18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 Eylül 1971 Ü DışHaberler «Economisf > Atina ve Lefkoşe'yi uyardı New York'laki cezaevi rehiıtelerin polis farafından vunılduğu ortaya çıkfı ATTİCA, (aJ^) Amerika'. da son zamanlarda meydana gelen en büyük cezaevi isyanı Olan Attica cezaevi ayaklanması sırasmda hayatlannı kaybeden 9 gardiyan üzerinde yapılan otopsi bunların önceden açıklandığı şekilde boğazlan kesilerek değil, fakat tüfek kurçunlarına hedel olarak öldüklerinl ortaya çıkarmıştır. öte yandan, kimliğinin glzli tutulmasını isteyen polis görevUlerinden bırı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış olanlardan üdsinin daha dün gece öldüklerini, böylece ayaklanma kurbanlarının sayısının 40'a yülc seldiğini kaydetmiştir. Bir yetkiü, mahkumlann elin de sadece »Bombaatar» tüfekler bulunduğunu, bunlarla kurşun atmağa imkân bulunmadığını, gardiyanlar tüfek kurşunu ile öldüklerine göre, bu kıırsunlann polis tarafından atılmıs olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu öne sürmüştür. "Grlvas'a karşı tedbir olınmazsa, Törkler göröşmeye devam etmeyebilirM ANKARA, (a a) Yorumlannda genellikle objektifliğe verdiği onemle tanman ünlü Economist Dergisinin 11 Eylül tarihli sayısında, Kıbrıs konusunda yayınlanan bir yorumda, Atina ve Lefkoşe HüküBietlerini Grivas'a karşı tedbir almaya dâvet etmektedir. Economist'in yorumu şöyle devam etmektedir: •Evvela TürMere karsı sürdürdüğü tahrlkkâr tutumu sebebiyie Grivas'ın taraftarlan azalmiîtır. Enosis isteyen Kıbns Runüarmm sayısı azalmıgtır. Kıbns probleminin çok hassas bir safhadan eeçtiği bir sırada Grivas'ın Adada ruhuru lyi olmamıştır. Grivas'ın Adada olduğu katilesir, fakat Atina ve Lefkose Hükümetlermce bu duruma karsı tedbir alınmazsa, Makarios'nn gereek emelmm Enosis olduğu yolundaki Türk şüpheleri kuvvetlenmis olacak ve Türkler ikili cöriişmelcriıı devamında fayda görmeyeceklerdir. Papadoputos • Makarios, RÖTÜSmelerinden de bir sonuç alınmamıştır. Sadece iki lider. aralannATİNA (a.a.) Yunan güven daki anlaşmazhğı örtbns etmek lik polisinin, eski Bakanlardan hususunda anlasmışlardır. Andreas Papandreu'nun BakanYunan Hükiimeti, Kıbns lorulığı zamanındaki Sekreteri 29 nunun, Atina • Ankara arasında yaşındakl Mary Moraitu'yu tu daha sıkı münasebetler Inırnlmagı tukladığı öğrenilmiştir. suretiyle cözümlenehiiecerine tna Mary Moraitu'nun annesi Ba nırken. Türkiye. Kıhrıs i$i halleyan VasihkJ Moraitu, yabancı dilmeden iki ülke iliskiierinin gehaber ajansları muhabirlerlne, liştirilemiyece|i düşünresini mn31 Ağustostaki tutuklama olayın hafnza etmektedir. Makarios'on dan sonra kendisine Atinadaki endlşesi ise muhtemel bir AnkaEmniyet Sarajnndan kızının pa ra • Atina anlasmasınuı kendisinc empoze edilmesidir.» rasiyle elbiselerinl alabıleceğinin bildirildiğinj, fakat kızını görme Ingiliz savaş gemileri sine lzin verilmediğınl söylemiştir. Bayan Moraitu kızının neden Kıbns açıklarında tutuklandiğını, ya da hükümet aLEFKOSE, (a a) Kıbns'ta leyhtan faaliyetlerle ilglsi olup 5 Ekim'de sona erecek olan maolmadığını bilmediğinl söylemiş nevralara katüacak «Buhrark» tir. ve «Fearless» gemileri önceki gün Ada açıklarında demirlemiştir. Mary Moraitu, ordu yönetlml •Fearless» gemisinin müretteele geçirdiği sırada, 1967 yılı babatı Kıbrıs'ı ziyaret etmekte olan şında, Papandreu'nun Sekreterllbir tngiliz siyasi heyeti ile birtini yapmaktaydı. likte Limasol şarap şenliğinde Palamas Londra'ya düzenlenecek tngiliz gecesine katılacakür. gidiyor Bulwark ve Fearless'in Ada'da 6te yandan, îngiliz yetkill kay. üslenen tngiliz askeri biriikleri nakları, Yunan Dışişleri Bakanile birlikte yapacaklan manevralıgı MUsteşan Ksantopulos Pa larda helikopterler de kullanüalamasin öntimüzdeki pazartesi caktır. ve salı günleri tngiHz Dışişleri ve Commonwrea3tlı Bakanlıklannda görüşmelerde bulunacağını açıklamışlardır. Douglas Home: "0. Doğu barışı PÖLİTİKAD için İsrail ERGUN BALCI işgal ettiği topraklardan Ç/n sorunu çekilmelidir,, &aikutanın y« km. kadar kuzey doğnsandskl Bongaon bölgesinl suların basması üzerine; buraya yerleşmiş olan 350 bin kadar çilekeş D. Pakistanh göçmen çok güç durumda kalmıştır. Resimde; sellerden kaçan bir grup Doğu Pakistanlı göçmen görülüyor. rLİHİRE, (a a) tngiliz Dışişleri Bakanı Sir Alec Douglas Home, meslekdaşı Mahmud Riad'ın onuruna verdiği akşam yemeğinde bir konuşma yapmış ve Orta Doğu anlaşmazlığında Mısır tarafından benimsenen tutuma desteğini belirtmiştir. Home, yaptığı konuşmada «Orta Doğu babrammn çözümlenme si için en önemli nnsur İsrail knvretlerinilı 1967 de işgal ettikleri topraklardan geri çekilmesidir. Bölge bartsı ile ilrüi olan bu konu uluslararası barışla da bağlantılıdır. Banş, GüvenIik Konseyi karannın uygulanmasma dayanmalıdım demiştir. El Ahram gazetesine göre, Sir Alec, ülkesinin, Başkan Sedat tarafından kısml çekilme ve Süveyş kanalmın tekrar açılması konulannda yapüan teşebbüsü de memnunlukla karşıladığını belirtmiş, «Bölgede gerUbni azaltmaya yönelen bu asamsyı, Güvenlik Konseyi karanna dayanan toplam bir çözüm izlemelidir» demiştir. Dışişleri Bakanlannın yakmda New Yorkta buluşmalarının bir çok görüşme için vesile olacağını da söyliyen Home, o dönemde yeni bir teşebbüste bulunmanm uygun olup olmıyacağıru ölçmek için durumun daha müsait olacağını da eklemiştir. Home'a göre, «Saldmnın izlerini silme yolnyla aranan giivenliğin amacı ayni zamanda saldınnın nedenlnj de ortadan kaldınnaktır.» Andreas Papandreu'nun Butto'nun Tahya Han ile görüşmesi bir sonuç vermedi KARAÇt, (aa) Batı Pakistan Halk Partisi lideri Zülfikâr Ali Butto önceki gün Karaçi'de Cumhurbaşkanı Yahya Han ile görüşmüş, görüşmeden sonra bir parti sözcüsü, Butto ile Yahya Han'ın görüşmelerinin bir sonuç vermediğini söylemiştir. Sözcü görüşmel«re yakm bir gelecekte devam edileceğini belirtmiştir. Parti kaynakları, Yahya Han' m, Butto'nun geçen Cumartesi günü Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'm ölüm yıl dönümünde yaptığı konuşmadan duyduğu memnuniyetsizliği be» lirttiğinı söylemişlerdir. Butto'nun, Cinnah'ın mozale^i önünde toplanan kalabalığa hi. MOSKOVA, (THA) Sov taben yaptığı konuşma da çeşıtyetler Bırliğinin resmi haberler li şekillerde nakledilmiştir. Bun ajansı Tass, Hındlstan Başbakalardan birinde Butto'nun, yönı Bayan Indira Gandi'nin bu netimin halkın temsilcilerine ayın sonuna doğru Sovyetler devredilmesi için gerekli ted. Birliğinı ziyaret edeceğını açıkbirler alınmadığı takdirde, Balamıştır Ancak Tass Ajansı zitı Pakistan'ın da geçen Mart a . yaretin tarıhlerini bildirmemişyında Doğu Pakistan'ın karşıtir. Indıra Gandi, varılan bir laştığına benzer bir dtırumla anlaşma gereğince ve Sovyetler karşılaşabileceğini söylediği ileBirliğı hükümetinin misafiri ori larak bu ?ıvaretl vapacaktır. Butto'nun, gün geçtikçe artan lokavtlann, Işten çıkarmalann ve işsizliğin sivil savaşa yol açabileceğini lhtar ettiği bildirilmlstir. irleşik Amerika'nın Birlesmlş Mffletler temsüdsi Geo Bush, 13 Ağustos tarihli Anadolu Ajansrnın haberine gi «U.S. News aııd Worid Report» dergisine verdiği bir den te, «Çin Halk Cumhuriyetinin Güvenlik Konseyinde Fon za'nın yerini alması mümkün, battâ mubtemeldir» demiştir. Gene aynı ajansm haberine göre, Bush, Philadelphia'da ziyafet sırasmda, «Çin Halk Cumhuriyetinin Güvenlik Konsej de Fonnoza'nın yerini alması, fakat Taivan'ın B. M. Genel Kn Innda üyeliğinin devam etmesi ihtimalinin» incelendiğini bel mistlr. 21 Eylul'de açılacak olan Birleşmiş Mmetler Genel Ktt toplantısının gündemindeki en önemli sornn Çin meselesidir. konuda, biUndiği gibi, iki teklif yer almaktadır. Arna\utlnk ta fından yapılmış olan birinci teklif, «Çin Halk Cumhuriyetiı meşıu haklarının tarunması ve Formoza rejiminin B. M.'den kartılmasını» öngörmektedir. îkinci teklif ise hem Pekin'in al masını. hem de Milliyetçi Çin'in örgütte kalmasuu isteyen An rika'mn tezidir. Çin sorunu 1950'den bn yana B. M.'de tartışıln ve her yıl dünya basınımn manşetlerinde yer almıştır. Dün Teskilâtının ilk Genel Sekreteri Trygve U e , 1950 yüında Pekin B. M.'e alınmasj gerektiğini sarunduğn zaman, Birleşik Ameri ile arası açılmış, Norveçli diplomat, Beyaz Saray'ın kara liste ne Rirmişti. Ne var kî, Birleşik Devletler'in ksprisi yüzünden, 8 milyonlnk bir kitle dnrurken, Çin, B. M.'de 15 milyonlok Çan Kay Şek hükiimeti tarafından temsO edilmiş, bu anlanm» d rurfl 20 yıldır süregehnistir. Aslında Çin gerceğini ve önümüıdeld günlerde bu konu( Genel Kurulda başlayacak olan taröşmaUn anlayabilmek iç: bazı açıklamalarda bnlnnmak gerekir. B sekreteri tutuklandı Problemin aslı Herşeyden önce burada söı konusu olan, Çin Halk Cnmmn yetinin B. M.'de üyeliği değüdir. Çin zaten kunıluşundan be Dünya Teşkiiâtının üyesidir ve Güvenlik Konseyinin de vet hakkına sahip 5 devamlı âzası arasındadır. Mesele Çin'in han: rejim tarafından terasil edileceğidir. 800 milyonluk bir kitle: yöneten Pekin rejimi ml, yoksa nfacık bir adaya bükmeden 1 milyonluk Formoza hukümeti mi? Sonnç olarak problem bi tiyelik değil, fakat temsü sonmudur. Bu nukuki noktanın ne önemi olduğu sorulabllir. Amerik: nın geçmişte izlediği politikaya ışık tutmak balomındaa son A recede önemlidir Çünkü üyelik meselesi Birleşmiş MilletK Anayaeasuıın 18 ınci maddesinin 2 nci paragrafına göre, «önen li sorun. olduğtından ancak Genel Kttrul üyelerinin 2/3 çoğunlt ğu ile karara bağlanabilir. Oysa mesele sadece bir temsil prol leıni olarak ele ahrursa (kî doğrusu da budur), «adi sorun» olı cağından Pekin Genel Kurul üyelerinin salt çoğunlutu Ue (yar dan bir fazla) B. M.'e girebilir. Gelelim problemin Güvenlik Konseyi açısından incelenmes ne: B. M. Anayasasının 27 nci maddesine göre, Güvenlik Konsı yi «usul meseielerinde» herhangi 7 üyesinin oyn ile karara van< «önemli meselelerde» ise bu 7 üye arasında, beş devamlı üyeni de bulunması şarttır. Yani «önemli sorunlarda» devamlı üyeleı den birisi «veto» sunu kullanarak bir karar alınmasma engt olabilir. Bu durumda Birleşik Amerika ne yapmıstn? Washington her yıl Pekin'in Blrleşmiş MUletlere girmesl mt selesinin «önemli sorun» oldnğunu öne sürmüş, böylece «veto hakkını eünde tutmuştur. öte yandan Genel Kurulda da öne meselenin «önemli» olup olmadığı oya konohnaktadır. Genel Kc rul problemin «önemli» olduğuna karar vermekte, bundan sonr «Pekin» in B.M'e alınması konusunda oylamaya geçihnektedu Bu oylamada ise «önemli sorunlarda» gerekli olan 2/3 çoğunlol sağlanamadıipndan Çin Halk Cnmhuriyeti simdiye değin Düny: Teşkilâtına girememiştir. özetlemek gerekirse, bafiit bir temsi sorunu olan nıeseleyi, üyelik problemi ve dolayısı ile «önemli so run» olarak göstermekle, Birleşik Amerika hem Güvenlik Kon seyinde Pekin'in Birleşmiş Milletlere girmesini vetolama hakkın elinde tutmnş, hem de Genel Kurulda bu konuda salt çoğunlukl; oylama yapümasına engel ohnuştur. Oysa mesele bir temsil prob lemi olarak Birieşmis *IiHe*Jer> getirBae idi, Pekin Gürenlil KonseyirM fcer%an^*7?dresiıin tavsiyesi* veGejicl Knrulun d: salt çoğunlukla (yarıdan 1 fazla) aldığı karar Ue simdiye degiı Dünya Teşkilâtına girebilirdi. Böylece Waehington 20 yıldır B M.ieri kendi doğrultusunda götürmüş, politika sahnesinde ger çek dışı bir durumun doğmasına sebep ohnuştur. Beyaz Saray, gerek siyasî konjonktürdeki gelişimler, gereksı iç ve dış baskılarla bu tutumunu değiştirmiş ve bu yıl Pekinlr B. M.'e girmesini destekleyeceğini açıklanustır. 11 Eylul tarihli Türk Haberler Ajansı, Amerikah yetkililerin hazırladıklan karar tasansının Pekin'in Birleşmiş MUletler'e salf çoğunlukla alınmasını öngördüğünü bildirmiştir ki bu, Washinçton'un en sonunda, Çin'in Dünya Teşkilâtma girmesinin hiı temsil problemi olduğu gerçeğini kabul ettiği anlamma gelmektedir. Ancak, gelen baberlere göre, Pekin'in B. M.'e alınması için yeterli destek bulunmasın» rağmen, Fonnoza'nın örgütte kahnasım destekleyen üyelerin sayısı gayet azdır. Bu durumda ise, Çan • Kay • Sek re.nrninin Dünya Teşkilâtında kalması tehlikeye düşmektedir. Aslında Amerikahlar tarafından yaratılmış kukla bir rejünin (Ki o rejimin başkani Çan Kay Şek, Japonların Çin'i istilâsı sırasmda, birliklerini yabancı saldırganlara değil, fakat Mao'nun kuvvetlerine karşı yöneltmeyi tercüı etmişti). Çin ulusunun ikinci bir temsilcisi olarak Birleşmiş Milletler' de kalmasının eiyasi gerçeklerle bağdaştığuu öne sürmek de bl raz güçtür. KrusçevHn mezarını ziyarete izin yok MOSKOVA, (a a) «FrancePress» ajansınm bildirdiğine göre, önceki gün Novodieviçi rnanastın mezarlığına gömülen Nikita Sergeyeviç Kruşçev'in mezarını ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı «meraklı»lara Milis engel olraaktadır. Bu yüzden ziyaretçiler ne lo. toğrai çekebilmekte, ne yanasıp mezar taşınm üstündekl ya«ları okuvabilmektedir n Gandi Moskova'y ziyaret edecek Denizciük Bonkosı F.A.O. Genel Mndürlüğünden 1 Bamcamız Seddülbabir Kılavuzluk istasyonu blnası elektrik enerji binası, 25 tonluk su deposu ve lrtlbatı İle parke yol lnşaatı işleri kapah fiyat teklifl alınmak suretiyle yaptınlacaktır. • 2 îçto keşil bedeU . 25A.7fl9.17 Ura olup, gşçlfii te* mirıatı 12.740, Uradır. 3 Bu lşe ait lhale dosyası çalışma eünlert ve saatleri içinde tstanbul Salıpazan orta blok 4. katta bulunan tnşaat tşleri MüdUrlüğümüzde görülebUir. 4 Teklfflerin en geç 23.9.1971 tarilıine rastlayan Perşembe günü saat 12"ye kadar yukanda adj geçen Müdürlüğe verilmesl şarttır. Posta Ue gönderilecek tekllflerin postada vâkl gecikmelert kabul olunmaz. 5 2490 sayıb kanuna tftbi olmayan Bankarnız lhaleyi yapıp yapmamakta veya teklifler arasında tercib tıakkmı kullanmakta veya dilediğl ile pazarlık yapmak ta tamamen serbesttir. Pakistan'm Filipinler Büyükelçisi AMPULDE MARKA G: Vietnamda Palamas'm pazartesi günü daiAraerika ml müsteşar Sir Denis Green 1 le Yunan • Îngiliz ilişkileri ve öteki uluslararası konuları görüaleyhinde şeceği, salı glinü de Dışişleri Bakam Alec Douglas Home'u ziyaretinin muhtemel olduğu belirgösteriler tilmiştir. patlak BU verdi safına geçti MANtLA, (aa) Pakistan'ın Filipinler Büyükelçisi Kuram Han Panni, âsi Doğu Bengal HU kümeti hesabına çalışmak Uzere görevini terketmişür. Ilk defa bu kadar yüksek düzeyde bir Pakistanh diplomat, âsilerin saflanna katılmaktadır. Haberi doğrulamak üzere büyükelçiliği arayan gazetecilere büyükelçinin sekreteri, büyükelçanin bir basın toplantısı dUrenleyip karanm açıklıyacağını söyleinişür. FUipinler Dışişleri Bato>.nlıgı haberi yoTumlamayı reddetraiştir. Filipinler Haber Ajansı, Pakistan Hükümetiriin BüyüKelçi Panni'nin âsilerin saflarına katılmasından endişe ettiği için kendisini E3dm ayınrn sonlann5a dolacak nonnal görev süresıinden önce Pakistana geri çağırdlğını bildirmiştir. Panni'den önce, Pakistan Dışişleri Bakanlıgı görevlilerinden âsilerin saflanna geçen en yüksek yetkiU, Pakistan'ın Hong Kong'daki misyonunun başı Muh sin Ali clmuştu. Bugüne kadar 40 Paldstanlı diplomat Bengaldeş saflanna geçmiştir. Halen Pakistan Dışişlerinde görevli ye gâne Dogu Bengalli büyükelçi, Pakistan'ın Pekin Büyükelçisidir. ZAYÎ İLANI İstanbul Sanayi Odmından almış olduğumuz sana. yici ithalatçı belgeslni zayi ettik. Venistni alacağımızdan <wjVj|rinjn hükmü yoktur B VTASAN Gaz Aletleri Suurl Te Ticaret Ltd. Şti. Cumhuriyet 7655 ZAYİ 99760 No.lu Profesyonel ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ramazan KIZILKAYA 'Cumhuriyet: 76561 İKI'NCİ İKRAMİYE CEKİÜSİNDE GENE YIÜN HCE (Güney Vietnam) (aa) Ameıikah bir askerin, gens bir Vietnamlıyı öldürüp bir başka. sını da yaralamasından sonra Hue'de, binlerce Vietnamlı, Amerikalıyı protesto içın büyük bir gösteri düzenlemiştır. Ame. rikan makamları, gerginliğin had safhaya yükseldiğı eski im. paratorluk devri başkentı Hue' de, Amerıkan askerlerinin sokaklarda dolaşmasını yasakla. mışlardır. Kimlığı açıklanmayan Ame. rıkan askeri, saatinı çalmaya yeltenen Güney Vietnamlı genci tabancası ile öldürdükten soo ra üzerine gelen başka bir Vietnamlıyı da yaralamıştır. Bu olay üzerine galeyana gelen Hue li gençler, bir Amerikan şırketının Hue'dekl binasına yangın bombaları ile hücum etmişler. dir. (Basın: 20652/7638) Linguaphone Metodunun sağladığı 10 üstünlük. I LinguBphone lisan öğrenimine bir e§lence niteliği vermistir. Sizi sıkmayıp aksine zevk verdiği içindir ki çabuk ve kolav öörenirsiniz. MILYON LİRA, Butun tasarruflarınızı BUGUN akşama kadar Bankamızda toplamakla bu çekılışe daha büyük kazanma şansı ile katı'abılırsınız. «Bulgaristan ve İtalya 197Vin turizm suclusudur» ANKARA, (a a ) Batı AImanya'd'a yayınlanmakta olan ün!ü «Qnick» dergisi. Bulgaris. tan ve ltalya'yı «1971 yı'1 tnriım sezonnnnn başlıca snçlalan» olarak ilân etmiştir. Dergide, «Bütün Avrnpa'da tatil soygunona karsı savas» başhklı bir röportaj yayınlanmıştır. Bütün Alman turistlerinin «Tatil için gittikleri Avrupa'nın çesitli filkelerinde soynldoklan, buna karşıhk dinlenemedikleri» bildirilen röportaj da özetle şöyle denilmektedir: «Kempten'den bayan Lucia Bock. Ibiza'da iki haftalık ta. tıl için 533 DM odemişti. San Antonio'daki oteli «Helios» tfenvt kıyısındaydı. Bayan Lucia denize ilk atlayışında, öteki müşteriler korkuyla bağrıştılar. Zira bayan Lucia bilmeden denizde değil, dört otelin kanalizasyonunun aktığı lâğım suyunda yüzüyordu.> Lmgusphone kendi tığınız olumlu bir yatırımdır: Omrü 2nüz boyunca malınızkimliğinizebiryap kalacak ta Kursla ilgilenir ilgilenmez, yabancı •dıle hâklmiyet bakımından naTT olacağınız kolaylık ve çabukluğa siz de hayret edeceksiniz : Yalnız bir kaç saat içinde bir çok seyleri anlamak ve anlatmak durumuna girmek ısten bile deoildir ' Linguaphone Metodu, aksanı, âhengi ve ritmile yabancı ülkeyi tâ evini» zîn içine getirmektedir. Bu avantajı hiç bir basılı (yani sessız) kitap sağlayamaz. Yabancı konuşmaları dinler, riinler. oratıâıni de halile kaparsın'7. sarruf sahibi oluyorsunuz. Bu cevher size geniş küitür ufukları açacak v< aynca pratik alanda büyük faydalar sağlayacaktır başka bir 3 Linguafofi tnstitusüciddî organizasiş!< uğrasmayarak dil öğretimi branşınde ihtisas yapmi} tek yondur Kurslar uzun yıllar süresin« yapılan tecrübe ve araştırmaler mah^ sulüdür Yüz yılımızın başından beri bu Metodla lisan öğrenenlerin sayısı milyofilan bulmaktadır 8 Linguaphone'la aldığınız lisandebiigisini, konusmalannızda kendiniz kolaylıkla kullanmak yetkisini kazanacaksınız: Şuurlu öğretim sıstemimiz papağan gıbı gelısi güzel, dağınık ve irtibatsız sekiller ezberlemenıze mevdan vermeı Metodda derslere seslerını veren kadın ve erkek spikerler fonetık ve entonasyon uzmanı raf'ıne otorite hocalardır. jlgilı lileratürümüzde yetkilerıni ve titrlenni inceleyiniz. nemen ılen gıtmeniz konusunda 10Kursumuza yazılır yazılmazşanscnızla Ügılenme bakımından kendımizi ödev. lı gormekteyız: Size özel bir çalışrra plânı gönderir ve birlikte verilen ödevlerınızi düzclterek soracağınız her hangi probleme memnuniyetle VAPI ve KREDIİ BANKASI J Datma en ıyı hızmet ^ 1 Moran: 2649/7649 MeydanLaraussı 66.sayı çıktı! LAROL SSE Usulumüzde kuru, 4 cı öğretım yoktur. renksiz ve bunalttHatırlanacak gra mer kaidesi de bahis konusu değıldır. Lüzumlu djl bilgrsi ve sentaksozelliklenle kelime hazinesi, otomatik bir kulak jımnastiği sayesinde, canlı şahsıyetli cümleler içinde kullanılarak derece derece sındınlmektedır BÜYÜK LÛGAT ANSİKLOPEDİ Her oğrencinın, basma kalıp olma 5 yan hangi zorluğugore raslayabileceğ anlayışına her mektupla çözecek öğretmenler Enstitude gorevlı bulun maktadır (112 sayfa, 20 lıra) 196O TAUNUS 1T M STATİON 35.000 PESİN Satış vergısınden aıuaî Tel: 27 88 02 Cumhuriyet 7641 L DİKKAT: Bu sayıda renkli ilâve 3 yapraktir. fıır gazate nanmoa venlm«ai mümkUn olmayan daha *traflı bügi almak va Metodun nasıl i»l«dlğini yakından incatomek istarseniz aaağıdaki kuponu ihmal etmeden doldurup postalamanız kafidlr IPmrn va nul ektomavlniz . I Manajans: 2109/704. ENSTİTÜSÛ I Sirkacı Ankara Caddasl No. 107 İSTANBUL . İ»im ve toyadı: I Adru: I Ş«hir: Yıbancı dil: Mealak: Faai Org. 278/7630
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle