19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet . , , r • ' SASIN AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÛT EDER Sahıbl : Cumhurlyet Matbaacıhk r« Gizetecilık T.A Ş ı d ı n ı NAZtME NADt Sorumlu Yazı îşlerı Müdürü : Z İ I A NEBİOĞLU Ba«an ve Yayan: CL'MHLRtYET MATBAAC1LIK ve GAZETECİLlK T.A.Ş. Cagaloğlu Halkeri Sk. N. 9941 AKKAKA: Atatörtc Bulrtn Teno* ket TaU 120«0 1»M4 ÎZMÎR: rerzipıst «uiTan Aftarogtu TJhâaı T « : tua» g GÜNET tLLSRİ: KurukSprO M aakak M*. «I ADAKA r»:: t u n 3934 ABONE ve 1[LAN t Aylık • Aylık c Aylık 13 Aylık l* M Bajlık 'VS». 117. 2S4 4«8. MO U n W «8 Tt 100 İM 100 • • » » • • Adl PMta I f«rt f«1 tuı Dıtı vm 21« L r t l ocı uyta (SantUnl) S Oncü aarta (Santıml) 4. V « ocı «Tt» iSuUmll Nitaa. Nikâh Evlerune Ootu» ÖKhn. MevUd. Teseklrtzr » 4 üort Ct tm.1 Olum. MevUd. Tesefcfcüı <* Cm.l 8AYIS1 60 KURUŞ Feyzioğlu, dün Erim'e cevap verdi INKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MGP ortak gruplarının dun aptığı toplantıda Genel Başkan 'rof. Turhan Feyzioğlu. Sıkıybneımrn uzatılmasmı TBMM'nde gö usuluıken devlet idaresme sızan slcular olduğunu ıddia etmesi 0 erıne Başbakandan gclen mekxp ve bu mektuba verdiği cevap ouusunda bilgı verrtııs. sosyalızrn ırtışmalarma da değinerek bu ır.tışmanın iılkeye rararlı olaeaını one sürmüştür. MGP ortak çrubundan yapılan ;ıklamada: «Devlet idaresine s « ıış solcular hakkında Baçbakan rım'in bilgi isteyen roektubuna eyzioğlu'nun verdiği cevaba ve iptığı ıhbarlara yer verılmediği jrulmustur. Turhan Feyzioğlu ortak grupki konuşmasında son günlerde ımu oyunda yer alan sosyalızm rtışmaları üzerinde dururken de aayasanın sosyalizme kapalı ol ığunu iddia etmiş. sosya) deokratlann ise, Marksist, Lenist düşünceden çok uzakta olığunu soylemiş •kavram karza lıjh» olarak nitelediği sosyalizm rtışmalan karşı<=ında uyanık ol. ak geıektiğıni de sozlerme ekle ştir. Iktisadî konularda (Ba'tarafı 1 ınci ^ BejİD takımının verdikleri iemeclerle belirttikleri ilkeler Tiirk milletinin bilhassa 12 Marttan bu yana konımata ve savunmaya az metliji topluın duzeni bakımından tcrs duşen ve niha%et bu Meclisin asgari >iizde 70'inin iBanr ve temaviillerine yahancı ge len diişunce »e ni>etlerdir.> Aydın Ya'^ın. beyin takımının kendismden bekleneni gerçekleştirmesme ıkı bakımdan ımkân olmadıgını da one surerek bunları ozetle sovle açıklamıştır: «Erim hükümetinin asaviş ve KÜTcnlik konusunda sasladısi b a ş ı n n iktisadi politikadaki ha talar nzun vadeli olarak tehlikeye dfi5Ürmektedir. hususunda tam kanaat aahîM ol madan devşirme bir ekibin ha yal ve fantezilerine bu meclisin katılmasım beklemek realist bir bareket olmaz.» Aydın Yalçın, Başbakan Erım'i belırttiği nedenler yüzunden uyar mak jstediğını söylemış, Başbakan'ın ekonomik sorunların çapı ve rengi ne olursa olsun bazı teknısyenlerin yetkisine bırakılacak ıhtisas konuları olarak görmemesini, zıra konunun siyasi yonünün de en az tekruk yönü kadar bnerolı ve etkili olduğunu ıfade etmistır. SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Kıyılar ve yasalar (Bastarafı l. Sayfada) TuricDi ve Tanıtma Bakanbildirileeek tnrizme elverisii tatularda, 0 Millî Eğitim BakMltfinc» btldirileeek Uriki bSlgelerde bulunan devlete, beledbeler*, Szel idarelere. köv tüzel kişililıterine katma bütçeli idarelere, iktisadi devlet tesekknllerine ait arazt t e arsaların. her ne suretle olursa «Hson «atılmaması. dağtttimama». kamp Teri olarak tahsiıı edilmemeai, irtifak halrkı trsi'i anretiyle hakiki ve hükmi ?abı«lara intikal ettirilmeme*i tnznli isgallerine a e y d a a vc 'ntenıesi, • Kamp teri «lara kakikf ve hükmi şahıslardan ı r u ve arazi «atın alınmaması, ( ) Malire Bakanlığmın 19.121%» tarih ve 3307 37742S1#1 • • • **> r a n n Srerine. Bakanlar Knrn Imca li.l.l»7t tarihinde kararlastınlmuıtır.» lanmasıniaki haksızlıgı ortadao k a d ı n r (Cnrahnriyet. 30.1J970). Savın Prof. Sungurbey de, daha orce yayımlamıs olduğu ıncelemelerle, vatan kıyilarının devlete, vanı topluma ait o l d u . ğunu, eskı Türk Osmanh hukuku bakımınddn da, soz Roturmez kesın kurallarla kanıtlamış bulunuyordu. Butun ka!bımİ7İe katıldığımız bu dusunce'ere tek kelıme e k . leyecek değıliz. AS (47 63 15 Harhiye) 1 Korkunç Cinayft P. Davu RİS 2 Hcrkesın Sevsilısı G. Lollobnzıde RİS ATLAS (44 08 35 Bevoğln) Meksika 1S7* Dunva Kııpası DIVYA (4S 13 61 Beyoğl») Vureuna Hazırlan R. Hclch Rt ESIRK (44 84 3» Betoglu) 1 Ası Kılıbık P. Nonet Rt. 2 SiUhların Saati R. Garner • R| FİTAS (48 »1 6fi Bejoila) No. var»n'nn Topları A. Oaina G. Peck . RI L\I.K (44 35 »S • Beyoğlu) Iki Aşk Arasında V. Gııclu, f. Karar. fil LEVENT (M M M 4. Lcvent) Birmı Ya$a, bıraz aev E. Breıler RİS Ml^TTK (46 ]5 14 B*sikla«) 1 Kahraman ve Melike RTS. î Ynmurrakların Sarajı i. Riehard RTS ÖZLEM (44 47 33 • Merıdiyek»?) 1 Mezanm Taftan Ornn •e.iaz Guller (Beraz Mendil) N. Sesifuzel: S. Guveairril. 2 . Tlbet F. Akl» Altın ve A$k M. Sordan; M. Matla. 2 Cehennemde Senlik Var Y. Köksal S4RAY (44 1« M • Bev^lıı) 1 Vatan l'jhuna G. F«rd . RİS. 2 Paris Esraıı 3. M«re R. Fr. StTE (47 «» 47 Sişli) 1 KarUl Ynvafi R. Bnrton: C. Eart wood RfS. 2 Boyle Cıplak Nereve M. Ronet RİS SİNEMATEK: Sufun (Ssteri y»ktur. YE.M AR (49 «4 72 Be.T«il«) 1 Kara Leke T. Korel. S Ka» ve Knrsnn Y. Kâlcsal TEVt MELKK (44 4? 89 . BeTvfla) Denizde Is.van M. Brand* Rt. AVDIN (21 52 58 Çapa) 1 Ölditoea Kiaı R. Tavlar RTS. 2 Dostum Sillhımdır C. HesUn RTS GL'VDES Cİ7 7| 1C $ekzad«ba«ı) 1 Klropatranın Ojln • M. Damon RTS. 2 Zafer Sabatıı R. HalKv RTS. 3 Son Mahikan D. Pasat RTS. GtX: ın 71 8i, . K. Gümrük) 1 • Sofor De>ıp Geçraerin S. All$ık. 2 Erkek Gıbi Ölenler Y. Dora: F Caıtıel; i Gecclcr lar.m Oldu N Sesituzel HAKAN (23 4» 33 K. Gtaıruk) 1 Ytdi Kanlı Dolar A. Stefan • RTS. 2 Cavnşaa Sırrı R. Sterer • RTS İPEK (22 23 13 . Çemberlita?) • 1 Denizde İ«yan M. Brando. R.T. 2 Rıhtımlar Cttvn. de M. Brand* RT. }STANBLX (21 « > S7 K. M. Pasa) • 1 Filint Dona^or J. C* born • RTS. 2 El Kandw L. V. Cleef RTS M4.RMARA (2? 38 S* Beyant) 1 Denizaltı Xl, i. Caaa RTS. 2 Unın Gemiler R. Wldmark: S. P*ıtier RTS SIN'EMA Sl'R (23 S7 \2 . Ta»ka»ı> Tadilât d»UTisiTİe kapalt SAFAK (22 J3 13 Cemberlitat) 1 Cehennem Sılâh^oHeri RTS. 2 Çolak Sılâhser J W«t RTS TILDIZ (21 |1 171 1 Kartaliarın Rıtcnma RTS t Bo«» V» Clavt RTS RCYA (44 54 57 • Beroila) 1 KUfiULMASI İSTENDİ ANKAR.4, ( M ) Turkıye Ziraat Odaları Bırliğı, «Sosyal Güvenlik Bakanlığı» kurulmasını istemıştır. Br. lık, yeni Bakanlığın çıîtçılerı de kapsamına almasını ve Sosyal Sıgortalar Kurumunun Çalışma Bakanlığı bünyeaınden alınarak Sosyal Guvenlık Bakanbğına bağlanmasuu önermiştir. Ote yandan Ankara ve Konya' da yapılan bölge toplantılarında afyon konusunda hukumete yenı bir rapor venlmesi kararlaştırılmış., verımlı ışletilen arazinin kamulaştırılmarr.ası, çıftçıleri konut sahibi yapacak tedbirlerın alınması, ziraî kredi politıkasının yeniden gözden geçmlmesı, yakacak sorununun çömmıi ve tanmsal brunlerin degerlendınlmesi <t tenmiştir. Türkıye Zıraat Odalan Bırliğı nın bolge toplantılarında aynca Devlet sulama projelen sınırınâ gıren arazalerın kuru zıraat degeri Üzennden kamula.ştmlmasının antidemokratik olacagı öne sürulmü? ve çıftçılerın, kooperatif çıfUlkleri şeklinde topraklandırılmasına rıza goatenlmıyecegi hususunun kamu oyuna duvurul ması kararlasnnlrmştır. Bölge toplantısında afyontın ye rine ekilecek uriinun de suratle tesbıtı BEYOGLU İmam Hatip Okulları Denlzli DP Mılletvekili 8aml Arslan da İmam Hatip Orta Okul lannın kapatılması yoluna gidıldığinı, birincı dbneme öğrenc! alınmayacağını ele alarak dın egıtıminin kısıtlandığmı öne sürmuş bu konuda Başbakan Nihat Enm'in giiven oylaması sırasmda yaptığı konumayı tutanaklardan okuduktan sonra, «Saym Erim, böylelikle KocaeH tmam Hatip Okuluntı da kapatacak. feki, h » fız Mehmet'e Terdigi sfiz ne «1» eak?» demis bütun milletvekillerinden bareket* geçmelerinl İStemiştir. Daha sonra asayışe müessir ba21 fıkirlerin önlenmesi hakkmda kanun tasansının göru*ulmesın« geçihnistir. Medenî Kanun ve Anayasa Sa^ m TuriAn ve Tanıtma Bakanı Eıol Akçal'm dünkü yazıda ele aldığımız demecinde sözünü erfisi Medenî Kanunun ilgili maddesı, 641. maddedir. Bu maddenin ikınci cumlesı şö>le der: «Hilâfı sabit olmadıkca. menfaa*ı umuma ait sular ile ziraate elverişli olmayan yerler. ka>alar. tea«ler. dağlar ve nnlnrdan çıkan kavnaklar kimsenin molkü defildir.. Anayasamızm 130. maddesi de şöyle demektedir: «Tabit «ervetler v* kavnaklan, devletin hiiküm ve tasarrnfu «Itındıdır. Bunların aranması ve t«letllme«j hakkı Devlete aittir ( ) . Anayasa bu maddesinde bunların özel tesebbus eliyle işletılmesinin ancak yaaa ile mümkun ola bilecefinl belirtmi^tir Tnhii servetler> kavramı (çine. dnial ola rak «lenir kırılan ve plâjlar da firmektedir. 3.5 yıl içinde hazırlayıp Adalet Bnkanlığına "nınduğumuz Medeni Kanun öntasansında 641 mad denin 2. fıkrası «u biçime konmuş tur •Denizler. goller, iceri>r dofru yüz metreye kadar olan denhr ve göl kıyılan. ırmaklar. madenler petrol yatakları. ormanlar. »k»rmlarla >eralti suları. ka>alıklar teaeler. daiHar. huzuüar gtbi tanma rlvcri«li olmayan yerlerte bunlardan rikan k»>naklar kamu va ait olnp, hic hir zaman ozel mul ki.tete kona olamaz ve olmu; bulananlar en rnk oıt yıl içinde vc jirmi yılda odenecek hazine bonolari^le kamulaştırılır • Bu fıkranm öntasarıdakı gerekçeci de sudurt « . Yıirürlükteki ikinei fıkTa, özel mülki.vete konu olamıyacak malları savarken «hilâfı sâbit olmadıkfa» kavdını kovmaktadır Bu kayıt. ıkınci fıkrada sayılan yerlerin özel mülkiyete konu ola bilecefi yonünde hir anlam taşımaktadır: ovsa maksai hiç bir suretle bu olmariığmdan ve hele simdi Anayasa kuralları karsısında hiç bir suretle mümkiin olamıvacafindan. b\ı kavıt kaldırılmı<tır Bundan ha^ka. > iirfirlükteki metnin ikinci fıkrasinda (Itamova ait sular iletarınıa elverish oln'ayan v»rter. kavalar. tepeler. dsâ l«r«?e »nlardan cıkan ka\Ti»klaTİ foel mfllki>»te 'tonu olamayacak verler otarsk ssvılnıı». denizler edller. denİ7 ve grii kıyılan ' 1 hurava konrfnmi'tır Oysa bütıin hunlar kamuva ait olup. özel mii! kıyete elveri«lı olmavan. dahs Ho3 rusu Anaya<a'vs söre o7t\ mülkiyete konu olamavacak olan verler dır Bu sebeole tasarının ikinci fıkrası. bu veı'erın eklenme«ivle tamam!anmı<; ve avnca «iimfii özel mülkivet alrmda hulunan bu sıbi verlerin. dejreri vırmi vılda haz.n» bonolsrivle ödenrrfk uzere on .vıl icinds kamulastırılacağı hükmii konmustur.» Doğru'unıı sövlemek ?erfkır>ie bİ7İm bu önerimızdekı on \ıllık =u re de çoktur Bu kamula'tırma 1 1 5 nın hemen Toprak Refornu ıls btrhkte ele alınmaeı çok yerınde olur. «Devşirme ekip» tktisadi durumdaki kötülesme daba derinleşir, issizlik. fakirlik daba da vayjjınlaşırsa ordunun \e ffivenük kuvvetlerinin bflirli bir süre Içinde komttnist fesatçılara karşı elde ettijH başarı :* ter istemez feçici bir basarı halinde kalır. tkinci olarak Erim kabinesinin iktisadi bakanlıkların bazılarının ba<sına (rrtirdiri devşirme bir ekiple uzun vadeli ve köklü bir takim reformalart Rerçrkleştirmfsine de imkân yoktur. Bu reformlar ve köklü tedbrler ber şeydcn önce çiiven ortamının yaratılmasını halkıa ve k»mu o\unun drsteğinin rlde pdilme^ini şart koşan rçlerdir. Ne döîündüklrri. kimi teskil e(tikieri, hanri törüş ve ideolnjinin Törfineesinde bnlundukları ERC^N C57 7.1 0 " Kadıkey) V»lıhkta A^k R. Burton . RTS HAKAN (3C 9C SS> 1 Kızll M l l ke 1 AUsoy i Çelık Bılek V. Gencer; H. Darcan KFVT (3« 9« 12 • Klîlltoprak) Kavbolan Aşk S. Hajrtrortk. R.O. ÖZEN (M » » 94 Kadıknv) 1 • Seıerek Do»u^enlcr T Hıın S. Ftrdaj. î Turıst Omer S \lı,ık C İllıan REKS (36 01 12 . Kad.knv) Deh>fl Kasırfası P. Chnjsınz • RtS SI.VEMA «3 (55 «C M Kaçukyalı) Hızlı Serif i. Garner Rt SLNAR (33 IX IS Lskııdar) Savas Devleri F. Hunter . RT* SUREYYA (3S 0« »2 KadıkoO Ecel Koanım G. Sezal RİS VAZLIK SİNEMALAR B\H\R l « 3! m • Merıdı?cko<) 1 Koreli Kemal T Knrel. i ıe$ıl Kurbatalar \ ben. cer BARBAROS (47 04 7» Orlakn.T) 1 Ha>atıaı «ana Feda T. Ş«ra.v. i Kaderm Pcn(e»nd* T. Toksoz V Çehre BL»CX SJVEMA |4« S7 33 . Gajreltepe) Sabata L.V. Cleef RTS ÇA^ILISET (Ortakoy) 1 r.mç Etlıler RTS. 2 Cehennemda Buhı^hm • RTS İ.VCtRDIBI tN'Cl (Kamkapı) 1 Ganfsterin Kaderi S. Mc. «lueen R. Wanghn. ! Çılrm Kadıa Y. BrMier K. Hepbarn KINAY (SS 3S 51 • Caddehostan) Arım Balım Peleirım T. Tona.r . C. Arkın R SARAT (Sehreanioi) 1 Be; Ri$ilık Ordu i. Harrıson RTS 2 Kaptan Nemo D Niven RTS SIATPARK (47 81 «0 . Besikla;) > Gelin K u Mavij. T. Toksoz, A. Okar; î Elmacı Kadın, Y. Kenter, T. Tokaoz. SVRErYA BAHCE (36 0« X Ka2 dıkey) 1 Ölnmden Korkına. ranlar J. Broırn R. Wtlrh RTS. 2 Sevtan Ruhla Kadın A. Detoa RTS BAK1RKOY Atakoy A\taç (Yeşılyurt», Yenı (K.. Çekmece* l>rkez, fSafrakoyı, Emek lOsnıanı\tı, Ömur (Kanarya1. Topdemır ıGungoren), Okan (Bsh Evlfrı, Zuhal (Sirinevlerı, Merkez (Esenlerl. BEŞİKTAS: Tanjun, Yeni Stfa 'Ortakoy), Arnavutkoy. Yenı ıLeveat). BEYOÖLU: Gunej. Taruan Gunsfü EMtNÖNÜ: Şefkat, Park. Beya zıt Halk. EYUP Petek Derman ıS«$mal1, Mevkı ıSagmal ). Yenı ıRamıı. Gursoy lAlıbey koyu). FATÎH Tırebolu Halıç Ycnl Guraba. Haseki, Merlh, (Cer Pa ) Dnjgan (Batat). . . „.. GAZIOSMANPASA: Efe, İJerkeı 'KJÇ. Koyi. KADIKÖY Çarşı Emnıjet Suadı\e, Hatboju (F Balıçe), Kazaske: KARAKOY Merkp? KASIMPAŞA: Dereboyu, Yerd fHahcıoğluı SARIYER Mete. Istınje Karademz SISLI" Erpjn Kamcr Emek, Flıf. Kemal (Mtc Kovl Sifa fHultepe). Ok Mejdanı. Sifa fCa«ls\an) UŞKTOAH: Ahmedıje. Bağlarba?ı İlkın Aiper (Umranıyeı. ZEYTINBURNU: Zumrut. Yorumlar Bu karamameden sonra telerde ç*sıtl) yorumlar çılctı Bunların en guzelleraıden b ı r olan «Gereek Sahip» basuklı v« Ecvet Gliresin ıtnzalı ttavfi aktüahtesini koruduğu İçin olduğu gibi asafcıya aktanyorum: «Atalanmır (devlet malı lien'r yeırriyen domuzi demi^ler. O giın den bugüne devlet malnı VBmek içın, devlet hazinesme e'imızi daldırabilmtk tçin birbınmize gırmisiz. Ashnda devletçı'.iğin Ttirkiyed» deienere edıime« . devlet ehyle fert «en*nl 41 dıye sıkâyrt konust: olan b»j an Uyıaın içmded:r. «Deniai, yenecek olr «wsne olarak nıteleyen ata'antnı*. onun yene yen« bitırılemıyecegaıa ınanıyorlardı. Oysa «ahil tapısro»«ı ya d« yağman şunu göst'rtu kı. denicın «uvu bıtir.lemıyo'ciu ama denızin tu\undan faydatanılaeak yerler hattâ denm « o r * bılecek rerier bıle kıta tttred» paylasılıp kapatılabılıyordu «Ortak mal» olmasi gereken rtenız föl r e ırmak kenarlarının mülkiveti. sadec* bızde degil. baska Ulkelerde «J# yıUarca »nce nııfcukun üzerinde en tazl» tartısnan konnhınndan biri olmusnjr Hattâ mtilkiyet meselesi taa Roma HukuVmnd» karşımıza Çikar. E«ki Romaya göre denia v% d«nix Inyılan «heTkes tçin ortsk ne«nelerdir» fslâm hukukunda da Müslümanlar su, ot ve ateste ortak olduklan gıbı, denfe tnyılan da «tmmenin mtitesank o!du8u» yani fcamunun ortaklasa tullanabüeeeği yerîerdendır. «L'zun tarti'îinalann sonucun. da. denız kıyılarından halkın »erbestçe yararlanması hususu Alman, îsvıçre, Fransa r e ba«ka ülkelerin medenl kanunlan» na gfrcfi Meselâ. Prus\a TüTf. «ek Ma>ıkeme«ınln ' kararlahn» gore, «özel mulkıvette bulunan bır yer, denızm ilerlemesivle deniz kıyısı nıtelıgıni kazanır. «a, herkesia yararlanacagı \ e r lerden olmaktsdır» Daha »onra ltalyan. Yunanis^an ve Amerıka'nın bazı eyaletlerinde de J » . m raahıvette hükiimler getırilmis ve kıjılarn satı«ı ya durdurulmu». va da kamu yararı içın ıstimlSk ed'lmıstır «Bujün ttal.sa'da Yunanısttn' da «ahil seritlerı kamunun m a . lıdır Ancak, turi'tık anoaçlar'a bu seritler üzerınde vire k a m u . nun faydalanabilecegi p l i i t e •iîlerı fcurulabılır ve «erıtler gereek veya tuze) kı«ıler tar». fından kapatılamaz. mülkıve* 1 » ilgılı hütümler bura'arda ışle aıeı » «Türlnye'ye gelınce: tsvıcre'. rfen alınan MeHenî Kanunumuz «menfaatı ümumı ait ^erlerın devletm hiiküm ve ta«srrufunda bulundufunu> belırttıkten sonra »ahıpçız yerler ıçın tamdtğı mütkıvet ıddıasını isp.it r'skkmın dı^ında tutmustur. A\ rıca 1961 Anavast«ının 13<) i madde<=ı de tabı' servetlerîn dev \ letın tasarrufunda bulunduğunu belırtır ve i'letmenırı devlete veva rfevletle ortak olacak bır fcuıulu=a verilebılmeîini de k s nunun ac:k ızmne bsSlar «MeHenI Kanunum'i7un kamu vararjna voıumlanrrası gereken bu hi.kmiınü 1933 vıhnda cıkarılan Yapı ve Yo'lar K a n u . nu ile bir aeıklığa kavu«turmsk ı=tedıler ve 4 maddenm ( F ) hend;re sovle bır huküm getırdı'er Bu bende nazaran: «Su kenar'arında nhtımdaa ve\a r'htım vapıUcak noktadan 10 metre gerıolıîındekı mshsl umumun is»ıfade=ıne mahsus o . lara'; »erbeyt bırakılacaktı» «Bu hükum sahıllerı kamunun vararı ıcın serbest bıraktı mı* Ne gezer Arsaları olanlar, denızlerj ffoldurdular önlerındekı 10 metre gen!«,!ıtı. lcendl vararları ıçın nhtım vaptılar ve bövleee ıslemler kıtabına u y d u . ruldu Hele 1958 vılındB Kanunun (F> bendı vürürtükten k a l . dırılınca. vagma bü'bütiiD kolav hale geldı Arkasmdan. ( . ) istımlâkleri kolavlaçtıran hukümlerle f u m m endötnsıni teşvık kanununun hükümlerı bırlestr ve busrunkü durum lcendihfcınden yaratıldı «Sımrfi hük'ümet kamu alım »»tım ve kıraiama Ulemlermi durdurmustur Ama. bu karar cadece elde kalirm devlet mah «ahıllefi kurtsrabıtecektır O y s» mesele çok daha genıs sınırlıdır ve Turkiye tnsanlannıc 1 doğsl mmetlerden havadan s u . ' dan, ffıinesten yararlanmatı roe. •elesıdTr üsteiık dolaytı oUrak yme kamuyu ilaılendıren t u rizm dâvası tt» konunun ıçın» çırmektedır Bu bakımdan. Ik. tidırı muhalefetı bır ortak ooktadı bırlesmelı. bir vandan lca. hunlardakı bo>luklan doldura. rok, rum vafmayı Snleyecek k a . nunlan getınrlcen, ö t e jrandan f « J m ı edılmî'îler! <1e u?un v i . df fı bır p an» bagİBvarsk tasfıve volun» «ıtmelldırler Bövle bır tu*um mülkıvet ha^kı ılıi». •:vle çeh«mez. Aksıne. «ali Mimarlar Odası, Tuzla Tersanesine karşı çıktı TKARA, (Cumhuriyet Bnronı) tfımarlar Odası Genel SekreipYavu? Onen diln yaptığı bır 5in toplantısında Tuzla'da yapı ak tersaneye karşı çıktıkîarırı klamıştır Sugune kadar tahmmen 17 mil i lıra tstımlâk ve serisı ıhzarat küçiik saha duzeltmeleri ol k uzere 20 mılyon lıra harcan 1 belırtilen Tuzla tersanesinın ının seçımmde hatalar yapıl 1 ılen surülmüştür. Devlet Gelirleri (Baaiarafı 1 inci aayfada) Bu arada tasanrun gitireeegi yenilikler jerekçede îöyl* özetlen A ÖrgütSn «i'terai re teknijri •kılcı bir hizaıet tMnftoe dayandınlmıştır. 41 Yetkı ve torumhılujEu en alt kademelere kadar ındıren bir dü zen petirilmiştir. A Bölre e«asına fidilmi«rir. A Vergicilik hiımetleri alaranda bürokratik formahteler} asg«ny« Indıren tedbirler alınmıştır. Kanun tasansının metnmde »er alan barı hukUmler ise nzetle su noktalarda topianmaktadır: tffe Gelirler Genel M i d ö r l « H kaldırılmakt* ve Gelirler flenel SekreterüH kurvlmaku *« t ç t^lirleT fdar**i adı ile bir G«nel MfidnrlBk hn Gtmt Sekreterti£> baîlanmaktadır. # Merkez örsuninden trrı olarak bölge mudurluklerl kurulmakta ve bunlara vergl denetleme ve fncelenıe görevl verilmelt tedır. # Vergi karakeılıgi konmund« gizH haber almalan «ağlamak amaciTİa fiıli haber alma Sde> r.esi esası getirilmektedir. Bütçere koımtacak bn Sdenrgin Irnflanılı^ını saptama \ctVisi Malive BaVanına rerilmektedir. A Polis gorev ve vetkllert İle donatılacak personel icin tr:?lerl BakanliŞınca kurs acümakta başarıîı olanlara Tergı sahasında bu vetkiyi kullanma iznl rerı!mektedir. A Devlet Vergi tkadtmioi adı altında bir akademi kurulmakta ve hnrada vüknefc derereli »erti n7mar,lanmn Teti«tirilme«i fingnriilmektedir. Dört vıl «iireli olan bu akademiden birinei ıterece meslek memurn rıkacaktır Tasan. Personel Dairesı tarafmdan da lnce!endıkt«>n «onra Bakanlar Kurulunca on'irmizd'ki Eunlerd» Parlarnentoya «unulacaktır. fst. Üniversitesi (Bastarafı I Savfada) A Vuksek osretimde fırsat \e imkân eşitllgi ilkesi isabetlidir. Fa kat bunun sağlanabilmesi. bir >an dan orta oğretimin i<lâh cdilmesiııe. diğer >andan >uk«ek öğretiıııde kapasite arttgı »ajlanmasına ba<lıdır. Halbuki MJIIi Eğitim Bakanlıçi temel gorü; olarak mtvcut bazı muesspsrlere ııniversite iınvanı sağlamakla mesclef i rozecesini saomaktadır. Bu vıl. hic bir kapa site artısı «ağlanmadıktan biHka temeli 1933'de atılan ve l}46'da sağlamlaştınlan unnersitelerde xkadcmik yetişme Keleneğfaii balta la.vıcı bir Mİ olarak. memlekelin ilim hayatinda ilerde telAfî«i çıic zararlar mevdnna getirecektlr. Bu arada i<<aret etmek isteriz ki ^filli Eiifim Bakanhçinı göru sünu sorduğu üniversitelerin reva bını beklemeden viiksek öğretimde fırsat r^itllği yerlne. seviye Hti sürııcii trdbirlere ait kararlnrın ke sinleşmiş cihi kamu ovuna acik lanması. iıniver«iteınİ7de dikkat ve iızuntıi ile tâkip edilmektedir.» «Murat Reis» için bugün tören var GÖLCÜK, (a^.) Amerika Bııleşık Devletlerınden satın alınan cTCG Majrat Reis» denızalt.sı ile ttanbul Taşkızak ter. sanehnde yapılan ikı adet Turk çıkarma aracı bugun saat 16 da denızaltı ıskelesınde yapılacak torenle rfonanm»>» katılacak. tır. ISTANBUL Gazi Eğitim <Ba«uratı 1 inei savra<ta) Sıknonetım 1 Numaralı Mah ketnesıöfle düo bîleden sonra yapılan tfurusmada, Gazi Egitim En«1ıtu«u DEVGEKC B*îkanı Ali Kaplan ile eski 6gT«n. ct derneği baskanı ve DEVGENÇ Ytırutme Kurulu üyesi lrf»« Attürk de. ılk sorgularından sonra tutuklanmışlardır. Komıinum propagandası yaptıkları ıddıasiyla haklannda dâva açılan 4 sanık, Türk Oza Kanununun 141/1 maddesi gireğince vareılanacaklardır ECZANELER İşçi harcırahları ile ilgili soru önergesi verildi KARA, ((Jumhorıvet Bürosu) iavsert AP Mılletvekıll Envçr rgut, Başbakarun cevaptandırsı ısteiıyle v^rdıfeı bır so7»ıt u önersesınde 6î7 savılı devmemurian kanununun vurure gırmesıyle bJ4ö sayılı harcı kanunu kaDsamına eıren lcafeuruluşlannda çalışan ışçın harcırahlannın Malıve Bsıılığmtn rflçbrr hukuki ctavanaUulunmavan hatah bır Rorusu büyuk ölçüde düsurülduiünü bu nedenle kamu kesınunde (Baştarafı 5 inci sa>fada) şan 3 U bın cıvarındalü tşçv Ü «1990 yıünda. yanı bundan sonra rarar eörduğunü öne sUrTasarruf Bonosu borcumuz 132 $tür mılvar 113 mılvon olacaktır IıHetvelciU bu önergeslnd» Bu vasayette Tasarruf Booosu ıcut vasalar ve hayat $artlasıstemını muhafaza edıp, çomuvacehesınde lşcı harcırahcuklanmıza. gelecek nesiHcre nın eskl oran üzennden ö122 mılyarlık bır borç devretmesı konusunda Basbakamn meyı goze alamayız » duşunduğünu somnaktadır. Oaha buçfinden toplam faizi tıa> riç olmak üzere T milyar rirayi bulan bu borçlann, sermi>• birikimi sağiamadan livade, gelecek sermayeji alıp gö(Bastarafı 1. Sayfad») türmesi, kalkınma icin bıivuk kslıte bakırından Turk babir avak bağı niteliğiııdedir. nın ıleriemesıne zarar vere. Hükümctin, bonolan kaldırma tır kararı yerindedir. Bunların I Cnmhnrı>et devrinin bas. tüm olarak kalkması t e \erme ndan berı, Türkiye'dr, kulherhanjp bir kavnak konulma 'I kalkınmayı kolaylastırmak ması ıse sermate birikimi «e ıcıyla. kâğıt ve baskı malze. rtolayısnla ^atırımların azalerı daimm devietin destc^in. ması ve kalkinnıanın vaıaslalararlanmıstır. tleri \eva ması sonucunu doğuracaktır. smr halindeki birçok ülkeBu nedenle hangi hfıkiımet oe, bo\le bır destekleme po. lursa olsun. başka çareler, .ası bu;ün de devam etmekbaşka kaynaklar arayacak. şu r. j a da bu ad altında «ergiler getirecektir. Herhangi bir vergt getirilmese bile mevcut Basında tekeller kurulmavergilerin oranları belirli oran , bır kısıra cıddı ve sevıyeiı da arttınlacaktır. n organlarının yok olmasıErim biikümeti de bu sorunu basın ıs kolunda ı^sızlıği" çözümlemek amacı\la «yatılasına vol açacak nitelık «a. rımlan destekleme vergısı» n ve son derecede ağır olan adı île ayni oranda fyüzde 1^ kâğıt zammımn yenıden göz bir vergiyi getirmektedir. Bu geçirilmesı luzumuna ınaTergiyj getirirken hiikümet, ' ıruz. dar gelirlilerin zaten adı üzeBn kona incelenirken, dö. rinde olan dar eelirlerini cükurn defisiklifH sebebiyte celeştirmemek amacıyla istîsI ınalzemesi fiyatlannd» hn. na sınırını bunlar lebine r eSelen de|işikliiin. PTT biz r.isletmektcdir Tasanva bu lerine yapılan zamların, u. açıdan bakıldığı u m a n , denrmadaki fiyat artışlannın, geli bir tasan vapısında oldu\er$i tasarılannıa. borokğu görfilür. Unutulmamalı ki ( ençellcr «ebebiyte ihtiyaç bir ekonomide hiç bir zaman Blan mslzemelerinin itbalin. borçlanma ve açık finansman arsılasılan süçlüklerin etki. en iyi gelir kaynakları değilde dikkatle sözönunde «•dir. Toplumsal ve eknnomik rsa, son kâğıt zamlarıyla vapıva uvgun olarak getirilei basınmın ciddi bir bnbracek bir vergi daha saflam örüklendıfi gdrulecektir. bir kaynaktır. iğıt iıretimindeki maliyet Ancak, bu vergi getirilirken gelir sekliH kısmen bfinye ve vergisinde olduğu gibi vergi ılns batalarıyla ilgili görünoranının gelir •'Jliınlerine götedir. BB durnmnn caresi. re değişmesi üzerinde durulnı ve kiiltür hayatını büyük malıdır. 2001 liralık gelir saıntılara ujrataeak ağır bir hibinin ödeveceği yirede 3 d» ısrar etmek drğildir^ Ifik yükle. 200.0U1 liradan kesüecek viizde 3 lök vükün âdil olnmacağı açıktır. Tasannm. Bakanlar Kurulunda bu vnnde değiştirileceği umudundayız . Haftanın yornmtı .. ProL Soysal'm tşi Prof. Mumtaz Soysal'ın esi Se\gi Saysal ile romancı Reşat >nri Güntekin'ın kızı Elt Gttntekia ve tivatro oyuncusu Meh met KeskiBoğro. 1 Numaralı SıkiTor.et'mın Mahkemesmde yapılan sorgularından sonra tutuklannmışlardır. TRT Genel Mudürluğunde ca. lıan Sovsal ile ^ n e TRT Genel Müdürlüfünde program uz. manlığı yapan Gıintekin ve Kes kınoğlu. önceki gece geç vakıtlerde, Sıkıyonetnn yasaklanns avktrı harekette bulunduklan gerekçesiyle mahkemeye venl. mişlerdi. KADIKÖY AS (3* «0 50 Kadıksv) Gıınah Cocuğu R. Mitchom . RTS ATL4NTTK (55 43 *• Sa$kınbakkal) Azeriler Tiyatrouı O. OL. masın Bn Olsun. Her fun 31.3a MGP: Kâgıda Atatiirlc (BaştaraTı I ınci savfada) lan olarak. 113. dipioma toreni nedenıvle vuce manevı huzurunda baîlılısımızj vürekten tekrarlayarak tokenmez savgı <«ire\imı« hösu ıcınde verıne getırmeıc ve huzurıında tazıme geldık £n haşta a n ı ve hiivük ruhun olmak ozere. hlümsüz eserlerının basında bulunan Cumhurıvet Idaresımn kurulma«ı uğurunda emilmez sevk ve ıdaren altında her türlü enteği geçenlen de temsil eden bu Anıt önıinde hepinizı mınnet ve snkranta anıvonıc. Ruhlannıı $âd otenn » Haıp Akademısı bııincısı Vuzbası tner Pehlivanoğlu, Denız Harp Akademısi bmncısı Yuzbası Coşkıın trgüne? ve Ha\a Harp Akademısı blrıncısı Ergin Celâsine dıplomayla hedıjelerı nı vermısfır. Bunu, dığer mezunlann dıplomalannı almalan ıziemıştır. Me7un subaylar arasında, bır de Pakistanlı bulunmaktadır. Çin (Baştarafı 1 inci savfada) Türk biikümeti. Cın Ralk Cumhuriveti hükümetinin Cın'in tek hukuki hükümeti oldnlmıu kabul eder. Türk ve Çin hüktimetlen «da ri i«lemter ve msdtii hanrlık lar tamamlanır tamamlanmaz. biiyükelçi teati etmeTİ kararla»tırmıslar ve her biri kendi bajkentinde öbnr tarafın riiplomatik misvonunun kurulması irın rerekh her türlö vardımda bıılunmak ve bu misvonUnn oıilletlerarası ilke ve ırrtııiantılara uygun nlarak görrv «apmasıni kolavlastırmak için anlasmıslardır.» Daha sonra Çm Halk Cumh"nyetının dıs dunya ile olan ılı*kılerı hakkında bılgı veren Haluk SaMnsoy rurkıye'ran I9"'i yıhndan sonra dıs politikasınna onemlı değışıklikier olmaya b?s ladığını. 8(Kı mılyonluk bır ü l i e nın onemının gozönunde bulundurulduğunu. Kıt'a Cm'ının ku! tur ihtilâlinı tamamladılrtan son ra So%yetler Bırlığı ile olan »:• nır anlasmazlığımn da etkısrlf dış dünva ile ilişkıler kurmak ıçın girişimlerde bulunduğunu belırterek ıkı üüce arasında 1972 yılında büvükelçı teati edileceğıni söylemiştir. Bır soru uzenne sözcü vekılı, Türkiye'nin Millıyetçı Çın'ın Bırleşmış Millstlerden çıkanlma sı ıçin harekete geçmeyeceg^nı bıldırmi«tır Saimsov hu ^rflda Çin Halk Cumhuriveti tle bir hava amasması imzalanmasınm busun soz konusu olmadıgım aneak Çm uçaklarının teknık ıh tıyaçlarını Riderebılmek ıçın Tiu kıye'de teknık duraklama vapmalan konusundak: teklıfm Tür kıye taraundan olumlu lcarsılaadığinı söylemıştır. Prof. Sadun Aru eezaevinde midı kanaması (TCRT R^BERr.ERt SERVtSl) ANKARA Mamak Askerî C«7aevmde tutukJu. Profesdr Sadun Arsn. önceki gece roide kanaması geçırmis re Guîhane Hastanesme kaldınlmıştır. 22 Mavısta gdzaltına alman. e^kı TÎP Y'jnitme Kuulu üvesı Prof. Sadun Aren oncpkı gece \"ansından sonra. ağır bır m;de kanaması secırmıs. cezaevı yöneticilerı Sadun Arenı Gülhane Hastanesme kaldırmı«lardır Prof Sadun Aren. tutuklanmazdan önce hastaneye ystmıs ve ameliyat olmuştu. Ankara Sıkıvonetim Komııtanlıeınea aranmakta olan ıki yuksek okul öŞrencisinin yakalandığı açıklanmıstır. Jandarma Genel Komutanlıgınca verılen bılgiye sore, Ankara Sıkıyonetım Komutanlığmca ara nan Gazi Efıtım Enı=titusu ikmcı s m J ÖğTencılerinden Mnstafa Turan ile Sevfettin Biçan. önceki gün Tekırdağ ıline bağlı Şarköy ilçesinm Mürefte bucaSmda jandarmalar tarafından ele geçirilmişlerdir Ansrşıst öğrencılerın îstanbul SıkıvönetiM Komutanlığına sevke dıldikleri bildirilmiştir. Askerî Yarsıtây, ruhsatsız silâh ta?ımakWn sanık Dr. Tgm. Yakup HındıstaD s verılen 10 ay hapıs ile 416 lira 60 kurus psra cezasmı yerınde gdrmemış re Sıkıyonetım Mahkemesinm kararını oybiriiğı üe bozmuştur. Askerî Yargıtay'ın bu kararı üzerine, dâvâ dosyası Sıkıyönetım Mahkemesınde yenıden ele alına caktır. Devrım Gazetesi Yazı lşleri Mudurü Uluç Gürkan. Ankara Sıkıyönetım Komutanhğı 3 nu. marah Askerî Mahkemesınce evindeki arama sırasında bıçak bulunduğundan. 6 »y hapse mahkum edilmi";tır Gezası tecıl edilen Gürkan, serbest bırakıl. mıştır. Dr\%RB\KIR Dıvarbakırre Sıırt Sıkıyönetım Komutanlığı yaymladıjı 31 numaralı bıldin ile fazla fıyat ısteyen ve ı.şletme ver gısını taJisıl etmeyen Yenı Bar ın YARIN: TOPLÜM YARARI VZ GERÎYE BAKIŞ Basında Tekeller Oemirsoy (Bastarafı 1. Sa\fada) prestij ve prensiplere baglılık olarak göriir ve müzakere>e M na.«anaf:sa. kanunun bize verdiği hak kullanrlacaktır.» Buprün Kuleli Lisesinde diploma töreni var Ote yandan, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunav. bugun Kulelj Askerf Lisesinde vapılacak olan dıploma torenınde de buiuracaktır. Cumnurba>kanı avnca, Btnnd Ordu Karargâhını da btı arada zıvaret edecelc ve ogle v»megınl Seümıye'de komutan va «iubavlarla bırliicte vıvecektır İkî ösrenci vakalandı Yarmtay bozdu Erim. TGS yöneficileri ıfe »oruştu Ders kitapları fKARA, (THA) Başbakan .t Enm, dun Turkıye Gazeer Sendıkası Başkanı Doğan ın başkanhğında. Genel Meryonetıcılen ve sube başkanıdan kurulu b:r heyetı kabul ek, bır stıre görüşmuştür. ı görüşmede TGS yöneticilerı takana, basının içlnde bulunı bunaUmı anlatmış. özelhk>n kâğıt zamları dolayısıyla )k gazetenin kapanma tehlikarsısmda bulunduğunu söy slerdır TGS ydneticiien. E5 aynca, son 10 gün ıçınde 1 çıkanlan gazetecılenn bır jinı de verrruşlerdır. Bu ara'ıstedekı ışsız gazetecı sayı1 halen çalışan gazetecilerın (Baştarafı 1 inci savfada) «4.8.1971 tarihlı gazetelerde «Oğrencüer kıtapsız kalacak» şeklinde çıkan baoerler, bazı çevrele(Çin'in tanınması ile *• ! rin yersiz endişelerinin mabsuliicili bir t o n ı n 3. aayta> dür. mızdadır.) Kâğıt fiatlarına ve bu arada «okul tıpı» kâğıda yapılan zamlar üzerine Bakanlığımız. ders kitabı meıztıu üzerinde hassasivetle dur t Baştarafı Spor Sa) fasında) mus. Sanayi \e Ticaret Bakanlığı nezdinde teşebbüse geçilerek geSAHA 3 : rekli tedbirler alınmıştır. 15.00 (Moore, Mrs. Moore) • Buna göre. ders kitaplarımn fEdıpoğlu, Saul veya Btrtlen, Ugan); hasümaması. oğrencilerimmn kıtap«ız Ualma'in bahis konusu 17.00 fBattrick, Battnci) • değildir. ' (Fletcher, Bakker); S\HA 1 : 24 Mavıs 1971 tarıh \e 1 5 saBK ^ ılı T*bliğler Oergisr'nde ilân e I 17.00 (Pattıson, Botha) • Al Tahliye edildi Teois Bir bar kaoatıldı J:I •: A Okulda düzenlenen dıploma toANKARA Turklş Genel renınde bir konuşma >apan Harp Sekreteri HalU Tunç. DDY ] Akademılerı Komutanı Korgenegreviyle ilgılı olarak dun şunları i ral Doğan Ozgoçmen. «En büyük sdvlemıştir: 1 «e müşterek hayati sorun. milli bütünlük ve milli güvenliğimizi «l'ıuşmazlıkların çözümlenme> titizlikle korumaktır» demiştır. si. tam \ etkili ki.siler \e ekipler Ozgoçmen. konuşmasında ozetarasında > apılacak görü^melere le şunları sovlemıştır 1 bağiıdır. L>usmazlığın bu safhasında, kuruluş yetkilfleriyle ayrı t'ııutmamak gerekir ki. milayrt görüsiip. daha Snce konuşuletleri özellikle millî giiveniik solan konuları ele almanın çöziimrunları konusunda hakkıyla temde yarar sağlayacafına inanmısile v etkili hattâ ödevli ve görevyorum. tşçi hareketi adına ben, li olanlar, toplum şuurunu öncenaal tam vetkiyle hareket ediden isabetle sezip jaşayan, ifade ınrmm, karsıma uvuşmazlık have izhar edebilen dahilerle kahlinde bulunduğumuz kııruluşlar ramanlara özgiidür. Bu konuda adına da tam yetkili kisi \e ekip tek \e değeri her gün artan haçıknMİıdır. Uyuşmazlıkta taıaf kiki örneğimiz ise ebedi Başkoolan kuruluşlann Genel Mfidürmutanımız Atatürk'tür. Nihajet, leriyle sorunu tartısmayı jararlı çok sevdiği askerlik mesleğinde baJmamaktavın!» ideal kurmay, komutan ve idare san'atmda da devlet kurucusu ve vör.etici O"nu görüyor. O'ım ta ! nıvor, O'ııu biliyor ve O'na tam bir inançla bağlı bulunuioruz.» (Baştaratı 1 İnci savfada) Dalıa sonıa sozlerını. «İçtennacağını so>le\en Sayınsoy, likle inanı \o biliııçle Atatürk'ün ' hu kışılenn sayılarının ne yolunda olanlar ne vapacaklnrını, kadar az olut<a o kadar nerede, ce zaman ve nasıl dav. memnunluk duvuljcağını be ranacaklannı kesinlikle bilen akllrtmıstır Vatandaslık Kalı selim sahibi mutlu kimselernununun 25 madde«ınln (B5 dir» şeklmde sürduren Korgeneral Özgöçmen. konuşmasmı şöyle fıkrası so"ledır: tamamlamıştır. «Tabancı bir de\ letın Türkıye'. «Aydın bfr kurmay subayı; fenin menlaatlerine oymayan za. dünva, bölge, >urt ve meslek herbanıı bir hizmetinde bn. Innnp da hükümetce bu gö. ! snrunlannı müdrik ve bunlan kovnşturma ve incelemr raetodre%ı bırakmaları kendılerıne larını bilen ve uyjrun ve lüzumlu >art dısında elciiik veva sonııçlan lâzım geldiği kadar öncelikle usulfine göre çıkaracak kensotoFİnklarımız, ynrt iyeterlikte medenî cesaret aahibi çinde de mahalli mölki olan seçkİD bir «ubavdır.» âmirterı tarafından bıldırıl. Basb3Kan Erim. Milli Savunmesine ragmen bç aydan at ma Bakarı Melen, Meclis Başkaolmamak üzere veıileeek mii nı Avcı ve Senato Başkanı Annasıp bır süre ıçerısinde burun'un gönderdıklen mesajlar kendı ısteklerMe bu hızmeda torend° Tunç'un demeci Okuldaki tören Dünya (Baştarafı 1 inci sa^Tada) ve arkadaşlan taralmdan dıkkatle ızlenmış, kalp vuruslarının ılk 5 dakıka ıçınde dakıkada 115"e çıktıgı tesbit edılmıştır. TV anzalandı Ürdün'de Oncekı gece Ay ydrungesinden çıkan ve hâlen Dun>a;a doğru >ol almakta olan Apollo15 astronotlarının Ay'a jeıleştırmış olduk lan televizyon istasjonu önceki gun anlaşılmavan bır nedenJe ânı olarak yavını kesmıstır Apollo15 Haberleşme Si'temi Başkanı bu konuda «durunı umutsuz» demıştır. Ay'da büyük incelemeler yapılacak Öte yandan Amenk» Bırle?ık Devletleri Millî Havacılık ve Uzav tdaresı Plânlama Bohımu Başkanı Wernher Von Braun. Amerifca'nın Ay'da bir ay süreeek ve birkaç bin kilometreyi kapsayacak olan jeni bır ara^tırma taîar Isdığını açıklamı^tır. Alman asıllı uzay bılsinı Hamburg'd» vavınlanan «Die »Velt» gazetesme verdığı özel mıilakatta, önumüzdekı on yıt ıçınde Av» se>yar laboratuvarlar aonde rilmesinın tasarlandığını. ancak bunlar içın Aya gidecek otan ozel hir tosıt
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle