19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASINA ÜYMAYI TAAHHÜT EDBR. • • • Sahıbi : Cumhuriyet Matbaacılık v e Gazetecilik T.AÜ adına ^. NAZİME NADİ Sorumlu Yazı îslert Müdürü : Z l * â NEBİOGLC Basan ve Yayan: CUMHURİYET M A T B A A C I U K v « OAZETECİLİK T.AJJ. Cağaloğlu Halkevl 5lt. N. 3941 B fV «J * n U t H n , Yenisehu Tel: 120920 • \29544 D n r A R« ATTKARA! AtaKMe Bu1wı Ten» Aol ABONE ve tLÂN lon 1 3 a 12 Aylık A>lık Aylık Aylık A<U PosU tçt Vıui Difi 23.90 «. «7 90 13». 13S. 270 370. **>. BashS (Maktu) 300 Ura ÎZMÎR: Fevzlpaı* Bufran Alsaroglu tfhanı Tel: 31230 24709 GÜNEY ÜXEHÎJ KurukBpril M ioka* K(X 40 ACA3A T*l: «550 3034 4 ve I nc) javta (SanttnUl H 0 3 ftncü tavta (Santıtnl) 8â Nıtan. NIKah Evlerur» Oofturo 101) Ölüro. Mevlld re«e*lfüf 23 üncü (S S m > 1S0 ölütn. Mevtid TeteKkUl <S Cm.) 100 3 üncü savfa (Santlmi) 8» SAY1SI •75 KURUŞ 83 sanılclı (Bastarafi l. savlaıtaı olmadığım sormuştur. Emekiı Deniz Üsteğmeni Sarp Kuray, «Böyle bir tanıtın ifadesi geçerll olamaz. Yalancıdır ve bnraya belli bir fikirle gelmıstir» demıstır. Dığer samklar da ay. nı şekılde konuşmus ve kendu leri ıçln, «Bunlar, kız kardesleriyle bile cinsi iliskiler kurar. lar» dıyen tanığın ıfadesını ka. bu) etmediklerinl belirttnişler«ır. lunan bazı sanıklarır. anne ve babalannın gozlerinı yaşart. mıstır. Sık sık pantolonunun kemerı. rı duzeiterek çorab'.nı Ç«ken Gokba\rak'ın bu da\ramsı karşısında sınulenen samklar. >argıça; «Devamlı olarak çorapla. rını çfki\or. Argoda bunun an. lamı malümdnr. Bnnu size mi, vokss bize mi >apıyor? Kenditine bıtnu sorun» demiflerdır. Tamk, yargıcın bu konudaki sorusunu cevapsız bırakmıstır. ?in\jh bir şekılde ifade v e . Öç'eden sonra tanık olarak ren tanık. sanıklardan barıları. dınlenen Deniz Harp Okulu 0 $ . nı bir arada gezerken görduâurencm ömer Gökbayrak'ın sanu. bunların gızll bir örgute aıklar hakkındfeki bazı «uçlabağlı oldukların iddia etmışmaları, duruşma salonunda butır. Yargıç ise, tanığa daha onc» Savcılıkta verdıği Uadeyie şımdikıler arasında farklar olV. duğuna işaret edmce, «O zaman (Bastaran l. sarfada) «Bylemeyl unuttnuıum» dem.«Kasaptan şikâyetçi olmayan tir GoVbayrak, »Bnniann hevsi rv duşunülemee. Kasapla halk militandır» dejınce yargıç Al« arasmdaki anlaşmazIıÇı giderbav Ronzi Sırın, «Militan ne mek Istlvoruz. Et \e Bahk Kudemek?» (îne sormuştur. rumunun etleri saflık şartlarıııa Tnnık bunun «Sftvascı» anla. uvRun etlprdir. Perakendeci k«mma geldigini söyleyınee, yarsaplara günde ortalama olarak gıç: bu kez. «Bonlkr nt »avası 55 ton et verme>e hazım. 13.5 vaptı; anlat bakalım» drmiMır. ton da parçalanmış et satıjı Bu soruya tenık, «Hcrhalde bunyapmaktayız. Okul \e resmi kumluslara et satışımız 37,5 ton lar, II. Cthan Sav»=ına katılan Mvaıçı deflldlr. Bir dâvanın dur. İstanbul'un günlük et ıhti«avatçılarıdır. Savarona OlaMn yacı ise 210 ton» ulasmaktadır. da Serhat Ünaldı'nın üzerine Istanbul'da yeni bir et kombiynmrtıklarıvla saldırarak mflinası knrma bazırlıkları ıcinde. tan olduklnnnı ortava koymo«>iz. Bu takdirde çekilen sıkıntılardır. Bunların fitll bir ttrgüt nın önfine geçeceğiz. Fairir semt kUrdutunu iddianaraeden 9|ren lerdeki kasaplara kapılarımız dlm. Acık bir örgttt olsalar, açıktır.» flzli toplantılar vapmızlnrdı. Genel Müdür, bir soru üzertBunlar maıaların üzerine THKO ne at kesimlnın düşünü'.mediSi(Yasasın Turk Halklarının Kur. nı, balıkçılık konusumın ele tulusu Savaıjı) dlve yatarlardı. slmdığını belirtmi$ ve bugünBunları, Ttirk milletlnin bil. den itibaren uygu'anacak perakende et satışını ein«lenne gö mesi liıım» knrşılığını vertnıştır. re su şekilde açıMaftııştır: Koyuo eti Eski î e n i Artış!» Slnirli bir tanık.. (Baştaratı I aaytartaı ANKARA, (Cumhurivet Büro»u> O îstanbul MaUepe'dekı satın TOS Genel Merkezı, dün bir ahnan arsanın kamulajtırılması açıklama yaparak, yeni kuruJ yolunun aranılması lâzım gelirdu«u blldırilen «Türkiye De». ken, pazarlık suretlyle alındığınrimd ötretmenler Birliği» (T Û. dan bahsedilmektedir. tller BanOB.) ile herhangi bir ıhşkilerı kasının kurulujundan bugüne ka bulunmadığmı bıldirmıştır. dar hıç bir arsa, kamulaştırılma suretıyle Bankaya alınmamıştır, (Sajın Imar Bakanı Selâbattin Babüroğlu'nun Genel Mudurluğü zamanı da dahil). Cuzı bir fı>at 141 Cıımhuriyet ındıi'mi de o'mamıştır. Satıcımn 325.333 t teklifinden 926 bin lira daha dü2M.203. Hamit 164.?ük fiyatla ahnmı;tır. Atlı 154 1 V«poWon # Yola Rİden ktstmlar Içln 821 Î9 24 âvar denmesi gerekcn masraflann he TÖS'ün, TDÖB ile ilişkisi yok Kıratlıoğlu Özel yiiksek (BaatoraM L aayfads) nasyotı Kuruluntın îstanbul'dafcl ozel okuliarla ilgili aldıjı kararlar, şöyledlr: REFORMLARI AÂLT1N 15 Eylul Et ve Bahk İ S.38 11.1S Recep 24 * | I > M M tt M 12.09 15.41 5 48 18.20 19 52 3 5fl dilmektecllr. Cevap: Bu nususta Banka Malze'.v.e Dairesı Reisiıjlnce avnıkat Hlkmet BU ve Mudür Muavınt Nosret Altul vazifelendlnlmıstır. Arsa mukayesesi raooru, bu şahıslarca hazırlanmış ve rapor, Bankadaki dosyasında mevcuttur tmar ve tskân Bakanlığında butün memurlar üzerınde olduğu gıbı, Bakanlık mufettışlen uzennde de estınîen teTÖr havası neticesinde ilgill mUfetttşlerden başka bir rapor beklenemezdl. Bu mesele hakkında tahkikat açı!ma«ını. Mlllet Mecllsinde bizzat ben talep etmiftim. Mahke»aba katılmadığı Iddlasına gellnmeye verilme. meselenfn açıklan ce: Adı geçen yollar tçln bir kuması bakımından. en dogru yol ru? para ödenraeml;(lr. Üstellk. olmujtur. Zira, art îlkirll bir tayol oldugu Içln 3 bln metrekare kım kirnseler böylece seslerinl tutarında saha, bankaya tamamen keiecektlr.» bedelslz bırakılmıştır. 9.19 12.00 1 3 2 9 37 # Clvarda arsa metrekare mukayesesi yapılrnadıjmdan bahse DAKTİLO OÎTMİYENLER, (Rcklâmcıhk: 1774 7654) Pırzola Kuşbaşı Kıyma Parça Gerdan Bobrek SiRir eti Kıyma Kuşbaşı Rosto Bıüek 14.00 14.00 13.50 noo 10 00 10.00 14.00 17.50 17.50 17 00 16 00 14.00 14 00 15 00 25 25 25 9 23 7 40 40 7 14 26 8 Artış ortalaması: Eski îeni 9 50 11.00 12 00 12.50 13 00 13.00 17.00 Pırıols Kontrfıle BorJıla A r t ı ş •. 52^3 14 50 14.50 31.81 15 00 25 (Kl 20 00 15.00 16.00 15 38 16 501 26 02 5 8» 18 00 Yargıç. Unığa bu sozlenndcT jonra, «Ünce, blz bilelim. 8en benim sorduklanma cevap ver. Bunlarm gitli b n ü t oldnklanm so>lü\orsun, ne yaparlardı. bana onn anlat» dcmı;tır Tanık. yargıcın bu aradakı bazı »orulanna da ccvap veremprhif, daha ionra Sa\arona Ola\ını tcKrsrlam:<;. «Biz, (ttminin kje ü s . tünde karpbı yiyorduk» denus kerdıiine bunun suç olup olm?dısjı ^orulunca, «Rakı bile içilirdi. Zaten Deniz Kuvvetle. ri sö^le.bt>vlcdir» cevabını ver Yargıç: «Önce biz bilelim...» littkllltrin ha! tercum«l«rlni ve ştmdıye kadar yaptıkları ışlsrl blldlrlr el yazılı müracaat mektuplarını bir fotoğraflarıyla birllkie BURLA BIRADERLER ve Şal. Karakoy, Ittanbul adresın» gönd«rm«l«n rıca olunur. Artış ortalaması 25 37 Solmazer bağınyor Tanık Gokbavrak'ın bu sozleri uzerıne trfan Soimazer, «Plc!» diye bağırmıştır. Yargıç, tanıgın ısteği üzerine, bu sdzu zapta geçırtmi.jtir. Söz alan Soimazer, «Tanık, çemlnin üstfinde kajrplız Jpdîkttriy y â k % ml'ı> sorusuna*,"TRakı bile Tçı yorlardı zaten Denız Kuvvetleri şöyleböyle) dedi. Kendisi, «Şoyleböyle» dedifi Deniz Kuvvetlerinde ;arın suba.tlık vapacaktır. Iıısan, ordusuna böjle söylemez. Demin yarım kalan sö?ümü burada tanı»mlı>orum» demıstır. (îlancılık: 4739 7647) Senato'dan notlar Dana ctl Eski Ycm Artış't 12.00 13.50 29.Tİ Kıyma 16.00 23.07 Kuşbaşı 13.00 17 00 25 32 Rosto 13.50 16 50 Bıftek 14 50 13"<» 16.66 Pırzola 15 00. 17.50 17 S0 Kontrfıto1Î00 16 66 Bonfile „ ^ 5 55 19.00 Bobrek ^10.00" 14.00 402135 Artıç ortalaması Gayrimenkulüjiı Açık Artırma Iıanı ÎSTANBUL DOKUZUNCU ıCRA MEMÜRLÜGUNDAN Dos>a No: 971/107 Şlîll Meddlyeltöj' Mahalleslnin Buyükder» »sfaltı soksğınd» kaın'305 Pafta, 1951 Ada, 15 Parsel sasılı 130 m2 mıktarlı 7 katlı 7 dukkânı, 11 meskenlı kagir apartmanın bodrum katda 1 E. harflı 10/738 arsa paylı dükkân ipotekli borç sebebile açık artırma auretile satılacaktır G. MENKÜLUN İMAB DURUMt: Imar Mudurluğünun 13^971 Tanh ve 2453 sayılı ımar durumundan bu verın 17 2954 tarihinde Ustıkll 1/5000 blçekU Beyoğlu nazım plânına 1»bi olarsk program dı'îinda ve iskân sahasmda bulunduğu \e Istanbul kat nızamları plânma gdre ve ayrıca çekme kat yapılmamak şnrtılc bir kat ilâve edılerek ve durumdaki Etıbank Marmar» bölgesı şebeke tesis mühendıslığinin notu guzdnunde tutularak 24 50 Yukseklikte en çok 20 metre derinlikte 10 ve 5 metre on bahçe 3 er metre kon^u mesafesi bırakılarak «' 33 meyilli çatı veya taras cıvarı gibi sa, • çak parapet yapılarak ayrık nizamda inşaata müsait olduğu anlaşılmi5tır. HALİ HAZUt DL'RLMD: MecidiyeköyOnden Levente gid«n Sişli Büyükdere Caddesi üzerınde Zıncirlikuyu mevkiınde Merkez Bankası evlerine sapan Kore Şehitleri Sokağının bagındaki bu parselde bir bodrum, beş kaüı caddeden gerıye çekilerek ınş» edılmiş üst katları sokağa çıkmalı 153 kapı nolu yazılı Çmar Apartunanı isimli binanın Kore Şehitleri Sokağmdan inılcn bodrum kattndaki 179 Kapı numarah kat mülkiyetmde 1E, diye isimlendirilmi» satıeı konu olan dükkân olup terkos. elektrik olup kaloriferi yoktur. Geri kısmında bir ufak bulaşık v ıkama yeri ve lavabolu bir küçük tuvaleü vardır. Takriben 4 00X6.00 ebadındadır. Kargirdir. >aTIAMMEN KIYMETİ: Bulundugu mevki vaziyeti hazıraa imar durumu nazara almarak tamamına 90 000 TL kıymet takdir olunmuştur. Muzayedeye iştırak edeceklerin muhammen kıvme» tın 0 il0 nisbetinde nakti teminat akçesi veya mılli bir bankanın teminat mektubunu yatırmaları icap cder. Dellahye resmi, ihale damga pulu bedeli alıcıya aıttir îlk açık artırması 2/11/9Î1 Salı günO saat 10'dan ll'e kadar Îstanbul Sultanahmet Adalet Sarayı 9 uncu tcra Memurluğunda yapılaeaktır. Artırma şartnamesi herkesin görebılmesı içın 13^9/971 gününden itibaren dairede açıktır îlk açık artırmada teklif edilen bedel, muhammen kıymetın Oo75'ıni bulmadığı takdirde en Çok artıranın taahhüdü bâki kalmak üzere artırma 10 gjn daha uzatılarak onuncu 12'11/971 Cuma günü saat 10'dan ll'e kadar îstanbul Sultanahmet Adalst Sarayında 9'uncu tcra Memurluğunda yapılacak açık artırmada en çok artırana ihale edilecektir. fpotek sahıbi alacaklılarla diğer ılgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklarını faiz ve masrafa daır olan iddialarmı dayanağı belgelerle onbeş gün içmde Icra Dairesine bildirmeleri icap eder. Aksl halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin payla«masmdan hâriç kalırlar. Talep edildiği ve 200 Kr. posta pulu gonderildiğmde şartnamenin bir örneği gonderilebüir. Daha fazla bilgj edirutıek istiyenlerin 971/107 sayılı dosya numarası Ue memuriyetunize muracaatları ılân olunur. (Basm: 58551 7G26 Olayların ardmdaki (Ba?tarafi 1 Incl Sahl(«de) lama, arkasından da çeşitll alanlarda reformlari haıırlayıp uyfralama olarak blçimlenmiştir. Ne var kı. çeçcn beş aylık dönemı, çoğunlukla «huzur» çahşmalan kaplamıştır. Vatandaşa nefes aldı racak refortn çalısmalarınm avnı hız ve paralelde olduftunu sSylemek ise Küçtür. ftwilikle ekonomik alanda fiat ar tışları, piyasa dur^ınlu^u ta tandaşın huzurunu ve kescsıni etkiler tfurutn varatmıstır. Vatanda?, huzur ko^ulla rının yanısıra yaşama koşuüarının da sağlanmasını ıster. Giderek artfln fiatların vatandaşın karîisında daha baska bir karanlık tablo varattı^ını söyleraek miibalâğa t>aj ılmamalıdır. Ekonomide ve pıyasada istikrarı gağlamak da ay j n bir huznr konusu haline j dönüşmektedir. Bu nedenlerlc Erim Hukümetinin, ekonomik huzuru da eözönünde tutan tcdbirlerınin ve icraatının gün ışığına çıkma zamanı geldiğine işaret ediyoruz. Bir kez daha okuyacak Sanık avukatlarından Demır Ozlu de soz alarak, «Tanık Mihri Bcll'nin broşurunun okuııduğunu sö>H;\or. Bu btoşürttn Yar gıtaVdan 2 beraat kararı \ar. Bundan haberdar tnı? «Yorgun Savaşçı» kitabını okudu£unu \e cok beğendiğini sbvledi. Bu, \taturkçülüğe karşı bir kitaptır. Okunıuş mıı? Kendisine sorun» domıs ve butün sanıkların salı\erilmesıni istemiştir. Tanık. vargıcın sorusuna, •Yorırun Savaşçı'}ı bir kere daha okuyacaiım» cevabını vermiştır. Sanık avukatlarından Orhan Arsal da söz alarak, «Bütün taıııkların ifadelerinde, miivekklllcrlnin TBMM i iskat edecck hlç hir fiUleri olmadıği ortaya çıkmiftır. En kindar ve taraflı t»mklar dahî bunu tam olarak orta>a ko\amamışlardır. TCK'nun 146 1 maddesini tatbik edecck hiç bir fitlleri ortaya konulmamıştır. Tahliyelerinl talep ederim» demıştir. Eıik (Baîtarafı 1 Inct Sahifede) Bazı sanıklann vaktınde getirilememesi üzerine 40 dakıka peç başlayan duruşmada Parti Genel Sekreteri Şaban Erik'ın sorgusu yapılmıştır. îddıanameyi, «HuKukî delillerden yoksun bulduğunu» soyleven Şaban Erüt, «1961 Anayasasi'nın topluma düsünce \e kanaat özgur j luğu getirdiğini» behrtmıs, »Du« I şünce ve kanaatlarmdan ötüru kim' senin yargılanmaması gerektiğini» savunmuştur. TtP'in, iddianamede belirtUdıği üzere, bir sırııf örgütü scklınde ı kurulup faaliyet gbsterdiğini ka! bul eden sanık, buna kar^ılık j program ve tüzüklerinden pasa] | lar okumuş ve: «îşci smıfina inı ı tiyaz sağlanamıyacaöının hükme Vıağlandığını» ı.'ado etmistir. Enk, bu arada «Tip'ın faaliyetlerijle komünizm arasında iızaklan • yakmdan bir ilişki çörmcdikleri haide. iddianamede böv le ] bir benzerliğe ver verili? nedcninl kavrajamadıklarını» so;. !emiştir. «TİP, sımf partisidir» AEKeri Savcı Yarbay Selâhattın Fırar. sanıklann çok vatllm ve cıödı olajlar yaratmak istedık lermi ıfade etmiş ve «Huzurda 5 tanık dinlenmiştir. Sanıkların \apmak istedikleri fiiller, dosyadaki delillerle açıklanacaktır. Tanıkların be> anlarından iddiamız tcjit olmuştur. Ciddi olmayan bu talebi reddetmer.iri istiyoruz» demışhr. Bu sozler, sanık avukatlan arasmda tepkıyle karşılanmış; Orhan Arsal, «Bu, bizim mesleğimizdir. Ciddi olmamak ne demek?» diye bağirmıştır. Savcı: «Samklar çok vahim olaylar yaratmak istiyor» I tnn Sahilcdel âinamst patlatıldığını. üyenin d« tehdıt, edUdiginl söylemıştir. B arada, «tsasen. bit de bundan •onra AP'nin rasaracağına inanrim, bir başka Örnek olarak, & mıvnruz» demiştır. zel okuilann devletlestırilmes AP11 lnkender Cenap Ege, Czkonusunda tzmir Ege Universlte • Galatauray ve îstanbul Ectürk'u sözlpnnden ötüru avıpia sı Rektörü dısırda tııc bir ünı zacılık Ozel îiıksek Okullarının. dığını brjJırmış. partılprat sı versıte rektorurden yardım gore «îstanbul Eczacılık Yuksek O komısyonun çalışmalan sonucu medıklerini, bü\nlk merkezler dı kulu» adı altında birleştirilmebir asgari müşterekte birleçil şmdaki üniversıtelerimize öğr© sine; mıştcen. boyle bır ttonusma ya tim uvesı gnmedığını anlatmış pılmaması eerektıgıru ıfade st0 îstanbul, Sisli, Galatasaray tır mı=ir ve Tuna IktısacüTıcaıi Ihmler Milli Btrllk Grubu adma koOzel Yuksek Okuilaıı ıle îstannusan Tabıi Senatör Kâmil Ka bul Gazetecilik özel Yüksek O ra\etioğlu, senel olarak 12» nıatt kulu ve Îstanbul Dis Hekimlisi dedekı değıçıtelıklerln verınde özel YUksek Okulu: Resmi Yük«Cni\ersltPİertmi7de dinamit oldutunu bellrtmış. ancak «on sek Okul olarak faaliyet gösterfıkranın öngordusu unıversıtpçok olan. silâhı çok olan, nınr mesine ve İTİ.Vya bağlanmasına; ler kanunu konusunda çok dıkruğu kuvTetli olao knnmabili• Işık MUhendlslikMimarl^ katlı olmak gerektığım so^ie^ordu» dıyen Basbakan. ünıver özel Yüksek Okulunun Insaat, miitrr. sıteierden ülkeye taşan blr has Maklna ve Elektrik bölUmlerinın talıgın tedavisi için Anavasa d e DMMA (Devlet Mimarlık ve Muğişıklığıne gıdıldığıni belirtmis hendisllk Akademisi) Istk Müüyelerm konuşmalanndan son batı ülkelennın üniversıtelerıyle Seçkin'in açıklaman ra kürsuve gelen Ertm. 12» marthendislik Okulu olarak devamııİKih olarak hazırladıklan kanur Stçkln'ln açıklaman ise, çöylede dolausıvle one surulen çesuna: lardan örnekler vererek, öu?ürr dir: lt Rbrtışlen cevaplandırmısnr. den baslıvarak. Mıllî Eg.tım Ba• Îstanbul Kimya MUhendıs«Buıtinkü cazetelerde, acıklaAnaypsa deglşıklljU konusundakanlıfiında. kendl baskanhğında ligi özel Yüksek Okulunun nan bentmle IİKili konu hakkınki göruşlerını aynen koruduğr.üniversite tıocalarının katılmasi? DMMA Kimya MUheudisligi Yük. da hlç bir malumattm yoktur. nu belırten BasbaKan değısıklikle too'anacak bır knmısvonur sek Okulu, Galatasaray MUhenlerın Batı ulkelerındekı anayasa' Bilırlme dahl müracaat edllmelardan gerı hükümler getırmedlslik özel Yüksek Okulunun üniversite relorm çalışmalanna mlştlr. tmanm kl. bu açıklanan digini tekrarlamıstır Erım rt* DMMA Galatasaray Mühendlslik resml förevlllerln usull olan bir gınşıleceğmı açıklamıştır. jnşıkliklenn bır nedene dayanYttksek Okulu, Cağaloglu Muİç ç»lı«m»larır.ın haber olarak dığını öne surmıis, Türkıv^'de hendlslikMlmarlık özel Yukbaaına intlkal etmlş bulunmaüniversıte özerklığının 1946'dan sek Okulunun DMMA Cagaloğlu •ındsn tbaret olnun. Üniversitelerde, özerkllk adına beri bir ölçüde varoldugunu anMühendlslik Okulu, Kadıkoy bilim özfrürlügünü tahrlp ettır Hele. bir gazetede oldufu «1cak özerklıgın de bır sının olMUhendisIikMlmarhk özel Yukmıyeceklerını bıldıren Başbakar bl, ceza karnınu maddelerlndetı mak cerektigınl. son yıllaröa sek Okulunun DMMA Kadıköy Erim, «Hürriyetleri ve insan hah de bahMdilmek «urftlyle bir Türkiye'dekl üniversitelerin öMühendlslik Yfiksek Okulu, Valannı tahrlbe çahsanlara ünikimsenin Itlıam cdilmesi. takdir zerk otmaktan çıktıklarmı bır tan MühendisllkMlmarlık Özel olunur kl. o klmaenln konular üversltelerde faallvet sahası bırah fakUltcrle1 vönetıml ellne secır Yüksek Okulunun DMMA Vatan zerlnde bllgUlne ve her hat» karmıvacagiz» demis. zabıts teöbırmis olanlann. kendi çörtlsWı Mühendislİk Yüksek Okulu adıyda madde zlkredllfrpk «avunmalerinin ardmdan reformlara sıra dışındaki ^öHlslerin dile getirlıma bMvnrman nereUHrir. Bir la devamlarına; geleceStni. bu reformtann çok mesıni rasakladıklannı sövle«Ore Knce. »vni mahbette adımvatonda Parlâmentonun önüne misttr • Kadıköy ile Vatan MUhendan bahsedilerek basında çıkmif getirüecej'.nl açıkladıktan sonra BasbaKan kendısıvle konu$an dlsîlk ve Mımarhk özel YUksek olan haberler «ıra<ıında da keza da şovle devam etmfsttr «Reyabancı gazetecılerden rjinne Okullarının, okul binalannın sabilıime ve savunmama müracaat fnrmlan, her »eye rağmen vapabunu anlattığmı bıldirerek $un tın alınmasına; cdllmemişti. O zaman basın yolu cajhı. Yapmaya mecburuz. Yalan sövlemistir: Ile »ByledİRim eibi. 25 •enelik • İstanbul'da bulunan Muhenpamazsak, idarei maslahatcılıkta «Bana gelen bir yabancı gazedevlet tnetnuriveti süremce »eridisllk ve Mimarlık Özel Yüksek dırenmiyecek, yapamadık, diyeteciye bu dıınımu anlatmak içln lemivecek sahsi, resml Wç Wr Okullarının Mimarlık bolümlenrek, bırakacafız gSreri.» şoyle sSyledim: Şimdi gldlnl/ hesabım bulunmamaktadır. Hlznin DGSA Mimarlık Yüksek Obir faküHeje. (Ben, AmerikalıDaha sonra değişiklık toklıli met »fnelerimın tamamım tlcakulu adı altında blrlestlrılerek pml deyiniz \e Amerikan ha.vat metnınin esas ve geçici maddeleri müesneıe vasfındaM IktUadl tarzı hakkında konfcrans veredevamına, nni kapsamma alan ve vuıurlukdevlet te»ekkü!lerinde gecirdim. ce£inizi blldiriniz. Fakültenin ka• Îstanbul Tatbikl Güzel Sale ilgili 3 çerçeve madde=ı açık Buralann ticari nosyon Ile Idapısından ırlrlp ırlrmlyeceginin natlar özel YUksek Okulunun ova sunulmus, sonuçuı Meclıs'ten re edllmesinde asıl olan kanıın bllmetn ama. kürsüde konusurgeldığı jeklıyle ayncn kabul edılgeçlci bir süre ıçın DGSA Tatbive usullerden a* rılmadıırı. Çakrn vuhalanacajhmz. kafanız. gömıjtır. ki GUzel Sanatlar Yiiksek Okulu liftıeım verlerde alınan »oııaçlar zünüz vanlmadan ctkamıyacağıadı altında öğretime devamına. ortadadır Reni asıl üzen nokt». nız konusunda süphellylm. hiztnet ıp ha^«İTetler\n (ndtilme <lne miıncpr olan hu kabil tuGerçek durum buvdu, Onlver(Ba|tarafı 1 incı Sahifede) «mların halen devlet hizmetlnde sitelprimiıde. Ozerklik adına öKurul kararına gore, İstanbulbulunanların, çallftnaları sıra«rkllk katlpdilmiîti. Mazarrat daki yüksek okuilann yıllık ücrine yaklasarak. hanrol vazıye«ında $evklerini kiracafi hu»ufiniverslte içinde kalMydı, bir tıne geçmış, selâm verdlkten son retleri soyledır: sudur.» derece mazur sayılabiHnJi. Ama ra da tören yerinden uzaklaşmısGfindüz Gece mazarrat, Universlte dısına lardır. DMMA'ne baflanan memleket sathına yayılmıştı.» GUrsel'in anma törenini, bayüksek okullar 4500 2880 sından foto muhabırlerl Bariç, 3 lktlaadl ve Tlcarl gazetecl lzlemıstlr Enm, söı 1 enne devamla, bır (Ba'tarafı 1 uicl Sahifede) îlimlerY.Okullan .. 2475 Devlet Bakanı Basbakan Yartakım kurutuşlarca memleketın ter bittikten sonra, Başbakaııın dımcıaj Sadl Koças, esk) CumEczacılık parsellendiğlnl, her blrlnln ken hurbaşkanı Cemal Gürsel'uı nıekalkıp konuşmasını guipsrmişYükaek OHulu »50 dl p8rsellne doktmulmastna kartik.. Bir hükümet tasarısı mı Ua Dış Hekımhğı zarının en kjsa zamanda yapılaşt çıktığmi Öne sürmUî, bu du cağını »öyleml^tır. Koças, bu but pdllmiştl ki, Ba;bakan tcşelıYüksek Okulu 4950 rumda nasıl refonn yapılabllekür konuşması vapıyordu?... konuda su bılgıyi vermlştir. DGSA'ne baglanatı Iki cündur de. ^SenHg'da l»o MjMwr«llslık ve Mı«HtiküDJMimiıin is&HMM ' felnu^ıryor B*)bakan Degişık ifa mtruli y.Okulları. 4950 diği Uk $uıü9rtien UiBtftH''Ue 2* ) 9K deler içinde söjlediği şu: «Bu raldığı bB1 İffnu <W.|1Wİ> <Bvındeğışiklık olmazsa ülke batacakUnive«it8 yöneticüerinl de dırlık Bakanlığınca yapümakta tı Ama degışıkUğt bır gerıye detla elestirmis, untYerstteleruı olan elüdler, bitmek üteredir. pıdış diye sakın düşünmevin. yOnetim kurnlu toplantılannda, Anıtkabrln mimarî özelliğinl lx>z Koordınasyon Kurulu. bu araDemokratık Avrupa ülkelerınin bir tlizbln hoçuna gitmiyen *ey mavacak, Anıtkabrin diğer tcsisda Ankara'da Yüksellş, tzmır. hiçbirısınden bır kanş bile gerıleriyle bir bütün olabilecek bu ler aöyliyen bir öjrettm üyesı de Yakındoğu \e Karataş ıle ye gıtmedık > Aslına bakarsayapıtın en kısa zamanda cernin sözlerirün. o hlzlp tarafından E'skısehır'dekl Haitaş özel Yük nız, çitsek ne olacak, gitmesek çckleştirileceğini Umit etmekteögrencılere duyuruldugunu v« o sek Okullarının satın alınmasına ne olacak.. Ekonomi acısından öğretlm Uyeslnln kapısınua gece karar vermıştir. demokratık Avrupa ülkelerinden ne denli «ceri olduğumuzu. sayın Basbakanın. sayın EkonomiU tşler l'ardımcısı rakamlarla açıkladı Eh: »arsın *navasaniız da birlkî karı? geri olsun ne çıkar?. Belki Basbakan da bÖyle düşünüyordur kimbilir? 27 MaMs Anayasasını «lüks» olarak niteiendıren kendlsivdi . Ama öyle bir makamda kt, böy. 1 lhmiı merkeı Beledıye hurfutlan dahihnde 8 »det gecekondu ıalah bölgelennd» İÇme le bir duşunce>e. resmen yer suyu mşaatları kapalı tarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. vermemesi serekivor. Ne kafasında, ne de dillnde 2 Eksıltmesı yapılacak ışlerin keaif bedel», geçici temınatları, gün ve saatları aşagıya ç ı . Onun tçln, durmadan «Demok karılmıştır ratık Avrupa ülkelerinden ge3 Eksiltme tl Imar Müdürlügü binası ihale komiıyonunda (Belediye karşısı Turk Tıcaret rıde değıldır» deme»inl anlıya. Banknsı uatü) yapılaeaktır. billyoruz.. Anlıyabiliyoru* da C. 4 Ihalejj yapılacak işlere ait proje kesıt ve jartname dosyası c«lı?ma eaatlan dahılınde Senatosund» neden iki günde îl Imar Müdürlüğünde görülebilir. üç Uez buna tekrarlamak gere. 5 Eksiltmelere girebilrnek İçin: ğini duydugunu açık seçik a n . a) Her ise geçici teroinat mektuplan (para yatıracaklar Turklye Emlâk Kredi Bankaıı Matıyamıvoraz.. Birtakmı tahmln. latya Şube Müdtİrluğunden alacakları mıkbuzu) ler yürütebilirı/ ancak Orne. b) 1971 yılınca geçerlı olacak Ticarct Odası betgesl, tin, itk aklımıza gelen Başbaka. c) Içln kesif bedeli kadar (c) grubu müteahhithk karnesi, nın Mllli Birlikçilerln konnşma d) îsln kesif bedel) kadar, bir içme tuyu insaatı yapıp da kabul ettirdigine dair t« bitırme lannı cevaplamak aransn hiaset belgesi, (bu belga Mühendis ve Mimarlardan, (b) grubu karnesı olan muteahhltlerdei) tiçi, oluyor.. Çünkü sık »ık on. aranmıyacaktır). lann Ifadelerini cevaplayan IÖZ. •) Müracaat dllekçelen ile birlikte yukanda lstenilen belgeleti ve tl Imar Müdürlüğüntfen Irr gtçiyor kontlsmalarında, ad almıs olduklan fotoğrafh yeterlik belgeleri teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan •nsın veya anmasın.. »arttır. Bu tahmin yerinde mi dersl. 6 îsteklller teklif mektuplarını İhale saatmdan bir s«at evvel ihale komlsyonuna makbuz niz?. Millet Meclisinde konnş. karşıhğında vereceklerdir. mamiftı bu kadar Basbakan... 7 Yeterlik belgesi almak içın son müracaat tarthı 25/9/1971 Cumartesi günfl çahsma saaOrada, bir Mehftıet AIi Aybar tinın sonuna kadardır. vardı zaten, karsı cıkan . C. 8 Komısyon 2490 «ayılı kanuaa tfibl Olmadığıadan ihaleyı yapıp yapmamakta veya dılediSenatosnnda ise 27 Mayıs var, ğıne yapmakta serbesttır. îaptıfcı Anayasa, suçlanarak de. 9 Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. |1«;tirilen 21 Mavıs .. Eskisi gibl güclü değil... Bu tnsaatın yeri Keşif bedeli Geçici teminat Günü Saatı hic kuşkusuz ortada. . İşte bunun için, Basbakanın 3 nolu Kemal özalper mahallesi 197 140,67 11 107,03 27/9/1971 iki ffünde üç kez konuşması bir 5 » Taştepe mahallesi 26fa.6l8,03 27/9/1971 13.164,72 11 IX) tnhaf geliyor bize . Ve bu ko6 » Kiltepe mahallesi 128^74,11 28/9/1971 7.678,70 U9.3U nuşmalar, A.P. lilerin «bravo» 8 » Yeşiltepe (fzolluoglu) mahallesi 75.052.39 28/9/1971 5.002,61 10.30 seslerl ve şiddetü alkişlariyle 4 » Kaynarca mahallesi 144.083,45 28/9/1971 8.464,1? 11.30 kar?ıl»«ıtıkca daha bir hüzünle Erim: «Üniversite refonn çalışmalan, bugün başlıyor» Basbakan'ın konuşması «Yapmaya mecburuz» Yıllık yeni ücretler Ceraal Gürsel Parsellenen memleket Satm ahnacaklar MALATYA VALILîGÎNDEN (tL tMAR MÜDÜRLÜCÜ) tçme Suyu İnşaat İlânı niyoruı . 27 Mayıs'ıtı \e Bavbakanın namı hesabına. • . (Uasıa 20696) 20 Eylül'e kaldı Bu arada, verılen 70 dakıkalık aradan sonra Yargıç Remzi Şirın, 10 kısırun salıverilmesine karar vermış ve sanık avukatlarınm >alan sahadette bulunanların tutuklanması yoîundakı ısteklerıne esas kararla bırlıkte cevap venleceğinı blldİTmlşttr. Duruşma. tanık müştekl Osman Çelenk, Nuri Çelenk ıle tanık Kasım Kasemi, Hasan Çam, Mazaffer Terlikçi'nm dinlenmesi için, 20 Eylül'e bırakılmıştır. Devlet Orman Işletmesi Pos Müdürlüğünden Bölgesı Eğner »' » » a ı Ailemızın aziz bü3rüfö Deposu EğnerAkoren a » *' ! X > » > CSnsi Nevi Evsafı l.S.N£.Karaçam T. 3.S.N.BJİaraçam T. 3.S N.B.Kızılçam T. 3SjC.B.Kızılç.aro T. Adet Partl 2 40 43 3 3 Adct 149 6019 10884 Miktarı M:< I)sm3 1519yo 2699 468 3128 7«4 218 751 172.713 Savcı, söz alıyor Şaban Erik'in sorgusundan sonra Askerî Savcı Varbay Mustaîa Denızlı, sorguda geçen bazı terimlen aydınlattnak amacıyla soz almış ve konuşmasını şoyle bıtirmıstır: «Bizim iddianamede bahsettiğimiz otorite zaafında, sanıkhv hemfikiriz. Kendileri, bir çok konjrelerini rahatlıkla >apamadıklarını bildirmislerdir. Biıimı bütün gayemiz, sanıklann bir i an önce yargılamp, suclu iseler mahkum olmaları. dpçillerse ser best bırakılmalarıdır.» Duruşma, başka bir gune bıraltılmıştır. • Lenhı'in kitabından 7,5 yıl hapse mahkum edildi ANKARA. (THA) Lenin'in «De\let \c thtilâl» kitabını Turkçe yayımlıjan Sosyalızın ve Bıum Yayımları yonetmeni Suleyman Ege. komunızm propagandası sucundan, 2. Ağır Ceza Mahkeme smde 7 J j ıl hapse mahkum edılrr.ıştır. Dâ\ a; 2 5 yıldır surmektey | dı j Ege ıle ılg.îı 3 ajrı dâva ise, j surmektedır. • hastaliğı sırasında tedavisıne büyük çaba harcayan ve çok yakın ügileriyle bizlerı mınnettar bırakan Çapa Hastahanesı 2, İç Hastalıklan Klınığı Proîesorlerinden saym Dr. Muhlis Özen; başasıstanlar Dr. Erkın Ark ve Dr. Ahmet Kadıoğlu; asistanlar Dr. Yurdagül Yalar; Dr. Kecmıye Seyhan; Dr. Süleyman Saygılı; D". Ferda Aytaç üe 2. Dahılıye 3. kat personeline; vefatında cenazesine gelen; çelenk gonder"n, telgral ve mektupla başsağlığı dileyen, bâşta Ahmet Rasım Ortaokulunun kadirbilir müdür ve oğretmenlen ve sevgili oğrencılettyle; bütün akrabâ. dost ve yakınlannuza eu içten şükranlarımızı sunarız, " AİLESt Cumhuriyet 1653 Sami GÖKSU'nun 3.S.K.B.Karaçam T 693 87B Muh. Bedeli 9tX) 5U(> 303 204236 291V178 Teminatı 1026U 94575 67380 3690 2920 225 22ö 91 18629 6371706 178825 1 Yukanda müfredatJ yazılı orman emvall 22/9'1971 tanhine rastlayan çarsamba günü Karaısalı Beledivesi satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda saat 9 da açık arttırma suretıyle satılacdktır. 2 Alıcıların İştırak edeceklerı partı temınatlannı satış glinunden bır gün evvel en geç saat 17 ou ye KBdaı İ^ıetme veznesine yatırmaları şarttır. Temınatlar tnonu caddesı Kolordu karşısı Salıfe Tevfık tzgı Pasajı Kat i de Pos ürman tşletmesı Satış BurOsunda alınacaktır. (17.00 den sonra teminat kabul edllmıyecektir.) 3 Satışla İlgili ner turlü vergı ve resımler alıcıya aıt olup yalnız ılân m a s r p i a n tşletmece ödeneceK'iT 4 Satışa aıt şartname v e eklen: Orman Genel Mıldu'luğünde. Adana Orman BasmuriürHışj.fie /\nka"a Mprsın 'Vdana, Kozan Antakya Osmaniye, Elâzığ Pozantı Orman tsletme Mudurlüklennde Gaz!an^ep tskende rur Egner K«ra"thh Maıatva, Kayserı Orman Bölge Şefliklerinde Ceyhan Orman Kâtıplığmde, Adana Karaısalı Be'ediyp Baçkanııkları Ue Içle'mpml? Muhasebesınde gorülebılır. 5 Temınatları Adana Zlraat Bankasındakl 505 No. lu hesaba vatırarak saat 17 00 den e v v e tsletmemız Muha^ebes'.ne ibraz edılmesı. 6 Satışlarunız °,'t 2550 peşm, 3 ay vadelıdlr. Paızler % 9 olarak atımr. Kalan borca vâoe^ız oarh» nie<î'uDu vermek şartHr. sın C 1İ54, Ju7
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle