18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AVRUPADA MÜJLİYETÇİLÎK YaaMK Prof. Elie Kedourie Çeviren: M. Haluk Tîmurta? Sosyal tUmler Komisyonu yayınlannın 6 nmnaralı bu kitabında mıUlyetçi ideolojinin metafizlk temellerl v& bu ideolojinin modern politikada ortsya çıkan çeşitli ömeklerl taeelenmektedlr. Bakankgımıs Yayınevleri ile bütün Mtapçılarda 750 kurus fiyatla aaüşa anedbıdştir. DEVLET KİTAPLARI (Basm: 19024/6653) umhurive K u r a c u s u : CTJNUS NADİ YavrtfMttun Evd« Okul Ödevi Yaparken v» Bötun ögranim HtyaltiMİa En Çpk E«M, RENKLİ ANSİKLOPIDİSİ'dir. Ci/t Ha/ı'ntfe Çıkmıştır. Taksitle de Satılır. Toptan Satış Yerleri: nıanbul'da Btbılli'de OCAK K t W PAfilTIM »Tİ. ve «ATIŞ Yayımlayan GUVEN BASIM ve YAYINEVI . Isttnbu! ÜLKÜ OKUL 48. yıl, sayı: 16883 Telgraf ı» m&trrp «dresl: Cumhurlyet istanbtü posta Kutusu: Istâhtra] No. S4« Telefonlar: 2 2 4 2 8 0 2 2 4 2 0 8 22 42 97 22 42 98 22 42 99 6 Ağustos Cuma 1971 CELİnLEnGENELMÜDÜRLÜOÜ YERtNE, «GELtRLER GENEL SEKRETERLtGt» KURULUYOR HABER y E« G t KOmSVMA GİZÜ T " ^ ~ "j ALMA AMACIYLA M iUiyetçi ( ^ Allkar BÜTÇEYE ÖDENEK KONACAK | FllİStİO Devlet gelirleri örgütüne yeni şekil veriliyor L ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Devlet gelirlerini daha düzenli bir şekilde toplamak amacıyla Maliye Bakanhğı Gelirler Örgütünü yeni bir yapıya kavuşturmak üzere hazırlanan kanun tasansı Maliye Hakanlığınca Başbakanlığa •unulmuştur. | gerilla I kampındaki 1 200 genç | vatandaşhktanl I çıkarılacak \NKARA, (Cnmhnriyet Bflrotv) Dışişleri Bakanlığı sözcü ve. küi ve îdarî îşler Dairesi Genel Müdürü Haluk Sayınsoy dün bir soru üzerlne, Ürdün'deki Filistin genlla kamplarında eğitim gördükleri söylenen 200 kadar gencin Türk vatandaşlığındao çıkarılacağını açıklamıştır Vatandaşlık Kanununun 25. mad desinin (b) fıkrasma göre vatandaşlıktan çıkartılacak lan bildirUen UşUerin klşiliklerinin er geç tesbit olu • klerinin olu. Sö. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) I Büyükelçiliğini dün kapattı Çin Halk Cunıhuriyetini resmen tanıdık Bu yıl Harp Akademilerinden 77 subay mezun oldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) PROF. YALÇIN HÜKÜMETİ ELEŞTİRDt konularda tam biı hayal kınkbğı yaratıldı,, ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) AP Ankara MiUetvekili Aydın Yalçın, dün Millet Meclisinde eko nomik durumla ilgili olarak yap tığı gündem dışı konuşmada âsayis ve güvenliğin sağlanmasında başarılı olan Erim kabinesınin «ttcrisadî meselelerin teşhisinde ve bunlann halli için atılan adımlar. da tam bir hajal kınklığı yarattıgını» söylemiştir: Erim kabinesine «beyin takımı» çeklinde nitelenerek alınan bazı Bakanlarm başlangıçta Ugi uyan dırdığuu belirten Aydın Yalçın, «Fakat bunlann ardı ardına verdikleri demeçler, giriştikleri bazı hayalperest ve amatörce işler bu beyin takımmın kültür ve çapmm beklenenin çok altında olduğunu ortaya çıkartmıstır» şeklinde ko nuşmuş, sözlerine özetle şöyle dcvam etmiştir: Erim kabinesînin beyin takı , mı, en çok sür'at ve elastikiyet is teyen dış ticaret muamelelerine koyduğu bürokratik tahdit vc nrii dahalelerin verdiği roenfi sonuç lann memleket ekonomisine ne büyük zararlara mal olduğunn eiaa gorememekte hatada ısrar ve inat etmektedirler. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) "İktîsödî Devlet Personel Dairesinin tnütalâasına verilmiş olan tasan, kanunlaşüğı takdirde Gelirler Genel Müdürlüğünün yapısı değiştirüraekte, gereğinde polis görev ve yetkileri ile donatıkmş personel istihdam edilebilmekte ve yüksek derecell vergi personeli yetiştirmek üzere Devlet Vergi Akademisi kurulmaktadır. Tasannın gerekçesinde 1936 tarihli Maliye Bakanlığı Teşkilât Kanununun giinün ihtiyaçlanna cevap vermediği 35 yıllık vtygulamadan sağlanan tecrübelerle bu ksnumm değtstiriimesi gerektlğı belirtilmektedir. Gerekçeye göre, brı de&^kHğl sa an mtraraklar yar ratmıştır: A Vergi mevzaatmda reform hareketlerine ayak oydnrma, A Vergicilik hizmetlerinin teknik özelliklerine uygun bir örgut kurma, O Vergi kannnlarmın âdil ve etkiJI bir şekilde oygulanmasına fankân verecek bir örgütte gerekll personel rejimini kurma zorunlnğtı. (Arkası Sa, 7, Sü. 3 de) "Atatürk ilkeleri ve eserlerinin bilinçli sadık bekçileriyiz,, Harp AkademUerinto 113. yU mezunlan, dün torenle diplomalannı almışlardır. Harp Akademilenadea mezun olan 77 subay, dün sabah, başlarında komutanlan Korg. Dogan Üzgoç men oldugu halde, Takslmdekj Cumhuriyet Anıtına çelenk koyarak, saygı duruşunda bulunmuşlardır. Saat 16 da lse, Yıldızdaki Harp Akademllerinde Cumhurbaşkaru Cevdet Sunay r ile Kuv\ et Komutanlannın da hazır bulundugu bir torenle, 77 CL'MHl'RBAŞKAM SINAY, GENELKURMAY BAŞKAM ORGENERAL TAĞMAÇ. KUVVET kurmay subaya diplomalan vs KOMUTANLARI İLE DtGER KOMUTAN VE DÂVETLÎLER, HARP AKADEMİLERİ MEZUNLA. rümiştir. RI ÎÇİN IAPILAN TÖRENDE... (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) Taksunde, Istiklâl Marşırun çaiınmasıyla başlayan törende, göndere bayrak çenlmiş ve sa; gı duruşunda bulunulmuştur. Bu arada Harp Akademilerl Komutanı Korg. özgöçmen, Anıt'a bir çelenk koymuş ve Seref Defterine ise şunları yazmıştır: «Caoından azdz bildiğin aziz Türk milletinin serefli hizmetinde ve bütün eserlerinle, ilkelerinln bilinçü sadık bekçUeri Türk SDihlı Kmrvetlerinin Harp Akademileri mensup ve menın(Arkası Sa. 7, Sft. 7 de) Demirsoy: DOY grevi için gerekirse kanunun verdîği hak kullanılacak» ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) DDY grevi konusundaki görüşme yetklsinin Türkİş'e verilmesınden sonra dün gazetecilerle gorüşen Genel Başkan Seyfi Demirsoy, «DDY frevi için gerekirse, kanunun verdiği hak kullanılacaktır» demiştir. Demirsoy, özetle şunları söylemiştir: «Muzakere yetkisini alnuş bulunuyoruz. Cerekli kannni formaliteler de tamamlanmak nzeredir. Dün verdiğimiz demeçle muzakere kapısını araladık. Müzakereye açık bekliyoruz. Hükümet isterse, müzakereye başlayabiliriz. Hükümet, meseleyi (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) MGP: «Kâğıda sam, basını güç duruma düşürdü» ANKARA, (Cnmhnriyet Büresn) Milll Güven Partisi Ortak Grubu dün gaat 10.00 da toplanarak kâğıt zammı başta olmak üzere, ahnmış bazı kararlan görüşmüş ve bu konuda bir bıldiri yayrnlamıştır. Bildiride şöyle denilmektedir: « £ Gazete kâğıdı fîyatUnna ssn zamanlarda üstüste yapılan zamlar, Türk basınını gaç dnrn. ma düşürmüş ve Türk kültür bayatına darbe vurmuştur. (5) Bir ülkenın kültür ve me. deniyet sövîyesi ile o ülkede fert basına tüketilen kâğıt miktarı arasında yakın ilişki oldu. ğu herkesçe bilinmektedir. Türkıyede gazete kâğıdı dünra ölçülerine göre çok pahalı hale gelraiştır. Bu durum, tıra] (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) istanbul Universitesi Senatosu, Bakanlığın tutumunu kınadı İSTANBUL HABER SERVİSÎ Senato, reform ilgili ilkeleriyle görüşlerini dün kamuoyuna acıkladı Türkiye 11a Çin Halk Cumburlyetl arasjnda dlploraatik uişkfler kunüduğu, dUa Ankara ve Pekan'de aynl saatlerde resmen açıkıaomışür. Turklye'nin çin Halk Ctımhurlyettnl, ÇİD nalkıniD tek lıııkuki hükumet) olduğunu kabul ettığl «nia^rna öncekl akşam TUrkiye'nin Paris Büyük Elçilığinde dUzeslenen bir torenle saat 20'd» imzaJanmıştır. Dün saat 13 dec JUbaren de Milliyetçi Çlnin Ankara'daki, Turklye'nin de Tal«APOLLO 15» peb'teki büyükelçüiklen kapaülmıştır. YARIN DÜNYADA Dışişleri Bakanügı sözcüsü Oktay lşcen'in lzinde olması nedenıyle sözcülüğe vekâlet eden Dışişleri Idari tşler Genel Müdürü Haluk Sayınsoy dün düzen ledigi basın toplantısında Kıta Çin'l ile diplomatik lliskller feuruldugunu açıklamı? ve bu konudaki ortak bildlriyi basına ver mıçtir Türkiye Cumburlyetl Ua C » Halk Cumbuıivetl arasında diı> tomatik üişküer Uiskin ortak bUdirt şöyledir: «Türkiye Cnmhuriyetl ve U B Halk Cumhuriyeti bükümetleri bağımsızlık, »gemenllk. toprak bütünlüğü. içislere kansmama, hak eşitliği ve çıksrUrın karşıukh Ukelerine sayp çerçevesi içinde bugünden itibaren diplomatik Uişkiler kurma karannı vernıislerdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) CZAY MERKKZt (HOÜSTO?*) «Apollo 15» yeryüzüne dogru 2 bin mil hızla yol alırken, aracm çevresinde gezinen astronot Worden, dünya yörüngesi dışında uzayda vürüyen ilk insan olmuştur. Astronot Alfred Worden, dün Türkiye saatiyle 17.41'de, «Apollo • 15» dünyadan 315 bin 482 kllometre uzaklıktayken. uzay aracından süzülerek çıkmış ve araç atmosfere girerken terkedilecek kısımda bulunan bir kamera tarafmdan çekilmis olan 1600 metrellk filmi almıştır. ANKARA, (a.a.) özel YükWorden, uzayda ellerlyle haresek Okul öğrencllerinin öğreket ederken, dünya televizvonlanımlerine devam edebilmeleri n, bu sessiz gezintlyi rahatça ıziçin açılacak resmî yüksek olemiştir. kullarla ilgili kanun tasarısı, Worden, araçtan çok dikkstli Cumhuriyet Senatosu'nun dünçıkmış ve filmin bulundtığu yere kü bırleşimınde ele ahnmış kadar olan 5 metre 49 santimlik ve tasannın tumü üzerindekı mesafeyi, 18 dakikada katetmisgorüşmelere başlanmıştır. tir. Worden"ın aracm içine aldıDaha sonra, Baskan Hayri ğı filmlerde, AyJm bir milyon mll Mumcuoğlu, vaktin gecikkarelik bir kısmı tesbit edilmekmiş olJuğunu bildirmiş ve birtedlr. leşimi tatil etmiştır. Tasannın A. Worden, uzay vürüyüştl sımaddeleri üzerindeki görilşmerasında Houston'dakl uzmanlar lere gelecek birleşimde devam (Arkası Sa. 7, Sü. * de) edilecektir. Oünyo yörüngesi dtsmda ilküzoy yopıUı ÖZEL YÜKSEK OKULLARLA İLGİLİ TASARI SENATO'DA ELE ALINDI Orman Fakültesinde toplanan İstanbul Üniversitesi Senatosu, Millî Eğitim Bakanlığı tarafindan hazırlanan yüksek öğretim ve üniversite reformu genel ilkeleri ve bunlann uygulanması için önerilen çözüm konusundaki görüşlerini tesbit etmiştir. Üniversite Senatosu, Millî Eğitim Bakanlığına sunulacak olan cevabın önemli noktalarrnı §u şekilde tesbit etmiştir: •O Yüksek öğretimin eğitim sisteminin bir parçası olarak ve bütüniük içinde alınması plânlama ve örgüt ilkeleri yönünden isa beffidir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Harp Akademileri Tasarısı kanunlaştı Harp Akademilerini kanuni bir statuye kavuşturan kanua tasarısı, dün Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek, kabul edilmıştir. Kanuna göre. Harp Akademileri, Genelkurmay Başkanlığına bağh bir bılim ve ihtisas kuruluşu haline getinlmekte; eğitim ve oğretim süresi en az 2 yıl olmaktadır. Kanun, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Ay tutulacak Komisyonda TRT ile ilgili madde üzerinde anlaşma oldu ANKARA, (Cnmhoriyet Bürosa) Partilerarası Komisyon duıı de Anayasa'nın TRT ile ilgili 121. ve Savcılar hakkındaki 137. maddelerinde yapılan değişiklikleri görüşmüştür. Komisyondan yapılan açıklamaya göre 121. madde üzerinde göriiş birliğine vanlmıştır. Buna göre TRT'nin tarafsızlığı esas ahnmış maddeye eklenen fıkralarla bu tarafsızhğın ne şekilde anlaşılacağı belirtilmiştir. Partilerarası Komisyon, çalışmalarını bugün de sürdüre. cektir. SAHILLERİMİZ ve İNSANLARIMIZ Kıyılar yasalar • ANKARA (a^.) Devlet Meteorolojl Işlerl Genel Müdürlüğünden alman bilgive eöre bu gece saat 19.56'da Ay tutulaoaktır. TUrfciveden de sevredıleniieceS Ay tutulmasmın safhalanna ait saatler, şöyledir: Ay'ın gölgeye girişi: 19.36 Tam tutulma başlangıcı: 20.54 Tutulma ortası: 31.44 Tam tutulma sonu: 22.34 Ay'ın gülgeden çıkışı: 23J2 Ders kitaplaıı için gerekli tedbiı ahndı AVRUPALI KIZLAR MAHKÛM OLDIL Tel Aviv Askeri Mahkemesi Fas asıllı 2 Fransız kızkardeş ile bir Alman kadınını, 9 oteli havaya uçnrmak amacıyla lsrail'e; sütJfnlerinde, ayakkabı topuklarında vc valizlerinde patlayıcı maddeler sokmak suçundan dün, toplam olarak 34 yıl hapse mahkum etmiştir. Alman asıllı clan ve Fransa'da cturan 14 yasındaki Evelvn Barage, Kazablankalı 26 yasındaki Nadya Bardali, 12'ser, ve 24 >a«ındaki kız karde^i Marvlin iıe 10 jıla hukiım çi> mislerdir. [Fotoğraita; Avmpalı genç kızlar tsrail Askeri Mahkemeslnde h*pU kamnnı dinlerlerken töriilüyor.] ANKARA, (aa) Millî Eğitim Bakanı Şinasl Orel, bazı gazetelerde «Oğrenciler kitapsız kalacak» başlığı altında ver alan haberlerle ilgili bir açıklamada bulunmus ve son kâğıt zammı ile ilgili olarak Bakanlığının hassasiyet gösteTdigini ve gerekli tedbinn alındığmı söylemiştir. Orel'ın açıklaması şöyledir: (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) GAZI EĞİTİM MÜDİRESİ YE BAŞMUAVİNİ TUTUKUNDI • Pıx>f. Soysal'ın eşi de dün tutuklandı.. ANKARA, ( a x ) Bir süreden berı gözaltında bulunan Gazı Bğıtım Knstitüsü Müdiresi Naciye önetil ile Başmuavini Hilmi Akpınar, Sıkıyönetıra Mahkemesmce tutuklanmışlardır. (.irkası Sa. 7, Sü. 4 de) Orf. M. Dr. «Ayşe» ateşlendi K.\RADENİZ EREGLtSt, (T. H.A.) Üçbuçuk ay önce bir patlama sonueu çaüşamaz nale gelen yüksek fınn «Ayşe» dün ögleden sonra ateşlenmiştır. Sahil yağmasını önlemek İçin 12 Ocak 1970 tarihinde bir kararname kabul edildl ve bu, 28 Ocak 1970 tarihlı Resmî Gazetede yayımlandı. Sayın Demirel zamanında çıkanlan 7/52 sayılı bu kararnamenin önemli noktaları şöyle: «Sahillerimiz ile göl kıyılan, tarihi ve tnristik sahaların fizikî plânlamaları yapılıncaya kadar; % Deniz ve göi kıyılannda. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle