09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Ağustos 1971 CUMHURÎYET ı SATFA BEŞ Ûrgütlenme ve olaylar 1969'da bctsladı îddıanamede, sanıkların eylemlenne geçılmeden once, Dr. Üstğ. Sarp Kuray ve arkadaslannı buyuk çapta etkiîeyen kiçı olarak. Dr. Hıkmet Kıvücımlı'ya geniç yer verümiştlr. Sıkıyonetirnin llftn edilmesınden hemea sonra, guney sahlllennden bir motbrle Kıbnsa kaçan lan af kanunlanndan yararlanaDr. Hikmet Kıvılcımluun eylem rak, tahliye olmustur. leri ve mahkumıyetleri, iddıanaMarksistLeninist ideolojiyi, mede şu şekilde sıralanmakta son olarak çıkardıgı «Sosyaliat» dır: adlı dergiyle yaymak isteyen Dr. ' «1901 yılında îştlp'te doğan Hikmet Kıvılcımlı, yurt dısına Kmlcımlı, askerl tıp öğrencüi kaçmakla, şımdılık mahkeme oğınden kovultnustur. 1924 yılında nune çıkarak hesap vermekten Tıbbiyeden «sinir doktorn» ola kurtulmustur. rak mezun olan Kıvılcımlı, saîddıanamenın «olaylann baçbıkalı komunistlerden Fatma Nu dıye adlı kadınla metres hayatı langıcı» bölumünde, 1969 ylımda yaşamaya başlamıştar. Annesı Mıi Denir Harb Okulu 2. sınıf 56nire Kıvücmılı, 1933 yılında Is rencılerinın Sınop zıyaretleri sıtanbulda 4 yıl ajır hapse mah rasında, onlan kara yoluyla \%kum edilmlş ve adı bir çok olay. leyen ban Kkır KulübU uyelerinin temas kurduğu, orada mülara kanşmış bir komünisttir. Dr. Kıvılcimlının komünizm zik kursuna katılan 'rJt.T. Yosuçundan ilk mahkumiyeti 1935 netim Kurulu üyelerine, Uzerinde yılındadır. O tarihte Dr. Şefik «Bağımsız ve gerçekten demokHusnü tarafından gizlıee kuru rattk TnrUyeyi öıleyen Deniı lan «Tfirkiye Komünist Partisi» Harb Okulu öfrencileri» yazılı ne giren Kmlcımlı, 12 Ağustos kart ılıştirümıs bir buket verdik1925 te bu örgütün 39 üyesiyle leri anlatümaktadır. Dr. Teğmen bırhkte yargılanmış ve Ankara Mehmet Akmaner Başkanlığınlstıklal Mahkemesı tarafından 10 da 7 kisihk bir grupun trenle îsyıl ağır hapse mahkum edilmiş tanbuldan Vana gittiğinl, orada tir. Ancak Dr. Kıvılcımlı, komü kendilermi öğretmen olarak tanizm faaliyetlerine aralıksız de rutbklannı anlatan Askerl Savn m etmiş ve Türiüyede ideolo cı, 10 Eylül 1969 tarihinde bu dejisine uygun bir rejimin kurul nİB tegmenlennıs Gevaş Hçesi ması yolunda çaba harcamıstır. ve köylennde sol propaganda Nitekim 1927 yılında 3 ay, 1928 yaptıklannı iddia etmiştir. «69 yılında 2 ay, 1929 yılında 4 yıl 6 denis sabayt büdiri olayı» nın a; 15 gün ağır bapıs cezalanaa samk Sarp Kuray tarafından duçarptınlmıştır. Mersinde yapılmakta olan fabrikanın maliyet artışı 407 milyon Sarp Kuray ve örgütünün Dr. Kıvılcımlı'nın ideolojisini benimsemiş olduğu ve onunla fîkir birliğine vardığı tesbit edilmiştir. Ba gmp, okul içinde, dıaiBda, (öcterilerle toplumun dikkatini ttrerine ç«kmis ve keodiierini tmnıtankk, taraftar toplamıslsrdır. Sarp Knray ve crutranun •ol fUdrli olduklan. Mandst • Lenintst ideaolojiye aafaip bulunduklan. bu fikirlerini ««9 sab»T bildirisl» olaymdan sonra te sirli bir sekilde etrato yayma gayreti içine girdikleri n m o , durum açıklığa kavnsnraştnr^ Cengel atma «Yavuz Donanma Faaliyetl» o larak bıhnen operasyonda Dr. Hıkmet Kıvılcımlı da bulunmaktadır. Kendisi, donanma mensup ları arasında komünizm propagandası yapmak ve denizcileri isyana teşvik ve tahrik etmek suçundan yakalanmışür. 1938 yılında. Nâzım Hıkmet Ran, metresi Fatma Nudıye Yalçın, Kerım Korcan, er Haydar Korcan ve 18 kişiyle bırlikte Kadıköv Do nanma Komutanlığı Askerl Mahkemesıne verilmistir. Burada yapılan yargılanması sonunda da 15 yıl ağır hapse mahkum edümiştir. Ancak, o tanhte sağlık durumu bozuk olduğu için, bu ceza inlaz edılememiştlr. Dr. Kıvılcımlı, bu durumu fırsat bilerek yurt dışına kaçmak ıstemiş ve Hatay kapısmdan gizlıce Surıyeye geçmek ısterken yakalanmıştır. Bunun üzerine cezasının lnfazına geçjlmiştir. Ne var ki, hakkında daha birçok defalar, komunızm propagandası yapmak, bolucıi faahyetlerde bulunmak suçlanndan kovuşturma açılan DT. Hikmet Kıvılcımlı, bdylece toplam olarak 29 yıl 11 ay 15 gun hapis cezasına çarptınlmışken, muhtehf tanhlerde çıkan Yavuz Donanma faaliyeti tddianamede, Sarp Kuray v« arkadaşlannın Mustafa Kemal' den bahaederken «AUtfirk» demedikleri, Istıklâl Savaşım bir •iMUâl» olarak nitelendirdikleri (de bu arada anlatılmakta ve sanıklann bu fıkırlerı yayarak etzenlenmış oldufu ifade edllen idrafa cengel atıldığı ıfade edıldıanmede, bu bıldirinin 99 su mektedir. îddianameye gore. bu bay tarafından imzalandığı, «5 grup kendılerınden sonra gelen deniz subayın adına basına vedevreleri de tesirleri altına atarıldiği anlatümaktadır. Bu olay rak bilinçlendırmiş ve ideolojüBüzenne Sarp Kuray, Ahmet Çokrini okul ıçınde, Denic Lisesiner, Doğan ünsalan, EmİTi Bade ve Donanmada yayarak, grup kında jeni» bilgi verdiği. kendibakus ve Okan Esmen adlı teğlarmı büyutmüslerdır. •inin ve örtütünün Dr. Kırılcımmenler sicil yoluyla emekll edılSarp Kuray etrafında faahyet b'nın ideolojisini beninısemis raıştir. gosteren «çekirdek» grup, sanık •Iduğunu ve onunla fikir birliğilardan Hüseyın Atalay, Şahın ne varıldığını anlattığı tesbit Örgütlenme başlıyor Aldofan, Hikmet Çelik, Orhan edilmistir.» tddianamede, Sarp Kuray bas> Altan, Hasan çetın, Mahmut Okanlığında gizli örgütlemne özetYine Îddianameye göre: Birzen, Cemali Ülgun, Atkım Alle şoyle anlatılmaktadır: tuğ, Ahmet Çoker ve Emin Ba ook defa, Muhsm'ın kahvesmde «İkna edici konusma tam, bakuş'un da kendilerme katıl sanıklar gruplar halinde toplanmütesebbis, tenüdnll ve jöstemasıyla vurucu gtiç haline gel tılar yapmış, Kuzguncuk tararişli oluşu, muhitinde sevibnesi bir eve gidilerek, mıştır. tddianamede, bu grubun fındaki nedeniyle, Sarp Kuray'ın, arkaMannst • Leninist ve Maocu Mandst • Leninist eğitime dedaşları arasında otorite sağhyaeserlerı devamlı okuyarak ve bı vam edilmiştir. Çam Limanında, rak, lider dnmmuna grldlği anlınçlenerek, «militan» durumuna Entemasyonal marşınin söylenlafılmıştır. Hukuk Fakültesinde «eldıklen ıfade edilmiştir. Bu diğı bir gece. Coşkun adlı bir ösrenciyken, Tabii Senatör Ekmılıtanlann, devamlı olarak o teğmen, «Komünist olmayana retn AcunerTn aracilı|iyla Dekul içinde bir araya geldıklerı, sicil vermeyeceğim» demıs, Sarp niz H«rb Okutuna gİTen Sarp konu;malar yaptıklan, «sosyalist Kuray da zaroansız yapılan bu Kuray, trğmen rütbesine kadar türkülrr» söyledikleri. sınıflarda konuşmaya müdahale ederek, yükselebilmiştir. gızlı toplantılar yaptıklan, «Çam toplantıyı dağıtnuştır. Başka bir limanında* birçok defalar «En gece de, Sarp Kuray: «Fitili aSarp Kmav'iB Ilderli|inde, ilk olarak, sanık Doğan Ünsalan, tenıasyonal Marsı» m hep bır tesleyeeek olan biziz. Gerisine Mefamet Akmaner, Nejat Çftin hkte söyledikleri ifade edilen bi« kansraayn» tarzında konusıddianamede, bu durutn özetle muş, yapılmak istenen eylemler kaya, Ali Kırca, Erc&meat Tohakkında bilgi vermistir. şoyle anlatılmaktadır: ker, Yücel Crsoy, Mnstafa Sö«Toplantıiarda, Sarp Karay'ıa, Iddianamede, Çam Limanındazer, Fubi Demirören ve CosDr. Hikmet Kırılcımlı. Mahir ki toplantılara giden Taner Önkun Erkal birleserek, ayrdmaz Çayan, Mihri Belli'nİB asırı sol der ve 19 arkadaşımn üçüncü bir rnıp meydana getinnislerideolojive sahip erupları hak grup olarak örgute Katıldiğı, sadir. nıklardan Atillâ Sarp ile Dr. Kınlcımlmın denizcüerle irtıbatım sağladığı öne sürülmüstür. Ayrıca. samklann bu gızli toplantılar sırasında, halkı, işçıyl, koylüvü sılâhlandırarak, ayaklandırmak suretiyle Amenkan emperyalızmlnın atılabıleceğı; ezılen «Kürt halkımn* bulunduğu belirtılerek, onlann haklanna kavuynası gerektlğı tezinın savunulduğu da, iddıanamede ifade edllrmjtir. 83 SANIKU DAVADA SdVCI DIYORKI.. da temaslar yaptığı, parti liderinın Dr. Kıvılcımlı olacağı, Gençlik Komitesi Başkanlıgına ise Sarp Kuray'ın seçileceği, konuşulmus ve Dr. Hikmet Kıvıl cımlı'nın bu işlere harcamak üze re 500 bin Ura getirdığı ifade edıl miştir. Azot Sonayii Fabrikası yopımı 2 yıl geçikli MEKStN, (Ali thsu Akkaya bildiriyor) 1968 yılı Haziran ayında inşasın* başlanan Azot Sanayü fabnkası, geçerh mukaveleye gore, 1969 yüı Eylul ayında sona erip üretıme başlaması gerekırken, ıkı yülık bir gecıkmeye rağmen hâlâ çahsamanusür. Makınelerın montaıma 1969 jılı Şubatında başlanmış, 1970 yılı Mart ayında tamamlanması gerekirken tamamlanamamı?, sure uıatımı ile Eylul ayına bırakılmı^tı. Montaj'ın tamamı mukaveleye gore, 9 ay gecikmiş ve bap ünıtelerdeki gecıkme birbuçuk yılı geçmıştır. Bu hale gore,: Fosforik asit ve Deps ünitesınin 1972 yuı başlannda ancak çahşabılır hale geleceği sanılmaktadır. tnşaalın bazı bölutnlerinde mukavelenin esaslarına göre bedel artışları yuzde yuzfi ajmaktadır. Bazı kuruhiflar, Fabrika inşaatının sona erdirümeonden alabıldığıne faydalanmışlardır. Bu busus 15.121970 tarıhli denetleyialer ra porunda da açıklıkla belırtılmıştir. Sirketm kayıtları tıtizlikle ıncelendığınde; Fızıbılıte raporuna gore 396 mflyon lira hesaplanan ınşaat ve montaj işleri 430 rrulyon liraya ihale edilmiştir. Nısan 1971 sonuna kadar 570 milyon lira harcanmasına rağmen işler henüz sona erdırılmetniştır. Tesisin tamamının üretime geçebilmesi için en duşuk bir hesapla 250 müyon liraya ıhtıjaç olduğu belirtilmektedır. Bu hale gore; yalnız m?aat ve montaj işlerinın toplam maliyeti 820 milyon lirayı bulmaktadır. Değer artışı 407 milyon lıradır. Aynca fızıbılıte ra porunda 54 müyoa lira heaaplanıp, sonra yuzde ikiyüze yaklaşan bir artışla 142 milyon liraya yükselen işletmeye alma masrafları d* fabrika malıyetıne eklendığinde. fabrika maliyeti yıizde yuz bir artışla 90 milyon lırayı bulmaktadır. Acuner ve gizli örgüt tddianamede Tabiî Senalör Ekrem Acuner'in Sarp Kuray'ın lideri bulunduğu gızli örgütle temas ettıği de ıleri sürülmekte, «Cunta bası» olarak nitelenmektedır. 8 Şubat 1971 tarihinde, Göztepe Esenevler Tursucuderesi sokakta sanıklardan Şalıin Aldoğan ve arkadasları tarafından ki ralanan evde yapılan gizli toplantıya, sanık Kurmay Hv. Albay Nıhat Değer ve Doç. Mukbil Özyörük ile Ekrem Acuner'in katıldığı iddıa edilerek. burada sol bir ıhtilâl uzerinde konuşulduğu kaydedilmektedır. Iddıaaamede aynca, Cunta orgütünun, diğer örgütlerle irtibatı, samklann nadıklan rol. Ankara'da hazı ev lerde yapılan gizli toplantılar ve burada konuşulanlar anlatılmıs tır. Dr. Kıvılcımh'nın parti liderliği îddıanamede, sanıkların gizll ve açık toplantılan da yer almaktadır. Bunlardan en önemlıle rı şunlardır: 7 Kasım 1970'te v a kacıktaki bir gazınoda yapılan toplantıya 250'ye yakın deniz subayı askeri ögrencüer, ihfac edfl mış subaylar, Ünıversitelıler katıl mışlardır. Toplantıda, «.\5in solcu, askerî sahıslardan meydana getirilebilecek devrimcl bir Srjut kurma» karan alınmış, ıhtılâlcı konuşmalar yapılmıştır. Onemlı toplantılardan bir dığeri ise, Şubat 1971 tarihinde Goztepedeki «Pınar» apartımanm 6 numaralı daıresınde yapılanıdır. Bu toplantıda, Türkıye'de Marsist Leninist bir «Komünist Partinin» kurulmasına çahşıldığı Dr. Kıvılcunh ve Mihri Belli'nin bu konu tddianamede, «Tekiraaf» gemısinde yapılan ıki gizli toplantı da. örgüte sılâh sağlanması için karar almdığı, «Bozcaada» gemisindeki gizli toplantıda kadro ku rulusu uzerinde durulduğu, Pınar apartımandaki toplantıiarda ise, «3 üve Donanmadan, 3 üye Tıp' tao, 3 üye Deniz Harp Okulundan ve 1 fiye de Assubaylardan ahn mak surrtivie, Sarp Kuray'ın baskanlığında bir komisyon kıirul mast ve bunun eylem, işeal ve katliatn konusunda kpsin kararlar alması» kararlaştınldığı bildi rilmıştir. 22 Nisan 1971 tarihinde, KocaMustafapaşa Hacıkadın Cad. 7 7 / numaralı aparhnanın üst kattndB si üzerine sahildekl bir gaz:noda toplanıldıgı anlatılan iddianamede, bazı brgut üyeîerının, arkadaslanna «Gemilerle köprunön tutulacağt, radyonun i^çal edileceği, diser birlik ve kuvveılerin de kendıleri ile birleşerek. ihti lâli gercekleştireceklerinU anlat tıklan ıfade edılmıştır. Fabrika insaaundan bir Yukarıdaki miktarlara, son devalüasyon karan farkları eklenmemiş ve gümruk muafıyet farklan da nazara ahnmamıştır. Bu etkenler de hesaplandığında; fızıbilite raporunda 396 milyon Ura olarak hesaplanan intaat ve montaj işleri ıl« yan masraflar toplamınm 1 milyar lırayı ajtığı gorulmektedır. SANIKLAK DVRUŞMA SIRASINDA YABIN: Tahrip, sabotaj ve soygun.. Jrgenerol ırler iki Aloya sancak verdi ANKARA, (Camhnriyet Bürosu) Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Cumhurbaskam adına, dün Muhabere Okulunda tellı ve telsiz er eğitim alavlarına, törenle sancak vermistir. Törenrfe. tkınci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Semih Sancar, 3. Ordu Komutanı Orgeneral E«ref Akıncı, bazı generaller ve dâvetliler hazır bulunmuştur. Muhabere Okulu tören salo. nunda saat 10 00 da Orgeneral Fajuk Gürler beraberinde okul komutanı Tuğgeneral Macit Akman olduğu hslde önce. sancak verilecek alavları teftiş etmıstir. Sonra da alavlara verilecek olan sancak. seref tribününün önüne getirilmis ve alay komutanlanna tesMm edilmiştir. KANDIRA, (THA) Kavnarca tlçesı Hükümet Tabibı Doktor Turhan Tekinalp. Ahmet Ms te ısimh bir kovlunun kınk çene kemifinı çıkartarak bir öluden aldığı çene kemığını lak mıştır Ahmet Mete adındakı çıftçt harmanda çalışırken, bıçer H d ğen makınasından dusmus ve çene kemığını kırmıştır Tedavi amacıyla Kavnarca Hukum«t Tabibı Dr Turhan Tekmalp'e basvuran Ahmet Mete'nın kırık çene kemığı çıkartıimış verıms bir öluden alman çene kemıgi nakledllmıstır. Dr TekınaİD, hastasını bir hafta tedavıve tâbi tuttuktan sonra çene naklı yapılan kö<\'lu sıhhate ka\uşmustur Çene nakll amehvaiinı başan İle sonııçlandıran Kasnarca Hıi kumet Tabibı Dr Tekinalp vao tığı tıbbi planîa^von konusund^ Sunlan "îövlemıstır «tnsandan msana ccnp nakli amrliTatına ilk dffa firıstim. Bir bartada hactam P<IM «ıhha. tinr kavastu KHmdr veterlı maİ7eme oKa ritfki n/o% lardan da nlanta^vnn van^hilirım.» BEYOGLU (4T 63 15 H u b t y e ) 1 Z»rba A. Quinn, A. B*tc* • I. Z GonuUu Doktor. J. LewU • ATLAS (M 08 3S Beyotlo) Ariada Şenlik G. Genuna RI DUNYA (49 93 «1 BeyoğJu) B«nımle Dalga Geçme C Cardınale RI EMF.K (44 84 39 Btyojlo) 1 Hırçın Mucadet* D. Biaicot» RtS. 2 Kahramuı Şerif G. Gemma RIS FITAŞ (49 II W Beyoiln) S»bata L. Van Cle«f RjS HLE (44 3S 9S Btjoğlu) Kr»llar,n Kadcri T. TOIOCB; A. Mekın LEVENT (64 K ( 9 • 4. Lertnt) Ecel Kopruso G. Sega! RIS. AS Yurda gümrüksüz Tekrul HAKA.N (23 42 33 • K. G « w r t k ) 1 Kjüuaman TC Melik* M. Adıbcl . RTS. Z Zafcrc K o . janllr R. HaRİaon RTS İPEK (22 25 13 ÇembcrUUj) 1 Marke Pol» • A. Qninn RT. 2 25'incl Saıt A. Quinn RT. İSTANBTL (21 Z5 67 K. M. F « » ) 1 Donüşu Olmayan Yel L. M u v i n . RTS. 2 Ail« Serefl J. Gabin RTS MABMAJtA (22 38 60 Beyant) 1 Korkaaç Ha/iye RTS. 2 Çıplalc Denjıcilet RTS SIVEMA SUR (23 67 12 Topk»pı) Tadilât dolıyuİTle kapall ŞAFAK (JZ 25 13 • ÇtmbtllHas) 1 M u u Dtifman H. CruIter RTS î Cehcnneme BıtKi?i Daha G. HUton RTS TVLlilZ (21 11 37) | SnarttlriU K. Donelat İNCtRDtBt mı, Tora n ı RTS. 2 baacah To*ma M. W«U . RTS Kaptaa Nemo R. Rayn. 2 Kare K ı n >. K*»*nl D. Gordm sokulan boruları satan müdür kaçtı DÎYARBAKIR, (THA) Gümrüksüz olarak yurda sokulan ve satılması Bakanlar Kurulu tarafından yasaklanan petrol borulannı satan KCA şırketi mesul müdür yardımcısı Bıll Jr'in, yurt dışına kaçtığı tespit edilmiştir. 750 bin lira degenndeîö petrol borulannı Adana'da bir tüccara satan Bıll Jr, olayın meydana çıkması üzenne 10 gün önce ortadan kayboünuşrur. PoUs yetkılilen. KCA Divarbakır bolgesi yetkililerı tarafından yapılan bir ihbarla depodaBelediye Başkanı Dr. Fahri Ataki borulannın büvük bir kısmıbey'in kesin direktifleri gereğin nın kayıp olduğunu bildirmişce Belediye Iktisadi Teftiş Heyeti tır. Olâya el koyan araştırrna müfettişlerince Istanbul'daki odun polisleri yaptıklan ilk soruşturdepoları ve kasaplar uzerinde yamada, olayın bir hırsızlık olacapılan kontrollar arttırılmışUr. ?tnı bildirmişlerdir. KCA sırkeÖnceki gün tktisadî Teftiş He tinin kaybolduğunu bildirdığı yeti müfettîşleri S15Iİ Abidei Hür. borulann Adana'da olduğunu riyet caddesi Kuştepe yolu uzerinkısa bir zamanda tespit eden po de Hasan Aldoğan'a ait odun de lisler, bir şirket yetkilisi ile birposuna müşteri gibi giderek beç likte Adana'va gıtmışlerdır Açeki odun almışlardır. Ancak o dana'da Hurdacılar Çarşısma ya dunlann tartısı kontrol edilince pılan baskında KCA şırketinin beş çeki odunun 230 kilo eksik kaybolduğunu bildırdıği 750 bin tartüdığı tespit edılerek zabıt tuliralık borular. ısmı açıklanmatulmuş. depo sahibine 125 lira pa yan bir hurdacırun dükkânında ra ve iki gün kapama cezası uy ele geçmişfir. gulanmış. aynca Cumhuriyet Savcılığına da sevk edilmiçtir. Bill Jr. kayıp Öte yandan Sirkeci'de isim yapKendi şirketıne ait ve yurda mış bir kasabın da fahiş fiyatla gümrUksUz olarak sokulan boruet sattığı tespit edilerek dükkânı lan Adana'da bir tüccara 750 iki gün için kapatılmıştır. bin liraya satan KCA şırketinin mesul müdür yardımcısı Bill Jr, hırsızlık, polıs tarafından çıka nlmasmdan sonra sirketin kend'.sine verdıği özel otomobıll ür fa'da kaldığı otelin önüne , bırakarak kaçmıştır. Bıll Jr"nin Roma'da bulunduğu bildirilmek tedir. LttLEBURGAZ, (THA) Tedavı gördüğU Bakırkoy Akıl ve Sınir Hastalıklan Hastanesmden kaçan Ismaıl Demlr, Lule• Trafik kaidclerine burgaz'a kadar gelip, bir bınanın cam ve çerçevelerini fcırar uymanın turizme hizmet ken yakalanmıştır. Aslen Lüleburgaziı olan akıl olduğunu daima hatırla I hastası tekrar Istanbul'a göndeyaiııtL nlmi$ti;. tNCİ (Knmkapı) KINAY (58 38 51 Caddebostan) Yumıucak Koprualtı Çoeutu F. Akın t tnanoğhı R. SARAY (Sehrenıiıül 1 Herke MISTIK (tt 15 33 . Besiktaf) 1 Kanlı Vadi B. Cnger, C Deneuve RTS, 2 Gizli Rapor . C. Clark, RIS. ÖZLEM (44 47 33 MeddiyeköT) 1 Sılâh ve Namas Y. Gıiney, 2 Hatn l i c r v a ' • Glrık KIVA (44 54 57 • B«J0tla) 1 Dort Atcşli Kadın C. Gaffari; F Han. 2 Sazlı Damtn Kahpesi. T. Tiiit S. GovenirgU S4RAY (44 İS 5« Berefln) 1 Kadınlar B Bardet, R Fr. 2 Yıldırın Darb« T. Kendal RIS SITE (41 69 47 SişH) 1 H«ffin Mucadele C. Bronk RIS. 2 şeytanın Ziiıclri Y Maatarde RİS SINEMATEK: 16.30: EIDortdo Honard Howks ABD 1»6« 19 00: Hırsız Loul» MaHe Fransa 1966 YEN1 AK (49 «4 72 Beyoflu) 1 Kan, Su Gıbı Akacak Y. Gtıne\ 'i Cehenncme üolmuj \ar T. Korcl: P. L'nın II M MELEK (44 42 S9 Beyogln» Kıranlık Yuzler A. Q»lnn RI SUATPARK (47 »1 H Bejlkta,) yltit R. 2 Ali tle VeU X. Köksal M. Ozlnü SCREYYA BAHÇE {36 0S R Kadıkey) 1 A m ı MeıkeaiB* Seyahat i. M a n n • RTS. 2 B«9 Knret V c n e a * D. Key • RTS sin Sevgilisi C Hun H. Koçyifit R. TOPKAPl'DA YAPILAN 0T0 GAR TÖRENLE HİZMETE KAD1KOY AS (36 00 5» K U t k t y ) Pekin'dc 55 eun D. Nıven • A. Garnet kal) ProfesfoneUer B. Laachester C. Cardinale • ROERC\.N (37 22 00 Ka«lk«y) 1»lanbul Dchget İç«»«« A. ls«k; HAKAN (36 »C W) Z o m Dlji Fantoraa'ya Katjı N. C « " « : T. O«atay KENT (36 96 12 KmltopralO Dehşet Ulkesi i. Wayne RO OZEN (36 99 94 Kadıkoy) Mev sime hazırlık dolaylriTl» bir sure kapalıdır. REKS (36 »1 12 Kadıköy) Hayat Bağlan R. Schneider. M. Piccoli RI. StN'EMA 63 (55 (16 Ü4 • Ku'ıık\aln Baskın J. Burton Rl. SUNAR (33 « 18 Üskudar) Elüıde Bıçak Belinde Silih C. Sootwood . RTS SL'REYYA (36 «6 «2 • Kadıkor) Karakafa Buyuk Macera M. Michel • RTS NÖBETCI ECZANELER BAKIRKÖY: Huzur. Gun <Ye»ilyurt): Tep«uatu (K. Çek.); Cennet, Merkez (Salrakoy). Osmanive; Atalay (Kanarya), Gungoren. Haznedar (B Evler); Basaran (Şırmevler): Esenler. BESİKTAŞ: Yeni Yıldız; Valide çeşme, Yeni Şifa (Ortakoy); Bogazıçı (Bebekl: Atalay (Levent) BEYOĞLU. Çiğdem, S « a ; D o lapdere EMİNÖNÜ Sultanhamam; Mehmet Cenıal, Guven; Sarım EYÜP: Petek, Değer (Sağmalcılar): Yeni (Hamı): Numune ( S i lâhtar) FATTH Kutlar; Hayat: tdeal (Sehremini); Esin (Haseki); Erten (Cerrah P.1. Cakmak (Kü. M. Pasa) GAZtOSMANPASA: Hayat; Mer kez (Kuç. Koyl KADIKÖY Büyuk: Ergünsu; Sıfa fSoğutluçeçmf ], Sejâmıeesme, Erenkoy Afifiye KARAKÖY: Ziya Boyer KASIMPASA Hılal. Yeni (Hallcıoğlu) SARIYER Büyukdere: Karadenız (Istinye) SÎŞLİ Sark Merkez: Rıza Rit; Petek: Dilmen: Kemal (Meckoy); Gultepe: Okmevdanı: Sıfa (Çağa> Omit: ÜSKÜDAR Tunusbagı: Nur (Ümranıye), Merkez koyl ZEYTİNBURNU Yeni Bir odun deposu iki gün kapatıldı • Şchirlerarası otobüsler I Cumhurbaşkanı adına «Sancık verme töreni>nde bir yanndan itibaren şehre' konuşma yapan Kara Kuvvetleri Komutanı giremiyecek., I GCrler özetle Orgeneral Faruk «unları «övlemiş GtRDt | F. Say. ISTANBUL AYDIN (21 52 58 Capa) 1 Vıkings'lerın Intikamı C. Mıtchell RTS 2 Hint Marerası i Brown RTS GINDEŞ (27 1\ 8« Sehzad«b»»ı) 1 Kahraman KoKln B Lancuter RTS. 2 Senıu» Aşk Ş. Bergcr RTS. 3 Oldüı v t Duai Ct U Cattel • RTS GLL(27 71 86 R Uumrukl 1 Olmek Var. Donmek Vak Y Gunduz. N. Çehre. 2 E»ref Pasalı V Güney; N C*hre, 3 Xcdi Adım Sonra Ö VAZLIK SİNEMALAR BAHAR (45 15 98 »tecidiyek*j) Hint Bııyaıı C. Kataan B\RBAROS (47 64 19 Ortak«y> \ Yavrum Z. Detirmenrioelu . %. 2 Tarkao K. Tihct . R. BLYLK SfNEMA (46 57 33 C.tyrettepe) Sonbahaı Buzcirları T Şoray, E. Hun. R C \ML1SET (Ortakoy) 1 Yaıı Bakırköy'den kaçan akıl hastası Lüleburgaz'da tutuldu GÖKLERE SAHİP OLMADIKÇA VATANA SAHİP OLAMAYIZ 7(J«« h*V* »UVVITltBlNİ GUÇl£«OlRMEFUf tir: Topkapı dışında yapılan tstan«TflH Er Eîitım ve Telsiı Er bul şehırlerarası oto • gar sıteEeitim Alavının deStrli ve kahsi dün saat 10.30'da torenle açüraman mrnsnpları. viice millp. mıştır. Torende Vah Vefa PoyHmiıin seref ve onur timsaii oraz, Binnci Ordu ve Sıkıvonelan sancaklanmızı Cumhnrhas tım Komutanı Orgeneral Faık kanı adına sı>lere teslim edivo. Turün, Belediye Başkanı Dr. mm. Sanpaklar mpnkıhelerı Fahrı Atabey ve ılgilıler buluntemMİ cderler Sızlere hn m u . muşlardır. kaddes fmaneti verivnrnm 14 Açustos . Ahır 22 Türkiye Otobüsçüler Derneğı Türk millffinp lâvık «lmanı?ı 1 tarafından düzenlenen törende mııtla tündp basarıva nlasntailk konuşmayı yapan Belediye nızı dilerim.» Başkanı Dr. Fahrı Atabey siteDaha sonra ilk sancaSı alan V i (16 12 ]<j 16 01 ıq 1 0 "»ıı =>" 3 15 nın açılışı ile Istanbul'un trafik Tel'ı Er F.gitım AIHVI Komut3f 1 1 ' ^ 0 Si i 0? R İS sorununun büyük tnsmınm halnı da bir konusma yapmıştır. olduğuna değuTmiş ve «15 Ağustostan sonra artık sehir içinden otobiis kalkmayacaktır. Siteye paralel olarak Trakva hattı otobüs sitesini de fcliştireceçizj. demıştır. Vali Vefa Poyraz ise komısmasında artık çıgırtkanlann ve değ Gemi Inşa Ytıksek Muhendısi nekçilenn vatandaşı rahatsız etmeyecetini söylemiş, otobüs ter Emeklı Albay mınalmın yapımında sermaye ve emegı geçenlere teşekkur ederek «Bu tesıs işverenlerin birleşerek başardıkları bir eserdir. VUâyet, Belediye ve Sıkıyönethn bu hayırlı tesebbflsü desteklemişlerdir.» şeklınde konuşmuştur. Binnci Ordu ve Sıkıyönetim 13.8.1971 günü vefat etmıştir. Komutanı Orgeneral Paik Tlirün Cenazesi 14.8.1971 Curosrtesı (Bugun) Beyazıt Camıınde «Hayırh, uğnrlu olması» dileğiykılınacak ojtb namazuu nıüteakıp HeybeUada'dakı aıle kabns le sitenin kurdelâsmı kesmlştlr. Topkapı şehırlerarası oto • gar tanında touragE venlecektur. sıtesı 20 bin metrekarelik bir Tanrı raemet eylesın. arazi uzerinde ınşa edilmiştir. I GÖVÜL, KLRTAR ve İçinde herbiri dort firmaya ceVARDAR AtLELERi vap verebilecek 19 yaahane bu 1 c 1 1 Fikret K. Gövül (Maaajaas; 1951) lunmaktadır. I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle