19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA t K Î : rCUMHURİYET: 18 Eylül 1971 i kinri Cihan Savası 1945 yılının ilkbaharında Avrupa'da, sonbaharında Asya'da sona ererken, Amerikan ekonomisi altın devrini yasıvordu. Bn taribte Amerikan ekonomisinin nispi payı dünva ekonomisinın yarısından daha fazla idi. Dünva altın stokonnn »o"5.80'i Amerika Birlesik Deiletlerinde toplanmıs bulunnyordn. Amerikan ekonomisi tam çalısma halinde ve yabancı ekonomilerle iliskilerinde daima alacaklı idi, ödemeler dençesı devamlı olarak fazla ebsterivordu. Bu dönemin temel sorunu dolar kıtlığı sorunn idi. Bn durnm daha tkinci Cihan Sa\ası sona ermeden önce bilindifiinden 1944 yılı Temnroz a\ında Bretton Vtoods'ta oluslararası ödemeleri ve sermaye hareketlerini düzenlemek fizere iki ikiz kardes . L'laslararası Para Fonn ve Ulnslararası Imar ve Kalkınma Bankası . dünyaya Relirken Amerikan dolan esit statüde altının •anı basında ver aldı. Çünkfi bn tarihte, altına baflı tek para Amerikan Dolan idi. ~¥ kinci Cihan Savasının hemen sonunda • dunva iki temel sornnla karşı karsıya huluıınvordu. Bu sorunlardan birincisi Ba. tı Avrupa memleketlerinin iman ile az gelismis memleketlerin kalkınmasi sornnu. di. £eri diinya\ı saran komiinizm tehlikesine karsı hiir âlemin kornnması «ornnn idi. Ba iki sorun da Amerikanm destefi olmaksızın çözümlenemezdi. Çünkii Amerikan ekonomisi nlnslararası dev bir ekonomik jüç idi. Bn durnm aynı zamanda Amerika Birlesik Devletlerini hür âlcmin mnhafız çücü haline «etirhor. onn nluslararası taahhStlere soknvordu. Geride bırakılan ve cevrek asn asan bir dönemin muhasebesi yapıldıği vakit Amerika Birlesik Devletlerinin bn iki temel sorunn ne sekilde ele aldıfı kendiliginden anlaşılır. Amerika Birlesik Devletleri bn dö. nemde 1 4 D milvar dolarlık ekonomik ve askerî vardım yapmı;, 75 milvarhk ö>el ser. ma\e Amerikan ekonomisinden difer ekono. milere ihraç edilmistir. » DOIAR SORUNU Prof. Dr. İSMAİL TÜRK S. B. F. Öğretim Üyesi tı A\rupa Ekonomilerinde ve Japonya'da o . lumsuz karsılanmadı. Çünkii, ödemeler dengesi fazla gösteren ekonomiler Amerika Birlesik Devietlerinden alacaklarını, doların altına karsı tahvil kahili\eti oldnğu için, di. lerlerse altın olarak tahsil edebiliyorlardı. Fakat kısa bir süre sonra bir \andan Amerikan ödemeler dengesi açıklarının devamltIıgı, diğer yandan ödemeler dengesi fazla gösteren ekonomilerde karsılasılan dolar bollufu bn memleketler iein sakıncalar tasımaja başladı. Dolann nluslararası bir ödcme aracı olması, Amerika Birlesik Devletlerinin para arzrnı artırarak ödemeler dengesi açığını bir çözüme baglamasına olanak hazırlı. jor, Federal Rezerv Bankça ihraç edilen do. larlar Avrupa'da toplandıeından. Amerika Birlesik Devletlerinde enflâsvona sebep o l . muyor. Batı Avrupa ekonomileri ise, hızlt bir kalkınma ile fiyat istikrarını bir arada ıjerçeklestirmek çibı oetin bir sorunn çözmek 7ornnda kalıyorlar, ve bazen bu uğurda kalkınmalarından bile fedakârlık ediyorlardı. Tstellk Amerikan sirketleri dolar »eklindeki sermayc ihracları ile Batı Avrupa sirketlerini de ele çeçirebilnorlar veva bn şirketlerin serroayelerine hâkım oluvorlardı. Batı \v. rupa ekonomilerinin Amerikan ödemeler denjesi acıklannın hn olumsuz etkilerine karsı tepkilerl gecıkmedı. Amerika Birlesik Devletlerini bu açıkları altınla ödemege zorladılar. Devamlı ödemeler dengesi açıkları altın stoklarını (iines altında kar tibi eritti. ]"48 vılında 33 milvar dolar civarında olan Amerikan altın stoku 1971'in bu günlerinde 10 milvar dolara indi buna ragmen Batı Avrupa memleketleri ile Japonva'daki Amerikan dolarlannın toplamının 45 milvar dolara ulasması önlenemedi. yasalarında rekabet gücü azalmaktadır. Amerikan ekonomisinin îkinci bir den. gesizliği Amerikan bütçesi üzerinde toplanmaktadır. Amerikan bütçesi 19671968 malî yıhnda ît milyar dolar 19681969 bütçesinde 8 milvar dolar açık göstennistir. Bu dnrnm son yıllarda Amerika Birlesik Devletlerinde görülmedik ve alısılmadık °b67'lik enflâsyonlara sebep olmustnr. Bn dnrumnn conncn olarak prodüktivitedeki artıslar Japonya'daki ve Batı Avrnpa memleketlerindekl prodüktivitedeki artıslann altında kalmak. tadır. Birlesik Devletlerinde karnlaA merika sılan üçüncü bir dengesizlik Amerikan ' lann pariteri değisen parlte olaeaktır. 0 Ücretler, fiyatlar kiralar ve maaçlar 90 günlük bir süre için dondnrnlmuştnr. O tthalat üzerinden ahnan vergiler geçici olarak °olO oranında artmlmıstır. O Motorln araçlar üzerinden alınan *<7 oranındaki özel harcama vergisi kaldınlmıştır. O Gelir verçisi mükelleneri için vergı indirimlerine gidilmis, yatınm indirimleri artmlmıstır. Bütce'de 4.7 milvarlık tasarrnf saçlanacak kamu görevlilerinde «ıS tensikat yapılacaktır. UNDEN UNE Halk, devleti neden sevmiyor? Sonııc 9 Tabancı memleket Merkez Bankala. nna Amerika Birlesik Devletlerinin altın ödemelerint gecid olarak dnrdurması dolann dıs konvertibilitesinin kaldınlması demektir. • Dolann yüzen veya deÇisen bir knr üzerinden islem gBrmesi fiilî bir deralüasyon. ithalât fizerinden alınan verdlerin »olO oranında artırılması kısmî bir devalnasyondnr. • Bn tedbirler geçiei olarak alınmıslardır. fakat nznnca bir süre devamlıhk arzedeceklerdir. • Niion tarafından alınan tedbirler, İstihdam hacmini artınnaga ve ödemeler den grsi açısını kaparaata matnftnr. • Amerika Birlesik Devletleri. (imdlden baska çare kalmadıtı icin nfnkta törünen hir devalSasronnn hazırlıgına girismis ve difer ekonomiler istemlverek de olsa Amerika Birlesik Devlietlerinr rardımeı olmuslardır. Bn isbirliti devaluasyon kesinlrsinceve kadar ve devalöasyon camanında da devam edecektir. • NİTon kararlan ile Bretton Woods'ta saptanan ilkelerden nzaklasıldıiı sibi. GATT* ın ilkelerinden ve Batı memleketleri ile az gelismis memleketler arasında gelistirilmeie çalısılan tercihli tarifelerden ve Kennedv Round müzakprelerinde elde edilen sonnçlar. dan da nzaklasılmıstır. • 1971'in dönvası 1944'ün dnnvasından farklıdır. 1971'dr ikinci bir Bretton Woods'a ihtivac vardır. övle anlaşılıvor ki. bövle bir toplantıda altına. dolara ve tntiliz lirasına ilâvr olarak veni ihtivat paralar girecektir. Mahtemelen bn paraiardan bir! Ortak Pa. zarın ilerde çerçeklestirilecek müsterek pa. rası olaeaktır. En nyçnnn bir dünva parası olmakla beraber. 9 27 Eylül'de Washinçton'da toplanacak olan L'lnslararası Para Fonn toplantısında az gelismis ekonomiler seslerint dnynrmaga ve er eeç veni knrnlacak nlnslararası para dÜ7eninde kendilerine ne biçim yer istediklerini anlatmafa çalısmalıdırlar. Aksi halde, bu tefer de nnntnlabilirler. Değişen koşullar atı Avrnpa ekonomisinde ve dünvada dolar kıtlıjı 1950lerin ikinci vansm» kadar devam etti. tlk defa 1957 vılında \merika Birlosik Devletlerinin ödemeler den. jesi açık çösterivordn. Batı Avrupa Ekonomileri. imar faaliyetleri, nitelikleri itibarivle kalkınma tavretlerinden farklı oldngundan. bn alanda sarfettikleri tayretlerin olura In sonurlarını kısa dönemde idrak etttler. Evvelâ Batı Almanvanın sonra Fransa'nın ödemeler dençe^i milvonlarla dolar deSerinde vıllar itibarivle fazla sösterdi. Dnrnm ITzak Dofu'da, Janoma'n'a da Batı \\rıır>a'dakinden farksız idi. Bu durum e\\el& Ba Temeldeki dengesizlik y \ merikan ekonomisi zamanımizda dünva * * ekonomisinde "»40 bir pava sahip olmasına raŞmen çesitli dengesizliklerle karsı karsıvadır. Bn dengresizliklerden biri istihdam dençesizlUidir. tüsİ7İerin faal nfifnsa oranı %6.1'dir. Amerikan Is Kannnnna göre iktisadî bakımdan hoş görülebiiecek issizlik oranının '.4 olmaşı jerekir. Imalât sektöründe iirctim kapasitesi "»73 oranında çalıştırılabilmekte Amerikan mallannın Cihan pi ödemeler dengesizliği olarak ortaya çıktnaktadır. Aslında bn dengesizlik 1957'ye kadar geri jridivor. Amerika Birlesik Devletleri bn açıgı bir yandan altın stoknnu eritrrek diğer yandan ödemeler dengesi fazla gösteren geİismis ulkelerden kısa vadeli krediler saflayarak Swap islemleri dolann değerinl mnhafaza edebiliyordn. Bn dnrnm 1967 rılına kadar bn sekilde devam etti. Vietnam Savasının vognnlnk kazanmasıvla ödemeler dençesi açıklan büyfik ölçiide arttı, ve bn hilânço 1971 yılının bîrinei üç aylık döneminde 5.5 milvar. ikinci «c »ylık 5.9 milvar açık •serdi. Bn arada spekülâtif faaliyetler vo|unluk kazanmakta çecikmedi. Amerikan sirketleri ile Amerika'da subeleri olan \abancı bankalar dolardan kaçıvorlar, Amerikan tahvillerine tasarruflarını baŞlamış olanlar tahvillerini elden çıkarıyorlar. Amerika'ya borçln olanlar ilerde bn borçlan daha ncnza ödenecek dive borçlarını ödemevi geciktiriyorlar: bnna mukabil, Amerikan sirketleri Almanya ve Japonva'va karsı borçlarını süratle ödüvorlardı. tste bn kosnllar altında Baskan N'İTon 15 \|nstos kararlarını aldı. Çünkii. dolann vüksek bir pariteye sahip olduğn su üstüne çıkmıstı. ?*ixoıîun kararları askan Nixon'nn aldıjı kararların esasB larını beş noktada toplamak mümkündur. O Sabit knr üzerinden vabancı Merkez Rankalanna altın satışları eeçici olarak durdnrulmuştur. Tabancı paralar karsısında do Savın tçisleri Bakanının «polhin halka ıvi maamele ;apma«ını» tavsiye eden tamimini gazetelerde, elbet benim sıbi okumussunazdur. Kendisinın iyi niyetine tesekkür edenz. Fakat o kanıdayız kı, ne onun ivı niyetı .ne bızim te^ekkürümüz, devletle millet arasında \ÜT olan. bir nçurumu ortadan kaldırmaîa kâfi jelmiveeektir. Kendisinin çönderdifi bn tamim. simdiye kadar eönderilmis olan tamimlerin kaçıncısıdır? bilemiyoruz. Eecr bnnların do^ada «nretleri varsa, mıktarlannın çok kabarık olduju da muhakkaktır. Çünkfi biz. cocuklağumu/dan beri. vani rahmetli Sükrü Kaya'nın tçisleri BakanlıŞı zamanından bn vana bu ne\i tamimlerin gönderildiğini çazete sütnnlarında okumusuzdur. Gerçek şu : Devletle vatandas arasindaki ilişkileri tamımlerle volnna kovmak mümkün olmuvor. Bu çok bü\ük bir prohlemdir. Bilir misiniz ki 1950de Demokrat Partivi fırtına gıbi iktidara petiren sebeplcrin en önemlisi. vatandasın Demokrat Parti'vi kendisine devletin. yani her cins mertebe ve makamdaki memornn, «iddetine. hid. detine. terslemelerine karsı bir savnnma aracı olarak törmüş olmasıdır. O zaraana kadar calfivat çekildigi halde zor cirilen kavmakamın, salavat çeksen de hiç jsiremivecefiin Bakanın odasına ocak baskanı itibar görerek girip de, yanında gotürdüîü vatandası eösterip : Bnncağızın isi neden olmuvormns? diye sormak imkânını bulunca. bürokrasinin sprt cehresinden bıkmıs nsanmıs olan vatandas. bir benlik idraki sevincivle muhalefete doSrn aktı çıtti. Kannnu tatbik etmek baska. hasin olmak gene baskadır; neden mahketnede hâkim, sanıja hattâ tanıga : Sen ! diye hitabeder?.. Çünkii biri kürsüde oturnr. öbürünün ayatı verdedir. * s lında idam cezası vermek hakkını kannn, kürsüde oturana vermistir. Buna karsılık nezaket ve muaseret kaideleri. ona «Sen» dive hitabetmevi menetmistir. Ama nakkın biri kanuna dayandıeı ve difceri de müevyidesini valnız viedanlarda bnlduçu için. kanun isler. \icdanî mfıevvide islemez ! Ben burada. bu sütunda. vatandas devlet iliskilerinden çok bahsettim: trafik memurnndan küfür vıven soförün. santraldcki hanımdan papara viyen abonenin derdine çok tercüman oldum. Posta tisesinde size «Hadi hadi ver mektuhunn git !» diven a^zı sakızlı memurelerden çok dert vandım. Bnna rağmen bu derdin Türkiye'den tamimlerle ortadan kalka. caŞına inanmıvorum dersem. Sayın tçişleri Bakanı beni maznr eörmelidir. Biz, genel, cok senel bir efiitim dâvası ile kar« karsıvayız ! öyle bir problem ki. bnnun üzerine esaslı olarak buçüne dek hiç eîilmedik. Bir devletin varlıiindan haberdarız. O devleti devlet vapan nnsurlardan bir tanesinin vatandas oldufunu bilivornz. Gene de devlet ile vatandasın arasını. hiçbır »eyin farkında olmadan. açıvomz! Sanki bindiji dalı kesen Nasrettin Hoca gibi bir seyiz !.. Cümhurlyetf e Devlet Orman Kereste Fabrikası Ayancık Müdürlüğünden: Fabnkamız anbarmda mevcut (28) parti halinde (5341 metreküp yumuşak (531 > metreküp sert ve (7103) metrekare parke fabrikamız idare binasmda açık artırma ile ve peşın bedelle satışa çıkanlmıştır. Mezkur kereste ve parkelerın satışı 28 '9 '1971 tarihine rastlayan Sah günö s*at 14 de. şartrramesi müfredtıth listeler Orman Ürönft¥îî "Öenel MudüriüSfflKieT' Kastamonu: Ankara; Bolu; Düzce; Adapnzar;; İstanbul; İzmır; Mersın; Samsun ve Sinop tşletme Mııdürlüklerınde ve Fabrıka 'Muhasebesindp sorülebilır. İsteklilerın almak istedikler partınin Tc 7.5 temınatını satış gününden evvel yatınp makbuzlan ile bırlıkte Komısyona başvurmaları ilân olunur. (Basm: 20780'7686) cçtiğimiz haftanm hava olaylan beklendiği sekilde bir gelişme gösterdi. Bir hafta evvel görülen yağışlar azalarak kesilirken hava sıcakhklan günden güne arttı ve mevsim normallerinin üzerine yükseldi. G Kuzey'cfe yer önumüzdekı bir hafta Içir.da yurdumuzun genellikle guneşli hava akımlarının etkısınde kalacağı beklendığınden hafta. nın tahmını şovledır: yer yağış bek/en/yor açık gunler devam edecektir. Dört gun sonra yağışlar iyıce azalaıak az bulutlu gunler lerı parçalı bulutlu yer yer ha batı kesimlerınde yer yer önem sız sayılabılecek derecede yafıf ve kısa «urelı yağmurlu, o . ğışlar ıhtımal dahilindedır. tekl yerler az bulutlu açık g e . Hafta son 1 a nna doğru hava çecek, hava sıcaklıkları günden s sıcakhklan bıraz tfuşecek. ve gune artacak, ruzgârlar rfegı ik bulutluluk artacaktır. vonlerden hafıf olarak esecektır. Dort gun sonra bolgenın her jeıınde guneşlı ve sıcak gunler etkılı olacak, hafta sonlarında kuzey kesımlerde yenıden hafıf vağışlar başhvacaktır. etkılı olacak, rüzgârlar hafıfleyecek ve rienız suvu sıcaklıkları bo!£;enın batısında 21, doguund<j 2324 derece civarında bulunacaktır • AKUENİZ BÖLGESt: 18 \e\a 19 Eylül'de bolgenin ba'ı kesimınde gunevlı hava ak.m {Vatandas kömür için | nereye başvuracak? • 4 • 1 • I Devlet Kitapları Müdürlüğünden: Pazarlıkla Kitap Bastırılacaktır Basılacak kitap bedeh 40.000 Muhammen bedel 371500. Geçiei teminat 22 310. thale günü 22 91971 thale saati 15 Mudurlüg'imuz Komısyonunda mevcut şartnamesme gore 40 000 adet kı'ap pazarlık usulü ile bastınlacaktır. Ihale 22 9.1971 çarşamba sunu saat 15 00 de Sultanahmet Ayasofya Mıizesı arkasmdakı Mudurluk Komısvon Başkanlığında vapılacaktır. Tstekhlenn ıhaleye gırebılmelen ıçın kanuni belgelerle blrl.ktc ıhale gurj saat 15 00 e kadnr Komısvon Başkanlığ'.na müracaatlan Şartname beoelsız oiarak Mudürlukten ıstenebılır. (Basın: 20935 '7688) Türk Hava Yolları Anonim Ortaklıçjındcın 1 Ortaklıgımız ıhtıyacı ıçın 30 PTT hattma tevsı edılebıiır 20 PTT 200 dahı'ı hattı bulunan PABX otomatık telefon santralı satın alınacaktır. 2 İhalesı kapalı zarfla teklıf almak suretiyle 8 10 1971 tarıhmde saat 15,00 de Ycşılkoy Teknık İkma! Mudürlügunde toplanacak THY Satın Alma Konv.s; onunda vapılacaktır. 3 Satın alınacak 30 PTT hattma tevsı edılebıiır 20 PTT 200 dahil! hattı bulunan PABX otomatık telefon santralma aıt muhammen bedel (gosterılecek mahallerp monte edilmek suretiyle; çalışır vazıvettet G60 000. TL. muvakkat teminat tutarı 33 i'Oü TL. dır. l Bu ışe aıt ıdan ve teknık şartname THY A.O. Ycşıl'ko> Teknık İkmal Müdürlüğünden temın edıiecektır. 5 isteklilerın teKlıf mektuplannı 8/10'1971 tarihınde saat 15.00 e kadar THY A.O. Yeşükoy Teknık Ikmal Müdürlügünde toplanacak Satuı Alma Komısyonu Başüanl:ğına tevdı etmelerı lâzımdır. 6 Po^tada vakı »ecıkmeler kabul edılmez. 7 Ortaklıgımız 2490 saydı Arttırma ve Eksiltme Kanun"na tâbı decıldır (Basın: 20868'7682) • MAKMAKA BÖLGESt: Yuksek atmosferde orta Avrupa üzerinde bulunan alçak mer kez 18 Eylüt'de Yugoslavya üzerınde merkezleseceğinden bir kaç gun bölgede güzel havalarla bırlikte cephe geçişlen İle ara sıra kısa sürelı sağanak yağı*.ları gorülecek. hava sıcakhklan jaşiflarla bırlıkte blra? aza!arak hemen arkasından a r t a o k . ruzgarlar povrazdan orta kuvvetie esecektır. Beş gun sonra yağışlar kesılerek tamamen güneçlı günlere donulecek, denız suyu sıcaklıkları 2021 derece civarında bulunacaktır • EÜE BÖLGESt: Üçdört gun bolgenın kuzey kesımlennde serın hava geçişlerı ile kısa surekh ve hafıf yağmurlu, otekı kesımler az bulutlu ve açık geçecek, hava sıcakhklan yağışh yerlerde değı^mıvecek. guney kesırr.ıerde bıraz artacaktır 22 Evlui'den nıbaren bir ve>a • GCNEVUOGU A.NAUOLD BÖLGESt: Üç dört gun az bulutlu ve açık gunler etkılı olacak. hava tıcaklıklan günden gune artarak mevsım normallerinin üzerine çıkacaktır, Bu förenîn «onunda bolgenin lan nedenı ı!e çok az miktarda oragrafık %ağı=lar olurken otekı kesımler az bulutlu ve acık geçecek hava sıcakhklan günden gune artacak mevsım normallerının uzerıne çıkacaktır 20 Eylül'den ıtıbaren yağışlaı azalarak kesılecek ve sıcak gunler etkilı olaeaktır. Haftanın son gunlerınde yenıden yer ver oragrafık yağışlar baslavacak ve denız suyu sıcaklıkları 26 derece cıvarıcda bulunacaktır # UUGU ANADOLU BÖLGESt: Bırkaç gun geçmıs giınmış gunlerde olduğu gıbl uz bulutlu veya açık geçecek, hava sıcakhklan tednci olarak artarak mevsim normallerimn üzerine yükselecektir. Dört gun sonra bolgenin kuzey kesimlerınde çok kısa sürelı yağışlar bashvacak ve bu arada hava sicakhklan biraz azalacak, haftanın son günlerınde bıraz serınleme görulecektir. Bir ay önce Vallliğe dilekçe lle oaçvurdum. Dııekçemde diyordum ki: «Altı yıldır tstanbul'dayım. Her yıl kömürü ttaloriferli cvde oturan karneli kimselerden karaborsa he^abı alıvırdım Bu sene bu. olanak da elimizden altndı. 750 kilocuk kömürün venlmesine emir bnynrun...» jllglli Vali Yardımcısı; sun? Orasını da »rıcık ajıkla. Henüz kömür dnekçesi ka mak gerekme? mı\di?. Ve bu) etmiyornz(!) dive dilekçe mür karaborsa«iinın alıp ml aluadı. (D«mek Uerlde ka mpsinde ho tııtum darrani'îivla, maknmınınn da hlra? vardıma bul edecekler...) On beş gün sonra ylne gıt oldueu dfwf«nüleme7 mi?.Osman Tt'V«JER tlm. Kapıdakl tenbihll odacı. Cerrahpaşa Caddes» Hacı Kömür dflekçeleri Kaymahavram Mektehı Sokak kamlığa verilecek. dedl. No. 10/9 <\KS\RAX • Ist. KavmakamlıŞa gittlm. Kömür dilekçesi kabnl e^ mivoruz. Vilâvetten henBı hir teblig yapilmadı dedıler. (Demek Valilik tebligat yapacalî.) Tabll dilekçe vine eltmde kaldı. . Ama dilekçe alınmalı ve cevabı yazılı olarak venlmell de»il miydi'.. Bu <!efer dllekçevl posta 1 1 » Valıli*e volladım tşte cevabı: «19711972 nlı kömür tahsisi Valilifimizce vapılmadiKindan, dileçini? verine gctirilmemiştir. Duvurulur.» 198 sayıl) Emlâk AJım Vergisi Duvduk duvduk ama bir soKanunu 10 Apustos 197ü'ten 28 rtı da "sorama? mıri7? Peki Sann Vali Yardım Kasım 1970 tarihıne kadar 69 tn2 cısı, vatanrias nereye baş\nır Hen büvük olan isçı me^kenlenne de binde 70 verei ni=peti tstbik edilmekte tdi Ancak 28 Ka^ım 1970'de cıkan 13R81 No lu Resmt Gazetedeki Malive ve tmar lskân Bakanh&ınuı tebliâi ile tSCt MESKENI.ERÎ için 10 8.1970 tarl hinden itibaren tathik edümek üzere vürürlüğe cirmesivle isçi me<skenlerinden de binde V> tndirimli vergi kesilmeve baslanmıstır. Emlâk Ahın Vergisi hâlâ ılamadı AY TUTULMASI Prof. Dr. Ümran E. ÇÖLAŞAN i, MANlSA'nın Goktaslı mahallesınden bir okuyucumuı diyor , kı: «Bilditiniz eibi Afustos'an 16'sında ay tntulması meydana geldi. Ben de çıplak gSzle bn olayı izledim. Şimdi size bir gornm var: Ay, Dünyanın tam çölsesine RÎTdifei halde, tam olarak kaybolmadı. Av'da hava olmadı ' tına ve bn nedenle ısınlann direkt olarak ay vflıeyine yayılmasi imkânsıt oldugnna före, dvram nanl iıah ediİebilir.. » KONU daha ziyade astronomik olmakla beraber, fizlksel kanunlann ışığı altında, soruyu kısaca açıklayalım: Güneşten dünyamıza ve diger yıldızlara gelen aydınlatıcı ısınlar uzaydan geçer. atmosferimize girer, dünya yüzevine ulasır, bir kısmı bulutlara çarpar. vansımaya uğrar. tekrar gerı eıder bir kısmı vüzeve ula«ır onlardan rfa bir kı^mı yanjımava maruz kahr Su hale göre dünvamıza eelen ısınlann bir kı=mı vamma dolavı^ıvla çesıtli açılar altında. etrafa dagılır Biran kalın bir bulutun dünva yüzevi ile. güne« ara«ma girdıgini kabul edeHm Eğer bu vaiMmalar. dajıimalar ve sacılma'ar olmasa idi. bulutun altının karanlık olma'i gerekirdi Görüvorsunuz ki. karanlık olmuyor, yalnız gölge meydana gelivor. AY tutulmasından. dünyamıt, ay ile güne? arasıng girince. günesten ava giden aydınlatıcı ısmların direkt olarak ava ula^masına engel olur Fakat çevrede mevrfans gelen vansımalar riaŞılmalar, diger vıldızlarrîan eelen «az da olsa» ı«ınların te<=in ile bölffe manzara'i ortsva cıkar. vanı av tamamı il»> bir kararlıgır icınHe kavbolmaz. GÜVEŞ'E kar«ı olmavan, fakat pencere'l bulunan bir nodruma cırriiğımız zaman kendımizı zlfırı karanlık ıçınde bulmadı2ımi7 gıbı. HOŞÇAKALIN... ıkl gun sure ile yağışlar bıraz daha yavılacak ve hafta scmtanna doğru günesli ve sıcak gunlere donülecektır Denız suvu sıcaklıklarının 23 24, en yuksek hava sıcaklıklarının ıse bolgede ver yer 3 3 3 5 derece civarında bulunacağı tahmın edıl mektedır. • KARADENtZ BÖLGESİ : Üçdort gun Batı Karadenız serın hava geçlslerı ile ver yer kısa sureh vağı«lı geçerken Doğu Karadeniz'de fön etkiM ile sıcaklar artarken az bulutlu ve • İÇ ANA1IOLU BÖL(Jb>t: 2U Evlül'den ıtıbaren bir v e ı ı ıkı gun bolgenın kuzey kesım Durum bövle îl<en Kooperatifimizce Sosval Siaortalar Kurumundan ahnmı« ipntekii kredı ile vaptmlan ve Vı A&u«to<! lflTd'de i«Vân raoonı alınmıs olan 14 Hariran 1Wfi tarih 12"22 «avılı Be«mî Gazetede vavınlanan fi 6450 savılı Karamamede belirtilen ipo tek kar=ılısınds konut kredisi veren 'Sosval Sieortalar> Kurum ca vaptmlmıs ve l«0 M2"v1 eeçIkı sene öncesıne kadar tıer tnpven »fi M2 olan kooperstif orgiın 1517 arası su gelırdı IkJ tafelarına ait i^ci mpckerVrinden < senedır ise bellı olmayan gun Sammn Versi Dairesi. ttiraz K ve saatlerde haftada üç etin mi«:vonu Temvi7 Korni^vonu T C. 12 saat gelırdı Ama şu son ay htıdutlan ireri'îinde valnızca biz larda aman Allahım adeta Ker H»n hînHp 7n vpraj örlomemizi tas belâ. 10 gunde bir lutfedıp su <1iV ve binde ^" înrtînm itirazıvenvorlar O da doğru dürüst nızı reddetmpktedirler aksa. Gerçi eskıden de bınncı Malive Bakanlıtı vetkilileri kata çıkmazdı ama su spltnce de illâ "W\n knonprstıfiniz 85 bep asa>ı ıner oradan vukanla M2*lik isci me=kenleriniz icin ra çekebılırdık Ama tam 11 hinrte 70 vergi ödpmpniz eerekîi gün aradan sonra 13fi1971 srü derlerse o 7a"ian hİ7 de seriatın nü saat 18'e geldıgınde sennç tcınde asafıda toplandık O da ne eeicb gellvor derken. su kesjlıvermez mı Artık beklıvonrz tek rar ne eun gplecek diye Burası, Beyazıt • Bakırcılar Fuat Paşa Cad. Burası ıs mutütıdır. Kalabalık muhittlr. Burada lokantalar vardır. fcahvehaneler vardır, ılâç lâboratuvan vardır Fakat burada su vofctur. Acaba butün bu yerlerde temizhk nasıl oluvor? Dokme su tle değırrnen donmez herhalde. Bu dunımda halk 35 TL. arasında para ödevıp bir teneke su ahvor Deposu olanlar 175 • ?S8 1^71 tarihll 200 TL. ödeyıp tankerle su ge nu«hasında vavınlanan «Ruhtırtıyor. «atsız tnsaat vapılıvor» başArtık yeter beyler, o herşün lıkli V S 7 1 ıleiüler tarafından ner saat su verdıŞını? semtlpr tnrplpnmiştır: d,en bıraz kesın de biz de su • Bah«e konu Sl'H Mesrutlyıizü çörellm Bız de bu mem«1 Hacı Man«ur Soleketın evtâtlarırız ruh'atsı? ıiTîaat hak Lütfen bize cevap de*ll su kmda Beledivecp «prekH kavenn. artık o dolmalan yufmunıınt ıelem viını'ıilmpk'siır > yoruz Hprk°s her şevi açıl'ça Bı'£"lerınİ7İ VP Savın ea?e. b'lıvor Nıçın boyle üvey evrpr'7rlo vavın!anma<=ın» musaa. lât muamelesı göruyoruz onu rio'orinizı rir» »rlenm anlavamadıS Sayffilanmla Ismail OzhOTaci Rant O K U Rakırcılar. Fuat Paşa Ba«ınVarın vr Torizm Cad No: fid/6 MHHBrfl Çilemiz ne zaman dolacak NIMBUS Ruhsatsız insaat kontro! altın?» alınmıstır • • • • • • » • • • • • • • • • » • • • • • • • • • » • » • » • • • • • • • • • » 4
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle