16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 Ağustos 1971= : CUMHÜRtYET SAVFA BEŞ IY ljf dort koşe Rokomlann zorluğu r lamento'da 7 gün OLUPBITENLER • Türk Ceza Kanununun ban maddelerinin dejH«tirtTmerf ve ban maddelerine yeni fıkralar eklenmesini öngoren kanun tasarıst, Millet Meclisinde kabul edildi. Toplum yasamımızda son Tillsrda beliren ban siyasî suçlara verilecek cetalan da kapsayan >eni tasannın hukiımlerı. erenel kuruldaki goruşmeler sırasında yapılan değisikliklerle daha da arttınldı. Ancak, böylesine onemli bir tasannın gorusübnesl nrMinda genel knmlon tenh» lıjh gSzden kaçmadı. • EmekU tnkılâp Subavlan hakkmdaki kanun teklifuıin iîtinci göruşmesini yapan Millet Meclisi, APİİ Baskanvekili Talât Koseoglu'nun davranışlannm sert eleştınlere hedef olduğu bır bırleşimde, teklifinın tümunu kabul etu. EMİNSU'lan, emeshya aynldiklann«ian buyana geçen yıllar içinde terfi etmis pbî kabul ederek emekli aylıklannı antıran teklif bir AP'll bayar. mılletvekilimn özel gayreti ile sonunda ilgili komisyondan çtkaralc Millet Meclısine gelmış ve burada reddedilmıştı Ancak C Senatosu kabul ettiği lçin, teklif Millet Meclisinde Uünd l t « g o rüşüldü. Cumhurbaskanı tarafmdan da benimsecdıği israrla sö> lenen kanun teklifinin maddeleri bu hafta ele almacak • Anayasa degişikliklerinde yeralan geçici madde ile, 1 T millrt. O3 vekili genel seçimlerine kadar ertelenen Senato kısml seçunlerivle ilgiU 5n seçimlerin ertelenmesine iliskin kanun teklifi d« geçtitfmiz Persembe gfinn Millet Meclisinde. Curaa cünü İ M Camlıuriyet Senatosunda kabul edilerek kesinlesti. • Mütevellı Heyeti tarafmdan T.C. HUkumetine devredllmetı kararlaşrınlan tstanbul'daki Robert Kolej yenne Bogaziçi Onıversiter.l adıyla kurulacak üniversite hakkındaki kanun tasansi Millet Meclisi tarafmdan kabul edildi 4i Haşhas; eidmınin sınırlandınlma^ı ile İlgili kanun tasansı Cumhuriyet Senatosu tarafmdan kabnl edilerek kesinleşti. • Yine Cumhunyet Senatosu, ÇayKur kanun tasansını da geçtigimız hafta kabul etu Boylece kesinleşen bu tasarıyla. tum çay isletmeleri ve fabrıkalan «Çay Kur* kısa adıyla amlacak bır kurum bünvesınde toplamyor. Şimdi elde ayrı metin I» ıılıı ııııy or *""• K. g Anayasa değişiJdiklerfnl kapsayan 423 lmzalı teklif metirüerl geçtlgımis Cum» günü Millet Meclisi BaşkBnı Sablt Osman Avcı'ya verilirken bir perde kapamyor, bir dığerf açılıyordu.. Demokrasimizin bundan sonrasına açılmıstır yenl perde.. Ve sahnede beliren 1 1 güçlük, Baş1c bakanın siyas! partilere gönderdlgi tek bir taslaktan Uç ayn metnin çıkmasıdır. Gerçl bu metınlerde yer alan 34 asıl ve 10 geçıci maddeden yalnızca ikisi, bırl bırinde biri dlğerinde olmalc Uzere, uç metinden ikısinde yoktur. Öblir maddeler aynjdır her tlç mehnde de.. Ama o ild maddeden özellikle biri küçümsenemeyecek bir önem taşımaktadır. Ve ikl büyük partınin karşıt göruşlerde direndıkleri. sonuna dek dırenmekte kararlı olduklan ölçude, gıiçlük yaratmaktadır. 1961 Anayasasmın değiştirümesinı kendme ilk basamak yapmakta kararlı görünen yeni siyasl donemimizde bu değişikliklerln partilerde yaptığı, yapacağı çalkantılar da ayn bir konudur. Anayasa deği^ıkliği, uzun çabalardan sonra, niluyet 422 Imza ile Meclls Başkanı'na verilmiş bulunuyor. tnmlı metin, Anavasa Komisyonunda ele alınacak, görttsulecek, daha Eonra Meclislere sunulacak. Imza Için (fiçte birj çoğunluk gerekli Idl, bn, kolaylıkls aağlandı. Fakat, bilindiği gibi, partilerln ban maddeler fizerinde ayn görüşleri bulunuyor. Bu sebeple Meclise gelmiş olan taslak halen fiç ayrı metln halindedlr. öıellikle CRP' nın 11. madde üzerindeki göriisfi ve isran, defişlkliklerin Mecllslerden geçnıesini şimdiden lorlaştınyor. Anayasa degişikliğinin kanunlaşması için Meclislerde ayn ayn (fiçte iki) çogunluk OTU toplaması gerekli. Bn çofcunluk Mecliste 300, Senatoda 124 olarak merdana çıkıyor. CHP, buna katılmazsa gerek Meclfete, gerekse Senatoda bu rakamlan nazari olarak bulmak miımkiin, fakat gerçekte çok güç.. Onun için şımdi Parlamento koridorlannda, elde kalem kftfit, bu işin bakkal hesabı yapılıyor. Xs CHP, kendi görüşü doğrultusunda bir defisiklik saglanm»dığı takdirde, oy vermezse? Alın size bir çıkmaz! Çıkın bakalım Içinden? Eskiden bn gibi çıkmazlardan kurtulmanın pratflc çareleıi Te bn çarelerin uygulayıcısı açıkgöı politikacılar vardı. Oysa şimdl, mestleyi transfer bonalan kurup çSsme olanafcı TURHAN ILGAZ fi olmasına daha vakından bs* kınca, «ortanın soln» kavramıru da tehlikede gordüğU farkedilmektedir. Buna rağrnen CHP, madde Uzennde uzlaşmağa varmak için çesıtli önerıler getırmiş, hattâ «kavga» sözctigünun yeralmasına bile, madde gerekçesinde bu deyımle demokratik solun varlığına engel olunmadığmın yazılroası halınde razı gelmıştir. Ancak AP, II. maddede csınıf katgası» deyıminin geçmesini is temektedlr. CHP, «kavjra» göecüğünün gelecek lktidarlarca demokratik sol aleyhıne yorumlanabileceginden çeklnlrken, AP da «kavga» sozcligU olmazsa, sol alabildığine gelişir iddiasıyla degerlı bir fırsatı korumak peşindedir. 12 Marftan sonra, ülkeyi içine soktuğu durumun tüm sorumluluğunun bir kalemde çeşıtli sıfatlarla damgalanan devrlmcilere yüklendiğini sevinçle gören AP; hern bu hedefi gdzlerde daha çok Sandalvaların dasıhsı Parlamentoda »andabalarm dafılıjmda ikl değişiklik var . CHP Hatav Milletvekilı Mrhmet Aslan, Samandağ'da feçlrdlH bir trafik kazasında oldu. 1928 doğumlu >e 8 çocuk babası Aslan'm ölumüyle CHP'nin Millet Meclisi'ndeki uye adedl l « ' a indi. AP Malatya Scnatörü Hamdi Özer, AP Genel Başkanma yaxdığı «acıkJı» bir mektupla partisinden istifa ettlğini, bundan boyle yasama gorevine bağunsız olarak devam edeceğini açıkladı. Boylelikle Cumhuriyet Senatosu'nda AP'nin uye sajısı 88 oldu. Şimdi durum fo>le: MJBetvekBİ Scnatte .. rlıAt' .«» ~**4*i f ••,.,.K4î ' 8»' CHP * »" '14t 34 DP 41 8 MGP 14 10 MHT 1 1 MP 4 BP 2 TTP 1 Bajhmsn l( 7 Bof 1 2 MBG 18 CBK 15 45* 183 GÜÇLÜKLER ai Temmuzdan bu yana çalışan Partılerarası Komısyon, Temel haklann sınırlanmasıyla flgili II. madde Uzennde görüşblrliği sağlavamamıştır. Anlaşmazlık, bilindıŞı gibi CHP'nın, madde metninde yeralan «sınıf kavgası» deyimıne karşı çıkmasıyla belirmistir. üzun tartışmalardan sonra, Başbakan Erım, «kavga» s&zcügUnün geçmedıği yeni bir metin hazırlamış, bu kez de AP bu yenl de*ış'kliğe karşı olmuştur. CHP açısından baktıkta, «sınıî kavgası» deyimi «CHP'nin hemen solundald» bir demokratik sol partıye bıle lzm vermemekte, demokratik solun varlıgmı önlemelc tedır CHP'nm, II. maddenin «sınıf ksvgası» deyimli bıçimine kar büyutmek, hem de gelecekteö, umutla beklediği lktidar gUnlerlnde hiç kuşkusuz yeniden gellçecek tutarh bir muhalefetl boğacak silâha simdıden sahıp olmak gayretiyle II. maddenin ilk şeklıne yapısmaktadır. 1 MGP ile DP'nuı bu konuda AP I yt yalnız bırakmadıklannı soyle I mek gereksiz. Nitekım MGP, AP ile aynı taslak metnıne imza koyFİKRET muştur Kamulaştırma hakkmda ki 38 maddeye karşı çıkmamış olsa, DP'nin de avnı metnl tmza I lavacagı kuşkusuzdur Esasen, | Bir Ba?kan\ekili ki, kendi AP ve MGP'nin metınlerl ile DP* partisinden ikı uje hukümcti enin metnlnde II. madde için öneleştirecek diye, ovlama bıle vap rılen teklif aynıdır tırmadan olmayan coğunlukla «Çoğunlugumui vardır, bırleşıAnayasa değışlkliklerinin bel mı açıyonım» derse; aynı Baskemığıdır II madde. Gerçekten kanvekili, Başbakan l.konomik de dort madde dışında. yeni degişiklıkler butıinüyle anayasal | tşler Yardımctsının ıki birleşim sonra APIUere cevap için hak ve öz^ür'ukler hakkmda kakonusacağını anlayınca «adeti yıtlar getırmektedir. Bu durumhılâfma» isim okutmak tureda, baslıgı da «Temel haklann sıtijle yoklama yaptırmaya kalnırlandmlması» olan II. madde I kışırsa kimsenin «ne tantfsız Ü7erındeki anlasma^lıgın ne olçü I Baskanvekili» demeye dili varde önemll olduğu ortadadır. maz.. Otaa oKa, kendinden onCHP, karşı çıkısınm nedenlerine ce bu gibi davranışlarıvla Paruygun olarak «kavga» sözcliğü ' lamento tarihine «taraf tutan, nun dePışıkhklerde ver almama partızan bir Başkanvekılıvdı» finı ^ağlavabılecek mıdır' 12 diye geçenler gibi gcçer, o kaMart'tan sonra başlayan yeni sidar. yasî donemm ilk «kavgası» olacaktır bu . Bir insan, kırlaşan saçını lstediğl rençe boyatabilir, bu onun kişistl hahkıdıjç, «zei, ifidiı1, olVE PARTİLERDEN sa olsa lâtıfe yrrthı *' ratrfOur .. BİRİ Ama" bır Başkamekili ki, yaBöylesine bir soru CHFye y51 aalan çiğneverek göz göre göre taraflı hareket ederse O'na bir nelınce ıster istemez, Anayasa [ gun «Bu dünyanın hesabmı» sodeğışıklıklennin ele almdıgı son rarlar.. ortak gnıp toplantısı akla geliBaşkanvekıllığıne gelmiş bir yor. insanın kendisinı bu turden Geçtığımız haftalarda, bu sayfada CHP'nin değışıkhkler konu1 guç durumlara düsurmemesi sundaki tutumuna değındıydık I gerekir kanısındavız. Zamanın bebrinde bir milletvekilinın, Tavız verdıgıni sovledıydık CHP' nın Yıne soyluyoruz Bugun açık [ bir baskanvekilıne dediğı gıbı «Sızın orada bulunmanız bır ça ortadadır kı Genel Baskan tnonü, Ana\a":a değışıklığı tasla[ marangoz hata^ıdır» sözune (De\arm *. sa>faıla) Wanted.. Yahut, aranıyor... OTYA31 muhatap olmak durumuna da düşmemesi gerekirBu gibi davranıslan belki kendi partidaslan için hos selır ama, kadının da gün gfin hiç de iyi olma>acak bir biçimde anılmasını sağlar. Oysa, duşman bildiği basının bir kişisi olarak biz, nvarma görevU mizi O'nun iyiliği için yapıyoruz. Üstelik bunu anlayabilmesi için bir insanın, fazla reki olması da şart değil.. PARLAMENTO NUN % Balavmı «ona erdiren CHP Slnop Milletvekili Fikret övet. Ankara'\a dondu. Parlamento çalumalanna bajladı. • Bir muzmin bekâr daha dunya evine girdi. A. Manisa Millctvekili Onal Sakar, cectiğimlz Cumartesl gunü Manua'da yapılan yo» resel bir düğunle dun>a evine girdi. • AP'li Senato Baskanvekili, bermutad olmayan çofunluğa bakıp, «Komısyondakı arkadaşlarımızla çoğvınluğumuz vardır. Ahmet Nusret Tuna da komisyonda» de>ince, sırasında oturmakta olan sevimli Ahmet Nusret Tuna: «Ben mı Komısyondayım''> dedı. • CHP Bursa MilleHfkili Dr. Ibrahim Oktem. çrupta, Ana>asa değitiklığine <hayır> dedi. Ecevit de Anayasa dcğışikliğini «olumlu» karşılajınca Ecevit'çi bilintn nlce genç parlamenter cpanık> ıçınde kaldılar. Aydın'm «Efe» yurekli genç milletvekili Mehmet Çelik de «Ecevıt'e karjı ayıp olmasın. diye, <çekımser> kaldı Bu takımın ağzını bıçak açmıyor jhndl.. Cahit Angın da, Alehmet Aytuf da «karşıcı» lardan.. • Cumburbajkanlıgı Kontenjan üycsi kargaso\mez Hidayet Aydıner Cumhnriyet Senatosu Ana>asa Adaiet Komisjonu uyeliğine aeçildl. KİMİN DEMESİ GEREK? Hazinei HOmavun vczirl Rüa tem Paşazade, yahut Itfistempasazade Sait Ağa, »Yeni zam var mı'» divenlere «Tovbe deyın» cevabmı vermis!. Allah Allahhhh! Devir hald• \sıl sen de derletltim, asıl sen de .. Hani, milletin «tövbe* bile diyecek hali kalmadı da ARANIYOR... VVANTED! Allah ömürler versin, Ismet Paşa, CHP Ortak Grubunda son olaylara değinen ve Anayasa de ğişiklığıni de ıçıne alan öııemli bir konuşma yaptı. Anayasa değişikliğinin. Anayasa Komis(De\amı 7. sayfada) OSMAN KOKSAL «Hakkındaki karar cıddi gorulmedı» 4> Cıımhurbaşkanlığı knntenjan üvcsl Osman Koksal, yasama d«kunuimazlığı kaldınlınca Anajasa Mahkemesine başvurmuştu.. Va faeklenen oldu, Anayasa Mahkemesi kararı <ıptâl> etti Komisyonda va Senato Genel Kurulunda. Koksal'ı ağır sekilde suçla>an bazı AP'H senatorler için, «ılgınç> hikâyeier anlatılıjor kuliste» lardan Nazan Alp, adı geçen gazetenın üçuncü sayısını dağıtılmak uzere Camlıca apartmanına getırmış ve bılâhare yapılan aramada bu gazeteler sayısız mıktarda bulunarak zaptolunmustur Kez» Nazan Alp, gırıs bolümünde verılen DevGenç bildirisıni de dağ'tılmak üzere tstanbul'a getırmiş ve Çamlıca Apartmanında bu bıldıriler de bulunmu?tur. Sanık Irfan Uçar, 15 Mayıa 1971 gunu Ankara'dan tstanbul'a 'Uğur Tolga) takma adı Ue gelişmde kaydı geçen gazete ve bıldirilerden bir rniktar yanında gebrerek llbav apartmanında Mahır Ça. yan'a teslim etmıştir trfan üç»r îstanbul'a gelişinde tlbay Apartmanmda Ud gun kalmış ve burada takma adı üzenne Uias Bardakçı tarafından sahte hüviyet cuzdanı tanzim edilerek kendisine verilmiştir. Adı geçen sanık bu apartmanda iken cephe üyelığinı kabul etmiş ve örgütün yaptıâı ve yapacağı evlemlerden haberdar ol muştur Irfan Uçar Ankara Sıkıvonetım Kornutanlığınca aranan bir şahıs olmaiı hesabıyle Yzb ll yas Aydm'ca orgut adına kıralanan Çamlıca Apartmanına gotürulerek gızlenmesı sağlanmıştır Ayrıca adı geçen sanığa Çavan tarafmdan orgute gırmesmden sonra bin lira verilmiş ve bundan muhasebeci Ziya Yılmazın da haben olmuştur nkara'dan îstanbul'a gelmezden once fıilen tcşekkul ile eylemlerina başlıyan partı ve cephenın nuvesını teşkıl edenlerden Ertuğrul Kurkçu ve Yusuf Küpeli dığer bırlıkte hareket ettlkleri kurucular Kazım özüdoğru ve Münır Aktolga'nın muvafakatleri va yetkılerı ile Has ile Aksov'un kaçınlıp fıdye alınması olaymdan uç veya dort gun sonra îlbay Apartmanına gelerek dığer sanıklarla ve ozelhkle Mahır Çajan'la bulu^muşlardır. Bu evde Çaran, Kupelı ve KılrkçU bırlıkte jukarda venlen Turkıye Halk Kurtuluş Partısımn tuzügunu hazırlamışlardır. Tuzük Lrtufrul Kurkçu'nun el yaası ile kaleme alınmıştır. Tuzuğe gore kuruîma sı gereken uç luşılık merkez komıtesının Çayan, Küpeli ve Kurkçu tarafmdan teşkıl edılmesı kararlaştınlmış, Ankara'rian geien sanıklar, Kâzım Ozu doğru ile Munır Aktolganm bu yondekı reylennı getırdıslennı soj lemışlerdır. Tuzuk ıcabı bulunması gereken on kişılık genel komitenin merkez komitesini teskil eden üç kişiden başka Munır Aktolga, Kazım Oriirioçru, Huseyin Cevahir, Ulaş Bardakçı, Bıngol Erdumlu, Huseyin Vavuz ve Hudai Ankan tarafmdan kurulması konuşuimuş ve fikir birlığıne vanlmıştır. Bu şahıslardan îstanbul da bulunanlara Çayan tarafmdan Ankarada hulu nanlara donuşte Kupelı v3 Kurk çu tarafmdan tekhfte bulnnulma sı kabul edılmıştır Aynca llbay Apartmanında partmın merkez komitesini teşkıl eden yukarda ısımlerı geçen sanıklar (1) no lu cephe ve ıhtılâlın yolu başlıklı bıldirıleri bırlıkte vazmısİRrdır. Dağıtılan bu bıldirıler sanıklann yakalanmasmdan sonra japılan aramalarda Çayan'uı el yazısı üe bulunmuştur. A ELROM OLAYINDA MAHİR ÇAYAN VE GRUBU Elrom'un kaçıılma hazırlığı temın edılmek Uzere 48 bin lira ve aynca Yusuf Kupeli'ye 20 500 lıra gondenldıgı anlaşılmıştır. Sanık Bingol Erdumlu da Erenkoy Turk Ticaret Bankası soygunundan kısa bır süre sonra tekrar îstanbul'a gelerek Çayan ve dığer saruklarla temaslarda bulunmuş ve bılâhare îzmır'e donmuştur. Bu sanığın parti ve cephenın Ankara'da kurulduğu ve henuz fıılî bır stratüye sahıp olduğu sırada sanıklarla ou hususu Ankara'da konuştuğu, eylemlen tasvıp ile parti ve cephenın genel komıte uyeliğını kabul ettığı anlaşılmıştır. Orgütün Mete Has ve Talip Aksoy'un kaçınlması va fıdye alınması sebebıyle maddî olanak larının temın edılmesı netıcesi ey lemlennde daha az şupheyi çekmek, farklı muüitlerde gızlen mek maksadına matuf olarak yeni evler bulmayı duşunmüşler, bu sebeple de örgütle devamlı ılıskılerı bulunan Hv. Yzb. Ilyas Aydın ve Hv. Tğm. Safret Alp adına evler kıralama yoluııa gitmış lerdir. Bu sebeple Nısan 1971 ayı ortalannda Tğm. Salfet Alp Nı<?antaşı Baytar Ahmet Sokak Hamarat Apartmanı 8'mci dairesmı kıraJamak ıçın ev sahıbi ı.e temasa geçmış, 1500. lıra aylık kıra karşüığı olarak Hv. Tğm. Cengız Aker adı ile kıralanma sağlanmıştır. Aradan bır hal'a kadar zaman geçtıkten sonra Cengız Aker takma adlı Hv. Tğm. Saffet Alp, ev sahıbıne muracaatla kursa çıktığından evden ayrılmak zorunda kaldığını beyan edıp yakın arkadaşı olduğuna ınandırdığı Nevzat Işık takma adı ile Hüseyın Cavamre ınşaat muhendısı sıfatı ile bu daı rerun devnnı saglamıştır. Keza Hv. Tğm. Saffet Alp, her ne kadar hanımı ile bırlıkte oturmak ta ıse de yıne aynı maksada bağh olarak Fatih Mollaeşref mahallesi Mollaguranı sokaü Seyhan Apartmanı 3'uncü dairesınl de 1 Mayıs 1971 tanhınden geçerli olmak üzere aylığı 800 liradan Hv Yzb tlyas Aydın'ın kefaletı tahtmda kıralanmıştır. Orgut ıçın ev kıralamak burada sonuçlanmamış, bu sefer de n u ş terek karar verme netıcesi Hv. Yzb. îlyas Avdın tarafmdan sanık Hv Ustgm Mehmet Balaban kefaletıjle Ştşlı Duatepe mahallesı Şehaaet sokak Çaml'ca Apartmanı 8'ıncı daıresı nıoblelı olaras Nısan 1971 ayının sonların da tutulmuştur tsrail Btşkonsolosunun kaçırıl masına karar verıldıkten sonra Mah.'r Çayan öteden beri Unıdtgı ve îstanbul'a geldıkten sonra devamlı temas halinde bulunarak cepbe uyeliğine aldığı Necmi Demir ve kansı tlkay Demir'e bu kararı bıidirerek Başkonsoiosun oturduğu Taksim Seyhan Apartmanında ikâmet eden şahıslar ve Başkonsolosun gelıs ve gıdişlerimn yolu \e saati hususlannda tetkikte bulunmalarını istemıştir. Seyhan Apartmanında Ilkay Demır gereklı ıncelemelert yaptıktan başka, Mart ayı ıçınde Necmı Demır ve Ilkay Demır Guzel Sanatlar Akademısıne gıderek Kadnye Denız Özen'i bulmuşlar ve Seyhan Apartmanında kımlenn oturduğunun tesbıtini istemışlerdır. Sa nılc Deniz özen adı geçen apartmanda yaptığı tesbıt sırasında De mırler tarafmdan kendisıne soylenmış olmasa da Israıl Başkonsolosunun oturduğunu gorunce tasarlanan eyleme v&kıf olmuştur. Bu tesbit eyleminden 15 gun kadar sonra vıne Mart ayı ıçınde cephe ujesı Ömer Erım Suerkan, Akademiye gelerek Kadrıve Denız özen'e T.H K P ve Turkıve Halk Kurtuluş Cephesı yazılı bir kâğıdı verraış ve bun. iarı düzgun bır yazı ile amblem şeklınde yazmasını ıstemıştır Denız özen bu amblemlerı çını murekkebı ile hazırlamış ve bılâhare yapılan aramada sanığın evinde ele geçırılmıştır Denız özen'ın partivı kımlerle ku ruvorsunuzî sorusuna karşılık, Ömer Erım Suerkan, «Fazla kur calama, bir parti kurnyornı» şeklınde cevap vermıştlr bır zamanlar blrlıkte fahsmaktan dolayı tamdığı ve DevGenç'ın bazı eylemlerıne ıştirak ettiğıni bıldığı Jülide Z a . im'den Tahtakaledeki telefon santralında çalışması sebebıyle rehber harıcı telefon numaralarmın bulunup bulunmadığını sormuş ve Akademıde yaptıkları bır konuşma sırasında da var olduğunu oğrenrfığı bu telefon numaralannı temın ederek kendısıne getırmesıni ıstemıştır. Julıde Zaım, nobetçı bulunduğu bır gece rehber haricı telefon numaralannı çıkartarak kendi el yazısı ile kaleme almis ve bunlan tevdi etmek üzere Devlet Guzel Sanatlar Akademısıne gıttığınde Ilkay Demır'ı bulamıyarak bır arkadaşı tarafmdan Ilkay Demır'ın Kazancı yokusundakı evine goturulmuştur. Bu eve vardıklannda kapıyı ö mer Erim Süerkan acmıştır Jülırfe Zaım telefon numaralarını vererek geldığınde bunların îlkay D«mır'e tevdııni soylemif:tır. Juhde Zaım'ın el yazısı ile rehber hancı telefon numaralannı ve orgute dınamıt temın edılecek taşocağını gosterır fcro kıvı ıhtıva eden zarf, ömer Suerkan tarafmdan Denız ö zen'e bıiâhare alınmak kaydı ile verilmiş ve Denız özen'ın evınde yapılan aramada bu belgeler de bulunmuştur Sanık Denız özen, Savcılığı. mızca ya"'lan sorgusunda, eski nışanlısı ve Dev . Genç Bolge Yurutmp Kuru!u Başkanı Ömr Guven ve Necatı Sağır'ın 1971 jılı Şubat avı ıçerı^ınde kencfısı ile yaptıkları konu;malarda, MahiT Çavan'ın goruşlerıni benım^erıklerını, sılâhlı şehır eylemlerıvle bu duzenin yıkılaraic sosvalızmın gerçeUleştırılmesl ı^tıkametınde çalıştıklannı, bu fıkırde olduklarını belırttıklennı beyan etmıştir Adı geçen «anık ayrıca Necatl Sagır'l Baş konsolosun kaçınlmasından on beş gun once Şislı Kent Sineması onunde gorduğunu, Sağır* ın Sıkıyonetimce aranması sebebıyle arkadaşlan ile temas kurmak ıstedığını soyledığini, bu arada Akademıde bulunan Rasım özkan, Necmi Demır ve dığer Dev Genç uyelerinden kendısıni gormek ısteyen olursa Babıl sokakta Gulsum Kara. mustafa yanında kaldığını, ken. di5inın de bu şahıslarla goruşmek arzusunda olduğunu, bunu bıldırmesını ıfade ettiğıni belırtmıştır Deniz özen, Sağır'ın goruşme arzusunu Rasım ö z kan'a ıletmıstır. Aynca haber taşıyarak buluşmalarını temın etmıştir. Bu buluşmanın neticesı ıse ılerıde goruleceğı uzere orgute sılâh ve cephane termnıdır. Sanık Deniz Özen, Necatl Sagır ile yaptığı konuşmalarda kenchsıne ömer Erım Suerkan tarafmdan partı ve cephe amblemlerinın yapılması gorevı verıldığını soyledığınde, adı geçen sanığın da bundan haben ol duğunu bıldırdıSini ıfade etmış, avrıca evinde bulunan ıkı adet Kurtuluş gazetesıni Akademıden aldığını, bu gazetelerın bu\uk paketler halınde Devlet Guzel Sanatlar Akademisı Talebe Cemıyetı Başkanı Necatl Sağır'a geldığınl ve buradan oğ rencılere dağıtıldığmı beyan etmıştir Iddıanamenın giriş bolümünde etraflıca ışlenen Kurtuluş gazetesı ve yajınlan sanıklarından Ertuğrul Kurkçj Yusuf Küpeli, Munır Aktolga ve Mahır Çayan tarafmdan hazırlanmıştır Bu e<>zfieler ve yajmlar fakultelerde DevGenç uyelerı tarafmdan dafeı tılm «tır Devlet Guzel Sanatlar A.'ademısınde de Cemiyet Başkanı olan Necatı Sağır bunlaııo dajıtılmasını temın etmıştır. tstanbul'daki orgut mensuplarlyle Ankara arasında temaıı sağhyan zaevmde tutuklu bulunan DevGenç uyesı arkadaşlanna goturmek ve dağıtmak uzere sanık Ömer Erım Suerkan'a vermış, ancak bu sahıs da kısa bır sure $00ra yakalandığından parayı ÖnKT Güven'ın bahsettığı arkadaşlanna vermek ımkânını bulamamıştır. Sanık Ömer Erım Süerkan da Ömer Guven gıbı aynı tarıhler ıçersınde Çayan gnıbuna karşı yaklas mava başlıvarak Necmi Demır vâ sıtesıvle temas rağlavıp o da tlbay ve Topağacındaki daırelere giderek orgutlenme mevzuunda müzakerede bulunmuş orgut uy« liğını kabul etmış. kendisıne Turkı>e Halk Kurtuluş Partısl »• Cephesı'nın amblemını yaptırma gorevı verilmiş bu amblemı ıs« sa nıklardan Kadrne Denız Özen'e yazdırmıştır Ulaş Bardakçı'nın Ankara'dan çalarsk Îstanbul'a getırdığj eylem. lerde kullanılan Anadoi arabanu» Boğaz volunda Guvenlık Kuvvetlerınce vakalanma'i sebebıvle Baş konsolosun kaçırılmasında yeni b,r ?"aba bulmak zorunluluğu doğ mu^rur Bu nedenle Ulas Bardakçı tarafından 11 Mavıs l'Hl gunu gece=ı Teşvıkıve'den 34 LF 584 nu maralı vine Anadol marka otomo bıl çalmmıs plâkasındakı (L) har fî Abdullah Ceceloglu tarafından 'Ei şeklınde değı«tınlmek suretiy le 34 EF 584 No lu plâka aynı srıı bava takılmıstır Bu otomobil, Bas kon=olosun kaçınlmasından 6nce Taksim Cumhurıvet Caddesuıdeki Sevhan Apartmanı yakmına park edılmıştır Sanıklar kaçırma olayından 3a ce Ilkav Demır'ın babasına aıt olup e^va ta>=ıma sebebıvle kızında bulunan e*kı subay hurcunu da Hamarat apdrtmanına eoturmüşler kaçırma esnasmda kullanacakları navlon ip flâ«ter, makas gıbı eşvalarla bırlıkte bir çanta ıçıne verlestırmışlerdır Başkonsolosun kaçınlmasından sonra muhtelıf yayın organlarma ve bazı mercılere gondenlen hükumetten bazı talepler ıhtiva eden nota ile gınş bolümünde. münderecatı kaydedılen Turkıye Halk Kurtuhıs Cephesının (11 Nolu v« avrıcs ıhtılâlın yolu başllklı bildırılen kaçırma olavından he» hemen oncekı «unlerde Mahır Cavan \e Husevtn Cevahir ta rafından Necmı Demır'e verılmij, el vazıh Tiu'vedrloler Ilkav Jemir tarafından da!;tı)r ile mumlu kâ2irİ3 geçııılmıs ve N<=crnı Demır'ce de teksır makınesınde çoğaJtılmıs tır Elrom'u kaçırma hazırlığı ürkıye Halk Kurtuluş Partısi ve cephesı tüzuğü hazırlandıktan sonra sanık Mahir Çayan ve arkadaşlan top luma sansasyon yaratacak bır olayla çıkmayı dusunmüşîerdir. Bu ıtıbarla da sıyasî bır şahsın kaçırılmasını gereklı bulmuşlardır. Bu mevzuu Topağacındaki daırelerınde Yusuf Kupelı, trtuğrul Kurkçu, Mahir Çayan \e Huseyin Cevahir muzakere ettik ten sonra llbay Aparunanına gelmışler burada da Oktav Etiman, Kâmil Dede, Llas liardakçı \e Ziya Vılmaz ile tekrar konuşarak bu konuda bir karara \armıslardır. Bu toplantılarda genel olarak Amerıka \e Israıl îstanbul Başkonsoloslcnnın tcaçırılması uzennde durulmuş, Amerıka îstanbul Başkonsolosunun, Konsoloshanede kalması ve buranın bına olarak kaçırmaya musaıt bulunmaması kar şısmda Israıl Başkonsolosunun Yusuf ve Ertuğrul un aynlmasından sonrrf ve onlann daha on ce verdıklerı muvafakattan da favdalanılarak kdçınlmasında karar kıuTUşlardır. Yeni bir Anadoi çalınıyor evGenç Îstanbul Bolge Yürutme Kurulu Başkanı olan ve sanıklardan Kadrıve Denız Ö. zen'm nışanlısı bulunan Omer Guven. Eklm 1970 DevGenç Kurultayından sonra ve örgut mensuplannm Ankaradan tstanbul'a e>lemler ıçın gelmelennden evvel daha once benımcedığı Mıhrı Bellı grubundan kopmus Mahır Çnvan ve arkadaşlarmın tstanbula gelışinl tâkıp eden ilk gunlerde sanıklardan Necmı Demır aracılığı ile Mahır Ça>an üe ılışkı kurmuştur Orgıitun gırısecegı evlem lerı konuşmak ve muna=ebetı daha fazla arttırmak gavesi ile Ömer Guven ıki kere tlbav bır kere de Topaşacındakı daırelerıne gelerek Mahır Çavan ve Grubu ile mıızakerede bulunmuştur Bu gelı=leri nın bırinde Mete Has ve Tâlıp Aksov'un kaçırılması ve fıdve alınması nedenı ile bol parav» «ahıp bulunulması karşısında Mahır Çayan'ın haben tahtında Ömer Guven'e 10 bin Ura para verılmıstır Sanık Omer Guven. bu paradan 2 bin lıraıını Sağmalcılar O. Î D ! Küpeli ve Kurkçu'nun Ankara ya donuşlerınden sonra orgutun Istanbul'dakı eylemlerını yurutuien Mahır Çayan ile Ankara'da bulunanlar arasında munasebetler de\am etmış, sanıklardan Nazan Alp, Ruçhın Manas ve üguz Oder haber golurup getırmek \e istendığınde para goturmek suretnle bu tcması saçlamışlardır Gerek orgutun n ı u hasebecılıgl gorevınl yuruten Zı ya Yılmaz'ın tuttugu kayrlardan ve gerekse de sanıklann bnnn lanndan Nazan Alp vasıtasıyle Ankaraja Ertuğrul Kuıkçü ve Yusuf KupeUye süâa ?e n.emu Telefcn numaraları tesbit ediliyor e^a vapılma^ı dusunulen e>lemlere ve bu arada Baskonsolun kaçırılmasına hazırlık olmak uzere tlkay Deoılr K V A R 1N : E L R O M KAÇIRILIiOR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle