19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK ÎASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER. Sahibi : Cumhuriyet Matbaacılık v« Gazetecilik T.A.Ş. adına NAZİME NADİ Sorumlu Yazı ljlen Müdürü : ZİYA NEBlOĞLD Basan ve Yayan: CUMHURtYET MATBAACILIK »• GAZETECİLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Hslkevi Sk. N. 3941 * * * * B fV U o f\ I A D . ANKARA: Atatürk Bulvan Y#ner Apt. n \J L M n . Yeni^hir Tel: 120920 129544 1 3 « 12 ABONE ve tLÂN Arlık Ayhk Aylık Aylık Adl Pmta Kort tçl Ifart Difi aa.50 45.«7.50 135, 135. 270 270. 540. Ba;lık (Maktu) 300 Ura ÎZMtR: Fevzipa;* Bulvan AJşaroJlu îshanı Tel: 31230 34?0> CÜNCT tLLERt: KuruköDrtl M aokak No. 40 ADANA T*l: 4550 3934 2. ve I ncı tayt» (SanUml) (O 3 ür.cü sayfa (Samtmi) 8S 4. 5. 6 ncı sayfa (Santlml) 75 Nljan. Nıkâh. Evlerune. Dojrum 100 Ölüro, Mevlid, Tesekkür 23 üncfl (S Sm.) 150 Ö!üm. Mevlid, Teşekkür (5 Cm.) 10» SAYIS1 75 KURÜŞ (Baftaraft 1. sayfada) olmayan bir pastayı ucnndan çekip koparmak iativor. Ancık FedakârlıJk kimden bonlar görüyorlar ki ellerine geçen pastanın haysl ettikleriyistenmelidir Toplantıyı yöneten Başbakan le ilsisi yoktur. îatırımlar konusuns gelince, Yardımctsı Sadi Koçaş tarafmdan 20 dakika ile sımrlanan konus kaynak sıkıntısıyla karşı kar. malardan üçüncüsünü Türktş Ge şıyayız. Bunun için de yatırımnel Sekreteri Halil Tunç yapmış, lar arasında bir denge sağlamak memleketin ekonomik ve sosyal lorundayız. kadenvle ügili kararların şimdiye Vergilerdeki adaletsizlifi ve kadar bclli çevrelerce saptanmış gelir daçılımıııdaki dençesizliji olmasını eleştirmiş, işverenlerin, giderebilecek tedbirlcr üzerinde toplu sözleşme görüşmelerine hü duruyoruz. Toprak reformu bu kümctin müdahale etmesini öne sorvnların bir kısmını önemli ren görüslerini yermiş. iküsadi ölçüde halleden unsurlardan ievlet teşekküllerinin yurt kal birisi olacaktırj kınmasındaki önemine değinmij, şverenlerin bu kuruluşların işve Şikâyetler karşısmda •enler konfederasyonuna üye olKaraos.r.anoğlu'ndan sonra nalannı istemeleri karşısmda. «İş konuşan Çalışma Bakanı Atti•erenlerin bu teklifi sadece ala lâ Sav ise, işveren çevrelerinin akları aidatlar içindir. Toplaya iş hayatıyia ilgili bazı kanunakları paralarla çalışanlara karşt lardan şıkâyetçi oldukların.n laha etkili şckilde örgütlenmck İJ söylendijini belirtcrek, «Biz iyorlar» demiştir. hiikümet olarak bnnları haklı İşverenlerin ve bazı cevrelerin on zsmanlardaki fiyat artışlarını, bulma egiliminde değiliz» de. adcce işçi ücretlerine bağlama miş, îş Kar.ununun bir haftaarımn büyük bir insafsızhk oldu ya kadar kanunlaşacağını açıklamış, Sendikalar Kanunu için unu belirten Tunç, «fcdekarlık (dakârlık giicii nlandan istcnme Anayasa Mahkemesinin kararıdir» demiş, bankalann piyasayı nı beklediklerini, bu kararın e fiat artışlarını geniş şeküde et ışığında yeni tedbirler getirileilediklerini öne sürerek şöyle ko. bilecegini söylemiç, sendikalar arasındaki yetki uyuşmazlıkla. uşmuştur: rında, referandum müessesesi• Bankalar hııtcünkü başı boşltıfe nin dtişunulebılecegini belirt> kurtanlmalı, çalışmaları de miştir. n Him altına alınmalı, tasarruf sa ipleri de bankalann yönclimine İşçî istihlâk »tılmalıdırlar. Zira bunlann verkooperatifleri kleri yüksek faizli kredtler. i; lamlarının yaptıklari yatınmlnrı Sanayi ve Ticaret Bakanı Ay. ; dolayısiyle maliyeti etkilemek han Çilingiroğlu da yaptığı ko, işverenler bu maliyet artışla nuşmada genel eğitim ve işçi nı mâmullrrine ekledlklerinden eğitimi konusu üzerinde dur. <tlar yjjksclmektcdir.» muş, bunun üretimi etkileyen te Sermaye çevrelerine. döviz geli mel unsurlardan olduğunu beve ihtiyacın artışı icin birtakım lirtmiş, üretimin artması halinşvik tedbirleri alındığı halde. de ücret artış taleplerinin daha snlardan çok fazla döviz sağla haklı gerekçelere dayanacağını n yurt dışmdaki işçiler için ay söylemiş, bankacılığın yeniden uygulamanın yapılmadığını, bu düzenlenmesj görüşüne kendi nuda tedbir alınmasını isteyen sinin de katıldığını açıklayarak mç, işveren çevrelerinin çeşit işçi istihlâk kooperatifleri üzeyakmmalarını ve fiat artışlarını rinde dıırarak, «Bn kooperatifşöyle değerlendirmiştir: lerin geliştirılmesi işçilere bü. 195019*1 dönemindc özel sek yük yararlar sağlayacaktır. Bu • altın cağını ya;amı;tır. Bu yiiı gelişmeyi biz de istiyor ve ça. n buçiin. alıştıkları kârdan za lışmalar vapıyoruz» tfemiştir. r etmeyi kahullpnemiyor vo reli fiat artışlanna başvuruyor. «Kınlmış vazoyu Erim ve Bakanlar Anlaşmazhklarda ferandum meselesi roplantıya, Türklş dışmdaki ıdikaları temsilen katılan RıGüven ise Türklş yönetkılein, bağımsız sendikaların tjptıya katılnıalanna karşı çıkış ını kınamış, bu sırada kendie Koçaş müdahale ederek, ıdikalararası anlaşmazliK.iarıa toplanucia tartışılamıyacagısöylemi?tir. Bunun üzerine ven, baska konuya geçnMş, eıf ;>ert5İeŞikıf s«Wveslndeki Itı .^5ztc$*e' ç ^ n ^ ı o B a sen" alar arasında aniaşmaziıklar tığını, yetki tespitinde akılıklar olduğunu belirtersk. gibi hallerde bahis konusu îrlerinde referandum yapılsmı ve bunun kanuna konul sını teklıf etmiştir. tktisadi iet teşekkü'.lerinin özel sskie yarışamayacağını, ounlahalka dönük kuruluşlar olsı gerektifini belirten Gü, karayoüarında taşıtlardan gi alınmasını önermiş, ılaisadevlet teşekkülJerindek: zaın istibdam fazlası yüzüı.den ıdana geldiğini öne sürmüş topluyoruz» Başbakan Nihat Erim, toplantının kapanış konuşmasını yaparken, burada konuşulanlann ayn ayrı incelenerek eereginin yerine geiirileceğini, bu tip toplantılann sık sık yapılac.tğını belirttikten sonra, Türkiye'nin bugün içinde bulundugu şartUr ve bu şartlar karşısmda nükümetin durumunun ne olduğunu şöyle açıkiamıştır: «Hükümetimiz güven oyu alaIı 5 ay oluvor. Çok nncmli ve •olafamuMü dunınMarla "; karşı T "karşı\«y<lık. X*ten orUd* ola, ganiisiü bir dıırum olmasaydı, ne beıı Başbakan. ne de arkadaşlarım şu anda Bakan drğillerdi. Biz odaya çir(li»imİ7de vazo yere düşmüş, paramparçaydı. Bize dediler ki. bu vazoyıı topla diizelt. Bozulan asayişi düzeltobilmek, reformlan yapabilınek için önce Anayasayı değiştirmek, sonra yeni kanıınlar çıkarmak gerekiyordu. Simdi bu yapılmaktadır.» Ar.ayasa değişikligi Karçısında siyasi partiierin tutumu, karşılaşılan ekonomik güçlükler ve bunlara benzer probletnlerin Türkiye'yi bunalımh günler yaşamak zorunda bıraktığına değinen Başbakan Erim. sözterini şöyle bıtirmiştir: «Böyle bir bunalımdan Türkiye en hafif şartlarla gcçmekiedir. Biitün Anayasa müessescle i ri duruyor ve eski kanunlann teminatı altında çalışıyorlar. Meclisler duruyor ve hattâ hükümete karşı gensoru müessesesi bile işlemektedir. İnanıvoruz ki, demokratik re.jim zedelenmeden bu bunalımdan kıırtulacajhz ve normal hayata kavuşacağız.» ürkîş dışmdaki sendiKacılan Enver Kaya ise. ıktisadevlet teşekküllerinin kârlıve verimlilik ilkelerine göre iden düzenlenmesini istemiş, •kij'e Birleşik Gıda Işgüerı ıdikası Başkanı Ahmet MusözeUikle yabancı ve «gav.i !î» sermaye konusu üzerine erek şunları söylemiştir: îuRÜn memleketimizde Selan örneği gayri milli sormaTürliive'niıı kaymaEim ycr, benim Türk işçilerim bir ık çorba için birbirlerinin azma sarılmaktadtr. Türkiye durumdan ve yabancı sermaırin bir istasyon olmakUn tarılmalıdır.» arkİş Yönetim Kurulu üyee AP milletvekilı Enver Turda, personel kanunundan ra pek çok işçinin zorla me• statüsüne alinmalanra, bun i 24 liradan 15 liraya mdirilini kınamıştır. rdoğan Balcı adındaki sendi, İktisadi Dsvle: Teşekküliee çalışanlann en etkili şee yönetime katılmalarını ve e meclislerine işi bilen kişüeatanmalarını istemiştir. irk tş Yönetim Kurulu üyetustafa Şahin, işverenleri kârıdan fedakârhk etmeye çağırişçi ücretlerine kimsenin dikmemesini istemiştir. 3İ . tş Federasyonu Başkanı t Mısırlıoglu ise, özellikle \ sadi Dsvlet Teşekküllerınde almırken, kartvizite iti'oar nemesıni istemsştir. Fenerbahçe (Baştarafi Spot Sahifcsinde) atakianyıa ner an oır ikınci sayı pe?inrie lcosmaya başladı. 15. daktkarta Haluk'un ortasım Hamdi. miisait pozisyonda amta gönderdi. 17. dakikada Fpnrrhahçe llk tehlikeli afağ'.nı yaptı. Ancak Cezmi ceza sahasmrian topu avu ta sönderdi 27. dakikada Necatt • Sinan ver • kacında Sinan'ın sert şutunu Yavuz antak kornerle önleyeblldi. 39. dakikada Yavuz Hamdl'n!n sollük bir şutvinü daha önlprken ilk vanda Sinan'm tek golüvle (101 Bursaspor lehlne kapandı. Fcnerbahçe ikinci yanya ma3lubiycten kurtulmak icin üiiratli başladı. Bursa.TJor ise ilk vnrıda ulastısı salibiveti knrıımak «Herkes, pastayı için bu devre defnnsa önem vererek San13'"'vcrtli!ere gol şan çekiştiriyor» sı tanımadı tkinci de\"re siiratli •ndika liderlerinin kor.uşmaf^ı+holııvla zaman 7aman rakibin ıdan sonra, Başbakan EkonoHen fıttün eor>"i!en Fenerbahçe, İş'.er Yardımcısı Atillâ Ka57. dakikada cok mü?ait bir eol manoğlu söz almış, Türl; iş Dozi?yonıınrlan faydalanamadı. areketinin kısa sürede aldığı Bu dakikada Osman. soldan kay ! aieyi öğdükten sonra, devamdı. yaptıgı ortayi Fuat altı pasbyle konuşmuştur: tan sutladı. ancpk kaleci Osman 'iirk işçileri son 7 8 yıl için j sakatlanmak pahasına tehlikeyi dış dünyava açılmış ve en | önledi. De\nenin hundan sonraki kısmı da Fenerbahçe'nin baskısı liiktir şekildc çalışabilecF.âini aliında geçti. ancak kademeli crmiştir. Bu işçilerin yann defan» yapan Bıırsa^nor. rakibikiye'ye dönüşlerinde de ayne gol şansı tanımsdı ve maç ta ekilde prodüktif olmamaları 10 Yeşilbey37İılann galibiyehiçbir scbcp yoktur. Biitün tiyle sona erdi. lara rağmen ciddî sorumluluk ı karşıkarşıya bulur.duğumu[örüyoruz. Kalkınma yolunda mirin yapacağı, başkaların ' isteyebileceği fedakârlıklar (Baştarafi I. sayfada) lır. Türkiyc'dp bufiin. biribi ' Eaşbakan Erim, hava limanın; mukayesc edilmesi imkânsız ' ınçlar ve ücrctler sistemi mev ! da gazetecilere, Cumhurbaşkanı ur. | Cevdet Sunay ile bugün görüirki.Tc'de butün bir enflâs. \ şeceğini, toplantıya kimlerin un baskısı vardır ve bunnn katılacagını bilmediğini söyleçeşitÜ srbcplcr mcvcuttur. miş, p:örü?ü;ecek konular oldunlekrtimizde berkcs, mcvcut i re ayarlanmış. Celepler veyn et üreticiler, tecrübeleriyle oğrenlaştıkça daha da artacak. ÇUnkü bugünkü pazar sistemi içinde, mişler ki, şehire biraz lazla et geldi mi, rezülik oluyor, fiyat fiyatlann böyle başını alıp gitlar başaşağı gidiyor. Onun için memesi için hiçbir sebep yok. İlgililer, kasap dükkânların «rr.al»ı daima ib.tiyacın altmda daki narh yürüsün diye, mezba tutmasını beceriyorlar. Türkiyehada, toptan et fiatlarını da p ü nin en btiyük çehrinde et «taze rya dondurmağa kalkmışlar. Ka taze» yeniyor. Stok yok. Dnndur lite ve randıman farkma b«k ma tesisleri yok. Doridursaruz. maksızm, en iyi sığır 14 liradan, kasap dükkânlannda muharaza en iyi koyun ve kuzu 15.50 lira imkânı yok. Eski zamar.İEida et nasıl temin edilirse. bızde yani dan satılacak demisler. Ov'sa esusül devam ettiriliyor. ki pazar sisteminde sığırın buKasap dükkânı sistemi bir du başka fiyattan, kol kismı ayn dert. Geçimlerini, satacakbaska fiyattan satıhrdı. Sığınn yüzde 15 kemiküsi olu.du. yiiz ları 50100 kilo ete göre ayarlade 25 kemiküsi olurdu. Koyu mış bir sürü küçük esnaf, pahalı alıp pahalı satarak. sadece anun erkeği var, dişisi vsrdı radan kendi nafakasını çıkarBesilisi, zayıfı aynlırdı. Fıystlar dondurulunca, (aturalar mağa bakıyor. Et Balık Kurumu nun birkaç göstermelik mağazanarh Uzerinden tanzim eliirii, fa kat kalite ve randıman farkla sı ile olacak iş değil tabii bu. n «açıktan» alınmağa başladı. Büyük et mağazaları sistemi ku rularak, şehirde et stoklan yaŞimdi, tstanbul mezbahssır.da parak, halka iyi kalite Jonduiyi kuzu eti, kilosuna açıktan 2,5 lira ödenmeden aimmıvor. nılmuş et vererek, üretiei ve tüketici iliskilerini iyi bir orSığır da öyle. Kasaplar, açıktan ödedikleri paralan, xaten ta ganizasyona bağlıyarak h&lledilebilir et meselesi. Şimdi arnıdıklan, karşılıklı dcrf'.ftştiktık îstanbula o eski 2530 kileri müşterilerden «açıktan» çıloluk Karamanlar bile getirilkanyorlar. Tanımadıklan, ?iip(Bastararı 5. «ayfad») miyor. 1012 kıloluk kuzular, küğını görür görmez şöyle bir poli helendikleri bir müşteri k:yma çük danalar, verebilecekleri eisteyince de, kıyma mak?nesinin tika izlemiştir: Değişikliklerden tin yarısı kadar besi tutmuşken içine kocaman bir ya» parças» istenen amacı saptıracak ölçüde bogazlanıp, et üretimine her gün yumuşak bir karşı teklit getir atarak. fiyatı narh'a uygun dü suikast yapılıyor. Koskoca İsme!t, görüşmelere oturunca «bi şürüyorlar. Zira bir kola i; yagı tanbul Belediyesinin tktısat Münın kilosıı 4.5 lira ve varım kiraz bizden, biraz sizden» diyerek dürü. kendi görevinin, «t yiyelo kıymamn içine İ O ^ramhk H sonuçta, 1961 Anayasası tümüyle bir yag parçası attınız mı, be bilenlere fiyatı ne olursa olsun korunamasa bile değişiklikleri de lediye nizamlarına uygunluk sağ et sağlamak olduğunu sanıyor. eni konu j'umuşatmak. 1961 Ana lanıyor. Bol ve ucuz fiyatla, bütün şehir yasasımn değiştirilmesini değil, halkına et yedirmek sibi küçük UYGULANMASINI istediğimiz bir ideale sahip olamamış meiçin, CHP'nin bir bakıma olumlu «VATANPAŞ murlar var işlerin başında. görünen bu çabasını «taviz» olarak niteüyoruz. ET YESİN!» Ortak grup toplantısmda ise yeni bir gelişme göriilmUştür. Eski îstabul'daki 360 bin aileden Genel Sekreter Bülent Ecevit, 180 bini günde bir kilo et a'.dı (Baştarafı 1. Mrfada) parti içinde en tavizsiz kisi gö mı, şehrin günlük et sarfiyatı Bu jdbi yerlere gizlenerek faalirünüşünden onu çok uzaklaştıyet gösteren anarşist gmplar, tamamlanıyor. Her şey ouna gö ran bir konuşma yapmış ve Parbnralarda kaldıkları sdrece mad tilerarası Komisyon çalısmalan di ve manevi deferleri çok sonunda olumlu bir sonuç alındıyüksek olan bu tarihî eserlerl fını söylemiştir. Ecevit, TBMM'hem tahrip etmekte ve hem de (Bastaraiı 1. sayfada) nin ve partilerin «dunınta el kovburalarda bulunan ve parava masıyla, demokraüinin hüyük hir çevrilmesi kolay olan kısımlaTaksitlendirme tehlikrden kurtulduğunu» öne rını da satarak kendilerinin sürmüştür. . Tasanya eklenen 22'ci madde maddi olanaklarını güçlendirmektedirler. Bu konuşmayı, bu sözleri, Ece ile kanunun 41'inci maddesine şu hüküm son fıkra olarak konulvit'in 12 Mart sonrası çıkışları Yeraltı ve vrrüstü bakımınmaktadır: doğrultusundan çok, CHP içinde dan büyük tarihî ve arkrolojik «Ancak, devlet ve kama tflizlemeyi dogru bulduğu yeni podegerlere sahip «lan vnrdumazel kisilerinre veya devletleşlitika açısmdan değerlendirmek sun bn zrnginliklerini değerlen tirmede bedelin taksitle ödengerekir. Ve bu aslında, 12 Mart dirmck ve mnhafaıa edebilme!; mesi halinde verginin de ayni sonrası yeni dönem içindeki CHP için devlet ve hükümetçe azami süre içerisinde taksitlendirilede Ecevit'in yerine iyice yerleş(ayret sarfedilmelidir. rek tahsiline Maliye Bakanlığı mesidir. Bu yerleşmeyi, CHP'nin yetkilidir.» Hal böyle Iken, tarihî ve ar«anti • Ecevitçîleri»nin de çok iyi keolojik bu değerlerimiz heın | Bu hükmün gerekçesi tasarıfarkettiklerinden ve ortak gruomevcut aııarşist gruplar ve hem ; taki konuşmasmdan hoşnut ol da şöyle açıklaninaktadır: de yerli ve yabancı eski eseı ! «Kanunun 41. maddesine gömadıklanndan hiç kuskumuz kaçakçıları tarafmdan teşvik ere, gayri menkul kıymet artış yok. dilen köylü ve şehirli, bırçok vergisine ait beyannamenin taBülent Ecevit, yeni dönemin ilk vatandaslarınuza kanun dışı yolpnya tescil tarihinden itibaren basamak olarak «Anayasanın de hir ay içerisinde ilgili larla kazılar yaptırılmak »urp vergi ği$tirilmesi>ni istedjğinl ve bu tiyle tahrip edilmekte ve lıakiki dairesine ytffilınesJ' Vi vcı*îfMn yeni dönem içinde ilk amacın drğerlerinm çok altında hir fi de bu bir ayhk süre içerisinde CHP'nin yasaülması olduğunu atla yabancı ellere inlikal ettiri) Sdenmesi lâzım gelmektedir. mektedir. bilmektedir. (lsmet Paşamn da Halbuki, devlet ve kamu tüamacıdır bu). Çünkü tsmet Pa lel kişilerince kanunlara göre Sıkıyönetimin llânını jffrektişa gibi, Ecevit de bir siyasi par yapılan kamulaştırma veya devren sebeplere ilişkin kanun dışı tinin ve hepsinden çok CHP'nin letlestirmelerde bedelin taksitdavramşlarını, bu kere tarihi ve demokratik rejim için teminat olarkeolo.jik eserlerin tahrip veya le ödenmesi hali de bahis koduğuna inanmaktadır. (Herşeyyok pahasına elden çıkarınasına nusu olmaktadır. Bedelin takden çok CHP'nin, zira Türkiye'da yönelten anarşist grupların sitle ödenmesi balinde verginin ekonomik ve toplumsal kobu davramşlarını önliyebilme ve nin, beyannamenin verilme süşulları bugünkü gibi oldukça AP' bu eserleri koruyabilmek için, resinde alınması mükellefier ler hep var olacaklardır..) Ve yetkili makamlarca kazı izni veyönünden Bderae güçlüğü doîude Ecevit, bu CHP içinde her za racak adaletsiz bir durum orrilmeyen hakiki veya tüzcl kisimankinden rok (genel sekreterlilerin tarihi eser bulma maksat taya çıkarmaktadır. g; zamanındakinden bile çok> ve gayesiyle kaa yapmaUrı yaEcevit'in varolması gerektiğini saklanmıştır. Ancak kazı iznini Kanunun 41. maddesine eklede i>n, hem çok iyi bilmektedir. taşiyanlar bu nev'iden kazılan nen bu hükümle, kamulaştırma yapabilecekler ve çıkanlan eserveya dcvletleştirmelerde bedelerle kazı yapmadan ele geçirilin taksitle ödenmesi hallerine len eserlerin hakiki değerlerin) mQnba«ır olmak üzcre verginin tesbit için yetkili makamlara tes de ayni »üre içerisinde ve taksit(Baştarafı Sper Sayfasında) lim edeceklerdir. lendirilerek alınması hususunhücumda şolle süsleyemeyince da Maliye Bakanlığına yetki veBu maksatla başta vatandaşsahadpn ilk beraberliği alarak rilmiştir.» larımız olmak üzere köy mahayrıldı: 00. tarları ve bütün görevlilerin Giresunspor, ligin ilk maçın Bütçeye az yük çok hassas davranmalarını ve da Beşiktasla oynamanın heyeÖte yandan. ilgiüler bu tasabu gibi kişileri yetkili idarî ve canı içinde telâşlı. aceleci ve rının yürürlüğe girmesi halinadlî makamlara teslim etmeleilk 15 dakika boyunca ne yap de, tstanbul Boğaz Köprüsü ile rini rira ederim. tıjını bilmez durumda oynadı. toprak reformuna ilişkin kamuSemih SANCAR Sonra deplâsman korkusunu laştırmaların ve madenlerle ilOrgeneral üzerir.den atan Beşiktaş'la birgili devletlestirmelerin, devlet Ankara Sıkıyönetim ve 2. likte Yeşilbeyazlılar da açıldı bütçesine daha az yük yükleyeOrdu Komutanı» ve zevkli bir mücadele ortaya ceği görüşünü ileri sürmektedir konuldu. ler. Giresunspor biitün maç bo1318 sayıh finansman kanuyunca defansta başarılı. hünunu değiştiren bu kanun ta(Baştarafı 1. sayfada) cumda ise orta saha adamlasarısı Maliye Bakanlığınca harının gerekli irtihatı saâlama. Fiyatlann teşekkülü zırlanarak Bakanlar Kuruluna yışı nedeniyle kötü oynacTı. sunulmuştur. Hükümetin önüKurulacak toptancı hallerinde Beşiktaşlılar önce tecrübe. müzdeki günleıde toplanarak fiyatlar serbestçe teşekkül edecek. leri, sonra kendilerine olan gübıınu E''rii?eceSi ve daha sonancak. belediyeler zaruri gördüğü venleriyle rakip kalede her an ra Parlamentoya sunacağı öğ hallerde ve Hal Hakem Kurulu tehlike yaratmasını bildi ve renilmişıır. görü^ü alındıktan sonra azami bir hemen her seferinde gollük fiyat tesbiti yapılacaktır. po7İ?yonlara girdi. Toptan satışlan, halde yer kiraÇok rahat futbol oynamasıIamış müstahsiller tarafmdan kuna raçmen, beraberlik üzerine rulmus kooperatifler ve birlikleri, kurulan oyun, Giresunspor'un toptan komisyoncu gerçek ve tügol gücü kazanması gerçeğini zel kişiler yapabileceklerdir. Müs. ortaya çıkardı. tahsiller ancak kendi mallarını, kooperatif ve birlikler de münhaOyunun ilk tehlikeli atagı 7. sıran ortakların mallarını satabidakikada oldu. Orta, sahadan GAZtANTEP, (aa.) Yaz 5s leceklerdir. Müstahsil için hal igelişen bir akmda, üeri açılan halinin salgın halini almosı üçinde genel ve özel surette satış topu kapan Yusuf'un bekle». zerine Gaziantep'de dondurma yerleri ayrılacak ve bu yerlerde meden çektiği şutu, Fevzi ön. ve sebze satışı yasaklanmıştır. üretiei. geçici olarak satış yapabi. ledi. Vali Vekili İhsan Karabay baş lecektir. Aynı belediye sının için. 12. dakikada B. Ahmet'e yakanlığında toplanan İl Hıîzısıhdeki hallerde yer kiralamış olanpılan faulü kullanan Giresunha Kurulunda, 10 gün içersinde lar birbirlerinden mal alıp satasporlular fırsatı cömertçe haryaz ishalinden 4 kişinin öldümayacaklardır. cadı. ğü, 150 kişinin hastanele.de teMaçın en önemli fırsatı da Kâr haddi davi altına alındığı açıklanmış37. dakikada Ergün'ün ceza satır. îl Hıfzısıhha Kurulu, ikinci Toptancı hallerinde çahşacak hası köşesinden çektiği şütun bir tebliğe kadar GaziEntep'de komisyoncuların ücretlfi. malın direçin üst köşesinden çıkmadondurma ve sebze satı.şım yasatış bedeli uzerinden yüzde sesı oldu. saklamıştır. Bu arada şehir içme kizi geçmeyecektir. Giresunspor ikinci yanya hü suyunun devamlı klorlanması, aToptancı hallerle ilgili yönetme. cum gücüne yeni kuvvet kaçıkta gıda maddesi satışınm önlik esaslanna uymayan kişilere, tarak başlamış ve sol açıkta lenmesi, kapalı ve açık şişe su aykın hareketlerinin eeşidine gö1 Zorbay'ın yerine K. Orhan'ı a , satışma mani olunması, halka re. 500 lira ile 5 fO lira arasında 0l mıştı. Fakat yerden kısa pa?h klor dağıtılması kararlastırılmışpara cezası verilecektir. Giresunspor oyunu karşısmda tır. Beşiktaşlı oyuncuların topu a• Diğer vasıta kullaYaz ishali sebebiy'e Gazianyaklarında tutarak çalım yaptep'de sağlık personelinin izin nanlara karşı müsamamalan ve böylece zaman kaleri kaldırılmış, teşkilât alârma zanma arzuları gol olmasına hakâr olunuz. geçirilmiştir. imkân vermedi. (Baştarafı 5. tayfadm) yonundan ve Millet Meclısi Genel Kurulundan çıkması için CHP olarak yardımcı olacaklan nı acıkladı ve şöyle dedi: «Ansyasa Komisyonunda slyasi partilerin anlaşmaianm dikkate almaksızın bir müzakere yapılması bizim, anrak za ranmıza olur. Anayasa Kornisyonundaki bir tiyemiz (Ben vic danıma eöre hareket cderim) derse, sorumlulugumuz ve Anayasayı korumak ilkemiz ve ay lardan beri yanhş bir yola sap mamak için gösterdiğimız gayretlerin hepsi boş olur...» Yani Paşa demek istiyor kl, Anayasa Komisyonundaki (TiP* Ii üye (Vicdanımn sesinl dinlemeyecek) bir kimse oinuüi kl işler bozulmasın!.. Bu sıralar, elbette ricdanm sesi yerine şarkıcı Vicdan'ın se^ini, yahut sahibinin >esini dinlemek yeğdir!.. Ve sanırım, Paşa babanm eönlüne gör* bir (vicdar.sız) elbette bulunur. Eoridor YAZ BİTERKEN (Baştarafı 1. layfada) Simdi (Baştarafı l. sayfada) Kara Kuvvetlerinden beş tümgeneral de korgeneralliğs terfi ettirilmiştir. Korgeneraîiiğe tcrfi eden Karacı tümgeneraller şvn lardın Vecihi Akın, Hilmi Arman, Apdurrai.man Ergenç, Fikret GökIstanbul'un çeşitli scmt'erin nar, Nihat Kopsavaş. de önceki gece bıçak ve tabinca Tümgeneralliğe terfi eden tuğile dört yaralama olayı olmuş generaller de şunlardır: tur. Süreyya Yüksel, Hasan Sığlam, Gecenin ilk olayı, KaJıkny Fi Celâl Bulutlar, Ali Dikmen, Hasan Yarırüı, Macit Akman. kirtepesinde cerej'an etmış ve Tümamiralliğe terfi eden tuğ35 yaşındaki Naciye Dalgıç, ayni sokakta oturan eski dostu 321 amiral bir kişidir. îzzettın Tamer tümamiralliğe terfi ettirilyaşındaki Ömer Akdağ'ı tabanca miştir. ile yaralamıştır. Akdağ, Nıımune Havacı tümgenerallerden Sami Hastanesine kaldırılmış, Da!sıç, Alaybeyoğlu, Hulıısi IlHvmaklı tabancası ile birlikte yakalanmış tır. Gecenin ikinci olayı Ka korgeneralliğe terfi ettırilmişlerMmpaşa Âşıklar Meydanmda ol dir. Hava tuğgenerallerden Kânm muştur. Eski bir anlaşmazlık ne Kalafat, Ercüment Gökaydın, deniyle Ertuğrul Güney ad!ı bir Halil Sözer ve İhsan Göksaran şahıs, arkadaşı Ahmet Ekinci'yi tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerbıçakla yaralamıştır. Öte yanian Kartal Maltepede Mehmet Ervu dir. ral ile Ahmet Akdeniz arasmda 39 albay, general ve kadın yüziinden tartışma çık•nış, Ahmet Akdeniz, Mehmet'i amiral oldu b:çak darbesi ile yaralayıp kaçDiğer taraftan, Kara Kuvvetlemışîır. Gecenin son yaralama orinden 27, Hava Kuvveılerinden layı da Karagümrük'de olrr.uş, Ke 8, Deniz Kuvvetlerinden 4 kurmalettin Özgür adlı bir şahıs kayınbiraderi Fehmi Sezgin'i bı may albay general ve amirallige terfi etürilmişlerdir. çakla yaralamıştır. Kara Kuvvetlerinde tuggeneralliğe terfi ettirilenlerin isimleri kesin olarak tespit edilememiştir. Bu arada, Deniz Kuvvetlerinden tuğgeneralliğe terfi ettirilen dört deniz albayı da şunlardır: Fuat Başol, lsmail Kılkıs, Cemil Bogutarkan ve Emin Göksan. Hava Kuvvetlerinden de 8 kurmay albay tuğgenerallige terfi ettirilmişlerdir. Tuğgeneral olan havacılardan bir fcısmı şunlardır: ELAZIG, (THA) Kan dâvaŞevki Yetldner, Ali Kelecek, sı vüzünden önceki gece sabaha Mehmet Bilir, tsmet Dinçer, N. karşı bir mahalle bekçisi h?sım Turan. (Diger üç albayın adı tes İ8n tarafmdan kurşun \»Şmupit edılememiştlr). runa tutularak öldürtilmüşiür. Bu arada, Şura üyeleri taraKeban ilçesinde mahalle hekçiligi yapan Hüseyın Yılmaz, ön fmaan önemli bir tayin kararnaceki gece mahallede devriye gezerken kan dâvası yüzüniçn aralan açık bulunan Nuri ^imşek, Mustafa Deniz ve Muhittın Turan isimli şahıslar (arafmdan kurşun yağmuruna tutulmuştur. Hasımlannın kurşunlanna bedef olan mahalle bekçisi Hüseyin Yılmaa derhal ölnıüştür. Bir kadın dostunu tabancayla yaraladı mesi hazırlanmıştır. Kararnamsler en kısa zamanda onaylanarak ilgililere duyurulacak ve 30 Ağustostan önce bütün general ve amiraller yeni görevlerinin başında bulunacaklardır. Diğer taraftan, YUksek Asksri Şura üyeleri bu sabah tstanbul'a gideeeklerdir. Burada C'jm hurbaşkanı tarafmdan kabııl edilecek Yüksek Askeri Şura üyeleri uçaklarla Diyarbakır'a nareket ederek oradan gidecekierl Malazgirt'te, Malazgirt meydan muharebesinin 900. yıldönümü şeniiklennde bulunacaklar ve yi ne Sunay'la birlikte Doğudaki deprem bölgelerini gezecekler, daha sonra Burdur'a gıdeceilerdir. İsrail, Şeria'da yeni yerleşmeler kuruyor AMMAN, (a^.) İsrail yetkililerinin işgal altındaki Şeria Irmağının batı kıyısında Herbon bölgesinde yeni bir yer leşme merkezi kurmayı tasarla. dıkları bildirilmektedir. Bazı aoarşistler Bir mahalle bekçisi kan davası yüziinden görevi başında öldürüldii Kıbrısta (BafUrafı 1. aarfada) bı hazırlarken Yunanistan ilt yüksek seviyede görüşme yapmamış ve bu arada bilindiği pbi Yunanlılarla Rumlar ar^smda karşılıklı suçlamalar olmuştur. Rum taralının vereceği cevabın, Rumlarin, anlasmazlı&ın banş içinde çözümünü isteyip is temediklerine ilişkin bir beige olacağı bir yetkili tarafmdan bildirilmiştir. Kamalaştmna Bayan Brosio (Bastarafı 1. uvfada) istemiştir. Küçük Sevgi'yi kueafı. na alıp bir süre sevdikten sonra fikrini eşi Manlio'ya açan Clotilde Brosio, 4 a n a sonra isteğini Güler ailesine de bildirmiştir. An. cak, Güler ailesi Madame Brosio nun çocuklarmı evlât edinmesi teklifini kabul edemiyeceklerini bildirmi?. «İstediğiniz zaman gb* rebilirsiniz ama evlât olarak vere. miyeceğimiz için özür dileriz» demiştir. Clotilde Brosio, yıllar önce ölen çocuğunun yerine tüm sevgisini, köpeği fino'ya verdiğini söylemış. tir. Olaydan sonra kaçan sanıklar kısa süre sonra yakalanmışlardır. Mardin Belediye Başkanlığı seçimini GHP adayı kazandı Maçtan sonra (Baştarafı 6. Sayfada) malarıma 2 ay kadar ara vermek zorunda kalmıştım. Kondisyon bakımından böyle bir finale hazır değildim. İlk seti kaybettikten sonra iyice bozuldum,. Zaten.' •b*s£ti alsaydım da maçı kâzânamazdun. Şampiyonluk Remzi'nin hakkı idi. Tebrik ederim. Izmir'deki klasman turnuvasında benim de sözüm olacak.» ANKARA (ajı.) Mardin de dün yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhuriyet Halk Partisi adayı Talât Ercan kazanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden alınan bilgiye göre, CHP adayı Talât Ercan'm dünkü Belediye Başkanlığı seçimlerinde aldığı 5002 oya kurşılık, Adalet Partisi adayı 1529, Demokratik Parti adayı ise 1965 oy alrr.ışlardır. Mardin Be.'.sdıye Başkanı daha önce Güven Partili idi. 23 Ağustos Recep V. 1 lıl lıl1sllıf lıl 5.15 12.16 1 M n '•t. c 1603 18.57 2036 3.29 E, 10.17 5.18 904 00 139 8.29 12 GUNUN KITAPLARI Besiktas Toptan 8.kitapfiMAKAyla tamamlandı BÜTÜN ESERLERİ ATlARllMliyitURLAR750lra| Dondurma ve sebze satışı yasaklandı DEGJUU1E DE GAULLEIL^N anıları SJ«M AMERİKAN NEŞRİYATIBÜROSU Sunar İNGtLtZCE ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA (24 cilt. Bilgi hazinesi) LNGtLİZCE THE YOUNG CHIIJÎREN'S ENCYCLOPAEDIA (16 cilt çocuk onsiklopedisi) FRANSIZCA ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS (20 cilt lüks baskı ve kapak) ÎNGÎLtZCE ILLÜSTRATED STORY OF WORLD W R 3 A (Resim, Harita ve Krotolerle 2. DUnya Harbl) tNGtLİZCE PAUL HAMLYN PORTRAITS OP GREATNESS (8 Meşhur şahsm bol resimlı cayat nikâyesı) BİLGt İÇÎN MtİRACAAT: tstiklâl Cad No. 387 tst TEL: 44 26 38 45 45 01 4a 33 5» YAYINLARI P ,, :« Isı«w:ı TEL 274063 BCTÜN KİTAFÇ1LARUA fotojfrnfhır i TÜRKİYE NASIL KURTULDU? 1920 1970 İLK MECLİS'TEN ^KALANLAR Butün kitapçılorda Cenel Dayılım: ARKIN tsfanbnl'a gelen Diğer maçlar (Baştarafı 6. Sayfada) Sakarya: 0 Ordu: 1 Kocaeli: 1 Tarsus: 0 Karabük: 1 Rize: 1 Erzincan: 2 Malatya: 1 Kütahya: 3 Uşak: 0 Balıkesir: 0 K<»nya Î.Y.: 1 Trabzon: 2 Bandırma: 0 Nrv»hir 7 . F<\r n c ı ÖZEL ATA KOLEJİ ANA ve İLK K1SMÎ Lisan Bale Folklor Etüd ve her semte servis mevcuttur. 4. I*vent Meseli Sok. No. 23 Tel.: 64 #7 W ERCÜMENT BEHZflD'ın îenl Eseri Gündüzlü Yatıh Kayıtlara başlamıştır. Altın Gozop ÇIKT: ASOR BANtPALin Somurtuk GüldUrüsü FAKIR AŞIKLAR vasco prafccüini român £o Lira TLRK Iürki>c'nin bilimscl araştırma vc dcrlcme yapan tek dergisj çıktı FOLKLOR KLKUML Fiyatı: 10 Ura vılrrı vı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle