12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İAYFA ALTT CUMHURÎYET 15 Eylül 1971 ftınus Emre semineri uğurlu başlangıç olmalıdır ÎŞİLÎGÎNt ve tüm yasantısmı, tam 650 yıl sonra dile getirdığimiz Yunus'un 3 gun devam eden semineri halkın büyük ilgısl ile karşılandı. Seminere katılan yerli ve yabancı delegelerden birkaçı ils ilginç goruşmeler yaptık Yunus hakkında. Bunlann ilmî çalışmaları dışında samimi, içten düşüncelerini öğrendik. ^«^k^^^^H^g ^^^^a^^^tf I Yarısmaya katılan 15 filmden 5 ı, on jun tarafından elendi ELENENLERDEN îsmet Saydan'ın yönettiği «Kiralık Katil» filminde Tugay Toksöz ve Anra Okay... Ba film, ön jüri tarafından elenmiş bulnnmaktadır... ^^^. . ;"^İt!^y>. o. . 40 YIL ÖNCE Yapı işçileri bundan sonra Belediye, müteah» hitlere inale ettiği lnşaatta bun lann yabancı uyrtıklu işçi va ustalan kullanınamalanna dair şartname ve mukavelelere bir madde ilâvesine karar vermiştir. Bundan böyle bu çartı kabul etmiyenlere ihale yapümv yacaktır. 15 Eylül 1932 TarihU S ON ZAMANLARDA taşradaki yapı işçilerinden bir kasminifi işsizlik yüzünden şeh rimize gelmesl, buradakı işçi ve ustalara da etki yapmaktadır. Bunu gözönüne alan tstanbul Belediyesi, işsizlikle mücadele için baa tedbirler almaya mecbur olmuştar. Şöyle ki. K Prof. Dr. ANNA MARİE SCHİMMEL : Yunus ve onun mıstik şürindeki yerl hakkında konuşan Prof. Schimmel, 20 yıldan beri Yunus'la tanıjtığını, Altnancaya d " a tercCme «ttiğini anlattı. Size göre Tnnns?» Filozof ve şairdir, diyen Schimmel, Yunustan başka Şeyh Gallp, Fuzull, Nedimi d« sevdiğini, Kur'anı, Tevrat'ı, încil'i okuduğunu, Tann konusunda da tümü ile birleştiğini «öyledi. Seminer yapümajı hakkındaki fikriniz? Çok faydalı oldn. BSyle eeminerler 5 10 senede bir tekrarlanmalı. Bn tesebbftsten ötürü ilgilUere teşekkür borç. lnyuz. • Prof. Dr. FAHÎR t Z : Yu. nus Emre'nin dlli üzerinde konuşması ile kongreye katı)an Sayın îz, Yunus için şöyle dedi : Yunus halka en yaklaşmtş şairdir, kisidir. Hem de Tfirk. çevi en iyi knllanan şair. An. cak son elli yılda var olnraş gerçeği, 600 yıl önce keftetmiş, ber dinden, ber sınıftsn, her ırktan insana karşı sınırsn bir hossjörü besliyen kisidir. Töm sayçılar sana Yunus. • RAUF MTJTUJAY : Rauf Mutluay, halkı çok etkileyici konuşmasında, Yunus'un şürindeki gerçek sorunlan anlattı, özetle şunlan söyledi : Bir yıldönfimfi vesilesiyle bu seminerin yapılışı bizi Tflrk nlusçuluğunnn bütün soranla. rını çözmeye götfinnelidlr. S e . • miner ağvrln bir başlangıç o l . tnslı, ve bugüne kadar ihmal editmiş çalısmalar hızla ytiriitülmeUdlr. Prof. Dr. ÎRENE MELtKOF : 30 yıldan beri Türkiye'de, Türklerin arasmda çalışan ve sekiz lisan bilen Bayan Melikof, gülerek : Artık sizler gibi, yanl Türkler gibl düffinerek konntvyornm. Çünkfi ikinci vatanım olda Türkiye. Çok eskiden beri Ynnns'U nğraşıyornm. Şimdl de Bektaşilik hakkında »rasiırma yapıyorum. Bn seminer vesilesiyle Yunns'u anm» fırsatını elde etti£imiz için çok nratlnynm. Selâm bütün TflrklereMTJSA BARAN : «Ynnus'a merhaba» diye söze başladı Baran. Başka klmler İçin seminerler tertiplenmesini isterdiniz?. Mimar Sinan, MevUnS, Dede Korknt, KaracaogUn, Gaethe, Konfiçyfis.. Yunus'a karşı, halkjn duyduğu sevgiye değinen Musa Baran, büyük şairle ilgili bir halk bllgisi dersinin açılmasına inandığını anlattı. *** Yunus Emre Semlneri'ne katılan delegelerden birkaçınm fikirlerini size aktarmaya çalıştık. TJNESCO tarafından da 1971 yılında dünya ölçüsünde amlacak büytkler listesine giren Yunus Emre, bu vesileyle yerli ve yabancı basını günlerce mesgul etmiştir. Bundaa böyle ebediyeta kadar da «decektir. • + Adana Altın Koza jürisi belli oldu TurhanGÜRKAN • Aliye Eona (Sinema V9 Tiyatro oyuncusu) • Mücahit Beşer (Gazeteci) • M. TaU öngören (TRTTV Müdürü) • Tank Dnrmn (Piyes S e naryo yazan) • Çetin Ozkmm (T. GazeteÖN ELEME JÜRİSİ ciler Sendikas» temsilcisi Sinema yazan) DANA Belediyesi Ue TUr• Sabahat FUmer (Prodüktör kiye Gazeteciler Sendikaler Cemiyeti ve Film Işverensının ortaklaşa düzenleler Sendikası temsilcisi) dikleri 3. Altın Koza jürisinin • Sami Şekeroğlu (Turk Film dedikodulardan uzak kalması Arşivi temsilcisi) İçin film piyasası dışından sağ • Tanju Akerson (Sinemalamnasına çalışürmş ve çeşitli tek Derneği temsilcisi) kuruluşlardan temsilci ısten• Docent Onder Küçükermiştir. ö n jüri şöyle kunılman (Güzel Sanatlar Akademimuştun si temsilcisi) • Osman N. Karaca (Tiyat• Erdoğan Ozlüşen (Adana ro yazarı) Belediye Başkanı) • Dr. A. Alyanak (Prodtlk• Nevzat Güven (Adana'törler Cemiyeti te.msllcisi • dan gazeteci) yönetmen) YARIŞAN FtLMLER • Hakkı Başman (Adana Be lediyesi temsilclsi) 3. Altm Koza Film ŞenUğl • Nezib Coş (Türk Sinemaİçin ön jüri önünde yanşan tek Derneği temsücisi) DANA 3. Altın Koza PUm Şenlıginin îstanbul'daki elemelerine onbeş film ka tünuştır. Sinematek Derneğinde ön jUriye gbsterilen bu filmlerden beş tanesl elenmiştir. Seçilen on tanesi Adana"ya yollanacak ve büyük jürinin oyuna sunulacaktır. 1826 EylUl 1971' de yapüacak film şenüğinde derece alacak ilk üç filme «Altın Koza» heykeli ile çeşitli pa ra ödüUeri verUecektlr. • Bülent Erkmea (Türk Film Arşıvi temsilcisi) • Agâh özgüç (Sinema yazan) filmler şunlardır: • DtKKAT KAN ARAN1YOK (Yönetmen: Temel GUrsu. ü y nayanlar: Ekrem Bora Semra Sar. Arzu Film) • ŞEYTAN KAYALABI netmen: tlhan FUmer. Oynayanlar: Yılma» Güney • Tina Ros • Orhan Günşiray. Fine Film) • ACI (Yönetmen: Yılmaz Güney. Oynayanlar: Yılmaz Güney • Fatma Girik Hayatl Hamzaoğlu. özleyiş Film) • KÎRALIK KATİL (Yöne^ men: Îsmet Soydan. Oynayanlar: Tugay Toksöz Arzu O kay. Gözlem Film) • ERKEK GtBt OLENLER (Yönetmen: Yılmaz Duru. Oynayanlar: Yılmaz Duru Feri Cansel. Tura Film) • ELVAN (Yönetmen: Yılmaz Duru. Oynayanlar: Yıldıray Çınar • Sezer Güvenirgü. Ender Film) • SÜRGÜNDEN GELtYüRUM (Bütün tstanbul Bilsin) (Yönetmen: Fikret Hakan. Oynayanlar: Fikret Hakan • Nebahat Çehre. Çiler Film) FRANSIZ Cumhurbaçkanı Donmert Sldflren Rns asıllı Gorgulof dfin idam edilmiştir. tstanbul Belediyesi, bngfindea ltibaren ekmeğin seki» bnçuk knrnşta kalmasına ve trancalamn on üç ku* rnsa satılmaaın» karar vermiştir. • FATOŞ (Sokaklarm Melegi) (Yönetmen: Nejat Okçugü. Oynayanlar: Ayhan Işık Yeşim Okçugil. Okçugil Film) BÜYÜK JÜRt A • YEDt KOCALI HÜRMÜZ (Yönetmen: Atıf Yılmaz. Oynayanlar: Türkân Şoray Salih Güney. Hisar Film) • AŞK HtKÂYESt (YOnetmen: Nejat Saydam. Oynayanlar Deniz Gökçer • Salih Güney. Acar Film) 9 MEÇHTJL KADIN (Yönetmen t Duygu Sağıroğlu. Oynayanlar: CUneyt Arkın • Fa& ma Girik. Dğur Füm) • AGIT (Yönetmen: Yılmas Güney. Oynayanlar: Yılmaz Gü ney • Selmin Hürmeriç. Güney Film) • SENEDE BtR GÜN (Yönetmen: Ertem Eğilmez. O7nayanlar: Hülya Koçyığit Kartal Tibet. Arzu Film) • UMÜTSUZLAR (Yönet. men: Yılmaz Güney. Oynayanlar: Yılmaz Giiney Filiz Akın. AkUn Füm) • YARIN SON GÜNDÜR (Y8 netmen: Yılmaz Güney Oynayanlar: Yılmaz Güney Fatma Girik. îrfan Film.) îstanbul'daki ön eleme Jürisi. bu filmleri görerek beş tanesi ni elemış, on tanesinl yanşmak üzere Adana'ya göndermiştir. Elenen filmler şunlardır. «Eivan», «Erkek Gibi Ölenler», «Fatoş», «Kiralık Kaaül», «Dikkat Kan Aranıyorj» Türk Mogol soyundan gelme atan Cenj?iz Han'a dayanan ünlü biı cihangir « Bir hayvanın lakabı. YOKABDAN ASAĞRA: 1 Keman ailesinden en fcalıa sesll en iri müzik ftleti. 2 Bes. teU yüksek sahne eseri Elektrikte bir güç birimi. 3 TERSÎ kar. puzun mevsim arkadajı Bayağı. aşağılık. 4 TERSİ Hindistan'da halkın aynlmış bulundugu birbirine kapaJı sınıflariD adı . TERSt bir seklin, lşaretin, yazının anlatmak istedigl sey. 5 Öteki tema. yüllerüı üzerine çıkmı; asırı yahut üstün baskın temavül veya Ihtl. ras (Yeni dil). 6 TERSt tsvic re'nin başkenti • TERSt isim. 7 Pizikte bir iş birimi. 8 Organifc SOLDAN SAĞA: maddeleri eritici uçucu parlayıc» 1 Bir malın alım ratım bir mayi de alâkalıların herbirlne düşen Geometrida pay olçüsü. 2 Sanat eseri (Lâdalre hesapla. tlnce'den) TERSÎ Tarihl Mezo. nnda değiş. potomya'da bir devlet. 3 Ala. mez bir sayl turka musiklde bir mpVaTr» . KebirimL 0 der. t TERSÎ körpellği ötmij On, aan • bir mânasına. 5 TERSÎ ticarl kajeyi yapmayı sanç . Bir balık. 6 TERSİ Tan. önceden ta» rıya yalvans Kimyada nlkelin limgesi. 7 îolunu buhıp saâ Oflnka balmacanıa sariama» lanan çıkar. 8 Ok mahfazası . Eskrimde bir tarsüaima gekli. 9 naUedUmta sekU 123456789 radyo İSTANBUL 05.55 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 0820 08.45 68.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.20 10.40 11.00 11.40 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 15.30 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.05 1755 19.00 19.30 19.40 1955 20.00 2055 20.40 21.00 24 saatin olaylan Açılı?, program 21.10 Cumhuriyetten sonra hlGünaydın kâye ve roman Koye haberler 21.30 Solistler geçidl Türküler, oyun havalart 22.45 Haberler Haberler, hava durumu 23.00 Cazm ustalan Bu sabahın melodilerl 23.45 Gece müziği lstanbul'da bugün 2355 GUnün önemli haberierl Beraber, solo şarkılar Viyolonsel sololan 24.00 Kapanış Türküler, oyun havalan İSTANBUL tL Ev tçta G. GUvenU'dea çarkılar 1655 Açılış ve program Arkası yarın 17.00 Diskotegimizden Haberler 17.30 Küçük konser Oyun havalan 18.00 Gençlere müzOc Hafif Batı müzig' 18^0 Senlonik muzik Türküler geçidi 19.00 Hafil Baü müziği Sabah konseri 19.30 Yeni plâklarla 45 dakika S. FiUz'den şarkıla. 20.15 Aksam konseri Haberler 21.00 Klâsik Batı müzigl Can EtuTden türküler 22.00 Haiif Batı müzigl Küçük orkestra 22.30 Opera saati N. Ersöz'den şarkılar 2350 Gece ve müzik Haberler, Besmi Gazete 00.30 Kafif Batı müziği Dans müziği 01.00 Program ve kapanış Okay Ergü Dörtlüsü Saz eserlert Keman sololan P. Mesudi'den türküler Haberler Çocuk bahçesi Solodan soloya Oyun havalan 19.58 Açılış ve program Hafif Batı müziği 20.00 Çocukların TVsi N. H. Çulha'dan şarkılar 2016 Bir portre (Louis Armst) Hafif Batı müziği rong) 20.30 Haberler Haberler 21.00 Hava Jurumu Köy odası 21.05 Zeki Müren Erkekler faslı 2130 Kalp atışı (Kalp has. ı Reklâm programlan talıkianmn tedavisin I Haberler, hava durumu de son gelişmeler) Atatürkie beraber 22.00 Gönül Turgut söylüyor Hafif müzik 22.30 Müzik . muzik (Hafif V. Doğu ve arkadaşlan müzik) Bir varmış Spor 22.45 Yurttan sesler ' 23.15 Kapanış | Spor dergisi Bir konçertc GÜNÜN KİTAPLARI »* *• UAMMERTUNCERIN nef'ıs türkçesi ile dilimize ÎSKENDER OHRİ ANKARA (64 16 86 . 1. Leveni): Bitmeyen l a n j C. Aznavour . ROS. AS (47 63 15 . Harbiye) 1 Öldii. ren Kim • R. Schncider . R. Fr. seçkin Kifebevi RK.1362 »st. 2 Belâlı TaUl . L. D. Fune» . R. Fr. oluf ya> ..jcvi 27 99 8 9 ATLAS (44 08 35 . Beyoglu) Ceset Adanan Roman 10 lira \e L'stura • W. Berger, S. PreGenel dağıtun: BATEŞ BOYALI bab»Hcad.noM caö^o«kı vrost . R.I. KUS DUNYA (49 93 61 . Beyoğhı) Kor. yazarran kunç Cinayet . i. Gillford • I. yemromarı EMEK (44 84 39 . Beyoğlu) Bony i *rO^>^0^<>^rC BÜYÜK FİKİR KtTAPLARI No. 7 te Cliyde F. Dunnaway, W. Betti . R.t.S. F1TAŞ (49 01 66 . Beyoğln) Şeref Kurşunu • G. Ford. A. Kennedy . V'AZLIK SİNEMALAR Rt. BARBAROS (47 04 79 . Ortaköy) Değerli yazar Orban Hançerlioğlu, güniimü2 kültürün ç KON'AK (48 26 06 • Harbiye) Koşk1 Kader Bağlayınca . E. Hun, teki Mucadele • R. Brazzi . RİS. de temel olan ve çoğunlukla yanlış anlamda kullanılan ^ Z. Aktan, 2 Zengin ve SerseL4LE (44 35 95 . Beyoğlu) Yalnu rl . C. Arkın. Değiliz F. Hâkan, E. PüsküUu. kavramları açıkhyor... 620 ana terimin Osmanhca ve V BÜYÜK SİNEMA (46 57 33 . Gay. LEVENT (64 06 99 4. Levent): Fransızca karşılıklarıyle birlikte tam açıklaması... Her > rettepe) Onları Yüksefte As . C. Pembe Fanter C. Cardinale . Eastwood KT. RO. aydınıa mutlaka bilmesi gereken bilgileri kapsayan | MISTIK (46 15 14 . Beşiktaş) 1 ÇAMLISET (Ortaköy) 1 Şafak AMERK AOA NATON AL •okerken . BTS. % Siıkte CiKurşunla Ödüjorum • G. Hamil. kitap... | nayet • RTS. ton RTS, 2 Deryalar Hâkimi, BOOK AWARD T970' odlîu tNClRDtBİ İNCt (Knmkapı) 1 RTS. 357 büyük boy sayfa, mükemmel baskt, 20. TL. V e yayınlan 10 fıra Korkunun Parmakları • T. Moore, ÖZLEM (48 47 33 MecidlyekSy) 2 Vurguna Hazırlan. R. Welch. 1 Cemo ile Cemile . Y. Kök. REMZİ KlTABEVt Caialoğlu İSTANBUL RT. sal, U. Ozcn, 2 Kara Göılüm KINAY (58 38 51 . Caddesbostan) RÜYA (44 54 57 . Beyoğln) 1 Hof Memo Y. Koksal, M. Özknl. Dudaktan Silâha T. Korel, H. SARAY (Sehremini) 1 Elved» Darcan, 2 Sevimli Serserl Mr. Chips . P. O'toole . P. Clark AMERİKAN NEŞRİYAT BÜROSU Sunar Y. Koksal. RTS. 2 Soygnn . M. Darc RTS. SARAY (44 16 56 Beyoğln) MüSUATPARK (47 81 90 • Beşiktaş) • İNGİLtZCE • KN'CYCLOPAEDIA BRITANNICA cevher Hırsızı . V. 1101318. RT. 1 Boğulu Gözler T. Şoray, (24 cılt. Bılgi hazinesi) Pesin 3. 995, TL. . Taksıt 4.750, TL. SİTE (47 69 47 Şişli) Zor Oyun 2 Son Kızgın Adam Y. Gu. A İNGİLtZCE THE YOUNG CHILDREN'S ENCYCLOPAEDIA R. Schneider. RTS. (16 cilt çocıüt ansiklopedisi) Peşin 595, TL. . Taksit 695, TL. YEVI AR (49 64 72 Beyoflo) Ta. A FRANSIZCA . ENCYCLOPAEDIA UNTVERSALIS "îİYATROLAR dilât dolayısiyle kapalıdır. metne sadık.güçlü bir çeviri (20 cüt, luks baskı ve kapak) YENt MELEK (44 42 89 ANKABA SANAT TİYATROSD Zor Oyun . R. Schneider R. Fr. (Küçük Sahnede) 18.15 Linc Peşın 7 000, TL. Taksıt 7500, TL. 21.15 Hamdi. • İNGİLİZCE PACL HAMLYN PORTRAITS OF GREATNESS ISTANBUL İSTANBUL TİYATROSU ALTI (8 meşhur jahsın bol reslmll hayat hıkâyesi) OYUNLARI: Ulvi Uraz (GorttPeşin 295, TL. Taksit 345. TL. AYDIN (21 52 58) Çapa) Ceset seckin kitabevi RK.1362 ist. eüye Çıkıyorum . Komedi 2 A İNGİLİZCE ttLUSTRATEDSTORY OF WORLD WAR 2 ve Ustura W. Berger, S. PreBoliim) Sah hariç hergün 21.15 wost. RT. (Rcsim, hariU ve krokılerie % Dünya Harbi) Fiyatr. 85. TL. Çarş. Cumart Fazar 18.15. GÜNDEŞ (27 71 86 . Şehzadebaşı) • Bügi için müracaat: ISTİKLÂL CAD. No: 387 . İSTANBUL ı Mucevher Hırsızı V. Tintala, ECZANELER babwUcad.no 54cağaloğhı istanbul Tel : 44 2S 36 45 45 01 49 35 58 •lu» RT. BAKIRKÖY: Şevki, Yeşüyurt, GtL (27 71 86 . Şehzadebagı 1 Kopmbaşı (Küç. Çek.), Merkez Talnız DeğUiz F. Hâkan, E. Püs(Sairaköy), Aydın (Osmaniye), Ye. kullu, 2 Tarkan . K. TJbet, ni (Kanarya). Hayat (Gungoren), Z. Aktan. Yayla Evler), Yılmaz (ŞinnHAK AN (23 42 33 . K. Gümıruk) evler), (Bah. Işık (Esenler). 1 Uzun Katliam Günleri L. Ideal Kıtaplık Serisinm BEŞİKTAS: nüamur, Yeni Sifa Bamed RTS. 2 Çöl SavajUn 17. KİTAB1 (Ortaköy), Arnavutkoy, Uğur (4. R. Hossein, RTS. Levent). İPEK (22 25 13 Çemberlitaş) Zot BEYOĞLU: Pamuk, Tarlabası, Oyun R. Schneider. RTS. Bengi. İSTANBTTL (21 23 67 K. M. Pa$a) EMİNÖNÜ: Kuçukpazar, Küçük 1 Cici Damat . L. D. Funes. RTS. 2 Son Knrsun A. Hnt Ayasofya, Babıâli. Genç Turk. EYÜP: Petek, Merkez (Sağmal.), te. RTS. Saadet (Sağmal.), Yeni (Rasü), MARMABA (22 38 60 Beyant) Gürsoy (Alibeyköyü). Cehennem Bomboş RT. Ç1KT1 FATtH: Tirebolu, Haliç, Halk SİVEMA SUR (23 67 12 Topkapı) (Ko. Mu. Pa.), OğuzJıan (Fındık. Korkunç Ojiın . R. Schneider, HER AV BIB KITAP zade), Yeni Şıfa (Sehremini), KaRTS. HER KITAP 7,5 TL. radeniz (Küç. Musta.), SAFAK (22 25 13 Çemberlitaş) Genel Dağıtun: BATEŞ GAZJOSMANPAŞA: Hayat Mer. Ceset ve l'stura . W. Berger RT. BUYUK DAGlTIM C A C A L O G O J kez (Kuç. Koy). TINAZTEPE (71 65 18 . Bakırkcy): KADIKÖY: Pars. Can, Güneı Zor Oyun T. Conrtenay . B. (Erenkoy), Bostancı. Bıngul (Kız. Schneider RTS. Erkan (F. Bahçe). , YILD1Z (21 11 37 Aksaray) Mü. Top.), KARAKÖY: Bankalar. cevher Hırsııı . V. Thnala RT. KASIMPAŞA: Bahriye, Yeni (Halıcıoğlu). and THE COMMAND OF WORDS KADIKÖY SARIYER: Mete, Karadeniz (IsTHE ENGLISH . LANGUAGE INSTTTUTE OF AMER1CA ttaye). AS (36 00 50 • Kadıköy): Tabuz TARAFINDAN YAYINLANAN Değillz F. Hakan . E. PüsŞtŞLİ: Ergun, Kamer, Emek. PRACTICAL ENGLISH AND THE COMMAND OF VVORUS kullu • R. Elif, Kemal (Mec. Kby), Çifa (GülATLANTİK (55 43 70 SaşkmbakSosyal hayatlannda ve ışlerınde îngihzce kullanan, ılen lntepe). Ok Meydanı, Sifa (Cağlakal): Cehennem Bomboş A. yan). gilizceyı öğrenmiş veya öğrenmekte olan kimselere en doğru Steffan • RO. tSKÜDAR: Ulkü, Kuruçesme, şekilde îngihzceyi konuşma ve yazmayı öğretmek üzere haERCAN (37 22 00) Hlnt Ruy«n • Beylerbeyi. Ümraniye. zırlanmış kıymetli bir eser. F. Kırhan RTS. ZEYTİNBURNVI: Güneş. Fiatı: Peşin 750, TL. Taksitle 995, TL. Fazla bilgi için : SİNEMATEK'TE BUGUN AMERİKAN NEŞRtYATI BÜROSD 49 35 58 16.30 Bir Yaz Gecesi Büyası J. Trnka Çekoslavakya 1S57 Tel: 45 45 01 19.00 Tatlı Hayat F. FeUmi İtalya 19S9 19» tstanbul Istiklâl Cad. No: 387 44 26 36 BEYOGLU HAKAN (36 45 89 . Kadıköy) 1 Sokak Kızı Z. Değirmencioğln 3 Sevimli Sersert . Y. Koksal. KENT (38 9S 12 . Kızıltoprak): Kardej Kanı C. Deneuve R.Fr. REKS (36 01 12 Kadıkoy) Mace. ralar Diyan . C. Walker RİS. SÎNEMA «3 (55 10 84 . Küçükyalı): Yaşamak Korknso . B, Nekh R|. SUNAR (33 06 18) . Kadıköy): İkiz Kardeş . N. Mahide „ RT. SÛKEYYA (36 «6 82 . Kadıkoy) Kannndan Kaçıhnaı . 3. Marais, R. Pr. ÜSKÜDAR (33 24 75 Üskfidar): Ölmeden Evvel . V. Andres . RTS. polisiye romanları arasmda hâdiseler yaratan eseri. john creaseym AŞKTANDA YttCE flTflTÜRKÇÜ DEVRtNCILERC BU KOŞEOEKI YAYINLARİ jerzy T kosınskı İstanbul ELEK^e DÖSTtAK adımlar Kitabevlerinde Bulâbilirsiniz. mıchelzevaco ANKARA 0555 06.05 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.07 08.37 09.00 0950 09.40 10.00 10.05 1050 1055 11.10 11.30 12.00 12.05 12.30 13.00 13.15 14.00 1450 14.40 15.00 Açuıg, Program 15.05 Gunaydın 1550 Köye Haberler 16.05 Sabah Türküleri 1650 Haberler, Hava Durumu 16.40 Sabah Müziği 17.05 Ankara'da Bugün 17.30 Şarkılar 1750 Çeşitli Müzik 19.00 Ev İçin 19.25 N. Akol'dan Türküler 19.30 Arkası Yarın 19^5 Ara Haberler M. Toper ve K. öncan'dan 1950 Şarkılar 1955 Çeşitli Müzik 2055 N. Mercanlı'dan türkUler 20.40 S. Güven'den şarkılar 21.00 Konser saati 21.10 Ara naberler 21^0 Neclâ Erol'dan ttlrküler 21.45 Şarkılar 22.05 Haberler Resmî Gazete Hafif müzik 22.45 Bando müziği 23.00 T. özek'den şarfcüar 23.45 Plâklar arasmda 2355 Ara haberler 24.00 H. Tasan'dan türkUler Hafif Batı müziği Çocuk bahçesi V. Gürsel'den şarkılar Albümlerden seçmeler Yurttan sesler Köy odası Reklâm programlan Haberler, nava dıırumu Atatürkie beraber Reklâm spotlan Solıstlerimız, topiuluklanmız Bır varmış Türk müziği Spor dergısı Küçük konser 24 saatin olaylan Birlikte düşünelım R. Kaymak'dan türküleı Pransa'dan müzik TBMM saati Haberler Gece konseri Gece müzıği Günün önemli habeflerl Kapanış 2OCİLDIÇIKTI P A B O A Y A N U I R® 1475 sayılı İS KANUNU Baskan Yayınlan YURURLUKTEK1 IS VE SOSYAL SİGORTA HUKUKU YAYINUR1 PAROLA KÜÇÜKLER VE BÜYÜKLER PRACTICAL ENGLJSH TEŞEKKÜfi | TJzun zamandan beri mUzda S rip oldugum safra kesesi ra. * hatsızhğımı zamanında teshıs ederek. yaptığı ameliyaüa beni sağlığa kavusturan Keskin Devlet Hastanesi Bashekimi Savın Operator Doktor MEVLIT Nevsehir eŞTafından merhum Hacı Huseyin Efendinin kızı Yaşar ve Emine'nin anneleri Naciye'nin kavınvalıdesi. (jl. ku Oğuz, Nahit Yıldız. Nihat. Ne]at, Nahide. Ogur, Vicdan TolBa'nın hııvııkanneleri BEYAZ ORHAN KEMAL ORHAN GÖLPINAR üe yardımlarım esırstemcyçn diğer hastahane personeline tesekkürü bir borç bilirim. Sahriye Demlr KFSKtN Stüdyo ?• 2221 7651 SABİHA SONTAŞ'ın 15 9 1971 gunu Bulbulderesi Cad. 57/4 no.lu hanede kırkın. <:\ gunu mevlıdine sayın akraba ve dosüarın tesriflerl rica olunur. ÇOCUKLAR1 Has. 3297 7652
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle