20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ttÇ BÜYÜK ROM&NASLANLAR ŞİRKETİ SÜLEYMANIN İSYAN THOMAS FAUAın en güzel roDoanı. 470 sayla. 20 Uıa. AĞÂÇLARI Polisiye roman büyük ftrra&ğssiDi &lan Adele FeruMidrı'la romaaı. 1250 üra 35milyonluk dev satış tmmm aşan B. Tr»»«ı'in romanı. 15 llra. HABORA KtTABEVt P.K. • umhurıyâ 48. yıl, sayı: 16891 **«£ » J^ Zvunıcusu: rUNTJS NADİ 3AYISI 75 KURUŞ 'S K °o'S 1 * *âustos Cumartesi 1971 Haşhaşekimi yasaklanan 7 ilde özel program uygulanocak • ÇİFTÇİYE YENİ BAZ1 TARIMSAL KOLAYÜKLAR SAĞLANACAK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Partilerarası Komisyon, yeni degişiklik metinlerini görüştü Adalet Partisi de Hükümete kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi veren 107. meddeye karşı çıktı. Hükümet Sözcüsü Arar kamulaştırma He ilgili 38. maddenin teknik uzmanlara inceletileceğini açıkladı. Erim doıt moddeyi yeniden homladı ANKARA (Cumhuıiyct Bürosu) • Dünku daruşmada, (Arkada ortadm) Polii Mülettün MonHer "Sılma* II Merke* Emniyet Müdürii Rafet Kaplangı jörülüyor. Ekonomideki boıuklukton ÂP'yi soıumlu 6ıubu hükümeti de eleştttdi Haşhaş elriminin yasaklandığı yedi İlde tanm ve aanayl yönlerinden bolgelerin topluca kaDunmasını sağlayacak ozel programlarm uygulanacağı dttn Başbakanhk Basın Merkeztnden büdorilmıştır Tanm Bakaru Prof. Orhan Dikmen'in Başbakanhk Basın Merkezi aracılığıyla basına bıl dirilen açıklamasında 1972 sonbaharında Turkiye'nin bütün illerinde haşhaş etamınin yasaklanacagı hatırlatılmakta, bunun üzerine karşılaşılacak güçlukler üzertnde durulduktan sonra şöyle denilmektedir: tSTANBUVDA DA AÇL1K GREVİ BAŞLAD1 âtten OP Rapor hazırlanıyor «Bu meselelerm bir amdm e5ramlenmetk tçia, baahss ekimi yssaktenan yedi ild« cnv»trt*r çalışmalan yapılmıştır. Boyleee her Uin bitki, et, süt *e hayvan üretimleri, egitim kunüuşlartmn kapasitesi ve alt yapı yatmtnlarmın dunnnu tespit edUmiştir. Envanter çalışmalanndan elde edilen sonuçlara dayanarak da, bn yedi ilde önümüıdeki yıldan itibaren hangi tanm ürunünün geliştirileceği ve elde edilen üriinlerin nasıl değerlendirileceği fiaptanmıştır. Bütün bu hu susları ihtiva eden rapomn hazırlanm&sına başlanmış ve bu ayın sonuna kadat bitirilmesi kararlaştırılıtuştır. Haşhaş ekbninin yasaklanması ile beliıen yağ açığının nasü karşüanacağt hususu da hazırlanmakta olan raporda belirtilecektir. Buna göre, baa Ulerimizde ayç.içeği, barüannda susam di(Arkası Sa. 1, &&. 1 de) ANKARA (Cumhnrtyet Bürosu) DJ. mület MecUsi Grupu dün toplanarak hülnimetin lüüsadl politlkası ve ülkenin iJtüsadî durumu bakloBda Bursa mületvekiU Mehmet Turgutun hazttladifcj raporu görüşmüştür. Toplantı sonunda Grup görüçü olarak kabul edilen raporda Erim üükümettnln aidıgı kararlar ve uygulamalar Ue 1910 yüında başüyan tktısadî durguıüuğu ve gerilemeyl daha da arttırarak tiüceyt blr tatze dogru sürükledlgl Uade etiilmektedir. Sanıklar polisteki 41 ihakkmda iiadeyi idam istenen 83 sanıklı reddediyor davada dün de ? Partilerarası Komlsyonun Anayasa değişikllği üzerindelri çalışmalannı bitirmesi için CJIP. nın karşı çıktığı 4 madde Uzerinde bir g6rüş birhği sağlanması beklenmektedir. Bunun dışında Komisyon, Anayasa değışılüiginin genel gerekçesi ile değiştirilen maddelerin gerekçeleri •Üzerindeki çalışmalanru tamamlamıştır. C.H J. nin karşı çıktığı «tenael haklann kallanüması» başbklı on bırinci, kamulaştırmayla ilgili 38., ütuversiteler halckındaki 120. ve Anayasa Mahkemesınin gorev ve yetkılerine ilışiun 147. maddeler için Başbakan Nüıat Enm tarafından yeni metinler haarlanmıştır. Partilerarasj Komisyonun çalışmalannda bu metııüer esas alınmıştır. Ancak bu arada AP. nin de hükümete kanun gücünde kararname çıkanna yetkisi veren 107. maddeye karşı çıktığı öğrenilmış tir. Komisyon bu konuda da Baş bakan tarafmdan hazulanmı? yeni btt metni bir kes daJıa go». deo geçlrecekür. Erim, Arar'la göriiştü Başbakan Nihat Erim, TBMJT deki makamında Adalet Bakanı ve Hukümet Sözcüsü Ismaü Arar ile bir görüşme yapmıştır. Gorüşmeden sonra gazetecilerle konuşan Arar, Partılerarası Ko mısyonda genel olarak uılaşma sağlanchğım bildirmış, «Tüı gotördük, 98'i kabul edildi» denaıştir. Başbakan Nihat Erim ta (Arkası Sa. 1, Sn. 1 de) sorgulara devam edildi Alâeddin BİLGI AP'nin yanhş tuttımu Eaporda Ürtisadî durumdaM bozukluğun AP lktidannın yanlış tutumu yüzünden ortaya ç&tığı anlatüdıktan sonıa özetle şoyle devam edıtmektedir. «Erim hükümetiniu prograaun AA mevcut olan şüphe uyandıncı ban hükumlere ve Türkjye i? muhitleri için bilinen bazı Bakanlar» nğmen Erim hükümeti başlanpçta bilhassa saym Eri(Atkasa Sa. 1, Sâ. 4 d e ) Askeri Savcı tarafından 41'i hsklunda «idam. ceıası istenen 83 sanığın yargılanmalanna dun de, (1) Numaralı Sıkıyorvetım Mahkemeainde devam edilmiştir. Çoğu sicil yoluyla emekli edilmiş deıüz teğmenlerinin irtdianameye gore Hderi durumunda olan saruk Dz. Üstğm. Sarp Kuray, yaptığı kısa konuşmada, «27 Mayıs Devrtao Anayasasmm AP milletvekilleri tarafından değiştirilmesine çalışümasnn protesto etmek amacıyle, 43 saatlık açlık grevi kararı aluımış olduğunu» Mahkemeye bildirmiştir. Saat 10'da başlıyan duruşmada, önceki gün verdiği ifadeye devam cden Sarp Kuray, soygunla ilgüı olarak, Emniyette alman iîadeleri > l. i o « de> Parlamenter sayısının azaltılması için tadil teklifi hazırlandı NATO casusu Imre, MfFteki konnşmalan teypten dinlerken (Fotoğraf: S. AYBATAR) Teypden dinlendi NATO Genel Sekreterliği Malî Müşavirliği görevinl yaparkea, «Mı çok gizli askeri belgenin fümlenni çekerek bazılarmı komünist ulk< lere satmak urereyken yakalandığı. iddia edilen Nahit tmre'nin yarg lanmasma, devam edümektedir. X. Ordu Askerî Mahkemesinde yapıls (Arkası 8a. 1. S&. « « 1 Husaybin Tekel binasında çıkan yangım, Suriye1 gelen iHaiye söndürdü NIÎSAYBİN, (Martin) tlçenüz Tekel bınası, dün saat 04 sıralannda çıkan yangın sonucu tamamen yanmıştır. Zarann 2 milyon lira olduğu belırtılmektedır. Yangına, ambarda bulunan dinamıt çubuklannın patlaması yol açmıştır. İlçe hatonın uykuda olduğu sırada dinamit çubuklannın patlaması ile amban birden âlevîer aarmıstır. Nusaybin'de itfaıye teşkılâtı olmaması nedeniyle askert birlıkler yangın sahasını kontrol alüJArbas» Sa. 1, Sn. 4 de) AnkarcHda bir öğretmen ile 8 öğrenci tutııldandı [Y13RT HABEBLERt SEBVtSt] ANKARA Sıkıyönetim Komutanlıgı bir. iki re üç numaralı askerî mahkemelermde dün 8 öğrenci üe 1 öğretmen tutuklanmıştır. 1 nolu Askerî Mahkeme taraîmdan tutuklanan öğrencüer; lbrahim Sevimli, Cevat Kara, Abmet Nerçiz, Vatadet Kadıoğlu, tbrabim HııUer, HalU "Sapagili ve Mustafa Turan'dır. Gazi Egitün Enstitüsu bğreneıleri (Arkası Sa 7, Sü. 1 dc) ANKARA (Cumhurîyet Bürosu CJÎ.P. Ankara mületvelcüi Ştnasi özdenoğlu, parlamenter sayısımn azaltılması için Anayasanın 67 ve 70 inci maddelerinln değiştirilmesini önermiştir. özdenoğlu bu yolda baartadığ: kanun teklilini Mület Meclisi BaşkanUğına sunmuş ve Anayasa değişilcliğinl öngörmesi nedeniyle imza toplamaya da başlarmştır. Kanun teklifinde Miüet Meclisl tiye sayısımn 450 den 300 e, genel oy. la seçilen senatör sayısmm da 150 den 100 e indirilmesi Bngörülmektedjr. Şinasi özdenoğlu, parlamenter sayısının azaltılmasının yurttaşlar tarafmdan da istendigini belirttiği kanun teklifi gerekçesin(Arkası Sa. 1, Su. 1 de) Gerekçe Sandık için kesiler 5 lerin emeklileıt geıi veıdmesi isienı YAZ 0RTASIN1 YAGIŞUR BAŞKEKT1I HASAR YAP Sanayi ve Ticaret Bakanı Çilinsiroilu. Gaıete sahipleri ve müessese mudurleriyle.^ Basının sorunlan Bakan'a iletlldi Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan ÇiUngiroglu. Tıirtaye Gazete Sahipleri Sendikasmca yürütülen .Basının çeşitli sorunlan ve kâğıt zammı» konulu çalışmalara katdmak üzere îstanbul'a gelmiş ve gazete sahipleri ile bir toplantı yapmıştır. Toplantoda (Arkası Sa. 1. Su. 1 de) Meclis dün de çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı Tuıizm, tuıizm ama. Tnriım'in ve turlstin 6nemini balka anlatmak için şimdi Uginç tariOer knllanmaktayız. Bunlara «Altın yu mnrtlayan tavnk» diyoruı ve bn ynmartalardan bol mik. tarda elde edebümek için, çeşitll araçlarl» vatandaşa ö|ütlerde bulnnnyonıa. Tarizmin ekonomideki tarifi ise «Bacasıı endfistri»dir. Kns. kasaz biUmsellik yönfindeıı en isabetli olanı da bndur. Bireok ülke ekonomik kal. tikleri getirie sa|l»mışlaıdır. tspanya, Italya, Kanada, Fran sa nattâ ¥nnanistan, turirmden büyflk selirler sağlamaktadırlar. Banlar içinde bir kısım memleket milyann üstünde (dolar olarak) tnrizm seliriyle ba konada erişilroesi güç rekorlann da sahibı bulnnmaktadiTİsr. Turkiye de tnriıme be» ba| laraış ülkelerden biridir. O. zellikle plânlı dönerode bu işin Snetninin tarkma varılmıı ve tefvik gSrmey* bM OLAYLAR1N ARDîNDAKt GERÇEK Fransız çHtini öldüren 2 kisi idam tatebiyle yargılanacak • HALK, SAN1KLAR1 LİNÇ ETMEK İSTEDÎ ALANYA (THA) Bir hafta önce, biri kadın diğeri erkek, iki Fransız turistmi öldüren Hasan Bağışlar ile Salih Çatal, «idam» talebiyle yargüanmak üzere Adliyeye verilmıştir. Soruşturmayı yürilten UgiUlerden birisi, katülerln, cinayetten once, ikı tunst ile yemefe yiyip, ıçkı içtıklerıni, şarboş olduktan •onr» 0» kadın» tecavuz etrneyı (Arkau Sa. 1, Sü. î de) NATO karargâhı MaUa'dan ayrılıyor (DIŞ HABERLER SERVtSİ) BRÜKSEl, BrükseVdekı Nato merkezmde dun akşam bır açıklama yapan Kuzey Atlantik *nü«sması Örgütü'nün (Nato) lamıştır. Tnrizmin sadece bel hava, bol günes ve mavi deniıle halledilecek cinsten bir mesele olmadığını anladığı. mıı günden bn yana kannca karannca, endüstriyel poUtikası ile propaganda ge. refine dort elle sarılmı? bnlurruyoruz. Bütün çabalanmıı ise bizi bugünkü noktada ••• 8». t, Sft. 1 de) ANKARA (Cumlrariyet BÜTOSU) Kanm Personeli ve Sendıkası Genel Başkanı, Başbakan Nihat Erim'e başvurarak, I Memurlan yardımlaşma Kurumunun bir yüdır kurulmadıgım latarak, Kurum için kesilen Vt 5 lerin iadesinl istemişür. Bu konuda Başbakana çe&len telgrafta özetle şöyle denümektedir. «637 sayüj devlet memurlan kanununun 1327 sayüı kanunla değişik 100. maddesi gereğince en geç 1 ytl içinde bir kanunla kurulması öngörülen devlet memurlan yardımlaşma tcnrnmu benüz kurulmamışttr. Emekli ka* nununda yapılan son değişiklik ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) nedeniyle üyelerimreden bir ço|u Millet Meclısi'nde dün bir saat arayla yapüan ikı yoklamada emekliye avnlmış vey» aynlmak • EGE BÖLGESÎNDE da çoğunluk sağlanamadığından üreredir. Bu üyelerimrrin memur tukla iUşkileri kalmadıgmdan bu ĞIŞTAN ZARAR Meclis yine toplanamamıştır. eüne kadar uyelerimize hiç bir ÜRETİCÎNİN BO1 Başkan vekillerinden Ahmeı varar sağlanuyan isminden ba> NIN ERTELENME Duraltoğlu (Sivas CHP) YazTENDİ man üye Nun Çelikyazıcıoğlu ka cismi olmıvan bu kurama fce> / (Çankırı CHP) ile Memduh Ek silen •• 5 lerin emekliye avnlan ANKARA (Cumhuriye $i (Ordu CHP) den icurulu Baş uyelerimize iadesi gerekmefctedir.» (Arkası Sa. 1, Sü. ö da) Önceki gece başkente lu ve yağmur, Akdere i semtlerinde hasara yol ; çok ev oturulraaz hale bir vatandaş da ölmü; mur, ük kez yaz ortasıı sebep olmuştur, Akdere, Samanlık baı tavuk Çıftlığı kar^ısınd büyuk bir kısmıyla, M: BEYRlîT Suriye Kuvvetleri ile Ordün Kuvvetleri dün de smır çeler içı Dutluk yoiun su bssmış, yüzden fa^ bojunda yeniden çarpışmışlardır. mış, bsîi evler de otur Orta Doğu Haberler Aiansının, gam'daki askeri sbzcülere dayanarık verdigi bu habere göre. Suriye Urdun çatışması 35 daklka geknijtir (Arkası Sa. 1 (Aıkan Sa. 7, Sâ. » de) Suıiye üıdün arasındo çolısmalor süıüyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle