19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 Eylül 1971 : CUMHURtYET; SAYFA BEŞ •lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllfltllllllllllllllillltt••••••! Gürsel'den fotoğraflar G&nel« deviethı ve mflktinin sonmlannı da kendine has babacan tavrı ilc ele alan ve samimiyetie ortaya koyan bir Devlet Başkanıydı. 27 Mayn Devrimininden sonra Giirte! İstanbula ilk ziyarctini 4 Temmuzda vaptı ve biiyiik töreıılc karşılandı. evlet ve Hiikümpt Başkanı Silâhlı Kuvvetler Başkumandanı olarak yayınladığı ilk bildiriden (onra Orgeneral Cemal Gürsel, halk arasında da orduda olduğu gibi Cemal Aga diye anılmaya başlamıştı. Çok sevdiği vatandaşları da kendisini blr sevgi hâlesi gibi tâkip edlyordu. Ankaralılar, kendlsinin geziye çıkmasını, diğcr illerin halkı da çılcacağı yurt gezisinde kendi illerine uğramasını dört gözle bekliyorlardı. 31 Temmuz 1960'da gittiğl Hatay'da da bulunduğu binanın etrafı cepeçevre sarılmıştı. Oıüara kendine has hali ve sozleriyle hitap ediyordu. I 0! Omal Gürsel, Cumhuriyet Bayramı törenine katıimak içiıt Meclise gelirken kendisini karfilayan Şeref Kıtasını selamlıyor. devriminin başı ve sembolü Cemal Gürsel İS Eylül 196G'da = ' büyük bir askeri törenle Anıtkabirdeki özcl mezarlığa defne =j dilnıişti. Ankara, tarihi bir gün yaşıyordu. Cenaze kortcjiııin ge Ş ccceği yollar sabahın crken saatlerindcn itibaren dolmuştu. Evlerin Ş balkopları da aynı vaziyette tıklım tıklımdı. Herkes Cemal Aga'nm = soıı yoiculuğunu görmek, korteje gireınese bile gözleri ile izlemek is tiyordu. Törcne yabancı ülkelerden devlet adamları, temsilcilcr de Ş; [ atandaşlarında büyük bir sevgi ve saygı yaratan Cemal Gürselin tabutu cenaze törenlnden bir fün katılmıştı. Gürselin top arabasına yerleştirilmiş tabutu yavaş yavaş Ş önce de halkın ziyaretine açılmıştı. Gürsel'c soıı görcvleriııi yapıııak istcyenler saatlerce kuyrukta AnıtKabir'e doğru ilerlerken; balkonlara doluşan insanlar, bu bu XŞ bekledikten sonra sessiz, sâkin, fakat yaşlı gözlerle tabutun yanından geçiyordu. yük askeri, son bir kez daha selâmlıyorlardı... Fiıııııı 1LAN TÜRKİYE EMLAK KREDI A. O. erieî "Mîîclürlüğünden 2) Geçici teminat miktan 83.100, liradır. ' • ' f* • "5 ! Olümünün 100. yıldönümünde SİNA Sİ Şinasi'nin gazeteciliği kısa ^ ^ izmir.Kültür Mahallesi 1379 numaralı sokakta, imarın 1180 ada 12 numaralı parseli üzerine 8 katlı 23 daireden ibaret 2.670.000, TL. keşif bedelli apartman, 1971 birim fiyatları esası üzerinden aşağıdaki şartlarla ytniden eksiltmeye konmuştur. 1) Eksiltme 27/9/1971 günü saat 16, da yapılacağından teklif zarflarının, eksiltme dosyasındaki eksiltme şartnameiine göre hazırlanarak aynı gün saat 15'e kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğüne verilmiş veya gelmiş bulundurulması şarttır. Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz. • 3) Bu işe iştirak edecekler. en az 3.000.000, liralık Bayındırlık Bakanlığı Müteahhitlik kamesi aslını ve bu kabil inşaat yaptığına dair belgeyi, aynca 1971 yılı Ticaret Odası vizesini havi belge ve 350.000, liralık Banka referans mektubu ibraz edecek ve ellerinde mevcut teçhizatın ve teknik personelin beyanını yaparak belge almak üzere 23/9/1971 günü akşamına kadar Bankaya müracaatlarını yapacaklardır. 4) Belge verilip verilmiyeceği 25/9/1971 Cumartesi günü saat 13' dc komisyonca bildirilecektir. 5) Bu ise ait eksiltme dosyası 200, lira mukabilinde Genel Müdürlüğümüz tnşaat ve Proje Mütfurlüğünden ve tzmir'de Merkez Şubemizden temin olunur. Dosyalar tetkik ve paraf edilerek teklif zarfı içine konacak, geçici temınatlar ihalenin tasdikine kadar iade edilmiyecektir. Mustafa BAYDAR Ebüzziya Tevfik, Nümunei Edebiyatı Osmaniye'de Şinasi'nin Türk gazeteciliğindeki hizmetine değinerek sözünü şöyle noktalıyor: «Hepimiz Şinasi'nin mânevi evlâdıyız.» Şinasi'nin gazeteciliği aşağı yukan üç buçuk yıl tutar. Bunun altı ayı Tercümanı Ahval'de. üç yılı da Tasviri Efkâr'da geçmiştir. Hasan Refik Ertuğ'a göre Türkiye ilk gerçek gazeteye 21 Ekim 1860 da çıkan Tercünıanı Ahval ile kavuşmuştur. Şinasi tarafmdan kaleme alınan ve gazetenin ilk sayısının baş tarafmda yayınlanan «Mukaddemc» de gerçek bir gazetenin görevine ve yapacağı hizmetlere isabetle değiniliyordu. Halkın mem'eket idaresinde söz sahibi olmasını müktesep hak sayan Şinasi, a\Tii yazının biraz aşağısmda gazeteyi, herkesin arüayacağı dilde cıkaracaklannı haber vermektedir. Tercümanı Ahval, fikir gazeteciüğimizin tarihi içinde bir dönüm noktası olmuştur. Abdülmecit zamanında yayın hayatma başlamış olan bu gazetenin sahibi resmen Agâh Efendidir. Şinasinin 24 sayı devam eden desteği özellikle edebl yardımlar(ian ibaret kalmıştır. Nitekim Şinasinin Şair Evlenmesi, ilk sayıda haber verilmiş, ikincl sajndan itibaren de tefrika edilmeye başlanmıştır. Sahipleri Türk olan ilk Tiirfcçe özel gazete Tercümanı Ahval' dir. Imzalı başyazı geleneğinl Tercümanı Ahval başlatmıştır. Aynca tefrika, tartısmalar. ayni gazete ile basınımızda yer ahr. Gazete, Bahçekapıda bulunan Şekerci Hacı Bekirin dükkâm karşısında bir eski handa el tezgâhı ile basılmakta idl. Agâh Efendinin matbaası hanın üst katmda beş odalı bir bölümde idi. Odalann birinde bir el tezgâhı, digerinde mürettiphane bulunmakta, diğer odalarda ise mu harrirler yazılarını hazırlamakta idiler. Muharrirler arasında Şinasi, Ahmet Vefik Pasa, San Tevfik vardı. (E. B. Şapolvo. Tflrk Gazetecilik Tarihi, Sh. 119). Haftada bir kere, pazar günlerı çıkan Tercümanı Ahval, 40x55 boyutunda İdl. 25 tnci sayıdan itibaren boyu küçüldü ve cuma hariç haftada Uç gün (pazar, salı, perşembe) çıkmaya başladı. Şinasiye göre gazete, halkı eS'ten, vetiştiren bir fikir organıdır. Bir toplum içinde yaşıyan tıerkesin, memleketi için vararh lördügü düşüncelerim söz ve vazı ile anlatması dogal hakkıdır. Avnıpanın bu kadar ileri gıtmesinin nedenîerinden birt de gazeteleririn çoklu*udur. Gazete halk için olrir.^ıma göre, onun anlıyacağı bir dılle yazılmalıdır. Şinasi bir gazete d t linin oluşması İçin çalıştı. Bu dil, bütün halkın anlıyabileceği nitelikte olacaktı. Şinasinin gazetecilikteki hizmetlerinden biri de halka haklannın ne olduğunu göstererek gerektiğinde bunları savunmasını telkin etmesidir. Şinasi tarafından yaalan Tercümanı Ahval'in mukaddemesi aşağıdaki cümle ile başlar: «Mademkî bir heyeti içtimaiyede yaşıyan halk bunca vczaifi kartuniye ile mükelleftir, elbette kaalen ve kalemen kendi vatanının menafiine dair beyanı efkir etmeyi cümlei hukukı miiktesebesinden addeyler...» Mukaddemenin sonlarına doğru Şinasi, gazetenin umum halkuı kolaylıkla anlıyabileceği biçimde kaleme alınacağını beUrttikten sonra yazısmı aşağıdaki beyitle bitirmektedir: Oeğil mi Tanrının ihsânı akl ü kalb ü lisân Bu lutfu etmclitlir fikr ü şükr ü zikr insan Gazetecilik hayatma Tercümanı Ahval gazetesi ile başlıyan Şinasi, bu gazetenin 25 inci sayısından sonra ayrılmış, kendi başma bir gazete çıkarmaya karar vermlştir. Yeni çıkaracağı gazeteye de düşüncelerin belirtilmesi anlamına gelen Tasviri Efkir ismini uygun görmüştür. Tasviri Efkâr, Ruml 1278, Milâdl 1862 yılında yayınlanmıştır. Bu gazete baştan sona Şinasinin eseridir. Tam bir fikir gazetesi niteliğini ve ağırbaşlılığmı taşımaktadır. Bu gazetenin başlığı altında, «Havadis ve maarife dair Osmanlı gazetesi» ibaresi buJunmaktadır. Bunun altında İse «Haftada İH defa neşrolunur. Ga zetehanesi Hamidiye'de kâindir. Maarif ve hayırlı işler için ilânlar parasız basılır. Altı aylığı 80, üç aylığı 40 ve sayısı 1 kuruştur» yazılıdır. Gazete çift sütun üzerine dizilmiştir. Bu gazetenin çıktıgı sırada saltanatta Sultan Abdülaziz bulunuyordu. Tasviri Efkârdaki başlıklar, en büyük yazı ustalanna yaptınlmıştı. Gazetecilikteki sayfa düzeni (mizanpaj) de onunla baslar. Tasvir1 Efkârm başyazı sütunundaki Mukaddemede Şinasi, her hükümetin, temsil ettiği top luluğun devamiyle ayakta c!urabilecegini, halkın yaranna çalışmakla kuvvetlenebileceğin! be lirttikten sonra. halkın fcerdi vsrarlannın sagianması konuîunda ne kadar zihin yordugu ıse düşüncelerint vansitan aazetelerinin lisamndan belli olur. demektedir. Bu mukacideme aynen şöyle başlamaktadırt «Her hîr devlet. iriarrsine mflvekkcl olduğu bir heycti mecmuaJ millivpnln bekasiylr nâv. dâı ve hayr ü menafüne muvafık (Basm A 13574 . 20729) 7631 Knru Üziim ve Kuru Incir Satınalınacaktır Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 1 Şatnamesine göre: 67 Ton 9 No. Kuru Üzüm 40 Ton 10 No^ Kuru Üzüm 20 Ton Kuru İncir (Süzme) kapah zarf usulü ile satınalınacaktır. 2 Teklif zarflan 12/10/1971 Salı günü saat 15.00 de Zonguldak'ta Ereğli Kömür İşletmesi (E.K.İ.) Ticaret Müdürlüğünde açüacaktır. 3 Teklif mektuplan ve geçici teminatlar aynı gun saat 12.00 ye kadar E.K.İ. özel Büro Şefliğine verümiş olacaktır. 4 Şartnameler Zonguldak'ta E.K.İ. Ticaret Müdürlüğünden; Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından; İstanbul'da Beyoflu İstiklâl Cad. Deva Çıkmazı; Sümer Han Kat 45 de TKİ Satmalma Müdürlüğünden ve İzmir'de Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinden temin edilebilir. 5 Cinsler itibariyle yapılacak teklifler de kabul edilebilir. 6 E.K.İ. 2490 sayılı kanuna tâbi değildir. (Basın: 20801/7630» Genel Müdürlüğümüz Sağlık Merkezi ve Reviri ile îstanbul dnhilindeki fabrika, iş yerlerimizde istihdam edilmelc üzere ve ayrıoa taşra teşkilâtımızdaki işletmelerimİB Için aşağıda göstenlen doktorlara ihtlyaç varcUr. Taliplere 657 sayılı kanunun 1327 sayılı kanunla değişik hükUmicrine göre aylık ödenecektir. İsteklilerin şahsen veya dunımlarmı etraflıca bildiren bir dilekçe ile İstanbul • Uakapanmdaki Genel Müdürlüğümüz Sağlık Merkezi ve Reviri Başhekimliğimize müracaatlan rica olunur. îstanbul teskilatımıı; için: 1 Röntgen Mütehassısı 1 Cildiye Mütehassısı 1 K. B. B. Mütebassısı 1 Operatör 1 Dr. Hayati Kimya Mütehassısı 14 Dahiliye Mütehassısı Taşra Teşküâtımız için: tzmir Tütün Fab. Samsun » » Malatya » » Bitlis » » Ankara Bira » İzmir Şarap » Tekirdağ Şarap Fab/ Çanakkale » » Elâzığ x » Ürgüp » » G. Antep İçki » Rize Çay » Çamaltı Tuzlası Yavsan » îzmir Y.T.B.Îşl.Atl. Samsun » » » Malatya » » » Bandırma » » » Bursa » » » Trabzon » » » KocaeU » » » Adana » * » 1 Dahiliye Mütehassısı 1 1 ı 1 1 1 1 1 ı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (Basırj: 20798/7624> MILLÎ VARLIĞINI KOPUMA VE IDAME HAVA KUVVETLERİNI GÜÇLENDIRMEKLE MÜMKÜNOÜR îekel Genel Müdürlüğünden İLÂN Şinasi'nin çıkardığı Tasviri Efkâr gazetesinin ilk sayısı surette tedbiri meham eylemek le kaviyyül iktidar olmak...» Tasviri Efkârın birincı paragrafırun sonu, bize Şinasinin asü amacmı gösterir: O da halka kendi yararlarını düşünmeyi, kendi sorunları üzerinde durmayı öğretmek. Şinasi, Tasvir1 Efkâr'da yazdığı «İnfakı Muhtacin» (Muhtaç ların Beslenmesi) makalesiyle devlet ve millet arasmdaki yakın ilişkiyi ele almaktadır. Şinasi bu yazısında, «Bir milletin hali, devletinin mahiyeti idaresini isbata delilî alenî değil midir?» cümlesiyle, halkınm gelişmesini saglıyamamış devleti, üstü kapalı bir biçimde eleştirerek uyarmaya çalışmaktadır. Aynca Şinasi'nin 1865 de ikinci defa fakat ansızın Parise gidiş' devlet hesabma olmadığına göre, onun Paris seyahaU ve oradakı geçımı nasu sağlanmıştı? Bu konuda Ömer Faruk Akün'ün, İslâm Ansiklopedisinde be lirttiğine göre, «Ali Suavi'deki bir kayıt, Şinasinin masraflarını Fazıl Mustafa Paşanin karşıladığını çöstermektedir Bunu Fazıl Mustafa Paşanın Avrupaya Sİdişi ile. Şinasinin sazeteden aynlışı arasındaki dikkate şayan muvazilik teyit etmektedir. Filvâki Fazıl Mustara Haşa. 14 Sşubat 1865 de Avrupaya harpket etmis, orada 5 av kaldıktan sonra 19 Temmuz 1SS5 de İstar.hula dönmüştür Bundan ionra 4 Nis»n 186*' da mpınlpketten çıkarılmış ve Parisp eitmiştir.» Gerçekten DU tizerlnde durulmaya deger oir grtrüştür. Fazıl N'ustala Paşa Şinasiye büyük bir yakınlık dı.vmaktaydı. Nitekim Şina>i hastalandıSı zarr.an, Fazıl Mustafa ?aşa. onu lyileşmesı ıçin VeznecHerde Sîonağıpın yanındakj bir eve naklettirrriiş, ksndisıne jpreken 5zem çöstermiştı Şinasi bir navli ivilestikfen sonra Fazıl Mu<:»ata P?ı?a, CamlıoadaKı 'lîöşkünp vazlıga pirîirce \^ne bu vakm arkadaşıni :srar!fi nnma çagırmıştı. Istanbul PTT Bö/ge Başmüdürlüğünden 1 Teknisyen yetiştirmek üzere 26/11/1971 günü saat 9.30 da İstanbul Sirkeci'deki Buyükpostahane binası kantin salonunda yapılacak smavda Erkek Sanat Enstitülerinin Elektronik; Elektrik ve Tesviye Bölümü mezunlan almacaktır. 2 Adaylann doğum tarihlerinin 1/1/1948 ilâ 31/12/ 953 arasında bulunması şarttır. 4 Müracaatların 16 Kasım 1971 saat 17.00 ye kadar yapılması gerekmektedir. 5 Tamamlayıcı bilgi almak istiyenlerin Başmüdürlük Personel Âmirliğine veya PTT Merkez Müdürlüklerine müracaatlan duyurulur. (Basm: 20767/7628) Bazı sorular Şinasinin Avrupa dönüşünden sonra büyük bir matbaa kurarak burada Tasviri Efkâr'ı çıkardığım ve bazı kitaplar bastığıru biliyoruz. Sinasi acaba bu maddi olanaklara nasıl sahip olmuştu? Kesin bilgilerp sahip olmadığımız bu Konuda annak bazı tahminler vürütfbiliriz. Bilindiğ) ?1bi. Courrier d'Onent gaze'esi saiııbi Jean fiet.n Şinas'nm çok vakın uostu idl Şinasinin o zaman içın oüyük sayıları matbaasının kurulmüsı. «Jean Pictrrnin tcknih »ardımları var,:nda Şehzadp Mıırat »e Rtelli'de Firıl Mustafa Pa«ıa.nırı mal? yardtmlan üe izr.h edilebi YARIN: Halk kaynağına cğiliyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle