12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÜNİVERSITE ADAYLARI ANKARA BÜYÜK DERSANE'nin ClLTtt: 120 TL. CİLTSİZ: 100 TL. VNİVIRSİTBTE HAZ1RLIK FENKURSURI ÜNİVERSÎTEYE HAZIRLIK CtLTLt: 75 TL. ! Kitaplarını alarak dilediğiniı FAKÜLTEYE GİRMEYİ GARANTİLEYİNİZ BÜYVK DERSANE CEBECİ ve YENİSEHİR. ANKARA 48. yıl, sayı: 16900 umhuriYet Kurucusu: ÎÜNÜS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 69 BAKANLAR VE İŞÇÎ TEMSİLCÎLERÎ HAVYAR] YAŞANMAZ ALMANCA ASLINBAN. EKSİKStZ ÇEVİRt 640 SAYFA 20 IX. 23 Ağustos Pazartesi 1971 ALTIN KİTAPLAR YAYINEVt Erim ve Bakanlar dün de işçi temsilcileriyle görüştü DEMtRSOY, «TÜRK SENDİKÂCIÜK HAREKETÎ, İŞVERENLERİN DEVLETl BE1S YÖNETECEĞİM FİKRİ1SE KARŞIDIR. BU, FAŞtZMDİR»DEDİ Mukayesesi güç iicret ve kazaıtç sislemi mevcut, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Terfi eden Generaller belli oldu ORGEVERAL OLACAK HAVAC1 KORGE1SERALÎ SUNAY SEÇECEK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yüksek Askeri Şura tarafından bir üst rütbeye yükselülen amiral, generaller ile albaylıktan tuğgeneral veya amiralliğe terfi ettırilenleria lısteleri bugun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak ve 26 Ağustosta Ugüilere tebliğ edılecektır. Bu duruma gore, Kara Kuvvetlerinden 3 korgeneral, orgenerallıg» terfi ettirilnuştlr. Deniz Kuvvetlerinde oramlralliğe terfi eden olmamıştır, Hava Kuvvetlerinde ise, Şura üyelerinden Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Ahmet Dural en yüksek puanı aldığı halde Genelkurmay Başkanı, Dural'ı genç bulmuş, yerine Nıhat Özgür'ün terfi ettınlmesim. Dural'ın da gelecek yıl terfi etmesinin mümkun olduğunu bildirmiştir. Ancak, Dural'm terfi ettinlmesinde israr edılmesi üzerine, seçme işleminin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ta rafından yapılması uygun bulunmuştur. Böylece. Hava Kuvvetlerinden orgeneralliğe terfi edecek ANKARA. (Cumhurivet BuromJ olanı Sunay seçecektir. Orgeneralliğe terfi ettirilen Partilerarası Komisvonun çakaracı korgeneraller tse Suat lışmalanndan sonra Anayasi deAktulga, Orhan Yiğıt ve HüseğişikUği ile ılpıîı olarak hazırlayın Doğan özgöçmen'dır. nan metinler bugün MiHet Meo (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) lisi Anavasa Komisvonunda görüsülecektır. Bilindiği gibi komisyonca çahş ANKARA SIKTSÖNETÎM malan sırasında CHP 11 *nd, KOMUTANUGI BtLDİRlSt: DP'de 38 ina maddeye ksr» Ç'k mıslardı. Bunun Uzerine AP ve MGP ortak bir metin nwırlamışlar ve 11 inci maddedeki «s> nıf kavgası» ile tlgili bölütnü Başbakandan gelen ilk teklıftekı şekliyle kabul etmişlerdi. Bunun üzerine CHP dığer part:lerle anlaşmadıgı 11 tnci maddeyl içermeven dığer bir metin hazırlayarak Millet Meclisi Başkanhğına sunmuştu DP de Partilerarası Komısyonda dıger par ANKARA, (THA) Ankara Sı tilerle uyuşamadığı kamulastırkıyönetim Korautanlığı dün bir mayla ilgili 38 incı maddevı djbildiri yayınlayarak kanun dışı şarda bırakan bır metin hazırtutum ve davranışlanyla anayalamıştı. sayı tebdil, tagyir ve ilgaya kaDışarda bırakılan 11 tnci ve rarlı bulunan bazı örgütlenn fa38 inci maddeler hariç 422 imaliyetlerini tarihî ve arkeolojık zayla Millet Meclisi Başkanlığıdeğeri olan yapıtlarda yuruttükle na sunulmuş olan üç metin Mılrinin tesbit edildiğinl bildirmiş let Meclisi Anayasa Komısvonuve Ugililerl uyarmıştır. Sıkıyönena sevkedilmiştir. Kom'syon, tim Komutanlığının 43 no.lu bilbugün metinler Uzerindeki çalıs malanna başlayacaktır. dirisl şöyledin YAZ BITERKEN NEREYE GIDIYOR? Başbakan Nıhat Erim ve bazı Bakanlar, önceki gun iş adam. larıyla yaptıklan toplantıd?n sonra, dun de, işçi kesıminin ve sen. dlkacılann goru?lerıni almıs, Standartlar Enstıtusu salonunda duzenlenrn toplantıda bir konusma yapan Başbakan Erim, «Türkive kir bvutundan en hafif şartlarla geçmektedir. Bütün Anayasa müesseseleri durmakta, işle. mekte, batta Mecliste hükümet hakkında gensoru açılması dahi istenmektedir» demıştır. Aynı toplantıda konuşan Başbakan Ekonomık Işler Yardımcısı Atillâ Karaosmanoğlu ıse, gelir dağıhmı ve ücret dengesi üzerinde dururken, «Türkiye'de b u . gfin Mribiriyle «nmkaTes* edilatcyecek ueretler ve kazançlar riırtffmipip bulttndnğunu» bclırttniştir. Değişiklik Taslağını Anayasa Komisyonu bugün görüşmeye başlayacak KAMULAŞTIRMA BEDELİNDCKİ DEGER ARTIŞI YER8İYE TABİ OLACAK Davul tokmak meselesi Toplantının ikinci konuşmast. »ı, Turklş Genel Başkanı Seyfı Demirsoy yapmıştır. Demirsoy, toplantıya TürkIş dışındaki bazı bağımsız sendikalann ö*a çağırılmış olmasını eleştirmiş prensıp olarak buna karsı olduklarını belırtmış, «Bundan sonraki toplantıların d» kartna yapılması halinde, bizi bir daha bnrada göremeyeceksiniz, bizi mazur görmenizi rica ediyorum» demiştır. Hukümetın anarşik olaylarla olan mucadelesini öğen, TurkIs'ın bu olaylara katılmadığını, asırı uçlara «prim» vermedığinı belırten Demirsoy, işverenlenn önceki günkü toplantıda yaptıklan, ıktisadî devlet teşek kullerinin İşveren Sendikalan Konfed"erasyonuna üye yapılmaları teklifı uzerinde de durarak şunları soylemiştır: «tktisadî devlet teşekküllerinin lsverenler Konfederasyonu na üye olmalan tekliflne siddetle karşıyız. lsverenler bu yoldan devlet kesesine el uxat. mak istemektedirler. Teşekküllerin ödeyecekleri aidatlar icin böyle bir teklif yapmıslardır. Bunların isteği, davul hüküme. tin boynnnda olsun, tokmak kendi ellerinde bulunsun, Türk sendikacılık bareketi işverenlerin, devleti ben yöneteceğim fikrine karşıdır. Bu fasiımdir. İktisadî devlet teşekküUeri İ ş . verenler Konfederasyonuna üye olamazlar.» (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosn) Gayrimenkulleri kamulaştınlacak ve devletleştirilecek kişiler sağladıklan değer artışı karsılığında vergi ödeyeceklerdir. Maliye Bakanlığmca bu konuda hazırlanan bir fcannn tasarısına gore kamulaştırma bedellerine taksıtlendırme uygulandığı takdirde, mükellef vergiyi de taksitle ödeyebılecektir. Vergi Boğaz Köprüsü ile toprak reformuna ilişkin kamulaştırmalarda ve madenlerin devletleştirilmesinde btitçeye az yük yükleyecektir. Geçen yıl yürürlüğe konulan Flnansman Kanununun cGayrimenkul taymet artışı vergisiyle ilgiM bölümünde değışıkliği öngö» ren kanun tasansı, gayrimenkul kıymet artışlan vergisinin kapsamına, «kamulaştırma veya devletleştirme» kavTamlannı almaktadır. Tasarımn gerekçesinde şoyle denilmektedır: «Gerçekte, kanmlaşUrma devletleştirmeler, devir ve temlik mahiyetinde olup, bu verginin mevzuurva girmektedir. Ancak, tatbikatta tereddüte yol açan olay lara rastlandığından bn hususa «çıklık vennek üzere maddeye (kamulaştırma veya devletleştirmeden...) ibaresinin ilâvesi faydalı görülmüştür.» (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) KANUN TEKLİFİ KOMISYONDA KABUL EDİU3İ «Bazı anarşhtler tarihî yapıtlarda gizleniyoryy Mezbahad» kesim işleml tamamlanıyor Et narhına kimseuymuyor SADUN TANJU Istanbuilular günde 200 ton kadar et yiyorlar. AUe başına yarım kilo düşüyor. Ve tabıî her aile günd© yanm kılo et atamıyor tenceresıne. Şehirde yaşayan 360 bin ailenın yansırun ayhk geliri 1000 lıranın aUında, 43 bin ailenin geliri ıse 500 liranın altmda. Bu şartiar içınde «tıarh» fiyatından hergün yarım kilo ete, kıymaysa 8,5 lıra, kuşbaşı ise 10,5 hra verebümek bu ailelerin harcı âeğıl. LCUZ ALABİLMEK İÇİN «ET KUYRÜĞUNDA» BEKLEYEN İSTANBÜLLULAR cKannn dışı tutum ve davranişlan ile Türkiye Cumhuriyeti Arj yasasını tebdil, tagyir ve ilgaya kararlı bnlunan çeşitli Srgütlerin, ban faaliyetlerini tarihî ve arkeolojik değerleri çok büyük olan yapıtlarda yürüttükleri komntanlığa intikal eden çeşitli ihbarlardan öğrenilmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Mezbahada et açıktan fark alınarak satılıyor bek/enıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Iki hafta önce Türk Topluluk Meclisi Başkanı ve Yurütme Kurulu Başkan Yardımcısı Rauf Denktaş tarafından Rumlara verılen 22 sayfalık muhüraya Rum tarafının yann bir cevap vermesl beklenmektedır. Bümdığı gıbı OenKtaş'aj verdığı muhtıradan sonra Baspısko pos Makarıos goruşmelerin bu muhtırayla çıkmaza gırdığıni öne surmüştü. Ancak Maicanos'un sözleri üzenne Rumlann he» men DIT cevap vereceği anlamı çıkmışsa da daha sonra Rum Bakanlar Kvırulu, Denktaş'm muhtırasına venlecek cevabı göruşerek karara bağlamıştır Rum tarafı muhtıraya vereceği ceva(Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Kıbns'ta Rumlann cevabı yann Toptan alım ve satışlar hallerde yapılacak ANKARA, (aa) Toptan alım ve satışları yeni esaslara baglayan ve bu tur satısların yalnızca Top tancı hallcrinde» yapılmasını ongören kanun teklifi Millet Meclisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul cdilnuştir. Teklıf kanunlaştığı takdirde, toptancı hali bulunan yerlerde toptan alım ve satımlar haller dışında yapılamayacakür. Teklife göre, belediyelerce kurulacak toptancı hallerinde toptan Mtıjları, kooperatıf ve kooperatif birlikleri ile mustahsıl ve komısyoncular yapabüeceklerdir. Ancak, bunlar birbirlerinden mal alıp saunayacaklardır. Belediyelerce kurulacak ve jönetimi yıne belediyelerce vapüabilecek toptancı hallerine özel idareler, tıcaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, ziraat odaları, tsrım kooperatif veya birbkleri ile Ugıli komısyoncular iştirak edebüeceklerdır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) RESMÎ FİYATLAR GERÇEK FİYATLAR llgilıler, e t e n a r h koyduk diye pek gururlanıyorlar. Oysa kimsenin narh fiyatından et buldugu ve aldığı yok. Gerçi bütün kasaplarda, kaba kâ ğıtlar üzerine iğri buğrü yazılmış narh fiatlan sallanıyor: Koyun Kozu Bud Pirzola Kıyma Sığır • Dana Biftek 21.00 TL. Rosto 21.00 TL. Kuşbaşı 21.00 TL. Kıyma 17.00 TL. Fakat, bu yi'ksek narh tıatları bile göstermelik. Geçen yıl bugünlerde, en «sosyete» saptan âlâ pirzolayı 18 liraya, «en birinci» sığır etini 16 liraya alabilirdiniz. Bir yıl sonra bugün, İstanbul kasaplannda geçerli fiyatlar şunlardır: Sığır kemiksız 20 TL. Kıyma 2ü TL. Biftek 22 TL. Kontrfil» 23 TL. Bonfıle 28 TL. 19.00 TL. 19.00 TL. 16.50 TL. Denizden sonra içtiler İstanbul'a gelen Erim bugün Sunayla görüşecek Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, dun saat 17.00'de Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'ı kabul ederek 1 saat 35 dakıka goruşmuştur. Tağmaç'ın bu goruşmede, Askerî Şura'nın alnuş olduğu terfi, tâyın ve emeklilik işlemleri konusunda Sunay'a bılgi verdıği sanümaktadır. Evlaüık kız arayan Bajan Bıosio Çejmede gördüğü bir çocukla. (Fotoğraf: THA) BAYAN BROSIO EVLÂTUK KIZ ÇOCUĞU ARIYOR İZMİR, (THA) Eğer, Güler aüesi gerekll izni verirse, bır yaşındaki küçük Sevgi'nin adı değısmeyecek ama, soyadı değıjecek ve «Brosio» olacak.. Yas tâtilini geçirmek üzere Turkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Manlio Brosio'nun eji Clotılde, Çejmede gordüğü bir yajındaki Sevgi Gülcr'ı ölen çocuğuna benzediği için evlât edinmek (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) DAHA DA ARTACAK Aradakl muazzam farklara bakıp, amma da yükselmiş diye «asm&yuuz. Et fıyatlaıı kıs yak(Arkan Sa. 7, Sü. 4 de CHP Genel Başkanı Ismet Inönü ünlü «çivileme»sinl mevsimin ikinci denız banyosunda da yapmannş yalmz bu defa bır gun öncekinden iki dakika daha fazla suda kalmıştır. Jnönü'nün dünkü deniz banyosu saat 13,15'de başlamış 13,19'da son bulmuştur. Koruma pclisieri arasında merdivenlerden iner:k deniz kenanna gelen İnönü burada Metin Toker'in dâvetlıleriyle tanışmış ve torunlarıyla bir süre şakalaşmıştır. Herkesin hatınnı ayn ayrı soran înonü bir zamanlar Başbakan olduğu kabinede bakanlık yapan Malık Yolaç'a «Malik bakıyorom boyun uzamış ser.in. Ben şimdi adalara kadar vüzeceğim sen de gelir misin?» diyerek sormuştur. Înonü daha sonra eşl ile birlıkte ımıthüuklan şereflne yan m bardak bira lçmiş ve etraftndakilere «Bugün dtinden daba fazla açüdtm ve dünkü kadar da yorulmadım» demiştır. (FotoğTaf: Ergin KONTJKSEVEB) Erim geldi Öte yandan, Başbakan Nihat Erim, yanında Tarım Bakanı Orhan Dıkmen olduğu halde düa saat 17 40'da uçakla Istanbul'a gelmıştır. (Arkası Sa. 7., Sü. 2 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle