16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AYFA ALTI; CTJMHURIYET: 18 Eylül 1971 Haftanm filmleri j Korkunç" 1 olay (Incident) Yönetmen : Larry PEERCE / Oyuncular: Tony Musante Martin Sheen Beau Bridges Jack Gilford Gary Merrill Thelma Bitter Jan Sterling Donna Mills / Bir FOX filmi (DÜNYA ve KENT'te) 4 0 YIL ONCE 18 Eylül 1932 Tarihli Silahlar ateşleniyor B ERLtN, M (ajk) Alman Hükümeti, Silâhlan Terketme Konferansı Başkanlığma gönderdlği blr mektupta, Mussolini'nin Cenevre'ye gideceğini, Almanya'mn isteklerine taraftar olduğunu ve bu ülke. # yi savunacağım açıklamıştır. îtalya Başvekili, ajanslara, Almanya'mn diger devletlerle eşit derecede silâhlanması hususunda şiddetle müdahalede bulunacağını söylemiştir. ŞANGHAYT>AN bildirildiğine göre, Çin'de dahill harp başlamıştır. Vilâyetler arasında çarpışmalar olmakta, Mançnri'de de aynca Çin ve Japon askeralerl vnrnşmaktadırlar. MEMLEKETİN her tarafından gelen haberlere göre, btt »ene kış, yurtfutnuza vakitsiz gelmiştir tstanbul'da ha\alann birdenbıre soğuması, ısıyı 11 derece düşürmüştür. Anadolu'nun bazı dağlanna kar yağmağa başlamıştır. Dormen Tiyatrosu "Metrodo şiddetu "İstanbul B Masalı"na başladı Günümüzün genç oyunculanndaa Tony Musante ve Martin Sheer «Korknnç OUy» ın bir sahnesinde.. İR GECETARISI, saat 3' den sonra, 10 milyonluk New York kentinin çeşit11 katlanndan gelen, çeşitli problemlerın, sorunlann salontısıyla bunalmış birtakım kisiler, banîıyo metrosunun bir vagonunda buluşurlar... Sınırlı ge lirı ve tukenmiş cinsel gücüyle doyuramadığı kansıyla bir partıden donen tarih öğretmeni yıne ekonomik sorunlarla tartışan çocuklu bir çift, Gört heyecanları içinde etrau umursamaksızın sevişen delikanll ve kızı, beyaz düşmanlığını her Iırsatta gosteren bir zenci ve onu dengelemeye çalışan kansı, askerlıklerini yapan, iyi çevrelerden gelme iki genç, torunlarının anlayışsızlığından yakınan yaşlı bir çıft, tovbekâr olmuş bır eski alkolik, bir cinsi sapık. Kendi dünyalannda, ken dı sorunlanna dalmiş, yorgun, uykulu, dertli bu Insanlar, blraz sonra trene binen iki genç zorbanın taşkınlıklanyla dünyalanndan çıkacaklar, sâkin ve sıkıntılı gece, iki serserinin gitgido artan zorbalıklanyla önce tat sızlığa, sonra kâbusa dönüsecektır... Larry Peerce'in, 5 yü önce «Kızımı vermem • One potato, two potato..» adlı zencl sorununa eğılen ilk fllmini görduğümuz yonetmenin filmi, Işta bu gecenin, bu birkaç saatin öyküsunü verir.. Peerce, ilk filmlnden beri, gerçek sorunlara eğilen, gerçek luşıleri «U ajıoagı deniyen bır yönetnlAîdır'..*r~«K<fttamç olay» da ele aldığı kişüer de, Hollywood'un yülardır göz ahca renk li fılmlennde karşımıza çıkardığı «American way of life»ın mutlu, neşeli kişileri değil, butun zengınlığme rağmen dertleri, hastalıklan da o denli bol olan bir toplumun mutsuz, güvensız, (Amerıkan toplumuna gore) îakır kişileridır.. koca «Istanbul Masah» islmli oyondan bir sahne. Soldan sağa doğru: Nevra Şirvan (arkada), Dündar Şen, Güzin özipek, Kâmuran Uslner, Tülin Oral ve Enver Demirkan. «İstanbul Masalı» daha önce Avrapada ve Izmir Fuannda temsil edilmişti. BULMAG2 dil). 8 Kimyada alüminyumun sımgesi TERSI okul kışla gibi yerlerde ayak ustü tedavi yapan küçuk hastane 9 Bastan geçea heyecanlı olay Kısa zaman YUKARIDAN AŞAĞITA : 1 Sabahın İlk ışıklanma za> manı tan vakti, ağartı, aydınlık Telli sazlardan en kalın tel. 2 Inanış veya kanaat nedenl ile bağlamş Bir nota. 3 Me. kânda yer lşgal eden hacml ağırlığı bulunan varlık. 4 lslâmlyette mezhep kurmus klşl Menevis, janjan. 5 Bir cesit pey. nlr Deniz (eskl din. 6 Parasız tarafmdan 7 Örnek mecmuası veya ressam, heykeltıras karşısmda poz veren sanlı TERSI ev. 8 Bir kimsenin yahut SOLDAN SAĞA : müessesenin veya devletln özel İ51 Memurların her tOrlühal. lerini kovalerinln yazıldığı dosya TERSÎ lıyan Ücretll ev, hapishane anlamına. 2 Bir kisl Otlalc kelimenin nereden cıkıp ne jekil9 Lisan ler aldığı gibi konulart lnceleyen mânasına blllm dalı. 3 Kaleli ve duvarelbisede ha. U n yüksek kule Agacın kollan. talı dikis fas 4 Blr ay Doğustan gelme lalıgı veya lartf leke. 5 Bir kuvvetllnin sozle hare. kudretine boyun efcip tâbl olmak ketle muha. Tanm araçlanndan. 6 Boy, Oflnkfl bnlmacaniD tabı kırmak. yada molibdenln simgesl 7 El halledllmls gekll açıklığı comertlık anlamına (eskl 6789 Atillâ DORSAY New York kentinin makineleşmiş yaşamı altında ezilmiş, bezgin kişüerdir çoğu.. Peerce, Amenkan toplumunun dığer bir derdi olan şiddet hareketlerini temsil eden 2 sersTiyi, bir tiyatro dekoru suıırhlığı içinde bu kişilerle bir araya getirirken, bu karşüasmadaki doğal dramatik güçten destek alır... Bu dramatik gücü artınnak, seyircinin, şiddetıni ^itgide arttıracak olan olaylar Kar şısında, her kahramanın tepkısıni merak etmesini sağlamak lçin, öncelikle kahramanlarıııı bırer birer tanıtma yolunu seçer.. Bu nedenle fılm, tıpkı Arthur Penn'ın «Kaçaklar»ı gıbi, kişilerin, çevre ve sorunlarıyla birlikte sunuldugu uzun bir giriş bölümunu içerır..,. Filmın sonunda ise, iyi aileden gelme «güzel Amerikaİı»nın, sakat koluna ragmen «çirkin»!eri haklamasıyla, gerilen sinirler yatışmış, olay, yapımcı ve seyirci dahil, herkesi doyuracak biçimde tatlıya bağlanmış olur. Bu arada, olay sırasında tepki gostermeyen «bana bulaşmasın da..» zihniyetiyle hereket eden dığer kahramanlann davranışı ile, «sorumluluk» teması da düşündüriılür. Peerce'in fılmi, özellikle ilk yansmda fazla ağır tempolu, zaman zaman da (ö «ellikle sonunda) tavizler veren bir çahşmadır.. Ama en azından gerçek kişüere yaklaşmak, gerçek bir soruna (şiddet sorununa) eğilmek yönünden taşıdığı iyi niyet nedeniyle, namuslu Dir filmdir ve sırf bu nedenle bile görülebiUr. Yabancı basın, Avrupa'da da temsil edilen bu müzikalden sitayişle bahsediyor ORMEN TÎTATBOSU 19711972 mevsimini, geçen yıl sonunda Londra ve Romada oynadığı «İstanbul Masalu adlı muzıkal ile açmıştır. Erol Günaydın'ın yazdığı ve muzığını Cemal Reşit Rey'in besteledıği, Haldun Dormen'ın sahneye koyduğu «tstanbul Masah» hatırlarda olduğu gıbi, önce geçen mevsım sonunda, Lon drada her yü yapümakta olan «Dünya Tiyatro Mevsimi» (World Theatre Season) adlı Festıvalde ve Romada «Primeo Roma» Festivalinde oynanmış ve ilgiyle izlenerek, yabancı sanat eleştiricileri tarafmdan ovülmüştur. Zor oyun (OTLEY) Yönetmen: Dick Clement / Oyuncular: Tom Courtenay Romy Schneider Alan Badel / Renkli Columbia filmi (Y. MELEK, SİTE'de) İÇ tLGtSt yokken, İU casusluk çetestnin entrlkalarına kanşan Otley adlı bir tath sersertnin serüvenleri... Yeni yönetmen Dick Clement, sinema tekniğini göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor... Akıcı, hızlı, çarpıcı bır anlatım.. ama karmakanşık, izlemesi zor konusuyla gerçekten bır «zor oyun» Sonuç olarak, bu filmin tek ilginç ve akılda kalan yanı, Tom Courtenay'm sevimli kompozisyonu oluyor... O H I admı taşıdığı tstanbulda, tstanbul seyircisine yeni mevsimle birlikte sunulmaktadır. Mizanseni Haldun Dormen, dekorlan Osman Şengezer, kostümleri Güler Erenyol tarafından hazırlanan «İstanbul Masalı» nda başlıca rollerde: Erol Gunaydın, Hayrettın Aslan, Nev ra Şirvan, Muazzez Kurdoğlu, Hadi Çaman, Yüksel Gözen, Zeynep Tedü, Kerem Yümazer, Kâmuran Usluer, Göksel Kortay, Güzin özipek, Suna Keskin, Savaş Kalkan, Dündar Şen, Tülin Oral, Enver Demirkan, Erkal Özden, Nahit Güvendi, Mubsin Kurtaran oynamaktadır. «Dormen Tiyatrosu» nun kurncusu Haldun Dormen, basın mensuplanna «istanbul Masalı» mn Avrupa tnrnesinl anlatırken. tnıştır. Roma radyo vs televl» nunda da t^nıtiiıtn bu oyun bak kında ttalyan basınında çu yanlara rastlanmıştın • «PAESA SERA» gazetesinde: «tstanbul MasahyU Dormen Tiyatrosu bize eğlen celi, fakat İtalyan Tiyatrosnnu imrendirecek kadar modern bir eser seyrettirmiçtir.» • «DAtLY AMERtCAN» Roma • Brendan Fitzgerald Imıar siyle: «Türkler kabiliyetle doInp tasıyor. Cmuım, tekrar gelirler~» Sonra Londrada Aldwlch Tlyatrosunda oynanan ayni oyun için tngiliz basınında şu yonnn lar yapümıstır: • MİCHAEL BİLLİGTON (The London Times): «Türkiyeden Dormen Tiyatrosu Dünya Tiyatro Sezonunu zt yaret eden taze bir kaynak gibi uşkınp coşan en dinamik gruplardan biri olduğunu ispat etü. Gösteriyl son derece büyüleyid kılan Türk geleneksel tiyatrosuyla tngiliz seyircisinin bile rahatlıkla ayırt edebilecegi öğelerin bağdasmasını izledik. Tiyatronun süslü püslü rüküş kraliçesl rolünde Güzin özipek muhteşem bir karakter oyuncusu olarak karşı^ mıza çıkıyor.» • JOHN BARBER (Daily Telegraph): «Oynn esU blr tstanbnl çarsısı kadar parlak re renkli J» • J. W. LAMPERT (Sunday Time): «Sokak sahneleri, aile kavgalan, köylüler, şehirliler, şartalar, danslar, eskinin ve yeninin kanşunrn dan meydana gelen Mr. Gün. aydın'ın eseri büyük bir zevkle seyrediliyorj» • VARtETY: «Gösterinin tokâr götürmez bir cazibesl var. Seyircilere büyük zevk veren oyun, bilinçli bir dinamizmle oy> namnaktadır^ radyo İSTANBUL 0555 Açüış program 06.00 Gunaydın 07.00 Köye haberler 07.05 Türküler, oyun havalan 0730 Haberler bava dunımu 07.45 Bu sabahın melodüeri 08.00 Istanbul'da bugun 08.10 SolisUer geçidi 08^0 Arp sololan 08.45 Türküler geçidi 09.00 Ev için 0920 M. Birtan'dan şarkılar 09.40 Arkası yann 10.00 Haberler 10.05 Şarkılar 1025 Hafif Batı mtMğl , 10.45 M. özbek'den türküler 11.00 Konserlerimizden seçmeler 11.45 A. Gürses'den şarkılar 12.00 Haberler 12.10 Çigan müziği 1230 Beraber, solo çarkılar 13.00 Haberler, Resmi Gazete 13.15 Saz eserleri 15.00 Haberler 15.05 Çocuk bahçesi 15.30 Cumartesi konseri 16.00 M. Canan'dan türküler 16.15 M. Paydas orkestrası 16.30 Oyun havalan 16.45 Dans müziği 17.00 Haberler 17.05 Bir Türk yorumcusu 17.20 Yurttan sesler 17.50 Reklâm programlan 19.00 Haberler, hava durumu 19.25 Atatürkle beraber 0555 06.05 07 00 07.05 0730 07.45 08.00 08.07 0837 09.00 0920 09.40 10.05 1025 1055 11.10 1130 12.00 12.05 1230 13.00 13.15 Açüış, program Günaydm Köye haberler Türküler oyun havalan Haberler hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün Sabah şarküan Türk hafif müziği Ev lçin Sabab konseri Arkası yann T. Tokyay'dan şarküar Çeşitli müzik Türküler Şarkılar Konser saatl Ara baberler S. Can'dan türküler Kadınlar Top. şarküar Haberler, Resmi Gazete Hafil müzik 19.30 19.40 19.55 20.00 20.30 21.00 21.10 21.30 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 1155 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 1730 1800 1830 1900 19.30 20.15 21.00 22 00 22.30 22.50 2320 0030 01.00 15 05 1520 16.05 16 20 ıe.50 19.00 1925 1935 1950 2025 20 40 2055 21.00 21.10 2150 22.1ü 2230 22.45 23.00 2320 23 55 24.00 Hafit müzik O. Avşar orkestrası Bir varmış, bır yokmuj Deyişler ve ezgiler Satırbaşı 24 saatin olaylan Beraber ve solo şarkılar Bestecıler ve yasantüan Haberler Hafil Batı müziği Gece müziği Günün önemli haberleri Kapanış. «İstanbul Masah» İlk defa böylece Avrupada oynandüıtan sonra 10 Temmuzdan itibaren tznurde Fuar Açıkhava Tiyatro sunda, tzmırli tiyatroseverlere sunulmuştur. Şımdl de «tstanbnl Masah» YABANCI BASINDA ORMEN TnfATROSU'nun oynadığı «tstanbul Masah» ance Romada her yıl yapılan «Primeo Roma» Festivalinde Eliseo Tiyatrosunda oynan D tSTANBÜL tL Açüış ve program Diskoteğımizden Kanşık sololar Bee Gees Topluluğu Konçertolar Ester ve Abi Ofarim Oda müziği Tatü gunu ıçln müzü Cumartesi konseri Çay saati Kuçük konser Gençlere müzik Senlonık müzik Hafıf Batı müziği Albümlerden seçmeler Akşam konseri Sizın ıçın Joe Dolan söylüyor Melodıden melodıye Caz muzıği Gece ve müzik Hafif Batı müziği Program ve kaparuş GUNUN KITAPLARI BÜYÜK FİK1R KlTAPtARI No. 8 ÜCÜNCİİ ALTIN KOZA FESTIVALİ DÜŞÜNCE TARİHİ Değerli yazar Orhan Hançerlioğlu, bu eserini, ilk düşünürlerden bugünün en yeni fikir akımlarına kadar bir roman rahatlığıyle okunacak biçimde yeniden yazdı... İlk baskısı yayınlandığında birçok eleştirmenin •yıltn kitabt olarak nitelendirdikleri bu büyük eser, günümüz külrürünün temel kitabıdır. 365 büyük boy sayfa, mükemmel baskt, 20. S + S + S+ REMZt KtTABEVt Cagaloğlu• İSTANBUL EROTİK EDEBİYATIN EN GÜOLlİ ROMANINISUNAR BABIL YAYINEVI BUGÜN BAŞUYOR ADANA, (Cumhuriyet Bürosn) TL. BABIL KITAPLARI Pk.319, KızılayAnkara. ANKARA N. Ertaş'tan türküler Dilek kutusu Çocuk bahçesi T. Toper'den şarkılar ÇOCUK saati »WW«« her krtaplığın ilk esert.. ncw«« michel zevaco metne sadık.güçlü bir çevirl seçkln kitabevi PK.1362 ist. oluş yayınevi olu« yayınrrt O N SEKtZ yirmı Eylül tarıhlerı arasında yapılacak Uçuncu Altm Koza Film Festıvah bugun saat 16'dan itibaren başlıyacaktır. Programa gore, saat 16'da Vilâyet Konağı onünden başlıyacak yeni istasyonda sonuçlanacak bir festival yurüyuşu yapılacak, bu yürüyuşe Adana ve ilçelerinden resrai, ozel kuruluşlarla okulların hazırlıyacaklan ekipler katüa caktır. Yurüyüşte Yılmaz Güney, Oya Peri, Hayati Hamzaoğlu ve Bılâl Incı gıbi sanatçılar da hazır bulunacaktır. Bugunden itibaren 26 Eylül Pa zar gunu akşamına kadar Kulüp Kuyubaşında Taverna, Sular Sinemasında Türk musikisi konseri, Bahar Sinemasında film gösterileri, ayrıca çocuk baloları dü zenlenecektir. Füsun Önal, Safiye Ayla, Ömür Göksel gibi sanatçılar da özel programlar yapacaklardır. Yarışmaya katılan filmler Belediye Şehir Tiyatrosu salonunda her gün jüri üyelerine gosterilecektir. 25 Eylul Cumartesi günü ise ye ni barajdaki Altınkoza gazmosunda balo yapüacaktır Baloda, kazanan filmlere ve sanatçılarına Altınkoza ve para ödülleri verüe cektır. Festıvalin son günü olan 26 Ey> lül Pazar gunü ise Şehir Stadında büyük bir halk gecesi yapüacaktır. cervantes DON KIŞOT bilgi vayınevi 2o ciLDi ÇIKTI 27 99 8 9 babialicad.no 54 cağaloglu istanbul BABlL YAYINEVİ ,... 20 YUZYIUN DEV UCLUSUNU ... SUNAR HENRY MILLER İIHIIİUHİ ^ ^ : • • • : : Not: Eksik çevirilerle a l d a t ı l m a m a k için k ı t a p l a r d a BABiL tuğrasını arayjnız BABİL KITAPLARI Pk. 319, KIZILAY ANKARA Ayşegüi Sarıcanın başarılı konseri Haberler, tıava dururmj Atatürkle beraber iki solıst soyluyor Turk müziği N Dadaloğlu'dan türküler îtalya'dan müzik Bar varmış 24 saatin olaylan Yarışma programl M Erses'den şarkılar Çağdaş Türk müziği Z tzgin'den türküler Haberler Çeşitli Türk müzigl Müzik dolabı Günün bnemli baberlert Kapanış TGDD. İslelmesi İslanbul Alım ve Salım Komisyonu Reisliğinden: Muhtelif Hurda Malzeme Salslacaklır 1 Aşağıda yazjlı hurdalar hizalannda gösterilen gün ve saatlerde Sirkeci'deki Komisyonumuzda kapalı zarf usulü ile satılacaktır 2 Teklıflenn arttırma saatinden yarım saat evvel Komlsyona verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 3 Muvakkat teminatı teklif edilen bedel tutannın yüzde beşidir. 4 Şartnameler Komisyondan bedelsız alınabilir. 5 TCDD, satışı yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiğı talibe yapmakta tamamen serbesttir. C i n s i 1 Hurda ahşap travers 2 15 ton hurda çelık talaşı 3 2900 Kg hurda Skoda kamyon 4 Elavatör ve Motopomp 5 3 kalem muhtelif hurda malzeme 6 4 kalem muhtelif variller 7 Klingrit kırpıntı, plâstik kumaş ve baxter şişesı 8 45 kalem muhtelif hurda malzeme 9 2 ton köprü malzemesı ve 3000 Kg. eski putrel Arttırma Günü 30/ 9/1971 4/10/1971 7/10/1971 11/10/1971 14/10/1971 18/10/1971 21/10/1971 25/10/1971 27/10/1971 Arttırma Saati 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. P John updıke tTANlST Ayşegül Sanca, geçenlerde Prag'da Çek Senfoni Orkestrası eşliğinde başarüı bir konser vermiştir. Dışişleri Bakanlığmdan verilen bilgiye göre, Sanca Saint Saens'in 4 nolu piyano konçertosunu çalmış, seçkin dinleyid topluhığu kendisini 5 defa sahneye çağmnıştır Fok Senfoni Orkestrası yöneticisi Jindrich Rohan başta olmak üzere Çekoslovskya'nm önde gelen müzik oto r; •leri sanatçımızın basarısuu öven beyanlarda bulunmuşlardır. Piyanist Ayşegül Sanca, önumüzdeki günlerde Prag yakınlannda':i PoPdebrady ve Bmo şehirlerlnde de iki resital vere» cektir. ' UAMMERTUNCERIN nefis türkçesi ile dilimize kazandırdığı john creaseym polisiye romanları arasında hâdiseler yaratan eseri. Sayın Şoförler! Çehırlerarası karayollarına çlziîen bcyaz çızgıler, sızın emniyetınizi sağlar. Gece ve gundüz bu çizgiler» uyarak seyredımz Aksı halde tıem vasıtanz kazaya ugrar, hem d* cezaland ı r ı h rs ı nı z ÇIKTI! seçkln Kttabevi RK.t362 ist. © oltif yayınevi 27 99 89 babtaK cad. no 54 cae*k>4lu | istanbui ÇIKTI 30 günde kapışılarak biten romanın 2baskısı çiftler BABİL KlTAfLARI Pk 3I9 kızılayankara Türkiyc Trafik Dcrncği (Ba^ın: 2U853/7684),
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle