12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Eylül 19711 ıCOIBUKfrET: SAYFA ÜÇ Olcay, Palamas ile 1 Ekim'de Kıbrıs konusunu görüşecek ANKARA, (a a) Dışişleri Bakanı Osman Olcay'ın, Kıbns konusu başta olmak üzere Türklye Yunanistan Iklll ilişkilerini de gftrüşeceği Palamas ile 1 Ekim'de New York'ta buluşacağı dün UgUIler tarafından açıklanmıştır. Kıbrıs'ta elektrikler ansızın kesilince Grivas harekete geçti sanıldı LEFKOŞE ( I J . ) Kıbnsm bazı kesimlerinde, perşembe gecesi elektriklerin ansızın kesilmesi bir çok Kıbnslının yüregini agzma getirrruş, özellikle bazı Rumlar, EOKA tedhiş teşkilâtuun lideri Yorgo Grivas'ın Makarios'u devirmek için harekete geçtiğini sanarak yerlerinden fırlamışlardır. 10 daWVniıif endişell bir bekleyiş devresinden sonra ışıklar yanınca çok kimse rahat bir nefes almıstır. Bir çok Kıbnslı Rum, bu vesile ile bundan on yıl öncestni, Grivas'm, gene böyle karanlık bir gecede tngüiz kuvvetlerine karşı harekete geçmesini hatırlamıştır. O vakitler, elektriklerin ansızın kesilmesi önceki gece olduğu glbi teknik bir ânzadan ileri gelmemlş, EOKA'cılar, trafo merkeztni baltaladıktan sonra kanlı bir tedhiş kampanyası başlatarak uzun bir süre tngilizlere karşı savaşmıslardı. Nixon, basın toplantısmda açıkladı: « Lipkowshi ile Ankora da önemli konular görüşülüyor Ümit GÜRTUNA bildiriyor Diplomasi garip bir sanat. Ülkelerin çıkarlan; nis, hatır, gönfll tanımıyor. Bir bakıyorsunuz bir kaç dakika önc« birbirlerini şiddetle suçlayan iki tarafjn temsilcileri bir masa başına oturuyorlar ve çok kez şampanyalarla kutlanan anlaşmalan hazırhyorlar. Ya da bir dostunuz size ummadığınız anda bir «şaka» yapıyor, önce sinirleniyorsunuz, bir süre sonra dâvet ediyorsunuz, ya da o sizl çağınyor ve gene şampanyr kadehleri havaya kalkıyor. Dışişleri Bakanı Osmaı. Olcay'ın dâvetlisi olarak Ankarada bulunan Jean de Lipkowski bundan bir süre önce Kıbnsa gidip, resml görüşmelerin gündeminde olmamasma rağmen (!) Başpiskopos Makarios*un elını öpünce Ankara bir tuhaf olmuştu. Lipkowski daha Ueri giderek Rum çevreleriyle TUrk tarafaı unutmuşçasma bir davramşa girince Dışişleri Bakanlığının ilgili bölümü, Lipkowski adının altına kırmızı bir çizgl çekmişti. Şimdi Adrarada bulunar Jean de Lıpkowski, kırmızı çizgi unutulmuşçasına gene de geleneksel Türk konukseverlıği ile ağırlanıyor. Ve işin ılginç yanı, Lipkowskı'nin bu ziyareti sırasmda Basbakan Nihat Erim'in Ocak ayının ifcncı yansmda Fransaya yapacağı resml ziyaretin proPTamı son şeklini alıyor. Andre Malraux, Doğıı Bengal saflarında çarpışmaya hazır olduğunu açıkladı YENİ DELHİ, (aa) Ünlü Fransız yazarı Andre Malraux, Doğu Bengalli ayrüıkçılara, bir birliğin başında emirleri altında hizmet etmeye hazır olduğunu bUdirmiştir. Yeni Delhi'de resmî bir kaynaktan öğrenildiğıne gore, Andre Malraux, bu teklifini, yaban cı bir ülkede görevde bulunan bir Hindistan Büyükelçisine yazdığı mektupta öne sürmektedir. Aynı kaynağa göre, Malraux söz konusu mektubunda, Doğu Bengallilerın «Yumuşak başlı olduklannı sanmadığını» ve Doğu Belgal'in, «Bir direnme ülkesi olabileceğini ve olması gerektiğini» belırtmektedir. General De Gaulle'un eski Kültür Bakanı Andre Malraux, «Örgür Bengal» uzerıne konferanslar vermeyi de reddederek, «Zira, boyle konferanslar, Pakistan tanklarını Bengalliler üzerine sürerkcn, raakalelere zemin teşkil teşkil ctmekten başka işe yaramazlar. Doğu Belgallileri sözle sa vunmaya hazır olan aydınlar, onlar Içuı çarpısmaya da hazır olanlardır.» «France Press» ajansının bir sorusu üzerine Malraux, haberin doğru olduğunu söylemiş, fakat Belgal'e hareket etmesi ihtimaliy le ilgili konulann henüz nıhaî bir karara bağlanmadığım belırt miştir. Andre Malraux, yakında bu ko nuda bir bildiri yayunlayarak, kararını dünya kamu oyuna kendisi açıklayacakür. New York'ta Palamas'tan ayrı olarak bazj ülkelerin Dışişleri Bakanlan ile de görüşmeler yapacak olan Olcay'm bu gezlsinın üç hafta kadar sürecegi büdırılmiştir. Öte yandan Ankara'daki siyasî çevreler, Birleşmiş Milletleri Kıbrıs sorununa sokraa gayreU len lçınde bulunan Makarios'un bu davranışını «sornmsuz» olarak nıtelemekte ve şöyle konusmaktadırlar : «Birleşmiş Milletleri bn Isin içine sokmakla beslenen hayalIer müzakereyi ciddi bir yola sevfc yerine, daha da müşkül çözülmesi güc bir mecraya sokacaktır. Bn sommsnzca davra. nışa Rum tarafının tevessül et. miyeceğini omantj «crel ve İıv.ıiliir kısıllanecak # Başkan aynca, Ngo Dinh Diem'in öldürülmesine kanştıklarını iüraf etti VFASHİNGTON, (A.A.) Enl lasyona karşı tedbir olarak fiyat ve ücretlerin 90 gün içiı» dondurulmasından sonra, Başkan Nixon önceki gün bellibaslı sanayı ö"allarında da fiyat ve ucret kısıtlamalanna gidileceğini açıklamıştır. Nixon, Beyaz Saray'da düzen[edıği basın toplantısmda, kuvvetli ve etkili bir program izleneceğini söylemiştir. 90 günlük fiyat ve ücret dondurulması 13 Kasım'da sona erecektir. Başkan Nixon iktisadl programının ikinci gafhasını bu tarihten en az 30 gün önce açıklayacağını söylemiş, 15 Ağug tos'ta fiyat ücret dondurulmasıyla birlikte açıkladığı ithal mallarına »,'ol0 vergi zammınm, yakında kaldınlacağı yolunda ö * a hiçbir ümit vermemiştir. İkiÜ ilişkiler Fransa Dışişleri Bakan Yardımcısı İle yapılacak görüşmeler sırasında özellikle ikili ilişkiler üzerinde durulması bekleniyor. tküi ilişkilerin siyasî bölümünde her iki tarafın da «aramızdaki münasebetleri daha da sıklastırmaktan büyüh zevk dnyacağn» demeleri olağa sayılacak. Zaten Türkıye ile Fransa arasında siyasl konularda anlaşmazlığr yol açacak ortak bir konunun bulunmadığı bir gerçek. Ancak Fransız tezgâhlannda inşa edilen Yunan hücumbotlan Lipkowski'ye hatırlatılacak her halde. İkili ilişkilerin teknik bölümü ise oldukça yoğun. Bu bölüme göz atıldığı zaman, Ankara metrosu projesinden Keban'a kadar bir çok konuda Türkiye ile Fransanın işbirliği halinde olduğu görülüyor. Bunların en önemlilerinden birt, Türkiye ile Fransa arasındakl «uranium» anlaşması. Bu anlaşmaya göre Turkiyedeki uranium cevherinden alınmış ömekler halen Fransadaki lâboratuarlarda inceleniyor. Eğer Türkiyedep gönderilen ömeklerde yüksek randıman bulunursa Fransızlar yurdumuzda uranium elde edilmesi ve lşlenmesi için bir «pilot atölye> kuracaklar. Bu alandaki diğer bir ilişki de Çekmece reaktörO ile Grenoblo Ünlversitesi Nükleer Araştırma Merkezi arasında. Türkiyeden buraya bir çok uzman gidiyor ve her iki taraf elde edilen somıçlar hakkında birbirine bilgi veriyorlar. Aynca Istanbul Teknik Ünlversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü ile Fransızlarm Ulusal Nükleer Bilim ve Teknik Enstitüsü de ilişki kurmuşlardır. Bu konudaki ilişkiler Fransızlar tarafmdan tatminkâr sayılryor. Fransız hükümeti, Hacettepe Üniversitesl Yer Bnimlerl Enstltösüne 2 milyon lira değertnde bir lâboratuar hediye etmiş. Gümrük işlemleri tamamlanmış olan lâboratuann montajı önümüzdekl günlerde başlayacak. öte yandan, Turizm ve Tanıtma Bakanlıgı SOGENOR admdakl Mr Fransız firmasmdan TUrkiyenin turistik potansiyelinin araştınlmasım istemiş. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Bakanlık aynca ayni firmadan bir turistik bölgenin öncelikle düzenlenmestnl sağlamak için bir de proje ısmarlamıs. Fransa Dışişleri Bakan Yardımcısı Lipkowski'nln bir BzelHgt de, gittiği her ülkeyle radyotelevizyon üzerine görüşmeler yapması. Hattâ Lipkowsld'nin Makarios'un elini, Başpiskoposun Fransız Devlet Radyosunun Kıbnsta bir röle istasyonu kurmasına lztn vermesinden sonra öptüğü rivayet olunur. Ama gerçek şu kl bir çok Orta Doğu ülkesiyle Lipkowski televizyon şebekeleri kurulması için anlasmalar hazırlamıştır. TUrkiyenin de televizyon şebekesini kurmak için uygun şartlarda Fransa ile isbirliğl yapmak lstediği biliniyor. Ankaradaki görüsmelerde bu konunun üzerinde de durulacağı sanılıyor. Fransızlar aynca başta Keban obnak üzere bir çok bara] lşlerlni sürdürüyorlar. Büyük barajlann projelerinl genellikle Fransızlar hanrlıyorlar. \ Yukanda saydığımn teknik alandaki ikili flişkllerin çogu General De Gaulle'un bir süre önce yaptığı resml ziyaretten sonra başladı. ikinci Dünya Savaşından sonra Türkiye ile ilişkilerini zayıf tutan Fransa, De Gaulle'un ziyaretinden sonra Türkiye Ue ilişkilerini geliştirme eğiliml gösteriyor. Bunun diğer bir nedeni de doğrudan Orta Doğu ile İlgili. AnploAmerikanlann Orta Doğudakl iübarlannı yitirmelerinden sonra Fransanm bu bölgedeki ülkelerle nkı işbirliğine girişmesi sansı yükseldi. TUrkiye ile iliskilerini geliştirmek isteyen Fransanm bu tutumunu Doğu Akdenlz ve Orta Doğudakl nüfuzunu yeniderj iraaaınTngV lsteğinin içinde değerlendinnek gereklr kanısındaym. Çin sorunu Başkan Nixon konuşmasına devamla A.B.D.'nin Pekin'in BM. Güvenlik Konseylne kabulünü destekliyeceğini söylemiş, Çin'i ziyaret hazırlıklannm da çok iyi gittiğini bildirmiştlr. Başkan Nixon Amerika'nm 1963'te Güney Vietnam Devlet Başkanı Ngo Dinh Diem'in öldürülmesi işine kanştığını itiraf etmıs «Vietnam'da mfidahalemiz bu şekilde başladı» demiştir. Diem ile karö"eşı Ngo Dinh Nhu'nun 2 Kasım 1963'te «kasara intihar ettikleri», işbaşına gelen hükümet tarafından açıklanmıştı. Fakat geçenlerde yayımlanan A.B.D. Savunma Ba. kanlığı belgeleri, Diem ve kardeşinin Amerikanm desteklediğl bir komplo sonucu öldürüldüklerinden bahsetmektedir. Heath. bir Batı Avrupa Konferansı loplanmasmı istedi ZURİH, (a a) İngiltere Başbakanı Edward Heath, eski Başbakan Wınson Churchill'in 25 yil önce soz aldığı «Fraumunster» kilısesi meydanında dün yaptığı bir konuşmada, ortaklaşa savunma, iktisat ve para siyasetlerini tesbit etmeleri için Batı Avrupa tilkelerıni bir konferansa çağırmıştır. Başbakan Heath, bu konferansın, îngiltere Ortak Pazara katılır katılmaz toplanması göruşunü öne sürmüştür. Churchili'in Avrupa'mn gelecegi konusundaki görüşlerini belirttiği konuşmanın 25 yüdönümfl dolayısiyle söz alan İngiltere Başbakanı Heath demiçtir ki: « Avrupa, ancak tek bir sesl* konnştuğu takdirde. ortaklaj» amaçlanmıza ulaşabillriı.» İngiltere Başbakam, aynca Batı Avrupa'mn yeni bir uluslararası para sisteminin kurulmasına ön ayak olmasını, böylelikle Amerikan doları üzerindeki baskının azaltılmasını. aynca Sovyet blokuyla banşçı işbirliğini geliştirmekte ortaklaşa çaba göstennesini istemiştir. İngiltere Başbakanı konuşmaana başlarken, tngilterenin Kuzey Irlanda siyasetini protesto eden 40 kadar solcu öğrenci, Başbakanın sözlerinin duyulmasını Snlemek için gürültü çıkarmışlardır. Aralannda on kadar da kız bulunan öğrencüer polisler tarafmdan götürülmüşlerdir. Grivas nerede? Oto yand&n, jTrj hafta önce gîzlice Kıbnsa geldiği anlasılan EOKA'cı Grivas'ın nerede saklandığı bir devlet sırn gibi gizli tutulmaktadır. Bazı Rum gazetelerine göre, Grivas, Kıbnsın meçhul bir köseslnde, ezell hasmı Başpiskopos Makarios'u devirmek İçin girlseceği darbenin plânlannı hanrlamakla meşguldür ve kendi' slne sadık olan Rumlar arasında intihar mUfrezeleri teşldl etmektedir. Ouruşması devam ediyor My Lal katliâmı sorumlulanndan Tüzbaşı Ernest L. Medina'nın duruşması hâlâ devam etmektedlr. Tüzbaşı Medina; Güney Vietnam'ın My Lal köyündekl 102 köylünün öldürülmeslnden sorumlu tutulmaktadır. Fotoğrai Yüzbaşı Medina"yı duruşma için askeri mahkemeve geldigl sırada gösteriyor. Lady Fleming'in yargılanmasma 27 Eyfâl'de Atina'da başlanıyor ATtNA, (aa) Yunanistan Bas bakanı Papadopulos'a suıkast teşebbüsünde bulunmaktan sanık olarak müebbet hapse mahkum edilmiş olan eski komando subayı Panagulis'i, 24 Ağustos'ta kaçırmağa teşebbüs etmekten sanık bulunan Sir Alexandre Fleming' in dul eşi Lady Fleming ile 3 arkadaşuıın duruşmalannın 27 Eylül'de Atina Askeri Mahkemesinde başlayacağı açıklanmıstır. Iyi haber alan çe\rele»i • Lady Fleming'in dava sonunda Iıükiim giydıkten sonra Yunanistan'dan sınırdışı edilerek Ingütere'ye gön derileceği tahminini yürütmektedirler. Askere alma kanunu Askere Alma Kanunu'nun uzatılması için bugüne kadar S e . natonun onayının ahnamamıs olduğunu kaydeden Başkan Nixon, kanun tasansı Kongrede reddedildiği takdirde Amerika' nın bütün dünyadaki banş teşebbüslerinin tehlikeye gireceğini söylemiştir. Mevcut askere alma kanununun süresi 30 Haziran'da dolmuş tur ve o zamandan beri kimse askere alınmamıştır. Şili Hükümeti UPİ Ajansı hakkında soruşturma açtı SANTİAGO, (a a) Santiago Savcılığı, Şılı Bürosu, Cumhurbaşkanı Salvador Allende'nin emriyle kapatılan Amerikan «Unlted Press Intemational» haber ajansı hakkında, Ulosal Güvenkk Kanunlarını çiğnedıği iddiasıyla soruşturma açmıştır. İçişleri Bakanlığı Müsteşan Daniel Vergara, ajans hakkında öne sürülen bazı iddialar varit olduğu takdirde «UPİ hakkmda daha zecri tedbirler alınabileceğini> soylemiştir. Allende, UPİ'nin Santiago bürosunun kapatılmasmı emrederken ba ajansm Şüi hakkmda «îpesapa gelmez haberler verdiğini ve özellikle hükümetin icraatını tenkit ederken, iftiradan başka bir anlam tasımayan ifadeler kullandığını» iddia etmiştir. Televizyon ! BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, (a a) Birleşmış Milletler Genel Kurulu tarafından gorevlendirilen bir uzmanlar kurulu, tehlikeli görevlerde çalışan gazetecilerin korunması konulu bir antlaşma tasarısı hazırlama çalışmalarını tamamlamıştır. Tasan metni henüz açıklanmamış olmakla beraber, bi linen, tasannın, gazetecilere ulus. lararast bir kuruluş tarafından •görevH muhabir» niteliğini belirtir bir belge verilmesini ve bu belgeye sahip gazetecilerin esir düşmeleri halinde antlaşmada imzası bulunacaklar tarafından iyi muamele görmelerini öngordüğüdür. Tehlikeli işlerde çalışan gazeteciler korunacak «Belçika ile Çin diplomatik ilişki kuracaklar» TOKYO (a^.) Tokyo Sinv bun gazetesi, Japon hükümet kaynaklanna dayanarak verdiği bir haberde, Pekin ile Belçikanın diplomatik ilişki kurmaya karar verdiklerini bUdinnektedir. Gazete, önümüzdekl hafta başında yajnnlayacaklan bir bildiriyle ikl hükümetin kararlarmı resmen açıklayacaklannı ve bu büdiride Taiwan*ın söz konusu edilmlyeceğinl belirtmiştir. Genellikle Çin ile diplomatik ilişkl kuran bir ülke, Çinin Taiwan ile ilfrili iddiasım otomatik olarak kabul etmektedtr. İyi ilîşkîler 1 MARAKES DARBECtLER Marakeş Mah kemesi, Kral Hasan'a karşı kısa süre once darbe düzenleyenlerden beşi hakkında dün ölüm cezası ver miştir. Ancak, Mahkemenin idama mahkum ettiği 5 kişiden üçü henuz yakalanamamıştır. Marakeş Mahkemesi, idama mahkum ettiği 5 kişiden ayn olarak, 6 sanığı da müebbet hapse mahkum etmiştir. TELAVİV • DUŞURİ'LDÜ Bir israü askerî süzcüsünün açıkladığına göre, Mısır'lılar dün Sovyet yapısı yerden havaya füze ateşleyen, içinde sekiz mürettebat bulunan bir Boeing tipi îsrail taşıt uçağını Sina Çölü üzerinde düşürmüşlerdir. AMMAN • UÇURULACAKTI Ürdünün en buyuk oteli olan, başkent Amman'daki «Jordan İntercontinentaİBİn dün havaya uçurulmak istendıği Urdün İçişleri Bakanlığı tarafmdan açıklanmıştır. Açıklamada. otelin tuvaletlerinde, bir saate bağlanmış halde çok mıktarda patlayıcı madde bulunduğu bildiriliyor. SALVADOR • HAPİS YEDİ Kocaaı için bazırladığı zehirli doğom yıldör.ümü pastası ile üç kişiyi öldürmekten sanık Maria de Lourdes Cerqueira adında 46 yaşında bir kadın, çarsamha günü bir Salvador mahkemesi tarafından 16 yü ağır hapis cezasina çarptınlmıştır. Güvenlik Konseyi'nin Israil'e müeyyide uygulaması istendi (BİRLEŞMİŞ »IÎLLETLER ( S A ) Ürdün ve Mısır önceki gün Güvenlik Konseyinden İsraüe karşı müeyyideler uygulamasuıı istemışlerdir. İki ülke, îsraüin Kudüsü Musevüeştirme politikasını şikâyet etmişlerdir. Mısır, Güvenlik Konseyinin bütün üye devletlerden, Siyonist devletin bu yoldaki faaliyetlerine devam etmesine imkân veren yardımlannı durdurmalannı istemesi gerektiğini beürtmişür. Mısır temsücisi Hasan El Zeyyad, Fransa üe Sovyetler Birliğinin yardımı kestlklerini, bunu öteki devletlerin de izlemesi gerektiğini kaydetmiştir. Muhammed El Zeyyat, Güvenlik Konseyinin Genel Kurula, tsrailin Birleşmiş Milletler örgütünden çıkarümasmı tavsiye etmesini de önermiştir. Muhammed El Zeyyat, îsrailin Birleşmiş MilleUer örgütü ve kararlanna değer vermiyen tutumunun zaten bir «istifa» nniaTni taşıdığmı ve bu durumda Güvenlik Konseyinin, örgüt yasasında öngörülen işlemlerin yapıhnasını Genel Kurula tavsiye etmesi gerektiğini söylemiştir. c Fırlınadan rotayı şaşıran 3 Tiirk gencini Yunanlılar ATİNA, (a a) Kuçuk bir sandalla Marmans'ten İstanbul'a gıtmek üzere yola çıkan 'i Turk genci, kotü hava şartlan r.edenıyle Yunan karasulanna girınce, Yunan makamları tarafmdan tutuklanarak Rodos adasına sevkedılmişlerdir. Dalgalann sandallarını nereye attığım farkedemeyen gençler, kendilerıni bir Yunan kıyı Eoruma botu çevinnce, Yunan karasulanna girdıklerini anlamışlardır. Denizden 1000 Km. Kaıedere'î îstanbul'a gelmeyi duşunen genç lerın sorgulan yapıldıktan jonra Turk makamlarına tesîim echlecekleri sanılmaktadır. ATTİCA CEZAEVİNDEKİ KANLI ÇATIŞMA Attica Cezaevinin mııhafızlanndan Ro?cr Walker (soldaki), kanla lekelenmiş >ola bakıyor. Bilindiği üzere burada çıkan isyanda mahkumlarla tnuhafızlar arasında kanlı çatışmalar olmuş ve rehine olarak tutulan gardiyanlardan bir kısmı. öldürülmüştu. Fatma Çetin (Tılmaz) ile Sadrl Çctln Evlendiler 16 Eylül 1971 Iftanbul Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan'm banş pJânjDi (Cumhuriyet: 7703) kabul etmedi KAHİRE, (THA) Ürdün Hükümeti, Mısır ve Suudı Arabistan tarafından, FiUstinli gerülalar Ue anlaşmaya varabilmesi için hazırlanan banş plânını, kabul etmediğini açıklamıştır. "Telefon Değişikliği" TURKİYE $ BAHKASI A.Ş.'DEN TÜRKİYE EMLAK KREDI BANKASI A. O. Genel Müdürlüğünden IzmırKültür Mahallesı 1379 numaralı sokakta, ımann 1180 ada 12 numaralı parselı üzerine 8 katlı 23 daireden ibaret 2.670.000, TL. keşif bedelli apartman, 1971 birim fiyatlan esası üzerinden aşagıdaki şartlarla yeniden eksiltmeye konmuştur. 1) Eksiltme 27/9/1971 günü saat 16, da yapılacağmdan teklıf zarflarının, ekslltme dosyasındald eksıltme şartnamesine göre hazırlanarak aynı gün saat 15'e kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğüne verilmı» veya gelmiş bulundlırulması şarttır. Postada vakı gecikmeler nazara alınmaz. 2) Geçicı teminat miktan 83.100, üradır. 3) Bu işe lştırak edecekler, en az 3.000 000, lirahk Bajindırlık Bakanlığı Müteahhltlik karnesi aslını ve bu kabil mşaat yaptığma dair belgeyi, aynca 1971 yılı Ticaret Odası vızesını havi belge ve 350.000, lirahk Banka referans mektubu ibraz edecek ve ellerınde mevcut teçhizatın ve teknık personelin beyanını yaparak belge almak üzere 23/9/1971 günü akşamına kadar Bankaya müracaatlannı yapacaklardır. 4) Belge verilıp verilmiyecelı 25/9/1971 Cumartesl günü saat 13' de komisyonca bildirilecektir. 5) Bu işe ait eksiltme dosyası 200, lira mukabilinde Genel Müdürlüğümüz tnşaat ve Proje Müdürlüğünden ve lzmir'de Merkez Şubemizden temin olunur. Dosyalar tetkik ve paraf edüerek teklif larfı ıjına konacak, geçici teminatlar ihalenın tasdikine kadar Iade edilmiyecektir. ILAN ElAhram gazetesinin verdiği habere göre, Cidde'deki banş konferansına katüacak olan Ürdün heyeti, ılkın hazırlanan raporu kabul ettığını bildirmış ve görüşmelerin bu plâna göre yapılmasına nza göstereceğıni beBRÜKSEL, (THA) Brüksel' lırtmiştir. Ancak, Perşembe gede yapüan uluslararası gıda mad cesi, Ürdünlü temsilcüer, rapodeleri kalite vantnasında Tflrk ru red etmişlerdir. •Karper» peyniri bronz madalya Ürdün ve Filistınli gerillâlann kp7nnRrsk dprepf ılmıstır temsilcileri, Cidde'de Mısır ve Türk Karper peyniri, uluslarSuudi Arabistarüı arabuluculararası jüri tarafmdan dunya standartlanna göre kimyevi ve bak la ayn ayrn görüşmeler yapmak teriolojik tahlUlere tâbi tutmuş, tadırlar. Geçen ay yapılması kararlaştmlan banş konferansı, sonuçta. bronz madalyaya lâyık üç kere ertelenmişıır. görmüştür. Uluslararası yarışmada Tiirk Jri derece alds YENİŞEHİR (ANKARA) ŞUBEMİZİN telefon santral nıımarası 17 Eylül 1971 gününden itibaren VEFAT Eğiüm Enstitüsü Emekll ög. retmenlerinden. Sen Misel Fran. sız Usesi Türk Müdür Basyar. dımcısı ve tstenbul Halkevlerl Koordinasyon 1 Kurulu Ovesi fFatih Halkevl !]). Hikmet Edislrun'un sevgili esi. Müren Yoru İle Aysan Edıskun"un babaları. TekirdaS esrafından Saklr Taner'in enlsteleri deSerll ö^retmen ACI BİR ÖLÜM Fatih Halkevimizin feurucusu. eski Baskanı. ogretmenler 6Jretmenı deeerlı hocaroız HAYDAR EDİSKUN'u kavbettlk Bütün yaKınlarına baçsağlıjı dlleriz. Cenazesj 18.91971 Cumartes) günu öğle namazından sonra Fatih Camiinden kaldırılacaktır PATtH RALKEVt (Cumhurlvet 7698) 9 3 7O(5hatPBX) olarak değişmiştir. Sayın müşterilerimize dııyururuz. Yeni Ajans: C315 7üi)9 HAYDAR EDfSKUN Hakkın rahmetine kavusmuş. tur. Cenazesl 18 9.197] Cumar. tesl Rünü (bugün) Fatih Caml. lnden ögle namazını müteakıo aıle kabristanıns kaidırılacaktır. AJlah rahmet evlesin AjLKSt (CumHun>et. 7637, .(Basın: A. 135742Û729/7681), KAVIP Ateşçi ehliyetlml kay. bettım. Hukumsuzd^r Hasnn Ş\F?t?f Cumhuriyet 7696
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle