16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASTN UYMAYI AHLAK TASASINA TAAHHÛT KDER. Sahıbı Cumhunyet Matbaacılık ve GKetecilik T.A.Ş. •cün» NAZtME NADt Sorumlu Yazı lslen Miidürü : 5AMİ KARAÖREN Basan ve Yayan: CUMHLRIYE1 MATBAACIMK ve GAZETEdLİK TJI.Ş. Cagaloglu HalkeTİ Sk. No. 3841 BÜROLAR: AJ.TCASA: AtâKMc Bulvın TeiM* Apt Yenısehir Tel: 130930 • 12*544 ABONE ve tLÂN t Aylık t Ajlık « Aylık 12 Ayhk Adl Poıta T«rt tc> Twt Di(i 1» *». M İIT^I0S 334. 216 468. ÎZMtR: fevzlpas» Bulran AfsaroJIu tshanı Tel: 11230 2470» GÜNETT tLLERt: Suruköprü M aokak No. 40 AOANA Tel: 4550 3934 Baslık (Maktu) >0() Lı:. a. T« t ocl uyfı (Santtml) M 3 Uncü a y b ISuıtlml) U 4. 5. • ncı «ıy<» (SuUml) TS Nljan. Nikth Evlenm. Dojum 100 Ölüm. Mevlid. Tctekküı 23 OncO (• Sm.) 150 Ölura. Mevlld, Tejekküı (S Cm.) 100 SAYIS1 60 KURDŞ (Bastarafı 5 inci sayfada) •geldi geliyor» söylenüleri ararıya atan pırıl pırıl bir •Podenz sında Parlamentoda beklendıgi sışeklindcki hükmü. bir Anayasa Tüpü» var. hükmü halinde, fıkra olarak ek rada. parlamenterlerde ve özellık. le C. Senatosu kanadından parlaCerrahpasa Hastanesi Beyin Cer lenmektedir. menterlerde gdrdüğümüz huzurrahisi Kliniği Kürsüsü Profesörü Yüksek Mahkemelerle ilgiü Raporda ayrıea, bsroların da maddelerde de yeni metinde eskı suzluğu düşündüren bir maddedir Dr. Feyyaz Berkay ve ekibi Nazbu geçici madde... sıne oranla değisiklikler olduğu mi Özler, Mete Erkan, Nermi Taş. Anayasa terrunatı içine alınması gozden kaçmamaktadır. Bunlaruı atan, Asiye Karaboğa bir buçuk Jstenmekte ve Barolar Bırliğinin 1000 Temel Eser'in basıldığı saat süren ameliyattan sonra kü en önemlisi, Anayasa MahkemeAnayasal yerınin saptanmamıs ol Devlet Basımevi hakkında sözıi sinin «görev ve yetkilerine» ilişçuk Mustafa'yı hayata döndürdümâsı nedenıyle Anaynsanm adageçen basımevi yetkilisi çeşitli kin 147. maddeye eklenen şu fıkler.. (Bastarafı S inci sayfada) iddialar ortaya atmıstır. Bu idlet ve adlıye açısından boşluk radır: «Anayasa değişiklikleri saAz gelişmiş ülkelerin yeni dodıalar, basımevıru yoneten ve dece 153. maddede gosterilen «ekil devredecekler, bu hukme uymm gösterdığı one surulmektedır. ğan çocuklarının bü>Tik bir kıs1000 Temel Eser dizısi içinde teve şartlarına uvgunluk jönünden yan özel yüksek okul yonetıcimında görülen «Hydrocephalus» lif ücreti aldığı iki derlemesi denetlenir.» Bılindiğı gibi 155. lerı üç aydan bır yıla kadar hastalığı gunümüzde artık önlenir «Yaratılış ve Tttreviş» ile «Hamfıkra Anayasa'nm nasıl değiştirihapis cezasıyla cezalandırılacakhale gelmiş bulunuyor. dullah Suphi'den Secmeler» de leceğini, bu değisikliğin «prosedülardır. olan Necati Sepetçioğlu'nun uyİETT îdaresinde veznedar olan rünfi» anlatan maddedir. ParlaBırlık raporunda, kamulaşh» Özel yüksek okulların re^mt gulamalarına ilışkindır. IddialaHasan Gürsü'nun oğlunun yasamentonun eleştiriye hedef olan kuruluş nitelığıne kavuşmasınmalarla ılgili olantk 38. maddede ra gore; Sepetçıoğlu, basımevi ması için gerekli olan 1750 lıravı nice yasama tasarrufunu, denetdan sonra, yeni program ve voiçinde bır mescit yaptırmıstır. karşılayamaması karşısında, ver. leme tasarrufunu, Anayasa çizginetmelikleri hazırlanıncaya kaKalıfıye ışçileri basımevinden çı diğimiz haberden sonra yardıma sıne oturtagelmiş Anayasa Mahke. dar, özel oku'lardaki yonetmekarrnış yerlerine başkalarını alkoşan okuyucumuz ve ameliyatımesi, dayandığı tek mesnedin, zalık ve programların uygulanmamıştır. Ancak yeni gelen işçilenı yapan Prof. Dr. Fevyaz Berkav man zaman zorlanabilmesine sesına devam edilecektir. Kururin ehlıyetsizlikleri sonucu mil sayesinde artık Mustafa'nın da yirci kalacaktır bovlece. Bu delacak yeni resml okullar donor yonlar değenndeki baskı makiyaşantısı normale dönecek.. Su\la ğiştirmenin de AP'nin öne sürdüsermaye ile yönetilecekler, oğnelerı sık sık bozulmus, dört dolan başı. büyümeyecek. Küçük ğü görüsler dogrultusunda oldurenklı ofset makınesinin motörüMustafa'nın veniden havata donğuna işaret etmekte yarar var. A . rencıler öğrenimlenne paralı o . larak devam edeceklerdır Res1 nün yanmasına yolaçılmış, bu da me'i için vardıma. yanıbasındakima, Anayasa Mahkemesine getiİZMİR, (THA) Amerıka mî okulların yönetimıni elıncfe üç ay sureyle 10 makinenin çalerden çok. Almanya ve Hollanrilen bu sınırlama. Hükümete yamn 3 unlu TV sirketınden Eg* tutan Koordinasyon Kurulunea hşmamasına neden olmuştur. da'da calışan isçilerimiz kosrular. sa gücünde kararaame çıkarma Tutun İhracatçıları Birliğı B**ssptanacak okul ücretleri, o j . Makınelerın günlük kazancı 2000 tşçilerimizin vardımda bulunmayetkisi veren 107. maddeye eklekanlığına gelen bır yazıda, rencilerden, Evlıil, Aralık. Mart lıra civarında olduğu için üç aysına luzum kalmadan MuFtafa'nın nen bır fıkra ile, biraz olsun u«Türk tütününnn kanser yapve Mayıs aylarında olmak uzeda devlet 200 bin lıra zarar ethayatı, operatörler tarafından ha. nutturulmak istenmiştir sanki. madığının» re=mi bır belge ıle re dört taksitte ahnacak. tak. miş, bumın yanısıra 10 bın lira yırsever tek kisinin yardımı ile Yeni metindeki bu fıkra, yasa belgelenmesı halınde, ücretsi,! sitlerıni ihtara rağmen ödemeda tamir masrafı ödenmiştir. kurtuldu. Yardım «clene de. et gücündeki kararnamelerin Anareklâmını yapmaya hazır olduk. yen öğrencilerin ^kullarıyla ılış mek isteyenlere dp ve elindeki yasaya uvgunluğunun, yüce mah. ları bıldırılmi=tir. kileri kesilecektir. numune «Podenz Tüpü>nü veren kemece denetlenebüeceğini öngörEee Tutun İhracatçılan Bırli. 1000 Temel Eser dızısinden yatıbbi âlet ithalâtçısı Orhan Bı mektedir. Yeni tasarı, özel yüksek okulğı Baskanı E*m Ö?genel. teledfjisiklik isabetli görfilmemekyınlanan kitaplann niteliği de çakcı'ya şükranlanmızı sunarız. ların şimdiye kadar verdiklert vızvon sırketlerimn bu muratedirj» elestırı konusu olmaktadır. Elefdiplomaların da resml okul nicaatını büyuk sevinçle kar«ılaÜlkemizde, 1750 lirayı kumar tiriler soyledır: teligine dönüşmelerinden sonra dıklanm bıldirmi"! ve re«mi beimasalarında bir kart uğruna veKenneth Building adındaki yaverecekleri diplomaiann da, genın elde ediîebılmesi ıçın gerenler de var, böyle muhtaçlar zarın «Yirminci Asnn Manâsı» (Bastarmfı l. SayTa4a) benzerleri olan öteki resmi ogrek Sağlık Bakanlığı ve garekse da . 1750 lira nedir, deyip geçmeadh kitabının Geri kalmış ülkeretim kurumlarınca verılen dıpüniversıte yetkililerıne başvuryin. Ama sosyal dayanısma olduler için yanlnuftır» şeklinde bir TRT ve Universitelerin özerkliği lomalarla aynı hak ve yetkıleri mu«tur. ğu zaman işte böyle 1750 liraya not tafidığı, bu yuzden Iran'da bikonularında, Sayın Basbakan ilk tasımasını öngörmüstür. bır hayat kurtarılabilivor le bastırümadığı öne sürülmekteAncak. her iki kuruluştan g»SAMŞUN. ( ö ı e i ) Bafra Em taslağındakı değişiklik önerilerin Resmî nitelığe ka\~usturulan dir. «Dünya tefekkürünün insanlılen cevaplarda, tutunun kanse. iki milyon kisinin yaşadığı t s . nıvet Âmir Vekilı Başkomser den hemen hiçbir şey eksıltmeBırınci Ordu ve Istanbul Sıkı özel yüksek okul mezunlarınm ga malolmuş eserlerinden» olacare sebep olup olmavacağı y o tanbul'da yurt dısında çalışan işSaifet KiiçUkboran ile bekçi Sümiştir ikinci metinde. TRT, çırılYonetim Komutanı Orgeneral Faoğrenim d'allanyla ılgili meslelc ğı sövlendiği halde Muhittin Se çilerimizin dısında havırsever bir lund» ınceleme yapmaya. gerek leyman Yılmaz, öncekı gece saçıplak bırakılmıetır gelecek ıktiik Türün ile alayın ilk kurucusu odalarına girmelerine de >enl vilen'in «Karagoz. adh bir kitabı hanımm kosup getırdıği para ile teskilât ve gerekse tahsisat yokat 22'de Bafra Sulh Ceza Mah darların eline. Universitelerin de emekli TUmgeneral Isnıail Haktasan olanak vermiştir. Bu bf»0 bin tane basılmış ve hiç satılhayata dönen Mustafacık, geçirluğunun engel olduğu bildırılkemesi tarafından tutuklanarak idari özerkliği kaldırılmıstır. tda. kı Tekçe'nın de birer kutlama rencileri kabul etmeven oda mamıştır. Muhittin Sevilen cHa diği bütün tehlıkelerden habersiz mistır Bu durumda televizyon ' cezaevine konulmuştur. ri özerklik olmaksızm maddede telgrafı çektık'erı, Muhafız Alayönetıcileri hakkında cezai muyali Küçük Ali.nin asıl adıdır. Ve annesinin yanıbasında her gün bi bırakılan bilimsel özerkliğın ne çirketlerının ısteğır.e çevap v e . Emniyet Âmir VekiU İle bek yı 18 Teıumuz 192O'de «Muhalız eyyidel»r uvgulanacaktır. kitap. kendisi tarafından oynatıraz daha iyiliğe doğru ilerlıyor .. rem»d:klenni belırten Eee Tüçi, Bafra Cumhuriyet Meydanınifade edeceği bir soru işareti olaTakımı» olarak kurulmuştur. Ata lan Karagöz oyunları dışında. bir ttın İhracatçılan Bırlıği Baska. da manavhk ve Tekel bayıligi va rak durmaktadır 120. maddede .. türk'ten aldığı emır üzerine Is• COK ÇX)CUKLULAR ARA j pan Yılmaz Balakçı'yı, ıddiayp inceleme niteliği taşımamaktadır r,ı. «Aslında bn te*ebbüs tütün. Ve bır önemli husus da, yeni maıl Hakkı Tekçe tarafından kuSINDA 13 ÇOCUK İLE HA gore, karakola davet ederek ken Önceden saptanmış bır listenin cBlüğümüz için bnvfik bir fır. taslakta. eskisinde veralmayan bir rulan bu çekirdek birlık 16 Ekım SAN DEĞER ÎKİN'Cf. 10 ÇO ' dısınden, iyı iş yaptıgı için 10 olmayışı. yayınlanan kitaplann Mttı. Ama bix bn fırsatı knllageçici maddedir. Bu madde, •Ya1920'de pıyade ve jandarma muÇUKLA KÎNYAS KARTAL | bin lira istemislerdır. rastgele seçilmesı ve daha önce namıdık» demi'tır. (Baştarah 1 lncl sahifede) ÜÇÜNCÜ DURUMDA. ' hafız bölüklennın eklenmesıyle (BasUrah t. Savfad») sama meclislerinin knruluşu, çadefalarca yayınlanıp çok ucuz fıTehdit edıldigini söyleyen malışma usulleri ve üyeliklerinin setabur hahne getirılmiştır. 29 (Â) Bazı yanlış beyanlarda buyatlaıla pivasada satıldıktan sonolmadıjını Denktas ve Rum Tem'ilcıler ANKARA, (a.a.) Parlamen nav. üzerinde pftra (imlerine iliskin kanun hükümleMart 1921de vine Atatürk'ün emlunan firmaların isteklen yerıne ra, unutulup gıtmış eserler içın bildırmiş ve daha sonra dukBaskanı Glafkos Klendes, 26 toda «en çok çocuklu uve» rekorinde gerekli değisiklikler yapılınrıyle cepheye sevkedılen CumBelmiştir. avuç dolusu telıf ücreti ödenmMİ kânına gederek kasasında bulu Temmuz Pazartesi gunu gorürumı. 15 çocukla Mardin Mılcaya kadar», 10 Ekim 1971 günü hurbaşkanhğı Muhafız Taburu, (Bastarafı 1. Sayfada) de 1000 Temel Eser dizısinın nıtenan 300 lırayı komiser Saffet'e seceklerdir Bu suretle cemaat(5) B a a firmalar mukerrer letvekiii Abdülkadir Özmen eyapılması gereken Senato üyeleIkmci İnonü. Sakarya Mevdan, lığı hakkındakı kuşkuları doğrunü, konuşmasında Halkevlevermış. kendısıne bu arada 10 tahsis almışlardır. lerarası görüsmelerin beşinci lınde bulundurmaktadır. Onu 11 rinin üçte birinin yenilenmesi ve 26 Agustos 1922'de de buvük talamaktadır. rinm, Ataturkun en onemlı hızbın lıralık da borç senedı imzabölumü de başlamış olacaktır. çocuk babası Diyarbakır milletve bos milletvekillıkleri seçimlerinin arruza katılmış, büyük yararlıkmetlerınden binsi olduğuna da latılmıştır. Turk cevabının bu goruşmede kıli Hasan Deger izlemekte, Van ertelendiği belirtilmektedir. Madlar sağlamıştır. degınrnış, Halkevlennın çalışmaYılmaz Balakçı sabahleyin Baî Klerides'e verilmesi beklenmek. Mületvekih Kinvas Kartal da deye göre, sUresi dolan senatörle«Türkiye OdaUr Birligi.nın dıllarına bır talıhsizlık eseri olarak ra Savcılığı ve Emniyet Müdurtedir. 10 çocukJa 3. sırayı isgâl etmekrin üyelikleri seçimlere kadar de. 1 Hazırmn 1927'de alay halıne zenlediğı 26. kota tahııslerl 42 siyasal hayatımızın bir donemınde lüğune gıderek olayı anlatmıştedir. Parlamentonun en çok çovam edecek, ancak Cumhurbas(Bastarafı 1 ınel sahifede) Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi mllyon dolardır. Yapılan hâtalagetirilen Muhafız Alayı, tkınci de son venîdığini hatırlatmıştır. tır. Yapılan soruşturma sonuncuklu Uyesı Abdülkadir Özmen kanı kontenjanından olan üyelerIstanbul Ticaret Odası Dış Baskanı Denktaş, Ankara'da nn meydana çıkması üzerine, da, Emniyet Âmırı Vekıli SafInonunun konusması delegeler Dunya Savaşı sırasında da îstan1915 dofumludur. Hasan Değer den. süresi dolarılar yenilenebileMünasebetler ve Turızm Ser Dısişleri Bakanı Osman Olcay'ı Dış Ekonomlk ve tlişkiler Batarafından alkışlarla karşılanmış 1920, Kinvas Kartal da 1900 yı fet Kuçukboran ve bekçi Sücektir. bul Çatalca mevkiine sevkedılmis vısı 1967 yılmda kurulmuştur. ziyaret etmış, daha sonra Dışıskanlığı, sanayicılenn ısteklerinl levman Yümaz'n suçlar sabit xo tır. lında dunvaya Relmışlerdjr. S e m s ilk kez dış basında ürun leri Bakanlığı Genel Sekreteri Yeni değı«ıklik taslatı merninin 16 Mayıs 1953'de bugünkU adını yenıden incelemeye başlanuştır. rulmüş. Hukuk Hakimlijhnce Çalısmalanna kısa bir aradan TBMM'de 8 çocugu olan üç Uye lenn.ızı tanıtma çalışmalanna Ayrıca bu, durumu Bakanlık nıütutuklanarak cezaevıne konulmuş almıstır. Fonra devam edçn Halkevlerı V. bulunmaktadır. Bujılar Adıyabaşlanuştır. Olumlu ılışkıler so Orhan Eralp, Genel Sekreter Bi19 Temmuz C. Ewel 26 fettişleri de incelemektedirler. tur. rinci Yardımcısı Kâmruı. Acet Kurultay'ındjl, KuruhayjA Anaman Milletvekili. Mebmet Zrkk nucu yervüzün^n her i Bılindıği üzere yurda ıthtl «<M•a?a doğıjridıği konuSıoictıkı goKıbns ^funanistan Dairsa* Adıyaman ile « a t e y Milletvekıl? ki .ekoflamit7'.hasuıaa a « lecek mallara aıt kota tahstsleri, | ruşu de sapıanmıstır. S len Mehmet Aslan ve Abdullah '•yetkîlileriyle" görUsmelef "Vpırtiî^ reklam olanağı doğmustur. TiTürkiye Odalar Bırlıgl kanalı ile gösterıler düzenlenmiştir. Çılli'dır. Bovlece, «Çok çocukcaret Odasına başvuran her ih tır. Basbakan Prof. Nihat Erlm, düzeruenmekte. Ticaret Bakan• o lu parlamenterler» ıçmde ilk 6 V. 4.42 1220 16,18 19.37 21.33 2 35 racatçının ve Uretieinin adı, ad Denktaş'a önceki gun bir öğle lığı onayı ile yürurluğe gırmekte sırayı, Millet Meclısı kanadına resı, ihraç etmek istedığı Urün, yemeği vermiştir. E, 9 04 4.42 S 40 12 00 1 5 5 6 56 ıdi. mensup uyeler almaktadır. Sedıs basında ücretsiz yayımlan[Bastarafı SPOR sahiferinde] KIL1S ıTHAI . Türkiye'nın ünato üyeîeri ancak «7 çocuklumıştır. Bu yolla Polentozu, kaz içın, bu mevzuda bır fıkçüçuncu büyuk ve Güney Doğu(Bastarafı 1. Sayfada) lar» kategorısıne Rirebilmektedır. tüyu, çam kozalağından hedıyerım yok. nun en buyuk un fabııkası, yapıParlamentoda 7 çocuklu 5 millet lik eşvalar, hayvan koşum taSoru Türk futbolu hak man Polıs Okulu Ögretmen Em. lan bır torenden sonra hizmete avekılı ve 2 senatör bulunmaktakında ne dtijünüyorjunur? Müdurlüğune, Adana Em. Md. kımları, battanıyeden giyım esGuney Doğu'nun un ıhti>acını dır. yası gıbi en akla gelmedık ürünRivera Bırkaç yıl onYardımcısı A. Rıza Bilgiitav Kotamamen karşılıyacağı bıldırilen ler, ıhraç olanağı kazanmıstır. Millet Mechsinın 7 çocuklu Ucesıne kadar, Türkleri Avcaeli Müdur Yardımcılıgma, 2. Oktanlar fabrıkasının gunde 80bin A>"nı zamanda Almanya ve Isyelen Ankara Mılletvekıli Musrupanın sürprıe takımı olaŞb Mudüru Kâmil Özilek Anka1on buğday işleyeceğı lıataer verılvıçre gıbı gelişmış ulkeler bu ıtafa Maden, Bmgol Mılletvekıli rak bılırdık. Bu sıralarcia ra 2 Şb. Mudurluğune, Bolge lânlar sonucu tüm tebesır ıhtıSıddık Avdar, Diyarbakır ^»! mektedır. ise bır başansını hatırla,Trafık Zabıta Müdürii Nuri Ceryaçlarını Turkiye'den karsı'amak letvekılı Necmettın Gonenç, Gamıyorum. rahoglu Bolu Trafık Zabıta MUkararına varmış, Almanya'ya ilk zıantep Mılletvekıli Muhıttm Sadurlüğune Trafık Şb. Müdürii Soru Geçen dünra knpartıde 2 bın ton tebesır ıhraç yın ve Maraş Mılletvekıli MehAzmi Elbey Konya Trafık Sb pasında hiç bir oyuncu saedilmıstir. Servıs Müdürü Domet Ozdal'dır. Mudurluğune, Afyon Em. Md. ha dıjı edilmemisti. Avnı ğan Tamer, tnı konuda, «GayeSülryman öksüzoğlu Kastamonu durumun Münih'te de olamiz bütön flrfinlerimizi dnnyava Em. Mudurluğune. Kastamonu capına inanıyor musunuz? tanıtmaktır. Her firetici bi«e b«s Emniyet Mudüru Mustato KökRivera Evet lnanıyovursıın mallarım dıs pazarlara Cumhuriyet Senatosu üveleri sal Ankara Mali Sb. Mudurluğurum. Zıra modern futbolda ticretsiz tanıtalım» demıştır. arasında «çok çocuklu» olma rene. Tuncelı Emniyet Mudüru ancak &cız o'.an kimseler korunu, 7'şer çocukla Malatya Se KU.KVTA, (aa) Sovyet tarafRüştü Yönel Ankara 3. Şb. Mufaul yaparlar. Bır dunva natörü Hamdi Ozer ile Siirt Se lısı komunist bazı oğrencıler ondurluğune, Gaziantep Trafık Mukupasında ıse rnodern futnatoru A'odurrahman Kavak el oeki sabeh Kalküta'daki Ameridüru Irfan Sakar Adana Trafık bolun dışmda bır futbol lerinde bulundurmaktadırlar. î kan Konsolosluğu ve Amerıkan Mudurluğune. Bolu Bolge Trafık (Bastarah 1 taei sayfada) duşunemıyorum. kısı de 1918 yılında doğan senaHaberler Merkezi bnünde gdîteri Zabıtası Mudüru Kadri Raşokur Sel sularının çekilmesinden sonSoru Başka bir memtorlerden Özer. emekli albay, Ka yaparak Baskan Nıxon"un Pekin'ı İzmır Bolge Trafık Zabıtası Mu ra trafık normale donmuş, sokak lekette futbel ovnamayı vak da hukukçu çıftçidır. ziyaretıni ve Amerıka'nın Pakisve caddelerin Uş ve toprak yığın. dürlüğüne, îzmir Bölge Trafık ttklif etselerdi. kabul eder tan'a süâh vermesini protesto etlarından temizlenmesi için hurnma Zabıtası Müdürii Kemal Erkan mivdiniz? mislerdir. h bır çalısmaya geçllmisür. tlgıAnkara Trafık Müdürlüğüne, IsRivera Bövle bır şeyi Öte yandan. Sovyet eğllimli Hin parta Trafık Zabıtası Müdurü j lıler, bozulan yolların taş ve topdü?unmedım. Putbolu MıDünkü sayımızda, arkadaşı dıstan Komunist Partisinin Yeni raklardan temizlenmesi ve onaııMfifit Ulaşan Adana Bolge Tralan'da bırakmak istiyorum. m\z Otyam'ın Ankara Sıkıyömı için 1.5 milyon liraya ihtıyaç Delhı'deki Genel Sekreterlıği Çin'i fık Zabıtası Müdurlüğune, EmniKısa mulakatımız sona er netım Mahkemesi Savcılığınrta oldujunu soylemişlerdir. «Ni\on rejimi ile isbiriigine girisyet G. Müdürlufü Asayış Dairesi dığı zaman soyunma odaistinabe yoluyla ifadesinin alın mekle» suçlamıs ve bazı sosyalist Başkanı Gündüz Aktuğ Adana sından aynlırken bınlerce V»*"»^ <**»»*«»«*•» BÜYUK FIK1R KITAPLARI N o . 8 dığını bildiren haberde, bir te ülkeler voneticilerinin de bilerek Em. Mudurluğune, îzmır Em. ANKARA Imar ve Iskân Baîtalyan Rivers'dan bir imleks hatası olarak, istinabe», ya da bılmeden Amerıkalı emperMüdürii Vuıf Erüst&n Samsun kanhğının teklifi üzerine Bakanz« alm&k için kapılarda sı• ısti$are» olarak çıkmıştır. Dü yahstlerın oyununa katılmnlarına Emniyet Müdurlüğune, îstanbul lar Kuralu'nca kararlaştırüan su ra bekhyordu. zeltir, ozür dıleriz. esef etmıstır. Pohs Okulu Oğretmen Mudüru baskınına raaruz bölgeler junlarOürbüz Atabek İzmir Em. Mü dırDeğerli yazar Orhan Hançerlioğlu, bu eserini, ilk düdurluğune, Izmır Valıhğı emrınSılifke Alıca deresi, Anamur şünürlerden bugünün en jeni fikir akjmlarına kadar de Zi>a Ozen Denızlı Em Mudur Oıtakov deresi. Sılifke Avşar deYardımcılıgma, İzmır 3. Şb. Mü resi, Amık Havzası: Hanna çayı, ^ ' ^ ^ ~~^ » • ^ w m ^pv ^m ^m ^m t bir roman rahathğıyle okunacak biçimde veniden yazduru Rifat Ozbirgül Bur>=a 1. Şb. Kuçük Karaçay, Büyük Karaçay, dı... Uk baskısı jayınlandığında birçok eleştirmenin Müdurlüğune, Samsun Emniyet Hacıkürüş deresi, Hassa Havzası; Müdür Yardımcısı Yasar Burhan ytltn kitabt olarak nitelendirdikleri bu buyük eser, guKoprubası Feyezan kanalı, Tiyek Konya Emniyet Mudur Yardım1 Ajağıda durumlan belirtilen < > çrup malzeme a j n ayn olmaV Czere 2490 sayılı kanunun 31 mad2 ça\ı. Akbez çayı. İmali çayı, Savnümüz kültürünün temel kitabıdır. cıhğına, Eskışehir Trafık Müdudesı gareğınce ve kapalı 7arf usuluyle eksilrmeye ve arttırmaya çıkanlmıçtır. run kanalı. Sumbas çayı, Karaçay ru Doğan Doğancan Gazıantep 2 thaleleri Mersin KarayolUn 5. Bölge Md lüğu binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. kanalı. Naçarlı Anakanalı, Kalbur365 büyük boy suyfa, mukemmel baskt, 20 TL. Trafık Müdurlüğune atanrruşlar3 Sartnameleri her gun mesaı saatlen dahilinde Bolgs Malzeme âmirliğinden temın edılebileceğı gibl cu deresi. dır. meizuubahis rrmlzemeler de yerlennde şörülebilir. KlTABEVt . Cağaloğlu ISTANBUL ^ ^ » « » 4 Talıplenn belirlı gun ve Matten bir saat öneestne kadar hazırlayacaklan teklif mektuplannı makbuz mukabılinde komısyon başkanlığına verme'eri postada vaki gecikmelerm kabul edilemiyeceği Belirtildiğıne gore, gelecek gün ilân olunur. lerde Emniyet Genel Müdürluğü (Bastarafı 1 inci sayfada) thale Mııhammen Muvakkat mensuplan arasında yenıden baalaka>ı olmayan normal 3 çalıştarihi 7 1B Miktarı Oün ve Saatl bedeli teminatı zı onemlı nakıl ve atamalar yaLİRA ma masası ıle koltuklan, 3 camMa\ı keten rulum 5(W Tk 12 8.1971 3T.50U. Perşemb» 10.00 2812.50 TL. pılacaktır. h evrak dolabı, salonda 1 top6 kalem lâstıkt» 47 Ad Tamirli) lantı ma«ası \e iskemleleri, 1 ıç ve dı« ) kanape, 7 koltuk ile en ucuz 3 ad senı ıç ) 23.8S0.25 10.8 1971 Salı 10.00 1791J0 T U cınsinden 6 parça ufak Sezak ve dıs ) hahsı, mutfakta 6 çay bartfagı, (Basm: 176«7 6076) (Bastarafı 1 lncl tayfada) 6 fıncan, 2 cezve ve en kuçük İNEDİR dana gelen ikinci kazada da 1 kieb'atta 1 soğuk su dolabı mev. «Türk Motiflertyle Kumaı şı olmüs. 1 kışi jaralanmıştır. cuttur. İNASIL İzmit Turk Kablo lşletme MüdüDeaenleri ransması» oa g » Bu bakımdan, Ofis'te sadece OEÛİŞİR rü Eıinç Ozusta yonetimındeki 41 pek az kımse tarafından «bilinniş yer reren Haziran iay AE 782 plâkalı bzel otomobil, Tav. meyen» bu çalısma burosu için çıkö. Fiyata 10. Lira şantepe mevkıinde, bir sollama «meydana çıkanlma» iddiaıı sonucu karsı yonden gelen Refık gulunçtur. Pazarlıjhn Yurdakul yönetimindeki 54 AS 340 Ofıs Genel Müdürlük TeşkiMalın Unni Mv. Teminatı Miktan Tarihi SMt Gtinü plâkalı \olcu otobüsu ıle çarpışlâtı, bzel şahıslara ait kira ile HUBLON mıstır. Kazada. Erinç Özasta, kar. tutulmuş 6 ayrı binada hizmet v*ıs Alrran desı Erol Özusta, Süleymau Siingormektedır. Bu bınalardan bir gerişler derhal ölmüşler, Abbas 3fi.000 Kg. 46 S99İ0 TL. ) tanesı bu burova çok yakın Ba. nıan 'Halieruu rf\a Sp«!t> Eksi adındaki teknisyen koma ha36 000 Kg. 42.044.40 TL. ) 27.9.971 P. tesi 10 ymdır Sokak'ta olup 6 dairesi lınde İzmit Devlet Hastanesine tnsız Vugoslav vera Amerıkan 4R 000 KR 50 112 Tt, ) Ofis'ın muhtelıf ünitelerinin hiz kaldırılmıştır. 10 yolcu ise kazayı met görmesi ıçın tarafımızdan BEItK R hafif ysra ve berelerle atlatmıştır. nu.tHKI Kr. 147^53,60 TL. kıralanmıştır. Dığer iki dairesinın tfe kıralanması için yapılDığer olumlu kaza. TütünçiftLUTFEN TRENOE 1 YuKarma mıktar ve menşe'erı vazılı as^an 1971 mahsulü Hublonlar mevcut şartnamelerıne metne sadık.güçlü bir çeviri lıkte mejdana gelmiş. Herekeli mı« olan teşebbusler netice verOKUMAYINIZ INECEĞIN«r ;rıre iı> mıi»sadan oa'arlik'.a satın ahnacaktır. halı tuccarı Mehmet Ozçelik'ın 56Osayfa ı " »2OTL seydı esasen bu büro, o binada ISTASVONU GEÇERSINIZ2 S " '»n fıer gun Komisyonumurrla g^riilebıleceSi gıbı bedelsız olarak temın de edilekullandığı özel otomobil, ka~~ı ve dığer unıtelerlc beraber onilıı >onden gelen Osman Karabacak lacaktı. 3 Utv'ıierm muvaKkat temınat makbuziarı .esaır lüzumlu vesıkalan ıle birlıkte belırli gun > onetimındekı bır kamyonla carPetrel Oflsi Eski Genel ^* ^n\t K^mısyonumuza muracaatları tlaı olunur. oluş yayınevi pısmıstır. Kazada, Mehmet OzçeMüdürii ve Yardımcılan (Basın. 18150 fiO71> lık olmus, Halıl Cıcı agu yaraSamim Sarnöl, traıet Gentl dağıttm FUAı dUTE l b«iwH catf. no 54 cağaloğhj • istanbul S. Na4i SaUketln /Ankıra C*A Uo 34 tet 27 BB 49* (Bastarafı 1 Sayfada) TEDHİŞE KARŞI Barolara Anayasa teminatı 38. maddedeki değişiklik Tütünlerimizin kanser yapmadığına dair rapor verecek merci bulunamadı yapüması duşunulen değişiklik., Olumlu karşılanmıştır. Ayrıea Anayasa Mahkemesirün kuruluş, ısleyış, ıptal dâvası aç ma ve Anayasa Mahkemesı kararları ıle ılgili olarak 145, 143, Eğitimde tek kıtap sisteminln 149, 151 ve 152. maddelerdeki debenimsenmesı ve iki milletvekiİişıkhk hükümleri de uygun gölinin ders kitabı yayınılayan yarülmüstur. yınevlerıni somürucülukle suçlaması, çeşitli yayınevı yönetıcılerı tarafından elestirilmiştir. Bır yayınevi yöneticisi dün yayımladığı bıldiride eğitimde tek Barolar Bırhğı'r.ın sendıka kıtap sısteminin olumsuz etki kurma haklarıyla ılgılı goruşu gostereceğinı ve fiyatlarm yukise soyledır : seleceğım öne sürerek, «Haleo «Kamu islerinde görevli olanmevcut olan çok kitap sistemi ların sendika hakkı kaldırılmak yayınevlerince degil, tek kitap intenmektedir. Tanınmıs bir hak sisteminin basarısızlıkla sonuçkın kaldırılması isabetli de£illanması üzerine Milli Eğitim Ba dir. EsaKinda memur grevinin kanhğıncB getirilmiştir. Bugün mevent olnıadıjfı bir sistem getirilen tek kitap sistemi bir içinde, memnrların haklarını reform değil. aslında eeriye d5deferlendirmekten yoksnn tunüstür» demıştır. tan bir nsal iıahsız kalmakta. Yonetıci aynca yajnnevlerini sö dır.» murücülükle suçlayan mılletvekil lerıne karşı verdiğı cevapta tek kitap sistemi lehınde gosterılen Anayasa'da yapılması du=üdelıl ve rakamların asılsız oldunulen değı«iikliklerın madde ğunu ıfade ederek şunları söylemadde incelendiğı Barolar Bırmıştir: «Mevcut ders kitabı salığı raporunda, savcılann Adayı.«ı için verilen rakamlar asılsızlet Bakanlıgına bağiı olmaları dır. Tek kitap sisteminin sakında elestirilmekte ve şöyle dencalan da unutulmuştur. Ayrıea mektedır: sa\ m milletvekilleri 15 yıldan be«Ozlflk islerinde teminatın ri ınucadelesini yaptıklarını «ÖT kaldırılması halinde förevde ledikleri konuda maalesef fazla teminatın sailanmasına imkân bilgi sahibi değildirler.» .voktur. Ru konnda bSvle hir «Tek kitap» Yayınevleri ıooo Temel Eser (Bastarafı I inci «ajfadaı basımevinın yonetimi ve genel müdürün uygulamalarına ilışkm iddıalar ortaya atarken «1000 Temel Esermn devlete nelere maloldugu hakkında açıklamalar yapmaktadır. 1000 Temel Eser ;çin 10 mılj'on hralık bir ödenek ayrılmıştır. Basım işıne geçıldiğinden beri, Devlet Basımevi faalıyetinın yüzde 80'ini bu Işe ayırmıştır. Bu yuzden, İslâm Ansiklopedısı yönetım kurulu, durumu protesto için istıfa etmıstır. Basılan kıtaplardan biri, örnegin «Orhon Kitabeleri» 1000 Temel Eser'den herbırının devlete kaça malolduğu hakkında bir fikir vermektedır. Bu kıtapda esas metinden ayn olarak 9 tane de pafta vardır. 20 bin tane basılan kitapta, yalnız paftaların toplam maliyeti 80 bın 800 lırayı tutmakta, böylece paftalardan ya'.nız birinin tane«i 4 lıraya gelmektedir. Maliyet ücreti kıtaplar, Devlet Basımevinde hazırlandıktan sonra, işçilik ücretinin üzerine genel gıderler için yüzde 60 bir ekle, 1000 Temel Eser için aynlmış ödenekten karşılanmaktadır. Telıf ücretleri de aynı ödenekten devletçe ödenmekte, bun» karşıhk 1000 Temel Eser, (Yahva Kemal, A. Haşim v.b. bırkaç eser daşındakıler) pivasada alıcı bulamamaktadır Kitsnların binde, Küçük Mnstafa (BajUrafi 1 inci sayfada) Yeni taslalc sistemini savunmuyor Basımevinin yonetimi 7'sinın ancak satıldıgı, gerl k«lan kısmının parasız dağitıldığı, ya da bazı mufettişlerce okul kı1 taphkların» tavsiyeyle aldınldı1 ğı belırtilmektedır. Ancak dağıtım listesi de ortada yoktur. Memurların sendikal haklan Özel oknllarla Savcılann durumu Temel eserlerin niteliği Parlamento'da «En çok çoGuk» sahibi olma rekoru 15 çocukla Abdülkadir özmen'in elinde Başkomiserle btkçi lntuklandı Mohafız alayınm Alayın kuruluşu ve harb yılları özerklikler ve geçici madde Denktaş Eota tahsislerinde tnönü Ticaret Odası Tahsis 2 milyon dolar Rıvera Büyük un fabrikası hizmete girdi I I Emniyet Senatoda rekor 7 çocukta Kalküta'da JLBD alayhtarı gösteri yapıldı GUNUN KITAPLARI DUNYADA YILIN ROMAN KEMAL TAHIR Yağış yorgıın Sii\asçı Düzeltme YUNUS > .. NADI i ODÜLÜ fe Taşkın bölgeleri TC. Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel MüdiiHeğü Mersin 5Böke MüdüMü*üıu.en: İKİ SBv/GiLi MODERNBİRASKHİI YESİ...MERVYN, UN FİLME ALIN AN U LUROMANI... ^ and mary DÜŞÜNCE TARİHİ Petrol Ofise e yayınlan iki sevgilı/john ROMAN Türkiyemiz 4 AYLIK SANATDERGİSİ 3 trafik EKONOMİK DÜZEN Tekel Genel Müdürlüğünden mıchelzevaco ölüm busesi IRA LEVIN tel:27 99 89
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle