13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
$ Ağustos 1971 CüMHURtîET: SATFA üg DIS HAB ERLER L aird, savaş konusunda açıklama yaptı Vietnam'daki kara harekâtı tamamlandı OLAYLAR GÖZLEMLER fe girişilen bir bonko soygunu sekilde son buldu dıs basında İki Çin ve BM Minyamızın en büyük ülkesi Komünist Çinln, Birleşmlş Milletlc" dışında bırakıhnasırım anlamsus olduğuna inanaa herkes, Birleşik Amerikanın Pekin'in Dünya Teşkilâtına girmesinl destekleme karannı olumlu karşılamıştır. Dr. Kissınger'in PeMn'e yaptığı gizli seyahat ve Başkan Nixon> m Mao'yu ziyaret plânının aç:klanmasmdan sonra, Washington'un Kızıl Çinin B.M. e girmesini destekleme karan, muhakkalc U iki t'ıke arasmdaki ihşkileri dai^ı değışik bir düzeye getirecektir. Ote yandan bu değişiklık doğal olarak Kızıl Çinin koşullaruıı da etkileyecektir. Dışişlert Bakanı William Rogers yaptığı erakiamada gerçekleri ortaya koymuştur ve Washington, Genei Kutulun önümüzdekı çahşma döneminde Pekinin Dünya TeşkiIftiısa girmesini desteklijcecektir. Rogers, konuşmasında Formoza rejimi üzerinde de durmuştur. Eğer \Vashington, Formozayı B^I. den kovma teküfine katılmak niyetinde değilse, iki Çinin d* Dünya Teşkilatında birlikte bulunmayı en sonunda kabul edecek.prini temenni etmekten baska yapacak bir şey yoktur. Anlaşıldığına göre, Washington'un Forjnozayı Dünya TeşJdlâtından kovma niyeti yoktur. O zaman ortada «iM Çin» formülü kalıyor M, bu politikanın gerçekleşmesi için de Arnavutluk hükümfctinin sunmuş olduğu karar tasansı yerine, yeni bir karar tasansı getirmek gerekecektir. BUindiği gibi, Arnavutluk tasansı Pekin'in BAI. e dâvetini ve Fonnozanın kovulmasmı öngörmektcdır Yeni tasarınır. ise hem Pekin'in BJıl. e girmesini, hem d» Formozanın Dünya Teşkilf.tında kalmasını öngörmesl gerekmektedir O zaman Güvenlik Konseyi, hangl Çinin devamlı üye, hangisının de sadece Genel Kurul üyesi olarak kalacağına karar verir. Bu arada şu noktayı d» belirtmek gerekir ki, Pekin, geçen hafta Formoza BİI. de kaldığı takdirde, Dünya Teşkilâtına girmiyeceğini bir kez daha açıklamıştır. Bu durumda, Washington gelecek hakkında ne düşünmektedir? Acaba Beyaz Sarayın son çıkışlan, iki Çin sorunu çözülmeden önce, Pekin'e yaklaşma poiitikasmda atılmış ilk adım mıdır? Eğer Başkan Nixon'm Kızıl Çin'i ziyareti gerçekleşirse, PeJdn büyük bir ihtimalle, bunu yukardald biçlmde yorumlayacaktır. öte yandan, Kızıl Çin'i tanryıp, Formoza rejüni üe dıplomatik ilişkileri kesmek isteyen ülkelerin sayısı da giderek çogalmaktadır. Ameriiamn «ÎH Çin» formülünü şimdUik B i t üyelerinin çoğunluğunun desteklediği anlaşümaktadır. Fakat gelecekte bu çoğunluk VVashington'u terkettiği takdirde. Beyaz Saray degışen gerçekleri kabul etmek zorunda kalacaktır. konlı Çin'i tanırken Türkiye Cumhuriyeti Ue Çin Ealk Cumhuriyetinin bundan böyle birbirlerini tanıdıklan ve aralannda diplomatik ilişki kur maya karar verdiklert, dün Ankara ve Peldn'de aynl saatlerde yapılan açıklamalarla dünya kamu oyuna duyuruldu. Türkiyenln, 800 milyon nüfuslu dev Çin'i tanımak üzere giriştigi cabalar ve vanlan sonuç, €feç kalıms» bir karar niteligi taşısa da, dış politikamızm bugüne dek gecirdiği en olumlu ve en yerinde aşamalardan biri olarak göze çarpmaktadır. Türkiyenin Kıta Çini tanımak yolundaJd isteği, gerçekte pek yeni değildir. Gerek büyüklüğü, gerek nüfusu ve gerekse su götürmea gücü bakımmdan, kendini isteyene, istemiyene kabul ettirmiş olan Çin'in tanmması irerektiği tarzındaki (rörüşler, daha 19631964 yıllannda Dışişleri Bakanlığı teknisyenleri arasında yer etmişti. tsmet înönü başkanlığmdaki koalisyon hükümeti zamanında bu konu incelenmeye başlanmış, onu lzleyen Suat Hayri Ürgüplü hükürnetf, ayni volda ciddi hazırlıklara girişmisti. Ancak, 1965 yılı seçimlerini kazanarak işbaşına gelen ve pek çok konuda, TUrk dış politikasını. kraldan çok kraicı bir tutumla Amerika paralellne sokan AJ". iktidan, Çinin tanınması sorjnunu da önceleri hasıraltı etmiş, son zamanlarda ise bazı göntilsüz niyetler belirtmişti. Türkiye nihayet, AJ». iktidannın isbaşından uzaklaşmasından sonra, gerek siyasal ve gerek ekonomik yönden, büyük önem taşıyan soruna, tekrar ciddi olarak eğilmek fırsatını bulmuş ve ParisteM Çin ve TUrk Büyükelçiliklerl arasmda yürütülen kısa görüşmelerle. Çini tanımıştır. Cin'in tanınmasî, bir,yandan daha «aglttm bir djjpya banşı için gösterilen cabalara katkıda bulunurken, öte yandan da, Türk ekonomisi için bazı gelisme imkânlan da yaratacaktir. Dünva piyasalarmda, satma güçlüğü çektiğimiz peleneksel (arını ürünleri, bUyiik bir pazar niteliği taşıyan Çin'de kolaylıkLa alıcı bulacak, bu da ekonomimizi olumlu yönde etkileyecektir. 183 ABD savaş esirinin serbest bırakılaca?) dogrulanmadı WASHİNGTON (»A.) A.BX>. Savunma Bakanı Melvta Laird, Başkan Nixon'ın Vietnamdaki Amerikan kuvvetlerinin savunma mevzilerine çekildikleri şeklindekj açıklamasını doğrulayarak, Amerikan kara kuvvetlerinin Vietnamdaki savaş harekâtımn sona erdigini söylemiştir. Melvin Laird, Başkan Nizon'm Güney Vietnamdaki Amerikan kara kuvvetlerinin savunma mevzilerine çekildiklerini açıklamasiyle savaşı Vietnamlaştırma programının birinci safhasmın tamamlandığuıı Deıirtmiştir. Savunma Bakanı, bununla blrlikte geçmişte de beürtildiği gibi, bunun hiç bir zaman bütün savaş faaliyetinin sona erdiği anlamına gelmediğini kaydetznistir. Başkan Nbcon. Melvin Uirtl'in konusmasından önce düzenlediği basın toplantısuıda, Amerikan askerlerinin Vietoamda sadece ellerinde tuttuklan bölgeleri savunmakta olduklarmı açıklamıştır. Vietnamlaştırma programı önce savaş alanındaki Amenkan piyadelerinin yerinl Güney Vietnam askerlerinin almasmj öngörmektedir. Vietnam nava ve deniz kuvvetleri ile öteki destek kuvvetlerinin geliştirilmesl ise daha yavas tempoda yürüm«ktedir. Gelecek yaz Vietnamdaki Amerikan mevcudiyetinin sadec« bir askerl datusmanlar heyetl ve 40.000 llâ 50.000 asker arasında küçük bir güvenlik kuvvetine ineceği tahmin edilmektedir. HaJen Vietnam savaş bölgesinde 225.000 Amerikan askeri bulunmaktadır. Savaşın en şiddetli zamanlannds bu sayı 543.400 e yükselmişti. Başkan Nlıon kendJ ytSsetiml İşbaşına gelinceye kadar Amerikanm Vietnamdaki mevcudiyetinin gittikçe arttığını, fakat şim di önemli sayıda kuvvetin geri çekiJdiğini ve Amerikanın Vietnamdaki mevcudiyetini azaltmaya devam edeceğinl belirtmiştir. MÜNÎH, (a.a) «Deutsche Bank» m Münıh şubesinde silâhlı iki kifinin önceid akşam girişökleri soygun teşebbüsü, fecî bir sekilde sona ermiştir. Önce beş, sonra da dort kişiyi yanlannda rehine olarak alıkoyan iki kişiden biri, gece yansına doğru bankadan dışarı çıkmaya çalışırken polis tarafından vu rularak öldüriilmüş, öbürü de, polislerin bankaya hücıuna geçmelen sonunda yakalanmıstır. Bu arada kaçmaya çalışırken öldürülen soyguncunun yanma aldığı bir kadın rehine de, polisin kurşunlanna bedef olarak can vermiştir. 2 milyon fidye Banka soygunu teşebbüsü, gece yansından sekiz saat önce başlamıştı. Bankarun kapanma saatin den az önce, tabanca ve hafif rna kinah tüfekleri olan iki kişi, bankayı basarak müşterilerden ve banka personelinden 13 kişiyi rehine almışlardı. Aşın akımlardan birinin üyeleri olduklan samlan bu iki kişi, 2 milyon marklık fidye verilmesini istemekteydiler. Soyguncular, istekleri yerine getirilmediği takdirde, bankayı ken dilert ve rehinelerle birlikte havaya uçuracaklannı, bağlı bulun duklan örgütün de Münih halkı na karşı bir misilleme hareketine geçeceğini ileri sürmekteydıler. JŞ BASA DÜSTÜ STOCKHOLM (»A.) Isveçin en btiyük gazetesi olan «Dejens Nvheter», Washington ile Hanoi arasmda vanlan gizü bir anlaşma uyannca, Kuzey Vietnam'm 12 Ağustos günu 183 Amerıkalı savaş esirini serbest bırakacağını açıklamıştır. Ancak, bu haber gerek VVashlngrton ve gerekse Hanoi tanfından yalanlanmıstır. Gazete, büyük bir gizlilü lçinde sonuca bağlanan bu anlaşmanın şartlarında son dakikada bir degişıklik olmadığı takdirde, Iskandinavya Hava yollarına <SAS) ait bir Chartcr yolcu uçağının 12 Ağustosta Laos'un başkenti Vientian'a inerek Amerikab esirleri alacağını ve dogruca New York'a hareket edecegini bildlrmlştir. den güne zenginleştiği Amerika'da sinemmnın giin geçtlkçe daha az müşteri topladıği bildirilmektedir. I9U bu nedenle Çfrek fUm yapımcıları, gerek sinema sahipleri; halkın Uyislni çekecek reklâm yollarına başrannaktadır. tşte güzel yılda Clsadia Cardinale de. son filmi «Kınnm Çadının lyl i? yapmasını sağlamak için New Tork sokaklannda Mzzat çağında bulunmuş. halkJ fllmlnl görmeye davet etmlgtir. (Fotoğraf: UFİ) Telcvizyon progra;ııldnnın gua The Times Polis oto hazırladı Daha sonra resm! makamlarla soyguncular arasmda bir çesit «teçici anlasma» ya vanlmıstı: Soyguncular, biri veznedar, dordü kadın olmak üzere beş kişiyi ellerinde tutarak öbürlerini serbest bırakmışlardı. Kadın rehinelerden birinin fenalık geçirmesi üzerine soyguncular önce telefonla doktor istemişler, sonra bu rehineyi de serbest bırakmışlardı. Buna karşılık, Münih Emniyet Müdürü Manfred Schreiber ile Yerel savcınm yönetiminde, bankanın bulunduğu mahalleyi kuşatan polis kuvvetleri de, rehineîeri sağ salim bıraktıkları takdirde, serbestçe gidebileceklerini soy gunculara bildirmişti. Hattâ soygunculann emrine, deposu ağzına kadar benzinle doldurulmuş bir otomobil de verilmişti. Bu arada, Prankfurttaki Merkezde olağanüstU bir toplantı yapan «Deutsche Bank» Yönetim Kurulu da, polisle mutabık kalarak. isterülen fidyenin verilmesini kararlaştırmışU. Sözleşme hazır Bu gizlilik harekâtın «SAS» çirketini ilgilendıren kısmı Tem muz ayı sonunda sözlesmeye bağlanmıstır. Gazete baberine göre, Güney Vietnam'daki Amerikan Komutanhğı, geçen ayın son günlerinde «SAS» a bir telgraf göndererek, mahiyetini belirtmedigi bir ameliye için bir uçak kıralamak istediğini haber vemıiştir. tsveç gazetesinin büyük manşetler altında verdiği haberden gece yansına dogru haberdar edilen Beyaz Saray basın sözcüsü Ronald Ziegler, Amerikan hükümetınin bu konuda hiç bir bilgi sahibi oJmadığını iddia etmiştir. Hanoi'de aym konuda bir açıklama yaparak böyle bir aniaşmanın varlığından haberieri olmadığını bildirmiştir. Beyaz Saray yalanlıyor İki japonfirması Ingiltere'de "Grev Kontrol Kanunu,, onaylandı Portekiz'de Gazeteciler Sendikası Vatikan'm mini etek gözcüsü rahibe sinir krizi geçiriyor Afina'daki duraşmalarda işkence iddiaları Pet'Kim için 260 milyonluk tesis kuruyor TOKTO, (AP aa) İki Japon kimyevi maddeler firması Türkiye'de PetKim'e 17 milyon 421 bin 500 dolarlık (260 müyon TL.) Naylon tesisleri kurmak içm pniaşnm inızaladığını açıklanus gileri ile vahim akibetten kur • tsrıp. yaptığı ameliyatla sihha S tine kavuşturan, Amerikan Has Ş tan«si çok değerli Ortopedl Mütehajsısı Sayın Dr. Belgıaddaki TEŞEKKÜf. j (ren kazasında G«$lrmi9 olduğumuz trafik 5 kazası neticesi, eşirn ETİ MOŞ S 30 kişi öldü KATEL'i hazakatı ve ustun bll ! ERDOĞAN ADAŞ Ue ameliyatıncU bulunan Narkozitor Dr. Curhan Ünlutürk'e, am«'Uyathane hemslre ve per«oneline, ve tedavimiz müddetince yakın ügi ve yardiBuarını esirgemeyen Opentör Dr. Sayın, tır. AHMET OKAY üe bütun hastane hemsire ve personeline minnet ve şükranlarımı «rz «jer, tesekkürü bir borç bilirim. Ş • Ş • tZAK MO5KATEL • BELGRAD, (ajı) Belgrad yakınlannda, aynı hat üzerinde bulunan bir marşandız katan ile Çarşamba gecesi çarpı?an motorlu tren yolcularından 30 unun olduğü ve yaralı sayısının 80'den fazla olduğu oğrenılmiştir. Belgrad Radyosunun haberine göre, Beli Potok şehrindeki bir fuardan dönen yolcuları taşıyan motorlu tren, başkentin 15 km. güneyindeki bir kasabadan hareket ettikten az sonra, karşı yönden gelen ve aynı hat üzerinde bulunan bu yük treni ile çarpışmıştır. Kurtanna ekip lerinin, yarahlan enkaz arasından çıkartıp hastahanelere nak letmesi iki saati almıştır. Nisşo . Iwai ve kimyasal mad de üretiminde başta gelen Japon firmalanndan biri olan «Ubesnin sözcüleri, bir cins Naylon olan «Kaprolaktum. üretecek fabrikanın Yarımca'da kurulacağını belirtmişlerdir. Başlangıçta yıllık kapasitesi 25.000 ton olan fabrikanın 1975 yıhnda işletmeye açılabileceği tahmin edilmektedir. PetKim tesis masraflannm °,o 10'unu peşin, kalanını ise yılO da o6 faizle 12 yılda ödeyecektir. Şirket sözcüleri bu sözleşme. nin Japon kimya endüstrisinin şımdıye kadar imzaladığı en geniş kapsamlı ihracat sözlesmesi olduğunu belirtmlsîerdir. Kaıtal Solh Hoknk Mahbemesince Satışa Memor Dosya No: 1970/1 Satıg guyuunun izalesine karar verilen Kartal. Yukan Mahalle YakacA Caddesinde kâin tapu kütüğünün 940 salufesınde 171 pafta, 628 ada, 14 parsel sayüı 919.00 m2 miktanndaki arsa I c If. K. nu hükümleri dairesinde satılacaktır. GA1TBİMENKCLÜN EVSAFI: Gayrimenkul Kartal'dan Yakacık astalt yolunu demiryolu köprüsünün altınia geçerek « • kaak istikametinde sol tarafta kalan telefon binasmı gcçtıkten sonra son ahsap eve bitişik olan arsadır. îçinde hın S™; * « ^ leri çmar olmak üzere üç büyük ağaç mevcut olup bir kısmında sebze ekilidir. Civarı kısmen meskundur. İMAR DUBUMU: Kartal Belediye Başkanhğından yerilen 16/1/9T0 tarih ve büâ saydı imar durumu yazısında bma yuŞsekliği 12.50 metre. büıa derinliği 20.00 metre, ön bahçe mesafesı 5.00 metre, komşu mesafesi 3.00 metre, arka bahçe mesafesı 5 00 metre çatı meyli en çok •/. 33 olmak üzere aynk ınşaat nızamına lâbi old«ğu belirtilmiştir. KIYMETİ: Civannda alım satımı yapüan arsa râyiçleri nazara aJuıarak bilirkişi tarafmdan gyTİmenkulün tamamına 82.710.00 (Seksen iki bin yedi yüz on) lira muhammen kıymet takdır olunSATIŞ ŞARTLABI VE GtÎNÜ: thale bedelinin müddeti içinde yatırılmamış olması nedeniyle işbu gayrimenkul İcra Iflâs Kanununun 133. maddesi gereğince yeniden satışa çıkanlmış oldugundan sahş Kartal Belediye salonunda ve peşin para Ue 18. Ağustos. 1971 Çarşamba günü saat: 14.00'den lö.OO'e kadar yapılarak en çok artürana İcra Iflâs K nun 129/2 nci maddesi nazara alınarak peşin para Ue ihale olunacaktır. Şartname Uân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık olup masrafi verüdiği takdirde isteyene bir ömeği gönderilebUir. Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edUen kıymetin °/t 10'u nisbetindt nakti teminat vermeleri lâzımdır. Dellâliye resmî, ıhale damga pullan, tapu harç ve masraflan alıcıya ait olup birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi aknak isteyenlerin 1970/1 Satış sayılı dosya numarasiyle memurluğumuza başvurmaları Uân olunur. 3.8J971 (Basın: 5i;2) 6651 Kortal icra Nemur uğundan ZETNfP TOKAT üe Yük«ek Mimar ÇETtN KÖLÜKSÜZ Ankara Evlendiler 5 Atatto» 1971 fCumhuriyet: 6S64> İLÂN Bakırfcöy İlçesi Safra Belediye Başkanhğından VATİKAN, (a.a.) Vatikan'ın rahibelerinden Fıorella, ıki ay öncesine kadar kendisinl kiliseye ve rahibeligto gfirektlrdiğı bütün ilkelere adamış, hayatmdan memnun, yasayıp gidiyordu. Kırk yaşına gelmiş, rahibeUğin gerektirditi dddiyettea hiç bir çey kaybetmemişti. Adı «Küçfik Çiçek» anlamma gelen ciddl rahibeye iki ay önce cçok önemli» bir görev verildi. Kutsal Ulkenin girismde kadınlann giysilerini kontrol edecek, Vatikan'm uluhiyeti ile bagdaşmasına lmkân olmıyan kıyafetteki kimseleri lçeri sokmıyacaktt. Vatlkana turtst geören bir şoför, hemşire Florella"nm bir günATtNA (a*.) «Rigs» de kıyafetinl beğenmediğl 2000 raios» hareketine mensup 17 sakadını kapıdan eeri çevirdiğinl nıgın Atina sivil ceza mabkemeaniatır. Hattâ Fiorella'run bu sindekl sorgulan önceki akşam LONDRA, {**.) lngillz Muhafazakâr Hükümeti, dün sabah hassasiveti şoförlere v« turtst sona ermiştir. Sanıklann yargısekiz ay süren bir mücadeleyi kazanmış ve Avam Kamarasında rehberlerine ek bir geür kayna lanmalarma salı sabahı başlanyılın en tartışmalı kanun tasansı olan ve büyük ölçude Amerikan ğı da çıkarmıştı. Devamlı olarak Soyguncu vuruluyor mıstır. iş ve işçi hareketlerine dayanan «Grev Kontrol Kanunn» onaylanvanlannda taşıdıklan uzun robAncak gece yarısınd'an sonra Söz troausu duruşmalsrda eamıştır. lan mlni etekli, şortlu turistlesoygunculardan biri rehinelerre kiralıyorlar, rahibeye dua e nıklar, kendilerine yapüan işkenIngiliz iktisadıyatını durgunden biri ile veznedarı siper yaceleri anlatmışlardır. Bu tşkenluğa götüren grevleri kısıtlama parak bankadan çıkmı? ve poli diyorlardı. celer özellikle Atina Sanayi OkuBu hal dime kadar devam ettt. lu mezunu 28 yaşındaki Konsamacı taşıyan kanun tasansı, sin kendileri için hazırladığı oDün sabah Vatikana gelenler, tantin Kostarakos, Siyasal Bflhükümetin sahip olduğu 37 san tomobile binmişti. Tam bu sırada Fiorella'yı göremeyince çok şa giler okulu mezunu 29 yaşındaki dalyelik çoğunluk sayesinde, Ayakındaki binalardan binnde mev şırdılar. Blraz sonra Vatikanm vam Kamarası da 217'ye karşı zilenmiş olan keskin nişancı bir Yorgo SpUiotis, 26 yaşındaki ban polis tctiğe basarak soyguncuyu 254 oyla kabul edilmiştir. başsözcüsü Profesör Fedarico ka memuru Likurgos Flesas va kafatasından vurdu. Bu arada Alessandrinl su açıklamavı vap Atina Teknik Üniversitesi öğrenŞimdi bütün taraOar için en rehine kadın da polisin kurşun tı: cisi 27 yaşındaki Yoannis Reobüyük sorun, kanunun yoğun lanna hedef oldu, ve az sonra «Fiorelli bir rnhl deprasyon fe gas tarafmdan anlatılmıştır. işçi muhalefeti karşısında yüöldü. Resmî makamlar, soygun çirdi. Cznn bir sfire istirahat et> rüyüp yürüyemiyeceğidir. Yorgo Spillotls, sol ayağmdakl cunun öldürülmesi emrini vermiş mesi ırerekj.Torjı lerdi. Çünkü soyguncularla yapİşkence tzlerinl mahkemeye gösİşçi Sendikalan geçen yıl Fiorella'dan sonra Vatikan mo termek için ayakkabısını çıkartıklan pazarlığa göre, bunlann bundan öncekj işçi hükümetini, daya tâviz verecek ml bilinmez. rehineleri götürmemelen gerekimış, Flesas ise ağhyarak, Atinabenzeri bir kanun tasarısını geyordu. Bundan az sonra polisler daki Genel Güvenlik binasımn ri almak zorunda bırakmışlarbankaya hücuma geçtiler ve öbür teras katmdakı küçük bir odada dı. ÜZBOJJ, (THA) Portekiz soyguncuyu da yakaladılar. kendisine elektrik şoku uygulanc lngiltere'de grevlerin b95'i Gazetecilpr Sendikası Genel Sekdığını ve falakaya çekildiğini söy sendikaya bağlı olmayan lider reteri Antonıo Santos, polis talemlştir. Sanıklar kendiîerine valerin ilân ettikleri kanunsuz rafından gözaltına alınmıştır. pılan Işkencelert anlatan yazılı grevlerdir. Yeni kanun, senMilll Eğitim Bakanlığı Baş Gazeteciler Sendikası tarafmbir Ifadeyi de mahkemeye verdikalan ağır para cezalan tehMüfettişlerinden mişlerdir. didiyle, üyelerini kontrol altın dan yayınlanan bir bildirids BasAşm sola «Lambrakis gençlida tutmaya zorlayacaktır. Bu bakan Marcello Caetano'ya SanOSMAN NURİ gi» mensırp olduğunu Itiraf eden nunla birlikte kanunen bafla tos'un serbest bıraküması için Kostarakos, ideolojik konulara ÜLKÜMEN yıcı sözleşmelerin yapılabilme çağında da bulunulduğu bildiriltemas etmek isteyince. mahkeme si için, sendikalarm işbirliği miştir. Santos'un gözaltına alınması başkam kendisini susturmuş, 5^.1971 Perşembe günü vefat zorunludur, sendıkalar ise hiç Portekiz Hükümetini sendikala•Propa^anria vapıyorsunoz. Bobir zaman böyle bir işbirliğine etmiştir. rada mahkenıeve deçil, baJka vt yanaşmıyacaklannı söylemişler ra karşı girişilen sert hareketleAİLESİ ve rin bir parçası olarak nitelemekhaberlerir.de isfcenceierden basdir ÇOCUKLARI tedir. Hükümet bazı sendikalan ka bir seyden söı etmeyen, v* PARİS (TJ1.4.) Hafta ba| Avam Kamarasmm onayladığı «komplo bazırUmakU» suçlamısbancı taretecilere ve göılemcii© •••••• smdan beri Avrupa paıa borsalaGrev Kontrol Kanununun getir tır. re hitap ediyorsnnuz» demiştir. (Cumhurıyet: 6671) nnda Fransız frankı birdenbire diği en önemli yenilik, ulusal değer kazanmava başlamıştır. güvenliği llgilendiren durumlarBu olay ve Fransız hükümetinin da hükümetin grevleri 60 gtin erfrank üzerinden spekülâsyon yateleme yetkisine sahip olmasıdır. pılmasını önlemek için aldjğı kaYeni kanunla muayyen bır israrlar, Avrupa para piyasalanayerinde sadece sendikalı işçileda kanşıkhğa yol açznıştır. rin çalıstınlması yasaklanmışFransız bükümeti ve Fransa tır. Ayrıca Grev Kontrol KaMerkez Bankası, çarşamba günunu ABD'de olduğu gibi, bir nü bütün bankalardan 3 Ağustossendikanın bir şirket ile aynı tan sonra sattıklan franklann tesiste çalışan bütün sendikalar karşılığmı dövız olarak gösteradma pazarlığa oturmasını melerini ıstemiştir. mümkün kılan «Mflzakere üniYarımcada eskı cephanellk iskelesinin bulunduğu yerde yapFransa Malıye Bakanlığı yetkiteleri»ni şart koşmaktadır. tırüacak olan 380^61 74. TL. keşif bedelli Betonarme palplanşlarlilen tarafından verilen bilgiye Bazı Amerika'h çalışma nzla teşkü edilecek. tahmil, tahliye nhtunı inşaatı birim fiatı esası (Cumhuriyet: 6660) göre, Temmuz ayında Fransaya manlan. Ingüiz grev kanununun üerinden 2490 sayıh kanunun 31 inci maddesi uj'aruıca kapalı 498 milyon dolar girmiştir. Haen etkili kısmının, bu müzakere zarî usuli Ue eksiltmeye çıkanlmışttr zlran aymda tse Fransaya gıren • Tnrist trafik dOzensizağiııi üniteleri fikri olduğunu soyledolar miktan. ancak 26 milyonEksUtme 23^.1971 tarihinde Pazartesj günü saat 11.00'de Y»bizden daha iyi görür ve her mişlerdir. Kanunun daha az tar du. rımca Belediye Binasında toplanan Belediye Encümeninde yapıCittiği yerde anlatır. tışmayla kabul edilen bir hükAhnan bu kararlardan sonra, lacaktır. münd'e, haksız işten çıkarmala • Fazla sur'at, acemi şoförieçarşamba günü dolar Paris döEksUtme dosyası her gün iş saatlerinde Belediye Fen Işleri ra karşı işci haklan teminat alrin merakıdır. Siz bu meraka viz borsasmda 5,5126 tranka düşMüdürlüğünde tetkik edüebUeceği gibi Proje ve Bayındrrlık Batına ahnmaktadır. kapılmayınız. müştür. kanJığı neşriyatı dışındaki. Özel Fenni şartname keşif özeti bunlara bağlı kâğıtlar 19.00 TL. mukabilinde almabilir. Eksiltmeye girmek için eksiltmeye iştirak belgesi altnması çarttır. (A) isteklUerin 18964.47 geçici teminatı yatırarak (B) A Grubundan asgari 700.000 liralık Müteahhitlik KarÜİRİŞ KÜRSLAR1 nes* G. Sekreteri gözaltında Fransız Frangımn değeri artıyor VEFAT Tahntil Tahliye Rıhlımı İnşaafı Eksiltmesi Yarımca Belediye Başkanhğından • • ^ . ^ • ^ • ^ • ^ • • TEKNİK ÜNİVERSİTE 290 dan aşağı fen puatu alanlardan kurs ücreli almma». 1. DÖNEM 4 ACUSTOSTA BAŞLAMIŞTIR. 2. DÖNEM 13 AĞUSTOS 20 EYLÜL 1 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zart usultl fle Mezbaha binas; inşa ettirilecektir. 2 Muhammen bedeU 333392.06 llra, gecid teminatı 17086, lıradtr. 3 Eksütme Safra Belediye Encümeninde 1/9/1971 çarsamba günü saat 15.00 de yapüacaktır. 4 Eksiltmeye ait idarj ve fenni şartname Safra Belediyo Fen îşlerinde her gün mesai saatlerinde görülebilir, veya 50. Ura bedelle ıstenebillr 5 îsteküler tekia mektuplannı 1/9/1971 çarşamba günü saat 14.00 e kadar makbuz mukabiU Beledıye Başkanhğına vereceklerdir. 1 6 Geçeıil temlnatr üıale saattnden bir saat öncesi Belediye Veznesine yatırmalan mecburidir. 7 Telgrafla müracaat ve postada gecikmeler kabul edilmez. (Basın; 19032/6046) TAKMAK tÇİN KCRSLARIMIZA KATILMAN1Z KAFtDİR. <C) Şartnamede beiirtılen belgeleri ıJe birJıkte 2Ü.S.1971 Cuma günu saat 14.00'de kadar Yanmca Belediye Başkanhğına dilekçe ilo müracaat ederek eksiltmeye iştirak belgesi aİmalan sarttır Bu saatten sonra yapüacak müracaatlaria Postaca vâki gecikl kabul olunmaz. EksUtme iştirak belgeani almıs olan istekliler kapalı zarf usulüne göre hazırlıyaeaklan teklif mektuplannı eksütme tarihi olan 9^.1971 Pazartesi günü saat 10.00'da Belediye Başkanhğına makbuz mukabilinde teslira etmeleri şarttır. (Basın: 19031) 6847 ARI DERSHANESİ Rıhtım Cad. Kadıköy İSTANBUL. Tel: 37 09 06 0*+* (Cumhuriyet 6654) SAYIN VATANÖAŞ YALNIZ PARANLA OEÖİL MALINLA, FİKRİNLE EMEâİNLE V* TORK HAVA KUVVETLERrMİ GOÇLENOİRME VAKFI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle