12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA tKt: :CUMHüRlYETs 6 Agustos 1971 T Ikemızde, dofum kontroln veya başka bir ^ deyimle nöfus plinlaraasımn hararetli taraFtaflan ve plâncılar gebelifi enleyici flâç Te araçlar yanında, iılkede çocnk duşürme *e kürtaj gibi müdahalelerin de serbestçe yapılıhJmesi için çaba hareamaktadırlar. Kürtajtr> serbest btrakılması konusnnda hattâ bir senatSrnnrozttn de Meclise bir takrir »ertfrini. diğer taraftan Tuksek Sağlık Sürasmda bu yönde olumlu kararlann da aluımıs oldnğanu gazetelerde okuduk. Bizde kürtajın serbest bırakılması ve hattâ bir dolet göreri olarak devlet hastanelerinde yaptUbibnesini isteyenlrr gerekçelen yantsıra, kiirtaiın serbest bırakıldıjh Isviçre'nin bazı kantonlarını örnek olarak gösteriyorlarsa da her iki filke rorunluklannın sosjal t e tıbbi yöndeu birbiıivle hiçbir itişkitı yoktur. Bizde 7orunln görfilen gerekçeler genellikle şunlardır: # İstenmeyen çacnk, # tstenildiği sayıda çocnk, A tlkeııin kalkinması, 9 Artan diınva nufusunnn kısıtlanmaaı rabalarına katkıda bnlıınmak, # tlkel metodlarla Rİzli çoenk düsSrme te buna, bağlı ölüm vak'alannı önletnektir. Teorik bakundan daha çoğaltılabitecek tm gerekçelerin pratikte önemli bir değer tasımadığını. ülkemizde aşağı yukarı 10 vıla yakın bir sürrdîr deımegelen doğum kontrolu göstermektedir. m T BİZDE VE BATI ÜIKEIERİNDE KÜRTAj Prof. Dr. Yusuf KEÇECİOĞLU tÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Kürsüsü Öğretim Üyesi dpr kısırlık. '• 1,5'unda dı? gebeiik ve tltihabî Adnex tümörleri müşahede edilmi^tir (1). Bugun dahi bu ihtilâtlar varit olup Sovret Kus\a bundan acı bir ders ahnı^tır. Diğer ta. raftan kurtajın serbest bıratalması Ukel mrtodlarla çocuk duşttnne \e gizlilik sorunıı içinde bir çözüm volu değildir. Kadın. sırrını butun ımkânlara rafmen saklamaktadır. Diğer taraftan ilkel metodlarla cocuk düfürme ve buna bağlı ölüm vak'aları yalnız az grli?miş iilkelerde (lejnl, ileri Batı ülkeierinde d« tnnvahede edilmektedır (2). Doğum kontrelü ve »anısıra kurtajiB ser* best bırakılması ile toplumun kalkınmasina bir katluda bulnnabileceğine de inanmiT»TVC. Saret aOe plânlaması için sarfedUe* paralar filkenin eğitimi irin sarfedilse idi suphefiiz daha olumlu sonuçlar alınacaktı. Eçitimle nufus artması arasında ters bir orantınm mevcut oldnğu fiteden beri bilinmektodir. Diğer taraflan dünva nüfıısunun artmm sadecr dolumlara ba^lamak da hatalı olur. Zira: son vüzvıl içinde tıbbın Kelısmesi ile Isticre gibi meılenı iilkelerde ortalama ömur süresi 41 rasından ~ »aşına viikselmi^. doâ Kunılarda anne olümu '• 10'dan •• »,0:î"e kadar. süt çocuğn ölümii de • 20'den 'ı Î'TS « diiMnüştür Ci). (jlkemizde ıse ortalama oraiır süresi 40 raş, sfit çocuğu olüımı • Z1 • 3t ol• duruna «6re köru.jın kijisel tıbbi. sosraı. ekonomik tönlpri bir tarafa itilmi? olsa dahi yalnız jukandaki rakamlarıo afdınlanmmıı •icdanlannda nyaodıracagı ıstırap ile bağda1 şamıyacaktır. «• zellikle lsviçre'nin bazı kantonlarında oldugu gibi, kfirtajın serbest, bıratalması. yani hukukî yönden ele alınmasının, bizde oldujru gibi, dogun» kontrolu ile bir iliıkisi olmavıp. tamamen ayrıntılı bir sonındar. Bujrün ileri endustri ve kültür ülkelerinde Batılı kadın gebe kalmak. doğurmak. anne olmak, ocağa bağlı kalmak gibi kadınlıirın niteliğini kapsavan hasletleri kendi içgudüsu altında tutmak çabası içinde gorünmektedir. Batılı kadında, genellikle kültür ve çalısma zoronluğunun etkilediğı bu hayat anlamı, sınırsK ve soniDKuz davranışlar, ailede ve toplıım içiiKte çok vdnlu bunalımlara yol açmaktadır. •'• 1»'B, erkek çocukların •'• 151 cinsl mftnasebette bulunmaktadır. 17 ya.şınd»kj gençlerde ise bu otan •• 59'ye rükselrnektedir (*)• AJmanra'da 1964 vılında ilk doğan çocnklann • 41 ve nikâbın ilk vılı içinde dogan • çocaklarm • 75'i. nikâhtan önce meydana • gebelikierdif (5K Isviçre'de bekâr gebelerin ' . 28'sinden fo» laM aileleri tarafından ozaklastınlmaktadır (S). Maken dejif>tirmek zorunlugund» kalao bu kimselcrin durumları sosyal bir problem tejkil etmektedir. tiDe Isriçre'de heltira tararından Ifjal <»»• kiıki) yönden durduralan gcbeliklFrde endikasyonun ' t 33'ini somatik, • 75'inı psikıvat > rik hastaların teskil etmesi <*), toplumdaki sekaAel moral bunalımının en açık bir ifv desini teskil eder. Ülkemizde cok sukür böv le seksüel • mnral bnnahmı TOfctvr. Aile *• •oplumsal yapımız da arruıtıiniır. UNDEN UNE Urametten millete rütör. Bır tsplumda servet dağılımı çok nisbetsir ise, o foplnmda demokratik düıeni avakta tutmak zor oldnğu gıbı, bır topın•ınB insanlan arasında büyük kültür tarklan varsa. servet 0agılımmdaki nisbetsizlık, kültür farklarından ilen geldıgı Kin • toplnmda da demokratik düzeni canlı olarak korumak hoıay •lmaz. kolav olmaz: cünkn aslında demokratîk sîstem bır dengeler sistemidir. Devlet idaresine ber vatandasın belırlı sınırIar içinde yetkisini n i bilerek elkovm» yetenegidir. Demokra. «i fimmet devrinden hiebir tarafı sarkmadan bütun koşuııart ile millet devrine vükselmıs bir toplumun isleteceğı rejımaır. Onnn icin bn rejimi korkudan veva cıkar ahlâkından s ı y ı l mamıs bin tfirlü maddi ve ruhsal baskılar altında vasavan nm. met mensuplan deçil, korkusm vasama olanagina kavnsmn? taalnmlann insanlan. yani vatanda» haHne gelmis »lanlar yn Sonucdır. Zira böyle bir görev hekimllk tibi ulvi bir meslek ile bağdasamaz Kürtaj serbest knrakılırsa dahi, ulkede hu göreve karfi çıkacak vüreklı fazileth vatanpener veslektaslartmız a ı değildir Diğer taraftan çocuk dnsürme isi ktfrtajın »erbe^t bırakılmasıvla k«Ilektif bir \ön kazanmatacağtnı buna bağlı alarak nlkemizde de batıda çok sörii edılen psiko • somatik hastalıklar ve bir ahlâfc bunalımının patlamayacağını da kımse iddia edemez. Bövle bir ahlâk buhranının patlama•ı her balde çoğalmamızdan daha az eadişe verici değildir. Bu nedenlerle SlkenHı sosjrml, ahlâkî ı e ekonomik yooierinı kjp^ayan »e kriminal nitcliktekı bir ntüdahalenın hulnki ;»nleriıri araarays çalısoıak bevhudedir. (1) MAYER A.: Erfahrungen mıt der Freigabe der Schwangerschaftsunterbrechung ın der Sowyet Bepublık U928> (2> ZONDER J Septischer Abort und Bakteneller Schok (1968) (3) StatJst. Jahrbuch Schweız. P 5« (1">67) (4) Stern Hett. Nr. 31. P. 48 Hamtmrj! 26 J » lı <1971> (5) SUtist Bundesarat. Wıe»baden <)964) (6) Forschntte der Geburtshılfe und Gynakologıe, Vol: 42, P: 8, (1970) (7) Statist. Jahrbuch Schweız, P: 58, (19«7) iğer taraftan seksiiel • moral bunalımıD nın çözüm yolugorevi ySkletme sakıncalıolarak hekıme âdeta bir moral veya devlet O lstenmiyen çocuk MM T stenmeyen çocuk» deyimi gerek *©sval * Te gerekse tıbbî vönden yetersizdir. Hrr ne kadar Prof. Dr. ALVİN GOLDFARBS «Menstrual Desordes» adtndaki kitabmın 6nsözünde «îstenmeyen bir eocıiîu doğurmak hir kadın için cocuksuz kalmaktan daha aı trajedik değildir* diyorsa da kanımızta bu mesnı nlma?an bir gebeliğin annede uyandırdigı suçluluk ıstırabıtiır. Kadın ne bir robot ve ne de bir fcıılnçk» makinasi olmadiğına göre istemldiğı sayıda çocuk doğurması da imkânsızdır. Nitekmr kürtajın senelerdir serhest bırakılriıjtı Sovyet Rusıa'da 19Î6 vılında Kıew'de toplanan konjrrede kvirtai vapılan vak'alamı V» 74'flnde OHgomenore. (sevrek adet gönne). • l»'unda • Amenore (adetten kesilme). *ı 5'rade Sekon Moral bıınalımı atıb otoritelere göre bu bunalımın nedenlerini genellikle nikâhsu e\lenmeler, bekârken gebe kalma dolavısiyle isine devam edememe. ünhersite veya lise öğretiminde ise eğitiminı surdüreraemesi, sile nezdinde hor gorülmesı, hattâ kovulnıası teskil etmekte. bn nedenlerle de kadında Psikosomatik hastalıklar nıe\dana jelmesi hattâ intihar olaylarına rastlanmaktadır. Hatnbnrg Üniversiteni seksüel • araştırma enctittuunden Dr. \olkman Siguaeh'ın tesbit ettiğine gore 15 yaşındaki kız çocuklann B Millet demek. yalnı» klâsik anlamıvla coSnnlukla avnı dıll konusan insanların mntlnlnk ve kederde birlesmeleri değıldır. Bir toplnmnn millet haline «elebilmesi için vatandasın kendıni korkndan yani insanlıkla nvnsmavan ber türlü baskıdan sıyırmıs olması terekir. Sosvoloiik anlamda millet o tür bır toplumdnr ki bngün vatandas haklannın elinden alınacafından k p r k maz. çünkö mahkemelerin adaletinden emindir. KendisrMrj kimsenin haksız bir sev vaoamnacarını bilir. idarenın dörııst. lfifünden. uoHtin tarafsızlıgından «fiphe etmez. kendisîne ekonamik baskılarırr vapılamıvaeaiına enıindir. Zira ya devletten Jtelmeven. hic kimsenin el atamıiacatı bir secim yolnna sahıp. «r. vahnt kendisine sendikal hürrivetlerin temiıı ettıği tavun. •M haklarına maliktir. Evet. millet haline relmis bir toplnmda vatandas korkmaz; ; «Acaha evlâdımı okntabilir mivim?» dive bir endise tasıma», çünkn onnn çoencnna tahsil olanaklarının bepsi verilmistır. % a i tandaı «ihtivar1adı»ım zaman siirünür müvüm?» dive yür«iın ; de bir endise tasımaz. zira bilir ki sosval tesanut onu artık . aarmiK. kendisîne el atmıstır. onnn eibi: hastalanan vatandas ] da karkn dnvmaz. hastane kapılarında »üriineceğı polikliniklerde rünlerce beklevreeii. bic doktorsu» ve tedavi^iı kaUbilectği aklına gelmec. Millet sevivesindeki bir toplnmda vatandas endiselerden knrtnldnSn için ov sandıiına ciderken fikri hur, kanaatleri özeür bir insan alarak förev yapar. : Oysa bir bakıma a* geiismis. baska bir ifadevie henfiz (millet olma) muamelesini tamamlamıs ekonamık erlismesivle en '• düstrisi ile iç \e dı.» tieareti ile is havatı ve küçıik sanat çev»eleri 51e •Irnnlasmamı*. vani endüstrivel kalkınmavı lorlavaeak elemanlardan voksnn ihracatı \e ithalâtı. dil bilmcditi irin dfinv» vivasasını takio ftmek olanaklarına sahın olamavan. ber •ektordeki bamlpvi. • hamjevi yapacak sevivede vclismıs in•anlann hasarabilecfiini idrak etmemis \e onnn ıcın topln ' mnn kültür sermavesini oojaltmamıs olan cemivetlerde. de i mokratik ««stem karnlsa bile. 20r vasar. va asırı saga u asırı sala döniısür. devlet adamının kndreti oradadır ki bu znrnnln ve earesiz cejisme bnhranları ve halden bale seçis nobrtleri irinde. direksironn elinde lafclam tntsnn, aşırılığın kucağına dnsmesin!. \ Ataturk bn isi ivi yaptıiı irin hasaniı oldn. aslında Mendere* ; de, Demirel de Türk tonlnmunnn milletlesme dâvasında bflki ivi niyetle ekonemik kılkmmı çabaları »arfettiler. ama vatandaşm kafaıında ve rnhnndaki rözülmeve mnhtaç korkn dnsuralerini çözeceklerine. »nan eiilımlerine nvarak, fahrıka. vol, liman vaparken vani toplnmn teknıkte millet dnzeMne münasip veya hatalı vollardan rıkarmak isterken. insanı kendılrrme kolav inansın ve kendi vannlarına baîlı kalsın di\e, nmmet »eTİvesinden knrtarmaîa kalkmadılar, aksine irticaı besleverek kendi iktidartartnın nzaması irin bu hatalı volda ısrar ettilrr. Gerek Î7 MaTi« ve gerek 1» Mart millet düzevine nlasmıs ınsanlann. nlasmamıs hemcinslrrini haskıdan ve onnn neticelerinden. Atntflrk'ün arzn ve isteklerine uvjun olarak kurtarma eabasıdır. Yl Mıvıı Devrimi bn cabavı tosterdi. fakat hir «ıın fmmet fikrinin kendisini asmasına mâni olamadt 12 Mart \cnı bir hamlrdir. Bn hamlenin amarı demokratik düzeıı irinde millet haline geçisi hızlandırmak olmalıdır. Malfim va. denize v neden vuzme öirenilemediti (ihl. bn «istemde de ozgürlukler kallanılnaadan, knllamlırken hatalar yapılmadaa, Smmet insa•• vatandas olamaz. S» taalde elbirlijivle direksıvon hâkimivetini kaçırmadan vatandas olma çabalanna vardımrı olmak nerekır. Nasıl mı? İrin verirseniz ba hnsastakı Msiineelerimi de bnndari «onrald bir yazıma bırakayım. i'.z:'.: Sf BiR ISTİFA • CUMHURİYET GAZETECİLIK VE 3IATBAACILIK T.A.Ş. YÖNETİM KLRULU BAŞKAN'LIĞINA, Son olağanustü genel kurul toplantısında 26 Mİdır siyasal vönetımmden sorumlu \e basyazan bulunduğura gazetemı^ın kuruluş amaçlanndan saptınidığı hakkındakı ıddiaları reddetrniş, sajın ortcıklaıdan o> çoşuniuâunu çlcıe bulunduranlaruı aksı düşuncede bulunmalaıı üzerine, belki yakında bir anlagma tabanı bulunıuumudu \e başta annemız olmak uzere çalışma arkaciaçlarımın ısrarldiı ile bıukmıs jıllık ızınleıımi kuÜanma kararı aîmıştım Ayrıca bu sure jçınde Yazı Işleri ksdrosunda herhang» bir değişikliğe baş\uıulraanıasını. sayın Nuri Turen aracılığı^la Yönetıra Kurulundan rıca etraiştim. Bu rıcam k<bu! edılroemış ve birkaç gün içinde birkaç «rkıdajımftwı ıçine^Minverilmiştır. I v ,. Bufeflnku^* AğCÖM&'ISttihlı Cumhvviyet'te çütan «Okurlarımıza» ba^lılilt vaZto..üoı{9rete.«)xl'J>orıırn. bajıa'^ daha. da agır gelmistır. «Asın ucıar» deyimi, yıllardan berı tutucu çevrelerin bize karşı kullandığı bir propaganda slogdnıjdı. Ataturk ve devnm ılkelerıru tıtız bir dıkkaüe sa\aınm»ya omıu bc^unca onem vermiş bir adam olarak «Okurlarımı^a» başhklı \azı benı ha>al kırıklığına uğrattı. Sanki. •Cumhuriyet> Ataturk yolundan sapurılmıs da tekrar o yolo o'urtuluyormus gıbı bir ha\a sezılıjor bu yazıda. A^lında bir kı«ım çe\ıelenn propagdndasını pajlasan \e onlard bo%un eğer gorunen bu yazı\ı okuduktan sonra ızın suremın h.tmesını bekleraeyi gereklı bulmuvor ve tam 41 yü hizmet ettığırn «Cumhurıjd»»en uzülerek a\ rüıyoruın. Sa% gılarımla. ' Nadir NADİ • nsanhğın baş beI lâsı kanser hastalıği hakkında ^ün geçmez ki bir haber gazete sütunlannı işgal etmesin. Bunlar hastahğın tedavisinde kullanılması muhtemel metodlardan veyahut da ilâçlardan bahseder. Fakat hiçbiri bu hastahği kesinlikle onleyebilecek bir çareyi getirememiştir. Dalrf'gecenlerde bir haber ber venrken, îngıltereden gplen bir haber kanserın sebebmm vucut mukavemetının zayıfiaması olduğunu ortaya koyuyordu. Bugün, kanser bakktnda m'lyarlar sarfedılmek suretıyle yarjılan araştırmaların kesın bır sonuca ulaşamaması bu sahadaki EKyretlerın azalmasına yol açacağına, ilım adamlannı daha da kamçılamakta ve mutlaka bır so nuca ulaşabılmek ıçın herşey ya pılmaktadır. Kansere karşı yeni buluş Hazırlıyan Vecdi KIZILDEMİR ıtmlanna maru/ bırakıldıklannda habts Ozelliklerini terkederek, norrnâl bır hafe geldikle'rınfgörmuslerdır. Farelerde stratıfıe bir makıadır. Ancak kanserh buerelenn jrçjyümasını ,bnleyerek prçlan n çoğalmalannın onune bır set çekmektedır. keşif ve icatl yarak vucudun hertarafma yayıl ma'idır. Eger birgün kanser başgösteren hucreler bır noktada lokalize edılebılecek olursa, ınsanın hastalıktan kurtulabilmesi içın, ^ operatorun kanserlı hücreleri ve J ya dokuları keserek dışan alma ' sı yeterlı olacaktır. 2OO KİLOMETRE^ DAHA HIZLI İLK AŞAMA oktor Selma Sılagı'nın ıfade ettıgıne gore BUdR'nın kanserlı bücrelerı norrnâl hai» getırerek yayılmayı onledığı kesınlık kazanmıs bulunmaktadır. Fakat ılâçsız kalan hucr?!enn yenıdpn faahvete geçmelerı, çozulrnesl gereken ıkıncı onemli konu olarak arastıncılann onunde durnıaktadır. BüdRTun kanserll hlıcreierl lokalıze ettığının tesbıtı, Doktor Selma Silası ve arkadaşlanrm çahsmaıannda ilk aşama olmustur Bundan sonrakı çalışmalar, kanserlı hücrelenn BUdR tathıkatından sonra, amellyat yapılana kadar norrnâl durumlarını KOrumalannı sağlayacak bedeflere yonelecektır. Gorülduğü glbı kanser konusun da bır çok kesıfler yapılmakta ve hattâ vimsu dahi tecnt edilmış olmakla beraber, kesın sonuca u lasabümek ıçın daha çok yol almak gerekecektır. KAMUOYUNA AÇ1KLAMAMIZ Sayın Nadir Nadi'nin istifasını yukarıda okurlanmıza sunmaktayız. Mektubunda, «Bizleri tutucu çevrelerin propagandasını paylaşmak ve onlara bo\un eğer görünmekle» suçlamaktadır. Suçlamaya sebep olan genel kurul kararını, kurucumuz Yunus Nadi'nin ilkelerini aşağıda tekrar yayımlar, hukmu kamuoyunun takdıruıe bırakırız. Umumi heyet kararı: «Gazetemizin kurucusu raerhum Yunus Nadi'nin 7.5.1924 günlü ilk nüshasında yayımladığı temel ilkelere uygun ve Anayasanın ışığı altında Atatürkçii, Milliyetçi ve Aşırı uçlara eğilimsiz bir yol izlenmesi.» Kurucumuz ve üstadımız rahmetü Yunus Nadi'nin çizdiği yon: «Cumhuriyet, memlekete malolmuş bir fikirdir. Biz, onun temsilcisi ve savunucusuyuz. Gazetemiz ne Hükümet fazetesi, ne de bir parti gazetesidir. Cumhuriyet, demokrasi fikir ve esaslannı bozan, yıkan ve yıkmaya çalışan her kuvvetle savaşacaktır.» D Kıztm Hayrünnısa Tokcan'm dogumunda kıymetlı yardım t larını ve buyuk ilgilerını esırgemıyen S SJC. Bakırkdy Dojı,:u t evının başta değerlı Başhekımt t BİR YENİSİ DAHA anser konusundaki haberîerden bır yenısı daha geçen haf ta New York'takı Cornell Tıp Merkezmden geldı. Bu harjpr kanser konusunda bugune kadar bıhnen tam tersı bır durumun gerçeklığını ısbatlıyordu Gerçekten, X ı^ınlan İle ban kımyevî maddelerın sağlam huc relerı habıs hale getırdıklen bılınmekte ıdı. Cornell Tıp Mckezının araştırıcüan bumın tam aksını ıspatlamıslar ve X ışınla rı ile bazı kımyevî maddelerın Kanserlı huereîen, nonnâl bır hale geiırdiUennı ortaya kovmuşlard:r i Bucukoğluj oımak uzere, aogumdan ev\el ve sonra sonToi ve tedau sjer, f Dr tTIkti Erbıl e doğumu sağlayan Dr. Sevda Gurkan a, Baş # hemşıre ve hemşırelerle Doğumevırun diğer çalışanlarına sonsuz J trunnet ve şükranlanmızı sunarız. ^ FIA1 TOKCAN t K TEŞEKKÜR DİŞ TABtBÎ Arastırmalan yapmskta o'.an Dr. Selma Sılagı ile asıstanı Sarah Ann Bruce uzun zamandan berı smdunnekte olduklan çalış malarınm sonuçlarını açıklarken kendılennı bu sonuca ulastıran etkenın saöece X ısmları olmadığını. (akat BUdR ısımlı tîimyevî bır maddeden de yaranan dıklarını belırtmışlerdır. «eusN^ Halen Bırlesık Amerıka lza> Arastırmaları Merkezı taralın. dan jenı tip bir açak kanadı nzerinde çalısmalar yapılmak. tadır. Jet \olcn nçaklarında knllanılacak olan bn kanatlar, motor ;ucünü arttırmaksızın acağın 2M kilometre daba bızlı sittnesıni saçiavacaktır. Resimde yeni tip kanatla teçhiz edilmis bir nçak modeli görüliiyor. durum gosteren feanserli ler, yukanda ısmı venlen madde ye maruz kaldıkları takdırde unl form bir hâl almaktadır. Pakat, habisken, ılâç sayesınde sehm hale getırılraış olan hüo reler. BOdR'den mahrum Kaldıklan anda \eruden bozulmakta ve kanserü bir hale gelerek faalıyetlerını sürdürmektedirler. Bugün dünyanın bir çok yerınde suraurulmeste olan kanser ça lısmalsnrun en onemli nedeflerınden bırı de kanserı yok etrnek ten zıyade yayılrnasını önlemek tır. Gerçekten de kanser hastalığından oiumlerın asıl nedeni, has talığın bır noktada durdurulama Doğum HAYRCNMSA VE ATtLL TOKCAN Ogullan OZAN'ıa doguınunu dostlarına müjdelerler. 1 Agostos 1971 Anı ölümü dolavısiyle cenaze merasimıne bızzat ıştırak eden, çıçek gönderen, telefon ve telgrafla acımızı pavlaşan akraba, dost ve arkadaslarına teşekkuru vazıfe bılirız tSİ ve *ll KM (İlancılık. 4410) n"ut HIHATIFFEÎ BERK in Miitercim ahnacaktır AZOT SANAYİİ T. A. Ş. CENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN CUMHURİYET YÖNETİM KURULU DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİNDEN VEFAT NASIL BULÜNDU D 4 4 4 ostor Selma Süagı ve asıstanı, Kanserlı fare dolnılan uzennde calışmalannı surdururler<en, BUdR (SBromodeoxyundıne> verılen dokuların X Çok. muhterem Mutebernlerımizden, Cemıyetımızın Şeref Üyesi ve İsmet Savaşm e§!: 8AYIN Hakkın rahmetme kavuşmuştur. Azız nâşj 6 Ağustos 1971 Cuma gunü (bugün) ilcindi namazını müteatap ŞİŞLI Camimden alınarak Zincirlikuyu Mezarlıgmdaki ebeclî istırahatgâhma tevdi edilecektir. Rahmetlinin akraba ve dostlarma, Darüşşafaka camıasına başsağligı dılerız. Tann rahmet eylesin. SArtNAZ ATALAT ile HAYATt ÖRTUNC Eı lendıler. 5 A»a«««s 1*11 Bevoğlu Evîendırme Me. (Cumnurıyet: 6658) ı Yaya geçitleri yayalaruı seç> me hakkıniD isaretidır. Şotor arkadaş ysya feçitindekilere yol ver. ELVANSAVAŞ ÖNLEME GÖREVİ 6Ö33) (Cumhurıjef 6 orulduğıi gıbı BOdR maddesı ile X ışınları kanserın kesın bır tedari aracı olama Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından 1 Ortaklığıımz Işletme Mürfürrügü ıhtıyaeı 5 adet Pencere tıpı Klıma cıhazı satın alınacaktır. 2 Ihalesi kapalı zarfla teklıl almak suretıyle 16 81971 tarlhmde saat 15'de Veşılkoy Teknık Mödüriükt* toplanacak THY Satın Alma Komısyonunda jsp'lacaktır. 3 Satın alınacak 5 adet Pencere tıpı Klıma cıhazma aıt mtmtsıı dahı! muhammm bede! 38 275 0O T U olup muvakkat temınat tutan 1913 75 TL.dır. 4 Bu ı^e aıt îdsri ve Teknık Şartnameler THY A O Ye?ılkov Tefcrık Mudurlugurırîen ve THY A O. Şishane Bölge Satıs Mudürluasınden temın edilebıür. 5 Isteklıierın tek'U mektuplarmı 16 81971 tKTthİnde taat 15 06'e kadar THY A O Yeılköv Teferıik Müdürlüfiınfie toplpnacak Satın Alma Komısyonu Başkanhims tevdı etmelen (âeımdır. Postada vakı gecıkmeler tcsbu! edilmee. « Ortakhgımı? 2490 sayıh Arttırma ve Eksiltme Kanunun» tâbı deSı'dir. (Basın; 13034) 6645 Ankara TeskltStımızda çalıstınlmak Uzere Almanca ve în gilizce dıllerde miitercim alınaraktır Alınacak mütercimlere 657 sayılı Devlet Memurlan Kanu nurm gore aylik ücret venlecektır Erkeklerde askeriıgmı vapmı$ Olma çartı aranır. Tecrübell olan'ar tercıh edılır îsteklılenn belgelenyle bırlıkte tzmıı caddesı io No aalcı Genel Müdurlük (Personel Mıidürlüğune) muracaatlan rıca olunur. (Basm: A 12120/18H66) W 4 >n NIMBÜS İLAN Anfalya PamukluDokumaSanayiiT.AŞ, Müdürlücünden 1 Tvp dıçn mamullerle, parnuk telefl ve öurdsianmi7in 13.8 1971 cuma günü saat 10 00 da açık pazarlılt ile satışı vaoılacaktır 2 Temmat açık pazariıktan evvei Fabnkamız veznesıne yatınlacaSı sribı Komısyona da vatıniabılir 3 Satışa areedıleeeVc malların Iı«tes1 her gun tnesaı saatlerı datılhnde pKbnkamız Tıcaret Sefligirıden temın edılebılır ANTALVA PAMLKLÜ OOKCMA T. A. S IBaauı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle