18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 Ağustos 1971 CtJMHURİVET: SASTA BEŞ Cumhuriyei Ekonomi Cumhuriyet Ekonomi Cumhuriyef Tasarruf Bonoları 1 Marf 1972' de yatırımları destekleme vergisi haline getirilecek TOPLAM ÎÇ BORÇ MİKTAR1 17 MİLYAR 523 MÎLYONA ULAŞT1 d İ ÎStİSnO Simri 2000 liraya çıkarılıyor taz t\ı Bono kesintileri iç borçları arttırıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Geçen yılın bütçe döneminde bir önceJd yıla kıyasla Türkiye'nin iç borçlannda 855 milyon liraJık bır azalma meydana gelraesine karşılık, tasarruf bonolannda ki 915 milyon liralık bir artış olması ıç borçlann 17 milyar 523 milyon liraya çıkraasına yol açmıştır. Yandaki tabloda da görüldüğü üzere tahvıl ihracmdan doğan borçlarda 282 milyon liralık, tahkim edilen belediye borçlanndan dolayı da 573 milyon liralık azalma görülmektedir. Buna karşüık 1970 maJl yüı içinde 915 milyon liralık tasarruf bonosu çıkanlması. Türkiye'nin iç borçlarmı bu ölçüde arttımuf olmaktadır. Böylece tasarruf bonolan kesildıği yıl, bütçeye gelir olarak (ir mekle birlikte 10 yıl sonra 3denmesi ve aynca faiz yaratması nedenı yle bütçeye yük olmakiadır. 1970 ve 1971 Mart itibariyle Türkiye'nin ıç borçları Kamu Borçları ÎÇ BORÇLAR 'MİLTO.N rL.) 1 Devlet bütçesınden ödeoecek olanlar toplam Genel bütçe toplamı a) Tabvil ibracından dogan borçlar b) İç konsolidasyon borçlan c) Tahkim edilen belediye borçları d) Tasarruf bonoları c) Diğer borçlar Katma bütçeler toplamı Devlet Su tsleri tahvillert 2 Rntçe dı$ı kamu schrtrii tah\ illerf toplamı a' Devlet Yatırım Bankası b) Iktisadi devlet tcşekkülleri ci Belediyeler «İstanbul Belediyesi» Genel toplam: MART 1370 1971 17 Ufe3 17 525 17 072 17.515 2.843 7.037 1 401 5 6«S 0.125 2M1 7 315 ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1961 1963 1964 1965 J966 am 6.5S1 0.130 ü.0tw U.U08 J420 0 '110 Tasarruf bonolarını kaldıran ve yerine «Yatırunlan Destekleme Vergisi» adı ile yeni vergi konulmasını öngören kanun tasana, Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. Bu tasan kanunlaştığı takdirde Hazine yılda 1 milyar üralık bir borçlanmadan kurtulacak ve aynı ölçüde bir gelir sağlayacaktır. Maliye Bakanlıgınca hazırlacan kanuo tas&nsının aoahatlan ozetle fU ooktalard» toplanmaktadır: • 1 Msrt 1973 tarlhinden ftibarra taısımf bonolan kanunn yıirürlükten kaldırılmaktadır. A Bu tanhe kadar çıkanlmı? olan tasarruf bonolan ıle Ugül uygulama devam etmektedir. Ergin*e göre Tasarruf Boaolarıuın devamı halinde 20 yıl soora booo borcu 122 milyar olacaktı K 191 5 64Ü Si^ II « 3 0336 OOSU Uİ99 23 274 24 943 uoıo Haîtanın Yorumu Yılan hikâyesinin kuyruğunda Ozgen ACAR geri kalmış ülkeleri, geri kalmı$ olarak niteleycn ozelliği, sermaye birikiminin yetersizliğidir. Kalkınma çabasına bu yetersizligin «Dezavantajı» ile başlamak dtırumunda olan bu ülkelerin kaynak yaratmafc için ba?\urduklan yol ve çareler çeşitliftir. özel sektör, elinde sermayeyi birıktirmek, devletin elinrie sermajeji toplamak, ya da bizde olduğu gibi karma ekonomisi tjpısı içinde sermaye birikimini kamu ve özel sektörde dağıtmak gibı vollar hoz koDusudur. Bu arada KamuuuD serma\e kavnaği içinde çeşitli çarelere başvurulmuştur. Cins cins vergılerden, açık finansmana. iç borçlanmadan dış borçlanma>a kadar uzayıp giden bu çareler içinde bir başka gt>ruş de \ardir. Tarihte küçuk tasarrufları teşvik edip onları va bankalar kanalı ıle ozel sektöre kaydırmak, ya da devlet itibarını ortaya ko>urak halktan bu küçük tasarruf lar karşıuğinda borçlanmak gibi çarelere sadece iktisaden «cri kabnış ülkelerde değil, sa\aş vıllarında gelişmiş ülkelerde de rastlanmıştır. Buııdan 10 yıl önce kalkınma azmini gerçekleştirmek amacıjla plâıılı bir şekilde ekonomhe el atan Milli BirJık Hükümeti, iyiniyetle tasarruf bonolan kanunuou çıkarmıştır. O zaman düşünüJen amaç şöyleydi: Balkuı küçük tasarrulları biitçede kanalize edilecek \e bunlara jıizde B gibi o zaman için yüksek sayılan bir faız odenecek \e bu sekilde birıkecek sermaye ile bazı sektorlerde bu yiızde 6'nın uzerinde gelır getıren kamusal yatırımlar yapılacak ve dolajısijle hem kaikınma ger çekleşmiş, bem de kuçük gelir salııplen bu faizierle eU gelir eide edecekler ve 1b \ıl sonra "llerine topiu bir tasanul geçmiş olacaktı. Daha sonra isbaşına gelen politik bükümetler, Tasarrul Bonoiaıının ongörülen bu ruhunu bir jana ıtip, sadece bütçe açıkUrını kapatmak amacıyla bu U sarrulları kullanmaya başladı lar. Borç jıjenin kendi kes>e' sinden >edıği gibı, bükümetler kendilerinden sonra tufan düşüncesiyle bu bonoiar uzerın de ıstediklerı gibı oynadılar. Boylece bir yandan yüksek faiz odemeleri, bir yandan da 10 yıl sonrasmda odenecek ana para, gelecek kuşaklar ıçin bir yük halıni aldı. 10U Uralık bir tasarruf bonosunun sadece 11) yıllık faizinin toplara olarak 6 lirajı bulması, oııunU ctı >ıl sonunda devletin İ U U lıra yerıne 1S0 lira ödemek zo runda kalması gürlüğü geç de olsa 5cni yeni farkedildi. Nitekim ujgulamanın bu şekilde de\amı halinde gelecegin 114sıl bir tehlike içinde oldtıgu na Malıye Bakanı sayın hait INaci Ergın şu sozlerle değındı: (Arkası ? inci sayfada % 3 oranında % Teni kamın Tergi oranım yüzde 3 olarak tıptamaktadır. Eski kannn yiiıde 1, 2, 3 or«nında bono kesibnesini 8ngör> mekte ve bn oranlardan hanjrisinin mTgulanablleceğini Bakanlar Kumlıım bmkmaktaydı. Vygulamads bo)rftne kadar yüzde 3 oranı fiserinden hesaplama yapU nustı. O Yatınrnlan destekleme ver gisınin kapsamma, tasarruf bonolannm kesılmesinl doğuran bütün olaylar, ömeğin ücretler, emlâk alımlan. piyango ve spor toto gelirlerl girmektedir. A Tasarruf bonolannda ficretlerde ayda 12M liraya kadar olan iştisna sının 2M0 liraya, öteki konularda yıllık istisna sının 14.4*0 liraya çıkanlarak ANKARA. (Cnndrariyet Bflrosn) mükellefler tebine hareket edilTasarruf bonolaıınm ana pamektedir. ralarının ödenmesine 1 Msrt Faydaları 1972 tanhınden ıtibareo başBakanlık yetkililerının yaptıklanacaktır. 1972 yıiında faızları hesaplara gore bu kanunun lerı ıle bırlikte odenecek ana jTinlrlüğe girmesı balinde şu paranın 700 milyon lıra ola faydaJarm saglanacagı tasannın cağı besaplanrmştır. Bunun gerekçesınde bekrtilmektedır. 370 milyon lirası çeşitli yıl• Tasarruf bonosu uygulama6i ile ortaya çıkan aksaklık >e lara ait faız, 330 milyon lırahalkın şikâyetleri giderilmis osının da 1961 nlına aıt ana lacaktır. para olduğu öğrenılmıştır. • Bonoların vergı haline getı 1961 yılmda kesılen bonoların rılmesı ıie kanunun adı da beana paralarının 1971 yılmda lırtıldıfi iızete «yatınrnlan desodenmesı gerekırken sonratekleyicı» nıtelikte sağlam t>ır gelır kaynağı yaratılmış ve bodan çıkarııan «30 sayıiı kanoların kalkmasından doğan nunia bunun bir yıl ertelenboşluk glderilmış olacaktır. mesı hükroe bağlanmıştı. • Bütçeye önce gelir olarak giren. fakat 10 yıl sonra gider Hazinenin kazancı olarak çıktığından faizj ile birlikte büyiik bir yük olan bono1961 yılında kesılen tasarrul boların »erine getirilen vergi usunolannın 410.516^10 lıra ollu. herhangi bir yiik setinneyemasına karşüık 330 milyon cektir. lıralık ana para ödenmesınm • Bu kanaidan 1 milyar hranedenı. sozkonusu kanun'a! mn ustunde bir gelır bütçeye ka bonoların değiştirilmesi \ e bu zandınlmış olacaktır. Ancak, ısışlemle ılgılı olarak değıştını tısna sırurının genişlstılmış olmejen bonoların kalması ve masından dolayı bu kanaidan a;rıca vergı kesilmesıdır. beklenen gelır roplamı 1 milyar Buna gore Hazıne sadece hrayı bulacaktır. 1%1 yjlı bonolanr.dan 8ö,5 Tasan, onümüzdeki gunlerde nıılvon liraya kadar bır kaBakanlar Kurulunda görüşulezanç sağlamıs olmaktadır. rek pariamentoya sunulacaktır. Bazı Bakanlar bonoların Tasarruf kalkmasını Bonolarmın istemiyor ana paralarının ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Elektriğe kavuşan köy halkı bir haftada 30 MEVLtT buzdolabı aldı ödenmesine başlanacak I Mart 972de Maliye Bakanı Saıt Naci Ersın, tasarruf bonolarının kaldınlarak vergi haline getlnlmesı goru>:unu savunurken, hukumette bazı uyelerin hukumet programının açık hukmune rağmen buna kar»ı çıktıkları oğrenılmıştir. Bazı Bakanlar, «Tasarruf bo. noKundan hıHmr çesitli şikiyet. leri olmasına rağmen, hiç «Imazsa aynı miktarda bir vergiden daha iyı eldn|nnn, çünkii bo bonoların eninde unanda sahiplerine aynen ve hattâ faiı ödenerek iade edileceğini, ver. ginin ise buna imkân \ermedi. fini» ılerı surmektedırler. AOANA (Cumhuriyet Büronn) «nraak ıçin 9 Agustos 1971 Pazartesi gflnö ögle namazınBır hafta bnce elektnğe KS'n.i'şan merkeze bağlı 8e,veren koyüne, dan sonra Şışlı Camiınde mevlit okunacagı, kendısını sebu bır haita içinde 30 adet bu»venlere saygı üe duyurulur. dolabı gtrmiîtır. Yıne elektnğe tsvusan BurhaCumhuriyet 66Ö9 nıye köyüne torna lezgâhı vapılmış, Mustafabeyj köyunde ıse fabrika kurulmav» t>a?!anmıstır. Elektnğın 150 da'ta taydaü oldugunu belırten V»"1 Osman M«nç, elektrığın ıprTesıyle koylerde el sanayı:n!n â; gelıseceğını ıfade etm!« ve: rOaremi/ eîstanbul Süt ve Mamuüen SanaMi Mües»e=e^i bunvesin'i» f lektriğin zirai sahüya kardınln u ı u ı n u iywv,U & t ı a ı ı l 931 Fabrika.sının • Ağustos C I 1 U U U S * • * masıdır. Köylülermiz »sıl o za ı kurulan Çocuk ıMam^sı i r < U U A c t . i l l l l l l 7 < * l g U J l U J J1971 ^gunu saat i man elebirikten rararlanacaktır» ^ 11 OO'de açılış törenı yapılacağı ılgılılere dâvetı\ elerle bıldırıl ^ demıştır. mıştı. l AHMET SEZEN BÜYÜKTUGRUL'u r * DUYURU *" " Şimdiye kadar kesintHerin o/o IS'ini işçi ve memurlar ödedi OGRENC1 VELILERE yıf oğrencıve dohı matemorık, ctbır, Oeometrı, fızık. kım r s. 'fg 'ızee derslcrını MvdırereK *n kuvvetlı («kıld* yetıjtırıf. Ayrıca oğrenctmn muttak sınıf geçmesı şartıyle d« kavdı vapıhr Bu sckı'do kav^ı yapılan oğrenclcr sınıflarını geçemı>ecek clursa htçbır ucref olınmaz. Muracaat Kadıköy ıskelesındcn Altı>cl'a çtkan caöât u2ennd« Osrocno$a Cam:ı vsnında Alnnoglj Posoıı kaf 5 (Kadıko/ ıske'tsınden ^uruyerek 3 d k k gıdıhr) M. KttLTUR M M I V t . 298 sayıiı seçım kanunu hukmunce bu torenın rapılmıyaca ğt jlâa iltınur. ;»?|*r *'\ ~~ ' ' '* GE.NEL MtDÜRLÜGÜ t (Basın: 19123) 6679 • TfCHOMU MMTMrMM* en za Muratlı İnanlı İnekhanesi Müdürlüğünden Yumurta saiılacakfır 1 Kurumumuzun 1 Eylül 1971 30 Nisan 1972 tarihlen ar». sında ıstıh«âl edecegı tahmınen 300.000 adet tavuk yumurtası açık arttırma suretiyle satılacaktır. 2 Arttırma. 18 Ağustos 1971 Çarsaraba günü » a t 15'de Kurum merkezınde yaDilacaktır 3 Beher yumurta'va 40 kurus muhammen Iıyat konmuş olup geçıcı temınat mıktarı 7250 lıradır. Temmatlar Kurum Vsznesıne yatınlacaktır. 4 Bu satışa ait özel sartname Îstanbul Vetenner Basmüdür. lüğtı ıle Kurumda goriilebJlir. 5 lsteklüenn belırli gün ve «aatte İnanlı Inekhanesme müracaatları ılân olunur. (Basın: 18952) 6650 Ergin'in görüşü Azıntıkta olan bu Bakanların goru^une karsılık Maliye Baka. nı Saıt Nacı Ergin'in bu konudakı görüsü, bundan bir süre once yapılan b>r te!evız\on n.ulâkatında şoyle »çıklanmıştı«Bu tasarrnf bonolarının hiçbir hakKına hakkı müktesep telik. ki ederek bıç el iürraeyecegi* ve hirbir defisiklik yapmayata. ğız. Vâdeleri geldigi zamsn bun. ları öde>ece|iz ve bn vâdeler biliyonunnz 10 yıl sonra bite. cek ve 10 yıl sonra tasarrnf bo. nosu hic kalmavacak. çflnka bunlartn müddetleri 10 yıldır. Yalnız ben sı/e bu tasarruf bo. noları hakkında arzu ederseniz bir . ıki tane rakam vereyim. Bu rakamlar hakıkaten çok enteresandır. Bakınız söyle ifade ederim: 1 9 1 rılında <T tasarruf bonosundan devletin baren 6 mihar Sh'O mılyondnr. Bu borç III sene sonra, vanı 1980 yılında 25 tnılvar 225 milyon olacaktır. Fakat bu kadarla da defil, d e . vam edersek bu ise, 19M yılmda vanı bundan 30 sene sonra tasarruf bonoso borcumsz 123 milyar 113 milvon olacaktır. Bu vaziyette tasarruf honosu sıstemini mnhafaza edip. rocuklarımıza. çeleeek nesıllere. Vi'! miharlık bir borc devretmevi tabıî soze alamazdık. Vakıa tç borc olduğu ıcın. korkmamak fikrinde olanlar var. Ama beu ne de olsa bütcere koyacağı bıiTtiU kiilfet se ortadan kaldırılamaz hale çelecegi icin brn korkuvorum, çünkii 20 sene sonra 13? milvar olan 40 tene son. ra kaç mil»ar olur?» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanlığmca Tasarruf Bonolan üzennde japılan bır ıncelemeye göre toplam bono hasılatının yıızde lö'ını işçı \e memurlar karşılamıstır. Bugune kadar çıkanlan ve 7 tnıl yar hrayt geçen toplam bono nasılatızun gelır kaynaklarının şu şekilde bır ortalama gosterdıgı saptanmıçtır. Ucretıer Yuzde 15 Beyannamell gelır vergısi mükelleflen » 45 Kurumlar vergısi mükelleflen » 25 Emlâk alımları » 11 Veraset vergısi » 2 Spor Toto ve Mıllî Pıyango » 2 Toplam 100 Yatırımları Destekleme Vergısi kanunlaştıgı takdirde bu oranın İşçı ve memurlar lehıne değı?eceğl ıfade edılmektedır. Bunun nedenı olarak da ıstısna sınırlarının genışletilmesı gosterılmekte dır. Ilancıhk: 4384 ^••••••#••1 6637 TESEKKÜR Kıymetli varlığıımı v» bu ; Abdülbari BEDÜKün 29 Teramu2 1971 gunü ebedıyete intikal eımesı iızenne tMSsağlığı dileyen ve acımızi telefon: telgraf ve eve vaptıklan zıjarctle paylaşan sayıiı akraba; dost ve yakınlarımıza: candan tesekkur eaer savgılar • lunariz. îstanbul Tekel BasmüdaHüğünden 1 Sözleşme tarihinden Itibaren Mr yıl süre tle Karaajac rransıt deposuna getınlecek v» bu depodan gönder.Iecek V» 25 azalr çogalır tanmınen fSOOO) ton Tekel maddelerinln taşuna, yükleme ve boşaltma tîçıligi 7 gün müddetle ve pazarlücl» eksjltmevo çıkanlmıştır 2 t$ın taahhüd esasiarını ıstıva eden sözleşmefirneglr% ?artnamesı Basmlidürlüğıimüz Sans MüdürlüğiindeD bedelaz olarbk lsteklllerme venlecektlr. i Bu ışin geçıcı temlnan 4000 Hraflır. « Pazarbk 12.8.1971 Perşembe gıinü saat 15'de Başm0<lü^ lüğümüzde Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. îsteklilenn işl yapabılecek durumda olduklannı belırtea belgelerle nıüracaaüan duyurulur. (Basın: 18851) 6638 i BEDLK AİLESt b««»»««a««a»««a««««••••«••••••••••••••• ıHas: 2863 6666) TESEKKÜR Hastalıgım esnasınd» bılgül ve sefkatli davranışlariTta benı saglığıma kavujturan Sışli Sosval Sıaortalan Hasttnesi Ba$nekimı Geri alabilecekler Hükümet programında Tasarruf Bonolan «Tasarruf Bonosu sisteminin vergi haline dönüştüriilmesi sağlanacaktır. tşçı ve memurların bugünku muaflık sınırtannın arttırılması olanaklan üzerinde durulacaktır. Şimdiye kadar venlmis ya da karsıhkları kesilmi'» ve kesilrcek olan Tasarruf Bonoları haklundaki devlet taahbütlerine bağlı kalınacaktırj» 37(J milyon üralık tatzın içinde 1961 yılı bonolarının bır yıl ertelemeden doğan fazla faız oıduğu gibı bugune kadar çıkart'lan bonoların 1972 yıiı içinde odenmesı çereken faızlen de bulunmaktadır. 1 Mart 1972 tarihmden itibaren eünde 1961 vılına aıt tasarrui bonosu bulunanlar burua rı ılgılı kurumlara vererek ana paralann: gen alabıleceklf»rdlr. Bu konu ile ılgüı olarak Maliye Bakanhğmın, bır yönetmelık çıkararak vapılacak ışlemlen açıklayacağı ogrenılnustır. «ALTIN Curahurı> et Ata Re;at Hamıt Azız Fransız Napolvon 24 Ayar Sulce 143 318 198 138 130 21 55 144 320 200 160 151 21 60 6 Ağustos t C Ahır 14 ; 21 « , I 4B (5 Dr. Metın l'uzune Dr Rauf Aybeye, Dr Jaie Izgıye. Dr. IhiPaı Ekmekç'oslu'n». LaOorant Osrnan Bev'e ve diğer hastane gorevlıler'ne. Ou esnada •ardımlarını esıraemıven, devamlı surette aravan mesa) arkddafiarıma dost ve akraba'an ı m oıımıet vc tesekkurlenmi savrn Eazeter.ı? vasıtasıvla arzedenm OĞLZ ATASjOĞLÜ : 38*2 «667) Dr. Abdurrahman SOMAYa 1SKERÎ SKTCtllÖINOlN ILANEN TEBLIĞ Fırar suçundan sanık Tokat Tepo Mahatlesınden ve aynı yerde nüfusa kayıtlı oturur Mehmet oglu 1943 Diu TUNCER KOSKER uzun zamandan berl yapılan aramalara rağmen bulunamadığındao Sıvas Garnızoo Askerl Mahkemesmce eıyabmda yapılan muhakemesı sonunda 4 61971 Gün ve 1971/120147 E«as ve karar sayılı hükmü ıle Altı av hapis cezasına mahkuro edilmlş ve bu mabkumıyet hükmü kendisıne teblığ edılmedıginden 7201 Sayıiı Tebligat Kanunu Hükümlen geregınce ılânen teblıg olunur. tlân tarihinden 15 gün sonra tebtigat yapılmış sayılır. Savs: 1046 Sayı: 1046 (Basın: IM74 / 6649) V E 4 38 9 37 12 20 J6 13 19 2n 4 58 8 52 1? 00 •; 0 " 7.0 Türkiye Demir ve Çelik İşleimeltri Genel Müdüriüğünden KARABÜK INŞAAT İLÂNI Türkiye Süt Ensdüstrisi Kurumu Genel Müdiirlüğünıfen 1 Çankırı'da kurulacdk oidn peynır ve tcıe;ağ fabrıka in. saatı ıhale>e çıkaıılnıı^tıı 2 İşın keşıf bedelı 1 423 079.05 TL dır. 3 Bu ışe aıt ıhale dosvası me^aı saatlerı dahılınde Ankara Ataç Sokak N'o: 72'cfekı Genel Müdürlüğumuzde. Ayrıca Çankırı Bayındırhk Muaurluğunde gorulebılır. 4 Ihaleje ıstırak edeceklenn Teknik Perbonel Bejannamesı, ıs bıtırme belgesı (ke<ıf mıktarı kadar B grubundan), malı durum bıldırısı, banka referans mektubu ve muteahhıtlık karnelennı teklıf mektjpıan ıle bırlikte vereceklerdır 5 Bu ıse aıt temınat mıktarı 56 442.37 TL. dır. 6 Teküfler en geç 24 8 1971 Salı gunü saat 17 ye kadar Genel Mudurluğumuze verılmış olacaktır. 7 Portada vakı gecıkmeler nazara alınmaz. 8 Kurumumuz 2490 sayıiı kanuna tâbı Olmavıp ıhaleyı yaptp japmamakta veja dıledığıre vermekte serbesttir. (Basın: A 12217 19062) 6644 0 Döküm Kumu Satınalınacaktır Işletmelerımız Doklimhanesınde kullanılmak üzere 6.000 ton tabıl İoliı doküm kumu ıle 750 ton Irı ve 750 ton mce yıkannus doküm kumu satın almacaktır. Bu lşe aıt şartnameler: 1. KARABUK'te: Genel MüdürlUğumüz Malzeme tkmal Mudürlüğiinden (îç Alımlar Servismden» 2. ÎSTANBUL'da. Karakoy, Okçu Musa Caddesı !*aır Esref Sokak Beyaz Han No. 7 dekı tstanbuı Mumpssıüığamızden, 3. ANKARA'da Yenışehir Karaniıl sokak No. 30/7 dekı Ankara Irtıbat Bürosundan bedslsız olaraü alınabılır. tsteklıienn şartnamelenmıze uygun olarak hazırlayacaSlan kapalı tekiıl mektuplannı geçıcı temınatlan ıie oıriıkte en geç '•.'0 Ağustos 1971 cuma gunu saat 14 30 a Kadar üenel Mıidurlügiımüz Muhaberat ve Arsiv Muaurluguııe tevdı etmelerı Uân olunur. (Herhangi bır cins Kum lym ajn olarak üa tektıfte oulunulabılır.) (Basın: 18940) 6641 DR. ZIHNt BREVSOÎ Kadın Hastalıklan ve Dogtım Mutehassısı Mu. Adrcsi: Vatau Cad. Molla Isa Fenari C amii (Eski Kllise) jam Cumhuriyet: 6661 Dözenlı trafık uzaklart yatnnlaştınr Otizensit ise rakınları uzak vapar. JINEKOLOG OPERATÖR ••••••#•••• 'st. Dz. Tek. Sai. Al. Komis. Baskanlığmdai 1 Kapah ?arf usulü ll« aşağıd* Taaü dört kalem Elelttrod satın aiınacaktır ramamının munammen oedeiı 7075iXJ^ TL. oiup d. rermnati 32050. Lıraflır ^artnameien Komısyonumuzds Ankara ve tzmır Lv Amıriıkiennfle göruIeötllT î thaiesj 19 AŞusto» 1971 günfl saat llJO'a» Kasımpaşa'dakı Komı^yonumuzda yapilaeagındaB ısteıclîlerın «90 Sayıü kanıınıı gore haarlavaealclan teklıi mektupianru en geç ıhalt gunu saat 10.3U'a Kadar Korrusyonumuzs vermeien. Harı 5000 K g . 50UU) K g . 1UUUU K « . 2UUU Kg. «70U0 Kg. • Turtste emniyet veretı trafîk memlekete bismet eder. • Turıst için trafik emnıyeti en başta aranan jırttır. • Tunzm seyshat ıle; aeyahat ıse trafiğe müsaıt vollarlı aıümknjıdnr lut»n YU. ZAVr Ankara Traiık Mudurlugunden aldığını VW 9?0 tnodel arabama aJt 06 ZV 252 No. lu on pliiuunı ka}bettım. Yenislni alacaeaklsı hükUrosüzdur OtKtK HOtlUZUN lCumhun>et. «6651 3,25 mm 6010 4 m m W1U rL. b Ub mm eoıu mm. 8013 Iopıam.. 12,50 ru 52.500. rL. 52Ö.UUÜ. TL. 106.000. ru. ru ru ( B a s n : 18bâ7) . b§39
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle