12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA tKİ: UUOTHUKIYET: 14 Ağustos 1971. H ikimlerin aianma», nakll re benreri o * lük işleri Anmyasa Ue «Tfiksek Hâkimler Kuulu» r» verilmiş förevlerdendir. Hikiml'rin tnukadderatı bir «knral» a verilmekle Adalet Bakanlığımn yrtkisi kaJdınlmıstı. Bu, memleketimiz için bir asama olmnstnr. Fakat *u aşama Anayasa yapılırken âdetaı basansız olsun diye bazı bakımlardan ilkeye aykın kurallara yer verilmişti. Bunlann basnh da, Yüksek Hâkimier Kurulnna seçileceklerden bir kısntimn «yasal organlann oynna bırakılması gelir. Tenl Anayasa değişikliği tek. lifinden evrel de kuruhıslar (dolayısiyle partiler) b j konud» övmeye defer bir feragat 6rnejri göstermisler ve Tfiksek Hikimler Kunıluna seçim yetkilerinden vazgeçmek üzere anlasmıslardı. Bu suretle Anayasa yapılırken ilkeye aykınlığın doğnrduğu lakmcalar giderilmiş olacaktu. HÂKIMIERİN SEÇIIMESI Prof. Faruk EREM Türkiye Barolar Birliği Başkanı Knrnltına katılacaklan, Yarzıtay, kendi nyeleri araıından kendisi scçecektir (!). Bn usul memleketbnizde denenmistir, «*• rarı eörüldü, terkedildi. Bu usul tekrar kabnl edilirse sonuçta Yüksek Hâkimler Kurnlu, Yargıtayın bir dairesi haline gelecektir. Özlük lşlere kansan bir Yargıtay, esas görevinden çok nzaklaşır ve ortay» bir karma görev çıkar. B D snretle hâkinılerinıiz, Yargıtayimızı »aratacı içtihada zorlayan, kanaat aynlıkJannı, inansalar dabi, ortaya koyamryacak hale ffeleceklerdir. Halbuki «hâkimleriri istiklâli» dar bir kavram olarak düşünülemez. Türkiyede şenel seçim DSUID bakkında kabul edilen ölçü görönünde tntulursa kıdeml, derecesi ne olursa olsun hepsi faküJte mezunn hikimlerin kendilerini özlük Iglerde kornyaeak ve denetleyecekieri «eçimde ehHyetsiı aa» yümalannı baklı gösterecek bir tek gerekç* bulunamaz. anlaanuya varmaları gibi «ikâyet konusn durunüar giderilmiş olacaktır. HUdmlerln kendi kendilerini idare etmeleri, demokrasilerde «hâkim bağımsızlıfı» için zarurî bir kosuldur. Yeni usuller «icat» etmek heveslerine yer yoktur. YBksek Hâkimler Kurnlnna seçimlerde, Knrnlnn bir süre gereken KÖreTi istenilen şekilde yapamamıs oltnaaı vakiasını mübalâğa snretivle, Türk hâkimlerini oy hakkından yoksnn kilmak isteçini haklı ve insaflı bulmuyoruz. Her yenl müessese basta EÖrevini gerefci gibi yapamaz. Bir süre sonra basanya yaklasmak mümknn olur. Yüksek Hâkimler Kurulu her dönemde biraz daha basarıh olmuçtnr. Hikimlerin denetimi bakımindan alman Te ahnacak tedbirler cikâyetleri önliyecektir. merkerierde toplananlann kendl aralarmd» Alonyo'Koki Birkaç yıl evvel kan koea ve evlâttan mürekkep bir Ingiliz torist ailesini Fransada öldünnüşlerdi, katilin ve ona yardiro edenIerin davası bütiin dünyayı işgal etmişti. Rahmetli Görsel, hayvanî duygularla Polatlıda islenen Alanyadakine benzer bir cinavet dolayısiyle giinlerce uyumamıs. üziintöden kahrolmuş, ağır cezası, temyizi, infazı bir haftada neticelenen dava sonucu, ancak. rahat bir nefes alabilmişti.. Alanya cinayetinin failleri hakkmda ne söyleseniz azdır.. İnsan olaylan öğrendikçe hayret edlyor... Onnyada insan suretinde bn kadar vahsi. ba kadar ilkel yaratık olabilir nıi? diye. Bunlann işlertikleri rinayetle mcmleket turizmine ne kadar fenalık ettikleri üzerinde hiç durmuyacağım. Etbet bunca gayrcti, bunea çabayi boşa çıkaran, rakiplerimize aleyhimizde propaganda yapmak lcin reddedemiyeceeimiz vcsileler veren bn caniler. »sil içinde vasadıkları eamiayt büyiik. çok büyfik kötülük etmişlerdir. Onların bu tutumları bütiin Anadoluda yaşayan Türk köylüsünıın misafirperverlik duysjularını rencide etmiş. onlardaki nâmusa sayKi hislerinl hırpalamıştır. Bu öylesine alçakca bir «uctur ki. bunun Türk toplumuna vaptıjı fenalıği hiç bir sey yapamaz. Şu anda sayın Ant.ilya ValisJ Hüseyin Öğütcen'in yerinde oltnak istemezdim. Türkiye idarecilerj arasında turizme bilinçli olarak büyük önem verdiğini hildiğün, bu genç idareri boyle barharra İ bir olaym kendi vilâyeti içinde cereyan etrois olmasından dolayı elbet kahrolmuştur. ••• Bir sorn? Böyle bunhar. havvanea duygulara esir, cinayetlerin en »eflllni yapmağa kadir insanlar aramızdan nanl çıkabiliyor? Bunu sayın eğitimeilerin ve özellikle Milli Eğitim Bakanının derin derin düşünmesi gerekir.. Biz bir ölçü içinde öğretim yapıyornz. fakat eğitim problcminin daha yantna sokulmus bile değiliz. Hâlâ farkında deeiliz ki eecr üniversitelerimiz işlcmiyorsa. devlet mekanizması yerinden k»pırdamıyor partilerin hayatı yiirekler acısı bir manzara gösteriyorsa, ailc içinde. ana, baba ve evlât ilişkileri elem verici, kan koca diizen! ala ala hey gidiyorsa, bunlann derin önemli bir nedenl olmak gerekir. Neden bizde slrketler yaşamaz? Neden çoğunlnkla bir kahul gününde bayanlarımız bir araya gelince, hep konudan konuya geçerek sade cıvıldasırlar da, bir meseleyl hep beraber konusamazlar ••• Evet sayın Orel'i. Orelie beraber Ralman'ı ikisiyle hirlikte eğiticileıi ana babayı ve hepimizi düsiindümıesi gereken büyük bir mesele ortada dnruyor.. Eğitim problemimiz. Nasıl bir millet olmalıyız? Almanlar gözlerinl yıımarlar, eftrevlerinl yapariar, Amerikalı pragmatik bir anlayışın yetistiHiği msanlardır, servet farkı eözetmeden çocuk daha altı yasında iken teşebbüsün içine itilir. milyoner evlâtlan ise gazcte dafrtmaktan. ayakkabi boyamaktan süt tevzi ehueklen haşlarlar. tngiliz faideri olarak yetişir. Bütiin davTanıslan. olan bitcnlerin kendisme *ararlı olup olmadığtna göre ayarlanır. O>sa bizde vatandaslan birbirlne yakla;tıracak ortak eğitim kurallan ya hiç yoktur. yahut da var olanı dine dayanan ve yer yer etkisinl kaybetmls ve bozulmustur. Bu bozukluğun son örneği Alanyada görülmüstür. Eğer aldanmıyorsak. bir toplum içinde ortak eğitim kurallanna herkes a>nı saygı ile bağlanmazsa. ne reformlar yürür. ne toplum havatının eerektirdiği dayanışma işler.. ne partiler ilerler. ne de hattâ hükümetin içinde dlrlik düzenlik olur. Alanya canileri cezalaruıı elbet eörceklerdtr. Fakat biz bu cins cani yetistirmemenin oare»lne na^ıl hnkacnsız? Bııtıın problem huradadır. Bu is ne turizm davasıdır, ne ceza kanunu işidir Bu İs bir millî eğitim meselesidir. vohseı Seçme hakkı tanınmalı örklye Barolar Birlifinin Bnerisine nygun olarak, Türkiyede bfltün hftkimlere, bnlnnduklan yerlerden, kapalı xarf Ue belH bir nsnle göre kullanacaklan teçme hakkını tanımak •aruridir. SeçüeceUer Için iıtenflen kosnllar konulaMHr, fakat »eçeceklerl ehliyetric Mymaya tmkin yotrtur. Büttin hâkjmlere oy hakkı tanınmalıdır. Bn snretle Tfiksek Hakimler Kurnlnna »eçinj çekismeleri, bfiyük T Sonur nayasa degisikliü tasansi bir jerilemedir. kesinlesirse, zaran Türk adaletinin fistüne çökecektir, bnna nza cöstermenin zorunlulu^unn, ileride Türk demokrasisinin tarihini yazaoaklar açıkça ortaya koyacaklardır. Geleceğîn yarRisından çekinmek kadar yüce korku aocak pek cesur siyasetçilerde bulunur. Kıısku içindeyiz nnunla beraber kaldınlacak nsnlfin yerine getirilecek nsulün pçk büyük satancalar doğuracafuıdan kuşku içfndeyiz. Getirilmek istenen usul sudur: Yüktek Hakimler T. C. BAYINDIRUK BAKANLIGI Yapı ve bnar İşleri fteisliği Yapı İşleri I. Bölge Müdüriiğünden 1 Kırklsrel Kepirtepe ötrettnen Okulu f315 KVA.lık trafo tesisi^ inçaat' isı 2490 sayılı kanun hükümlerin» göre kapah rarf usul'i İİ2 eksil'meye kontılnıuştur. 2 tstn kesü be<JeU (107551,) liradır. 3 Eksiltm? Mfte Caddesi No. 12 Sevran »partıman! Takslm'de Yanı İs'eri 1 Bölse MüdürlüSü thale Komisyonunda > 25/8'1971 fÇar?amba günü saat 15.00"te yapılacaktır. * Eksiltmeye jirebilmek için: A (6.618^ Uralık geçici teminati. B 1971 yılma ait Ticaret Odası Belgesinl. C Müracaal düekçelerl ile birlikte vereceMert (Eksiltme 5arînniTiesiral<; belirtilen ve usiıiitne göre hazırlanmıs olan), Plân ve techizat bevannameM, Teknik persorieı bpyannam»s1, Taahh'it beyflnnarnesi Sermaya ve Kredı imkanlannı gösteren MalJ Durum Bildirisl ve Banka Referans Mektubu. En az işin kesit bedeli kadar benzert elektrlk tşint bltirdikierine dair !ş bitirme bflgesinin aslı veya Noterden tasdikll suretini ibraz suretivl.i Yacı tşlerf 1. Böige MüdUrlü?«ıw!en alacaklan Yeterlik belgesin: teldif mektuplan ile birlikte thale Komisrotnj BaskanhŞına verwsklMdir. 5 İJtekliler teklif mektuplanm 2S/8/1971 (Ç«rsaınba> gtln<l saat H.qo> kaoar makbuz kar$ıh£ında thale Komisyonu BaskanlıŞına »prp^fcJerdlr. g YPterliV belgesi almak için soı. müracaat tarihl 20/8/1971 (Cuma) pinit mesa: saatf sonuna kadardır. Telçrafla müracaat vo postada rftki gecikmeler kabul edilmez. Keyfireı 11in olunur. (Basrn: 19008/6880) eçtiğimiz haftanm hava olaylan he> men hemen beklendiği şekilde bir gelişme gösterdL Hattâ birâz uzunca devam etti. Kararsızhk yağışlan yer yer iç kesinılerde etkisini sürdürürken sıcaklıklarda geçen haftaya göre 7 8 derecelik a* zalmalar görüldü. B Sıcaklık artacak rt nazaran fazla bir fark görülmiyecektir. Bunu t&kiben yağışlar tamamen kalkarak sıcaklık artışlan başlıya cak ve gölgede en yüksek sıcaklı ğı 3738 yer yer 40. deniz suyu sı caklığı ise 2728 derece dolayında bulunacaktır. •eö88 İLÂN İstanbııl Emniyel Müdürtüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 tstanbul Emniyet MüdUrliiğüne ait 10.000. Hra keşil bedelli 5iruzaâ.« ooııs karakol bınasmın onanm ıslnin 27.8.1971 Cuma günü saat 15.'de îstanbul Enınlyet Müdürlüğü binasında açık sksiUmesı vap'.lacektır. îlk terrunatı 750. liradır. 2 Bu işo ait sartname lş saatlerinde tstanbul Emniyet Müdürlüğü Sube ? ka'.eminde görülebilir. 3 lstekJ'.lerıvi 1971 yılı vlzeli Ttcaret Odası vesikası, illt temmat makbuzu il.* eksiltme gününden Uç gün öne« Vilâyetten alacakları ehliyec vesıkalannı ibraz etmelen şarttır. CBasm: 18981 '6876) • GÜNEYDOCU ANADOLU düzelecek ve aeaklık artışları bas. BÖLGESİ: Bir iki gün bölgenin hyacaktır. kuzey kesimlerinde çok kısa süHafta süresince deniz suyu sı reli ve önemsiz sayüabılecek hacaklıklan Batı Karadenizde 2021, Doğu Karadenizde 2423. yer yer 26 derece dolayında bulunacaktır. • İÇ ANADOLU BÖLGESt: Geçen hafta oldugu gibı birkaç gün daha öğleden sonraları kısa süreli ve yer yer sağanak yağışları görülecek, hava sıcaklıklan güneşlenme etkisi ile gündüzleri artacak, geceleri serin olacaktır. Uç gün sonra hafif ve önemsiz fıf yağışlar ihtimal dahilindedir. # MARMARA BÖLGESt: Bir Bölgenin öteki kesımleri az bulut iki gün daha geçen haftaki gibi lu ve açık geçecek, hava sıcaklık zaman zaman çok bulutlu havalannda önemli bir fark otmayalarla birlikte bilhassa bölgenin caktır. sahil kesimlerinde kısa süreli ve • KARADENİZ BÖLGESt: Birhafif sağanak yağışlar görülecek, Üç gün sonra yağışlar daha hakaç gün Batı Karadenizin ıç kehava sıcaklıklan mevsim normalfıflıyerek duracak \e bölgenin her sunleri yer yer kısa syreli hafif sa lerinin biraz altmda bulunacakyerinde sıcaklar artarak zaman za ğanak yağışlı. öteki yerler az butır. Bu arada rüzgârlar pojTazdan men 40 derecenin üzerine çıkacak lutlu ve hafif çeçecek. güzgârlar orta kuvvette eseceğinden deniz tır. Zonguldak ile tstanbul Boğazı ara suyu sıcaklıklan 22 derece civasında poyrazdan orta kuvvetle yağışlar holgenın doçusuna geç<?rında olacaktır. Üç gün sonra ya esecektır. rek zamanla kesilecek ve öteki ğış tesırini tanıanıen azaltarak ke Bu olaylan tâkiben yağışlar Riverlerde sıcaklık artışlan ile hırsilecek ve sıcakhklar artarak tek. ! ze. Hona va dola>ların» çekilarek y»z.gunierine.dönuİB; rar güneşli günJer£99l 9BN^itii'bölgenin 5tekî rerVrinde hay* Hafta sonlarına d^fat ^ bdigae hakıki yaz günlerı^efkîli" olacsktır. Bu ay içmdc normal sayümıyan aynı olaylann birkaç gün daha süreceği beklendiğinden baf tantn tahmini şöyledir: 3000 Kg. Elektro Alüminyum Lâma 60/10 SATIN ALINACAKT1R I.E.T.T. Işletmelerinden 1 Yukanda yazılı malzeme mektupla fiyat ve teklif lsteme usulü ile 26/8/1971 günü saat 15. e kadar ihaleye çıkarılmıştır. 2 Bu l?e ait şartnameler Metrohan 4 üncü katta Levazırn • Mütlurlütü Elektrik «s>Gtt« Kısım ŞefliğindeaJ»<Wffl» .4lı• Ayrıca tekltf mektyplanbelirtüen gün. ve saattff flgfli Tnsım sefliğiııe elden verilecektir. nabilir. , ..,.,. j snx»^. •;•"'""'£: icı Sicilya Çıkarması (Basm: 19163/6884) Prof. Dr. Umran E. ÇÖLAŞAN • EGE BOLGESt: tki üç gün bölgenin L'şak. Afyon ve çevrelerı öğleden sonraları yer yer kı sa süreli sağanak yağişlı. oteki yerlet* az bulutlu ve açık geçecek rüzgârlar bölgenin sahil kesimle rinde knzey yonJerden ara sıra or ta kuvvette esecek, en yüksek hava sıcaklıklan mevsim normalle rinin biraz altında, 3536 derece civarında bulunacaktır Bunu tâkiben yağışlar kesılerek sıcakJık artışları başlıyacak ve rüzgârlar hafîileyerek güney yonlere dönecek, deniz suyu sıcaklıklan Kuzey Ege'de 24, Güneyde 26 derece civarında buluna caktır. Savaş halınde komutanlar yalııız iyi ve elverişli havalardan değü, kötü havalardan da istifade etmek mecburiyetindedirler. Tabii vine meteorolojistlerin yardımj ile. Bakm, 1943 yılı 8 Temmuz gecesi Sicilya'nın batı sahıllerinde rüzgâr saatte 32 deniz mıli (59.3 kilometre saatte) hızla esmektedir. Denızdeki çok büyük dalgalar, Adadaki Alman Garnızonunun emniyette olduğu havastnı verıyordu bazı komutanlanna. Onlar. böyle bir havada müttefik komutanların çıkarmaya girışecek kadar deli olmadıklarını düşünüyorlardı. Bu sebeple çok rahat uyuyorlardı. Müttefikler çıkarma yapmaya kalkıssalar. çıkarma gemileri parcalanacak. ana gemilerden majzeme ve insan indiremiyeceklerdı. Aksine. ufukta 2000 kadar çeşıtli tip müttefik gemisi. dalgalarla mücadele ede ede sahile yakla^ıyorlarda. Çünkü. müttefik meteorolojistlen «abaha karfi havanm düzeleceği seklinde rapor vçrmi'îlerdi Bu arada. müttefik komutanlan da korkulu ve endişeli saatler y«şıyorlardı. Sahile yaklaştıkları halde. fırtma dinmiyordu Harekâtı idare eden amiral, meteorolojist Richard Strecre'yi yanına çağırdı. bu tahminde bir hata olup olmadığmı endişeli bir yüzle sordu. Durum çok ciddi. Meteorolojist. amirale şu cevabı verdi: .Plânlan değiştirmeye lüzum yok. Sababa karşı deniz sâkinleşecek.» Buna rağmen komutanı fle, eri ile. gemilerde bulunan gazetecisi ile herkes telaş ve korku içinde idi yine. Sabaha karsı müttefik donanması ve ikma! gemileri sahile oldukça yaklasmıslardı Bir süre sonra herkes denizin sakinleçtiğıni hayretler içinde görmüs ve meşhur Sicilya çıkarması elverısli şartlarla başarılmıştı. Işte size savaşta kötü hava şartlarından nasıl yararlanüdığına ait güzel bir örnek. Hoşçakalm. • DOGl! BÖLGESt: tlk günlerde bir iki mevzii yağıs hâriç tutulursa bolgede hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek, hava sıcaklıklannda biraz düşme görüEllind hafta SporToto ikramiyesi ödemelenne devam edillecektir. tkı üç gün sonra bölgenin ku mekte olup, Başbayıligimize bağlı bay.lıklerden oynayarak tkramıye zey kesimlerinde kısa süreli ve kazanmış olanların bir ay zarfında şubemız gişelerine müracaatla ikramiyelerinl almalan rica olunur. öğleden sonraları yer yer yağısTaşra bayilerinden oynayanların lkramıyelen P.T.T. ve Ziraat lar başlıyacak ve bölgenin öteki Bankssı vasıtasiyle adreslerine Könderilmıştir. yerlerınde sıcakhklar artacaktır. Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. 6 . ' Hafta sonlarına doğru bölgenin tstanbul Şubeleri her yerinde hava düzelerek günes(Basın: 18662/6883) li gunlere dönülecektir Ellinci hafta Spor Toto ikramiyesi kazananların nazarı dikkatine • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• » • • • • » • • • •• • < • • • • • • • • • • • • • • • • • • » •• • • • •• • • • » • • Cumhuriyefe mektuplar PH Genel Müdürlügünden Tefekkülümüz lhtiyacı İçin 1000 adet kumbaralı, 500 adet şef sekreter, 110 adet kadranlı seyyar ve 210 adet kadransız seyyar telefon makinefi satın alinacaktır t?tekh!er bu alıma ait sartnameyt Ankara'da PTT Genel MiidurlÜEÜ Malzeme Daıresı Başkanlığından veya tstanbul'da PTT Tetellüm ve Depo Müdürlüğünden 105, TL bedelle temin edebtlirler Tekliflertn mutebeT olabilmesı tçin ihsleve tstirak edecek firmalann şartnamelerinı idsreden almı? olması îarttır. Teklifler en sec 13/10/1971 etinü *aat 15 00> kadar PTT Genel Mudiırlügü Malzeme Daıre«i Başkanhğma venlecek veva pnşta ile gnnderilecektır Bu tarihten ionra göndenlen tekliOer nazan itibare alınmaz. (Basın: A 12042/18920/6875) • AKDENtZ BÖLGESt: tlk günlerde bölgenin tsparta ve G81ler bölgesi yer yer ve öğleden sonraları hafif yağışlı, öteki kesimler az bulutlu ve açık geçecek hava sıcaklıklannda geçen günle Kadıköy'e i uğramasın AlibeyköY Belediye Başkanlığından İLANDIR 1 Aşağıda tapu kayıtlan yazılı Belediyemlz mülkiyetinde bulunan gayrlmenkuller 6zel jartnam» v« 2490 sayüı kanunun 31. maddesı gereğince kapalı zarf usulü üe satılacaktır. 2 lhale 24. Ayustos 1971 Salı günü saat 15.00't» Belediye Encümeni mânfetiyle belediye binasında vapılacaktır 3 Bu ışe sit satıs sartnamesı ve ihal» evraklan mesai saatleri dahilinde Belediye Fen îslerinde görülebilir 4 tştirak edeceklerin zarflannı ihale saatinden bir saat evvel teslun etmeleri şarttır. Muhammen Sıra No Pafta Ada Parsel Yiiz ölçümü M2 fiatı Tutan Teminatı 1 hl 2» 1 1 5()5 M2 200. TL. 101UUO TL. 6.3ÜO. ÎL. 2 »7 28 13 353 N12 200. TL. 7U.60O. TL 4.780. TL 500 Adet Komple Emaye Armatiir (200 Walhk) SATIN ALINAGAKTIR LE.T.T. Işletmelerinden 1 Yukanda yazılı malzeme mektupla fiyat ve teklif isteme usulü ile 2/9/1971 perşembe günü saat 15.00 e kadar ihaleye çıkanlmıştır. 2 Bu işe ait şartnameler Metrohan 4 Uncü katta Levazım Müdürlüğü Elektrik ve Gaz Kısım Sefliginden bedelsiz almabilir. 3 Teklif mektuplan yukanda belirtilen gün ve saatte Levazım Müdürlüğü Elektrik ve Gaz Kısım Şefliğine elden verilecektir. (Basın: 19044/6R82) (Basm: 19122/6878) NİMBÜS Or. TUU.T OBEN Ue Or. CenKiz KL'DAV Evieodilaı 13 AJustot 1971 Cumnunvei 6893 KARA VE DENİZİ A N C A K GÖKLER TA31AMLAR. Türk Hava Kuvrrtlerinl Guçlendirme Vakfı Bızler Milli Eğitim Ordusunun öncülüğünü yapmış, Takat sonradan rr.ağdur edilmiş Kgitmenleriz. Ukur • yazarın kn olduğu devirjerde şevk ve neyecanla bu kutsal görevde çahştık.. Fakat sonradan her nedense bir çoğumuz ışten çıkarıldık. Hayatımızın en güzel devresini ou meslekte geçırdikten sonra vazifemizden olu$umuz, bizleri ömür boyu unutamadığımız manevı çö, ISTAHBUL köntüye tttı Sonradan sesimizi dinletemedik ve geçimiımz İçin çeşitlı ışlerde çalıştık. Istiklâl savaşı sırasmda as^ kerlik yapanlara maas baglandı. Bizler de askerlik yaptıs. Aynca herbirimra enaz 12 yıl eğitim orsunda tıizmet ettilt. Senelerden beri Burgazada Buna rağmen bizlere nıc bir sında otururum. Her sene iş aa nak eanınmadı. atlerinde Köprüye varmak üz»326 sayüı kanundan yararlan• re saat sekiz sularında bir vapur mak üzere 19641965 öğretim Sakarya vllâvetlnin raraklı • ve hattâ bazı seneler Burgazdan yılının başında îo arkadas Kars nahıvesmde vasayan mı »atan ^ direk olarak köprüye giden bir M. Eğ. Müdürrüğüne müracaat daş olarak. benı tedırgın eden • vapurumuz olurdu. ettık. Hepımız bırer köve «tan üzen durum lan aşagıda kısaca • Bu sene bir iş saatı vapuru o dık. Yedj ay çalıştıktan sonra özetlemış Duıunuyomm. îlgnli ^ lan 8.05 seferine dırek gitmekten bize sorulmadan tıabersızce ısı ler uyanıt ve belkı aerekli ted • vaz geçtik. üstelik Kadıköyü de mıze son verdiler. Ikıncı defa birl alırlar. • ilâve etmişler. isimizden aynlmamız vatandas O Kasaba basıbnş köpekler + Kınalıadada lstanbuldan gelen olarak. hukuk devletımıze oıan vapurun iskeleden kalkmasını, ıtımadımızı sarstı. Yaşama gü le doludur ve beran bir kudu7 J vakası olahılir. # Köprüde de bo? iskele aradıktan cümüzü azalttı. sonra yanm saat rötar üe eski Şimdi sayın Nihat Enm Hüf ) Çop. sınek ve açıktam lâ ^ yandan çarklı vapurları aratan kümetine ve sayın Milli EŞîtim glm suıan ile fııçbır mücadele • bir zamanda lşimize gidebüiyo Bakanına umudumuzu bagtamıs yoktur. * ruz. durumdayız. Bızlerin derdıne O Pazarda terevafı. peynir T Bu seferin Kadıköye uğrama de deva bulacaklanna tnaruyobuna ben?er cida marldeiprı a ^ dan. Köprüye gidebilmesi husu ruz. Saygılanmla .. çıkta ve toz tnprak içinde sa • sunda Denizcilik Bankası ŞeHüseyin Bavraktar J hirhatlan Işletmesinin nazan dik 116. Sok. No: 16 Erzincan tılmaktadır O Sıkıyoneiım DÖİ2PS1 oldu • katinin çekilmesine tavassutunu gu nalde radvodan vavınlinar * zu rica ederim: teblıglere önem vertlmemeltte # Kimya Yüksek Mühendlsi dır. örnpgın eniıve'si? vasıta • Niyazi Bcktas kullanmak otobüslere ıstınr ^ haddınöpn tazla volcu ve üs'e • lık üstüne Ittı üc ıon vük al • Ben senelerden beri muntazaman P.T.T.'ye radyo vergislni Muhterem eazetenizlo 20/7/ mak muavenest? otıicımsı? îre ^ ödedim. Martm 31'ine kadar 6 1971 tanhlı nüsnasuiın z. say nl olmavan arahalarla setere • denmesi lâzım gelen 1971 ver fa 6. sütununda vayınlanan çıkmak cadfle U?erıpnne leran • gisini. mazeretim dolayısile »e «PTT dagıtte» soförlen avda kaza vaTiarı;lecek Kasa oırak ^ remedim ve 21/7/971 tarihinde 400 lira tle nasıl eeçınsın» baş mak tankprleri tako? üzpnndp • sokak aralanna tehlıkplı $ekıidc • P.TT.'ye 40 lirayı fidediğimde, lıkıı vaa tçln C: Uk 30 lira için benden %20 ceza • 657 savın Hersoneı Kanununu bırakmak sibt alındı. tadıl eden 132'' sayılı Kanunun A Ortankulda venı Havıtlaı • Halbuki bugüne kadar P.T.T ' 36 maddestnde tüzmetler sınıt ye biç vergi ödemiyen kaçak rad landınlmıs ve memurlann tan ıçin 5U«0 kavıt tazelpmph ıçin • m. ılknhulfl» ill lira «eril « yo sahiplerinden. eski senelere sıl durumlanna eöre ise oaşla mesj mtenmpktp venlmfiifin • ait vergilerini 31/7/971 tarihine ma ve viikseleoılrne derecelen de kavıt »anılmHmakla diplo * kadar ödeyenlerden hiç ceza a sımrlandınlmısttr ma vprilmemektedir ^ tınmayacağj defalarca RadvoSoför da*ıtıcılann uıtibaklan tlBilıUr usrar wvs sörevlen • larda ilân edildi. O halde ben ve nizmete aunmalan bu kaden ne tcin f^za tahsil edtldiâi nun hukUmlerine göre vapılmaK direceklen ktmselen raraklıva J eftnrlprirler ise durumu tesbi' ^ ne, ilgililerden cevap bekliyo tadır. edebılirler. • rum. Anilan Sıınta» Bilgilennlzi rica ederlz. PTI (ienel Mndnrlü£fl Feriköy rürkhpri Snk Nn V tsim ve adres «aklı • Eğitmenlerin derdinef yine çare bulunmadı Bakımsız bir kent Çok garip bir mantık Terfiler kanuna göre yanılıyor •••"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle