16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 Ağustos 1971 : CUMHUBlSETs SAYFA ÜC DIŞ HABERLERDIŞ HABERLERDIŞ HABERLER Başkan Torres'in akıbeti belli değil .Çetin Özbayralc Çatışmada 50 kişi öldü Bolivya'da sağcılar duruma hâkim DIŞ HABERLER SERVİSİ LA PAZ Bolivya Cumhurbaşkanı Juan Torres'i devirmek üzere başlatılan «Sağcı darbe», bir gün bir gece devam eden kanlı çarpışmalardan sonra başanya ulaşmış ve ülkede bir «Üçlü cunta» işbaşına gelmiştir. Kanlı çatışmalar sırasmda en az 50 kişinin öldüğu bildirilmektedir. Başkan Torres taraflısı tüm solcu garnizon ve askerî birliklerin hepsi teslim olmuştur. €€ Dolar, duvar ve çıkar.. Geçen hafta bir bakıma, tam bir olaylar baftasıydı önce ABD Başkanı Niıon, açıkladığı bir dizi ekonomik kararla, dnnya kamuoyunu şaşkına çevirdi. Gerçi açıklanan kararlar uzun bir sflredir bekleniyordo. Ama ne var ki, dolann artık eski dolar olmadığını, Amerikan ekonomisinin ise çok ciddi bir bunalım içinde bulundoğnnu, en yetkili Amerikalınm ağandan duymak, yine de her gün tanık olunan tarzda bir oUy değildiTaraflann tutumlan yüzünden, Doğu • Batı iliskilerinin zaman zaman sertleşmesine yol açan Berlin somnnnda, sınırlı da olsa bir anlaşmaya varmak, sürekli bir dünya banşının kurulması yönünde, gerçekten önemli bir olay. Dört büyiiklerin vardıklan anlaşmamn özfl, genel çizgileriyle, Doğu Batı iliskilerinin serileşmesine yol açan davTanışlara son Terecek niielikte görüliıyor. Orneğin, Batı Almanya, Batı Berlin üzerindeki siyasal eylemlerinden vaz geçecek, Cumhurbaşkanını bu kentte seçmek ısrannı göstermeyecek, kısaca, Batt Berlin'in anlaşmalarla saptanmıs tarafsız etatfisttne saygılı olacak» Fransası el ele verip, ekonomik ve siyasal tedbirler uygulayarak, Tahya Han'ı elbette dize getirirlerdi. Ama işe Çin kanşınca ve Amerika Çın'le iyi ilişkiler kurmak arzusunda olanca, Doğu Pakistan'da yaşayan 70 milyon insanm feci bir sona gidişi, bu büyük ülkeler için hüzün verici bir tiyatro oyunu olmak anlamından öteye geçemiyor lapon ve Amerikan iş adamlan Nixon'un ledbirlerini göıüştUler HONOLULÜ, (83.) 50 kadar Japon ve Amerıkah bankacı ve iş adamı öncekı gün Honolulu'da butun gun suren kapalı toplantılarda, Başkan Nıxon'un ithal mallanna koyduğu yüzde on vergi zammını gorüşmüşlerdır. Toplantıya katılan Japon heyetine, Fujı Bank Guvernörü Voşizane Jwasa başkanhk etmiştir. lwasa toplantıda önce gazetecilere yenı vergı zammının Japonya ile Amerika arasındaki ticaretı zedelıyebileceğini söylemiştir. Pan American Havayollan Müdürü ve Amerikan heyeti Başkanı Hajeeb Halaby, «Bnraya ABD ile Japonya arasındaki karsıhklı ticari ilişkileri eski durumuna getirme çareleri aramak için geldik» demiştir. lwasa, Yen'ın değerinde mey dana gelecek herhangi bir değisikliğin dolar konusundaki çok taraflı görüşmeleri izleyebileceğini söylemiş, «Sadece yeni gelismeler nedeniyle Japonya ih. raeatının agırlık noktasını dün. yanın bir bölgesinden baska bir bölgesine kaydırmayı düşünmemektedir» cîemiştir. Özgür Bengal,, kuvvetleri bir polis merkeıini ateşe verdi DAKKA, (aa.) . D. Pakistanm bagımsızlığına kavuşması ıçin çaba harcayan «özgür Bengal» kuvvetlennın cuma gecesı Dakka'nın 48 km. uzağındaki Holhajang'aa birı polis merkezi olmak uzere iki resmî binayı ateşe ver dikleri bildirilmektedir. Dakka'ya ulasan haberlere gb"re Özgür Bengal gerillaları şıddetli bir çatpışmadan sonra lıüktımet kuvvetlennı gerı çekılmek zonında bırakmış ve polis merkezini bütün resmi kayıtîarla birlıkte yakmayı başarmıştır. Cumartesi gecesi de Dakka'da silâh sesleri işitılmiş ancak gerillalarla hükümet kuvvetlerı arasındaki çarpışmalar hakkında aynntılı bılgi verilmiştir. Doğu Pakistan'da geniş çapta tutuklamalar yapılmakta olduğu bıldmlmektedir.1 Bolıvya'nın eski Cumhurbaşkanı Vıctor Paz Estonsorro'nua mılliyetçı hareketinin Bolivya Eosyalıst Falânj hareketinin sivılleri ile silâhlı kuvvetlerden buyuk bır kısmının 19 Ağustosta Santa Cruz'da patlak veren sağcı ayaklanmada birleşip cep he meydana getirmeleri uzerine Cumhurbaşkanı Juan Torres'in solcu yonetımi iktidardan uzaîc laştırılmıştır. General Torres'e sadık kalaa kuvvetler ki bunlar bir askeri birlık ile çok yetersiz olçüde silâhlanmış maden işçileri, köy luler ve oğrencilerdi. ile âsi. lere katılan başkent garnizonu. nun buyuk bır kısmı arasında La Paz'da 1 gün 1 gece suren kanlı çarpışmalardan sonra Cumhurbaşkanı Torres Ba«kan lık sarayından Turkiye saatiyle 02 50'd'e aynlmak zorunda kal. mıştır. Haftanın sonlanna doğrn, küçük bir Güney Amerika ülkesl Güçlü Arnerikan ekonomisiolan Bolivya'da bazı askerî birnin, bugün içine düstüğii bunaliklerin, hükümeti devirmek üluna, nereden geldiğini uzun uzere giriştikleri hareketin, kısa sun anlatmaya pek gerek yok. sürede kanlı bir iç savasa döÇofu bilinen şevler. Ama, yünüştüğü görüldü. da az çok 50 milyar dolar yuGüney Amerika'nm en faklr tan bir savası ve o savaşın yan filkelerinden biri olan 3^ mil••• etkilerini, görmemezlikten eyon nüfuslu Bolivya'yı. sol ejriDoğn Pakistan faciası, acısıy limli Başkan Juan Torres }'ölip, «Bir değıl, daba 3 tane la sancısıyla geçen hafta da netiyordu. Uluslararası haber Vıetnam s a v a ş ı sürdtirebılıriz ve bunlann ekonomik sürdü. Tahya Han yönetirai, ajanslarının bildirdiklerine gögelen re, Torres yönetimine karsı hayükleri, bize vızıltı gellr» di özellikle Amerika'dan yen, ABD yöneticilerinin knlak yardımlann Dakka dışına çık rekete geçen ordu birliklerinin lannt da çınlatmamak eldc nıi? masını engellerken, dünya ka başında sağcı bir düzen istemnoyumm öfkesini arttınyor yen subaylar bulunuyor. Son du ••• gelen haberlerde, yönetime bas Konayn salt insanlık yönün kaldıran isyancı kuvvetlerin iştkinci Diinya Savaşından mlras kalan ve günömüıün en den ele alan Amerika Birleşik çi ve üniversite direnisini de «çetrefil sorunlanndan biri» Devletleri, Avrupa'nın ileri ül kırarak Başkan Torres'i dcviroUrak nitelenen Berlin konu kelerl, Doğu Pakistan insanları diklerini gösterivor. Yeni cunsunda da, geçen hafta bazı o nın dunımundan üzüntü duyar tanın liderlcri arasında Anıerilumlu aşamalar kaydedildi. A görünüyorlar. Ancak, soruna kan özel kuvvetlerinde eğitim merika, tngiltere, Fransa ve kesin bir çözüm yolu bulacak görmüş bir 6ubayın bulunuşu Sovyetler Birliği'nin, büvükelçi çareler, gelip dıs politik çıkar da bir hayli ilgi çekici. ler Bevivcsinde sürdfirdüklerl lar çizgisine dayanmca, bu ülkeBu olayın en üzücü tarafı ise, göriişmelerde alınan sonuçlar, lerin elleri kollan bağlanıyor. düzenli bir ülke olarak, yükselflk bakışta, Doğu ile Batıyı ayı Orneğin, Çinle Tahya Han'ın me çabalan gösteren Bolivya' ran duvarı biraz aralayacağ» arası bu kadar iyi olmasaydı, nın, şimdl bir süre daha çatAmerikası, Rusyası, Ingilteresi, kantdar içine düşeceğidir. benziyor. ••• RUPI, paritesini mııhafaza edecek YENt DELHl, (aay Hindistan Hükümeti, Rupı'nin (1 dolar: 7,50 rupi olan) paritesinin korunacağını dün açıklamıştır. îki para arasındaki işlemlerde dalgalanma payı, «Uluslararası Para Fonunun saptadığı sınırlar içinde kalacaktır. Rupi'nin öteki paralara paritesi ise, bu paralann dolara gore olan dalgalanmalarına paralel şekılde değişecektir. Peru Elçiliğine sığınmış LİMA, (Peru) Peru Dışiş. lerı Bakanhğından yapılan a. çıklamada. Bolivya'nın devrik Cumhurbaşkanı Torres'in La Paz'dakı Peru Elçiliğine sığınmış olduğu \e Peru makamla. rınö?an sıyasi sığmma hakkı istedığı belırtılmıştir. Üçlü yönetim Santa Cruz radyOsu, General .. Jaime Forentiuo.^eni|t^ Aljjay Sebc'ten kurulu tiçlü bir cuntanın işbaşma geldiğini bildirmiştır. 50 kısinin ölduğü kanlı çarpış malar dun sona ermiş ve tüm solcu bırlikler teslim olmuştur. Ulkede yonetimi ele geçiren uç lu cunta, dun gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı koy muştur. Çatışmanın durmasından sonra çok sayıda oğrencınin tutuklandığı bıldırilmektedır. Tutuklanan oğrencilerin, son haftalar içinde Başkan Tor. res hukumetı üzerinde hayli baskı yaptıklan bılinen solcu ve komunıst teşkılâtlara mensup oldukları bildirılmektedır. Japonya'nın altın ve 1L Jöflyar. do TOKYO, (THA) Japonya'nın altın ve yabancı dovız stokları çoğu Amerikan doları olmak Uzere 11 milyar 600 milyon dolara yükselmiştir. (170 milyar T.L. dolaylarında). Maliye Bakanlığı 1 Ağustostan berı Japon hazinesıns 3 milyar 700 milyon dolar gırdiğıni açıklamıştır. Devrilen Başksn Torres, seçimleri k&ıandığı yün halkı selâmlarkea San Ouentin'de çıkan çatışmada yedi kişi öldü SAN QUENTİN (a.a.) ^H^^I^^^^^^^^H^H««HHim^^^^^l^lHİHIliM^^^^I " ^ ™™ Avami Biıîiği genel sekreteri tutuklandı KARAÇI, (ajı.) Karsçi'den öğrenildıgine gore, Doğu Pakistan'daki eskl muhalefet partisi olan «Avami Birliği»nın Genel Sekreteri Mahmudul Osmanî, önceki gün Sıkıyonetım makam larınca tutuklanmıştır. Karsçı'de avukatlık yapmakta olan Osmanî, «Avami Bırhği» nin Şeyh Mucdbur Rahman'dan sonra en önemli lideridir. <« 1 Z. S MÜCAHlT 1URK KI1LARI Kıbrıs Türk toplumu, bir yandan yıllardır kendilerini etkileyen sornns, banşcı yollardan cSzüm bnlmaya çahsırken, öte yandan da, mnhtemel Rum saldırılanna karşı tedbir almayı ihmal etmemektedir. Ada'da bngüne kadar kahramanca direrdşlerde bolunan mücahit örgütünde, bu yıl genç kızlara da yer verilmiş ve bnnlar sıkı bir eğitim den geçirilerek yetiştirilmişlerdir. Fotoğrafta, mücahit Türk kızlarından bir grup görülüyor... San Quentin cezaevi yetkililerinin bildirdiğine göre, önceki gun bazı mahkumlann cezaevınden firar teşebbüsü sırasmda meydana gelen sılâhlı çatışmada ug cezaevi gorevlisi ile dort mahkum olmuştur. Lübnan'da Suriye Halk Partisinin üyesi öldiirüldü BEYRUT, (THA) Lübnan, Sunye ve Ürdün'un aralannda bırlık kurması gerektiğı tezıni savunan Suriye Halk Partisinin 23 yaşındaki bir üyesi, önceki gün bilinmiyen kişiler tarafından öldünilmüştür. Elias Necip Nikols aiındaki 6ğrenci, Beyrut yakınlannda bu lunan Yaz Eğitim Kampında öldürülmüştür. Henuz resmen doğrulanmamış olmakla birlikte, Devlet Başkanı Torres'in 3 Bakan ile birlıkte La Paz'daki Vatıkan el çıhğine sığındığı yolundakı haberler guç kazanmıştır. Başkan Torres'in durumu Scotland Yard'ın düzenledîğî baskınlarda patlayıcı madde ele geçirildi LONDRA, (a.a.) Scotland Yard'ın elliden fazla doiektifi, dün Londra'daki bazı evlere vs btırolara baskınlar yapmış, kendisine «öfkeli Tugay» adını veren örgüte ait olduğu samlan ateşli sılâhlar, patlayıcı nıaddeler ve belgeler ele geçirmiştir. Dört erkekle iki kadın sorguya çekilmek üzere nezaıete alınmıştır. Esrarengiz bir yeraltı tedhişçi örgütü olan «öfkeli rugay» top lumu şiddet yoluyla devirmeyi amaç edindığini söylemekte ve geçen yıl içinde üç baKan ile bir polis müdürünün evlerıne karşı girlşilen bombalı saldırılardan kendısinin sorumlu olduğunu ı leri sünnektedir. Scotland Yard'ın baskın hareketi, yogun ve son derece gizli bir soruşturmayı 48 saat arayla izlemiş detektiflcr beraberlerinde patlayıcı maddelerin kokusunu alan ozel olarak yetiştirilmiş köpeklerle Lor.dra'nın dört banliyosünde baskınlar yap mışlardır. Fırar teşebbüsünden iki saat sonra cezaevi müdüni lrwin Ritter, durumun kontrol altına ahndığını bildirmiştır. Eitter, ölen roahkumlardan bi rinin, geçen jıl Soledad cezaevind'e bır gardiyanı öldürdükleri için San Quentin cezaevinde yargılanmalannı bekleyen «Soledad Kardeşler>den George Jackson olduğunu behrtmiştır. Jackson'un küçuk kardeşi 17 yaşındakı Jonathan, bir yıl önce, 7 Ağustos 1970'de Marin Country mahkemesinde vurulmuştu. O zaman kaçırılan yargıç ile onu kaçıran 3 kişi de vurulınuşlardı. îrwin Ritter cezaevi bahçesinde iki saat süren kuşatma sırasında, en azından 3 gardîyanın da yaralandığım belirtnaiş, cezaevi duvarları içinde çatışma devam ettıği sırada Marin Co. unty, pohs yetkilileri ile Calıfornia karayolu devriye polisinin cezaevi çevresındeki yollan kordon altına aldıklannı kaydetmıştir. Mahkumlara silâh ların Cumartesı sabahı cezaevine gelen ziyaretçılerin otobiisuyle getırildiği sanılmaktadır. Bolivya'da yonetimi ele geçiren sağcı cuntadan Genel Menieta, ayaklanmadan once, Bolıvyanın uçuncu. buyuk kenti olan Cochabamba garmzonuna komuta etmekteydi. Albay Selıch «Ranger» Alayın Komutanıdır ve Amerika'da 6 . zel kuvvetlerde eğitim gormustür. Santa Cruz'da ayaklanmayı başlatan askerdir. Amerikada eğitim görmüş 'Güney Vietnam seçimleri komediye döndü, ABD SENATO ÇOGUNLUK LİDERİ DÖNDÜRÜLEN TVASHtNGTON (a.a.) Birleşik Amerika Senatosundaki çoğunluk grubu sözcüsü Mike Mansfield, Washington'da verdiği bir demeçte: «Güney Vletnam'da yapüacak seçünler gittikçe bir komedi havasına bürünmektedir» demişür. Senator Mansfield'e gore, Kongre ve Amerika kamuoyu, Güney Vietnam Yüksek Mahkemesınin, General Kao Kı'nin adaylığını önce reddedip, General Mın'ın adaylıktan çekılmesi üzerine, yenıden kabul etmesinden sonra, bu seçimlerden alınacak sonuçlan büyük bir jüpheyle karşılayacaklardır. Senator Mansfield, Güney Vietnam'daki seçim manevralarınıri Kcmgre'de «Yangına körükle gitmek> havasmı doğuracağmı, bunun sonucunda Birleşik Amerika Hukumetinin, Saygon Hukümetine yaptığı yardımdan indirim için ye ni bir eğilhnin başgöstereceğinl ileri sürmüştür. General Min'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekilmesi olayına da değinen Mansfield şöyle konuşmuştur: «Bana öyle geliyor ki, Min gttl bir aday, Cumhnrbaşkanhğı aday lığından çekilmek zorunda bırakılırsa, biz de pekâlâ Vietnam'dan çekilebiliriz.» Japon is adamlan uluslara"rası alış verışlerinı dolarla yap maktadırlar. Bu nedenle Nıxson'ın açıklamasmdan sonra el. lerindeki dolarları Japon Yeni İle değiştırmişlerdır. Japonya'nın Washıngton Büyükelçısi Nobunıko Uşıba Amerikan çevrelerinin Yen'in değerınin yükseltiimesi konusundaki baskısı hakkmda Japon yetkılıleriyle acele göruşmelerde bulunmak üzere dün gece Tokyo'ya gelmiştir. İsrailde durum TEL AVtV, (aa) İsrail'de, Israil lirasının °,o 20 devalüe edıldiği haberinin açıklanmasmdan sonra, kentlerde gorünüm şöyledir: Önlerinde polis memurlannın nöbet tuttugu ve batzı insanların toplandığı kapalı bankalar.. Ücretli insanların mütevekkil kaygısı.. Diıkkânlarda devalüasyon sonucu fiyatlannın artacağı samlan eşyaya hücum edenler... Yayımlanan resmî demeçte, «Her şey normal cereyan ettiği takdirde, fiyatlarda °»5 oranmda bir artış olacağı» bıldirılmekte ve şdyle denmektedir: «Fiyatlar ve ücretler arasnıda baş dondürücü bir yarışın başlamıjacağuıı umarız. Çünkü bu durum. bizi, yeni ver^ler koyma. ya yoncltccektir.» DALAVERELERİ ELEŞTİRDİ GÖKLERE SAHtP OLMADIKÇA VATANA SAHİP OLAMAYIZ. Tıirk Hava Kavretlerial Güçlendtrme Vakfı Roma; karınca, fare ve sineklerin saldırısına uğradı i ^»»v%% ELEMAN ARANIYOR Mülteci sayısı 8 milyona yaklaştı Hindistan Hükümeti Cumartesi günü Hindistan'da 7^62.000 Doğu Pakistanlı mülteci bulunduğunu açıklamış, bu sayınm günde 40 bin arttıgını ileri sürmüştür. Resmi açıklamada Hindistan'a günlük mülteci akınınm Ağustos ayında yeniden arttığı belirtUmektedir. Bu miktar Haziran syınd» 68 bin iken Temnmzda 26 bine düsmüstür. Hindistan hükümet bildirisinde mültecUerin büyük bir kısmının Batı Bengal eyaletine girdiği kaydedilmekte, halen bu eyalette 6,1 milyon Doğu Pakistan'lının bulunduğu açıklanmaktadır. Mültecilerden 5& milyonunun mülteci ,> kamplannda ya da mülteci kabul merkezlerinde yerleştirildikleri br trtümektedir. Fotoğrafta Hindistan'daki bir kampta çalışan doktorlar görülüyor. Büyük bir Şirketin servislerinde görevlendirilme! üzere 30 yaSinı geçmemış 1) Bır adet Yüksefc Iktisadt Ticart nimler Akademisi mezuau 2) İki adet Ticaret Lisesi mezunu askerligini yapmıs •leman aranmaktadır. Isteklilein Cağaloğlu, Biçkiyurdu Sokak Dr. Sevld Bey Han, 1 1 Kat 2'ye müracaatları rica olunur. ^^^*^^»"^(Cumhuriyet: 70K) ROMA, (a.a.) Agusfo» sıcağı bastırınca, Roma, karınca, fare ve sıvrisınek akınıyla karşılaşmıştır. Gazeteler bu bayvanlarla etkili bir biçimde mücadele edilmesini istemektedır. Her yaz bu kente başka bir hayvan grubunun saldlrdığı görülmektedir. 1969'da atsinekleri, 1970'de İse sivrisinekler Ordular halinde Roma'ya yurümüştü. Bu yıl ise sıramn karınca ve lâgım farelerind* olduğu görülmektedir, (Cumhuriyet: 7066)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle