19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EAYFA ALH: CüMHüRİTET: 14 Ağustos 1971 Yedi vıl sonra yine beraber KÜN FtiLM adına <Snl. »an» adlı bır film yönetmeğe başlayan Tılmaz Güney, başrolünu beraber oynadığı Filiz Akın'a bu filmde rejisörlük yapmaktadır. Yılmaz Gün e y l e Filiz Akın, ilk kez yedi yıl önce Orhon M. Anburnu'nun yönettiği «Prangasız Mah kumlar» füminde beraber oy. namışlar, blr daha bir araya gelmemişlerdi. Fotoğraîta ilk kez bir ask fîlmi çeviren Yılmaz Güney, Filiz Akm'la «Sultan» füminde gdrülüyor. 40 YIL ONCE Cumhuriyet Akdenizin sulhunda Türkiye ve İtalyaye hiçbir zaman kendi menfaatlerini korumak ödevini ihmal etmemıştir M, böyle uyarmalara lüzum gorülsün. Taraîsızlık ve dostluk muahedemiz şimdıyo kadar yalnız Fransa'da tasdik edilmemişse de ergeç bunun da yapılacagından ümitsiz değiUz. Akdenizin özelükle Dogu Akdonizin sulhünde îtalya ile Tıirkl» ye yalnız değildir. Durum fafr la olarak genış bir takım Somşu milletlerin devletleri de kapşılıkla kefaletleri altında bulunuyor. Bu hakikat, öyle olur ol maz sözlerle değil, olur olmaz toplarla da yakılamayacak bir kaledir.» TUNU8 NADt A «H Brıgilte Bardot, Ispanyays fiHm çevirmeye gitmeden önce, yazlık villâsı Madrague'da göz kamaştıncı cazibesi içinde geçiriyor.. taiUini gene I Itolyan modacılara göre yılm gece rengi siyah 1940'Utrın I ZJ Brigitte Bardot Western tipi film çevirmeye devam ediyor 11.11 ve l i "Hayduf,, biraraya geldiler tNEMA dunyasına Snce cinsi cazibesi olan kadınlan lanse ederek onları «yıldız» payesine ulaştıran ünlü rejisör Roger Vadim'in uzun yıllar önce beyaz perdeye kazandırdığı en ncak yüdız Brigitte Bardot, artık bu sıcaklığını yepyenı bir şekilde lürdürüyor. Sinema dünyasının B 3 . ' s i »imdi soyunan kadın olmaktan çıkarak, yeni tarzda filmler çevi. rerek, cazibesini gözlere sermeğe devam ediyor. Brigitte Bardot'un bu yeni filmleri A merika'mn vazgeçilmeı serüven fümlerinden olan «Wes. tern Kovboy» filmleridir Evet, dişilik üâhesi Brigitte Bar dot da sayısız komedi ve ask lilmi çevirdikten sonra, günCmüzde, esklden beri seyircisini kaybetmeyen «kovboy» film lerine dalmıs bulunmaktadır. Kovboy filmlerinin ilki olan «Viva Maria» B 3 . ' y e başanlı bir yeni hamle sağlamıştı. «VI. va Maria»mn kahramanı Brigitte Bardot bu filmiyle «Western» türfi filmlere de gerek ti piyle, gerekse hareketlerlylo uygun olöTuğunu göstermisti. ER devlet gfbl Türkiye de kendi mevcudiyet ve selâmetinl her şeyden önce kendi silâhlannın kuvveti üzerine dayayan bir devlettir Silâhlann azaltılması konferansı ve komisyonlarda bitip tü kenmek bilmeyen vo simdiye kadar hiçbir müsbet netice vermeyen müzakereler sonunda aksi sabıt oluncaya kadar biz silâblı kalmağa kararlı bir milletiz. l ç huzurumuz için bSyle olduğu gibi dı? emnlyeümiz İçin de esas buodan lbarettir. Biz Italya Ue dost olmadığimız zamanlarda da bize bazı tehlikeler gelebıleceği haber verilmekte, dikkat ve asabiyetımiz kışkırtılmak istenillrdl. Türkl # AMERİKA Cnmhnrbaşkanı M. Hoover, Wanhinofton' da telsizle yaytnlaaan bir söylevinde, «Harp borçlarının kaJdınlamaTacatmı» »öylemlştir. BULMACÜ gibi kısunlan. S Yemek. Kimyada baryum. Ödeme. 7 TERSt utanma hâya etme (Eskl dil) BaSibos. 8 TERSI dilenciye verilen para. Bir nota. 9 Yontulup duzeltilmij iri kalaı. Havayı kaplayan su buharı. TUKARDAN ASAÖITA: 1 Rom veya konyak karıstı» rılmıj, ncak Umonata veya çay. Alaturka musikide blr makam. 2 Klmyevl bir gaz. Sırt gülO«HM vesilesi olsun diye muhatabl kırmadan takılmak. 3 Muhammed PeygambeT"ln düstur degerindeki sozleri. Kimyada alumJnyumun simged. 4 Kimyada plâtinin siıtıgesi. Yaprakları lebze olarak kullanılan bir bitki. S Elektrıkte dlrenç biriml. Haçilik hadem«i. 6 Hükumdarların maiyet SOLDAN SAĞA: 1 Bir kimseyl jrOzüne kartı askeri veya yalnız birseyde btılanan lyi nSvmek koltuklamak lüzumundan sıf. t*kamçok gistrmek mftnasına. Benzer. bilde lyl ki2 Fızla iOrdUrroek, fazla koSıt. 7 mqmak. 3 TEKSt gece ısının Volkan agzı. düjmesl ile kifuı (uların buz tut8 Yüksek ması halı. TERSt tavlada maglubiyet. 4 TERSİ halkın cojarak H7J 3 3 E H • okut. 9 Gürültü paeline gecen gellsigüzel araçlarl» tlrdl. Dunu> tagla sopa ile bir suçluyu vuursuznın geçtlel ca fildUrmesl. Parayla evlere cu yerde bıraktajıyan kijl. 5 Kasaplık hayvan Ottnn tıt> klr. brın kol bacak b«s va iç organlar haDodnralı *ekB tayyörleri ttvid ve kadife ceketler bu yıl gözde ' Italyan modacılarnan erkek biçbn ve süslerini kullanma bsvasına New Tork modaevlerl de katılımş. Deri pantalonlar, kravat ve bol TBtkalı ceketler bir ölçüde savas yülannı andınyor 6789 S KOJTJ ve açık fri renklerin kaynaştığı, geniş kath bu öfleden sonra giysisi, Roma modacüannın son yenilikleriBdeııÜNTANDJ her yöresind* ınsanların sıcaktan b u nalıp, en hafif giysiler, en açık mayolar v e mini şortlarla dolaştığı şu günlerde ünlü moda merkezleri sonbahar gi" yim kuşamırun ana çizgüerini ortaya attılar. Roma modaevlerl 1940'lann tilki kuyTuklan ve kuş tüylerini yeniden ortaya çıkarırken, Parisli modacılar twıd tayyörler ve ekose eteklere dönuyorlar. Bu sonbahar savaş yılları modası geri geliyor GUNUN KITAPLARI •KM/CHB radyo 05.55 06.00 07.00 07.05 07^0 07.45 08.00 08.05 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.45 11.00 11.45 12.00 12.10 1230 13.00 13.15 1330 15.00 15.05 1530 16.00 16.15 1630 17.00 17.05 1720 17.50 19.00 0555 06.05 07.00 07.05 0730 07.45 08.00 08.07 0837 09.00 0920 09.40 10.00 10.05 1025 İSTANBUL Açüış, program Günaydın Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Bu sababjn melodüeri tstanbul'da bugün Reklâmlar Solistler geçldl Gitar sololan Türküler geçidl Ev için B. Rıtten sarlalar Arkası yann Haberler Çocuk bahçesi Hafif batı müzlgi Tiirküler Seçmeler E. Bıngöl'den sarlalar Haberler Operet melodilert Beraber solo sarlalar Haberler, Resmi Gazeta Saz eserleri Reklâmlar Haberler Soüstler geçidl Cumartesi konserl M. Canan'dan türküler Armoni mımfcmg Oyun havalan Haberler A. Dal Orkestraaı Yurttan sesler Reklâmlar Haberler, hava durumu 19.25 1330 19.40 19.55 20.00 20.30 21.00 21.10 21.30 22.00 22.45 23.00 23.55 24.00 11.45 12.00 1230 13.00 13.30 14.00 1430 15.00 16.00 1730 18.00 1830 19.00 1930 20.15 22.00 2230 22^0 23.20 0030 01.00 15.00 15.05 1520 16.05 16^, 16.*, 16.40 1650 1750 19.00 1925 1930 1935 1950 2020 2035 2055 21.00 21.10 21.40 22.00 22.15 22.45 23.00 23.30 2355 24.00 Atatürkie beraber Reklâmlar O. Avşar Orkestrası Bir varmış Deyişler ve ezgüer Satırbaşı 24 saatın olaylan Beraber, solo şarfcüar Besteciler ve yaşantılan Rekiâmlar Hsberler Hafıf batı müzigl Onemli haberler Kapanış • HAYDUT KADINLAR RtGlTTB BARDOTnun çevirdiği son «kovboy> fil minde, sinemamn dişilik örneği iki güzeli Brigitte Bardot ve Claudia Cardinale birlikte İki «Haydnt» kadmı can landırmaktadırlar. Bu iki kadın, filmin konusuna göre tren leri soymakta ve gittikleri böl gelerde dehset saçmaktadırlar. fspanya'da çevrilen bu film, Batı Amerikan «Westem» t ü rünün korku salan serüvenlerini içine almakta ve 19'uncu yüz yılda geçen bir hikâyeyi konu olarak ele almaktadır. B D İSTANBUL tL Açılış ve program Dıskoteğımızden Kanşık sololar J. Mathis soylüyor Konçertolar The Best Selections Oda müziği Tatil gunü için müzalc Cumartesi konseri Küçuk konser Gençlere müzUc Senfonik müzik Hafıf batı muzıği Hafıf batı muzıği Akşam konseri Los Paraguayos Melodiden melodiye Caz muzıği Gece ve müzik Hafif batı muziği Program ve kapanış Ara haberler K. KeskırTden türküleı Dilek kutusu Çocuk bahçesi Şarkılar Ara haberler Çocuk saaü Reklâmlar Haberler Atatürk'le beraber Reklâmlar İki solıst soylüyor Türk müzıği istekleri Şarkılar ttalya'dan müzik Bir varmıs 24 saatio olaylan Şarkılar Yeni plâklar Türküler Türk muağl Haberler Çeşitli Türk Müziği Müzik dolabı Onemli haberler Kapanış rUrküler Şarkılar Hafif batı müziği Şarkılar rürküler Haberler Hafıf batı müziği Radyo karroa faslı Reklâmlar Atatürk'le beraber Reklâmlar Yurdun sesi Arkası yann tld sesten şarkılar Atatürk'ü anlatıyorlar Bir varmış ü saatin olaylan Beraber, solo şarkılar ESerler »e oyküleri Şarkılar rürküler Cumartesi 23 önemlı haberlf Kapanış michel zevaco metne sadık.güçlü birçeviri ">~ Dek yakında MAYMUN KÜRKÜ GÖZDE VARLIK'TA FIRSAT En çok okunan Varlık Dergisı 38. yılını doldurdu. Ağustos sayısında en sevilen yerll ve yabancı sanatçüarın yazıları yanında onemli bir duyuruyu okuyunuz. Varlık, yenl açtığı kampanya Ue 50 liralık kitap alan her okuruna 40 lıraUk, 100 liralık alanlara da 100 liralık kıtap hedıye ediyor. Tafsılât dergıde. Cağaloğlu Yoku5U 40, İstanbul adresioden de bilgı ıstenebilir. OMALI modacılann en ılgınç yeniliği, maymun kurkünden pantolonların üzerine duz siyah kadifeden ce ketler. Işın iyı tarafı bu kıyafetın gece de giyilebilmesi. Roma moda krallannm ortaya attığı bır baska yenilik de ipek gömleklere bağlanan kravatlarla bol katlı (plili) ekose . etekler. Bu gomlek, kravat ve ekose karışımı hanımların kadınsılığını azaltacak gıbi g ö rünuyorsa da bol katlı ve geniş etekler bu etkiyi ortadan kaldmyor. R ©.cHdiÇIKIYOR seçKin kitabevi RK.1362 ist/ oluş yayıneYİ 27 99 89 b«bı»W cad.no 54 cağatoğhı | istanbul Bu filmi, daha önce Brıgitte Bardot'ya «Novices» adlı ba şarılı bir film çevıtmış olan rejisör Guy Casaril yönetmistir. Filmin adı «Les Petrolenses» (Dinamitçiler) adını taşı. makta ve gerek Brigitte Bardot ve gerekse Claudia Cardinale için şimdiye kadar ç e virdiklen filmlerin yanısıra en heyecan verici ve ilgı uyandırıcı rolleri uygulamaktadır Claudia Cardinale, filmin çekilmesi için Brigitte Bardot'ya beklerken, prova yapıyor TAHIR MLAN KUNDERA "çızgüerden ancak gece giysılerinde kurtulabilmış. Centınaro'nun bir numara sayılabilecek gece giyimi, devamlı dalgalanmalar içinde rahatlığı ön plâna alan belden başlayarak aşağı indikçe genişleyen bol katlı pantolonlar. • JNLÜ Italyan modacısı llcentinaro, erkeksi süs ve YUNUSNADİ 4.basHn savaşcıf yotıgun SİYAH, HER ŞEYİN ÜSTÜNDE ECE içın siyah rengi her şeyın üstünde tutan Antonelli'nin mankenleri de bütün defile süresince pantolon giyip çıkarmaktan bıktılar. Antonellı'nin yeniliği c e surca yakalar ve şefiaf bluzlar. Roma bunlann yanı sıra gün düz gıysilerınde savas yıllarındakı fotr şapkalarla kenarları kurklerle suslenmiş manşonlara donmüş bu yıl. Boydan boya duğmeli yünlü elbiseler yapan Fabiani, etek boylannı uzun tutmakla birlikte tüm îtalyan modacılannm gece rengi siyaha daha çok yer ayırmış. OSSÎ'nin yeniliği kus tüyleriyle süslü berelerle gıyilen çeşıtli renklerdeki pelerınler ve dirsekten bol lasan kollar. Rossıni bu yenıliğıyle 1940 ların da gerisin? dönmüş. Îtalyan moda dünyasında er büyük yeniliği bu sonbaha Mamcelli'nın yaptığı gorulu yor. Marucelli'nin defilesindf ilgi çeken giysiler önden fer. muarh tulumlarla tulum man tolar. 6 Açüıs, program Günaytun Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Sabah müzigi Ankara'da bugUn Sabah şarkılan Çeşitli Türk müziği Ev için Sabah konseri Arkası yann Ara haberler Şarkılar ÇeşitU müzik Türküler 11.10 T. Şener'den şarkolar 1130 Konser saaü 12.00 Ara haherler Türküler 1225 Reklâmlar 1230 Şarkılar 13.00 Haberler, Resml Gazete 13J5 Hafif müzik 1330 Eeklâmlar 0555 06.00 0700 07.05 0730 07.45 08.00 08.05 0825 08.40 09.00 092ü 09.45 10.05 1030 10.45 11J0 1130 12.00 12.05 1220 13.00 13.15 1330 15.05 Açılış, program GUnsydm Köye haberler Türküler Haberler, hava durumu Oyun havalan Ege'de bugün Sabah için müzik Türküler geçtdi K. Mısırlı'daa garkı*gT Ev için Hafif batı müziği Çocuk bahçesi Şarkılardan bir demr iki sesten türküler waf" batı milzig] Şarkılar Konser saaü Haberler rürküler Ofle müziği Haberler, Resnu ı>«./. Hafif müzik Reklâmlar KUçük konser ANKARA İZMİR 1525 15.40 16.00 1625 16.45 17.00 17.05 1725 1750 19.25 1930 19.40 20.00 2020 20.35 2055 21.00 21.10 2130 21.45 22.10 2230 23.00 2355 34.00 osiavv ^ 'A rîvazskiewicz DOST YAYINLARI SUNAR R Yılmaz GlKEY'in boynu bükük öldüler Yılın Romanı YENİ ÇIKT1 370 S«yf«. 20 Urı KEMAL TAHlR tspanyada çevrilen «Les Petroleuses» filminin çaüşınaları sırasında, Brigitte Bardot'ya her yerde yeni arkadaşı Christian Kalt eşlik ediyor YOL AYRIMI Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanhğı AfiAŞTIRMAGILARA DUYURU Fakultemiz Cebeci Hastanesl yeniden düzenlenecektlr. Gerekll temel araştırmalan yapmak ısteyen yetenekli ekiplerin Fakultemiz İnşaat Müdörlü^One ıvedililde baş vurmalan. Tel: 11 24 20 (Basın: 1^27/6879) Kitaplık
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle