13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AKL.AK TASASINA UYMAY1 TAAHHÛT EDER. Sahibl : Cumhuriyet Matbaacılık r« Gazetecilik TA.Ş adiD* NAZtME NADİ Sorumlu Yazı Ijleri Müdüru : ZÎYA NEBİOGLTJ Basan ve Yayan: CUMHURtTET MATBAACILIK ve GAZETECtLtK T.A.Ş. Cajaloğlu Halkevi Sk. N. 39.41 * D İ\ O f\ I A D O U n U L M n , AlfKABA: Atattrk Buhran Tco«r Apt Yeıüsehir Tel: 130930 • 139544 I S « 12 ABONE ve tLÂN Ayhk Ayhk Ayhk Ayhk Adi rocta *nrt îç» Cnrt Dıjı 45, 33.50 135. rrjo 370 İSS 370.540 Bathk (Kıkta) t» v* 1 ocı ttyta (Saottml> « • > üncü urfa (Santtml) •a » 4. ». « ocı tmrt» (Santtml) « a Nlîan. Ntk&h Evlenma. Ootum 100 • Ölüm. Mevlid re«ckkUı 13 üncO (1 Sm.) 150 • Ölüm. Mevud, Tejekküı (S Cm.l 100 * * * tZMÎR: rerzlpafa Buhnn Atauofhı t f u n ı IM: S1290 GÜNCT tLLERt: KurukBprO «4 aokak Re. 40 ADANA T»l: 4450 SM4 SAYISI 75 KURUŞ Partilerarası (Baştarafı 5 tacJ aayfada) nfından CHP'nin karşı çıktığı maddeler için hazırlanan yeni metınlerin Komisyonda görüsü'.mesiyle biraz daha gelişme saj lanacagını ifade eden Arar bu moddelerden kamulaştırmayla ilgili 38. maddenin teknik U T . manlara incelettirlleceğinl de •övlemiştir. Öte vandan Başbakan Erim dün TBMM'deki makam oda. «ınria CHP Grtıp Başkanvekillerinden ve Partflerarası Komis. yon üyesi Kemal Demir'i d* kabul ederek kendisiyle bir süre cnruşmüştür. maktadır. tlk taslakta kamulastırmada bedellerin ödenmesi 20 yıl takside bağlanmakta ayrıca maddenin birinci fıkrasmdakl «gerçek defer» deylminden «ger. çek» sözciigü çıkarılmakta idl. Oysa daha sonra hazırlanan taslakta 20 yıllık ödeme süresı yalnız orman sahalannm kamulaştırılması ve toprak reformu amacıyla girişilecek kamulasttrmalar için geçerli sayılmış, bu arada topragı kamulaştınlan Jtişilere de eksik beyanda bulundukla. rtnı bildirerek dava açabilme hakta tanmmıştı. CHP 38. maddeye karsı çıkarken emlâk vergisi kanununun bazı hükümlerinin de bu madde içinde yer al. masını istemiştir. üniversiteler hakkındaki 120. maddede ise CHP, idarî bilimsel ve mali alan larda üniversite özerkliğinin tammı yapıhrken temel hakların kullanılmasıyla İlgili 11. maddeye atıf yapılmasına karsı Çikmaktadır. Anayasa değişikliklerinin biran önce gerçekleştirilmesi için bu en önemli maddelerde CHP ile Partilerarası Komisyonun ötekl üyelerini uzlaştıracak yeni formüUer ararurken bıl kez de AP hükümete kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi veren 107. maddeye karşı çıkrnıştır. Bu madde için Partilerarası Komisyon, hiikümetten kanun gücünde kflrarname çıkarma yetkisini hangi alanlarda kullan mak istediğini sormus ve gelen cevabın ışığı altında hükümetlerin hangi alanlarda kanun gücünde kararname çıkaramayacaklanm bir fıkra halinde maddeye eklemişti. AP'nin daha önce kabul edilen bu maddeye toprak reforrnu konusunda da bu yetkinin kullanılabileceği düşüncesiyle karşı çıktığı ögrenilmişür. AP, 107. maddenin kendi görüşüne imkân verecek biçimde yeniden düzenlenmesini istemektedir. CHP'nin karşı çıktığı 4 madde İle AP'nin karşı çıktığı 1U7. madde iizerinde Başbakan tarafından hazırlanan yeni mctinler etrafmda bir görüş birliği sağlandı ğı takdirde partilerarası bomisyo nun görevi sona erecek ve Anayasa değişikliği metni parlâmenterlerln imzalanna sımulacaktır. Bu 5 madde dışında komisyon çalışmaları tamarnlanmış, senei gerekçe ile ayn ayn maddeierin gerekçeleri hazırlanrmştır. Arayasa değişikliğinin genel gerefcçesinde bu değişiklige temel hak ve özgürlüklerin rahatça kuliaaılabilmesine imkân vermek ve bu hak ve özgürlüklerin bunlann ortadan kaldınlması amacıyla kullanılamamasını sağlamak ftzere hazırlandıeı Uade edümektedjr.. Başbakan Erim efendi yapmak başlıca görevimizdir ANKARA, (ajı.) Başbakan Nihat Erim, «KSylümüıün yasama koşııllarını kolaylastırmak. yaşantısında mutlu görmek ve ekonomik ve sosyal vönden onu kalkındırmak en başta pelen «ö revlerimizdendir» demiştir. Başbakan Erim, Dogu Anadolu Köy Kalkınma Kooperatinsri Sivas Bölgesi Birliğinin Genel Kurul toplantısı için vaki davete, işlerinin çokluğu ned^myle katılamayacağını belirtmi? ve Kooperatif Yönetim Kurulu Baş kanı Ahmet Ataman aracılıfıyla Genel Kunıla gönderdigi telgrafta özetle şöyle demiştir: «Köy kalkınma kooperatifieri ve diğer feunıluşlar yolnyl» köylümüzün yaşama koşnllanni kolaylaştırmak, yaşantısında mntlu jrörmek ve ekonomik ve sosyal vönden onu kalkındırmak ve bütün bunlann üfitünde kurtancımız Atatiirk'ün ifade ettikleri gibi. köylüvü efendi yapmak en başta gelen cörevlerimizdendir.» 1K a s ı m 2 3 ,4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 29 30 1 KASIM AYI KOK DAGITIM LISTESI BEYOĞLU 131519 130249 129099 127529 126369 125549 124959 123579 123009 ,121769 120269 119439 117219 116379 115749 114479 113689 112539 111829 110489 109969 108829. 108149 106759 13025.0 129100 127530 126370 125550 124960 123580 123010 121770 120270 119440 117220 116380 115750 114480 113690 112.540 111830 110490 109970 108830 108150 106760 105830 ÎSTANBUL 147919 147579 145769 141189 140759 14055!) 140339 140149 139929 139709 139539 137889 137659 137409 137059 136929 136699 134899 130299 128399 125419 120979 117439 115409 147580 145770 141190 140760 140560 140340 140150 139930 13971p 139540 137890 137660 137410 137060 136930 136700 134900 130300 128400 125420 120980 117500 115410 115140 YENÎKAP1 161300 161000 159460 157650 156060 154330 153120 150930 149480 149040 147500 146850 146380 142340 140870 137990 135T80 135250 134760 134430 130970 130000 128230 124490 161001 159461 157651 156061 154331 153121 150931 149481 149041 147501 146851 146381 142341 140871 137991 135781 135251 134761 134241 130971 130001 128231 124491 124201 HAYDARPAŞA 165641 165503 1653&5 165224 1650S8 # 1 64974 164842 164653 164506 164356 164198 164052 163894 163731 160797 159264 157792 156014 154339 152487 151085 147291 143848 142824 165504 165366 165225 165099 164975 164843 164654 164507 164357 164199 164053 163895 163732 160798 159265 157793 156015 154340 152488 151086 147292 143849 142825 142533 KADIKÖT 168199 167169 165869 164079 161919 160419 158399 158239 157109 155749 154669 152799 151659 150079 147619 146219 144979 143559 143199 141349 140409 139149 138329 137999 167170 165870 164080 16İ920" 160420 159400 158240 157110 155750 154670 152800 151660 150080 147,620 146210 • 144980 143560 143200 141350 140410 139150 138330 138000 135290 BAKIRKÖY 180379 179869 177989 •176359 175159 173829 173359 171219 169419 167929 164859 161739 1Ş1319 160069 158230 156479 154349 153609 151419 149659 148269 146789 146099 143449 179870 . 177990 . 176360 175160 173830 173360 171220 169420 167930 164860 161740 161320 160070 158240 156480 154350 153610 151420 149660 148270 146790 146100 143450 140640 Komisyonda son çahşmalar Partilerarası Komisyon Ba?hakan Nihat Erim tarafından CHP'nin karşı çıktığı maddeler üzerinde hszirianmiş yeni degisiklik metinlerini dün görüşmeye başlamıştır. Böylece Komis. yon çahsmalarının ton dönemi. ne eelinmiştir. CHP'nin diğer partl temsilci. leri ve hükümetle uzlaşmaya varamadıgı maddelerden Anaya«a Mahkemesinin görev ve yetkilerine ilişkin 147. matfdeyi yeni sekliyle benimsediği önceki pün Adalet Bakanı Arar ta rafından açiklanmıştı. DOn 11., 38. 120. ve 107 maddeler üze. rinde çalışılmıştır. Bilindiği gibi CHP 11. maddede «sınıf kavgası» deyiminin yer ftlmasına karşı çıkmakta, kamulaştırmayla ilgili 38. maddede Başbakan tarafından hazırlanan ilk taslaktaki değişiküği savun AP'nin karşı çıkışı Poligon, Gazi Osmanpaşa, Eyüp, Bayrampaşa, Beykoz, Maltepe satış bürolannda müracaatlar numara sırası gözetilmeden karşılanacaktır. YARIN Aralık ayı dağıtım listesi Sanıklar (Bastarafı l'inet sayfada) nin gerçek dışı olduğunu tekrarlamiî ve: «Sanık Ahmet Çoker'in canta ile getirip bana verdiği 200 bin lirayı kabnl ediyornm» cümlesinin o gün poliste dövülme psikozu içinde söylendığini belirtmiş tir. Başka sanığın sorgusuna geçilmeden önce söz alan bazı avukatlar, TRTnin durusmalarla ilgili yayınlarında tarafsız olmadığını, bu nedenle TKT muhabirinin salondan çıkanlmasma karar verilmesini istemişlerdir. Mahkeme bu isteği reddetmiştir. diğim şeyler de var» demiştir. Bu suçlama karşısında söz alan Askeri Savcı Selâhattin Fırat. sanık Solmazer'in sözlerinin doğru olmadığım, zira Acuner i dosyasındakî delil ve belgele rin, bu dosyadakilerin fotokopileri olduğunu bildirerek, Sol j mazer'in iddialannı reddetrniş1 Meclis Madalya alan ihracatçılan kutladı Ankara'da (Baştarafı 1 incf sayfada) Olan 7 kişınin TCK'nun 1411 maridesine göre yargılanacaklan bildirilmiştir. Ayrıca Sıkıyönetim 3 Numaralı Mahkemesi, SBF son sınıf öğrencilerinden Çelik Cesuroplu'nu «Askeri «ahısları kanunlsra karsı itaatsizliğe teşvik ettiği> iddiasıyla tutuklamışUr. 2 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesınde ise Adana Erkek Ens titüsii öğretmenlerinden ömer Hasbora, «Halkı suç işlemeye teşvik ve fahrik» iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulmuş öte yandan, Başbakan Erim, ihracatm geliştirilmesi. Ihracatçılara yeni pazarlar kurulması ve başanh ihracatçılara takdir berat'ı ve madalyası verilmesi amacayla îstanbul'da düzenlenen törenle ilgili olarak tstanbul Ticaret Odası Başkanı Behçet Osmanaoğlu'na gönderdigi telgrafta da, berat ve madalya alan üyelere takdir ve tebriklerinin iletilmesini istemiştir. TRT'ye hücum! tir. j Gerekce hazırlandı Politikacıları sevmeyen bakanlar için önerge verildi ANKARA. (Cnmhuriyet Bürosu) tzmir Milletvekili Şmasi Osma f AP) iki Bakan haktanda Başbakan Erim'e sorular yönelten bir önerge vermiştir. Osma, dün Meclis Başkanlığına verdiği ve «Kabinede bulunan Bakanlardan birisinin yazı ile, birisinin de şifahen yaptıklsn be yanlara göre, politikacıları sevmediklerini, politikacılardan nrfret ettikierini söylemek TOretivle politikacılar aleyhinde çok ağır kelüneler IruHandıklarını ılnymuşsunnzduT» diye başladığı öner gesinde, Kültür Bakanı Halman' ın bir yazısmı ve Saglık Bakanı » i r g t m poHtikacılan sevmediği *ni a S T e d e n bir sözünil eie 81»'rak*«Bntun politikacıları iStlsmv gız kötü gönnek Atatflrk'ü, An«yasayı ve kanunlan inkâr etmek demektir» demekte ve şu sonıyu yöneltmektedir: «Politikacıları ve dolayıstyle siri sevmeyen hir Bakan Kabinede kalabilir mi? îstifası gerekmez Iddianame ve senaryo tur. ESKtŞEHtR Gazino ve pavyonların gece kapanış saatleri y v sağına uymadığı tesbit edilen bir bar. Sıkıyönetim Komutanlığınca bir hafta süre ile kapatılmıştır. ÎZMİR tzmir Sıkıyönetirn Ko mııtanlığı Mahkemesinde dün, TCK'nun 311 ve 159. maddelerine muhalefet suşundan 6 sanık yarSaruhanlı'da bildîrt âa^îîîrken Takalanan Naim Şevik, Erdoğaıı Doğan. Ahmet Çakırgöz, Znlfikâr Tezol. Ekrem Karakurt. Suat Yaralı. avukatlarının tahliye Istegi mshkemece reddedilmiş ve durusma karar verilmek üzere 16 Ağustos gününe bırakılmıştır. p l a n m ı ş t ı r . '•"' ;..'.'. Kapatıldı Karara kaldı Taz oıtasında (Baştarsh l'inci »ayfad») Başkent itfaiye ekipleri su ba san evlerin sulannı bo?altmış, olayın sabahleyin Ankara Valiliğine duyurulması üzerine Vali Muavininin başkanhğında bir heyet. uzmanlarla birlikte hasar tes bitine başlamıştır. Ankara Valisi Şerif Tüten, durumun dün sabah kendilerine aksettirilmesi üzerine derhal Vali Muavinini göre%'lendirdi|inl belirterek şöyle demiştir: «Dün gece saat 19^0'd» ba;. layan doln ve yagmurnn, Ankaranın bazı semtlerinde hasara yol açtığını 8|rendik. Vali m n . â\«ıi ve bir teknik heyet sabah dokozdan itibaren hasar tesbitine başladıiar. Sonnç alınır alınmaz gereken her sey yapılacaktır.» öte vandan îmar l^kân Bakanıığı Âfet îşleri Genel Müdürlüğü ilgilileri de, Vilâyetten gelecek istek üzerine Bakanlık. ça vapılması gereken yardım. larm derhal yerine getirilece. ğını bildirmişlerdir. Su baskınından ve yağmur ned?niy]e evlerinin yıkılmasıyla zarara uğrayan semt sâkınleri de, resmi makamların ılgisizliğinrîpn yakınmışlardır. Yasan yagmurların meydana getirdiği çamura saplanan at a. rabasım kurtarmaya çalışan Salih Gönültaş adındaki bir vatandaş. kopan elektrik teline ba^ınca cerevana kapılarak ö l . mu'tür tZMtR. (Cnmhnriyet Eje Bfi. rosn) Bölgede hasara yol açan son yağışlar üreticiyi e n . dişelendırmiştir fzmir Ziraat Oda«ı Başkanı Reşit Kurşun, yağıştan zarar gören üreticinin borçlannın ertelenınesini iste. mistir. Öte vandan, Teknik Ziraat Müdürİüğüne bağlı uzmanlar, bölçeye dağılrmslar, hasar tesbitine başlamışlardır. Üreticiler, son vagışların bağlarda geniş ölçürie ha^ara vol actıŞını bildirmi^ler, «Bankava olan borcatnoz nedeniyle tapolanmız ipotekli. riir. Y»Sı*tan sonra darumnmuı daha da kntSlesmiştir. Borçl». rımız erteienmelidir» demişlerdır. Bölgeden gelen haberlere göre, Söke ve GeJiz Ovası sular altında kalmıştır. Sorgusu yapılan sanık Havacı Dr. Teğmen Erkan Dirik, iddianamede kendisine yöneltilen bü'ün suçların delilden yoksun olduğunu ve hiç birini kabul etmediğini bil direrek, özetle şunlan söylemişrir: • Ben. trfan Solmazer'i tanı nm. Kendisi, Tiirk Devrim Tarihine ismini yazdırmış bir insan dır. Ben, kimseden yarı imzalı kâ ğıt almadım. kimseye de vermediıu. Soygunla da ilişkim yoktur, aynca kimseden de bir kurus almı« değilimdir. Bu suçlamalann heosi hayaldir. Savcı, bütün hukuk kurallannı çiğniyerek. hayalinde çizdiği »enaryoya jöre. Idam istemektedir.. Sanık Erkan Dirik, ayrıca Emniyet Müdürlüğünde. kendisine bas kı altında ifade verdirilmek isten diğini. bir odada Sarp Kuray'ı kül çe haJinde sandalyeye çökjn^j yaziyette gordugünü de sözlerine eİc lemiştir. Bu arada ansızın söz alan eski M.B.K. üyesi trfan Solmazer ise, Askerî Savcıyı itham edici bir konuşma yapmış ve bu arada, Taksimdeki soygun olayının düzenlenmesi sırasmda, polis müfettişi Muzaffer Yılmaz ile Polis Müdürü Kaplangı arasındaki .parola. mahiyetinde ikiye ayrılmış imzalı kâğıt parçasının düzmece olduğunu iddia etmiştir. Solmazer. ayni kâğıdın bir adedinin Acuner dosyasmda, yine «aslî olduğu> srerekçesiyle bir benzerinin de, bu davanın dosyasmda bulunduğunu ileri sürerek, «Burada açıklamak isteme Solmazer'in ithamı ADANA TÖS Adana Şubesi nin eskı Ba«kan! Emin Tunçbllek ile yeni Başkanı Necati Deıtiz. 17 Affustos Salı eünü 6. Kolordu Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanacaklardır. 17 Agustos'ta vargılanacaklar Vali ne diyor? Dış Ekonomik İiişkiler Bakanlığında yeni atamalar yapıldı ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) Dış Ekonomik tliskiler Bakanlığında yeni bazı atamalar yapılmıştır. Resmî Gazetede yayımlanan atamalara göre, Avrupa Ekonomik Topluluğu Işleri Genel Müdürİüğüne Dış Ticaret Dairesı Müşavirlerinden Samim Turgay, Bakanlık Baş. müşavirliğine Yabancı Sermaye müdürü Nida Türkmen, Teşvik ve Uygulama Dairesi Genel Mü dürlüğüne Ziraat Bankası Mer. kez Şube müdür muavini Ismet Topaç getirilmiştir. Ayrıca çeşitli dairelere de atamalar y a . pılmıştır. Parlamenter IBaştarafı 1 inci Sahifedel de Kurucu Meclisin milletvekili ve senatör sayılannı saptarken temel hedef olarak «Türkiye için en az masrafh ve en vfrimlî parlâmento» fikrini güttüeünii bildirmekte. «Törkiye 19R1 den bu yana en az masraMı ve en verimli bir narlSmentn dönemine girmiş midir? Bu sornva otumlu cevap vermek elbette ki giiçtür» demektedir. Parlâmentoda verimliliŞin parlamenter savısının azlığı ile oranîılı oldugunu ifade eden Şi nas: Ozdenoâlu T.B.M.M. nin çah<;malan hakkmda rakamlar vprprek bu?ünkü verimin düsük olnnaıjnu îöstermektedir. Özderaeiunun rakamlanna göre, Millet Meclisinin 19fil 1965 dönemindp 1414 kanun tasan ve teklifinden vii?dp 4» ' kanunlaşmıs \tizde 52 si fcadük o'.mustur 19S5 1969 dönemınde MecİİSP sevkedilen 15S3 tasarı ve tckîıfîn ancak fiO2 si vanı vüzde 3fi i kanunlaşabilmiş. yü?de 62 si hüküm«iiz kalmıstır. 22 Ekim 1969 3 Ağusto* 1970 vasama yv lı ıçinde ise 765 tasarı ve teklittpn ancak vüzde 17 si kanunlaşabilmiştir. Parlamontonup bir otunımunun 1 milvon lira cfvannda ol duCıınıı da isaret pden Öîdenoğ lu teküfinin kanıınlaşarak Miüet vekili savısının 450 den 30O e. se nel sfcimle selen senatör sayı sıp.'.n da 15f! den 100 e indirilmesi halir.dp devlet hiitcesınden s lanarak 'a'îsrnıfun 4 vıllık bir donem ıcin ?no m'lvon lira o!a ea*ını tvHırtmektedir. Bir vatandaş öldü Snriyenin (Baştarafı l'inci layfadal sürmüş ve Suriye kuvyetleri 5 Ürdün tanJonı hasara uğratmıştır. Aynı açıklamada, Suriye kuvvetlerinin bir kayrp vermediği de belirtümiştir. (Baştarafı 1 inci Sahifede) min şahsından dolayı piyasrada ümit uyandırmıştır. Rğer yeni kabine ciddî, basiretli ve ölçülü bir takım tedbirle is başlasa. bilgili besaplı ve kararlı bir tatbikatın içine girseydi ekonomimizde yeni bir dönfim noktası yaratabilir ve kısa zamanda ekonomik hayatımıza 1970 öncesi dinamizmini ve canlılığını kazandırabilirdi. Fakat Erim hükümeti bu doğru yola girmedi. ekonomik hayatı büsbütün durgunluğa, çıkmazlara ve tereddiitlere sürükleyerek lcrizin kenanna dof ru ilerlemek yolunu tuttıı.» EkoDomideki Başka bir sanığın sorgusuna geçüecegi sırada söz alan sanık Dz. Tğm. Volkan Rişvanoğlu' nun babası Av. Kamber Rişvanoğlu, AP iktidarına ve başkanına şiddetle catarak. şunlan söylAmiştir: «Hepiniz hatırtavacaksınu: Onların ordusu varsa, ben df 200 bin kişiyi silâhlandırırım demişti, sakıt Saşbakan »e sabık müteahhit. Bu sakıt ve sabık Başbakan, Millî Birlik Komitesinden intikam almıştıt Bu dâvayla intikam almıştır!.. Şu kişiler mi komünist?!.. Hepsi pırıl pınl subavlar... Bunlar komünist, baysiyetsiz, vatansu olamazlar. 27 Mayısı yaratanlar bu sözlere lâyıktırlar:.. Bunlar, 2 7 Ma* yısı yaptılar, sonra da, ortamı bn hale retirerek. onu katlettiler... Nasıl olur? Tfirk ordusunda. komünist nasıl olur?!.. Pakat senaryonun baş artisti sahnrden kaçmıştır!..» Kendisinin de eski bin adli subay olduğunu, sanıklarm tümünün iyi aile çocuğu, albay, vali, hukukçu çocukları olduklarım ifade eden ^Tr ?'5"~ vanoğlu, gittikçe artan bir heyecanla, «Ba ırençlerin burada bir saniye blle kalması caiz değildir. Türk ordusu komönist olamaz.. Olamaz..» demiş ve tüm tutuklu samklann tahliyesini istemiştir. tddianamede. soyguna katılma. bir "trafo merkezini dinamitleme ve gizli toplantılara katılarak. Anadoluda sol propaganda yapmak gibi eylemlerle suçlanan ve örgütün militanlanndan birl olarak nitelenen eski Dz. H. Ok. öğrencisl Hasan Çetin. sorgusu sırasmda. diğer sanıklar gibi, tüm aleyhte iddialan reddetmiştir. «Elinizdeki ifadelerim ise. tstanbul Emniyetinde bana zorla, işkence altında aldınlmış ifadelerdir» diyen Hasan Çetin, bu arada, işkence edildikten sonra ayagının altmdan koptuğunu iddia ettiği derileri, kâğıt paket içinde mahkemeye vermiştir. Saruk, Polis Müdürü Ralet Kaplangı'yı bir otobüsle Ankaraya giderken tesadüfen tamdığım, şoför ehliyeti almak istediğini bildirmesi üzerine, Kaplangı'mn kendisine Muzaffer Yılmaz'a hitaben yazılmış bir kart verdiğini ve bu nedenle polis müfettişi Yılmaz ile tanıştığını bildiren sanık Hasan Cetin, soygunla ilişkisi oimadığını, trafo merkezi nin dinamitlenme olayını da, ne duyduğunu. ne de bildiğini söylemiştir. Duruşma. sorgulara devam edilmek üzere ertelenmiştir. Saat 14.45'de yeniden başlayan duruşmada sanık Hasan Yalçm'm Savcılıkta ve poliste verdiği ifadeler okunmuştur. Sanık Yalçın bu ifadeleri kabul etmemiş, işkence altında polis tarafından alındığını söylemiştir. Askeri Savcı ise işkence ve baskı yapıldığı yolundaki saruk iddi alarını reddetmiştir. Bunun iize rinde salonda bulunan 83 sanık hep bir ağızdan «Doğru söylemiyorsun» diye bağırmışlardır. Demirerin intikamı «Yatınmlar yavasladı» Ege'deki yağışlar Malivet Basının sorunJatı Ürdün Hükümeti bir bildiri yayımlayarak, Suriye sınırındaki çatışmaları doğrulamış, ancak Ürdün Silâhlı Kuvvetlerinin kimliği bilüımeyen silâhlı lrişiler ve zırhlı araçlarla çatıştıklarmı ileri sürmüştür. Siyasî gözlemcilere göre, «Kimliği bUinmeyen silâhlı kişiler» Filistinli gerillalar anlamına gelmektedir. Ürdün bildirisinde «Çarpısmalardan ötfirü Suriye'nin Amman'la diplomatik iliş kilerini kesmesinin hayretle karşılandığı» ifade edilmekte ve «Suriye hükümetinin ba kararını yeniden gözden geçireceğini umuyoruz» denmektedir» Ürdün Hükümeti, Arnman ile Şam arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesinden baş sorumlunun El Fetih lideri Arafat olduğunu ileri sürmektedir. Bu arada Filistinli gerillalar, halka Beyrut • Amman arasında sefer yapan Orta • Doğu Havayolları (MEA) uçaklarına binmemelerini ihtar etmiştir. Beyrutta bu konuda yayımlanan bildiride «Amman'a sefer yapan bir uçağa herhangi birşey olursa itham edilemeyiz. Yolculann giivenliğinden biz sorumlu değiliz.» denilmektedir. Ürdün hayretle karşıladı Hükümetin özel teşebbüs a!eyhine aldığı bazı kararlar yüzünden yatırunlarm yavaşladığı iddia edilen raporda özetle şöyle devam edilmektedir: «Yatınmlar geçen yılın bile altında seyretmektedir. Bunun tesiıleri kendini iki, üç yıl sonra bütün açıkhğı ile gösterecektir. Fiyatlar hızla artmaktadır. Bilhassa yapılan son zamlar hesapsız ve ölçüsüz olmuştur. Kâğıt ve demir gibi ana mallara vapılan 7»mların izahı mSmkfin deçildir. Erim hükümetinin ekonomik politikası ve hükiimet uyelerinden bir kısmımn tatbikat ve idari mekanizmadaki tayinlerinde 61 çü, hesap ve tecrübe mevcut değildir. Öyle ki, Erim Kabinesindeki bazı uyelerin beyan ve hareketleri örfi İdarenin tesbit ve icraatı ile tesirsiz hale gelen aşı, rı solun yarattığı anarşik lıare! ketlerin gelecekte daha kütii. da; ha derin ve daha tesirli olarak meydana çıkmasının âdeta vasatını hazırlamaktadır.» Öğleden sonra Ahmet Zafer'in sorgusu (Bıstarttı l'inci «avfada) snn kâeıt rammı ile basının karşılastığı sorınlar incelenmiş. basının ekonomik haskıdan annması istenmiştlr Ayrıca çeşitlı demok(Baştarafı 1 İnci sayfada) ratik ülkelerde basına uygulanan na almışlardır. Ancak yangının kolavhkların ülkemizde de uygubüyümesi üzerine sınır komşulanması önerilen toplantı sonunda muE Suriyenin Kamışlı üçesinbir ^çıklama vapan Sanayi ve Tiden yardım istenmiştir. Kamişlı caret Bakanı Ayhan Çilingıroğlu Uçesinden gelen yangın söndürhasın sorunlarmın çözümü için Tie ekipleri ve askeri bırliklerin Bakanlıkça en kısa zamanda ç»'»bası sonucu yangın saat 07'de lıçmalara başlanacağını. öneriler ^ndürülmüştür. Rözönüne slınarük Bakanlıkça sap Yangmda, Tekel binasıııda butanacak esaslar içinde olumlu so nuca vanlacağıni soylemis: Oe j mnan tütün, sigara ve öteki yapım malzemeleri taınamen yanrekirse eazete «hiplerlyle yeni mıştır. İlgililer zararın 2 milyon hir tnplantı daha vaparak sorıınlira civarında olduğunu belirtlara nriklık ve ^özüm getirecefiz» mlşlerdir. demi^tir. Gerillalann ihtarı Nfosaybin KARA VE DENtZİ ANCAK GÖKLER TAMAMLAR. TOrh H»»ı Kuvvetlcrlnl GttcluııUnu Vakfı (Bastarafı 1. Sayfada) Kuvvetleri Genel Karargâhınm başka bir ülkeye taşınmasma karar verdiğini açıklamıştır. Sözcü bu kararın, Malta hükümetinin Nato ile Malta arasında 1965 yılından bu yana süregelen ilişkilerin değiştirilmesi isteği üzerine alındığını da belirtmiştir. | Nato Savunma Plânları Komi1 tesi, Nato'nun Malta'daki askerî I tesislerinin taşınması için gerek: li hazırlıklara başlamak Uzere Nato askeri makamlanna talimat, verdiğini de açıklamıstır. (İngiliz hükümeünin Malta'daki tesisleri için tekiif ettiği kira ile ilgiü ha. ber 3. sayfamızdadır.) ' NftTO Bundan sonra sanık Ahmet Zafer Ergün'ün sorgusuna geçilmiştir. Sanık Ahmet Zafer, Hasan Çetin'in poliste alınan ifadesine dayanılarak tutuklanmış olduğunu, gizli toplantılarq katılmadığı nı söyliyerek hakkındaki iddiaları reddetmiş, tahliyesini istemiştir. Bu arada sanıklar, aranılan sanıklardan Namık Kemâl Oya'run 4 gün önce yakr.landığını Emniyet Müdürlüğünde bulunduğunu, işkence iddialarmın ispaJı için mahkemenin bir ara karanyla kendisinin duruşmaya getirilmesini istemişlerdir. Avukat lar da bu isteğe katılmışlardır. Mahkeme bunun Üzerine, bir ara kararı vererek isteği yerinde görmtiş ve Istanbul Emniyet Mü dürlüğünde olduğu bildirilen Namık Kemâl Oya'nın1 l'i hariciyeci, 2 askeri doktor tarafından muayene edilerek durumunun tesbitki ile bu yüzden meydana geten hususların saptanmasını karar laştınnıştır. Karar Askeri Savci' lık torafındi a Emniyet Müdürlüğü ile Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Baştabıpliğme blrer yazı ile bildirilmiçtir. Duruşma bu neden le bugün saat 09'a «oteleııınistir. (Baştarafı 1 inci Sahifede) (Bajtarafı 1 inci Sabifede) kanlık Divaru saat 15'den 15.35'e ancak, turizmle bir şeyler kadar devam eden yoklama soyapmak isteyen filkeler aranucunda çoğunluğun buluı.masında maalesef son sıralardığuıı tesbit etmişlerdlr. Bu ada bir vere oturtmnş bnlnn. rada bir yazman üye de komisyonlarda uyelerin olup olmamaktadır. dığım yerinde incelemiş ve Ülkemize gelen tnrist s a . Başkan vekili Durakoğlu'na inceyısı lon yıllar itibariyle söyleme sonucunu bildirmiş, Başledir: (971 proçramı sayfa kan Durakoğlu da çoğuniuğun 573) 967 vılmda 345.677 kisi, olmadığım açıkiayarak bir saat 968 yılında 374.929 kisi, 969 sonra toplanılacağını belirtmişyılında 424.537 kişi. Aynı yıl. tir. lar itibariyle bu tnristlerin öncekl gün olduğu gibi dün bıraktıklan tnrizm gelirleri de başta Başbakan Nihat Erim de şöyledir: 967 yılında İ U olmak üzere Ankara'da bulunan milyon dolar, 968 yılında 21.8 bütün Bakanlar Millet Meclisi'n milvon dolar. 969 yılında 34.1 Ide yerlerini almışlardır. Kültür milyon dolar. 970 yılında ise Bakanı Talât Halman da ikinci kez dün Millet Meclisi'nde hazır bulunmuştur. Başkan vekili Durakoğlu'nun çoğunluk olmadığım açıklaması üzerine Başbakan Erim el ve (Baştarafı 1 İnci sayfada) kol hareketleriyle hosnutsuzlukalktıklannı, erkegin kendilerine engel olmak istemesi üzerine ğunu belirtmiş, daha sonra Baikisini de vurduklannı söyledikkanlarla birlikte Parlâmento'dalerini açıklamıştır. ki odasına çıkmıştır. İkinci oturumda da lsim o120 kişinin ifadesi kunmak suretiyle yoklama yapılmış, ancak, bu defa da gealınacak rekli çoğtmluğun olmadığı an!a" Kaatillerin Jandarma Komutançılmıştır. AP Milletvekili Fahri hğından Adliyeye getirilişleri sıUğrasızoğlu baş kanlık divanının görevini yapmadığını söylemiş, rasmda olaylar çıkmışör. Halk Adliye önünde, kaatillerin üzeMeclis Başkan vekili Durakoğrine saldırmış ve «pis kaatilleri lu, başkanlık divanının görevini öldürelim, ünç edelim» diye baen titiz bir şekilde yertne geğjrışmalar olmuştur. Cüvenlik tirdiğini, yoklamaların ciddi bir şekilde yapıldığmı, devam et Kuvvetleri iki kaatili. halkm elinden kurtararak Adliye hinasımeyen tiyeler hakkmda parti gTAiplarma jjazı yazıldığını. bua na sofeıuşlardır. Kaatillerin ifadan b%le <!e €n>titiz şekıMle ^deJejEir^ı ahrtfnasına^ ll'de başlayan Cumhuriyet Savcısı, îdam yoklama uygulanacağını cevatalebiyle yargılanmak üzere Ağır ben bildirmiş ve 16 Agustos PaCeza Mahkemesine verilecekleri zartesi günü saat 15'de toplanni söylemiştir. Savcı olayla ilgili mak Uzere birleşimi kapatmışolarak 120 kişinin ifadesinin alıtır. nacağını sözlerine eklemtştir. Kaatillerin cinayeti işledikten sonra bir kuyuya attıkları tiifek ve 7.65 çapında iki tabanca, dün çıkartılmış ve cinayet rielili ola(Baştarafı l'inci sayfada) rak Savcüığa verilmiştir. dünku duruşmada. sanık lmre'nin MlTteki itiraflannm kaydedildiği teyp bantları dinlenmiştir. Ses bandmda, sanık îmre, MİT görevlisine. gizli belgelerin Tılmle (Baştarah 1 inrl «ayfnda) rini nasıl çektiğini anlatmakta. ğerlerinde aspir ekiminin geliştisorulu cevaplı konuşmalar yer rilmesi tavsiye edilecektir Rlrie almaktaydı. Asker! Savcı tarafın edilen yağlı tohumlardan yağ çıdan idamı. iştenen tmre. Yargıç kanlması için de bu illprimizde Bnb. Hanefi Öncü'nün. banttaki yağ fabrikaları kurulacaktır. konuşma ve sesin kendisine ait olup . olmadığı konusunda soruSebze ve meyve üretimiııin teşlan soruya. •Evet. bu şekilde kovik edüeceği illerde sehyecilik ve nu«malar eerti. Anrak ben oraria meyvecilik. yaş sebze ve nıeyve S değisik ifade verdim. ^T^^ bu ihracı imkânlan ile bir arada düayn hikâyelerden kendisine uy şünülerek. hu arada soçııl! hava Kun bulduğu yerleri alarak do«depolan inşa edilecek. ayrıca yadaki fezlekeyi meydana getirmi» konserreciliğe önem veriîcrektir. tir. Hazırlanan ifadeyi nkııdum im Haşhas ekiml yerine seker panzaladım. Yalnız. imzama rağmen can üretilecek yerlertle ise. mev o ifadeler eercek değildir haya cut şeker fabrikalannın tevsiine mahsulüdiir» demiştir. Aynı dugıdilecek ve pancarın en i^i şeruşmada. tmre'ye sahte askerlik' kilde değerlendirilmesi için j ten ihraç raporu tanzim etmek' rekli tedbirler alınacaktır. ten sanık olarak emekli Albay Haşhaş ekimı yasaklanan yetli Burhan Selçuk da yargılanmiitrır ilde, tanm gelirinin arttmlması Duruşma. başka bir güne ertelenamacıyle çiftçiye âlet makina ve miştir. gübre temininde bazı kolavlıklar sağlanacaktır. Sulama tesisleri ve köy yollannın yapımında ön bu bölgelere dönük iizel hir pr°g rarn aygulanacakttr.» Cnmhuriyet 146.50 147. Reşat 322. 324. Yeni teşkilât Hamit 203. 2|)ö öğrenildiğine göre, Bakanlıklar Aziz 15S. 160. Kapolyon haşhaş ekimi yasaklanan hölge155. 157. 24 ârar kıilçe 21.85 21.96 lerdeki gelir artışını şiirdiiiTn ve çiftçinin el emeğini değerlendirmek için bir örgütiGnrr.eye de gitmişlerdir. Bu örgüt '.çinde Tanm Bakanlığı bünyesınde bir daimî komite kurulmuştur. Ay Dul Bayan Anna Çerkezo»nca bakanlıklararası daimî bir lu. Bay ve Bayan Avedis Çer. komite ile. zaman 7îim!5n 'orlana kezoğlu: Bay ve Bavan Serki= rak karar alacak .bakanlıklararası Artinyan. Bay ve Baysn Setbir komisyon kurulmuştur Barak Çerkezoğlu ve evlâtlan. seveili eşi: agabeyleri ve amkanlık içi daimî komıtede T*>.nm caları Bakanlığına baglı oütün senel müdürlükler ile daıre başkanlık BAT lan remsil edilmektedir Bakan Artin Çerkezoğlu'nun lıklararası daimî Komitede. Ta nm Bakanlığmın Koordınathrlü fKastamonu'lu kalfaı ğünde Sanayi ve Ticaret Dışisleânl vefatını akraba ve dostn, Dış Ekonomik tşler Malıye larına teessurle Dildirirler CeDevlet Plânlama ve Oeviet Istatis naze mcrasimi 17 Ağustos J97) t.ik Enstitüsü temsileilpn r.ulun Salı, saat 13.30'da Beyoğlu Balıkpazan Üc Horan Erıneni maktadır Bakanlıklararası Komıt kilisesinde icra olunacaktır. yona ise. daimi komite iiyelerınCenaze Servis Tsterî den ayrı olarak. ıncRlenan Konu (CKLILl SEMKRCİYAN nun özelliğine eöre. Sağiık Calış TFL: +4 17 46 ma, Orman, Bayındulık. KöyGECE: 47 «3 58 îşleri. Enerji ve Tabii Ka^Tiaklar, Turizm ve ülaştırma Bakanlıklan temsilcileri katılmaktadır. Ciçek Reklâm 12406894 Olayların Ardındaki bu rakamın 4C5 milyon <!•lara yükseldijini görüvoruı. Ancak ba gelirlere karşılık yurt dısına tiden vatandasların aldıkları d»viz, ömelc olarak verditimiı yıllarda gelirlerden fazla olmoştnr. Baska bir deyimle Türk turizm dengesi ba yıllarda dai. ma aleyhte bir sonnç vermiştir. örneğin. 967 yılında tnrizm açıfı 13.6 milyon dolar, 968'de 93 milyon dolar. 969 da 5 milvon dolar olmnştnr. Bunun hir başka anlamı da şudur: Türkiye, tnriımde elde ettiü eelirden fazlasını dı sarıya tnrist olarak tiden yurttaslarına Sdemektedir. Sn rakamlar, tnrizmin amacı itibariyle fiikemizin pek de partak bir «eviyede bnInnmadıiını ortaya koymaktadır. Türkiye. bntün bile bir tnrizm yeri olarak tanıtılamamıstır. Tiirkiyede. tnrizm endüstrisinin gerekleri Iâvıkiyle yerine getirilememistir. Türkiyenln torlzmden elde ettikleri. bn l«i tam a n . lamı ile başarmu üikelrrin elde ettikleri yanında bir civciv kada%küçük kalmaktadır. Buna rajmen büshiitün fcötümser, olmak için de *rbro yok. tstatistik rakamlar. her yıl Türkiyeye jelen tnrist adedinin ve bonların eetirdiklerinin arttıgını göstermfktedir. Gerisi biraz » b i r İşjdİr. .,, Alanya'nın Mahmntlar k ö . yünde 3 Türk kövlösü tara. fından iki Fransız turistinin canına kıyılman olavını drhşet içinde öirenirken turizm 'erüvenimizin hazin snnurn ile ister istemez bir iliski kurmak zornndayız. Bir kere daha kafamıza dank ederek anlaşılmıstır ki. gerçrkten tnrizm sadece hol hava, bol fiines ve de mavi deniz meselesi defilmiş. Fransız Teypden Haşhaş Çck Acı Kaybsmız Merhum Hacı Zafer efendı ve tffet hanımın kızı. merhum bakteriyoloe Dr Kemal Arıksoy'un eşı ceza hakimı tlhan Arıksoy, Suzan Dokuzoâlu Beyhan Tubin'in kıvmetli anneleri: Gönül Arık?ov Marlen Yüksek Mühendisı Hilmi Do. kuzoelu. yazar eazeteci Mustafa Tubin'in ksvmvsl'fielerı Hatice Faize ARIKSOV kalp krizi neticesı vefai etmiştir Merhumenın aziz naafj 14 Asustos Cumartesi çüniı 'Bugünı Sifli Camiinden nsle namazım müteakir» kalrtınlarak Yeniköv aîle kabristnrttna defnedilecektir. Devri hatim ve duasj ikındi nama/ını müteakio Cıhangir Camiinde yanılacaeınrian arzu edenlerin teşrifleri rics oiıınur. AİLESI 'Cumhurivet fiS90 LTIN VEFAT TES5KKÜR Merhum emekli Toocu Tui bav Amil Germivan ve rnerhume Resmive GernıîVRn'ın «ev cı: >e;ı!|jrı '"".ilınıan O ı m ı van Gökhan Germivan ı> N'ilEin Tüz'ıin »iricık oa balan ilhar reksııl'np ain "evı tlhan Yatcm'ın davıtı SııaT rüz'ün KavıriDeden Havp empktı ^ıfiomh Ai^^ı ORHAN (.RRV1İYA.N Bıırsa AskPrı Haitatl»nesı »a vın Ba.şhpisimı ve savın d<ık • tortnrına sosTerdiklerı vakıp ileıve teçe!<Kııt edenz Kardesi: ilhan Teksnı O'iılları: Gıinhan ve l.nkhın tîennîyan Kııı: Nilenn Tıtı mııessil oıı ırntık. Ka2as> s.,ı.u" da 1] AeustOf 1971 Carsarnns eııru v,efal etmıstır Cumhuriyet 6881 TRABZON Vakıflar ti l Artvın Tarih 25/7/341 Tapnnnn Cilt Sıra l 173 Sayfa 161' Bölge Müdürlüğünden m M2. Cınsı »66. Bahçe Aiuhammen bedell 25 72U. deçici temlnst Lira Krş. 1 D2y Parsel Yukanda kayıtlı gayrimetıkul k»palı tarf ve arttırma «uretlyle 19/8H971 Persemb* eönu »«at 15^ü da satısı yapılacaktır i>artnam« dosyası mesal »aatleTinde TRABZON Bolge Mürlürlııgünde görClebilir Talıpienn 2490 Sayılı Kanuna göre hazırlayacaklan tekllf mektuplarınt «rt. tırma günü saat 14.30'a kadar Bölge Müdurlüğümüzde bulunan Komisyon Başkanlıgın» verme. leri lizımmr. Postada vakl gedkmeler oazara «lmmıyacagı llân olunur. (Baaın. 18050/6377)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle