosyası 100, lira mukabilinde Genel Müdürlüğümüz Inşaat ve Proje Müdürlüğünden ve Çanakkale Şubemizden temin olunur. Dosyalar tetkik ve paraf edilerek teklif zartı ıçine konacak, geçici teminatlar. ihalenin tasdikine kadar i^de edilmivecektir. A. 135722U7L'(3, Devlet Orman Işletmesi Sinop Müdürlüğünden Cins vc Nevi 2. S.N B Çam Tomıuk 3. S.N B. Çam Tomruk 2. S.N.B. Goknar Tomruk 3. S.N B Goknar Tomruk Goknar Tel Direk Parti Adcdi 3 5 16 3 1 Jliktarı M3. Dm3. Adet 347 828 3246 591 307 137,347 253.384 1339.244 158,933 57.918 Muhammen Bedcli 430 00 300 00 48000 380 00 324 00 Teminati 4470 00 6575.00 49207.00 4560 00 1410 00 5319 1946 826 66322 00 2S VEKÛN...: Yukarıds 2b parti em\al 28.9.1971 Tarıhı Salı çunu saat 14 00'de açık a.tırma suıetıvle Dıkmen Deposur.dan şartnamesı mucıbı satılacaktır. Tâliplilerin Gerze Orman Bolge Şefhği bmasında toplanacak komisiona teminat makbuzlan Ue müracaaüar, Uân olunur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle