11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Türkiye BiNiCîüK Şompfyonosındo Alkon ve Okmen birincl oldu 9 Asker binicîferin daha başarılı olduğu Konkur Komplerin finali bugün yapılacak ürkiye Binicilik Şanıpiyonasımn konkur komple arazi v» Dresaj Saınt George müsabakaları dün yapünuj v« özellikle asker biniciler başarıh olmustur. *inali bugjm yapUacak konkur . komple müsabakasımn ara. ^P zi bolüroünd* sadece üç assu. bay kalmıj ve ilk sıralan ai. mışlardır. CD Erdai Alkan (Çakal) 23,9 puan © Alâattin Aydın (Alkoz) 32,5 puan Avrupa Snipe Şampiyo(3) Ismail Samsa (Karaduman) nasına dün de devam edilmiş ve 80,9 puan Ibrahim Selâmioğlu Ergün At terbiyesindeki (Saict GeŞengün'den kurulu Tttrk ekibi orge) yanşmasmda da ilk sı1. olmuştur. îkincüigi Yugoslav, ralarda asker biniciler başanüçüncüiüğu de Romen çifti kah müsabakalarla dereceleri zanmışlardjr. Dünkü yanşmalar paylaşmıştır. sonunda genel klâsmanda Selâ(T) Üsteğmen Ayhan ökmen mioğlu Şengün çifti 5, 7 fena (Güzelkır) Puanla l.lıği korumaktadır. Yu(5) Binbajı îlhan önen (Uçar) goslavlar ise 6 fena puanla ikin(5) Candan Aker (Royal) cidir. Şampiyonaya bugün da <î) Binbaşı llhan önen (PepenJ devam edılecektır. Naili Moran Türkiye Ferdi Atletizm Şampiyonasmda Î Selâmioğlu Şengün çifti birinci durumda 3Y.T. KIRILDI • Bugün oynayacağı ilk lig maçında Öz { can ile karşı karşıya gelecek olan Ender; 1 Eintracht forması ile Ü TÜRKİYE FtKSTÜRÜ Bepz 1. HATTA: 14 Ağustoa Cıımarteri: Eyiıp Darutpasa Yejildirek Anaâoba Karagümrük îspartaspor Beylertjeyi • Tatalm Oıucespor Beykoz Çanakkalespor Edimespor Kırklarelispor • Iz. D. Spor 2. BAFTA: SS Ağustat Comarteai Anadolu Çanakkalejpo» 29 Ağustos Pazar: Beykoz Eyüp Taksim Ve$Udlrek lz. D. Spor Beylttbeji Edlmespor Karagümrük fspartaspor • Düîcespor Egespor Kırklarelispor 3. HAFTA: 11 Erlöl Cımurteılr Ye«Udirek İz. D. Spor Eyup • Ispartaspor 12 Eylül Pazar: Davutpa$a • Beykos Beylerbeyl Egespor KaragumrOk • Anadolil Düzcespor Edimegpor Çanakkalespor • Taksim i. HAFTA: İS ETIUI Pazar: Anadolu Düzeespor Taksinı Karagünırük İ2. D. Spor . Çanakkalespor Edimespor £yüp Ispartaspor • Davutpaj» Kırklarelispor . Beylerbcj4 Egespor Tesüdlrek S. BAFTA: • Ekim Cnmartcfl; Davutpasa Edırncspor Beykoz • Ispartaspor 10 EJtlm P a a r : KaracümrOk • t* D. Spor Eyüp Anadolu Veşildirek • Kırklarellspor Düzcespor Taksira Çanakkalespor • Eeetpor «. HAFTA: 23 Ekim Comarterf: Taksim • Eyüp Anadolu • DavutpafB 24 Ektnı Patar: Beylerbeyl • Yeglldlrek İz. D. Spor • r>Bxee«por Edimespor Beykos Kırklarelispor • Canakkalespo* Egespor KaragOmrük 7. HAFTA: 6 K*nm Canurted: Davutpaga T*k*im Beykoz Anadolu 7 Kasım Paıar: Eyüp îz. D. Spor KaraKümrük Kırtdarellfpor Düzcespor • Egcspor Çanakkalespor • Beylerbeyl İscartaspor Edlmespor 8. HAFTA: 29 Kasım Cnmartesi: feşüdink Cantkkalefpor Eyup Egespor 21 Ktnm Pazar: Anadolu İapartatpar Taksim • Beykoz Beylerbeyl . KaragümrOk îz. D. Spor . Davutpasa Kırklarelispor • DOacaspor 9. HAFTA: Zf Kssım Cnnurtesl: KaraKümrük . Yesildirek Beykoz îz. D. Soor 28 Kasıra Pasar: Davutpasa Egespor Erüp • Kırkiareliıpor DQzc«spot • Beylerbeyi Bdlmespor • An«*»lu tsoartaspor • Taksim 10 HAFTA: 4 A n l ı k Cmnarteslt Beylerbeyl Eyüp 5 Anlık Fsoar: Taksim EcUmetpor Yesildirek . Düzeespor Çanakkalespor • KanKümrOk Kırklarelispor • Dsvutpasa Egespar Beykoz IJ. HAFTA: 11 Anlık Cmnartesl: Beykoz Kırklarelispor Anadolu • Takaln» 13 Aralık Pazar: Eyüp YesUdirek Davutpasa Beylerbeyl Düzcespor • Çanakkalespor Edimespor t t D Spor îsoartaspor • Egesoat 12. HAFTA: 2S Anlık Cnmartesi: Yesildirek Davutpa*» 2S Aralık P»z»r: Beylerbeyl . Beykos Karaıfünjrük Düzcespor Egespor . Edirnespor Kırklareltspor • tsoartacpar Çanakkalespor • Eyüp İz. D Spor • Anadolu IJ. HAFTA: 1 Ocak Cnmartesi: Eyüp • Karagünırük Anadolu • Egesoor îspartaspor . Beylerbeyl Taksim îz. D. Spor Edimespor Kırklarelispor Beykoz Yesfldlrek Dnvutpasa Çanakkalespor 14. HAFTA: t Ocak CunMrteaf: Karagümruk Davtrtpas» 9 Oeak Pazar: Yesildirek . îspartaapor Kırklsrelispor Anadola Dü2eespor EyÜp Canakkalespor Beykos Beylerbeyl Edimespor E^espor TaJcsto) 15. HAFTA: 15 Oesk CtmaTtesf: Anadola . Beylerbeyl Beykoz Karagümrüs; IS Oeak Pazar: îz. D. Spor • Eüespor îspartaspor . Çanakkalespor Edîmespor • Yestldlrek Davutpasa . Düzcespor Taksim Kırklarelispor Kırmızı 1. HAFTA: 14 Ağnsto* Cnmartesls Galata • Yejilova Adalet Beyogluspor 15 Ağustos Pazar: Burdurspor • Ödemls K. Spor Suleymaniye Hasköy Muğlaspor Üllrüspor Tekırdagspor NaziUispor Kasımpasa • Yedüruta 2. HAFTA: 21 Ainstos Cmnartesl: Hasköy Muglaspor Yedikule • Süleymaniya 22 Ajhıslos Pazar: Beyogluspor Galata Yeşüova Tekirdagspor Naıillispor • Burdurspor Ödemi? K Spor • Kasımpjfi Ülküspor Lülebursjazsper 3. HAFTA: 4 EyliU Cmnarteslı Galata . Adalet 5 Eylfll Pazar: Suleymaniye ödemls K. Spor Kasjmpssa Nazillispor Muülaspor • JTediktıle Burdurspor Yesllova Tekirdagspor BeyoJJuspo» Lüleburgazspor . Hasköy 4. HAFTA: 18 Eylül Cmnartesl: Beyo£luspor Burdurspor Hasköy Üsküspor 19 Eyial Pazar: Yedikule . Lüleburgaa Adalet • Tekirdatepor Yesilova Kasımpasa Nazillispor Sülevmanly» Ödemis Kültürspor HuJU S. HAFTA: 2 Ekim Cum»rtetJ: Suleymaniye Yesilova 3 Ekim Pazar: Kasımpasa Beyogluspor Mujtlaspor Nazillispor Burdurspor • Adalet Tekirdaİspor Galata Ülküspor • Yedikule Lüleburgaz Ödemls K. Spor 6. HAFTA: IS Ekfan Cnnaıtesl: Yedikule • Hask8y Adalet • Kasımpasa 17 Efcbn VtoJa:* Beyogluspor Sfileymantj* Galata . Burdurspor Yesilova Muğlaspor Nazillispor tıdleburgazspor Ödemls Kültürspor • ÜlkOcpar 7. HAFTA: 3« Ekim Cnmartesi: Kasımpasa Galata 3] Ekün Pazar: Hasköy ödemis Kültürspor Suleymanlye . Adalet Muğlaspor Beyoğluspor Burdurspor TekirdaSspor Ülküspor Nazillispor UileburKazspor Yejllov» 8. HAFTA: 13 Kasım Cnmarteıd: Adalet • MuSlaspor 14 KasıiB PazaT Galata Süleymanlye Beyoftluspor LüleburcazspM Yesilova Olküspor Nazillisspor Hasköy Ödemis Kültürspor YedfltuJ» TekirdaSspor . Kattmpasa ». BAFTA: 27 Rasıra Cnmartesl: Süleymanlye Tefcirda&poı Kajımpasa Burdurspor 2$ Katnn Pasar: YedfJctne • NazJlMspt* Muglaspor • Galata Ülküspor . BeyoSluspor LölebıırırazsDor Adal«t İD. HAFTA: 4 Aralık Cmnartesl: BeyoSluspor Hasköy Galata • trüleburgazspor 5 Aralık Paıar: Adalet Ülküspor Yesilova Yedlkul» Nazlllisoor • ödemls, K. Spor Burdurspor Suleymanly» • Muglaıpor II. HAFTA IS Anlık Cnmartesi; Süleyraanlye • KasımMS» 19 Arahk Pazar: Yedikule Beyo»uspor Haskâv Adalet Mujtlaspor Bunlursoor Ödemis Kültörspor Ye«flo»» Ülküsoor • Galata 12. HAFTA: 25 Aralık Cnmartes!: Kasımpasa MuSlaspor Bevo&luspor Ödemis K. Spor 26 Aralık Pazar: yesilova Nazüiispor TekfrdaSsnor Ülküspor BurdurspOT Lfıleburgazspoı Galata HaskSy Adalet • Yedikul* 13. HAFTA: 1 Ocak Cumartesl: Yedikule GalaU 2 Ocak Pszar: Hasköv TektrdaSspor Muğlaspor Süleymaniy* Nazillispor • BeyoSluspor Ödemis Kültürspor Adalet Üllrüspor . Burdurspor Lüleburgazscor Kasımpas» 14. HAFTA: S Ocak Cnmartesl: Adalet Nazfllispor Sülevmanfve • Lflleburgazspor 9 Ocak Pazar: Bevo0usoor . Yesflova Kasırrroasa • Ülküspor Galata ödemis Kültürspot Burdarsoor HaskSy Tefclrdaesnor YedOnd* 15. HAFTA: 1S Oeak Pazar; Yedikule Burdurspor Yesilova . Adalet ^demis KültflrsooT Tekfrdat C'iküspor • Süleymanlye Lüleburgazsoor • MuSlaspor Hasköy Kasımpasa Nazülisnor Galata 15 Atnttot Pazar: GENÇLER 10 KM. YÜRÜYÜŞTE YÜKSEL TİMUR, YILDIZLAR ÇEKİÇ ATMADA ARTUN TOLAY VE 4X100 BAYANLAR BAYRAK YARIŞINDA FEDERASYON (A) TAKIMI GÜNÜN REKORLARINI KIR0ILAR.. ERHAN GÜRER ANKARA Ender, Ozcanla karşı karşıya Hamburg SV, Eintracht ile oynuyor # İslanbul Büyükfer BîsiMef Tak.m. da birinci olda TUrkiye Bisüdet Şampiyonasına dün de Balıkesir Bandırsıa asfaltı üzerinde yapılao büyükler 80 km. saate karst yar«ı ile devam edilmijtir. Müsabakalarda alınan tophı «onuçlar şöyledir: (İ) İstanbul 2.06.46i) (5) Konya 2.1058.4 (3) Ankara 2.14.27.3 (İ) Bursa 2.25.30.4 0} tzmir 2.26.17.3 I I I aili Moran Türkiye Ferdî AÜetizm Şampiyonası dün Ankara 19 Mayıs Stadmda başlamıştır. Ük gün yanşmalannda, 3 Türkiye Hekoru yenilenmiştır. Gençler 10 Km. yürüyüşte Tüksel Timur 56^1, Yıldızlar çekiç atmada Artun Tolay 46.64 ve 4x100 bayanlar bayrak deneme yarısında 50.7'lik dereceler günün rekorları olmuştur. M BÜYÜKLER : Dallannda Türkiye Şampiyonu olan atletler şunlardır : 11» m. engeUİ: Murat Kaçar (Ank.) İSJ, Sırtkla yulcsek atlama: llhan Öktem (İst) 390, Gülle atma: Mehmet Hüseyinoğlu (İst) 15X, 400 mttre: Fikret Üstünsoy (Ist) 494, Vtan atlama: Sinan Şenulaj (Ank.) 6.75, 5«W metre: Murat Taşçıoğlu (Ank.) 15.06.2. GENÇLER 11* m. engeiii: Yılmaz Karabacak (İzm.) 16.4, 1» km. yüriiyüş: Yüksel Timur (Sivas) 56^1 (Y.T. K.), 100 metre: Salih Mercan (Ank.) 11.1, Sınkia yiiksek atiama: Büient Targu (İst) 3.70, 15W metre: Yusuf Bintaljç (Ank.) 3.57.9, Gülle atma: Ekrem Altınba« (Ank.) 11.73, 4*t metre: Süleyman Çekicel (îst) 52,4, Vtma atlama: Mecit Çetinkaya (İst) 6^5. Beyazıt'ı itham eden Mübarek Gürol HAMBÇBG Bu hafta başlayacak Alman j Birinci Liginde yer alan iki futbol temsücimiz Özcan Arkoç ile Ender Konca, ilk kez ayn formalar altında karşı karşıya oynayacakür. Bugün Volkspark Stadında yapılacak Hamburg SV ile Eintracht Frankfurt araamdaki î karsılaşma için iki tafanı da bütun hanrlık | lannı bitirmiştir. Almanya'da bulunan Türk işçileri bu maça büyük ilgi göstermektedir. ÖseÜikle iki Türk futbolcusunu görmek için Hamburg SV kulfibüne büyük çapta bilet talebi Japılmaktadır. NE DEDtLER? • Özcan Arkoç: . Enderio nsta ayaklanna hayranım. Ani ve rok çabuk çıkan cert fotlan var. Gol yemetnek İçin oynayacağun» demiş, Eintracht Frankfurt'lu Ender Konca da: • AJman liginde itk maçımda got atmak için oya». yaeağun. Ne tâiih ki bir Türk arkadaîunın korvdnğu kaleye gol atmak için çabjaeaiım» $ek linde konu$mu$tur. YILDIZLAR : Sınkia yiiksek atlama : Cihan Kesici CMersin) 3.00, S km. jrürüyü}: Kadir llbeyU (îst) 3154, 1W metre: Cihan Kesici (Mersin) 11.5, Disk atma: Gazanfer Ofluoğlu (îst.) 40.06, 8W metre: Halil Can (Mersin) 2.00.7, Çekiç atma: Artun Tolag (Ank.) 46.64 (Y.T. B.), 3000 metre: Hasan Seylan (Ank.) 8J8J. Divan üyesi Mnbarek Sürof kontt$lu: BAYANLAR : 100 metre: Suude Koçgil (Esk.) İ2S, 800 metre: Neşe Karatepe (Ank.) 230.0, IMsk atma: Aynur Taşdemir (Zong.) 33.70, Yüksek atlama: Gülden Erdoğan (Ank.) 1.45. Şampiyona dısı olarak yapüan 4x100 bayanlar bayrak yarı$ında Federasyon (A) takınu 50.7 ile Y.TJl. kırmışlardır. Yanşmalara bugün saat 10.00'dan itibaren devam edilecektir. İSVEÇLÎ jtMNASTÎKÇİLEH isveçU kuc Jimnastikçiler İstanbul'daki gösterilerini dün bitirmişlerdir. Antal.va'da da gösterilerde bnJnnmak için bugün Istanbul'dan ayrılacak olan Isveçli jjmnastikçi kızlann Spor re Sergi Sarayında yaptıkları fösteri büyük ilgi toplamıştır. Fotofrafta ts> veçli jimnastikçi kızlardan biri gösteri hareketlerinden önce antrenörüntin yardımıyla bir hareketi y»p»rken. Fenerbahçenin yeni transfe • rl Osman daha ilk günlerde + gelip geleceğme bin kere piş• nna olnuı*. Hatt* maç »ır«• sında Tuncay^n yanınd» ^ iken, «Ben Ifif i?itmeye mi feldim yokss oynn oynayıp + • t + • t alstasaray Yönetim Kurulu ile Divan Kurulu arasuıdaJd anlaşmazlılc büyürkeo, Kulüp Başkanı Selâhatün Bevarıt'a olan itimatsızlık da artmak tadır. Divan Kurulu Üyeleri Baş kaa Beyazıt'ı gerçeklerden uzai konuşmalar yapmakla suçlamışlardır. Divan üyelerinden Mübarek Gürol da «Selâhattin Bey bir Atış Kulübü Bafkam olaîjilir aou GaUtasaray'a Başkanhk eüemez» demiştlr. BeyazıtG. Saray değifancak atış kufübiine başkan oiur, 6 Baskefbol A ve küçük ntillî »akımlarımız açıklandı 1822 Ağustos günleri Bulgaristan'uı Vidın şehrinde yapılacak Balkan Basketbol Sampiyonasına katılacak Basketbol A Millî TaJcımımız aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir: Kemal. Nuri, Zeki. Hfiseyin Alp (İTÜ), Serdar (Kolej), Necmi (Beşiktaş), Battai (A. Ordn), Banş rMuhafızgücii), Ferhan (F. Bahçe), Nadir (Şekerspor), Aydın (DSİ. Spor) Doğan (Galatasaray). ^ Bulgaristan'ın Botevgrad şeh f, rinde Bulgar küçükler talcunı ile 1 Miili, 3 temsüî müsabaka yapacak olan Küçük Milli Takımunız (A) Millî takım kafilesiy le beraber Pazartesi günü Bulgaristana hareket edecektir. tlk defa kurulan Küçük Milli takımında şu basketbolcular bulunmaktadın Orhan, Cumhur (ÎTÜ), Tunç (G. Saray), Ahmet (Karşıyaka), Melih (İst Spor), Sinan, Ercüment (Kolej), Ahmet, Koray (DSt Spor), Tahir CKonyaspor), îshak (Ad. Demirspor), Deniz (Altay). HaskSr Yesno»» f,. îz. D. Spor • tspartaspor 4 • J « • î i • s/ol »tmaya mı bir törhj anbya&udım. Ne biçim t&ktmmış bu kardesim* dıye söylenince Tuncay'dan da şu cevabı almış. «Şampiyon Galatasaray 4n> rurken adam yiyea F. Bah ce'ye gidersen böyle olorsun içte~» • 3'e karşı bir kişi ^ F. Bahçe . G. Saray m>. • çında topu kapan GalatassJ rayhlar hemen topu sağa + aktarıp Metin, Büient Mübarek Gürol, bugünkU Y9netim Kurulunun Galatasaray ta rilundeki en zayıf kurul oıduğu nu ileri sürerek, «Piyangonnz müsbet rakamlan daha afiklaıımadan bir ikincisine ba^layacak mış. Önce birincisinin nesabı verilmelidir» şeklinde konuşmuştur. Gürol, Selâhattin Beyazıt'ın zengin olabileceğini fakat sporu bilmedifi için Başkanhk yapamadıguu söylemiş ve «Nizamna mede yapacağı değişikükle Kurullann bütun Byelerini kendi kendine seçmek istiyor. Böyle bir nizamname de Divan Kurulundan geçmez» demıştır. Dıvan üyeleri Beyazıt'ın gerçekçi olmaktan uzak bir tutum içinde Kulüp yönettiğini ileri sürmüşlerdjr. 3 ATLETİMİZ ELENDİ Heisinki'de başlayan Avrupa Atletizm Şampiyonasmm ilk gününde 3 atletimiz başanlı olamayarak elenmişlcrdir. 100 metrede Ertül Erdöl (11.2) ile sekizinci ve 800 metrede Mehmet Tümkan (1.49.8)'le alttncı olarak fınal haklanm kaybetmişlerdir. üznn atlamada isc 15 atlet 7.7i metre ile barajı aşarken; Gürol Oinsel ancak 7.43 m. yükselebilmiş ve Şampiyonadan elenmiştir. Akçay re Aktaş ise yarınki maratonda 25 atletle mücadele edeceklerdlr. Fotofrafta; Erdöl ve Oinsel müsabakalardan önce antrenmanda grörülüyorlar. (Radyo Foto: AP Helsinki) Bilge'nin beyin sarsınlısı geçirdiğiSporToto Kupası maçında 2 Oeak tmax: V.J 4 rnaçla 8 puan. Galafasaraylı fntbolcolara 8'er bin kazandıracak J ^ • J • • « Mehmet üçlüsC fle birlikte devamlı Serkan'ın üzerine yükleniyorlarmış. Meger bu taktik Birch'in özel taktiği imiş Bır ara Serkan hırslanmış, «Teker teker gelin be, öldüm!» diye bagırmış. Galatasaray Yönetim Kurulu yaptıgı son toplantıda antrenör Brian Birch'in teklifıyle yenı sezon için maçlarda dsğıtılacak prim sistemini tespit etmiştir. 8 PÜAN SEKİZ BtN LİRA Bu yıl Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasıncia da oynayacak Galatasaraylılar ligin ilk 4 nıaçını kendi sahalannda Eskişehirspor, deplasmanda Ankaragücü ve Karşıyaka son olarak da Fenerbahçe ile yapacaktır. Tespit edilen statüyle 4 puan için 1000 lıra verılecek, 5 puanda bu miktar 2500 lira olacak, 6 puana 3500 liraya çıkacak, 7 puan için 4500 lira dağıtılacaktır. Sarı • Kırnuzılı futbolcular ancak 8 puan kazandıklan takdirde 8 bin lira alacaktır. Öte yandan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası turlan için özel prim sistemi uyguianacak birinci turda CSKA maçına 2500 lira prim verilecekür. İstanbulspor, Göztepe'yî Bursa'da yendi: 20 Küçükler Eskrim Şampiyonası bugün başlıyor Eskriın Pederasyonunun dürenlediği 1971 Türkiye 20 vasından küçükler Eskrim Şampiyonası bugün ve yann Ted Kulübünde yapılacaktır. f Ölüsü böyle olursa • F. Bahçe tribününde iki J kısi maçtan önce kocuju• yorlardı: G. Saray Beşiktoş finali oynuyor Türkiye Spor Yazarlarj Kupası için yaım gece Galatasaray ile Beşiktas, karşılaşacaktır. Kupada şansı bulunan Beşiktaş'ın müsabakayı tek golle de olsa mutlaka kazanmas] gerektiğinden ezelî rakiplerin mücadelesi «Dev bir final» havası yaratacaktır. Saat 20.00'de Dolmabahçe Stadında baslayacak bu karşılaşmanın şanslı ekib} spor yazarlarmın 1.70 metrehk dev kupasuu kazapa. caktır. Der final için her iki takım da hazırlıklanna devam etmekte olup, yöneticiler mevsime bır kupa ile girmek için çalısacaklannı söylemişierdir. STAD: Atatürk. HAKEMLER: Macit Sandana (7) . Vedat Slğıldere (5), Cevdet GfivenU (5). İSTANBULSPOR: Yılmaz (7) • Hayrettin <«), Alpaalan (6) Turker (5), Tayfun (5), K. Abmet (6) Ali (7), Kasapoçlu (5), Möjdat (6), Cemil (8), Bilpe (?) (Hayati 6). GÖZTEPE: Ali (7) • B. Mehmet (6), Çaflayau (5) • Hfiseyin (5), Özer (3), Nevzat (6) . nrehmet III (6), Ertan (5), K. Ali (8), Ayhao (5), Fevtf (4). Altay yann gece Romen Steau ile karşılaşıyor Altay yarm gece Balkan Ku pasındaid son maçını Bomen Steau ile oynayacakür. Romen takımı Brovoş'daki ilk maçı 30 kazannu^tı. Spır ripırlı|ı Sper foloı rolı Feridun EVRENOSOĞLU BURSA por • Toto final maçlanmn ükinde gerek İstanbulspor'un, gerek Göztepe"nin ortaya koyduğu futbol, seyiroiyi doyuracak kslitede değildi. Üçüncü Türkiye öugün öoslıyor I Türkiye üçüncü BgJ msçten bugiio îstanbul ve Ankara'da yapılacak müsabakalarla başl*. yacak ve 16 Ocaicta ilk yan bl> tecektir. BUGÜNRtf MAÇLAR: Vefa Stach: 13.00 Eyüp Davutpasa 15.00 Adalet Beyoğluspor 16.45 Yesildirek Anadolu Şeref Stadı: 17.00 Galata VeşUova 19 Mayıs Stadı: ı 2flJ0 S Barbaros Kırıkkal» I V S AT L KOŞU: Favori: ÇetİD 12, Plâse: Nihal Aslanbey. Sürpria: Kocabas 2. KOŞU: Favori: Keyhan 3, Plâse: Soydan Canan 7, Sürpriz: Şahsuvar 3. KOŞU: Favori: Sadrettin. Plâse: Mustacg t KO$U: Favori: Slslikır, Pl» se: Samatyalı Suveyme t7. Sürpriz: Serbey 5 KOŞU: Favori: Welcome, Plâse: Red Tigger 6. KOŞU: Favori: Gülşah, Plâ se: Beykoz Erciyeş, Sürpriz: Hide 7. KOŞU: Favori: Fadik, P18se: Karara Varta, Sürpwz: Cavidan 8 KOŞU; Favori: Blue Angel, Plâse: Mohaç . Inşailah. Sürpriz: Sagnatc XUkael ERÜC YüfifSMÜSI Okuyucularımıs eserleri seçmeye basladilar Gazetemiz tarafından okurlanmız arasında açılnuş olan en güzel spor röportajı ve spor fotoğrafı yanşmasında küçük juriden geçen 22 eser, spor sahifemizde yayınlanmıa ve okurtanmız taraftndan seçilecek olan eserlere oylar gelmeğe başlamıştır Okurlanmız bizzat gaz*temize gelerek oylannı verecekleri gibi posta fle de BÖnderebîleceklerdir. Okurlanmunn posta ile cönderecekleri oylann zarflan açık olsjrak da gönderilebilir. 25 Afustos tarihine kadar postaya yeıüad$ oylar muteber olacak, bu tarihten sonra postaya verilmis olan oylar ile gazetemize getirllen oylar sayıbnayacaktır. ligi J « Dün gece rfiyamd» + fdrdüm. GSkmen Sbnfisv* • Maç başlamış ve de Gök4, men Galatasarayı galip ge. î J | Iki kişiden konuşmayan» •> hırsla yerinden kalktı: < J « Ksrdeşim, sdamm ö+ M«fl «rol atıyor. Bir de di• risi olsa tozmnnzn alacsk. F. Bahçe Mersin maçı ertelendi Fenerbahçe fle Mersin tdman yurdu arasında bu gece oynanması gereken özel maç salı glinüne ertelenmiştir. Yugoslav futbolcu Ostoviç'i de bu müsabak3da oynatacak olan San Lâcivertliler sakat ve cezalı futbolculannın çok olması nedenivle maçın erteaen mesini istemiştir. 4. dakikada Cemil'in ortası Göztepe kalesini karıstırdı, Bilge kafaya çıktı ve karambolde Göztepe kalecisiyle çarpışarak:, sakatlandı. Sahadan sedye ile çıktı. Beyin sarsıntısı geçiren genç futbolcu hastaneye kaldınldı. İlk devre 0 • 0 sona erdi. îstanbulspor, G. Tepe karşısında 2. yarıda da ustünlüğünü sürdürerek farklı sonuca gitti. Sarj Siyahlılann birbirinden güzel gollerinden ilkini 70. dakikada Kasapoğlu attı. 74. dakikada da ilk golde büyük payt olan Müjdat. Cemü'in pasıyu 2. golU kaydetti. Maç da 20 sonuçla sona erdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle