16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTI: CUMHUBİYET: 6 Ağustos 1971 Dünyada en çok tanınan sınema oyuncumuz Hülya Koçyigit şimdi, bazı bölümleri Eylül ayında Paris'te çekilecek «Kezban Pariste» filmlnt çevirmektedir. Fotoğrafta çevirdiği doksan filmin altmışı dış ülkelerde oynayan Hülya Koçyiğit, rejisör Orhan Aksoy ve îzıet GünayTa «Kezban Paris'te» filminip bir gahnesinde görülmektedir. 40 YIL ONCE 6 Afustos 1932 tarihli Taşdelen suyu İçın 250 bin lira sarfedilecektır. hareket olacaktır. # ISTANBUL'A gelen turıstler, vapurlannda, Istanbul'dakl antıkacı dukkânlarmda hilekârlardan sakınılmasını tavsıye eden Uânlarla karşüaşmaktadir. Çarşı esnafı bırkaç sahtekâr yüzünden bütün antikacılan şüpne altında bırakan bu ilânlardan şikâyet etmişlerdir. Bu sahtekârlar geçenlerde Îran Şahlarından biri» ne ait oldugunu iddia ederek bir kıluıç satmışlardı. Bakır tepsllere de bazı uydurma nakışlar yapüarak bunlarm turistlere satıldığı tesbit edilmiştir. Turing Kulup, ügıli makamlara bu anüka sahtekârlarına karşı gereken tedbırlerin alınmasını istemıştir. #) HTJKTJK ve Mülkiye mezunu hanımlann merkez me> ranra olabilmeleri kabul olunmuştur. Î^ZS"*?^ % AŞDELEN suyunun Cslcüdar'a indirilmesi içın Belediye Fen Heyeü tetkikata Taşdelen suyunun Osküdart kadar getırılmesi güzel havası semtin iyi U e m e ş n u r o i a a D U s y kavuşması da yerinde bir ua Turhan GÜRKAN iilya Koçyiğit'in 90 filminden 6O'ı dış ülkelerde oynuyor ahcıları, özellikle yurdumuzdan «Hülya Koçyiğit'li fümlere alıcı» olmuşlardır. Hülya Koçyiğit'in satm aldıklan yeni fılmlerinin tutulduğunu goren yabancı fılmcüer, bu kez eski filmlerini de toplamağa başlamışlardır. öyle ki, geçen yü çevrilen «Kadın Asla Unutmaz>, «Kızım ve Ben», «Kezban», «Kezban Roma'da», «Sürtük» gibi fümlerin yamsıra, Hül ya Koçyiğıt imzasım taşıyan yıllar bnce çevrilmiş ve büyük ıs yapmış «Hıçkınk», «Samanyoln», «tki Tavrncak» gibi film lerin de dış ülkelerde oynadığı görülmektedir. Türk filmlerl dış ülkelerde bizdekinden fark lı olarak dort beş hafta oynayarak, büyük bir rekor da kırmaktadır. BULMAC£ Hülya Koçyiğit, dış ülkelere satılan filmlerinden Orhan Aksoy*nn yönettiği «Samanyoln»nnn bir sahnesinde Ediı Hnn'la beraber.. ovnamaktan bngüne kadar hep kaçındım. Başka bir deyimle Yunanlı artistlerle kamera kar şısına çıkmaja cesaret edemedim. Bogünkü mevküme seyircilerim getirdi beni. Tıllarca süren bir nfraştan sonra çıktığım cirveden bir anda aşağı inmek istemem .. Eylnlde Yunanistan'a gidisimde oradaki filmcilerle esaslı bir görüsme yapacağım, senaryolannı gözden geçireceğim. Ortak yapıma onları razı etmege çalışacağım. Çünkü bizimle ortak film yapmağa pek yanaşmıyorlar. Doğrndan beni kendi filmlerinde oynatmak niyetindeler. Anlasabilirsek önümüzdeki mev sim bir Ynnan filminde başro. lü oynayacağım. Tabii şartlanma nydnklan takdirde»» ya'ya satılmıştır. «Kederli Günlerim.i Birleşik Amerika satın almıştır. Aynca Atina'da Türk film lerini gören Yugoslav'lar, bu artistin oynadığı yedi filmi satın almışlardır. sevılen, sayılan, kutsal bıliner bir seye edilen kotüluk bazı kere itimadı kotüye kullanraa sevglye la> yık olmayacak fenalık yapma Akıl. CTJKARDAN ASAĞrYA: 1 Kadyoda yaymlanmak İçin yazılmış hazırlanmıs kısa piyea Avusturalya'da yasıyan kanatsıa kuş. 2 Deride kaşınma. sulanrna, kabuk tutma, gıbl blrtakım bclırtilerle gorunuo kaybolan ve sari olmayan bu rahatsızlık 3 Seyrek meydana gehsı iübariyle insanların dikkatini çeken vak'a Guney Amerika'da yaşayan bir hayvan. 4 Bır kimsenin kendınden önceki akrabalarında bulunan bir halin özelHğın veya kusurun kendinde de bulunması, soya çek. SOLDAN SAĞA: 1 Yarı resml gece ziyafetle me hall. veraset (Yeni dtl) 5 rinde gece eğlencelerinde erkek Akdeniz'de bir büyuk yanmada lerin Klydığl siyab ceket ve takı TEKSI hane. 6 TERSt sabahın mı TERSt yemek. 2 Bir yer ilk ışıma vakti Bir çiçek. 7 de toplanmış insan çokcası. 3 Eski yazıda bır $ekil. 8 Kendisine gösterilen Kendine gore ldar! istiklâli olan yakınlıktan *eı büyuk vilâyet Kimyada molıb. gi ve alâkadan denin simgesı. 4 Ozerinde bol yuz bularak bol taze ot yetişip biten yer Bir kıs meyvası. 5 TEHSt kayerslz taşkıa nunen kendisınl ldare edecek çakontrolsuz h«ğa gelmlş kisi. 6 Kıyafet reketlerde bu. Saklamp soylenmemesi icap eden lunan. 9 şey. 7 Mahkemece altnan bır TERSt yapkararı bildiren resm! vesıka ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rakları bahar» Bır tarafı kabartma çıçekli ve pa " ~ ^ " ^ " ^ ~ ~ " ^ lı bır bitki mukju kumaş, 8 TERSt kumas OOnkil balmacaniD Ufak gemi kap larda lnce tuy. 9 Emanet edılen balledUml* tekll tanı. S ÎNEMA oyuncusu Hülya Koçyiğit'in sekiz yıldan bu yana çevirdiği doksan fılmın altmışı, yabancı ülkelerde oynamaktadır. Dışanda en çok tanınan sınema oyuncusu olan Koçyiğıt, ıki yıl once dış pazara çıkmış ve başta Yunanıstan olarak bırçok komşu Ulkede kendısine büyük bir seyirci kitlesı bulmuştur. Yabancı film • DÖRT tSTEK TJNANİSTANTN dört bOyük flrması, Hülya Koçyi. ğit'e ayrı ayn istek çağnsı yoUayarak, çevirecekleri fıîmlerın başrolünde oynatmak istedıklerini büdırmışlerdir. Eylül ayında Orhan Aksoy'un yöneteceği bir filmin dış sahnelerinin çekımi için Cüneyt Arkın ve Semra Saria Yunamstan'a gidecek olan Hülya Koçyiğit, bu konuda, orada yapacağı görüşmelerden sonra kesin bir karara varacağını belirterek şoyle demektedır: 789 Y • BU BİZİM BAŞAREVHZ ÜRK Sinemasında «romantik aşk» filmleriyle ününü sürdü ren Orhan Aksoy, «Hülya Koçyiğit'li rejisör» diye anılmak tadır. Dış ülkelerde en çok filmi oynayan Aksoy, bu konuda şöyle demektedin • Türk Sineması lyiye gldlyor. Biriki yıldan beri ynrdumuzda büyük filmler yapılmağa başlandı. Avmpa'nm ber ycrinde oynayacak ve satılacak nitelikte... tyi film, ille de Sinematek'lerde oynayan filmler değildir. Halkın tuttuğu, benimsediği film de bence iyi filmdir. Bugun Türk Sineması büyük yatırımlara giriyor. Eskiden en iyi film 500 bine yapılıyordn. Bugün milyonu ajtık. Ömeğin <Atsız Cengâver» 1 milyon 100 bin lira Cannes Film Festivalinin ilk skandalını yaratan kadın £ 20 yıl sonra beyaz perdeye sağlam bir dönüş yapan 1951'in en ünlü seks yıldızı bu sefer soyunmaya «hayır» dedi.. T • KORKUYORUM İLMLERtMİN hemen hep si bngün Ynnanistan'da oynnyor. Aralıksız olarak beni orada film çevirmeğe, kendi filmlerimin galalarında bazır bulnnmağa çağırıyorlar. Ama islerimin çoklnğundan, sü rekli film çevirmemden böyle bir geziye vakit ayıramıyorum. Tnnanistan'daki bugünkü yönetim, çoğunlukl» çocuklan düsünerek tabancalı, bıçaklı, açık saçık filmleri, bir de sava* filmlerini sınırdan içeri sokmoyor. Ynnan filmcileri ba yüzden romantik aşk filmlerine bil yük ilgi gösteriyorlar. Filmlerimin is yapması üzerine Yunanistan'dan aralıksız film çevirmem yolonda istekler almakta. F • AVRÜPA'DA OYNUYOR tXYA KOÇYİĞÎT, Eylül ayında Erman Film ekibiyle once Paris'e giderek «Kezban Paris'te», sonra Venedik'te «Ya Ulla Jacopsson'un yeni «aşk hikâyesi» «Bütün yaz dansetti» filmı ile dunya çapında bir şöhrete ulaşan Isveçli yıldiz Ulla Jacopsson'du bu kadın. Skandal yaratan fılmde rol arkadaşı ile 6 saniye kadar çıplak görünüyordu. Bu filmden sonra guzel Isveçlı birçok film çevirdi ama, hıç biri bu kadar başarılı olmadı. I Hi radyo İSTANBUL 05.55 06.20 06.30 07.00 07.05 07.30 07 08.05 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09 40 10.00 10.05 10.20 10.40 11.00 11.30 12.00 12.25 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 15.30 16.00 16.15 Açıüş, program Saz eserleri Günaydm Köye haberleı Türküler Haberler Istanbulda bugün Reklâm sportlan Beraber şarkılar Keman sololan Türküler geçidi Ev içın Güzıde Kasacıdan şarkılar Arkası yann Haberler Çocuk bahçesi Batı dünyasmdan müzü B. Oraldan şarkılar Sabah konseri Şarkılar ve saz eserleri Haberler ve reklâmlar Küçük orkestra Rıza Ritten şarkılar Haberler Dans müziği Reklâm programlan Çetın tnöntepe orkestrası M. Birtan'dan şarkılar N. Divitçioğlu orkestrası B. Akartürk'ten türküler Haberler Beraber Şarkılar Mmyatür muzık Bağlama Takımı Sizin içın 16 30 16 45 17.00 17.05 1775 1750 19.00 19.30 19.40 19.55 20.00 2050 21.00 21.10 21.30 21.40 22.00 23.00 23.45 23.55 24.00 16.55 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19.30 20.15 21.30 22.00 22.30 24.00 00.30 01.00 Oyun Havalan Bir sonat Haberler Koy Odası Kadınlar Fash Reklâm Programlan Haberler. Reklâm Spotları Dinî Sohbet Bir varmış bır yokmuı Y. Gürses'den Şarkılar Melodı Demeti 24 Saatın Olaylan S. Deran'dan şarkılar Hafıf müzık N. Innap'tan türküler Reklâm programları Opera konseri Gece müzığı Gunun onemli haberlerl Kapanış. ı yım. 951 IILININ Cannes Film Festivali, tanhının ilk skandalını bir seks fılmi ile yaşarken, ismı yırmı yıl boyunca hafızalardan sılinmeyen bir yıldızı da başanya ulaştırmıştı. Isveçli yıldrz Ulla Jacpsson 41 yaşında iken çevirdiği «Tanja'nın sevgilisi» ile sinemaya sağlam bir dönüs yapıyor. Fotoğraf ta bu filmden bir sahne gorülüyor. UUa'nın bu filmdeki rol arkadaşı Fransız Jean Claude Daaphin. AŞAĞI DÜŞERİM İZIM seyircimiz çok hassastır. Bir Italyan, bir Mısır. bir Amerikan filminde oynamam, onları tedirgin etmez de, bir Yunan filminde oynamam can evinden vnrabilir. Bn kaygıyla Ynnan filmlerinde B • YENİ BİR AŞK HİKÂYESİ U SIRALAR Goteborg yakınlarında bir kasaba da bir zamanların «soyunan kadın yıldıznı Ulla nın yeni bir fılmi o y natılıyor. Ulla Jacopsson bu film de Fransa'da yaşayan Polonyaü bir kadını canlandınyor. Sâdık bir eş ve iyi bır anne rollennden usanan ortayaşlı kadın ken dısmden çok genç bir delikanIıya gdnlunü kaptınyor. Kocasım terkederek sevgilisi ile vatamna donuyor. Fakat mutluluk kısa suruyor. Ulla'nın doneceğı yer yıne kurkçu dukiânı, yani kooası ve çocuklannm yanıdır. Film konusu ıtibariyle Ulla'nın hl'iıse yaratan filmine çok ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Hiilya Koçyiğit geçen yıl büyük iş yapan ve bırçok yabancı ülkeye satılan «Kezban Roma'da» filminden s o n . ra, ba yıl da «Kezban Paris'te» filmini çevirmektedir. Fotoğrafta Koçyiğit, basında yemenisiyle Kezban rolünde görülüyor. nn Ağlayacağım» filmlerinin dış sahnelerini çevirecek, oradan Ati. na"ya geçip yeni filmine başlayacaktır. Orhan Aksoy yönetimindeki bu üç filmlik geziye görüntu ydnetmenleri llhan Arakon, Mike Rafaelyan, Ediz Hun, tzzet Günay, Cüneyt Arkın ve öbür oyuncular katılacaklardır. Yunanistan'dan gayri öbür ülkeler de Koçyiğit'in ovnadığı filmleri satm almağa başlamışlardır. Örneğın Atıf Ydmaz'm Saner Film'e çevirdiği «Cemile», «Vahşi Bir Erkek Sevdim» Mısır'a, Orhan Aksoy'un Kadın Asla Dnutmaz.ı îran, îsrail, Lübnan, Kıbns, Belçika, Almanya, hattâ Avustralya, «Kezban Roma'da» 9M bin liraya, «Yarın Ağlayacağım» 720 bin liraya çıkmıştır. Bn yatırım daha da artacak ama, halkm slne maya ilgisi az. Bir de Türk Sine masını kötü seks filmleri berbat ediyor. Film iş yapsın diye çıplak kadın ticareti yapıyorlar. Be yaz perdeyi et pazanna çeviriyor lar 250 bin liradan asa^ı sermave koymayana film yaptınnasınlar. Boylece kötü film cekimi önlenir. Devlet kayırması olursa. rüsum Indirimi olursa, daha iyive eideriz. Sinema Kannnu gerekli. İvi hlkâyelerle, sinemaskop ve renkli yapımlarla halki sömürnl mekten knrtarmağa çaltşıyontz.» GUNUN KITAPLARI SEDATMURAT 2baskıroman İSTANBUL ÎL Açüış ve Program Dıskoteğimızden Küçuk Konser Gençlere Müzik Senfonık Muzık Hafıf Batı Müziği Hafıf Batı Müziği Akşam Konseri Salon Orkestralarmdan Türk Bestecileri Barry Ryne Caz Saaü Hafif Batı Müziği Program ve Kapanıj. Turhan özefcden şarkılar Plâklar arasında Ara haberler ve reklâm sportlan Kemal Karasüleymanoğlıı dan türküler Hafif batı müziği Şarkılar Çocuk bahcesi rtirkân Tokyaydan şark. Albümlerden seçmeler Ara haberleı Yurttan sesler Köy odası Reklâm programlan HaberleT Reklâm sportlan Saz eserleri lsteklennız mikrofonda tki solistiD ^mfhyphvpp tki solıstten türküler Bir varmış 24 saatın olaylan Gençienn saaU TSMM saaü Haftanın bestedsl Gece müziği Günün önernn naberlert Kapanış carnacar. l l l d hallesı Bütünlemeli öfrencılere başarılı olabilmenlz ıçın ANKA M, K. E. KURUMU GiNEL MÜDÜRLÜ6ÜNDEN İLAN Kınkkale Hurda Şantiyesinde saha betonlanması, demlryolu tesvrye kazısı, yollann stabilize yapüması ve tel örgü çekılmesi işi yaptınlacaktır. 1 tşin keşrf bedell 82852856 TL. dır. 2 îş yert Kınkkale Hurda Şantiyesi olup geçici teminatı 36.879.12 TL dır. 3 Dosya Yatırımlar Oalresl Başkanhğında görülebillr. 4 Teklıf mektuplan 18 Ağustos 1971 çarşamba günfl saat 15.00 e kadar M.K.E.K. Genel Müdürlük evrakına venlmelidir. 5 Yeterlik belgesl almak tçin 13 Ağustos 19T1 cuma gunü saat 15.00 e kadar Yatınmlar Daire Başkanlığı Yeterlik Belgesi Komisyonuna şu belgelerle müracaat edilmelidir. a) En az 750.000. TL. hk B grubu müteahhitlik karnesl. b) Devlet müesseselerinden fhale edilmiş en az 750.000. TL. lık keşif bedelli bir inşaatı bir seferde tamamlayıp geçici kabulünün yaptınlmış olduguna dalr İş bitirme belgesl, c) Teknik personel beyannamesl, d) Teçhizat beyannamesJ, e) Banka referans mektubu. 6 Kurum, veterlik belgesl verip vermemekte, tşi dfledlgine ihale etmekte veya ihaleden vazgecmekte serbesttlr. îlgililere duyurulur. (Basın: A 12172/18997 6643) Ulla, bn yeni «Aşk Hıkâyesınde» soyunmayı kabul etmedi. Filmde ünlü yıldız, bu kıyafetle görülüyor. benzemekle birlikte aralannda farklar yok değil. Bunlann en onemiısı genç kadının filmin bıi tün sahnelerınde giyınık olarak gorunmesı. Rejısörün bütun israrlanna rağmen, bu fılmde soyunmayı reddeden Ulla «Artık 21 yaşında değil, tam 41 yaşındayım Kocam ve iki çocnğum var. Zaten artık soyunsam da kimsenin beni seyretmek isteyeceğini zan netmiyorum» dıyor. KEMAL TAHlR cengız tuncer^ HuCIZLİTOPRA e yayınlan YOL AYRIMI sander yayınlan 2b Im Orta 3. Matematik Bitirme İmtihanlanna Hazırlama Sorulan ve Cevapları adlı kitabı Blmann tavsıye edilir. SZbaşkı I ^IIU LıRA LIKA Yazan: Recep YÖNETSEL Fıyatı: 7,5 Lıra P.K. 371 . Kadıköy, tstanbal • EN GÜZEL FİL3VÜM . . fANJ.VNIN SEVGÜİSİ. I I I isimli bir fılmle beyaz " • perdeye sağlam bir dönüş yapan Ulla Jacopsson son fılmi hakkında da şunları söylü yor: «Tek kelimeyle benim en gü zel ve en hissî filmim». ıDUNYAÜA YILIN ROMAN! aıiHM'ik;r<la öavdu ömilvoıı salan. 15TL nehiı TÜRK TARİH KURUMU YAŞMI KURU MU? •Şiirler" ENVEf? TUNÇALP (Emekh Albay) Bvydk Kiup<tlftrd» 13 L>r»! 05^5 Açılış, program 08.00 Kur'ânı Kerım, açıkiaması ve yorumu 06.20 Saz eserleri 06.30 Günaydın 07.00 Köye haberler 07.05 Oyun havalan 07.19 Bir özel t a m ü a 07^0 HaberleT 07.45 Sabah müzıği 08JX) Ankarada bugün 08.37 Çeşıtli müzik 09.00 Ev için 09.20 Neclâ Eroldan türkuler 09.40 Arkası varm 10.00 Ara haberler 10.05 Şarkılar 10.30 Çeşıth müzık 10.55 D. Yaacıoğludan türküler 11.10 Ahmet Melikten şarkılar 11J50 Konser saatl 12.00 Ara haberler 12.05 Y Alpdoğandan türküler 1225 Reklâm sportlan 12.30 Beraber ve solo 13.00 Haberler 13.15 Hafif müzak 13^0 Reklâm programlan 14.00 Ofle konseri RA 14.15 14.35 15.00 15.05 15.20 15.45 16.05 16.20 16.40 17.00 17.05 17^0 17.50 19.00 19.30 19.35 19.50 20.35 2035 20^5 21.00 21.10 22.05 23.00 23.45 23.55 24.00 babilkitapları P.K.319 kızılay/Ank. romaııı... İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Satınalma Komisyona Başkanlışından Sağhb ve Sosyal Tardım Müdurlüğü Temel Halk Sağlığı Hizmetlerinde kullanılmak üzere 36 kalem bası işi yaptınla. caktır. 30550^0 lira muhammen bedelli 2268,80 lira geçici teminatlı mezkur bası işinin eksiltmesi 2490 sayılı kanun hükürnlerine göre kapalı zarf usulü ile tstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım MGdürlüğü binasmda toplanacak olan komisyon tarafındao 19/8/1971 Perşembe günü saat 15 00'de yapılacaktır îsteklilerin cari yıla ait Ticaret Odası vesıkasıyla muvak. kat teminatlannı da içerisine koyarak usulüne uygun olarak hazırlayacaklan kapalı zarflannı ihale gCn ve »aatınden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermiş olmalan lâzımdır. Bu işe ait nümune ve sartname Satınalma Komısyonu Başkanlığındadır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilme7 (Basın: 18U47) (>642 Oesnond Ulla Jacpssou 21 jaşında iken çevirdiği cButün yaz dansetti» adlı filmle Cannes Film Festivalinde «ilk skandah» yaratmıştı. Tukarda hâdise yaratan sahne görülüyor 270 sayfa,15TlVSander Yavınlsn BÜTÜN. EŞERUERI bilgi yayınevi sait faik BİLECİK DEFTERDARLIGINDAN: Bilecik Maliye Dalreslnin 18124 Hra keşif bedelli ve 1360 !!ra geçid teminatlı onanmı: 2490 sayılı kanuna göre kapalı larf usulıyle 16/8/1971 Pazartesl BÜDÜ ısat 15 00 de Defterdarlıgımızda eksıltmesl vapılacaktır Ekstltmeye ai» sartname »e dlğer evrak bedeMz Uefterdarlıkta gSruIebiIlr Taliplerln belırtilen çönrfe ek«ıltme «aatind'en bir saat evvellne kadar 1971 yılı Tıcaret Odası vesikasını. Bayindırlık Müdürlügündeo elacaklan yeterlik belgesinL teminat makbuz veya mektubunu, usulüne uvgun hamlayacaklan teklif mektubu İle birlikte, kapalı zarf içinde Komisyona vermelerl tlân olunur (Basm: 18549) 6637
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle