12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Yıvrunuzun Evda Okul Ödevi Yaparfcan v» BuKin öğrcnim Hayatında En Çok YırarUnaeağı EMT, RENKLh ANSİKLOPEDİSİ'dir. Ci/t Halinde Çıkmiftır. ÜLKÜ OKUL Taksitle de Satılır. Topt»n S«tı» Ycrferr. Itunbuld» B«bı»H'd» OCAK KİTAf DA&rflM ?Tİ. vt »AT1$ umhurivet Kurucusu: YUNUS NAOt ISYAN HABOKA KİTABEVİ P,K. < Beyaat tstanbul J Reklamalık: 1737/7648 Yıyıml«y>n: GÜVEN BASIM ve YAYINEVİ. ut.nbul 48. yıl, sayı: 16922 Telgraf ?e mektup adresi: Currtfıuriyet istanbul Posta Kutusu: tstanbul No 248 ,*e c ıi r* u Telefonlan 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 88 22 42 99 1 5 tylUI \fdtiŞBXXVua B n Balık Kunımu, CEMAL İSTANBUL Haber Servisi Et •• Balık Kurumu, fgtanbıü'ds koyun etinin fiyatma yüxde 36,6, ağır «tinin fiyatına yuzde 2537, dana etinin CTatma da yuzde 21^5 oranmda zam yapmıştır. Ortalama yiiade 24^5'luk ı»m, bugünden itibaren uygulanacathr. £t TB Balık Kurumu Genel Müdürü Selahattin Zorlu, dün düzenlediği toplanbda zam karanru açıklanuş ve «Bu fiatlara ragmen Kurum yine zarar edecektir. Ancak et Hkratısmnı KİderUmesi içia satıalanmn devam edecektir. Kurum beş yıldanberi et fiatlannı arttrrmadı| ı için zaran 30 milyonu bulmuştur» detnişUr. Genel Müdür, Belediyenin tespit etmiş oldugu azami satış fiBtı olan 15 llra 50 kuruştan k o yun etinl perakendeci kasaplara vermeye hazır olduklannı, ancak çeşitli nedenlerle kasaplarm kurumâan et almamalanm veya Blmak istemediklerini belirtmiş ve şunları söylemiştir: (Arkası Sa. 7, Sü 1 de) fiyatlara GÜRSEL yüzde 24,5 ANILDI zam yaplı İstanbul'da uygulama, bu sabah başlıyor Erim, Senato'da Anayasa değişikliği ile ilgili iddialara cevap verdi BAŞBAKAN, H Ü R R İ Y E T İ T A H R İ P EDENLERE ÜNİVERSİTE'DE FAALİYET SAHASI BIRAKILMAYACAĞINI SÖYLEDİ ÜNİVERSİTE Y Ö N E T İ C İ LER I N I DE ŞİDDETLE ELEŞTİREN PROF. ERİM .MAZARRAT.ÜNİVERSİTE'DENTAŞIYOR Koças, eski Cumhurbaşkanının mezarının yapılacağını söyledi ANKARA, (Ciunhnıiyet Bürosu) 27 Mayıs devrimimlain öncüsü ve 4. Cumhurbaşkanı merhum Orgeneral Gemal Giirsel, ölümünün 5. yüdönümü olan dün törenle anıüraşür. Saat 10 da Anıtkablrde yapılan törene, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay adına Genel Sekreteri Cibat Alpan katılmıştır. Gürsel'in kabrina bir çelenk ko yan Alpan, kabir şeref deftertne şunlan yazmıştır. «Inanla izlediğin Te baş»nys nlaştırdıgın 27 Mayu 1960 rievrimi ile avdınlattığın Atatiırk yolunda, bu yıl yeni ve çok önetn li bir merhaleye giren aziz tnilletünizin hakkındaki tninnetini mübarek mezannın önünde bir kat daha yücelterek tazeliyorum.» Törene aynca; Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Senato ve Meclis Başkanlan, par ti temsilcileri, Anayasa, Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay üyeleri, üniversite üyeleri katılmışlardır. Kortej, Aslanlı Yol'dan Gursel'm mezannm bulunduğu sahaya doğru yürürken erler, en önde kırmızı beyaz karanlillerden bir çelenk, bir subay da Gürsel'in büyük boyda bir îotoğrafını taşımıştır. Alpan, çelengi kabre koymuş ve bir subay da Gtirsel'in fotoğratını kabnn başına yerleştinniştır. Daha sonra verilen «ö» işarettyle saygı duruşu yapümış ve korteje Katıian subaylar, teker teker ayrtlmıçtjr. Bu arada, bir tosnn havacı generaller. Gürsenn itab(Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Reformları herşeye rağmen yapacağız, DEĞÎŞİKLİĞtN BİRİNCt GÖRÜSMESt SO1SA ERDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bazı maddelerinin değiştirilmesi ve gcçici maddeler eklenmesi hakkındaki Anayasa değişikliği teklifinin birinci görüşmesi, dün akşam Cumhuriyet Senatosunda tamamlanmış ve teklif, Millet Meclisinden geldiği şekilde kabul edilmiştir. Içtüzük hükümleri uyaruıca, 5 tam gun sonra (20 Eylül Pazartesi) yapılacak ikinci görüşmede de aynen kabul edıldiği takdirde değışıklik teklLfi, kesinleşecektir. "83 Sonıklı Oâva,,da 10 kişi daha salıverildi Ergin KONUKSEVER •83 Sanıklı Dâvarun Sıkıyöretim Mahkemesındeki dünkü duruşması sonunda, samklardan Ali Kırca, Coşknn Erkal, Ercument Toker, Mehmet Akmaner, Nejat Çetinkaya, Seçkin Padır, Şahin Aldogan, Hüseyin Atalay, Israail Cankardeş ve Salm Kıroğlu'nun salıverümelenne karar verilmiçtir. 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi. nin bu son kararından aonra 41 Banığın idamımn istenildlği dâvada, tutuklu olarak sadece 22 sanık kalmıştır. Tahlıye edilenlerden hepsinin de iddianamede idam cezası istenmisti. Başkan Remd Şirin, blr 5nceki gün dinlenen tamk Nejat Köseoglu'nun ifadesine karşı sarjklann bir diyecekleri olup (Arkası Sa. 1, Sü. 1 de) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü SELAHATTİN ZORLU Motorlu bir sandal battı, 12 kişi öldtt ' Almus Baraj Gölündeki faciaya, fazla yolcu alınması sebep oldu TOKAT Almus ilçesin. deki baraj golunde motorlu bir sandahn batması sonucu 12 kişi ölmuştur. Almus'un Sah günleri kurulan pazarına gıtmek isteyen yöre koylerden bir grup, barajın karsı kıyısına motorlu bir sandalla geçmek istemiş, ancak 16 kişinin birden binmesi uzerine taşıt, batmıştır. Boğulan yolcular sunlardır: Haydar Şahin, Kâıım Şahin, Ilasan Şahin, Salih Şahin, Mns. tafa Şahin, Abbas oğlo Salih Şahin, Ali Şahin, Dnrran? Çoban, soyadı tespıt edılemeyen Durmnş ıle motorcu Hasan Gürel'in kardeşi dahil, 3 kişi. Motorcu Hasan Gürel ile diğer 3 yolcu, kurtanlmış, Almus Savcıhğı, Gürel'i tutuklamıştır. İzmir'deki ilkokullarda 4 lâkLak,, yasaklandi İZMİR (Cnmhuriyet Ege Bürosu) Izmir Valiliği, yurtta salgın haline gelen «LâkIâk» ile ayçiçeği çekirdeğini (Çiğdent), ilkokul öirencilerine yasaklamıştır. Kemik hastalığı ve sinir bo«ukluğuna yol açtiğı ileri sürülen laklâkın yasaklanması, ve. liler arasında olumlu karşılanmıştır. Ayçiçeği kabuklannın da, kuçük yaştaki çocuklann boğa, zmda kaldığı ve tehlikeü durumlara yol açtığı, UgUilerce belirtilmektedir. «FOTOĞRAFLARLA GÜRSEL» 5. SAYFAMIZDA Öte yandan, Başbakan Nihat Erim, Cumhuriyet Scnatosunun dünkü toplantısmda, Anayasa değişikliğiyle ilgili son iddialara da cevap vermiş, özellikle Tabii Senatör Ahmet Yüdız'ın, teklifin tümü üzerindeki eleştirileri sırasında. .Pekçok kurulujun Anayasa dejH^kliklerine karjı ç«ktığını. bellrten sozleri için, «T«biî, an kovamna aop» s**nyoruz, daha da sokacağiz» demiştir. Başbakan, 120. maddedeki değişiklikleri savunurken de, «Ülkedeki mazarratın, finiversiteden dısanya taştığını» öne sürmüştür. AP CHP çekîşmesi Anayasa degişikUği teklifinin üniversitelerle ilgili 120. maddesı üzerinde çeşitli senatörler görüşlerini açıklanuşlardır CHP Sivas Senatörü Hüseyin öztürk, eleşürdığı AP iktıdarının tşçı ve öğrenciler arasına ajanlar sokarak olaylan taşkırttığıra ve ülkeyi 12 Mart ortamına getirdiğini söylemiştir Öztürk, bu (Arkası Sa. 7, Sü. 7 <ie) Demirel, «Koçaş'iıı Bik. T/P'ın bir sınıf partisi oiduğunu kabul etii ANKAKA, (a a ) Komünizm ve Kurtçulük propagandası yap mak, sınıf hâkimıyeti kurmaya çahşmak suçlarmdan sanık mun fesıh TİP eski Genel Başkanı Behıce Boran ve 19 arkactaşımn Sıkıyönetim 3 Numarah Mahkemesındeki duruşmasma, dun de devam edilmiş; Sadun Aren duruşmada bulunmamıştır. (Arkaa Sa. 7. Sü. 1 de) demecinde cevaba değer bir husus görmüyoruı» dedi ANKARA Başbakan Nihat Erım, dün AP Genel Başkanı Suleyman Demirel'le 1,5 saat goruşmuştur. Demirel; görüşmeder» sonra gazetecilere, Erim'in memleket meseleleri üzerinde kendisine bılgi verdiğini söylemiş, «Koçaş'ın demeci görüçüldü mftT» sorusu uzerine de, çoyle demlştir: «Bir cevaba defer bir h«. sns görürstk veya bizi beyands bnlanmaya sevkeden bir dnrnm olnrsa, bnnn kamnoyn önünde dile getiririz. Meclislerde, bagında ve millet hnznnında ko» nnşnruı. Zemin orasıdırj» gınına, son günlerde ttalys'da yeni bir salgın eklenmistir. Italyan gençleri, simdi de, Amerikan ikmal depolarından satılığa çıkanlan gömlek, fanilâ gibi giyeeek eşyalanm 5060 liraya, üzerin. deki işaretlerle birlikte satm alarak, giymektedirler. Fotografta; Amerikan deniı piyadelerinin faniiâUnnı giyen bir Italyan çifti... A v r u p a d a y e n ı bir s a l g ı n var!.. I e r i n e A , , . . . , . Avrupa'da yaşlı, genç herkesiu gömlek ve ceketaskerî rütbe v e SInIf i Sare tieri takma MI. Özel yüksek okul iîcret/er/ yüzde / 0 indirildi tstanbnl'daki bazı özel yüksek okoUaı bitleştiıildi ANKARA, (a. a.) SUNAY, ERİMVE TAGMAÇ'U GÖRÜŞTÜ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu] Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay dün Başbakan Nihat Erim ve Ge^ nel Kurmay Başkanı Orgenera Memduh Tağmaç'ı birlikte kabu ederek, kendileriyle bir süre gö rüşmüştür. Saat 17.30'da Çankaya Köşkünı gelen Başbakan Erim'in, Anaya sa değişikliğinin yürürlüğe gir mesinden sonra Parlâmentoyi sunulacak reform tasarüarı hak kmda Cumhurbaşkanına bilj verdiği öğrenilmiştir. Be/ediye yosak/arı İ Ozel Yüksek Okul öğrencilerinin sorunlarını çozumlemek için kurulan «Resmî Yüksek Okullar Koordinasyon Kurulu»nun ıki gun süren çalışmaları sonunda, yıllık, ucretlerde yuzde 10 ındırım yapılması kararlaştırılmıştır. Istanbul'da aynı dalda öğretim yapan bazı Özel Yüksek Okullar birleştırümiş, bir kısmı ise ÎTİA' ya bağh olarak bağımsız bırakılmıştır. Mıllî Eğıtım Bakanı Şinasi Orel'ın açıkladığına gore, Koordi< Arkası Sa. t, >>n. o da) Senato'dan notlar ul Her iciîn hir knlavı var ı>«'u Bay n e r ışın Dir Koıayı var ^ ^ gö. Ting h a v a y l riince çocuklaruu da alıp blsikletle çıkmak istedi. Ama bisiklet ancak iki kişiükti. Bunun üstune Bayan Ting oğlu Mike'i kızıl derili kadınların yaptıkları gibi sırtına bağladı. Bayan Tîng bisiklet gezintisi sırasında görülüyor. (Fotoğraf: ÜPİ) Kıratlıoğlu ve Seçkin, açıklama yaptı/ar ALKIŞ, ALKIŞ, ALKIŞ.. Turhan ILGAZ ANKARA îki günde üç kc nuşma .. Ve alkış. alkış, alkı yalnız alkış da değil, «bravc sesleri de var... APliler ilk ke Programmı okumak için Parla mentoya adımını attığı günde beri 12 Mart Hııkümetinin başbj kanını alkışlıyorlar. Hem de n alkışlamak. CHP'liler, Başbakan lığını da gördükleri eski bir üyı lerini karşı tarafın alkış tekelin bırakmamak için katüıyoriar < çırpmağa Ama AP"nin alkışts dığı göruşleri alkışlamak bir tu haf gelijor onlara Açıkça ar laşılıyor bu «iki elin sesi»ndel cüızlıktan Anayasa değisikliğini bir büki met öneremez» Anayasa'mn hi kümlerl otanak vermiyor böyl bir şeye~ Parlâmento üyelerim teklifiyle olur bu iş.. Bu nedeı le, Millet !Meclisindeki gSrüşnn k SML 7, 8b. a de OLAYLARIN ARDINDAKt ••••••••••••• »mmtf ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Bazı yolsuzluk iddiaları uzerine haklarmda sonışturma açılan Nevsehir AP Milletvekili ve lller Bankası eski Genel Müdürü Esat Kıratlıoğlu ile Türkıye Emlâk Kredi Bankası eski genel müdürü Hayri Seçkin, dün basma açıklamalarda bulunmuşlardır. 6ERÇEK Aydmlık ihtiyacı Erim, yeni bir karanlık tablo çizmiştir. Bu görüşun, bundan beş ay önce bükümetin göreve başladığı dönemde dile getirilcn görüşten pek farkı bulunmadtfı soylenebilir. Sayın Başbakanm aynı tehlikenin devam etmekle oldnğunu Parlâmento dnünde de ifade etmesini, Anayasa değişikliklerini Meclislerden kolaylıkla geçirecek bir metod zannetmek hatalıdır. Zira, Başbakanm bizzat ifade ettiği gibi, bu değişiklikleri Parlâmentoda görüşen partiler, önceden meseleji enine boyuna incelemis ve değişiklikleri kabul ctmişlerdir. Zaten önemli olanı da bu değU. önemli olan bu karanlık tablonun ne zaman ortadan kalkacağıdır. Bu ülkenin in. sanları, avlardır çirilen bo karanlık tablo içinde bir ı?ık özlemi çekmemektedirler Ve bilmektedirler ki, o ışıgı gösterecek kudret eti de, tabloyu çizen, tehlikeyi ayrıntılarıyla belirtmeye çalısan bükümetin elidir. Aslında Erim Hükömetinin görevi. önce, sareümıs ülke huzurunu <ae••# (Arkası Sa. 7, S^. 1 ue) B Kıratlıoğlu'nun açıklaması Kıratlıoğlu'nun açıklaması, şoy. ledir: «bler Bankası mevzuundaki arsa yolsuzluğu hakkında bir dosyadan bahsedilmek suretiyle Ismimin de geçmiş oldnğn, Başba kanlık bann merkezinin açıklama sı hakkında aşağıdaki açıklamayı uygua boldam; (Arkaat Sa, 7. Sü. « de) ^ SStlS Belediye Başkanlığının, belli baslı meydanlard» seyyar satıcılara f l l l » Y engel olnnmasını isteyen 8 Temnmı günlü genelgesi b&lâ yürür. lükte. Ama binlerce tstanbnllnnnn Eminönü Meydanmdan geçerken tanık olduklan dnrnm genel. geye hiç de uvmnyor. Işte Eminönündekj üst (tçitlerden biri ve »erbestçe işlerine devsm eden Mtıcdar. (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) aşbakan Nihat Erim, Anayasa değişiklikierinin Senatoda gorüşülmesi sırasında iki kez söz almıştır. Bu konuşmalardan biri memnr sendikalan ile ilgili 119. maddenin, diğeri ise üniversitelerle ilgili 120. madde üzerinde yer alan bazı gorüşleri cevaplandırmak amacile yapümıştır. Başbakanm her iki konuşmasına hâkim olan temel göriij ülkenin hâiâ büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunduğunu baz alan görustür. Özetle Prof.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle