16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATFA tKİs 23 Agustos 1971 kincl Dünya Harbl Içinde ve çarpısmalar hendı Rnı ovalannda fürüp giderken, o lamanki iktidar partisinin dört Vekile ba|lı bir «Harb Sonrası Kalkmm» Plânları Koraisyonn» kurarak ise başlatması, jraliba harple iigili bntün devietler içeriginde, Herisi için hazırlık bakımından, önde gelen bir karar olmnştn. Bo dörf Vekilin şimdi, fcepsi havattadır. O zamanki Başvekil Saraçoğlu, hüUümetin bn karannı Büvük Millet Meclisinde açıkladıfı zaman, kabine. si hesabina ve alkıslar arasında büvük tak. dir toplamıstı. O zaman Maliye Vekili olan Nurullah Esat Sümer. çalısmalar için ha. zırlanan Şemayı ve Mubtevâ Plânını, oldu. fcu gibi tasvib etmisti. Çalısmalar, o zaman Jktisat Vekili olan Fnat Sirmen'in yakın IIgisi altınds yürütülüyordn. Tanm Bakanlıgı. ormanların devletlestirilmesi, bSlgelerde ön. der ve riftcive yardımcı teşekküller olan Devlet Oetme Çiftlikleri ile Teknik Dona. tım. gübre tedariki ve benzeri islerde yardımcı zirai donatım islerini, zaten ele almıstı. Harp Sonrası Kalkınma Plânlan Komisyonnna da, temsilcileri ile katılıyerdo. Alt yapı problemleri, karayollan, tvristik km kordonlan, limanlar. iskeleier gibi isler irin Bayındırlık Bakanlıîındaki yâksek çalısmalar. müsterek vürütıiiüvordn. Degisen Bayındırlık Bakanlarına rağmen. m w lâ Cevdet Kerim Incedavının. Ali Fnat Cebesoy'un bn çalışmalarda ilgileri tamdı. çalışma. aanıvo. B akanlıklarararn birgtrtk Bakanlıklar, rntn ki ilk defa. YIIDIZ ŞEHİRLER! Şevket Süreyya AYDEMİR konsültasyon bfirolarından geçirtilen çok bacımlı tesis ve detay projelerinin oralarda ne oldugunu tabii bilrniyorum. Meıelft bnnlardan bir Bakır Kombinası vardı ki, Kınkkaie'de knrnlacaktı. Türkiye artık ham bakır ihraç etmeyeeekti. Bakınnı; bakır tel, bakır levhs, bakır born şeklinde dünyaya yayarak, malının işçiligini ve isletme kinnı, memiekette bırakacaktı. Daha başk» teris. lerle de donanacak olan Kırıkkale'nin adı da. Çelikkale olacaktı. Bn noktada snnn da açıklayayım ki. bn projemiz, Ameriks Ba. kır Kartelinin tkinci Rrisi Mr. SimenVin, hem de Ankara'da tenkidinden Keçirtilmistir. Ba ıat bizi, ham bakır ibracına tetvik için onümüze serdiği o kadar arjrümandan sonra, millî bir heyeean ve bir sına! bütünlnk idealizmi ile baSlandı|ımız projemlzi tamamen yerinde buldu. Bize, hem tfsK hem eleman egitimi için. istediîimiz kadar yardımda bnlanacaihnı da vaad ederek, yardnmnzdan aynlmıstı. tkinci Karahük. yani Ikinci Demlr . Çelik teıisimiz. bnrnn «Idnfn fibi, ama devlft malı olarak Karadenlz Ereflisinde knrn. lacaktı. Bir hevette bn yerl ridip tesbit ettigimiz zaman. bn hevete Genel Knrmay da temsilcisini (Seyfi Knrtbek) verdi. Hesaplar. hrm knrnlns veri. hem, «ermaye te. şekkülü. hem kâr norması ve bnnnn be. nlmıenmesi bakımından ceıaret vericiydi. dayandınlmıştı. Artık harp sonrannda ne yapacağımızı biliyordnk. tkinci Dünya Harbl lse, henfiz' bitmemişti. Ve (aliba biz, harp. le iljili devietler içinde. ba tfir plânlar ha. zırlamakta, haydi öncfl oldnk demeyelim a. ma, hiç olmazsa onlardan, geri de kalmamıştık. Rakamlar, elbette ki 30 yıl 6ncesine nyan rakamlardı. Ama prensipler fflçlöydü. Bn pltn ve proframlar Basveklllife gSn derildi. Başvekil artık Şükrö Saraçoiln de. jtildi. Dört Vekillik kadro da defismlsti. Böyflk Millet Meelisinde de. ba konada Meclise verilen vaadin ne eldnğnna soran kimse çıkraadı. Ondan «onra da, bir tehir ve savsaklama safhası basladı. Ve bir daha da bn prorram ve plânlar. ön plâna ve ieTa safhasına çıkamadılar. Cnmhnriyet Halk Partisi ise 1MS seçimlerine riderken ve elinin altında bütün ba hazirlıklar varken, hiç bir yerde. hiç bir mitintde, hiç bir ceçmen kalabalıfına: Bizim elimizcfe şu hazırlıklar var, slzin buraya da. şunu. bunu yapacagız, diremedi. Ve tablî, çeleeekteki iktidar şan. •ını da daha 1946 seçimlerinde kaybetti. nzmanları, gerek çofn tktisadl Devlet tşletmeleri mflbendisleıinden knmİM bir kadronnn heyecanı ve idealist bir işbirlifci içinde yüriivordn. Harp sonrası Türkiyesine, hem çagın, bem rejiroimizin Istek ve ihti. yaçiarına cevap rereeek plânlı ve çok cepheli bir kalkınmanın, ilk hamlede 5 yıllık proçramlarını hazırltvordn. Ba programlarda. alt yapıdan, endüstri branş ve ünitelerinden. çümrük siyasetine. isçi, sendikalar ve millî iseücü seferberlijine kadar hersev, ele alınmıstı. Ulastırma, afır sanayi. yan aanavi, sevval cümrük nvcnlamaları. isgfieönün, millî bfinyede kanserlpsmlere vel açmayacak sekilde yaratılısı, seferber ediliri, batta isçi kadrosunun egitimine kadar iflenmit, rsaslara baflanmıstı. Ekonomik yapımıı. gene karma ekonomiye davanacaktı. Ama bn yapıda 5zel te. sebbüsün simdiki fibi. belirli bir kaç sehrin çevresinde, ber türlü sosval tesislerie yesil havalandırma alanlarından yokson, yoğnnlasmasi yerine, sanavinin bütön 01keve dafılm. fikirlerde, en dikkat edilecek prfnsibi teşki] ediyordu. ihayet çalısmalar bitti. Bütün ba proframiastırtna ve plânlastırma işleri. bir an» raporda Szetlendi. Bn ana ra. pora zemin olacak \e 300 savfa kadar tutan hir «Tarihi ve iktisadî giris» kısmı ile is, tamamlanrrm oluvordn. Bn kısımda Türkive'nin İktisadi tarihine ilk defa ve devlet açısından iniliyordn. Bn tarihî kıtım, simdi meydanda yoktnr. Gereji kadar mnhtevalı Szet takdim rapornnn da, arsivlerde bulmak miimkün olmnyor(l). Ba özet raporda yeralan is ve tesis kollan ile ünitelere ait olmak iizere, Sümerbank Etibank gibi böyük tesekküllerde ve müsterek çalışmalarla hazırlanan ve bir kısmı da dıs Yıldız şehirler bnrfln de ıtratrjik bir öneml var. Bn önem fidur: Ba harp sonrası kalkınma plânlanna hikim olan rnhan arkasında. iki esaslı prensip yatıyordn. Bnnnn birincisi, sanayide; ana sanayi koltannda. devlet tesebbösleri ile Szel tesebhtisler ara*ındaki nisprt veva orantıvdı. Hedef, bir gün Türk ekonomisinin, simdi oldnfn ribi, bir olicarsiye dönmemesivdi. Millî bir karma ekonomi Içinde ve geleceiin sosyal patlamalarını önlcyecck, dençeli bir yapıntn, bem sermaye, hem isçi kadrolan bakımından, daima mnhafaza edilebilmesiydi. Bn konn nzerinde bnrada daha fazla dnrmavaraiım. Tkinei teroel prensip, sanavinin. bir * kaç sehrin çevresinde yoğunlastınlma• idi. Bn şehirler etrafında. (eleceiin sos. 1 yal patlamalarına zemin olacak annrmal yıİınlasmalara. eecekandn deryalanna, hâlâ. sa şehirlerin kanserlesmelerine meydan ver meyerek. sanavii, meraleketin Iç bölgelerine yavmaktı. Meriç'ten Iran sınınna kadar memleketin yüzü. sanayi tesi«leri ile dn. nanmalıydı. Trakya'da. Anadoln'da. batıda, merkezde, do|nda. yıldız şehirler yaratma. lıydık. Ba yıldız şehirler. enaz yüzde S0 aianlan yeşil sahalar haline zetirilecek, şen, ısıklı merkezler olmahydı. Sanayi baralarda knrnlmalıydı. Eskisehir, Konya. Sivas, Kayseri çev. releri ile Erzincan ovası, Kelkit vâdisi, Er. rarnm, Mus, Hınıs, Tekmen ovaları, Diyar. a hnrada. snnnn için Bhemhikâyeyt hn^fin sosyalhikiyenin. icin, ya7iyornm: Çünkn ba bi. «im iktisadi. hem yapımız hirlerle siislenmeliydi. Bn şehirlerde yesil •ahalar, fabrikalar, isçi . memnr titeleri, halk yerlesme kooperatifleri, nihayet, mektepler, hastahaneler, ejitim merkezleri, Syle gözabcı bir sekilde yerlesmeliydl ki, bnn. lara daha karsıdan bakarken, Içlerinde bin. bir çelisme ve çekismenin deSil, deneeli bir verlesmenin mntlnlnin eöze çarpsındı. Köyden «ehre recen vatandavlar. boralarda plân, sıhhat, telecete emnivet ve çocnklan için her tnrlü kültür ve meslek yetismesi im. kânlan bnlsnnlar. n yerlesmenin esaslan, daha tenl? bir plâna konn olmak fizere tasarlanmıstı. Hem isçiye hitab etmesinl bilen, hem tesis, hesap ve bankacılık işlerinden anla. yan, teskilâtçı bir arkadasımızın. mevcat fabrikalar çevresinde knrnlacak isçi sitrleri İçin yaptıjh ilk tetkikler elimize eelmişti. Bn siteler de baslıbasına birer yıldız sehir •lacaktı. Memleket eüzellesecekti. Eskisehir Ankara, Eskisehir Konva, Clnknsla Kav. ceri ve Kayseri . Sivas arasında. nice vıl. dız şehirler kurnlaraktı. Ve bnnlar hatıdan dornya. cüneyden knzeye. en çok 40.000 75.000 niifmln modern merkezler halinde coialacaklardı. Hep«l sanavie davanaraktı. Memleketimizde ilk defa Ankara'da knrdn. fnmnz Babçelievler basarısından, büvük teerübeler edinmistik. Denebilir ki, böyle siteler. daha ilk eünden kaydettikleıi dejterlemelerle «onunda. adeta bedavaya mai. olnyorlardı. Bövle yesil merkezlcrde. tepla. mnn tabiatmda bulunan tatminsizlik. hlr ne. vi «üvenli yerlesme ile. eelecekten emin bir istikrar rnhuna dönüvordu. bakır yBreri, GSney Anadoln, tıep yıTdı» »e I HükümetÖzel Haftanın raporu I Sektör ilişkileri I B Sonııc sfinde bir ayrulama bnlacaktı. Kıvılan. göl kenarlannı. tnristik vollar çevresini ise, doknnnlmaz ilân edecektik. Meselâ simdi oldugn fibi Knraeli kıvılanna tnîla. kiremit, çimento te<:isleri. Akdenizin son mntedil v« vesil körfezi olan Gemlİk kıvılanna Arot fabrikalan. Afvonnn, Balıkesir'in, Konra'nın ve difer sehirlerin adeta sehir sokak aralanna. alemi toza damana bofan cimento fabrikalan knmlmayaeaktı. MrselS Sivas'ta knmln devlet çlmento fabrikası ribi bn tBr tesisler, bozkır. lara verlestirilecekti. Orraana dokunmak ise, vatan biyanetl aayılaeaktı. Fatih Snltan Mehmed'in: Ormanımdan dal kesenin. basını keserim, fermanına benzer bir millî disiplin. millt ormanlarda. iki sise rakı içip, sonra 1000 hektar ormanı atese veren ha^datları ebe. diyen mahknm edecekti. Takılan orman, ormanı vakantara neden yenlden knrdnmlmasındı? Hülâsa bir «Harp Sonrası Kalkınma Plân ları» ve bir yıldız şehirler tasarm vardı. Ve bn plânlar, simdi devlet arsivierinde bi. le yoktnr™ (1) Bu özet progTamın bir suretini. Sanayi Bakanlığı sırasında, Bursa Mületvekili Mehmet Turgut Beye, arzusu üzerine vermiştim. ülâsa: Herkese herkese ocak, ber H oca£a çiçek ve h, de memlrket ölçütoprak. prensibi ba yıldız sehirlerde. hem T&eklenmpyen vardımlar • & ve atır sartlar ko«madan, yardım için el nzatan biiyük, ciddi yabancı sermaye teşeb. basleri ile de karsılasmıstık. Mesel* hâU bitiremediiimiz ve milvarlara malolan azot •anavimizi. istenilrn hacimde ve çok uznn vadelerle tesisi için mnracaat eden, tntiüz Intparatorlnk Kimva Sanayii Müessesfsinin Idare Meclisi Rfisi Lord Melçet'in, ba ko. nndaki mektnbnnu aldıSımıs rünün hava. »ını hatırlanm. ttalva'dan, Danimarka'dan da bövle teklifler eelivordu. Ve sermaye mesrlrti bizi ürkütmüvordn. Hnlâsa bir ;ün eeldi. BStdn bn Isler tamamlandı. Proğramlar. plânlar. raporla, »vn ayrı «Ana protokoller» haline «ctirildi. tmzalandı. O sflnkii toplantıva. Merkez Rankan Genel Müdiirü Kemai Zaim başkan lık etti. Bn protokollerden herbirinin altına imza kovmanın serefli bevecanını hâlâ dnyarım. Dinamik ve zorlnkları kolavlasiıran bir insan olan Hnlkl Alisbsh. o nrada Sümerbank l'mım MSdürfl bnlnnnyordn. Ba nznn protokolleri, sabırla hazırlamak ona düsmüstii. tmza gafhası bitinee, Vekil Fnat Sirmen'in sevinci. hâlâ töıümflzön önfindedir. Bir sema, bir plân haline felmiftl. Ana plân: bankalarda, teşekknllerde. teknik araştırmalara ve detay plinlarına dâvalann doS anldı$ımızbize. hem de verimlilifi peşin lavısivlp birtakım I I SÜGÜH YARIN Komplocnlaıa karşı çıkılmalıdır Başbakan Sayın Nihat Erim, konnşmalannda snnlan sSylemi$ler: « Iş başına Relditimiz zaman herkesten a\Tii ses yükseliyordu (önce huzur). Biz de bunv yaptık ve hmuru sağladık. Çünkü naemleketımız dışandan büyük bir komplonun karşısmda idi. Bu komplo ortadan kalkmış değildir. Fakat şuna emin olabilirsinız k:, hukümet. parlâmento kararhdır, memleketin bir daha 12 Mart'tan önceki durumun içme düşürülmesine aslâ imkân verilmeyecektir. Bunu sağlamak için de hangi tedbir gerekli ise o tedbır mutlaka alınacaktır.» Sayın Başbakanın ne kadar temkinli, tedbirli, bir söz söyledikleri zaman, nasıl kılı kırk yarıp, ölçüp biçtiklerini biliyoruz. Bir Başbakan olarak Dünya'va bunn ilân ederken. ne kadar inanmış. bilerek konuştuklarına eminiz. Komplonun adını söylememiş bulunmaları, iki neden ile olsa gerek. Siyasal nezaketten, malumu ilâm olacâfmdsn. Bu komplo kısa sürede Urtiplenîp sahneye konmadı. €ç yıl; politikacılann, aydmlann, idarecilerin, adliyecilerin, gözlcri önünde kotarıldı. Ve, bu konuşmanın ünlrrinde yapıldığı iş çevrelerinin.. Nasıl kotarıldı, profes>nnel Marksist ajanların liderliğinde hanei strateji ve taktikler. devrimcilik maskesiyle örtülerek yürütüldü, l»46'da toprak talepleriyle karşılastığımız zaman, teslim bayrağı çekmemiz için o günler r.e marifetler çevirmişlerdi, bunlar ayrı yazıların konuları olacaklardır. Memleketin bu komploya sahne olmasında; idareci. adliyeci, avdın, iş adamı, politikacılar, büyük ölçüde kusurlndurlar. Hâlâ da komplonun zeminini hazırlamada. beyin yıkamada kullanılan sloganların etkilerir.den kurtulamayanlar da bunlar arasındadır. Komplocuların beyin yıkama cörevlileri, zemin hazırlayıcıları, bu çevrtlerin içinde güvenlik örtüsüne sarılmıs, marifetlerini devam ettirmeye çahşıyorlar. Tek kusurlu olmayan, tek bu vatan knndakçılarının. komploculannın etkisir.de kalmayan, o horladığımız sade Türk ratandaşlarıdır. Hepimizden fazla tarih bilincine sahip olduğunu. milli çıkarlarımızın ne olduğunu bildiğini bagün bir kere daha isbat etmiş bulunuyor. Bakınız komploculann dâvalarır.a, var mı aralarında, sade Türk vatandaslarından bir tek kisi? Artık herkesin uyanması, yerini ve tutumnnu açık seçik ortaya koyması zamanı gelip geçmiştir. Her tarafı idare etmekten, belli çevreler razgeçmelidirler. Konu yalnız hükümet ve parlâmento konusu değiidir. O her fırsatta suçladığımız parlâmento, komploculara karşı, kendisine düşen herseyi yapraıştır. Bakınız ne olacak. 12 Mart ör.cesi, yayın bayatınuzda fiilî bir sansür kuran ve üç yıl durmadan ayni seyleri tek sesli işleyen, komplocuıarın zemin hazırlama, beyin yıkama görevlileri, sızdıkları köşelerden, kısa bir süre sonra, Başbakanın sözfinfi ettiği Marksist komployu, büyük bir pişkinlikle Cl^.'nın tertiplediğini yazacaklardır. Türkije'nin içinde hazırladıklan komploya gözieri kapalı tutmak için. üç yıl ülke'nin dış politikasının ve savunma tertibinin temel taşlarını yıknıaya, bunların kimse tarafından savunulması; na cesaret edilmiyecek bir atmosferi hâkim kılmaya çalıştUar. Türkiyc'nin yumuşak karnı altından sarılmasma, Orta • Doğuya komünist yerleşmesine, gözlerimizi kapattırmak için ellerin, den r.e gelirse yaptılar Doğu Akdenize Sovyetlerin yerleşmesi, Türkiye'nin ikmal yollannın tıkanmasına sessiz kalmamız için akla gelmedik marifetler çevirdiler. Türkiye'nin ihracatı */ı83'i bu deniz yoluyla yapılmakta. Bir istilâ'ya karşı savaştığı zaman ikmalleri bu yoldan yapılacak. Kimse de çıkıp bu kişilere, Orta • Doğn'non komünistleşmesi, bu bölgeye Sovyetlerin yerleşmesi, Türkiye'nin dış politikası mıdır? Diye sormadı. Doğu Akdeniz'e Sovyetlerin yerleşmesi, Tnrkiye'nin hangi milli çıkarının gereğidir? Diye sormaya cesaret edemedi. Bugün de, yerleştikleri itibar kSşelerinden, marifetlerini. emirlerinde oldukları dış komplocuların çıkarlarım aavnnarak aürdiirmektcdirler. Sudan'da bir komünist darbe mi olmnş, karşı darbe ile komünistler ezilmiş, temizlenmişler mi? Türkiye'de komplocuların beyin yıkama takınıı hemen sahne'de görülecekler. Ba C.I^4.'nın iş'i diye yazacaklar. Kimse sormayaeak, Inızum, Mısırdaki Sovyet elçisi Vinogradof da mı C.I.A.'nın ajanı? Hemen Enver Sedat'a koşup. Sndaıı'daki komünist darbesini tanıyın diye baskı yaptı? Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat C.LA.'nın ajanı oldnğu için mi. Sudan'da sahneye konan komünist kompiosnnn ezdirdi? Bütün bu marifetler neden Sovyetler Birliğinin KGB.'nin tertipleri olmasın? Ama, artık bunlar sorulmalı, bunlann karsısına çıkılmalı. Wyin yıkamaiarma meydan verilmemelidir. Eger, Basbrkanm sözünü ettiği komplo erilecek ise, ferçekten bunda milletçe kararlı ve azimli isek. • spanya Afrika tm Iparatorluğunu uzun süre ihmal etmiştir, bir bakıma sömürmemjştir de veya sömürecek örgütü kuramamıştır. Villa Cisneros şehri 1884, Ifni şeh ri ise 1934te kurulmuştur. Bu surette Is panya deniz kıyısındaki kaleleri ancak 50 yılda inşa etmiştir. İçeriler ise 1934'e kadar işgal edilmemişti. Başka deyışle îspanya kıyıdan içerilere ancak son kırk yılda nüfus etmeye başlaraıştır. Ifni ve Ispanyol Sahrası da ancak ordu sayesinde ayakta durmaktadır. Buralann yerli nüfusı: 40.000. buradakj asker mevcudu ise 20.000'dir. Mamafib. burada dünyanın en zengin fosfat Uıtiyatları bulunduğundan İspanya, buraya bunlan lşletmek için 28 milyon dolar yatınnıştır. Mamafih tspanyoüar buraya koloniler kurmak için gelmemekt« ve Madrid yerli halk için yılda 9 milyon dolar harcayarak okullar açmakta, kuyular kazdırmaktadır. 1958'de tfni bölgesınin bir kısmı Fas'a terkedilmiştir, buranın halen 50.000 nüfusu mevcuttur. Askeri makamlar göçebeleri ispanyoUaştırmaya çalışmamışlar, sadece bunlardan yardımcı asker olarak yararlanmışlardır. îspanya'da baa çevrelerin lddialannm aksine ÎFNÎ ve RİO de ORO sâkinleri hiçblr zaman ken dilerini Ispanyol hissetmemişler dir. Ve hiçbir sömürge yönetimi do 40 yılhk bir süre içinde böyle dağınık bir halk: kültür bakımından assimile etmeyi başaramamışbr. Ispanya imporatorluğunu yeni kurmuştu YAZANProf. Dr. Yümaz ALTUĞ men askeridir. Ordu şehirleri, kaleleri ve hava alanlannı eiinde tutmaktadır. Verimsiz kıraç toprakları gözönüne alan bazı Ispanyollar bir an önce buralar terketmek istemektedirler. Ma rnafih bölgede yapılan son bir referandumda 16.000 kişıden 14.0O0'i halihazır durumun devamma oy vermişlerdir. Zaten bu bö!<reve şimdı iki hatta üç talip çıkmıştır, bunlardan birincisi Fas, ikincîsi Morîtanya, öçüncü«ü ise îspanyol Sahrası ile birkaç kilometre sının bulunan Cezayir'dir. | spanyol HUkümeti bir süI redır, Rabat'la iyi ilışkiler * deifam ettirmektedir. 19«3 Temmuzunda Krai îkinci Hasan'la General Franko, Barajas Hava Alanında samimı bir buluşma vaptılar. Genera! Franko asker Iiderlerinden bazıîarının muhalefetme rağmen CEUTA ve MELİLLA'run tamnmasına karşılık çölde baa tavizier vermeye hazır göriümektedir. îspanyol tabiatmda acelecilik bulunmadığından işler yavaş gelişmek tedir. 1964 Haziran ve Temmurunda Fas ve îspanyol Dışişleri Bakanlan karşıhkiı «ivaretlerde bulunmuşlardır. Mamafib henüz kararlaştınlmış bir husus yoktur; 1965 Şubatmda Kral îkinci HasanHa General Franko bir daha buluşup konusmuşlardır. îspanya'nm FasHa dostluğumı sürdürürken bir taraftan da Moritanya'ya kulak verdigi anlaşılmaktadır. îspanyol Sahrasının Moritanya'ya devri, Kuzey Moritanyanın Atlas Okyanusuna açıl masını sağlayacaktır. Moritanya ile bu bölge halkı arasında etnik bağlar bulundu>u da süphesizdir. Bu bölgenin düşman bir Fas'ın eline geçmesi FortGouraud'dan Port Etienne'e Moritanya'nm demlr cevherinl nakleden demiryolunun tehlikeye düşmesine yolsçacaktır. Bumm içindir ki Fas*ın taleplerine kar sı baskı yaratmak maksadı İle Îspanya, Moritanya HOkümetl ile dostluk, teknik ve ekonomik işbirliği politikası BÜtmektedir. ukarda da belirttiğlmis 0ıere îspanyol Sahrası ile birkaç kllometrelilt sının bulunan Cezayirin tddialan eog r&fya ve tarih bakımından bira» tayıf düşmektedir. Mamaflr) Oesayir da Atias Okyanusunda bir mahreç aramakta ve sosyaüst bir hükümetin Franko rejimine duyacagı normal siyasl tepki sebebiyle de tspanya'ya burada cep he almaktadır. îspanyol Sahrası, Afrika'da çok dikkate şayan bir durum arzetmektedir: Sömürgelikten çıkan bölgeler ya bağımsız olmakta ya da komcu bagımsız bır devlete devredilmektedir, fakat burada devrin bir veya birden fazla devlete yapılması söz konusudur. îspanya, bu bölgenin îspanva Yasama Mecljsinde temsil edilmesini saglamıştır. 1963 Mavısın da vapılan ilk seçimlerde CORTES'e (îspanyol Millet Meclisi) bu bölgeden seçilen Uç kisiden ikisi müsliiman kabile reisleridir. Bundan belki de îspanya'nın Sahra komçularını atlatıp burada fcendısine dönük bagım sız bir devlet inınnak tstediği anlamını çıkarmak mümkündür, fakat bölsenin nüfusunun çok 87 olusu bu düşünceyı bir tarafa ittirmektedir. ÎFNt'ye gelince; burası terkedildiğinde herhalde Fas'a rerilecektir. spanyol împaratorlugunun en güzel parçası îspanyol Ginesi idi. îdi diyonu!, t\ra 1968'de burası bağımsızlıga m kavustu. îspanyanm HDrvator Afrikası İle yegane teması burada idi. Burası genişçe Fernando Poo ve Annobon adalanndan bir de kıyıdaki BÎO MUNÎ'den meydana gelmekteydi. Burada ekono mi hayli üerlemiştir. Femando Poo ve Annobon adalannın nüfusu 151.000 kişidir. Fernando Poo evaletinin Id, lsmi geçen İM adadan kuruluydu, merkezi Fernando Poo adasındaki Santa tsabel'di. Adalann yüzeyi 2034 km2 dir. 26.000 km2 lik 156.800 nüfuslu kıyıdakt BtO MTTNÎ eyaletinin merkezi ise BATA şehri idi. Bu bölge, 1778'de; On beşinci yüzyıldan ben elinde tutan Portekiz'den Pardo anlaşması ile almmıştır. îngılizler lR27'den 1844'de kadar Femondo Poo'yu işgal etmişlerdir. 1900'da Fransp ile yapılan bir anlasma ile kıtada bir miktar toprak kaybedi!mi?ti. 1959'da her iki eyale f Îspanyol ili oiarak kabuJ edildiler. Madrid buraya çok ekonomik vanfcmda bulundu. îspanvol kültürü genç kusaklar üzerinde çok etkili gözükmektedır. Ilımlı yerli miîlivetçi ha» reket. Madrid tarafıpdan tasvip görmüştü Nitekim 15 Arahk 1963'te vapılan bir referandum sonucu îspanyol Ginesi 1 Ocak 1964'te muhtar (otonom> olmuş. 15 Temuz 19fifl'de 1se tam bajımsızlıgına kavuşmustur. Bu surette bölge komşulara llhak edilmemiş bağımsız bir yenl devlet frurulmustur. Fernando Poo'da kakao, kiyı bölgesinde ise kahve, tropik keresteleri ve muz yeUstirilnıektedir. Ankara'da Başbakan ve bir kısım hükümet üyelerinln is | adamlariyle ve hemen arkasır.dan sendikalar ve işçi temsilcilerile yaptıkları görüşmeler karanlıkta kalmı? birçok noktaya ısık I tutması bakımından favdalı olmııstur. Hükümet ile hu çrvreler, | arasında bu çapta iliskiler ve temaslar bu alanda ilk defa ver almaktadır. Bu niteliği itibarile hile olay," Türkive'nin yenl dö I neminde ayn bir önem taşımaktadır. • Özellikle i$ adamlarivle hükümet temaslarının ve bu temas . larda ortaya knnulan eörüşlerin ban temel noktalan da açıklıkla I ortaya çıkardıği sövlenebilir Bn önemli noktalar siyasl plând* | ve ekonomik plânda olmak fizere iki sektörde sivrilmektedir. Hemrn sövlemek ferekir ki her iki sektürde de karşılıklı tö I rüslerin söylenmesivle vanlan açıklık, Szellikle is çevreierinde I dnvulan bazı endiselere ve tereddütlere bir son verecek nitelilc • tedir. Savın Bashakan eenis hir iş adamı kitlesine hitap rtmek I fırsatını bulurken öncelikle. sivasal plânda kalan hazı önemli noktalan açmak olanaîin> da elde etmis savilmalıdır. Bunların I basında hükümet nersnektivinden «ıs adamı» va da «özel sektör» | alanınır nasıl törüldüeii meselesi veralmaktadır. Başbakan; «Biz, öz?l teşebbii<:ü özel kazartci hırsızhk savan zihnivetı şıddefle I reddediyoruz» demek «oretiyle bazı özel sektSr çevrelerinde hü | kümetin kunılustmdan bu vana hasıl olan tereddütlere bir son verme«inj hilmistir. Gerçekten de, özel sektör. Erim hükümeti I nin özel sektör anlavısi fizerinde dörtbnçuk avlık dönemde za I ıtun zaman sıiphelere düsmiistür Bıınun sonıırn olarak avnı . dönemde hükümrt özel sektör ilişkileri de tatsn ve renksiz I bir rSrünüş almıstır. Hükümet Baskanmın arzında ifadesini bu . lan bn özel sektör anlavısından snnra bu renksiz havanın darıl | ma«n ve verini bir herraklıra terkrtmcoi beklenebilir. Kaldi ki, karma ekonomi düzeni içinde bnndan başka bir sonuç da bek I lenemez. I Sivasal plinda açıklıjfa kavnsan nnktalardan biri de. hükfl • met üveleri arasında anlasmazlık oldnnı yolunda uzun 7am«n I dır sürefrlen snvlcntilerin hizzat hükümetin bafı tarafından İS adamlan huzuranria kesin bir birimde valanlanmıs olmasıdır. ı Basbakan bu söylcntilerin maksatlı oldnfcnnn da fizellikle kav | detmistir. Bn cesit <övlentil<*rin sürüp çitmr<;i çercfktpn de is âlemine etkiler hikımınıian önemlidir. Rnvle bir ortamda I te«tebbüs ve özel vatırımların bir hir. Irazanması heklenemez. I Ft«ıl«j za7ete<îinin hunca süredir körüklovip bn konııda cenio blr tahribat yapmavı baurdıfi enzSnSne alınacak otursa hüknmet I haskanıntn hn knnuda 1* adsml»r.ra vaptıgı açıkiamanın yeterli ' bir teminat olduğu kabnl edümelidir. I Ekonomik aianda da. hn fırsattan fnvdalanılmak snretlvle I bazı noktalara acıklık retiritdiğl *övlenebilir. Bir dpfa. ekonnmifHn renel karakterl Bzerinde Is adamlannm hazı Vavplarınm . yersiz oldutn meydana ç çıkmıştır Gerek anava«ada gerekse I y t y Erim hiikümetinin proçramınrta ver almn bulunan karma eko I nomi düzer.inin. hic hir tereddiide ver vermevecek birimde bir i nvgulama olanajı bıılmakta nldnra ve hulaeaei hn eörüsmeler | sırasmda anklıkla ortava konulmustnr. Bizrat Basbakan hattâ yardımeKi Savın Karaosmannîlıı eknnnmik dÜ7pnin. karma ekonomi oldnennn ve bnnnn «Tiirkivp icin en vsrarlı vol» htıİL'ndu | İvr.n bu toplantıda tekrar etmislrrdir Hattâ hazi is adamlan. , karma pkonnminin mabivetinin. ne ntup nP olmadıîının tartısıl I masını bile istemislordir Zrman müsait olsavdı. kuslrusuz. hn | konn nrada bir tartı«ma zemini bularak ve meraktılar hnndan favdalanmiş olarak rnra«melprden avnlacaklardı Simdi mı tnp I lantı geride kalmıs hulundurnna rfire İs ndamlan. hükümetin I karma ekonomi anlavısını öçrenmis Te de rahatlamış olarak . yerlprine dnnmüs nlmalıdırlar. I Ba toplantıda i; adamlarma, «Bazı ıımacılan rnevcııd sanarak ürkek hareket etmemeleri» salık verilmistir. Bu noktada is I adamının snrnmlulnsiı ile karsi karsıva crliyornz. Bilindiği cihi | ekonomîmizde hir dıırmınlukfeın ve vatırtmlann azaldıipndan söz edilmektedir. Nitekim bn koısu son toplantıda da cenis se I kilde ortava atılmıstır. Ekonominin ırelisniesi ve fizellikle özel I sektör kesimlnin vatınmlan. Bnce bir hunır ortamına sonra da hükümetle karşılıklı güven ortamına hağlıdır. Gerçekten is ada I mı «bazı umaeılar farzedip» yatınm vapmaktan teride durnrsa I ekonontj^kl durırunluktan da sorumluluR çavı sShihi nİBr. Bn(rinlq|.f«rnnfi? budur. Bbde *»e» sektSr ^»rti iktidar* devirle'I" rlnden kalma bazı alıskahlıEla'f Içindedir. Karşısmda Wr ptrfl | hükümet) görmevince tedirırin olur. bir sürü evhamın içine dnşer. Oysa diisünülmelidir ki. hiç olmarsa nznnca bir «flre için I o dfizen nzaklarda kalmıştır ve hükümet (rüven ve dost elini | Szel sektöre uzatmaktadır. Bu el sikılır. Son toplantıda her iki taraf ekonominin aksayan vönlerinl, I alınması gereken tedblrleri de enine boyuna dile tetirmek fırm | tını buimuslardır. Pu hakimdan celecek gnnlere. nlkenin eko . nomik sorunlan açısmdan biraz daha güvenie bakmak olanağı I vardır, diyebiiiyoruz. • CUMHURİYET | THY Adana Şehir İ Bürosunda Tadilât işleri Yaptırılacaktır 1 THY A.O. Adana Şehir Bürosunda tadilât işleri yaptınlacaktır. 2 Kesli bedeli 13337734 TU muvakkat teminat lse 6.666.87 TL.'cür. 3 Teklifler 26 Agustos 1971 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Ortaklığımız lnşaat Başmühendislığine venlecektir. 4 Postada vâkı gecıkmeler itabui edilmez. 5 Bu lse ait şartnameler keşlfler İstanbul'da Tafcstm, GUmüşsuvu Caddesl. Dümen Sokak. Gümü$ Palas 5 No. lu dalrede Ortaklığımız înşaat Basmühendisliğinde ve Adana Bölge Satıs Müdürlüğümüzde görülebilir. 6 Ortaklığımız 2490 sayılı Arttırma ve Eksıltme Kanununa tibl değildir. İhaleyi dilediğine vermekte serbestür. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (Cumhunvet: 7032) Yarın; îspayol Ginesinin bağımsızhğı I Şehrin Merkezinde Boğaz Manzaralı Satılık Veya Kiralık Möbleü Ve Telefonlu Kat Cihangir'de harikuiade bogaz manzaralı: geniş balkonlu kaK.riferli; modern möbleü; telefonlu; parke döşeli 3 yatak odası ile salon salamanje; fayans döşeh banyosu ve aynca ikinci bir tııvaleti olan yepyenı bir kat; sahibi eliyle satılık veya kirahktır. Mutavassıt kabul edilmez. îsteklerinde ciddi olanlann müracaatlanm mesai saatleri içinde 26 62 43 26 62 44 No.lu telefonlara bildirerek rarrlevıı almf'Tı ric? rt'nnur. (Cumnurıyet: 7084J İspanya rekabetten yararlanıyor 957 • 58'de Pas Kurtulu? Ordusu tFNt'den Ait Ba Amran ve tspanyol Sahrasından Teknaiann ve R'guibatların bazı unsurlannm yardımı ile bir taarruza geçtl ve iç bölgeyi tamamen ele geçirdi. Ispanyol Yabancı Lejyonunu takviye için birkaç bin asker îspanya'dan yollandı, Pransızlann da yardınu ile Ispanyollar buralan tekrar işgal ettiler. MUzakereler sonunda Fas Hükümeti Tarfaya denilen Güney Pas'ı geri aldı, ve ÎFNÎ de tamamen şehir sınırlanna kadar küçültüldü. 1958'de îspanya Saguiet el Hamra ile Rio de Oro'yu birleştirip ÎFNl'den ayn bir eyalet haline soktu, bu ara ÎFNİ de eyalet durumuna yllkseltildi. Her iki eyalet de bir jreneralin yftnetimjndedir ve yönetinı tam» Samsun DSİ VII. Bölge Müdürlüğünden 1 Bölgem'zcc Terme flçes! Terme Seddeleri vanında çeşitH çapt» (15 . 60 Cm.> 963 adet Dikill Kavak ağaçlan 2490 Sayılı Kan'in hükümleri dahilinde kapalı zarf usuliyle arttırmaya çıkanlmıştır. 2 Munarnmen bedeli 1*4.450.00 TT* olup geçid temtnat 8472.50 TL. dır. 3 Artırm» 15.1971 Çarşamba günO saat 15.00"de DSÎ Samsun 7. Bb'lga Müdürltiğil binasmda toplanacak Artırma Komiayonu tarafmdan yapılacaktır. 4 îsteklilerin DSÎ VII. Bölge Müdürlügü veznesine y«tıracaklan geçio teminat makbuzlannı veya Banka Teminat mektuplannı. mszkür kanuna uygun şekilde hazırtayacaklan kapalı teklif me:<tup:onvla bîrlikte ayn bir zarf lçine koyarak artırma ssaHnden b*ı saat öncesine kadar mezkur Komlsyon Başkanhğına teslirr, etmeleri lâzımdır. 5 tsteküleriı özel veya tüzel kişi oimalan şarttır. Husu»1 ortaklıklar kabul edilmez. 6 Bu işe ait şartlaşmalar bölgemizden alınabilecegi gfbl her gün mesaı saatlert İçinde DSÎ 7. Bölse Müdürlügünde giV rüiebilir. Kavaklık sahayı görmek isteyenler DSÎ 71. Şube Ba» mUhendisliğine müracaat edebilirler. 7 Pos»ada vaki gecikmeler ve «aatl geçtlkten •onra rertl#cek zarflar kabui edilmez. (B&sın: 18947 7U79) 1 HAVA KUVVETLERİNİ Y GBCLİNBİRME VAKHNA YAR01MIBHÎIİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle