13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT: : CTJMHURtTEls 6 Ağustos 1971 ' IZ MESELESİ yüzünden iki aile çatışmıştı geçen yıl Mersinpınar'da. 100 ün ü zerinde kadınlı erkekli topluluk taş ve sopalarla birbirlerine girmişlerdi. Çatışma sonunda 25 kişi yaralanmış, 20 kişi de gözaltına ahnmıştı... R • A iİli Kavganm nedeni çok basitrl... Esat Sungut ile Seyit Kar«kuş aileleri birbirler.netozvermezlerdi. Aslmda bu aileier kırdan şehire göç etmişti îkisi de 8JTI asiretlere bağlıydılar... Ama gönül ferman dinleı mıydı? Dinlemediğine göre, S'jnpıt ve Karafcuş lileleri sopalan, kurekleri kaptîklan gibi gireeeklerdi birbirlerine. Atna olan olacaktı, o yücelen seviyi kimse koparamıyacaktı.. tki genç evli şımdl. Fakat ksvpamn duruşmasi hâlâ dsvam ediyor. Geçenlerde vine dunışmaları vardı Sungut ve Kerakuş ailelerirrin. Sadmlar adliye onünü doldurmaşlsrdı. Yani iki kampa aynl«Tak bır köşe.ve Sungutiar. d«*er köşeye Karakuşiar... Bır ara. kadınlann da birisi. «Hey kifirler .Tedifiueyecciir dTe çizımını» diye bağınnca orta lık bir anda kanstı kadmiar saç saça, bas ba^a yerlerde surükîennıeye haslaöılar. Eger toplum polisl mddahale etmeseydi Konak alanı a.ia baba gunüne dönecekti. Sıradi her ıki aılenin duruşma sünîari. toplum polısı geiiyor adUyeve.. Kavga kesilince en safcm kadımn yamna yanastınv «HiU bitmedi kavtamz» dedım. Ksdın btr fürledi, «ııeve bitecekmiş, bu kırıklara ı»iî verilir» dıye. Verilecek cevap yok•u. erkekliği kacmada bulduk. Hanl biraz daha üsteleeen üzerinuze saldıracaklardı... Geçimsizlililer ve boşaıtntalar Kan Davası Çünktl, İki aılenin kız yüzünden değil, toprak yuzündsn arası açıktır. Kaatilin kansı bu neceole tecavüze u2ramı$tır... ÖTLE kavgalann hereen, he men hepsinde kan *kar. Aîadoluda laz vüzünden cmayetler işlenir, pusular kuıulur, tas ve sopalarla birnirine girilır. İki komşu Itöy. birbirme laz vermez. Ama bir gün, kız ile oglan anlasaeak olursa iki koy halkı meydanlara dokülür. 1; daha da ileri gıder çogu zam«n. Kız almalar rıiiünden bır aıle onadan kaldmlır K.n davası halini alır. Be$ikteki çocıık dahi öldürülür. 3unun yaıu sıra daba pek çok olaylar meydana gelir... Erkekler kadmlara tecarils ederler. İşte o zaman is C'fenmdan çıkmış demektır. Her yıl 1015 kisi öldürülür. Bu knı yıllares çıkmas trafalardan, işin ıçine, «nsmus meselesi» ginniştır... Fethlye'dö 11 fcrçınin 61diirülmesi bu yüzdendir. Anlattıklanmızdan ayn bir özellik taşır ama, bir nokta bırleştiıicidir. B Boşanmalar •STATtSTtKtERE göre ülke Imizde boşanmalann çeşitli •nedenleri rardır. Bu nedenler zına, cana kast, cürum. haysıyetsizlık, terk, akü hastabğı ile geçimsizliktir. Bu nedenlere bir de fena muamele*«ri ekleyebiliriz. 1967 yıhnda tanm kesiminde 3049 erkek ktırısından boşanmıştır. Aynı kesimde kocasmdan boşanan kadın sansı ise 12'dir. Kalifiye işçi olmavan kesimde ise 4314 erkek kansmdan avrıl rnıştır. Bu kesimde kocasından aynlan 335 kadın vardır. Tanm sınıfında ayrılmalann başında geçimsizlık selmektedır. 2133 erkek kansmın geçimsiz olduğunu öne sürerek bosanma davası açmıştır. 389 erkek ise evini terk ettikten sonra boşanmak için mahkemeve başvurmuştur. Tanm kesimlnde 410 erkek ise baska kadınla ili$kı kurup karısından boşanmıştır. Istatıstıklere gore bu kesimde 2 kadın âna yaptıgı ioio bo?anmıstır. ülkemızde, mesleltsizler v meslekleri bilinmeyen kesinvmde ise 10563 kadın kocasmdan aynlmıştır. Bu kesin.de kansından aynlan erkek sayısı ise 947 dır. Boşanma nedeni geçimsizlik. terk ve zinadır. Tanm ve kalifiye Işçi olmavan kesimde boşanmalar aSır'ık kazanmaktadır. 1967 yılır.da 11244 erkek kansından bosanınıç tır. Bu rakamın ise 7363 ü tanm ve kalifiye olmavan ışçi kesimindendir. Gözlemlere göre bunun nedenlerini çözmeye çalısalım... ve gerıde üçdort çocuk oırakıp gonlunce vaşam surme... Y... kö yunde birkaç ömeğinı göniiılc. S5 yaşında bir kadın, üç bebe ve 30 yaşlarında bır gelm. Kadının hayatta kimsesi yok. 55 yaşmdaM kadın ise kayınvalde, yani kocasmın anası. 7 yıl önce Istanbul'a ııtmıa, bıriki kez mektup ya^mıs köye. Mektuplannda «siıi Iraraya alacağim» dermiş. İki vu sonra îs« sesi, solugu kesilmis, nerede olduğunu gizlemis... «Bilen var nu Derede «Mnt» mı simdi?» diye sordum. Istanbul'da çalışirmıs. Çahşırmış ama kansından daha bosen mamîş. üzun lâfın kısası !.eık bo$anmanın yanı sıra gizli boülkemızde. Terk Edip Gidenler şanma da var bujrünise ayn bır Almanva oyküsu âlem. Almanya'va giden işçiieriÖYLERDEN binnde bu ko mizin evliUk konusunda ıtcıprnuyu görüstük. Büvük şchi dikleri maceralan pazetelerde re çalısmaya giden erkekler okuyoruz her gun. Elbet burada den çoğu 45 yıl köj'e dönmüyor tum işçilerimiz4 suçlamıyoru». lar. Nedeni, büyük şehirde bir Sadece kamuya Tansıvanlan söy denbirts açıhverme. hele apart lemek lstiyonız. man kapıcılıgı, temizıık îsçıliğl Burada tüm mesete yine so» gıbi çalışma olanağı bulunca bır yal ve eiconomik durura aslır.da. daha geri dönmeme .. Xedense bu açıdan degerler.dırSonuç mahkeme.ve başvurraa mıyorus hıç. Deâerlsndırsek bıle gbzti kapalı Beçiyonıa... yerinde kadın i$te böyledir. Erkek merkep sırtıuda, kadın vay» ve fistelik sırtında çalı (irpıjla. (Fotograf: llhan ARDA) K Muozzez Tohain BERKAND 69 Kapı çalııursa korkanç bir «ev elacak, ona t«rürsem benHğimden çıkacasım sanıror. dam. Ne fülünç T « çocakça heyecanlannı» banlar! Anceli'cıjım s a | olsaydı ve benim ba halinıi görmüş olsaydı, hiç şaphesiı emııılarımdan tntnp beni ursacak ve bana şöyle diye • cekti: Ne otnyorsnn Liii? Bn iradesiz, bn ürkek kıx sen tnisin? Senf tanımıyornm ve sana şa(nyornm. Kendine %t\ bakarım. Benim t a n ı . dıtıtn ve begendigim Lili oi: Ba telkinle canlandım ve kapı «alınınca sakin, rahat bir pülümseyişle ona eliraı uzattım. H»n geldin Haltk! Galiba benim bn sakin ve samitnt akraba halim yavas yavas ena da {eçti. Çoktanberı jcörüsmeyen iki amca çocnğn tatlı tatli kona«ma|a başladık. Çayımtzı içerken, büyük bir itina ile hanrladigım biskövileri yerken bana efleneeli «laylsr anlattı, karsi kırsıv» kahkabalarla »üldük. Ben de ona yeni atıl. dığım çalışma hayatındaki darnmnmo. arka. daslanmı, islerimi (ilin söyledim. Benı bövuk bir ilgi ile dinledi. İkiraiı de vaktiyle aramızda sevmis «lan hâdiselere dokanmadan. r » . vatlı halacı^ımızı anmadık. HattS Alberto ıla Anoeli'yı kaybettiğimi ona sîylemek i b t i v s . eını bile dnvmadım. özel havatımts yalnıs kendimizf llcilendirivordu. birbirimite faıl», yaklasmak lüznmnnn dnvftınyordnk. Xalnız. ^iderken bana sordn: Bn daire is yerin mi? Bakırköy'dtki e\i k«rnazca ••rnaktı bn. AnJsdım ve kaçamaklı cevap verdim: Onnn yibi bir sey. Tine gelebilir miyim? Telefon et lutfrn! Çok defa barada oi. mam. Gülnmsedı. Bn fülnniina be|enmedim. Telefon eder, randevn ile getirim. Senl rahatsız etmek irtemem. tyi olnr. Gnle (iile Haluk. Dönkö ve dnn seceki Gnnselı ben mi idim? O gittikten sonra çay takimlarını tapla. dım. sabahtanheri ihmal ettijim islerimi yap. tım. Simdı vatıp ayvratağım. Büviik bir sa. vastan çıkmıs kadar yorgnnnm. Fakat savası kazanan bır knmandan kadar ıçim rahat. çok rahat. Bn gece matlak deliksiz bir nyko aym. vacafım. *** Rüyamda Dotan'i gördünı. Çok tarıp bir rfiya idi. Kalbim delicesine çarparak ter içinde füvlerimi açtım ve birdeabire Do|mn'ı çok. çok 5z!edi|imi dü^ündtim. Aylardanberi onn görmedim. Mektnpları. na cevap Termedifim icin ondan mektup da almadım. öyle iken Haluk ile «brüştügüm ş:uniin geeesinde onu rüyamda jörmek çok heyecan verici bir tesadöf değıl mı? îoksa ın sanlar, kendilerinin de bilmedigi, sormedı^i ve varlıtindan habersiı oldojn batlarl» bırbirinin hayatının içinde ml yaşıyor? Rnyamda Dofan benl bir tfhlikedfn knrtarmak içîn ellerini nzatmıstı. Bojnk bir «esle konnsnyordn: Ellerini bana ver Günseli. korkma! Brn «enın yanındaTim. Ne kadar uzak oNak »enin. le beraber ve seni himave etmefte bazırım. Bana rüven ve bana inan seveilim! Dotan, snbav finiforması tiymisti. Basm da sapkan vardı. Omnzlannda vıldıılar pa nldıyordn. Ona ellerîmt nzattıîınıı hatırlı>ornm. Heyerandan trrlemistim. Hep o kalb çarpmtisı ile nvandım. Araba Doian için hâlâ bir «ieieili mivim? Beni nnntmadı mı? Bn silnhe neden bırdenbire içime btr atef dOsnrdii? Tarın t k u m Kinltoprak's siderrfim hafta «onnnn Mastafa Beyterle *eçirece*im. Senelerce bana bn kadar vakınlık eöstfrmis ol»n nikmen aUesini hn derece îhma! etmem cirkin bir sev™ Snn« da. Doîan da. benl affrtmeseler ses çıkarmala, tikayete hakkım yok. #** , Rahç« kapi'inda heni Doian kaMiladı C'kıtormns. geri dondü. Tanvsnı» eve «irHik. Arkasında. rüvamda sördöfütn üniforma^i vardı. Tan kinayeii. yan tatlı bir se^le »ordn: Hangi rnzcir senl bn taraflara attı Günseli? Götnınsedim. Çoktandır ononla bövle vanyana vüröyememistik. Bnna hasretmişim gibi geldi bana. Senl rnvamda tördüm Doian. Biraı sasırmıstı. Yüzüme dikkatle baktı: Havırdır insallah! Ne zaman? Diin ç e c c hem dr ne earip hir rü\a idi hilsen! Beni bir tehlikeden knrtarmak için r l . lerini bana nzatmı^tın. Korkma. ben huradavıra, senın vanındavım! divordnn. Hevecan . dan titreverek nvandım. \üzu ciddilesti. hattâ lözumnndan fazla Gzffin bir mâna atdı. Bana ihtivacın olnrsa her zaman vanında elacatımı sana söylemistım Günseli Bilmiyomm neden ona sitem etmek ı s t e . dim. Vaktiyle bövle gnv|pmi«tın, fakat ara. dan nznn aylar jeçti. Sana nâlâ guvenebilir miyim? ^ ^ (Arkası tar) konu ve resim : AYH AN BAŞOĞLU GÜNAHKÂR KRALİÇE Sebep Ne? • Vl\t terk «»tmis ve daha îonra boçanmı^ tunın kesı•ninden bir erketcle konustuk. Aramızda eeoes kosusma şövle: «Niçin terk ettitı evmi?» «Çalışmak icin beyıro. 5 çocuJSum, kanm ve inam geoinpmiyorduk koy yerinde. Baktım olacak Bibı değıl tfmb'e sndeyim dedim. Kanm flk önce ra7i olmadı, sonra 1 vU geçmez bır gecekondu vapar hepmizi çetırirım îzmir'e dedım. Bunun u?erıne razı oldular...» <S«nra?» «Cebımtce Bçbe? mırus kovup düştUk vola. Bır sure ıs bulamadım. Sonra bır fabnkava prdtm. Eume 500 lira geçıyordu. Bır yıj sonra $50 lırm jfeçmeye. başladı. Sonra içur.9 bir kurt düştü. Sevdim mi, sevmedim mi bilmem. Oldu bir ker» evi barln terk edip evlendik burada..» «Kmç vıl «Idn?» «5 vıl oldu.. » «Hiç para cönderdin mi kSyde bıraktıklarma?» «Gonderdım. Halâ gbndenyorum. Çocuklar Reçen Fuar î»mır'e gelip yammda kaldılar...» «Sen kendİD rittin mî k»v*?» «Gitmedım. Burada aa «,oluîc, çocuğa kanştık. Ahn vazîsı beyım. alın vansı. Belki dognı dnrust bır ısımız olsaydı kövde, bunlar gelmezdi başımıza..» Alın yazısı mıycü acep voKsm doğru durüst ıs eüc muydü? E Kim Haklı DtŞl BOND tZ CEVAP »eremedılî buna. Sız söyle Dir ıturcaıayın kaanıa belkî cevap bulabil» ceksınızdır Buldutunua cevap, «i$)(öç> üzenne ise ?snde 5 bebesini terk edıp. tzmir'e selea jurbetçi haklıdır Eğer «aliD »MISI» der«=enız.. Bu kez, man OSSUD vıne eurbefc çl hakiıdır.. Ne detnıstık etendım ne dsmıştık'' Ulke nütusunun yuzcte 101 kırsal alanda vaşam sü^r demıstık Sonracığıma îdvle sesıenaııstik: «tstatistiklere eöre okur • ya«ar niifusuD vüıde W.4'ü Uk, rüzde 6.1'si orta. filıde 2,S'i m n lekî. vüzde S.» «We, TfinJ* I.S'sı yüksek öğrenim eörmüstfiı.» Daha başka? «Gönül fermao dinlrmeı Ma. vije duvulan örlena Wr tutkndur, bir totkudur kı o'nu U> danlar bîlir» demıstıfc B 42 TİFFANY JONES SON 3IAAŞIM1 DÜŞÜRDÜM Aybasında aldığım maaşınu Cağâloğlu civannd» düşürdüm. Bulanlann insaniyet namına edresime bildirmesinı rica ederim. Defterdarlıktn odaeı Mustata Dokumacı Cumhuriyet 6655 GARTH • Karayollarını fcullanmada slzın kadar başkalannıo da hakkj oldugumı unutmayını». • Trafık sazası çou oian memleketlere tunst gelmez. Bu kazalan azaltmanın yolu kurallara uymaktan geçer. Tarık Z. Kırbakan ii Hastaıuüan Mutebaaauı J tsttklâl Cad. Parmakkapı \ No: 66 TEİJ M l« W J OO R I O R 5 Den saç »e Züh.revl \ Hemen kapıyı açarak nı ıçerı attı. Vagon. bır Haziran sabahı kadar ılıktı .. L'zun uzun gerinerek kavustugu bu inın tadım sonuna kadar çıkarmak istedl. Yediğl sıddetU dayak hanç, plâmnı noksansıs bir şekılde uygulamış, vüzbialerin ustüne ottırmoştu. Ytte numaralardan binne g!rerek mendilini ısiattı suratındaki vara ve berelere soçulc kompres vaptı Darbe verlertnın balnn eıbi sısmesmı önlemek içın en kestırme vol buydu. Bu geçıcı tedavıvı üstuste bırkaç kere tekrarlamakta fayda vardı Sımdilik vumruk verlerl fazla dikkatı cekmıyordu ama kısa bır sure sonra bereler sışecek ve sımstvab olacaktı muhakkak Bu ıçı de tamamladıktBn sonra kondora çıktı. Llone artık enikonu vakın olmalıvdı. Katar süratini azaltıvordu yavas ravas. ' Tam o aralık bbür nattan kor kunç eürültüler çıkararaktan aksı ısrikamette başka bır katar geçti. Jabeke'nm tüvlert dıken diken oldu bırdenbıre. Kısa bır süre sonra bu katar ta» lihsız Moreau'nun cesedi üstünden gecerek oaramparça edecektı. Jabeke, plşmanlık duvsulanna kapılmanın hiç de sırası olmadıginı düstinerek fecl manzaranm tıavalinl bır köşeve itti. Hew oetıce ttıbanvie vüzdeyuz suçiu durumda olduğnna da tnanmaJ? istemivordu Plânında ctnavet diye bır çeve veT vermemısti Moreau, kendl ken dıne ölmüştıi . Kafasım vagon bölmesınin sıvti bır verme çar parak can vermıştı Bu oır dnayet degıl. düpedüz bir kaza tdı. Ufak bır dikkatsızlık sonucu aynı kazaya Moreau'nun v«rıne kendısi de utrayabilirdl pekâtâ. Ama gozlenni dört ao Türkçesîî $ehbal AYGEN mts bövle bir âkıbete düşme yerıne yöneldl. «Jaguar», sahiblmıştı nı bekleyen sadık ve sabırlı bır Jabeke. outun bunlan düşü kopek aıbi Oıraktığı verde duKapıvı actı buvılle nurken gerçekten samımıydı ve ruvordu kendın! katıven suçlu saymıyor bır sevınçle dıreksıvonun basıdu. Ona sore öldürmenm de na cecti kendine aore belırlî hedeflerl Cok esk) ve vakın bır dosts vardı Yüklü bır paranın üstü kavuçmus eibi nissectıvordu ne oturmak icin diızenledigı us kendinı. Çantayı vanındakt koltaca planı sırasmda böyle b;r tuğa bıraktı tcontak anahtansev aklının kdsesmden bıle nı cevırdı. Motor enikonu sogeçmemışti Onun bedeö sade &umuş olmalıvdı. Ama bır ıkt ce dolarlardı Soyeun sırasmda deneroeden sonra canavarcasına cana kıvmanm öteden beri sid» sesler çıkararak calıştı. Isırvdetle alevhindevdi Amacı. M» ması için bırkac dakıka rolanreau vu bır tek vumrukla ba tıde çalıstırdı. sonra vıtese tayıltmak. oaralan almak ve fca> karak gazladı. Ar^bayı. hıc fıevıplara Ranşmaktı Evdeki pa sapta bulunmayan bır ârıza va zarlık sayet carşıya uvmamışsa par korkusu ile tazla zorlamak kabahat kendısinde değıldi süp nıyetınde degıldı Plâna gore besız. Lıone • Brüksei arasındakı 670 kilometrevi vedi saatte alması Kendisme ner oakımdan gü gerekıvordu venen ortaklarına bovlesuie büvük bir kazık attığı tcın vıcdan Lione"dan çıkmak üzereyken âzabı cekebilirdi belkj ama, benuz acak durumda bır lokanMoreau'nun ölümünden ötürü ta görünce durdu Uudaklarının havır. Çünkü oiay sekil Itiba üstündekı bıvıklan sökup oennyle cınavet savılmazdı ölen cereden dışan attı Sapkasını kimse, olümU bızzat dâvet et kafasından oıkarmaksızın ıçeri mı$, kadenne de havatı oaha Birdi. dogmca tuvalete yoneidı. sına bovun egmıstl Yüzünü eözünu. saclannı eüKısacası herkes otr takıro ro zelce sabunladı. vıkadı Bova rumlar vapmakta ve kendine derba) akıp eıtmts saclan eseore en uvsun karara rarmakta ki rengın) almıstı Güzelce KUserbesfti rulandı Ama srivle ttaynar su Kulaklan (ırmalavan fren gı ile bir dus vaprnadıkcs kendinl cırtnan arasmda tren Uoce toparlavamavacağTndan emindi. eanna eırmis ve durmustu. Yapış vaoıs ttıssedıvordu vil Çıkiî kapısına ideta kosar cudunun ber tarafını adımlarla varan U K volcularYedıfti vumruklann ızı olr ta dan bin de Jabeke oldu Bilerata öır ılırsa labek<" eskl su tml kontrol memurunun avuratına tekrardan kavuşmuştu cuna sıtaştırdıktao sonra partt artık» tArkaa «srj
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle