09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Ağustos 1971 CDMHURİYET: SATFA ÜÇ Sedafın ABVye verdiği süre, yarın sona eriyor "Savaş son derece vahşi olacaktır KAHİRE(a.a.THA) Kahire'de yaymlanan yan resmi El Ahram gazetesinin başyazan Muharamed Hasaneyn Haykel, Birleşik Arap Cumhuriyeti Devlet Baskaıu Enver Sedat'ın. Amerika'ya Ortadoğu'da yapmakta olduğu barış çabalan için 15 Ağustosa kadar müfalet vermiş olduğunu Ueri sürmektedir. Yeni Libyo hukümetinde Dışişleri Bakanı yok • Nümeyri Arap Federasyonu'na hazırlık yapıyor BEYBUT (AP) OLAYLAR GÖZLEMLER Yitirilen 38 ay Yahu fakirliğe falan aldmnıyomm... Ama gu çddç gürültüleri yok mu.. karikatürü) Makcfya teklif edüen kira, 895 milyon sterlin LONDRA, (a*.) îngütere Adadaki, askerî tesislerin mu. hafazası karşılığmda, Malta'ya yılda 8,5 milyon sterlin ödemeyl teklif etmişür. lngiltere Dısisleri Bakanlığtndan yapılan açıklamaya göre, 1976 Martına kadar, üsler içln Malta'ya ödenecek olan meb lâğ, diğer NATO ülkelerinin yardımlan ile 38 milyon sterllne ulasacaktır. öte yandan Enver Sedat, önceki gün Askerî Isühbarat Merkezine yaptıjp ziyarette askerlerle konuşmuş ve: «Mısır, tsrail ile savaşa girmeye kararlıdır. Üstelik bu sefer savas Süveyj kanalından karşüıklı ateş teatisinden ibaret olmayacaktır. Savaş korkunç, »on derece vah 8İ ve aeı olacaktır. Fakat baska çaremiz yoktur. demi$tir. Düsmanla savaşın en iyi şekflde en ince noktasına kadar plânlandığını söyleyen Sedat «Aksi takdirde çok daha Snce savaş karannı verirdim» demiştir. El Ahram başyazarı dünkü yorumunda, Devlet Başkanı Sedat'ın, Washington'a 15 Ağustos'a kadar mühlet tanıdığmı belirtirken, «Mısır ne savaş, ne de bartsın olduğu bir durnma tahammül edemez» demektedir. Heykel, «Devlet Başkanı IsraU'in Işgal ettigi topraklarda beSİnci yılını da geçirmesinln kabnl edilemiyeceğini bUdirmektedir. Bu durumda Israil işgali artık sta tüko haline gelmis olacaktır» demekte, Enver Sedat'ın, AmerUta'nın girişmiş olduğu barış çabala nndan hiç bir olumlu sonuç alınamıyacağına inandığuu da acıklamaktadır. Askerlerle konuştu Yunan Hükümeti Makarios'u bir kez daha uyardı LEFKOŞE, (AP) Kıbrıs'ta çıkan rumca Elefteria gazetesi, Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Palamas'ın, Başpiskopos Makarios'a yolladığı bir ihtar mektubunu yayınlanuştn*. Atina ile Lefkoşe arasındaki gerginliği daha da arttıran bu mektubunda Palamas, Baspiskopos Makarios'a «Milli Merkez Atina'ya uymalan ve daha disiplinli olmalannı ihtar etmektedir. Palamas'ın bu uyansının nedeni Makarios'un, Kıbrıs sonınu için Yunan hükümetinın teklif ettiği çözüm yoUarını reddetmesıdir. Elefteria'nın bildirdiğine göre Palamas'ın mektubu, Yunan Başbakanı Papadopulos'un geçen ay Makarios'a büdirdıği çözüm yollarının avnntılannı ortaya koymaktdır. Papadopulos mektubunda önce sorunun çozümlenmesi için taraflann belırli bir ölçüde yakınlaşmaferını teklif etmiş ve ulusal yükümlülüğün ve savunma sorunlarının daha sonra çözümlenebüeceğini belirt Heykel'in yazısı Washington yeni gizli belgeler açıklıyacak WASHİNGTON (a.a.) Labya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi, dun yeni kabinesini açıklanuştır. 13 kişilik kabinede Kaddafi hükümet başkanlığmdan başka, Savunma Bakanlığı görevini de üstune almıştır. Yeni kabinenin en ilginç yönü, açıklanan hükümet üyeleri arasında Dışişleri Bakanmro olmamasıdır. , Libya, Suriye ve BAC arasında kurulmasına karar verilen Arap Federasyonunda üç ülkenin ortak Dışişleri Bakanı olacağından, Kaddafi, yeni kabinesdnde Dışisleri Bakanı atamamıştır. ABD, Formoza'nın BM'de kalması için çalışıyor NEW YORK, (THA) Amerlka'nın Birleşmiş Milletler Bas Temsilcisi George Bush. MOliyetçi Çın'in örgütte ıra^m<»n için Amerika'mn yeterli desteği saglayabileceğini söylemlştır. George Bush, Amerika nın Cang Kay Şek rejiminin Birleşmiş Milletlerde kalmasmı «samimiyetle ssvttnmadığı» yolundald iddlalalan reddetmiştir. Amerikan Dışişleri Bakanı Williatn Rogers'in yaptığı açıklamada BM. Genel Kurulunda Ameri ka'nın Çin Halk Cumhurıyetinin örgüte alınmasım destekleyeceği, fakat Mılliyetçi Çin'ın çıkanlmasına karşı koyacağı belirtUmekteydi. PARAŞÜTLÜ ÜTLÜ STRiPTiZGiLERE İNİŞ ALAKI BULUNAMIYOR LONDRA (»A.) Ingilterede bir hayır cemiyeti tarafından para toplamak amacıyla düzenlenen «çıplak pamsütle atlama» müsabakası, elverişli bir «iniş alanı» bulunamadığı için henüz yapılamamaktadır. Hayır cemiyeti yaranna para toplamak üzere çıplak kızlan 3.000 metreden paraşütle atlatmayı dUşünen 31 yaşmdaki müteşebbis Phil Corr, iniş alanı olarak seçilen Londramn kuzeyindeki St. Albans çevresindeki toprak sahiplertnin bu «parasütlü striptease» numarasına karşı çıktıklannı belirtmiştir. Meksikcuda garip bir hastalık DURANGO, (THA) Mek. sika'nın Durango bölgesinde son 12 gün içind'e 39 çocuğun garip bir hastalığa yakalanarak vücut lanndaki bütün suyu kaybet. tikleri ve kuruyarak öldükleri bildirilmektedir. Durango Hastanesi yetkilileri Slü sayısının daha çok olabileceğini çünkü şehrin dışında ya. şayan aüelerin hiçbir zaman hastaneye başvunnadıklannı bil dirmektedir. • Andrea Papandreau ^= Ynnan vafandaşlığından çıkarıldı ATtNA, (a a) Yunanistan tçişleri Bakanı Stilyanos Patakos'un dün yayımlanan bir kararnamesiyle, Yunan Dırenme Hareketınin (PAK), halen Kanada'nın Toronto Üniversitesinde ekonomi polıtık dersleri veren lideri Andrea Papandreu Yunan uyruğundan çıkarılmıştır. 53 yaşmdaki Andrea Papandreu, Yunanistanın 1964 1965 yıllan arasında Başbakanı olan ve Ekim 1968 de olen Başbakanı Yorgo Papandreu'nun büyük oğludur. Nısan 1967 'deki askerî darbe sırasında tutuklanan Papandreu 1967 Noeli arefesinde serbest bırakıldıktan sonra 15 Ocak 1968' de Yunanistandan çıkmasına izin verUmiştir. Yunanistandan aynldıktan sonra önce Paris'e giden Andrea Papandreu, dırenme hareketini burada hazırlamağa başlamıştır. Möze grevi, ra ilgiyi arttırdı PARtS (THA), Paristeki DÜtün mUzelerin bekçileri ve personeli daha ytlksek ücret isteği ile 1 günlülc greve gldince dün Faris'te bulunan binlerce turist şehrin tarihi lağımlanndan başka gezecek yer bulamamışlardır. MUze işçilerinin grevi yüzünden ünlü Louvre, Rodın, Modern Sanat Galaresi gibi büyük Paris müzeleri bir gün kapanmıştır. Takma kalple en uzun süre yaşayan Güoey Amerikalı öldü VALPARAISO, (ŞUi) Bir başkasının kalbiyle süre yaşayan Nelson dun Valparaiso Deniz smde ölmiiştür. (AP) en uzun Oreliana Hastane Önceki gün 24. yaş gününü hastanede kutlayan Oreliana, dün sabah hastabakıcıları tarafından yatağında blü olarak bulunmuştur. Orellana, 1 Ekim 1968'de takılan bir kalble 1046 gün yaşamıştır. Belfast'ta olayları önlemeye çalışan Ingiliz askerleri silâh araması yaparlarken (Foto: AP) BELFAST (Knzey Îrlanda) (aju TJIA.) trlanda Cumhuriyeti Başbakanı Jack Lynch'in Kuzey trlandada hükümetın feshedümesi ve yerine hem Katolikleri, hem de Protestanlan eşit olarak temsil eden bir komisyonun getirilmesi konusundakı teklifı Belfast'ta sert tepkl ile karşılanmıştır. Kuzey Îrlanda Başbakanı Brian Paulkner, «Bu teklifin şimdiki duruma hiç de yarduncı olmadığını söylemekle yetineceğim» demıştır. Öte yandan dün gece yansından sonra Londonderry'de Ingi 'Son oiaylardan Kuzey îrlanda Hükümeti sorumludur, liz askerleri üzerlerine ateş açan bir genci öldürmüşlerdır. Böylece Kuzey Irlandadaki son karışıklıklarda ölü sayısı 25 e çıkmıştır. îrlanda Cumhurıyeü Başbakanı Lynch kabinesiyle dört gün süren gorüşmelerden sonra öncekı gun Kuzey Îrlanda hükıimetının feshedılmesıni teklif etmiş ve Kuzey Irlandalı Katoliklenn sürekli olarak baskı altında tu Olayın BM'e götürülmesi ni İngiltere engelliyor. tulmakta olduklannı 1leri sürmüştür. Lynch, «Bu dnramun sommlnsu Kuzey Îrlanda rejbni dir» demıştır. DUBLİN Îrlanda Başbakanı Jack Lynch önceki gece düzenledıği basın toplantısında, Îrlanda meselesını B M. e götürmeyi dUşunmedıklerını .^ıklamıştır. Washmgton hükümeti, Kore s»vası, Amerika'mn Lübnan'a 1958 yıhndaki mudahalesi ve Küba konusunda fuzeler buhranı ile Domuzlar Körfezi çıkartmasma illskin olup bugüne dek gizli tutulan bazı belgelerin açıklanmasını çabuklaştırma kararı almıştır. Bizıat Başkan Nixon tarafmdan alınan bu kararı, kamuoyuna, Beyaz Sarayın Hukuk lsleri Baş Danışmanı John Er. lichaman iletmiştir. Küba konusunda hükümet simdilik sadece füzeler buhranı (Ekim 1962) ve ClA.'nın düzenlediği Domuzlar Körfezi çıkartmasına (Ni«*n 1961) iliskin belgelerin açıklanmasını kararlaştırmıstır. Eriichaman'ın blldirdigine gore, Başkan Nixon, Kore tavası, Lübnan meselesi ve iki Küb* olayı gibi tarihî önem taşıyan olaylara iliskin belgelerin. kamuoyuna yürürlükte olan kronolojik açıklama düzenine bağlı olmaksızın bir an önce iletilmesi gerektiği kanısındadır. Hükümet zaten geçen ay sonunda, tkinci Dünya Savaşın* iliskin ve bugüne dek gizli tu. tulan belgelerin birçoğunu açık lama niyetini belH etmişti. Ancak 160 milyon sahife tutan bu arşivlerin taranmasının bile S yıllık bir çahsmayı ve en azınrfan 6 milyon dolar (yaklaşık olarak 90 milyon lira) bir har. camayı gerektireceği anlasılmıstır. Bu nedenledir ki Başkan Nixon dün kongreden bu çalısmalann başlangıç giderleri için 630.000 dolar (yaklaşık olarak 9.5 milyon lira) bir ödenek istemiştir. Bir kez ele alınan bu iş bitiriünce, idare 1946 . 54 dönemi ile ilgili bölCmü, yani 300 milyon sahife ya da 40 metreküplük bir kâğıt yığınını ele alacaktır^ Kore savaşı, Lübnan ve Küba'ya iliskin belgelerin ayıklanmasına ise derhal başlanacaktır. Bu ayıklama işlemlerinde önTAM 55 KİLO GELDİ celik de Kennedy'nin Başkanlık döneminde geçen Küba osmı kazanarak; bn ünvanı bir yıl için Orta Doğu'ya g«tilaylan ile ilgili belgelere tenıren Lübnanh Goergina Rızk; yeni dünyadaki işlerini tanacaktır ki, bunlann açıklanma mamlıyarak; Avrupa'ya hareket etmiştir. Hareketinden önsının Demokratlann huzurunu ce; Kennedy Hava Limanında; kilo ahp almadığım kontrol bir dereceye kadar kaçıracağı sanılmaktadır. Ancak madalyaeden Dünya Güzeli; 55 kilo geldiğini görünce derin bir nenın öbür yüzü ise şimdiki Ameri fes almıştır. (Fotoğraf: UPİ) ka yöneticileri içinde, Washington ve Havana arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini savunanlann da bundan yararlanabileceğı görülmektedir. Ortaya çıkan bir başka yön de, şimdiye kadar «Top tecrets (Çok gizli) olarak arşive ahnan belgelerden çoğunun, geçenlerrfe «New Tork Times» tarafından yaymlanan bazı pentagon dosyalanndakiler gibi hiç de bu damgayı taşımalarına yer olmadığıdır. Bundan böyle «Top •eerets damgası çok itina ile kullanılacak ve bu kullanılmada izlenen kurallar birleştirilerek sadece iki kıstas kabul edilecekHOUSTON (a.a.) tir: Amerikan istihbarat kay. naklannın kornnması, İyi haber alan kaynaklara göre, Uzay Merkezi ilk kez pilot olmayan Washington'ls yabancılar bir kişiyi Aya göndermeyi kararlaştirmıştır. arasındski ilişkileri bozma mak ve yabancı bir kişiyi Gelecek yıl Aralık aymda ayın y» da başkenti yararsız ye henüz açıklanmayan bir kesimine inecek olan Apollo17'de üzay re sıkıntıya sokmamak kay Merkezinin tek jeologastronotu Harrıson Schmitt de bulunacaktır. Schmitt, bundan önceki Apollo uçuşlarmda astronotlara gerekli jeolojik bilgüeri vermişti. Bilındiği gibi bilim adamlan uzay uçu?larında teknisyenler yerine deneme pilotlarına öncelik tanınmasmı yermekteydiler. Schmitfin seçümesinin bilim adamlarını memnun edeceği belirtilmektedir. HOUSTON (aa.), «Apollo 15» Son Apollo uçuşuna 36 yaşmdaCAKAKTA (aaj astronotlarının açıkladıklanna ki Schmitfden başka, daha önce Endonezya Başsavcılığımn bir iki kez uzaya çıkmış olan Eugene sözcüsü suçlan, «üçüncü derece Ceman ile yeni bir astronot de göre, uzay araşünnalan progden» sayılan 50.000 siyasi tutuklu niz binbaşısı Ronald Evans ka ramlannda şimdiye kadar hadan 20.000'inin bu yılın sonundan yatlarmı veren 14 uzay aflanvmı tüacaktır. Apollo17'ye Cernan önce serbest bırakılaraklannı komuta edecek, Ay modülü anmak üzere ayın tozlan içlne çıklamıştır. Schmitt ve Cernan tarafından bir levha üe gümüş bir beykel1965 komünist darbe teşebbüsü Aya indinlecek ve Aydaki incele cik bırakılmıştır. ile ilgisi gprülen 70.000 kişi o ta meler sırasında Evans komuta ka rihten beri tutuklu bulunmakta bininde Ay çevresinde dönecektir. «Apollo 15» gezisinin komutadır. Apollo'djin sonra uygulanacak nı David Scott, bu levha ile heySerbest bırakılan 20 binin dı uzay laboratuan programında ise kelciğin, James B. lrwm üe ken şında kalan 50 bin siyasi tutuklu çok sayıda bilim adamımn uzaya nun ise ne zaman serbest bırakıla gitmesine fırsat vereceği bildiril dlslnin indıkleri vadiye bırant caklan bilinmemektedir. açıklamıştır. mektedir. Kıbns sorunun» çözüm yoln bnlmak amacıyla yapılan toplnmlararası görüşmelerin, çıkmaza girdiğini sağır snltan bile duymnştn. Şimdi bn gerçek, görüşmeleri yürüten taraflann en yetkili kişilerince de açıklandı. Toplumlararası görüsmelerle Kıbns sornnnna çözüm bnlmak flkri, 1967 krizinden sonra Rnmlar tarafından ortaya atılmış bir teklifti. Makarios Oe Cnnta'ya göre, böyle bir tutum. hem dünya kamnoynnnn çağdısı Rnm tedhişçiliğine gösterdiği tepkiyi bafifletecek, hem de Amerika. Rnsya gibi ülkelerden gelen baskıyı frenliyecekti. Aynca, Türkiye'nin öfkesi de bir ölçüde nyntnlmnş olacaktı. Bn paravananın ardmdaki gerçek Atina Makarios oynnn, «zaman kazanma politikası» da basanya nlaşacaktı. Nitekim, Türkiye gecikmeden bn oynna geldi. Atina'nın bir kısım Ynnan askerini Ada'dan çekmesini, büyük bir zafer sarhoşlnğnyla karşılayan AP iktidarı, kısa sürede yıllann sornnunn çözümliyebileceği hayaline kapılmıstı. Atina'daki albaylar da, AP* nin kolay başan iştahını körüklüyorlardı. Ankara'ya iletilen mesajlarda, «Bizim siyasal çıkar, seçım ve oy kaygusu gibi dertlerimiz yok, Kıbrıs sorununa en âdil yoldan bir banş sağlamak için ^>ütün yetkilerimizi ve Makarios nezdmdekı nüfuzumuzu kullanınz> deniliyordu. öyle ya, neden olmasındı? Ada'daki Ynnan as. kerlerinin çoğunluğn ülkelerine dönmüşlerdi. Atina'daki albayla. rın dVdiği dedik, astığı astıktı. Makarios'a mı söz geçiremiyeceklerdi. Sonra biz de, Ada'yı taksimden tntnn da, askerî üı verilmesine, NATO'nnn teminatı altında bir Kıbns Devletine, Federatif Kıbns Cnmbariyetine kadar akla gelebilen ber türlü çözüme ranydık. Yeter ki, Türk kamnoynnda önlenmez bir tepkiye yol aea. eak «Enosis» olmasın. Cb artık bnnca alternatlf arasında bir uzlaşma yoln bnlnnnrdn elbette. Karsılıklı yapılan arastmcı 5n temaslar sonnnda, Yunan y8netimi, Türkiye tarafını, toplumlararası görüsmelere razı etti. Anlaşmalar dışı knvvetler Ada'dan çekildiğine göre, AP iktidan meselenin iki toplnm arasında konusulmasında bir sakmca görmfiyordn. özetle, hikâye böyle başladı. Ancak işlenen hatanın ne denll büyük oldnğn çok geçmeden anlasıldı. Görüşme söylenti. lerinin çıktığı gfinlerde, çesitli yönlerden gelen uyarmalara fcnlak tıkayan AP yönetimi, bn hatalan ve sonuçlannı bir bir gördü. Ama acıyı çeken hep Kıbns'taki soydaslanmız oldn, Toplumlararası görüşmelerde bir başan sağlamanın gnçlfikle. ri daha Uk gfinünden açık seçik ortadaydı. «Enosis» millîlik ka»uıdınlmıs bir Ynnan dâvasıydı, bn unutnlmamalıydı. Ada'daU Tflrk toplumunu tek başına görüşme masasma otnrtmak ise hatalann en büyüÇüydü. Makarios. bagımsız Kıbns devleti pozn takınarak, her türlü kaypaklıgı yapabilecek imkâna sahipti. Nitekim gecikmeden, görüşme masasma getirdigi tavır da bn oldn. Onlara gore Turk toplumu. «Azınhktan. öte bir anlam tasımıyordn. Oysa Dixim isteklerimiz, bir tür otonoml sayılacak sonnçlar gerektiri. yordn. Işte böylece, çeşitli ayak oynnlanyla tam 38 ay daha yltlrtldi ve şımdi Makarios, masada oyalama sfiresinin sona erdiğini anlamış olacak ki, «Görüşmelerin çıkmaza girdiğini» acıkladı. Bılindiği ve göründüğü kadarıyla bn sonncn olağan karfila. mak ve bnndan böyle yeni oyunlara gelmemek en yerinde davra. nıs olnr. Kıbns sornnnnnn, bir Türk Ynnan meselesi olduğn knşkn goturmez bir gerçektir. Bn gerçekten hareketle, bütün dfln. ya kamnoynnnn da destekliyeceği bağımsıı federatif Kıbns devleti tezimiri, yine ortaya koymalı, Ynnanistan'ı akıl yolnna gelmeye zorlamalıyız. Yoksa Kıbrıslı soydaşlanmızı çıkmazdan çıkmaza sfirüklemekten knrtaramayu. • • T E K N IK U N IVE RSITE MATEMATİKıbrofür bteyiniz. DETRELER : GDKSEIM DERSJINESI (Cumhuriyet: 6886) Küçükçekmece Belediye Başkanlığmdan İLÂNEN TEBLİGAT Belediyemiz huduüan dahilinde, aşağıda müşterek raporda belirtilen gayrimenkule kaçak inşaat yapan ve son olarak Belediyemize bildirmiş olduğu adreste ve ayni zamanda İnşaat mahallinde de bulunmıyan Kıymet Demirbaş'a kaçak inşaat için •tanzim edilen zabıt tebliğ edilememiş oldugundan Encümenin 21/7/1971 tarih ve 30/942 sayüı kararlan ile gazete ilânı Ue Uanen tebliğ edilmesi kararlaştınlmıştır. Aşağıda müfredatı yazüı müşterek rapor 6785 sayüı fcanunun 19, 7201 sayüı kanunun ilgili hükümlerine göre ilânea teblig olunur. Müşterek rapor: Küçükçekmece, Fatıh mahallesi, Dalyan sokak 11 pafta, 1846 parsel, 1 kapı No. lu gaynmenkul sahıbi Kıymet Demirbaş' m inşaatına gıdilmiş olup evvelce tutulan 27/10/1970 ile 2/11/1970 tarihlenndeki zabıt varakası ve mühürfekki Rıza Demirbaş'ın ifadesine istinaden yapılan zabıtlar Eıza Demirbaş'a ait olmayıp bu zabıt varakalan Kıymet Demirbaş'a ait olduğu ruhsat dosyasından anlaşümıştır. Şimdi İse mahallinde yapılan tetkikte 4 katlı binamn üzerine 5 inci ve 6 ncı katlan (220.00) M2 (2(17.00x6.50)) ebadmda kaçak olarak yaptığı anlaşümış ohrp lşbu tesbit zaptı mahallinde tutularak tnrnfTTniTrinT) tanzim edildi. 26/2/1971 Ahmet Memiş Ercüment Cikler Mustafa tnan Mehmet Bektas Fen Me. Fen Me. Zabıta Me. Zabıta Me. tnsaat sahibi Kıymet Demirbaş ((Vekili (Holandada olduğu üzere)) Apollo programının son uçuşuna jeolog da katılacak Uzayın fethi için ölenlerin (Basın: 19406/6881) Of Belediye Başkanlığmdan Turistik Otel Gazino ve Hamam Yaptırılacaktır. 1 Of üçe merkezinde Belediye tarafından yaptırüacak olan turistik gazino, otel ve sıhhl banyo (hamam) inşaat ve tesisat ışleri 2490 sayüı kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmustur. 2 Bu işlerin birinci keşif bedelleri (1.624.403^8) llradır. 3 Eksiltme Of Belediyesi binası İçinde toplanacak olan Belediye Encümeninde 3/9/1971 cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer bilumum evraklar Of Belediye Muhasebesmde her gün mesai saatleri içinde görülebüir. 5 Eksiltmeye girebümek tçin: A) (62482.00) liradır. (Altmış iki bin dört yüz seksen İM) liralık geçici teminat, B) 1971 yılına ait tıcaret odası belgesl, C) Bu lşin önemine ve en az (1.650.000) îiralık inşaat ve tesisat işıni muvaffakıyetle yaptağına. geçici ve kati kabulünü yaptırdığına daır resml dairelerden alınmış vesika. D) (B) grubu müteahhitlik karnesi, E) Bu işi yapabilecek olduklarına dair Trabzon Yapı Işleri II. cl Bölge Müdürlüğünden alacak olduklan yeterlik belgesl. 6 Bu işe ait keşif ve plânlar, şartname ve projeler (250) lira ücret mukabil) Beledıyeden aUnabilir. 7 Yeterlik belgesi Trabzon Yapı Işleri n nd Bölge Müdürlüğünden verilecektir. Yeterlik belges) almak için son müracaat günü 1/9/1971 çarşamba günü Trabzon Yapı tşleri II. nci Bölgedir. 8 Istekliler teklif mektuplanm 3/9/1971 cuma günü saat 14 e kadar makbuz tnukabili Of Belediye Başkanlığına vereceklerdir. Telgrafla mUracaat ve postada gecikmeler kabul edilmez. (Basın: 19448/6885) Endonezya'da siyasî tutuklular serbest bırakılıyor anısına Ay"a heykel dikildi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle